Налагодження дієвої взаємодії регіональних підрозділів податкового
аудиту

Висока ефективність функціонування податкового аудиту, як і податкової
системи в цілому, залежить від наявності та стану високоорганізованого
середовища, яке охоплює інформаційне, телекомунікаційне, комп’ютерне,
програмне забезпечення, різноманітні масиви даних.

Частина національної економіки подовжує перебувати у тіні. Найбільше
виявлених податкових порушень припадає на податок на прибуток
підприємств та податок на додану вартість. Органами податкової служби
вишукуються нові підходи та методи для проведення перевірок. Так, з
метою підвищення результативності контрольно-перевірочної роботи
документальні перевірки юридичних осіб за галузевим принципом починаючи
з 2004 року, здійснюються в розрізі фінансово-промислових груп, до
складу яких входять основні підприємства галузі, підприємства, які
пов’язані юридично з основними підприємствами, та найбільші
підприємства-контрагенти. Перевірки підприємств фінансово-промислової
групи, навіть тих, що знаходяться в різних регіонах України, проводяться
регіональними податковими органами одночасно. У зв’язку з цим виникає
потреба налагодженні швидкого та багатовекторного інформаційного зв’язку
між усіма підрозділами податкового аудиту обласних та районних рівнів
для визначення пріоритетів перевірочної роботи, визначення кола
підприємств-контрагентів для проведення зустрічних перевірок.

V

ути втрат робочого часу, необхідного для підготовки, відправки запитів
на проведення зустрічних перевірок, проведення та очікування результатів
цих перевірок. Зустрічні перевірки будуть проводитись лише у разі
виявлення розбіжностей за даними бази схем товарно-грошових потоків.

Для порівняння показників схем товарно-грошових потоків доцільно
сформулювати обов’язкові єдині критерії для їх побудови. Наприклад:

– схеми будуються в розрізі податкових років або періодів, за які
здійснюється перевірка;

– крім взаємостосунків із пов’язаними підприємствами та з н айбільшими
контрагентами, відображенню підлягають річні обсяги операцій із
підприємствами, обсяг яких перевищує певну межу залежно від величини
валового доходу (наприклад: 50 тис. грн при валовому доході до 5 млн
грн; 100 тис. при валовому доході від 5 до 20 млн грн; 200 тис. грн при
валовому доході понад 20 млн грн;

– у схемах вказується суми та найменування номенклатури поставки товарів
(послуг), суми грошових і вексельних розрахунків, суми заборгованості на
початок та кінець податкового року (періоду);

– в схемах вказується рентабельність підприємства, та рівень податкового
навантаження, середньооблікова кількість працюючих за податковий період
(рік), а також посада, прізвище та контактний телефон
інспектора-виконавця, назва та адреса податкового органу, яким було
надано схему.

Взаємодія між регіональними підрозділами, що здійснюють перевірки
фінансово-промислових груп без застосування та із застосування АРМ
„Схеми товарно-грошових потоків”, наведені на рис. 1 та рис. 2.

 

На рисунку 1 під інформаційними зв’язками розуміються надіслання
запитів, проведення зустрічних перевірок, спілкування засобами
телефонного зв’язку.

У другому випадку кількість інформаційних зв’язків істотно зменшена, і
водночас інформація є доступною для всіх регіональних підрозділів
протягом тривалого часу, що дозволить значно зменшити витрати робочого
часу на проведення перевірок та підвищити їх ефективність.

Похожие записи