.

Концепція розподільної обробки інформації в АСУ (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3261
Скачать документ

Реферат на тему

Концепція розподільної обробки інформації в АСУ

Загальна тенденція удосконалення автоматизованих систем управління — це
децентралізація структури АСУ, яка грунтується на розподільній
(децентралізованій) обробці інформації. Технічною передумовою створення
систем розподільної обробки інформації є значне поширення
мікропроцесорної техніки, яка характеризується низькою вартістю і малими
габаритами, підвищеною надійністю, простотою в обслуговуванні та
експлуатації. Це дає змогу наблизити відповідне устаткування до місць
виникнення і використання інформації, розподілити його за окремими
функціональними сферами діяльності.

Організаційною передумовою становлення концепції розподільної обробки
інформації стали процеси децентралізації управління виробництвом і
реалізацією продукції, упровадження в практику господарювання механізму
госпрозрахунку і самостійності підприємств. Саме централізація
управління, висока вартість і недоступність засобів обчислювальної
техніки зумовили інформаційну централізацію, тобто концентрацію
інформаційних ресурсів та організацію глобальної обробки даних. Цей
підхід не забезпечує гнучкості управління, не дає змоги ефективно
вирішувати економічні та адміністративні завдання в інтерактивному
режимі. У такому режимі людина не може впливати на обчислювальний процес
обробки даних з урахуванням реальних обставин і викликати зворотну
реакцію системи.

Принципово можливі чотири підходи до організації технології обробки
даних в АСУ: централізоване зберігання й обробка інформації за умови
централізованого управління економіко-виробничими об’єктами (традиційні
АСУ); централізоване зберігання й обробка інформації за умови
децентралізованих або незалежних систем управління (наприклад,
обчислювальних центрів колективного використання); розподільне
зберігання та обробка інформації при централізованому управлінні;
розподільне зберігання й обробка інформації при децентралізованому
управлінні.

Сучасний етап автоматизації управління характеризується стрімким
розвитком систем розподільної обробки даних, що дає змогу прискорити
обробку інформації за рахунок максимального наближення засобів обробки
даних до місць її виникнення; ефективніше задовольнити різноманітні й
мінливі інформаційні потреби управлінського персоналу, забезпечити
застосування рішень до об’єктів оперативного управління; знизити розміри
витрат на утримання обчислювальної системи; збільшити гнучкість і
підвищити життєздатність системи (вихід з ладу однієї ЕОМ не приводити
до відмови усієї системи); виконавцям безпосередньо брати участь у
процесі управління (у режимі діалогу) і підвищувати їх відповідальність;
поступово (модульно) створювати обчислювальну систему за рахунок зміни
периферійних технічних засобів і доповнення нових персональних ЕОМ.

Структурно розподільна обробка інформації реалізується у вигляді мереж
обчислювальних машин (глобальних або локальних). Для автоматизації
управління виробничо-господарською діяльністю на об’єкті управління типу
підприємство, установа, комерційна структура технологію розподільної
обробки інформації доцільно реалізувати на базі локальної обчислювальної
мережі, яка забезпечує об’єднання ЕОМ та інших засобів обчислювальної
техніки, розміщених на відстані до 2 км один від одного.

Концепція розподільної обробки економічної інформації, яка реалізується
на базі сучасних персональних ЕОМ і локальних мереж, передбачає
створення автоматизованих робочих місць (АРМ) планово-управлінського
персоналу.

Згідно з державним стандартом 34.003-90 АРМ в АСУ — це
програмно-технічний комплекс, призначений для автоматизації діяльності
зазначеного виду. АРМ можна застосувати при розв’язуванні комплексів
задач управління в різних сферах діяльності і на різних рівнях
управління.

Створені на базі персональних ЕОМ АРМ мають розвинену систему
периферійного обладнання і інтерфейс з локальними обчислювальними
мережами та центральною ЕОМ. За допомогою АРМ спеціаліст може
автоматично обробляти тексти, надсилати і приймати повідомлення, які
зберігаються в пам’яті ЕОМ, брати участь в теленарадах, організовувати і
вести особисті архіви документів на машинних носіях, проводити
імітаційне моделювання для вивчення поводження системи, виконувати
обчислення й діставати готові результати в табличній або графічній
формі.

Оскільки процес прийняття рішень у процесі управління в цілому
реалізується колективом, необхідна проблемна спеціалізація АРМ
управлінського персоналу, яка відповідає різним управлінським ланцюгам і
функціям, що реалізуються. Реалізація різноманітних фаз прийняття рішень
(підготовка інформації для прийняття рішень, саме прийняття рішень;
реалізація прийнятих рішень) має багато спільного з різними службами
об’єкта управління (облікові, планові, збутові служби). Це дає змогу
створювати гнучкі, перебудовані структури управління, підвищувати
ефективність і оперативність роботи служб. Локальні мережі, на основі
яких можуть функціонувати комплекси АРМ, як у рамках окремих
підрозділів, так і на рівні суміжних функцій, виконуваних різними
підрозділами, слугують базою для взаємозв’язку окремих АРМ у системі.

Орієнтацію АРМ на кінцевого користувача, який не є спеціалістом у галузі
обробки даних, можна забезпечити застосуванням в АРМ алфавітно-цифрових
дисплеїв засобів введення й обробки інформації, а також за допомогою
розвиненої системи діалогових процедур, яка входити до складу
програмного забезпечення АРМ і використовується для спілкування з ЕОМ
мовою, зрозумілою користувачеві.

Потрібна розробка комплексу мов дуже високого рівня, які враховують
специфіку об’єктів, де застосовуватимуться АРМ. Різні діалекти таких мов
ураховують специфіку функцій, які виконуються окремими членами
колективів підрозділів апарату управління.

Створені на базі ПЕОМ АРМ функціонально, фізично та органічно
настроюються на конкретного користувача (персональне АРМ) або групу
користувачів (групове АРМ).

Задачі організаційного управління, які розв’язуються в складі АРМ, можна
умовно поділити на три класи.

До 1-го класу належать повністю формалізовані задачі (господарський та
фінансовий облік, підготовка виробництва), для яких можна розробити
структуризовані процедури вироблення рішень. Задачі можуть
розв’язуватись на ЕОМ без участі людини за заздалегідь підготовленими
алгоритмами, тобто алгоритм замінює людину.

Для 2-го класу задач характерні слабко структуровані процедури
вироблення рішень в умовах неповної інформації. До цього класу належать
задачі потокового й оперативно-календарного планування виробництва й
управління запасами.

Задачі 3-го класу потребують застосування неструктурованих процедур
вироблення рішень, творчого підходу, що ґрунтується на інформованості,
класифікації, таланті та інтуїції людини.

J

dh`„7

I2?4oe5Ae649oe:`NuN¤P?TeVIX®ZUe]|_:bonaoooUIoAAAAAoUIooooo

&

етарки, касири, комірники). Керівники вирішують, як правило, задачі 3-го
класу, рідко — 1-го. Спеціалісти розв’язують задачі 2-го класу, технічні
працівники — 1-го. Згідно з характером розв’язуваних задач можна
виділити три класи типових АРМ: АРМ керівника (АРМ-К), АРМ спеціаліста
(АРМ-С), АРМ технічного та допоміжного персоналу (АРМ-Т).

АРМ-К може мати розподільну та локальну структуру. При розподільній
структурі дисплей установлюється на столі керівника, а основна
функціональна структура (з додатковим дисплеєм) — у секретаря або
помічника. Локальна структура АРМ-К передбачає повну функціональну
замкненість, яка забезпечує автономну роботу.

Вимоги до АРМ-К:

наявність достатньо розвиненої бази даних, постійно доповнюваних
оперативною інформацією;

забезпечення керівника або його помічників оперативністю пошуку
необхідної інформації в базі даних і наочністю подання інформації у
формі, адаптованій до психологічних характеристик людини (за умови
високого рівня її інтеграції на екрані незалежно від джерела даних);

наявність діалогових програмних засобів, що забезпечують прийняття
рішень з максимальною адаптацією і регулюють
організаційно-адміністративну діяльність;

забезпечення оперативного зв’язку з іншими джерелами інформації (у межах
організаційної структури) та з безпосередніми помічниками;

забезпечення можливості нагромадження в пам’яті АРМ досвіду роботи і
раніше прийнятих рішень.

З урахуванням характеру й особливостей праці керівника програмне
забезпечення АРМ-К містить підсистеми забезпечення та ділової діяльності
(ПЗДД), прийняття рішень (ПЗПР), рутинних робіт (ПЗРР), комунікацій
(ПЗК).

Одна з головних — підсистема ПЗДД, оскільки 47 % робочого часу керівники
перебувають у ділових контактах. До складу цієї підсистеми входити
діловий пакет керівника. Головне меню пакета містить електронний
записник, особистий архів, картотеку доручень. Модуль електронний
записник, наприклад, містить електронний перекидний календар, куди
керівник заносити щоденний особистий план (щоденник), щотижневий
особистий план (щотижневик) з блоком найважливіших справ тижня й
переліком найважливіших справ місяця.

При створенні АРМ-С необхідно виходити із того, що спеціаліст — це
професіонал у зазначеній галузі, тому АРМ має бути таким, аби давати
йому змогу проводити аналітичну роботу з документами (на це в середньому
в спеціаліста витрачається 54 % робочого часу), використовуючи
різноманітну інформацію.

Його професійна орієнтація зумовлює вимоги до програмного і технічного
забезпечення АРМ-С. Спеціалісту надається можливість працювати з
персональною і центральною базами даних, вести комунікаційні діалоги з
допоміжними джерелами інформації.

Для комп’ютерної підтримки творчого процесу система містить блок
моделювання аналізованих процесів з урахуванням нагромадженого досвіду.
Найважливіша вимога до АРМ-С — забезпечення високого рівня
багатофункціональності та гнучкості системи.

Автоматизоване робоче місце спеціаліста містить системи забезпечення
ділової та професійної діяльності, забезпечення рутинних робіт і
підтримки комунікацій. Основа АРМ-С — підсистема забезпечення
професійної діяльності. Вона, як правило, містить розвинену базу даних,
засоби електронної обробки форм і ділової графіки, а також набір
програмних засобів для проведення математичних розрахунків і
моделювання.

База даних АРМ-С призначена для зберігання текстової, числової та
фактографічної інформації. У її основу, як правило, покладені типові
бази даних ПЕОМ, які забезпечують близьку до природної мову спілкування.

Набір пакетів для математичних розрахунків і моделювання, експертні
системи і бази знань використовуються в АРМ-С для підтримки рішень
формалізованих і неформалізованих задач. Вони найвищою мірою
забезпечують досягнення мети підвищення ефективності та якості
управління, оскільки вони є одним із нових видів програмних засобів
загального призначення.

Автоматизовані робочі місця технічних працівників призначені для
працівників, які виконують технічну роботу, що потребує певних
професійних навичок. Для такої категорії службовців характерна робота з
документами (68 % усього робочого часу) і телефонні переговори (20 %
робочого часу). Основні їх функції — ввід інформації, оформлення
документів (друк, тиражування, розсилання і т. ін.), ведення картотек і
архівів, обробка вхідної та вихідної документації, контроль виконавчої
діяльності. Ці роботи з високим ступенем ефективності можна
автоматизувати, використовуючи різноманітні АРМ-Т на базі персональних
ЕОМ.

В умовах використання АРМ-Т праця стає менш монотонною, а тому працівник
менше стомлюється, завдяки чому можна розширити функціональний діапазон
виконавців, урізноманітнити процес роботи, зробити його цікавішим і
завдяки цьому в 2-3 рази підвищити продуктивність праці.

Характер діяльності технічних працівників мало залежить від специфіки
галузі, установи, організації. Тому можливий масовий випуск типових
АРМ-Т: АРМ оператора текстових документів, АРМ архіваріуса, АРМ
комірника, АРМ інспектора, АРМ секретаря. Основні вимоги до програмних і
технічних засобів АРМ-Т:

забезпечення максимальної ергономічності і «дружності» — зручне
розміщення технічних засобів, висока якість візуальної інформації,
клавіатура, що дає змогу швидко вводити інформацію, простий діалог з
підказками в разі хибних дій користувачів, наявність технічних засобів
для друкування і тиражування документів, можливість ведення архіву.

Подальший розвиток АРМ в організаційному управлінні пов’язаний з
використанням робочих станцій управління (РСУ) замість ПЕОМ. В основу
концепції РСУ покладено ідеї інтегрованого «інтелектуального» інтерфейсу
користувача з маніпулюванням даними і широким доступом до розвинених
обслуговуючих підсистем. Ці властивості РСУ дають змогу використовувати
їх базу для. побудови персональних і групових АРМ. З погляду на те, що
РСУ — універсальна система, необхідна певна функціональна спеціалізація
цієї системи з трансформацією її в конкретне ділове автоматизоване
робоче місце.

Література

1. Селиванов В.А., Кучумов А.А., МТУСИ Ермакова М.В., Галанин С.Ю.,
Панин М.П. Концепция построения автоматизированной системы управления
метрологическим обеспечением отрасли Фирма “Палитра систем”, Москва,
2008г.

2. Материалы журнала “Открытые системы” №1(21), 2007 г.

Липаев В.В. Проектирование математического обеспечения АСУ. М.:
Советское радио, 1977.

3. Положення про відділ АСУ Хмельницького обласного центру зайнятості

4. Наука управляти: з iсторii менеджменту. Хрестоматiя. Упоряд. Слепцов
I.О. К. Либiдь, 1993.

4. Управление – это наука и искусство. Сборник, М.,

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020