.

Основи моделювання в 3DS МАХ 4 (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 1530
Скачать документ

Реферат на тему:

Основи моделювання в 3DS МАХ 4

Початковим матеріалом для створення тривимірних сцен є
об’єкти-примітиви, куски поверхонь Безьє, NURBS-поверхні, сплайни та
NURBS-криві. Для перетворення двовимірних і тривимірних форм в
тривимірні тіла використовуються методи обертання профілю, видавлювання,
лофтингу та сплайнового каркаса. Тривимірні тіла можна розглядати як
сітчасті оболонки і редагувати їх форму, діючи на вершини, ребра чи
грані цих сіток. Для зміни форми сітчастих оболонок тривимірних тіл
можна використовувати модифікатори, які дозволяють здійснювати
різноманітні деформації об’єктів: розтягування, стискання, згинання,
перекручування і т.п. Об’єкти можна створювати як в інтерактивному
режимі за допомогою миші, так і вводячи точні значення параметрів за
допомогою сувою Keyboard Entry (Клавиатурный ввод) командної панелі
Create (Создать) після вибору типу об’єкту. Параметричні об’єкти можна
модифікувати в будь-який момент після створення за допомогою командної
панелі Modify (Изменить). Окрім цього модифікацію деяких типів об’єктів
в інтерактивному режимі можна здійснювати за допомогою інструмента
Select and Manipulate (Выделить и манипулировать).

Сітки кусків (Patch Grids) Безьє являють собою поверхні, сформовані з
трикутних або чотирикутних кусків, кожний з яких складається з рамки,
побудованої із сплайнів Безьє, і поверхні в межах цієї рамки, що являє
собою фрагмент полігональної сітки. Спочатку такі куски створюються як
плоскі, але можуть бути перетворені в тривимірні шляхом маніпулювання
вершинами і дотичними векторами з маркерами на кінцях, що виходять з
вершин. Створення сіток кусків Безьє здійснюється за допомогою команди
Create?Geometry?Patch Grids (Создать?Геометрия?Сетки кусков). Для
модифікації форми куска до нього слід примінити модифікатор Edit Patch
(Правка куска) або перетворити його до типу Editable Patch
(Редактируемый кусок).

Форма NURBS-поверхонь описується неоднорідними раціональними
В-сплайнами. Вони є конструкційним матеріалом для створення об’єктів
складної форми (спочатку створюються як плоскі, а потім модифікуються).
Розрізняють два типи NURBS-поверхонь: точкова поверхня, що проходить
через всі опорні точки в тривимірному просторі, та CV-поверхня, що
плавно огинає всі опорні точки в тривимірному просторі, які називають
керуючими вершинами (Control Vertices – CV). Створення NURBS-поверхонь
здійснюється за допомогою команди Create?Geometry ?NURBS Surfaces
(Создать?Геометрия?NURBS-поверхности).

Для спрощення побудови тривимірних тіл складної форми за допомогою сіток
кусків Безьє або NURBS-поверхонь перетворюють в них примітиви з
використанням контекстного меню (попередньо виділивши об’єкт-примітив).

Сплайни складаються з сегментів і вершин. Вершини розрізняються за
типом, який визначає ступінь кривизни сегментів сплайну, що прилягають
до цих вершин. 3DS МАХ 4 підтримує чотири типи вершин сплайнів:

· Corner (С изломом) – вершина, проміжки сегментів коло якої не мають
кривизни;

· Smooth (Сглаженная) – вершина, через яку крива сплайну проходить з
плавним згином, без зламу, маючи однакову кривизну сегментів при вході в
вершину і виході з неї;

· Bezier (Безье) – подібна до згладженої, але дозволяє керувати
кривизною сегментів сплайну при вході в вершину і виході з неї, причому
дотичні вектори лежать на одній прямій;

· Bezier Corner (Безье с изломом) – дотичні вектори не зв’язані один з
одним і маркери можна переміщувати незалежно.

Створення сплайнів може здійснюватись командою Create?Shapes?Splines
(Создать?Формы?Сплайны). В 3DS МАХ 4 в сувої Object Type (Тип объекта)
пропонуються такі типи об’єктів для створення сплайнів: Text (Текст),
Line (Линия), Rectangle (Прямоугольник), Circle (Круг), Ellips (Эллипс),
Donut (Кольцо), Arc (Дуга), NGon (N-угольник), Star (Звезда), Helix
(Спираль), Section (Сечение). Редагування сплайнів здійснюється шляхом
переміщування їх вершин, зміни типів та маніпулювання дотичними
векторами вершин. Вибір рівнів підоб’єктів-вершин здійснюється за
допомогою командної панелі Modify (Изменить) з попереднім перетворенням
обєкту до типу Editable Spline (Редактируемый сплайн), або застосування
до сплайну модифікатора Edit Spline (Правка сплайна).

За допомогою сплайнів-ліній чи NURBS-кривих можна створювати профілі з
послідуючим перетворенням їх в тривимірні тіла методом обертання профілю
(модифікатор Lathe (Вращение), а для NURBS-кривої ще й інструмент Create
Lathe Surface (Создать поверхность вращением).

Профілі, побудовані за допомогою сплайнів-ліній чи NURBS-кривих, можна
використовувати для “видавлювання” (екструзії) тривимірного тіла
(модифікатор Extrude (Выдавливание), а для NURBS-кривої ще й інструмент
Create Extrude Surface (Создать поверхность выдавливанием).

Сплайнові каркаси являють собою тривимірні сітки, побудовані з множини
кривих-сплайнів. Вони широко використовуються при моделюванні
персонажів. В складі каркаса всі сплайни повинні бути підобєктами одного
об’єкту – перед створенням поверхні вони об’єднуються в один об’єкт за
допомогою інструмента Attach (Присоединить). Комірки сплайнового каркасу
утворюються сплайнами, що пересікаються в точках своїх вершин
(використовується тривимірна прив’язка), кількість яких не повинна бути
більшою ніж чотири. Після створення сплайнового каркасу до нього
застосовують модифікатор Surface (Поверхность).

Об’єкти в 3DS МАХ можуть бути побудовані методом лофтингу. Їх поверхня
будується в цьому випадку як така, що огинає одну або декілька опорних
двовимірних форм, розміщених вздовж деякої кривої, яку називають шляхом.
Форми, на які опирається поверхня подібного об’єкту, стають його
поперечними перетинами, а форма-шлях визначає розміщення перетинів в
межах об’єкту. Форми-перетини повинні складатись з однакової кількості
сплайнів або NURBS-кривих і сплайни в їх складі мають мати однаковий
порядок вкладеності. Форма-шлях повинна складатись з одного сплайну або
NURBS-кривої. Доступ до інструменту лофтингу надається після виділення
однієї з форм. При лофтингу NURBS-поверхонь перетини тривимірного тіла
повинні бути представлені NURBS-кривими, вони розміщуються вручну в
потрібних точках тривимірного простору (форма-шлях не використовується),
а перетворення перетинів в NURBS-поверхню здійснюється за допомогою
спеціальних інструментів (Create U Loft Surface (Создать поверхность
методом U-лофтинга), Create UV Loft Surface (Создать поверхность методом
UV-лофтинга); U – “вздовж”, V – “поперек” локальних координат об’єкту),
які розміщені в палітрі інструментальних засобів для роботи з
NURBS-об’єктами. Коригування форми тіл, побудованих методом лофтингу,
полягає в редагуванні форми перетинів і лінії шляху, а також в
узгодженні, додаванні, видаленні і заміні перетинів. Об’єкти, створені
методом лофтингу, можуть піддаватись деформаціям, таким як зміна
масштабу перетинів, їх повертанні навкруги лінії шляху або нахилу по
відношенню до цієї лінії.

Складені об’єкти – це тривимірні тіла, які складаються з двох або більше
простих об’єктів. 3DS МАХ 4 підтримує дев’ять типів складених об’єктів:

· Morph (Морфинговые) – дозволяють виконувати анімацію поетапного
перетворення одного тіла в інше;

· Scatter (Распределенные) – являють собою результат розподілення
дублікатів одного об’єкту по поверхні іншого об’єкту або в деякій зоні
тривимірного простору (імітація множини дерев, трави, птахів, риб і
т.п.);

· Conform (Согласованные) – формуються шляхом проекціонування вершин
одного тривимірного тіла на поверхню іншого (імітація ефектів
розтікання, плавлення, танення снігу);

· Connect (Соединяющиеся) – дозволяють з’єднувати між собою отвори в
оболонках двох тіл своєрідним тунелем;

· Shape Merge (Слитые с формой) – дозволяють з’єднувати сплайнову форму
з поверхнею тривимірного тіла;

· Boolean (Булевые) – тривимірні тіла, оболонки яких формуються з
оболонок двох інших тривимірних тіл шляхом їх об’єднання, віднімання або
перетину;

· Terrain (Ландшафт) – дозволяють формувати моделі тривимірного рельєфу
гірського ландшафту;

· Loft (Лофтинговые) – ті, що побудовані методом лофтингу;

· Mesher (Сеточник) – дозволяють замінювати процедурні об’єкти (такі як
системи частинок) полігональними сітками, до яких можна використати
звичайні модифікатори форми.

Для імітації різноманітних атмосферних та інших явищ в 3DS МАХ
використовуються системи частинок, що являють собою сукупність об’єктів
малих розмірів, параметрами яких можна керувати. Частинки існують в
динаміці, змінюючись в часі. Щоб їх побачити, необхідно після створення
їх джерела перейти до кадру з ненульовим номером, зсунувши повзунок
анімації вправо. 3DS МАХ 4 підтримує шість типів систем частинок: Spray
(Брызги), Super Spray (Супербрызги), Snow (Снег), Blizzard (Метель),
Particle Cloud (Облако частиц), Particle Array (Массив частиц). Системи
частинок створюються командою Create? Geometry? Particle Systems
(Создать?Геометрия? Системы частиц).

Список використаної літератури:

Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посібник/ За
ред. О.І.Пушкаря – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001.– 696 с.

Білан С.М., Коваль Д.М. Засоби машинної графіки. Навчальний посібник. –
Вінниця, ВДТУ, 2000 р.

Информатика. Базовый курс/ Симонович С.В. и др.– СПб: Питер, 2001.– 640
с.

Д. Мюррей, У. ван Райпер. Энциклопедия форматов графических файлов: пер.
с англ.. – К.: Издательская группа BHV, 1997. – 672 с.

Кузнецов И. Анимация для интернета: краткий курс. СПб: Питер, 2001.– 288
с.

Мук К. ActionScript. Подробное руководство.– Пер. с англ. – СПб:
Символ–Плюс, 2002.– 792 с.

Маров.М. Эффективная работа: 3ds max 4.– СПб: Питер, 2001.– 864 с.

Петерсон М. Эффективная работа с 3D Studio MAX 3.– СПб: Издательство
“Питер”, 2000. – 656 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019