Реферат на тему:

Формули робочого листа MS Excel. Абсолютна та відносна адресація

Формула робочого листа є тим, що робить електронні таблиці дуже
корисними і популярними. З формулами, введеними в чарунки, можна
працювати точно так само, як і з іншими даними. А саме, їх можна
копіювати, видаляти, переміщати. У формулах використовуються арифметичні
операції, операції порівняння, операції конкатенації рядків (табл. 2.4),
адреси чарунок і діапазонів, числа, рядкові константи, вбудовані і
користувацькі функції.

Формула, введена в чарунку, повинна починатися зі знака рівності.

Таблиця 2.4 – Види операцій

Операція Опис

+ Додавання

— Віднімання чи знак мінус

* Множення

/ Ділення

^ Піднесення до степеня

& Конкатенація (тобто об‘єднання стрічок)

= Логічне порівняння: дорівнює

> Логічне порівняння: більше

< Логічне порівняння: менше <> Логічне порівняння: не дорівнює

>= Логічне порівняння: не менше ніж

<= Логічне порівняння: не більше ніж Іноді, буває, що формула перетворює не число чи рядок тексту, а повідомлення, що починається із символу #, після якого йде деякий текст. Таким способом MS Excel інформує користувача про те, що формула містить помилку. У цьому випадку треба скорегувати або саму формулу, або значення в тих чарунках, на які формула посилається. Перелічимо помилки, що можуть траплятия при введенні формул робочого листа (табл. 2.5). Таблиця 2.5 – Види помилок ? O Oe ae e ? ue th ??>v??

??>v??

??>v??

???????¤?¤?$???????>v??

???????MS Excel дозволяє у формулах використовувати тривимірні посилання
на чарунки і діапазони, тобто об’єднати в одному посиланні кілька
чарунок і діапазонів чарунок, розташованих на різних робочих аркушах. Як
приклад використання тривимірного посилання приведемо наступну формулу,
що перетворює суму значень з діапазонів, розташованих у робочих аркушах
Лист1, Лист2 і Лист3.

=СУМ(Лист1:Лист3!А1:В2)

При роботі з формулами треба відрізняти абсолютне посилання від
відносного. За замовчуванням MS Excel створює відносні посилання. Однак
при буксируванні формул розходження між цими посиланнями стає істотним.

На практиці часто виникають ситуації, коли посилання на чарунку не
повинно змінюватися у формулі при її копіюванні чи переміщенні. Такі
посилання називаються абсолютними. Для того щоб створити абсолютне
посилання на чарунку, досить перед ім’ям рядка і стовпця поставити знак
$. Наприклад, $D$7 — це абсолютне посилання на чарунку d7.

Клавіша дозволяє прискорити введення абсолютного посилання у
формулу. Виділіть у формулі посилання на чарунку чи діапазон, а потім
натисніть клавішу . Знаки $ будуть додані у формулу автоматично.

Крім абсолютного посилання на чарунку, маються ще два типи абсолютних
посилань:

— абсолютне посилання на рядок. У цьому випадку знак $ розміщається
тільки перед номером рядка. Наприклад, В$3 — це абсолютне посилання на
третій рядок.

— абсолютне посилання на стовпець. У цьому випадку знак $ розміщається
тільки перед ім’ям стовпця. Наприклад, $ВЗ — це абсолютне посилання на
стовпець В.

ЛІТЕРАТУРА

Бухвалов А.В. и др. Финансовые вычисления для профессионалов.- СПб.:
БХВ-Петербург, 2001.-320с. ил.

Гарнаев А.Ю. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах.- СПб.:
БХВ-Петербург, 2001.- 816с.:ил.

Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика. Учебник для вузов. Под
ред. Д.э.н., проф. В.В.Евдокимова. – СПб.: Питер, 1997. – 592с.

Згуровський М.З., Коваленко І.І., Міхайленко В.М. Вступ до комп’ютерних
інформаційних технологій: Навч.посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту
(фінанси, інформ. системи, менеджм. і бізнес), 2000.- 265 с.

Информатика. Базовый курс/ Симонович С.В. и др.- СПб.: Питер, 2000.-
640с.:ил.

Карлберг, Конрад. Бизнес-анализ с помощью Excel.: Пер с англ.- К.:
Диалектика, 1997.- 448с.: ил.

Лук‘янова В.В. Комп‘ютерний аналіз даних: Посібник. – К.: Видавничий
центр „Академія”, 2003. – 344с. (Альма-матер)

Похожие записи