Реферат

на тему:

Фінансові інформаційні системи

В умовах ринкової економіки інформація виступає як один з основних
товарів. Успіх комерційної і підприємницької діяльності пов’язаний із
муніципальними, банківськими та біржовими інформаційними системами,
інформацією про оптову і роздрібну торгівлю, торгові доми, служби
керування працею та зайнятістю, створення банку даних ринку товарів і
послуг, розвиток центрів довідкової та аналітико-прогнозної
котирувальної інформації, електронну пошту, електронний обмін даними та
ін.

Управлінська діяльність виступає у сучасних умовах як один із
найважливіших чинників функціонування і розвитку промислових фірм. Вона
постійно вдосконалюється, відповідно до об’єктивних вимог виробництва і
реалізації товарів, унаслідок ускладнення господарських зв’язків,
підвищення ролі споживача у формуванні техніко-економічних та інших
параметрів продукції. Велику роль відіграють також зміни в
організаційних формах і характері діяльності фірм, підвищення значення
транснаціональних корпорацій у міжнародних господарських зв’язках.

Зміни умов виробничої діяльності, необхідність адекватного пристосування
до неї системи керування, позначаються не тільки на вдосконаленні
організації, але і на перерозподілі функцій керування за рівнями
відповідальності, формами їхньої взаємодії. Усе це вимагає від фірм
адаптації до нових умов, подолання виникаючих протиріч в економічному і
науково-технічному процесах.

Новітні досягнення у сфері мікроелектроніки привели до нових концепцій в
організації інформаційних систем. Завдяки високопродуктивним та
економічним мікропроцесорам інформаційно-обчислювальні ресурси
наближаються до робочих місць менеджерів, бухгалтерів, плановиків та
інших категорій працівників.

Даний час – це період, що характеризується небувалим ростом об’єму
інформаційних потоків. Це відноситься як до економіки, так і до
соціальної сфери. Найбільше зростання об’єму інформації спостерігається
у фінансовій і банківській сфері. Інформація є вирішальним чинником, що
визначає розвиток технології та ресурсів у цілому. Ринкові відносини
пред’являють підвищені вимоги до своєчасності, вірогідності, повноті
інформації, без якої немислима ефективна фінансова діяльність.

В Україні формування ринкової економіки об’єктивно привело до
необхідності істотної зміни інформаційних відношень у суспільстві.
Незважаючи на значне розширення, останнім часом ринки інформаційних
послуг і продуктів, інформаційне забезпечення органів державного
керування, де господарюють суб’єкти і громадяни залишаються на низькому
рівні. Можливість доступу до інформації, як правило, обмежується її
відомчою належністю та зумовлена найчастіше посадовим станом і
соціальним статусом споживача. Не розв’язана проблема доступу до
територіально віддалених інформаційних ресурсів.

Інформаційно-телекомунікаційні системи функціонують, в основному, в
інтересах державних органів влади. Такий стан справ призводить до
дублювання робіт, надмірності в зборі первинної інформації, подорожчанню
розробок і експлуатації систем. Крім того, відомча роз’єднаність
ускладнює обмін інформацією та доступ до неї. Інформаційні послуги,
ресурси і програмні продукти поширені по території України вкрай
нерівномірно, причому, в основному ними забезпечені крайові центри. Цей
розподіл відповідає розподілу основних наукових та інформаційних центрів
України і не враховує потреби населення та органів керування. Саме тому
вимагає якнайшвидшого вирішення завдання вирівнювання інформаційного
потенціалу.

Вітчизняна інформаційна індустрія має розвиватися із зважанням на
світові досягнення у сфері інформаційних технологій і засобів
телекомунікаційного обміну. Це дозволить Україні вийти на світовий
рівень технічного розвитку.

Як показує практика промислово розвитих країн (США, Велика Британія та
Японія), розв’язання проблеми інформаційної індустрії, а отже,
інформатизації суспільства є глобальною метою розвитку і пов’язується з
виходом країни в наступному тисячоріччі на новий рівень цивілізації. В
основі такої цілеспрямованої діяльності лежить довгострокова програма
створення системи інформаційного забезпечення всіх споживачів інформації
в країні, що дає їм можливість використання нових інформаційних
технологій на базі широкого застосування інформаційно-обчислювальних
ресурсів і автоматизованої системи зв’язку. У нашій країні цю основу
складають мережеві технології – сфера, що є досить новою і дуже швидко
розвивається. Ведеться широкомасштабне оснащення обчислювальною технікою
різних підприємств і організацій. Створюються умови для вільного доступу
споживачів до інформації, що зберігається у системах завдяки організації
спеціалізованих робочих місць локальних обчислювальних систем.

Похожие записи