Комп’ютерні науки (зменшувати розмір не треба)

Науковий реферат

AutoCAD: основні поняття й принципи роботи системи

Програма AutoCAD 2002 є подальшим розвитком популярної системи
автоматизованого проектування AutoCAD 2000. Більша частина змін
стосується керування шарами та атрибутами блоків, змінене визначення
асоціативних розмірів, значно змінилися засоби для комунікації й
співробітництва.

Великий набір примітивів (об’єктів, розглянутих системою як єдине ціле
при створенні й модифікуванні креслень) і засобів редагування їхніх
властивостей дозволяє одержувати конструкторську документацію відповідно
до вимог різних стандартів, у тому числі — Єдиної Системи
Конструкторської Документації (ЄСКД).

Щоб повідомити системі, який примітив вичерчувати, необхідно ввести
відповідну команду. Команди можуть вводитися із клавіатури, вибиратися з
меню або інструментальних панелей. Сприйнявши команду, система вступає в
діалог з користувачем та уточнює дію команди. Після уведення всієї
необхідної інформації примітив вичерчується, а система переходить у
режим очікування наступної команди.

Нові функціональні можливості системи AutoCAD 2002, її інтелектуальність
відкривають конструкторові-проектувальникові більші можливості для
рішення професійних творчих завдань, при цьому система виконує основну
частину рутинних операцій.

Програма AutoCAD 2002 може працювати як в автономному режимі, так і у
локальній мережі.

1.1. Креслення в системі AutoCAD

Креслення в системі AutoCAD — це файл, що містить опис графічної й іншої
інформації в спеціальному форматі (.DWG). AutoCAD 2002 має формат файлу
креслення, повністю сумісний з файлами, створеними в AutoCAD 2000 та
AutoCAD 2000i, тому всі додатки, написані для цих програм, підтримуються
новою версією AutoCAD без обмежень.

У процесі роботи над кресленням він тимчасово зберігається в оперативній
пам’яті комп’ютера. Тривале зберігання креслень здійснюється на
жорсткому або гнучкому дисках.

Для роботи з файлами система має звичайні можливості додатків Windows:
меню File і відповідні кнопки стандартної панелі інструментів. У меню
File перебувають команди, що дозволяють зберегти креслення, викликати
існуючий креслення для редагування, закрити креслення.

New — почати нове креслення;

Open — відкрити існуючий креслення;

Close — закрити поточне креслення;

Partial Load — відкрити іншу частину завантаженого креслення (команда
доступна тільки у випадку часткового відкриття креслення);

Save — зберегти поточне креслення;

Save As — зберегти поточне креслення під іншим ім’ям.

Ім’я файлу може мати довжину до 255 символів, включаючи пробіли. У ньому
можна використати прописні і малі літери, цифри та спеціальні символи:
дефіс, підкреслення та знак оклику.

Забороняється використовувати наступні символи:

зірочка;

двокрапка;

крапка з комою;

знак питання;

символи похилої риси (прямий і зворотний);

лапки;

знаки «більше» й «менше».

Крапки припустимі тільки як роздільник між ім’ям і розширенням файлу.

За замовчуванням файли креслень записуються в кореневий каталог системи
AutoCAD. Таке зберігання вкрай незручно та небезпечно: можна помилково
разом з непотрібними файлами креслень видалити важливі системні файли.
Ми рекомендуємо використовувати для зберігання креслень окремі папки й
ретельно продумати їхню структуру.

Для створення нової папки в процесі збереження креслення (діалогове
вікно Save Drawing As) необхідно натиснути праву кнопку миші, потім
вибрати в контекстному меню пункти Створити і Папка.

Створення нового креслення

При запуску система AutoCAD пропонує в діалоговому вікні Start Up кілька
режимів початку роботи. Вибір режиму початку роботи визначає набір
початкових робочих параметрів для нового креслення. Після вибору режиму
початку роботи його назва відображається в діалоговому вікні Start Up.

Кнопка Open a Drawing дозволяє продовжити роботу із уже існуючим
кресленням. Щоб завантажити файл креслення, потрібно вибрати його ім’я в
списку Select a file і клацнути на кнопці ОК. Якщо список не містить
потрібного файлу, натисніть кнопку Browse для його пошуку способом,
стандартним для всіх додатків Windows.

Кнопка Start from Scratch дозволяє почати нове креслення з параметрами,
установленими в системі за замовчуванням. У цьому випадку користувачеві
при створенні нового креслення потрібно вибрати тільки одиниці виміру зі
списку Default Settings діалогового вікна Start Up.

Кнопка Use a Template дозволяє почати нове креслення з використанням
параметрів існуючого креслення-шаблона. Шаблон — графічний файл із
розширенням .DWT. Цей файл містить інформацію про розміри креслення,
прийнятих одиницях вимірювання, параметрах шарів і настроювань режиму
креслення. Після вибору цього режиму програма AutoCAD 2002 виведе в
центрі діалогового вікна Start Up список всіх доступних шаблонів, з
якого користувач вибирає необхідний. Зауважимо, що будь-яке існуюче
креслення може бути збережене як шаблон, для цього в діалоговому вікні
Save Drawing As у списку, що розкривається, Files of type потрібно
вибрати рядок AutoCAD Drawing Template File (*.DWT). Потім у текстовому
полі File name уведіть ім’я нового шаблона і клацніть на кнопці Save.

Кнопка Use a Wizard дозволяє почати нове креслення з параметрами, які
встановлює спеціальний майстер. Можливі два способи підготовки робочого
середовища: швидкий і детальний. У першому випадку задаються формат
одиниць вимірювання лінійних величин і границі креслення. У другому
випадку необхідно задати формат одиниць вимірювання лінійних і кутових
величин, початок і напрямок відліку виміру кута і границі креслення.

1.2. Настроювання системного середовища

Діалогове вікно Options

У програмі AutoCAD 2002 попереднє настроювання системного середовища і
його модифікацію в процесі роботи можна здійснювати за допомогою
діалогового вікна Options. Вікно відкривається командою OPTIONS і
містить дев’ять вкладок: Files, Display, Open and Save, Plotting,
System, User Preferences, Drafting, Selection, Profiles, параметри яких
оптимізують роботу AutoCAD з конкретним апаратним забезпеченням. Цю же
команду містить меню Tools, її можна вибрати і з контекстного меню,
помістивши вказівник миші в область командного рядка або в робочу зону,
а потім натиснути праву кнопку миші.

У діалоговому вікні Options виберіть вкладку, а потім — параметр
настроювання, який хочете змінити. Для того щоб програма відреагувала на
зміну значення параметра, клацніть на кнопці Apply, якщо хочете
продовжити настроювання системи, або на кнопці ОК, якщо настроювання
закінчене.

У наступних розділах приводиться коротка інформація про параметри
вкладок і дані рекомендації з вибору їхніх значень.

Вкладка Files

Вкладка Files (мал. 1.1) дозволяє встановити імена файлів і папок
(каталогів) програмного забезпечення відповідно до вимог системи AutoCAD
2002, а також указати шляхи для пошуку файлів. Вкладка містить
інформаційне поле, список і шість кнопок керування.

Рис. 1.1. Визначення шляхів доступу до файлів підтримки

Список Search Path, file names and file locations відображає шістнадцять
пунктів настроювання системного середовища, кожний з яких є
структурованим ієрархічним списком. Не рекомендується видаляти
встановлені за замовчуванням шляхи пошуку, а розроблені користувачем
меню, зразки штрихувань і подібні елементи варто помістити в окрему нову
папку, що потім треба додати в список шляхів пошуку програми AutoCAD.

Пункт Support File Search Path вказує каталоги, у яких програма AutoCAD
2002 шукає файли підтримки.

Пункт Working Support File Search Path визначає розташування активних
каталогів, у яких програма AutoCAD шукає файли підтримки, специфічні для
вашої системи. Пункт є розширенням попереднього пункту. Він включає ті
шляхи пошуку з набору Support File Search Path, які дійсно існують
усередині структури каталогів поточного сеансу роботи.

Пункт Device Driver File Search Path указує каталог для розміщення
драйверів зовнішніх пристроїв (за замовчуванням установлений каталог
DRV). Змінювати цей параметр не рекомендується.

Пункт Project Files Search Path визначає каталог проекту, у якому
зберігаються додаткові файли зовнішніх посилань або растрові зображення,
використовувані в поточному кресленні. Можна створити довільне число
проектів, кожному з яких відповідає окремий каталог, але креслення може
бути зв’язане тільки з одним проектом.

Пункт Menu, Help, and Miscellaneous File Names визначає місце
розташування різних допоміжних файлів програми AutoCAD: меню, файлів
довідки, файлу протоколу дій користувача і файлів конфігурації та
автозбереження. Тут же задається адреса в Інтернеті, що використовується
за замовчуванням і визначається розміщення сервера мережевих ліцензій.
Список ліцензій зберігається в системній змінній ACADSERVER (доступної
тільки для читання) і не може змінюватися в діалоговому вікні Options
системи AutoCAD.

Пункт Text Editor, Dictionary, and Font File Names визначає імена файлів
текстового редактора, основного та додаткового словників,
альтернативного шрифту і файлу підстановки шрифтів.

Пункт Print File, Spooler, and Prolog Section Names визначає ім’я файлу
креслення для командних файлів, ім’я файлу, що виконується, для фонового
друку креслень, ім’я розділа прологу у файлі PostScript.

Пункт Printer Support File Path визначає місцезнаходження файлів
підтримки принтера: розташування файлу підкачування для друку, файлів
конфігурацій принтера (.РСЗ) і файлів опису принтера (.РМР), файлів з
таблицями іменованих і колірних стилів (.STB або .СТВ).

Пункт Search Path for ObjectARX Applications визначає шляхи пошуку
файлів додатків ObjectARX.

Пункт Automatic Save File Location вказує місцезнаходження файлів
автозбереження.

Пункт Data Sources Location визначає розміщення вихідних файлів бази
даних, що підключається.

Пункт Drawing Template File Location вказує місцезнаходження шаблонів
(за замовчуванням встановлений каталог Template), використовуваних при
запуску програми AutoCAD 2002.

Пункт Log File Location визначає місцезнаходження файлу із записом
протоколу дій користувача.

Пункт Temporary Drawing File Location вказує місце розміщення тимчасових
робочих файлів, які програма AutoCAD 2002 створює на жорсткому диску й
видаляє по завершенні роботи. За замовчуванням такі файли створюються в
каталозі Winnt\Temp.

Пункт Temporary External Reference File Location вказує місце розміщення
тимчасових копій файлів зовнішніх посилань.

Пункт Texture Maps Search Path визначає каталоги програми AutoCAD 2002,
у яких розміщені файли карт текстур.

Кнопка Browse… дозволяє настроїти шлях пошуку для обраної позиції
списку.

Кнопка Add дозволяє додати новий шлях пошуку.

Кнопка Remove дозволяє видалити обраний шлях пошуку.

Кнопка Move Up дозволяє перемістити обраний шлях пошуку на один рядок
вгору.

Кнопка Move Down дозволяє перемістити обраний шлях пошуку на один рядок
вниз.

Кнопка Set Current дозволяє встановити поточний обраний словник для
перевірки правопису.

Інформаційне поле відображає коротку довідку про призначення пункту,
виділеного в списку Search Path, file names and file locations.

Вкладка Display

Вкладка Display (мал. 1.2) управляє зовнішнім виглядом головного вікна
системи AutoCAD 2002 при роботі як у просторі аркуша, так і у просторі
моделі.

Рис. 1.2. Настроювання головного вікна системи AutoCAD 2002

Параметри вкладки дозволяють повністю змінити конфігурацію вікна
програми. Ви можете змінювати:

реквізити елементів вікна;

параметри настроювання роздільної здатності, що впливають на якість
представлення тривимірних об’єктів на кресленні;

розміри перехрестя графічного курсору;

параметри настроювання, що впливають на частоту відновлення креслення, і
т.д.

Вкладка містить шість панелей.

Панель Window Elements вкладки Display визначає основні параметри вікна.

Прапорець Display Scroll Bars in Drawing Window дозволяє вивід смуг
прокручування, які розташовані в робочій зоні внизу і праворуч. При
роботі з монітором, що має маленький екран, рекомендується відключати
смуги прокручування з метою збільшення робочої зони головного вікна
AutoCAD.

Прапорець Display Screen Menu включає або відключає відображення
екранного меню в робочій зоні (за замовчуванням праворуч).

Поле введення Text Lines in Command Line Window дозволяє встановити
число рядків тексту у вікні команд. При роботі з монітором, що має
маленький екран, рекомендується зменшувати це значення для збільшення
робочої зони графічного вікна (припустимий діапазон від 1 до 100).

Розташовані в нижній частині панелі Window Elements кнопки Colors й
Fonts відкривають діалогові вікна для управління, відповідно, кольорами
та шрифтами елементів головного вікна AutoCAD.

Діалогове вікно Color Options (мал. 1.3) управляє кольорами елементів
головного вікна AutoCAD. Тут можна встановити:

кольори фона при роботі в просторі моделі (Model Tab Background);

кольори фона при роботі в просторі листа (Layout Tabs Background);

кольори графічного курсору при роботі в просторі моделі (Model Tab
Pointer);

кольори графічного курсору при роботі в просторі листа (Layout Tabs
Pointer);

кольори фона вікна команд (Command Line Background);

кольори тексту повідомлень у вікні команд (Command Line Text);

кольори векторів трасування (AutoTracking Vector Color);

кольори фона при попередньому перегляді креслення (Plot Preview
Background).

Вікно містить дві панелі, два списки, що розкриваються, і дві кнопки.

Панель Model Tab відображає поточні кольори елементів головного вікна
при роботі в просторі моделі. За допомогою курсору тут можна вибрати
елемент головного вікна, кольори якого бажано змінити. Після вказівки
елемента вікна в списку, що розкривається, Window Element встановлюється
відповідне значення.

Панель Layout Tabs відображає поточні кольори елементів головного вікна
при роботі в просторі листа. За допомогою курсору тут можна вибрати
елемент головного вікна, кольори якого бажано змінити.

Рис. 1.3. Настроювання кольорів елементів головного вікна AutoCAD 2002

Список, що розкривається, Window Element дозволяє вибрати з переліку
елементів головного вікна той елемент, кольори якого бажано змінити.

Список, що розкривається, Color дозволяє призначити кольори для елемента
головного вікна, обраного в списку Window Element або на панелях Model
Tab та Layout Tabs.

Кнопка Default All дозволяє повернути значення всіх параметрів керування
кольорами елементів головного вікна в стан, визначений за замовчуванням.

Кнопка Default One Element дозволяє повернути значення одного обраного
параметра управління яким-небудь елементом головного вікна в стан,
визначений за замовчуванням.

Діалогове вікно Command Line Window Font (мал. 1.4) управляє шрифтом для
повідомлень у вікні команд. Вікно містить три панелі, інформаційне поле
і дві кнопки.

Панель Font містить поле введення, у якому приведене значення поточного
шрифту, і список, що розкривається, де можна вибрати ім’я іншого шрифту
для тексту повідомлень у командному рядку.

Панель Font Style містить поле введення, у якому приведене значення
поточного стилю шрифту, і список, де можна вибрати інший стиль шрифту
для тексту повідомлень у командному рядку.

Рис. 1.4. Вибір шрифту для командного рядка

Панель Size містить поле введення, у якому приведене значення поточного
розміру шрифту, і список, де можна вибрати інший розмір шрифту для
тексту повідомлень у командному рядку.

Інформаційне поле Sample Command Line Font відображає написання
поточного шрифту.

Панель Layout Elements вкладки Display містить параметри управління для
існуючих і нових компонувань простору листа. Відповідне використання
простору листа вимагає деякого досвіду поводження з ним, тому ми не
рекомендуємо починаючому користувачеві змінювати настроювання, задані на
цій панелі за замовчуванням.

Прапорець Display Layout and Model Tabs включає або відключає
відображення ярликів вкладок Layout та Model у нижній частині області
креслення. При роботі з монітором, що має невеликий екран, можна
відключати відображення цих ярликів з метою збільшення робочої зони
головного вікна AutoCAD. За замовчуванням прапорець включений.

Прапорець Display Margins дозволяє відображення країв поля друку при
роботі в просторі листа. Краї зображуються пунктирними лініями, їхнє
положення відповідає поточним настроюванням плотера або принтера.
Об’єкти, виведені поза краями поля, відтинаються при виводі креслення на
пристрої друку. За замовчуванням прапорець включений.

Прапорець Display Paper Background включає або відключає затінення
області за межами розміру паперу, визначеного в настроюваннях пристрою
друку. За замовчуванням при відображенні простору листа на екрані
монітора затінення дозволене.

Прапорець Display Paper Shadow визначає чи буде відображатися тінь
навколо листа. За замовчуванням прапорець включений.

Прапорець Show Page Setup Dialog for New Layouts вказує чи відображати
діалогове вікно Page Setup у ході створення нового простору листа. Це
вікно використовується для установки параметрів, пов’язаних з
настроюванням простору листа. За замовчуванням прапорець включений.

Прапорець Create Viewport in New Layouts дозволяє автоматичне створення
видового екрана в новому просторі листа. За замовчуванням прапорець
включений.

Панель Display Resolution вкладки Display дозволяє настроювати параметри
виводу на екран об’єктів системи AutoCAD. Установки діють тільки на
відображення об’єктів на екрані і не діють при одержанні твердої копії
креслення (у цьому випадку вони визначаються можливостями пристрою
виводу). Змінювати значення цих параметрів звичайно не потрібно.

Поле введення Arc and Circle Smoothness забезпечує управління гладкістю
відображення кіл, дуг кіл та еліпсів на екрані монітора. Чим більше
значення цього параметра, тим більший час потрібно системі AutoCAD, щоб
відтворити зазначені об’єкти. Припустимий діапазон зміни значень
параметра — від 1 до 20000. Значення за замовчуванням — 100. Поточне
значення параметра зберігається в системній змінній VIEWRES.

Поле введення Segments in a Polyline Curve встановлює число сегментів,
які утворять криволінійні ділянки в полілінії. Дія параметра аналогічна
попередньому. Припустимий діапазон зміни значень параметра — від -32767
до +32767. Значення за замовчуванням — 8. Поточне значення параметра
зберігається в системній змінній SPLINESEGS.

Поле введення Rendered Object Smoothness забезпечує управління гладкістю
тривимірних криволінійних поверхонь об’єктів системи AutoCAD. Чим більше
значення цього параметра, тим більший час потрібно програмі AutoCAD для
візуалізації об’єктів. Припустимий діапазон — від 0,01 до 10.

Значення за замовчуванням — 0,5. Поточне значення параметра зберігається
в системній змінній FACETRES.

Поле Contour Lines per Surface встановлює число утворюючих ізоліній для
поверхні об’єкта. Чим більше значення цього параметра, тим більший час
потрібно програмі AutoCAD, щоб побудувати зазначені об’єкти. Припустимий
діапазон — від 0 до 2047. Значення за замовчуванням — 4. Поточне
значення параметра зберігається в системній змінній ISOLINES.

Панель Display Performance вкладки Display містить параметри, які
впливають на продуктивність системи AutoCAD.

Прапорець Pan and Zoom with Raster Image дозволяє відображення растрових
зображень при виконанні команд PAN й ZOOM у реальному часі.

Рекомендується використовувати значення параметра за замовчуванням, тому
що включення цього режиму істотно сповільнює роботу системи. Поточне
значення параметра зберігається в системній змінній RTDISPLAY.

Прапорець Highlight Raster Image Frame Only управляє підсвічуванням
обраних растрових зображень. Включення цього прапорця підвищує
ефективність роботи системи, тому що при виборі об’єкта висвітлюються
тільки рамка, що обмежує растрове зображення. Поточне значення параметра
зберігається в системній змінній IMAGEHLT.

Прапорець True Color Raster Images and Rendering управляє якістю
відображення растрових зображень. Його включення значно зменшує
ефективність роботи системи.

Прапорець Apply Solid Fill управляє заливанням плоских фігур, широких
ліній (поліліній і мультиліній) і штрихувань. Щоб підвищити ефективність
системи при роботі із тривимірними об’єктами, цей параметр можна
виключити. Поточне значення параметра зберігається в системній змінній
FILLMODE.

Прапорець Show Text Boundary Frame Only управляє відображенням тексту на
екрані монітора. У випадку установки цього прапорця замість тексту буде
відображатися прямокутна рамка, дозволяючи заощадити час, затрачуваний
на регенерацію креслення. Поточне значення параметра зберігається в
системній змінній QTEXTMODE.

Прапорець Show Silhouettes in Wireframe управляє відображенням кривих
контуру тривимірних моделей. Рекомендується використовувати значення
параметра за замовчуванням. Поточне значення параметра зберігається в
системній змінній DISPSILH.

У нижній частині вкладки Display розташовані дві панелі: Crosshair Size
й Reference Fading Intensity.

Панель Crosshair Size дозволяє встановити, за допомогою поля введення
або шкали, розмір перехрестя графічного курсору у відсотках від розміру
екрана. Числове значення розміру курсору задають у полі введення.
Припустимий діапазон — від 1 до 100 відсотків, за замовчуванням розмір
курсору — 5%. Ви можете також установити розмір перехрестя графічного
курсору, використовуючи системну змінну CURSORSIZE.

Панель Reference Fading Intensity дозволяє встановити, за допомогою поля
введення або шкали, значення інтенсивності підсвічування навколишніх
об’єктів при редагуванні блоків і зовнішніх посилань. Об’єкти, які не
редагуються, відображаються з меншою інтенсивністю. Числове значення
інтенсивності підсвічування задають у полі введення. Припустимий
діапазон- від 0% до 90%. Значення за замовчуванням — 50%. Поточне
значення параметра зберігається в системній змінній XFADECTL.

Вкладка Open and Save

Вкладка Open and Save (мал. 1.5) забезпечує настроювання операцій
збереження і відкриття файлів креслень. Файли автоматично зберігаються у
форматі AutoCAD 2000. Діалогове вікно містить п’ять панелей.

Рис. 1.5. Настроювання параметрів збереження й відкриття файлів креслень

Панель File Save управляє параметрами збереження креслень. Панель
містить список, що розкривається, Save As, прапорець Save a Thumbnail
Preview Image і поле введення Incremental Save Percentage.

Список, що розкривається, Save As дозволяє призначити формат файлів
креслень, що зберігають командами Save As та Save за замовчуванням. Як
правило, креслення зберігають у форматі AutoCAD 2000.

Прапорець Save a Thumbnail Preview Image визначає можливість створення
при збереженні креслення його растрового зображення, що потім можна буде
переглядати в області попереднього перегляду діалогового вікна Select
File. Рекомендується завжди використати таку можливість. Поточне
значення параметра зберігається в системній змінній RASTERPREVIEW.

Поле введення Incremental Save Percentage дозволяє вказати відсоток змін
у файлі креслення, по досягненні якого виконується повне збереження.

Оптимальне значення параметра відповідає значенню за замовчуванням. При
значеннях нижче 20% програма AutoCAD завжди виконує повне збереження, що
істотно знижує ефективність роботи. Припустимий діапазон — від 0% до
100%. Значення за замовчуванням — 50%. Поточне значення параметра
зберігається в системній змінній ISAVEPERCENT.

Панель File Safety Precautions управляє параметрами режиму
автозбереження. Панель містить два текстові поля: Minutes Between Saves,
File Extension for Temporary Files і чотири прапорці.

Поле введення Minutes Between Saves дозволяє задати інтервал між
операціями автоматичного збереження у хвилинах. При такому збереженні
створюється файл auto.SV$, що обновляється через часовий інтервал,
зазначений у цьому полі. Поточне значення інтервалу часу зберігається в
системній змінній SAVETIME. Інша системна змінна, SAVEFILEPATH, дозволяє
призначити каталог для файлів автозбереження. Якщо потрібно відкрити
файл auto.SV$ як креслення, його потрібно перейменувати із присвоєнням
розширення .DWG. Частота автоматичного збереження визначається
інтенсивністю роботи із кресленням і залежить від обсягу файлу. При
роботі з файлом креслення, розмір якого перевищує 2 Мбайт, варто
призначати інтервал 30 і більше хвилин. Поле постачене контекстним меню.

Поле введення File Extension for Temporary Files дозволяє задати
розширення для тимчасового файлу креслення в поточному сеансі AutoCAD,
що відрізняється від прийнятого за замовчуванням .АС$. Поле постачене
контекстним меню.

Прапорець Create Backup Copy with Each Save дозволяє створювати або не
створювати резервну копію файлу креслення (файл із розширенням .ВАК). За
замовчуванням програма AutoCAD автоматично створює такий файл при
кожному збереженні поточного креслення. Резервна копія зберігається в
тім же каталозі, що й файл креслення, і має його ім’я. Шлях пошуку
файлів зберігається в системній змінній TEMPPREFIX; інша системна
змінна, ISAVEBAK, вказує, чи створена резервна копія.

Прапорець Full-Time CRC Validation управляє перевіркою цілісності
об’єктів креслення при його створенні. Його включають, якщо
припускається збій в апаратних засобах або поява помилок AutoCAD.

Прапорець Maintain a Log File визначає, створювати або не створювати
файл протоколу роботи з AutoCAD (файл acad.LOG). Поточне значення
параметра зберігається в системній змінній LOGFILEMODE. Щоб визначити
розташування файлу acad.LOG, використають вкладку Files. Установити шлях
пошуку для цього файлу допоможе також системна змінна LOGFILENAME.

Прапорець Automatic Save включає або відключає режим автоматичного
збереження файлу креслення.

Панель File Open управляє довжиною списку файлів, відкритих у попередніх
сеансах роботи із програмою. Панель містить поле введення Number of
Recently Used Files to List і прапорець Display Full Path In Title.

Поле введення Number of Recently Used Files to List дозволяє призначити
число файлів, імена яких будуть відображені в списку файлів, відкритих у
попередніх сеансах роботи з AutoCAD. Припустимий діапазон значень 1-9.
Поле введення постачене контекстним меню.

Прапорець Display Full Path In Title забороняє або дозволяє відображати
в заголовку головного вікна AutoCAD повний шлях до поточного файлу
креслення.

Панель External References (Xrefs) управляє завантаженням файлів
зовнішніх посилань. Панель містить список, що розкривається, Demand Load
Xrefs і два прапорці: Retain Changes to Xref Layers і Allow Other Users
to Refedit Current Drawing.

Список,що розкривається, Demand Load Xrefs включає три позиції:

пункт Disabled відключає завантаження зовнішніх посилань по запиту. У
цьому випадку програма AutoCAD завантажить більше елементів зовнішнього
посилального файлу, ніж необхідно для поточного креслення, що може
сповільнити роботу системи.

пункт Enabled дозволяє завантаження зовнішніх посилань по запиту. У
цьому випадку програма AutoCAD завантажує тільки ті елементи зовнішнього
посилального файлу, які необхідні для поточного креслення, що поліпшує
ефективність роботи системи. Рекомендується для автономно встановленого
пакета AutoCAD.

пункт Enabled with Copy дозволяє завантаження зовнішніх посилань по
запиту з використанням копії. Програма AutoCAD завантажує в поточне
креслення копію, що дозволяє іншим користувачам відкривати зовнішній
посилальний файл.

Поточне значення параметра зберігається в системній змінній XLOADCTL.

Прапорець Retain Changes to Xref Layers дозволяє встановити режим
збереження в кресленні будь-яких змін, виконаних стосовно властивостей
кольорів і типу лінії шаруючи зовнішнього посилання. Коли цей режим
включений, при повторній активізації креслення на поточному малюнку
відновлюються зміни, виконані під час попереднього сеансу редагування.
Поточне значення параметра зберігається в системній змінній VISRETAIN.

Флажок Allow Other Users to Refedit Current Drawing дозволяє або не
дозволяє редагування файлу поточного креслення іншими користувачами.
Поточне значення параметра зберігається в системній змінній XEDIT.

Панель ObjectARX Applications управляє взаємодією системи AutoCAD із
програмами сторонніх розроблювачів (ARX-додатка). Панель містить два
списки, що розкриваються, — Demand Load ObjectARX Apps і Proxy Images
for Custom Objects, а також прапорець Show Proxy Information Dialog Box.

Список, що розкривається, Demand Load ObjectARX Apps дозволяє управляти
способом роботи програми AutoCAD з додатками ARX і створюваними ними
об’єктами. Значення параметрів за замовчуванням оптимізовані, їх не слід
змінювати.

Список містить чотири позиції:

пункт Disable Load on Demand забороняє завантаження додатка;

пункт Custom Object Detect дозволяє завантаження додатка, якщо AutoCAD
виявив об’єкти, створені цим додатком;

пункт Command Invoke дозволяє виклик команди додатка, якщо AutoCAD
виявив об’єкти, створені цим додатком;

пункт Object Detect and Command Invoke дозволяє завантаження додатка і
виклик його команди, якщо AutoCAD виявив об’єкти, створені цим додатком.

Список, що розкривається, Proxy Images for Custom Objects вказує, як
будуть відображатися на екрані монітора користувальницькі ARX- об’єкти
при відсутності потрібного додатка. Якщо при створенні ARX-об’єкта було
передбачене створення проксі-об’єкта — об’єкта, що може бути
відображений і відредагований в AutoCAD, — то в пропонованому переліку
вибирають одну із трьох позицій:

пункт Do Not Show Proxy Graphics забороняє відображати проксі-об’єкти;

пункт Show Proxy Graphics дозволяє відображати проксі-об’єкти;

пункт Show Proxy Bounding Box дозволяє відображати проксі-об’єкти у
вигляді прямокутника.

Прапорець Show Proxy Information Dialog Box дозволяє виводити на екран
монітора повідомлення, якщо відкривається креслення, що містить
користувальницькі ARХ- об’єкти, і AutoCAD не може знайти відповідний
додаток. Поточне значення параметра зберігається в системній змінній
PROXYNOTICE.

Вкладка Plotting

Вкладка Plotting (мал. 1.6) забезпечує настроювання загальних параметрів
управління графобудівником, вибір його конфігурації, вибір стилю друку і
способів обробки об’єктів OLE. Вкладка містить три панелі.

Панель Default plot settings for new drawings вкладки Plotting визначає
пристрій виводу, прийнятий за замовчуванням при створенні нового
креслення. Панель містить дві кнопки вибору, що розкривається список і
кнопку Add or Configure Plotters.

Кнопка вибору Use as default output device дозволяє вибрати з нижче
розташованого списку, що розкривається, пристрій друку для використання
за замовчуванням.

Кнопка вибору Use last successful plot settings дозволяє призначити як
пристрій друку за замовчуванням останній пристрій виводу, що
використовувався.

Рис. 1.6 Визначення параметрів пристрою печатки

Список, що розкривається, містить системні пристрої виводу, наявні в
папці Принтери Windows, а також плотери для друку зображень в Інтернеті.

Кнопка Add or Configure Plotters відкриває діалогове вікно Plotters
кореневого каталогу системи AutoCAD, що містить ярлик майстра установок
нових пристроїв друку й файли конфігурацій установлених пристроїв. Дія
кнопки Add or Configure Plotters аналогічно дії команди PLOTTERMANAGER.

Панель General plot options визначає загальні параметри друку. Панель
містить дві кнопки вибору, два списки, що розкриваються, і прапорець.

Кнопка вибору Keep the layout paper size if possible дозволяє призначити
режим, при якому розмір креслення, установлений користувачем у просторі
листа, залишається по можливості незмінним при зміні пристрою друку. Цей
режим відповідає значенню системної змінної PAPERUPDATE = 0.

Кнопка вибору Use the plot device paper size дозволяє призначити режим,
коли при зміні пристрою друку розмір паперу змінюється на прийнятий за
замовчуванням для даного друкувального пристрою. Цей режим відповідає
значенню системної змінної PAPERUPDATE = 1.

Список, що розкривається, System printer spool alert дозволяє визначити
реакцію системи AutoCAD при виникненні помилки під час друку:

пункт Always Alert (And Log Errors) дозволяє системі щораз видавати
повідомлення користувачеві і вносити відповідний запис у журнал помилок;

пункт Alert First Time Only (And Log Errors) дозволяє системі видавати
повідомлення користувачеві і вносити відповідний запис у журнал помилок
тільки з появою нової помилки;

пункт Never Alert (And Log First Error) забороняє системі видавати
повідомлення користувачеві, але дозволяє з появою нової помилки вносити
запис у журнал помилок;

пункт Never Alert (Do Not Log Errors) забороняє системі видавати
повідомлення користувачеві і вносити відповідний запис в журнал помилок.

Список, що розкривається, OLE plot quality дозволяє вибрати якість друку
OLE-об’єктів поточного креслення (призначити якість друку OLE-об’єктів
можна також за допомогою системної змінної OLEQUALITY):

пункт Line Art відповідає якості друку штрихового малюнка;

пункт Text відповідає якості друку тексту (режим за замовчуванням);

пункт Graphics відповідає якості друку ділової графіки;

пункт Photograph відповідає якості друку фотографії;

пункт High Quality Photograph відповідає друку фотографії високої
якості.

Прапорець Use OLE application when plotting OLE objects включає або
відключає режим звертання до вихідного додатка для друку OLE-об’єктів.
Якщо бажано мати найвищу якість таких об’єктів, прапорець рекомендується
включати. Управляти якістю друку OLE-об’єктів можна також за допомогою
системної змінної OLESTARTUP.

Прапорець Hide System Printer забороняє або дозволяє відображати
системні принтери в діалогових вікнах Page Setup.

Панель Default plot style behavior for new drawings вкладки Plotting
визначає, які стилі друку будуть використані за замовчуванням при
створенні нового креслення. Помітимо, що змінити стиль друку за
замовчуванням для поточного креслення не можна. Панель містить дві
кнопки вибору, три списки, що розкриваються, і одну кнопку.

Кнопка вибору Use color dependent plot styles встановлює використання
колірних стилів друку, у яких властивості одержуваного зображення
поставлені у відповідність кольорам вихідних об’єктів. Цей режим
відповідає значенню системної змінної PSTYLEPOLICY = 1.

Кнопка вибору Use named plot styles встановлює використання іменованих
стилів друку, які можуть присвоюватися конкретним об’єктам або їхнім
групам і не залежать від кольорів об’єкта. Цей режим відповідає значенню
системної змінної PSTYLEPOLICY = 0.

Список, що розкривається, Default plot style table містить доступні
стилі друку для використання за замовчуванням.

Список, що розкривається, Default plot style for layer 0 встановлює
дочірній стиль друку для нульового шару. Список доступний тільки при
використанні іменованого стилю друку як стиль за замовчуванням.

Список, що розкривається, Default plot style for objects установлює
дочірній стиль друку для знову створюваних об’єктів. Список доступний
тільки при використанні іменованого стилю друку як стиль за
замовчуванням.

Кнопка Add or Edit Plot Style Tables відкриває вікно Plot Styles
кореневого каталогу системи AutoCAD, що містить ярлик майстра створення
нових стилів друку і файли готових стилів. Дія кнопки аналогічно дії
команди STYLESMANAGER.

Вкладка System

Вкладка System (мал. 1.7) допомагає користувачеві встановити загальні
параметри настроювання системи AutoCAD. Тут можна вибрати режим роботи з
декількома кресленнями одночасно або встановити режим роботи з одним
кресленням, вибрати способи конфігурації для миші, дозволити
використання довгих імен, заборонити поява діалогового вікна AutoCAD
2002 Today при відкритті нового файлу й т.д.

Діалогове вікно містить шість панелей.

Рис. 1.7. Настроювання параметрів взаємодії операційної системи й
програми AutoCAD

Панель Current 3D Graphics Display вкладки System містить список, що
розкривається, і кнопку Properties, які забезпечують настроювання
системних реквізитів і конфігурацію тривимірної системи виводу графічних
об’єктів на екран монітора.

Список, що розкривається, дозволяє вибрати драйвер дисплея, що бажано
використовувати із програмою AutoCAD. Значення за замовчуванням —
GSHEIDI10 (Heidi 3D Graphics).

Кнопка Properties відкриває діалогове вікно 3D Graphics System
Configuration, де можна настроїти обраний драйвер дисплея. Параметри,
приведені у вікні, впливають на спосіб відображення й системні ресурси
при перегляді тривимірних об’єктів за допомогою команди 3DORBIT.
Звичайно значення параметрів за замовчуванням змінювати не потрібно.

Панель Current Pointing Device дозволяє управляти пристроями вказування
при роботі із системою AutoCAD. Панель містить список, що розкривається,
і дві кнопки вибору: Digitizer only та Digitizer and Moise.

Список, що розкривається, містить перелік доступних драйверів пристроїв
вказування:

пункт Current System Pointing Device відповідає вибору як поточний
пристрій вказування системного пристрою;

пункт Wintab Compatible Digitizer відповідає вибору як поточний пристрій
вказування пристрою, сумісного з дигитайзером.

Кнопка вибору Digitizer only установлює використання дигитайзера як
поточного пристрою вказування.

Кнопка вибору Digitizer and Moise дозволяє використати як пристрій
вказування як миша, так і дигитайзер.

Панель General Options дозволяє настроїти загальносистемні параметри.
Панель містить шість прапорців і список, що розкривається.

Прапорець Single Drawing Compatibility Mode включає режим роботи системи
AutoCAD одночасно тільки з одним кресленням. Поточне значення параметра
зберігається в системній змінній SDI.

Прапорець Display OLE Properties Dialog дозволяє включати діалогове
вікно OLE властивостей при вставці в креслення об’єктів OLE.

Прапорець Show All Warning Messages дозволяє завжди відображати вікна з
попереджуючими повідомленнями.

Прапорець Віяло on Error in User Input дозволяє програмі AutoCAD
видавати звуковий сигнал після здійснення користувачем помилки при
уведенні даних.

Прапорець Load acad.lsp with Every Drawing дозволяє завантаження файлу
acad.LSP у кожне креслення. Поточне значення параметра зберігається в
системній змінній ACADLSPASDOC.

Прапорець Allow Long Symbol Names дозволяє використання довгих імен для
іменованих об’єктів (шарів, стилів, блоків, конфігурацій і т.д.). Для
забезпечення сумісності з попередніми версіями прапорець рекомендується
відключати. Поточне значення параметра зберігається в системній змінній
EXTNAMES.

Список, що розкривається, Startup дозволяє призначити потрібний вид
стартового вікна при відкритті нового файлу креслення:

пункт Show traditional startup dialog відповідає вибору традиційного
діалогового вікна;

пункт Show TODAY startup dialog відповідає вибору діалогового вікна
TODAY;

пункт Do not show a startup dialog забороняє вивід стартового
діалогового вікна.

Панель Layout Regen Options дозволяє управляти роботою системи AutoCAD
при перемиканнях між різними компонуваннями простору листа і простором
моделі. Панель містить три кнопки вибору.

Кнопка вибору Regen When Switching Layouts встановлює постійний режим
регенерації креслення при перемиканнях між компонуваннями простору листа
і простору моделі.

Кнопка вибору Cache Model Tab and Last Layout забороняє режим
регенерації креслення тільки при перемиканні між простором моделі і
останнім компонуванням простору листа.

Кнопка вибору Cache Model Tab and All Layouts встановлює однократний
режим регенерації креслення при перемиканнях між компонуваннями простору
листа і простору моделі (регенерація здійснюється при першому
перемиканні, а потім вона придушується).

Панель dbConnect Options управляє параметрами підключення зовнішніх баз
даних. Панель містить два прапорці.

Прапорець Store Links Index in Drawing File зберігає індекс бази даних
усередині креслярського файлу AutoCAD. Вибір цього параметра забезпечує
ефективність роботи системи під час операцій Link Select. Однак, щоб
зменшити розмір файлу креслення, рекомендується цей прапорець виключити.

Прапорець Open Tables in Read Only Mode дозволяє відкрити усередині
креслярського файлу AutoCAD таблиці бази даних у режимі Тільки для
читання, що охороняє їх від несанкціонованого редагування.

Панель Live Enabler Options дозволяє управляти роботою системи AutoCAD з
об’єктами, виконаними за допомогою інших додатків, у тому випадку, коли
додаток, що створювало їх, не встановлено на вашому комп’ютері. Панель
містить три кнопки вибору і поле введення.

Кнопка вибору Never встановлює режим, при якому не провадиться перевірка
об’єктів, що вставляють у поточне креслення.

Кнопка вибору When Autodesk Point A is Available in Today встановлює
режим, при якому провадиться перевірка об’єктів, що вставляють у поточне
креслення, якщо доступно Autodesk Point A.

Кнопка вибору Always встановлює режим постійної перевірки об’єктів, що
вставляють у поточне креслення.

Поле введення Maximum Number of Unsuccessful Checks дозволяє призначити
число спроб перевірки. Поле постачене контекстним меню.

Вкладка User Preferences

Вкладка User Preferences (мал. 1.8) дозволяє настроїти систему
відповідно до індивідуальних вимог користувача. Вкладка містить шість
панелей і кнопку Lineweight Settings.

Рис. 1.8. Користувальницькі настроювання

Панель Windows Standard Behavior дозволяє визначити тип клавіш
прискореного доступу (Windows або AutoCAD) і режим роботи правої кнопки
миші. Панель містить два прапорці і кнопку Right Click Customization.

Прапорець Windows Standard Accelerator Keys дозволяє використання клавіш
прискореного доступу відповідному стандарту Windows (якщо цей перемикач
виключити, то будуть використовуватися комбінації клавіш, що
відповідають колишнім версіям AutoCAD).

Прапорець Shortcut Menus in Drawing Area включає режим роботи системи,
при якому натискання правої кнопки миші викликає контекстне меню. У
противному випадку таке натискання відповідає натисканню клавіші ENTER.
Якщо ви звикли використовувати останній метод, цей прапорець
рекомендується відключити.

Кнопка Right-Click Customization відкриває однойменне діалогове вікно, у
якому можна детально настроїти режим обробки „кліка” правої кнопки миші
(мал. 1.9). Поточне значення параметра зберігається в системній змінній
SHORTCUTMENU.

Рис. 1.9. Настроювання режиму обробки „кліка” правої кнопки миші

Діалогове вікно Right-Click Customization містить три панелі.

Панель Default Mode дозволяє, призначити, як буде оброблятися „клік”
правої кнопки миші, якщо в поточному сеансі роботи із програмою AutoCAD
не обрані жоден об’єкт і не активний жодна команда. Панель містить дві
кнопки вибору.

Кнопка вибору Repeat Last Command встановлює режим обробки „кліка”
правої кнопки миші, прийнятий в AutoCAD 14.

Кнопка вибору Shortcut Menu встановлює режим обробки „кліка” правої
кнопки миші, при якому по „кліку” викликається контекстне меню за
замовчуванням.

Панель Edit Mode дозволяє призначити, як буде оброблятися „кліка” правої
кнопки миші, якщо в поточному сеансі роботи із програмою AutoCAD обрані
один або кілька об’єктів і не активна жодна команда. Панель містить дві
кнопки вибору.

Кнопка вибору Repeat Last Command встановлює режим обробки „кліка”
правої кнопки миші, прийнятий в AutoCAD 14.

Кнопка вибору Shortcut Menu встановлює режим обробки „кліка” правої
кнопки миші, при якому по „кліку” викликається контекстне меню
редагування.

Панель Command Mode дозволяє призначити, як буде оброблятися „клік”
правої кнопки миші, якщо в поточному сеансі роботи із програмою AutoCAD
виконується команда. Панель містить три кнопки вибору.

Кнопка вибору ENTER встановлює режим обробки „кліка” правої кнопки миші,
прийнятий в AutoCAD 14.

Кнопка вибору Shortcut Menu: Always Enabled встановлює режим обробки
„кліка” правої кнопки миші, при якому по „кліку” завжди викликається
контекстне меню.

Кнопка вибору Shortcut Menu: Enabled When Command Options Are Present
встановлює режим обробки „кліка” правої кнопки миші, при якому по
„кліку” контекстне меню викликається тільки в тому випадку, якщо
команда, що виконується, має список параметрів.

Панель AutoCAD DesignCenter вкладки User Preferences містить два списки,
що розкриваються, які дозволяють регламентувати процес масштабування
об’єктів, що не мають одиниць вимірювання, при перетягуванні об’єктів у
поточне креслення з AutoCAD DesignCenter.

Список, що розкривається, Source Content Units встановлює, які одиниці
вимірювання використовувати для об’єкта, що вставляється в поточне
креслення, якщо вони не визначені системною змінною INSUNITS. Якщо
обрано пункт Unitless, то вставляє об’єкт, що не масштабується.

Список, що розкривається, Target Drawing Units встановлює, які одиниці
вимірювання використовувати в поточному кресленні, якщо вони не
визначені системною змінною INSUNITS.

Панель Hyperlink вкладки User Preferences визначає настроювання
гіперпосилань. Панель містить два прапорці. Рекомендується зберігати для
цих прапорців установки за замовчуванням.

Прапорець Display Hyperlink Cursor and Shortcut Menu дозволяє вивід на
екран монітора курсору гіперзв’язку (маленький глобус) при проходженні
вказівника миші поблизу об’єкта гіперпосилання.

Прапорець Display Hyperlink Tooltip дозволяє вивід на екран монітора
контекстного меню гіперпосилання.

Панель Priority for Coordinate Data Entry вкладки User Preferences
дозволяє призначити пріоритет об’єктної прив’язки або введення координат
за допомогою клавіатури.

Панель містить три кнопки вибору.

Кнопка вибору Running Object Snap установлює пріоритет поточної
об’єктної прив’язки при введенні координат точки. У цьому випадку
значення системної змінної OSNAPCOORD = 0.

Кнопка вибору Keyboard Entry встановлює пріоритет введення координат
точки із клавіатури. У цьому випадку поточне значення системної змінної
OSNAPCOORD = 1.

Кнопка вибору Keyboard Entry Except Scripts встановлює режим, при якому
під час роботи з мишею для введення координат точки використовується
поточна об’єктна прив’язка, але вона придушується координатами точки,
введеними із клавіатури (за винятком сценаріїв). Цей режим включений за
замовчуванням. У цьому випадку поточне значення системної змінної
OSNAPCOORD = 2.

Панель Object Sorting Methods вкладки User Preferences дозволяє
визначити порядок сортування об’єктів (порядок можна також змінити,
використовуючи системну змінну SORTENTS). Панель містить шість кнопок
перемикачів.

Прапорець Object Selection дозволяє сортування об’єктів під час вибору.
Якщо прапорець установлений, то система AutoCAD сортує об’єкти в порядку
їхнього створення. При накладенні двох об’єктів вибирається той об’єкт,
що був створений пізніше (верхній). Якщо прапорець скинутий, то порядок
сортування об’єктів довільний. Рекомендується включати цей прапорець.

Прапорець Object Snap дозволяє сортування об’єктів при використанні
об’єктної прив’язки. Якщо прапорець установлений, то при накладенні двох
об’єктів розпізнається верхній. Якщо прапорець скинутий, то порядок
сортування об’єктів довільний. Режим за замовчуванням виключений.

Прапорець Redraws управляє сортуванням об’єктів при використанні команд
REDRAW і REDRAWALL. Його включення забезпечує перемальовування спочатку
нових об’єктів, а потім старих. Якщо прапорець скинутий, то порядок
перемальовування об’єктів довільний. Режим за замовчуванням виключений.

Прапорець Regens управляє сортуванням об’єктів при використанні команд
REGEN і REGENALL. Його включення забезпечує регенерацію спочатку нових
об’єктів, а потім старих. Якщо прапорець скинутий, то порядок
регенерації об’єктів довільний. Режим за замовчуванням виключений.

Прапорець Plotting дозволяє сортування об’єктів при одержанні твердої
копії креслення. Його включення забезпечує креслення спочатку нових
об’єктів, а потім старих. Режим за замовчуванням включений. Якщо
прапорець скинутий, то порядок креслення об’єктів довільний.

Прапорець PostScript Output дозволяє сортування об’єктів PostScript.
Його включення забезпечує експорт спочатку нових об’єктів, а потім
старих. Режим за замовчуванням включений. Якщо прапорець скинутий, то
порядок експорту об’єктів довільний.

Панель Associative Dimensioning вкладки User Preferences дозволяє
управляти асоціативними розмірами. Панель містить один кнопка-перемикач.

Прапорець Associate new dimensions with objects дозволяє автоматичне
коректування значення розмірного числа і положення розмірного блоку при
зміні геометрії об’єктів, з якими зв’язані розміри. Управляти
асоційованим зв’язком об’єктів і розмірів можна також за допомогою
системної змінної DIMASSOC.

При „кліку” на кнопці Lineweight Settings вкладки User Preferences на
екрані монітора з’являється діалогове вікно Lineweight Settings (мал.
1.10), де можна встановити параметри товщини ліній.

Рис. 1.10. Настроювання параметрів товщини лінії

Діалогове вікно Lineweight Settings містить інформаційне поле, дві
панелі, список, прапорець і поле введення.

Панель Units for Listing містить кнопки вибору одиниць виміру товщини
лінії: Millimeters (mm) і Inches (in.) Необхідні одиниці виміру можна
також установити, використовуючи системну змінну LWUNITS.

Панель Adjust Display Scale дозволяє управляти відповідністю товщини
лінії її відображенню в головному вікні AutoCAD. Якщо ви хочете
оптимізувати ефективність роботи програми AutoCAD, установіть мінімальне
значення шкали індикатора.

Інформаційне поле Current Lineweight відображає встановлене значення
поточної товщини лінії.

Список Lineweights відображає доступні значення товщини лінії, включаючи
BYLAYER, BYBLOCK й DEFAULT. Значення за замовчуванням зафіксовано в
системній змінній LWDEFAULT.

Прапорець Display Lineweight дозволяє відображати товщину лінії у вікні
AutoCAD при виконанні поточного креслення. Якщо прапорець включений, то
товщина лінії відображається і у просторі моделі, і в просторі листа,
при цьому час регенерації зображення збільшується. Управляти
відображенням товщини лінії можна також за допомогою системної змінної
LWDISPLAY.

Поле введення Default дозволяє призначати товщину лінії за замовчуванням
для всіх знову створюваних шарів. Значення цього параметра за
замовчуванням дорівнює 0,25 мм.

Збільшення значення параметра приводить до збільшення часу регенерації
зображення. Задати значення за замовчуванням можна використовуючи
системну змінну LWDEFAULT.

Вкладка Drafting

Вкладка Drafting (мал. 1.11) дозволяє управляти настроюванням режимів
автоматичної об’єктної прив’язки AutoSnap (використовується для
попереднього перегляду і оцінки точок прив’язки) і автоматичного
відстеження AutoTrack (використовується для розширення можливості
визначення точок щодо геометрії іншого об’єкта).

Вкладка містить п’ять панелей.

Панель AutoSnap Settings дозволяє управляти параметрами режиму об’єктної
прив’язки. Панель містить чотири кнопки перемикача і список, що
розкривається, AutoSnap Marker Color.

Флажок Marker дозволяє програмі AutoCAD відображати геометричний символ
(маркер), що відповідає характерній точці об’єкта при переміщенні
графічного курсору поверх цього об’єкта. Режим використовується за
замовчуванням. Установивши поточне значення системної змінної AUTOSNAP —
1, можна також включити цей прапорець із командного рядка.

Прапорець Magnet дозволяє автоматичне переміщення графічного курсору на
найближчу зафіксовану характерну точку об’єкта (ефект примагнічування).
Режим використовується за замовчуванням. Установивши поточне значення
системної змінної AUTOSNAP = 4, можна включити прапорець із командного
рядка.

Рис. 1.11. Настроювання параметрів режимів AutoSnap й AutoTrack

Прапорець Display AutoSnap Tooltip дозволяє програмі AutoCAD показувати
разом з геометричним символом текстове вікно, у якому втримується назва
зафіксованої характерної точки об’єкта. За замовчуванням прапорець
включений. Установивши поточне значення системної змінної AUTOSNAP = 2,
можна включити прапорець із командного рядка.

Прапорець Display AutoSnap Aperture Box дозволяє появу «прицілу» у місці
перетинання перехресть графічного курсору при роботі в режимі AutoSnap.
За замовчуванням прапорець скинутий, оскільки зображення курсору й
«прицілу» забивають один одного. Використовуючи системну змінну АРВОХ,
можна управляти появою прицілу з командного рядка.

Список, що розкривається, AutoSnap Marker Color дозволяє вибрати кольори
геометричних символів характерних точок об’єкта.

Панель AutoSnap Marker Size містить шкалу, за допомогою якої можна
встановити розміри геометричного символу (маркера) характерної точки
об’єкта й інформаційне поле, що відображає поточні розміри маркера.

Панель AutoTrack Settings дозволяє управляти параметрами режиму
трасування. Панель містить три прапорці.

Прапорець Display Polar Tracking Vector включає або виключає
відображення полярного вектора, що з’являється при переміщенні
графічного курсору уздовж напрямку трасування. За замовчуванням
прапорець установлений. Відключити відображення вектора можна також з
командного рядка, установивши системну змінну TRACKPATH = 2.

Прапорець Display Full Screen Tracking Vector включає або виключає
відображення полярного вектора на весь екран. За замовчуванням прапорець
скинутий. Відключити відображення вектора можна також з командного
рядка, установивши системну змінну TRACKPATH = 1.

Прапорець Display AutoTrack Tooltip дозволяє програмі AutoCAD показувати
текстове вікно, у якому втримується інформація про напрям
відслідковування. За замовчуванням прапорець установлений. Установивши
поточне значення системної змінної AUTOSNAP = 32, можна включити це
режим з командного рядка.

Панель Alignment Point Acquisition дозволяє вибрати спосіб захоплення
характерних точок об’єктів для наступного трасування. Панель містить дві
кнопки вибору.

Кнопка вибору Automatic встановлює при виконанні трасування режим
автоматичного захоплення характерних точок об’єкта.

Кнопка вибору Shift to Acquire встановлює для виконання трасування режим
захоплення характерних точок об’єкта тільки при натисканні клавіші
SHIFT.

Панель Aperture Size містить шкалу, за допомогою якої можна встановити
розміри «прицілу» для режиму об’єктної прив’язки й інформаційне поле, що
відображає поточні розміри «прицілу». Розмірами прицілу управляє також
системна змінна APERTURE.

Вкладка Selection

Вкладка Selection (мал. 1.12) дозволяє управляти методами вибору
об’єктів у системі AutoCAD, інструментальними засобами вибору і
настроюванням режиму роботи засобу редагування Grips.

Вкладка містить чотири панелі.

Рис. 1.12. Настроювання процедури вибору об’єктів

Панель Selection Modes дозволяє визначити метод вибору об’єктів. Панель
містить шість кнопок перемикання (прапорців).

Прапорець Noun/Verb Selection дозволяє вибирати об’єкти перед викликом
команди. При установці прапорця викликана команда впливає на попередньо
обрані об’єкти. Режим використовується за замовчуванням. Поточне
значення параметра зберігається в системній змінній PICKFIRST. Недолік
методу попереднього вибору об’єкта (цей метод застосовується в системі
Windows й її додатках) у тім, що програма AutoCAD не допускає його
застосування для деяких команд. Нижче наведений перелік команд, при
роботі з якими об’єкти можна вибирати як до, так і після виклику
команди: ALIGN, ARRAY, BLOCK, CHANGE, CHPROP, COPY, DVIEW, ERASE,
EXPLODE, LIST, MIRROR, MOVE, PROPERTIES, ROTATE, SCALE, STRETCH, WBLOCK.

Прапорець Use Shift to Add to Selection дозволяє використати клавішу
SHIFT для додавання об’єктів у набір вибору. Прапорець за замовчуванням
не встановлений.

Якщо він включений, то при додаванні об’єкта в набір необхідно
втримувати натиснутою клавішу SHIFT. Поточне значення параметра
зберігається в системній змінній PICKADD.

Прапорець Press and Drag управляє способом створення рамки вибору, що
охоплює потрібні об’єкти. Якщо його включити, то для створення рамки
вибору необхідно вказати один кут, а потім, не відпускаючи кнопки миші,
перемістити курсор по діагоналі в протилежний кут, положення якого
фіксується після відпускання кнопки (цей метод застосовується в системі
Windows і додатках). Якщо прапорець скинутий (режим за замовчуванням),
то для створення рамки необхідно вказати один кут, відпустити кнопку
миші й указати протилежний по діагоналі кут. Поточне значення параметра
зберігається в системній змінній PICKDRAG.

Прапорець Implied Windowing дозволяє створення рамки для вибору об’єктів
при зазначенні точки в робочій зоні головного вікна. За замовчуванням
прапорець установлений.

У цьому випадку, якщо зазначено будь-яку точку, що не належить об’єкту,
програма AutoCAD вважає, що буде створюватися рамка для вибору об’єктів.
При створенні рамки вибору об’єктів ліворуч праворуч вибираються
об’єкти, розташовані цілком усередині рамки. Якщо рамка створюється
праворуч ліворуч, то вибираються об’єкти, розташовані усередині рамки і
її границі, що перетинають. Поточне значення параметра зберігається в
системній змінній PICKAUTO.

Прапорець Object Grouping дозволяє автоматичний вибір всієї групи
об’єктів, коли зазначений один об’єкт із групи. За замовчуванням такий
вибір дозволений.

Установивши поточне значення системної змінної PICKSTYLE = 1, можна
включити цей режим з командного рядка.

Прапорець Associative Hatch включає або виключає асоціативний зв’язок
штрихування й контуру об’єкта при їхньому виборі. Якщо він включений, то
штрихування і контур розглядаються програмою AutoCAD як єдиний об’єкт.
Якщо прапорець скинутий (за замовчуванням), то штрихування розглядається
окремо від об’єкта. Установивши поточне значення системної змінної
PICKSTYLE — 2, можна включити цей режим з командного рядка.

Панель Pickbox Size містить шкалу, за допомогою якої можна встановити
розміри курсору вибору (маленький квадрат), що з’являється замість
перехрестя графічного курсору при виборі об’єктів, і інформаційне поле,
що відображає поточні розміри курсору вибору. Можна також установити
розмір курсору вибору, використовуючи системну змінну PICKBOX.

Панель Grips дозволяє настроювати параметри засобу редагування об’єктів
Grips. Панель містить два прапорці й два списки, що розкриваються.

Прапорець Enable Grips включає або виключає відображення маркерів Grips
при виборі об’єктів. Режим за замовчуванням — «включене».

Можна включати і виключати цей режим з командного рядка за допомогою
системної змінної GRIPS.

Прапорець Enable Grips within Blocks дозволяє відображення маркерів
Grips для всіх об’єктів, з яких складається блок. Якщо відображення
заборонене (режим за замовчуванням), то в обраному блоці відзначається
тільки точка вставки блоку. Можна включати і виключати цей режим з
командного рядка за допомогою системної змінної GRIPBLOCK.

Список, що розкривається, Unselected Grip Color дозволяють вибрати
кольори для неактивних маркерів Grips. Можна також установлювати кольори
для неактивних маркерів, використовуючи системну змінну GRIPCOLOR.

Список, що розкривається, Selected Grip Color дозволяє вибрати кольори
для активних маркерів Grips. Для активних маркерів можна встановлювати
кольори, використовуючи системну змінну GRIPHOT.

Панель Grip Size містить шкалу, за допомогою якої можна регулювати
розміри маркерів Grips, і інформаційне поле, що відображає поточні
розміри маркера. Можна також установити розмір маркера, використовуючи
системну змінну GRIPSIZE (діапазон значень від 0 до 255).

Вкладка Profiles

Вкладка Profiles (мал. 1.13) дозволяє створювати і зберігати профілі
користувачів (набір параметрів настроювання системи, певних у
діалоговому вікні Options). Профілі потрібні, якщо для роботи з різними
проектами використовуються різні настроювання системи. За замовчуванням,
програма AutoCAD автоматично зберігає поточні параметри в профілі з
ім’ям UNNAMED PROFILE. Ім’я поточного профілю (так само як і ім’я
поточного креслення) завжди відображається у верхній частині діалогового
вікна Options. Інформація про поточні параметри настроювання (у тому
числі про конфігурації меню) зберігається в системному реєстрі і може
бути збережена в текстовому файлі з розширенням .ARG. Отже, якщо ви
зберігаєте профіль, то він може бути перенесений на інший комп’ютер.

Вкладка містить інформаційне поле, список і сім кнопок.

Список Available Profiles містить перелік доступних профілів.

Інформаційне поле, розташоване внизу діалогового вікна, відображає опис
поточного профілю, що записується при створенні профілю.

Кнопка Set Current встановлює поточний профіль, відзначений у списку
доступних профілів.

Рис. 1.13. Збереження настроювань у профілі

Кнопка Add to List викликає діалогове вікно Add Profile, де є засоби
створення нового профілю, а також текстова область, у якій можна скласти
опис профілю.

Кнопка Rename викликає діалогове вікно Change Profile, у якому можна
змінити ім’я й опис обраного існуючого профілю.

Кнопка Delete дозволяє видалити обраний існуючий профіль зі списку
профілів (видаляє профиль, що не може бути поточним).

Кнопка Export відкриває діалогове вікно Export Profile, щоб зберегти
поточний профіль як текстовий файл із розширенням .ARG у папці AutoCAD
2002.

Кнопка Import відкриває діалогове вікно Import Profile, щоб установити
профіль, збережений у файлі з розширенням .ARG, у поточний сеанс
AutoCAD.

Кнопка Reset відновлює для всіх вкладок діалогового вікна Options
значення параметрів настроювання системи за замовчуванням.

При створенні нового профілю виділите в списку поля Available Profiles
ім’я існуючого профілю й клацніть на кнопці Add to List. Відкриється
діалогове вікно Add Profile, що дозволяє ввести ім’я й опис створюваного
профілю. Профіль можна змінювати шляхом настроювання параметрів на
вкладках діалогового вікна Options.

Для роботи зі створеним раніше профілем його варто вибрати і вказати в
якості поточного. Послідовність дій наступна:

у меню Tools виберіть команду OPTIONS;

у діалоговому вікні Options виберіть вкладку Profiles;

у полі Available Profiles вкладки Profiles виберіть ім’я профілю, який
хочете зробити поточним;

клацніть на кнопці Set Current, а потім — на кнопці ОК.

Діалогове вікно Customize

Панель інструментів — це елемент інтерфейсу AutoCAD, що представляє
собою набір значків (піктограм) групи подібних команд, оформлених у
вигляді кнопок.

Щоб значок був зрозуміліше, при затримці на ньому покажчика миші
з’являється спливаюче вікно, що містить ім’я відповідної команди
AutoCAD.

Одночасний вміст рядка стану (нижній рядок екрана) заміняється коротким
описом призначення команди, наприкінці якого показане ім’я цієї ж
команди для введення із клавіатури.

Деякі із кнопок панелей інструментів мають у правому нижньому куті
маленький трикутник, що позначає інструментальну панель, що
розкривається, утримуючі додаткові інструменти. Для доступу до цих
додаткових кнопок необхідно натиснути ліву кнопку миші й, не відпускаючи
її, вибрати на панелі, що розкрилася, необхідний значок.

Звичайно при запуску програми AutoCAD на екран монітора виводяться
чотири панелі інструментів: STANDARD TOOLBAR, OBJECT PROPERTIES, DRAW й
MODIFY. Крім згаданих панелей інструментів програма AutoCAD має у своєму
розпорядженні більшу кількість інших панелей, перелік яких наведений у
списку Toolbars діалогового вікна Customize (усього 26 панелей). Для
того щоб відкрити потрібну панель інструментів, користувач може
скористатися одним із трьох способів.

Клацнути правою кнопкою миші на полі кожної раніше відкритої панелі. При
цьому на екрані монітора з’явиться список існуючих панелей інструментів,
склад якого визначається поточною групою меню. Інструментальні панелі,
уже присутні в головному вікні AutoCAD, відзначені в списку галочками.
Щоб відкрити нову панель інструментів, досить щигликом миші відзначити
її в списку.

Відкрити меню, що випадає, View і вибрати позицію Toolbars. У
діалоговому вікні, що відкрилося, Customize вибрати вкладку Toolbars.
Щоб відкрити нову панель інструментів, досить установити прапорець у
відповідному рядку списку.

Ввести команду TOOLBAR, що відкриває діалогове вікно Customize.

Будь-яку активну панель інструментів можна переміщати по робочому полю
і, крім того, система AutoCAD дозволяє змінювати форму панелі. У
стандартному положенні, коли панель інструментів закріплена в позиції
уздовж верхньої, нижньої або бічної сторін екрана, вона не має рядки
заголовка. Для зміни місця розташування такої панелі на робочому полі
необхідно:

перемістити покажчик миші на край панелі так, щоб він змінив форму і
жоден значок при цьому не був би обраний;

нажати ліву кнопку миші (при цьому з’явиться сірий прямокутник) і, не
відпускаючи її, перемістити покажчик у нове положення на робочому полі;

відпустити кнопку, щоб зафіксувати нове положення панелі.

Для переміщення панелі інструментів у стандартне положення потрібно
перемістити курсор на заголовок панелі, натиснути ліву кнопку миші і, не
відпускаючи її, перетягнути панель до краю вікна програми AutoCAD.

При нестандартному положенні панелі інструментів можлива зміна її форми.
Для цього необхідно:

установити покажчик миші на нижню або верхню границю панелі (форма
покажчика зміниться, він перетвориться у двонаправлену стрілку);

натиснути ліву кнопку миші (при цьому з’явиться сірий прямокутник) і, не
відпускаючи її, перемістити покажчик униз або нагору, домагаючись
необхідної форми прямокутника;

відпустити кнопку, щоб зафіксувати нову форму панелі.

Метод доступу до команд із використанням панелей інструментів є
найпростішим і легко запам’ятовується. Він може бути рекомендований як
для новачків, так і для досвідчених користувачів. Важливою перевагою
цього методу, стосовно до системи AutoCAD, є можливість здійснювати
індивідуальне настроювання панелей за допомогою діалогового вікна
Customize (мал. 1.14). Вікно відкривається командою TOOLBAR. Цю же
команду містить меню View.

Рис. 1.14. Настроювання панелей інструментів

Діалогове вікно Customize можна також відкрити з контекстного меню. Для
цього необхідно помістити покажчик миші в область будь-якої
інструментальної панелі й нажати праву кнопку миші, а потім у
контекстному меню, що відкрився, вибрати пункт Customize.

Діалогове вікно Customize управляє виводом панелей інструментів на
робоче поле AutoCAD, дозволяє здійснювати настроювання існуючих панелей,
створювати нові і видаляти непотрібні панелі інструментів.

Вікно містить чотири вкладки: Commands, Toolbars, Properties і Keyboard.

Вкладка Toolbars

Вкладка Toolbars дозволяє управляти видимістю панелей інструментів у
головному вікні AutoCAD, а також дозволяє створювати, перейменовувати й

видаляти панелі інструментів.

Вкладка містить два простих списки, три кнопки для створення,
перейменування й видалення інструментальних панелей і три кнопки вибору.

Список Toolbars містить перелік панелей інструментів, наведений нижче.

Панель 3D Orbit містить команди, що дозволяють управляти переглядом
об’єктів у тривимірному просторі.

Панель CAD Standards містить команди, що забезпечують відповідність
креслень прийнятим правилам оформлення (перевірка параметрів шарів,
розмірних і текстових стилів, типів ліній і т.д.).

Панель Dimension містить команди, використовувані для нанесення розмірів
на кресленнях.

Панель Draw містить команди, використовувані для креслення примітивів
AutoCAD.

Панель Inquiry містить команди, використовувані для наведення довідок
про існуючі об’єкти AutoCAD (довжина, площа, маса, координати крапок).

Панель Insert містить команди, використовувані для вставки в поточне
креслення блоків, зовнішніх посилань, растрових зображень і об’єктів
OLE.

Панель Layouts містить команди, використовувані для створення нових
компонувань простору листа.

Панель Modify містить команди, використовувані для редагування існуючих
об’єктів.

Панель Modify II містить команди, використовувані для редагування
складних об’єктів.

Панель Object Properties містить команди, використовувані для зміни
властивостей об’єктів.

Панель Object Snap містить команди, використовувані для вибору і
настроювання режимів об’єктної прив’язки.

Панель Refedit містить команди, використовувані для редагування блоків і
зовнішніх посилань.

Панель Reference містить команди, використовувані для управління
зовнішніми посиланнями і растровими зображеннями.

Панель Render містить команди, використовувані для створення
реалістичних зображень тривимірних моделей.

Панель Shade містить команди, використовувані для виконання
розфарбовування тривимірних моделей.

Панель Solids містить команди, використовувані для створення
твердотільних об’єктів.

Панель Solids Editing містить команди, використовувані для редагування
твердотільних об’єктів.

Панель Standard Toolbar містить команди, використовувані для керування
зображенням на екрані, найбільше часто вживані команди редагування
об’єктів і стандартні засоби додатків Windows.

Панель Surfaces містить команди, використовувані для створення
тривимірних поверхонь.

Панель Text містить команди, використовувані для створення і редагування
текстів.

Панель UCS містить команди, використовувані для завдання робочої
площини.

Панель UCS II містить команди, використовувані для роботи з іменованими
й стандартними робочими площинами.

Панель View містить команди, використовувані для вибору стандартних
основних видів виробу.

Панель Viewports містить команди, використовувані для створення і
розміщення видових екранів.

Панель WEB містить команди, використовувані для роботи з Інтернетом.

Панель Zoom містить команди, використовувані для зміни розмірів
поточного виду.

Щоб включити (відобразити в головному вікні AutoCAD) панель
інструментів, необхідно встановити прапорець ліворуч від її імені. Поява
галочки вказує, що панель інструментів включена. Для вимикання панелі
інструментів досить клацнути мишею на встановленому прапорці.

Список Menu Group містить імена всіх завантажених командою MENULOAD
меню, яким належать відповідні панелі інструментів. Якщо необхідно
працювати з інструментальними панелями, які не зв’язані зі стандартним
меню Acad, то попередньо потрібно вибрати ім’я потрібного меню зі списку
Menu Group.

Кнопка New відкриває діалогове вікно New Toolbar для створення нової
порожньої панелі інструментів; у вікні можна вказати ім’я панелі й
визначити її приналежність якій-небудь групі меню.

Кнопка Rename відкриває діалогове вікно Rename Toolbar, де можна змінити
ім’я панелі інструментів, попередньо виділеної в списку Toolbars.

Кнопка Delete дозволяє видалити панель інструментів, відзначену в списку
Toolbars.

Прапорець Large Buttons дозволяє використання більших кнопок у панелях
інструментів. За замовчуванням кнопки маленькі.

Прапорець Show ToolTips управляє появою спливаючого вікна, у якому
втримується ім’я команди відповідному значку кнопки, при переміщенні
курсору поверх кнопок на інструментальній панелі. За замовчуванням
спливаюче вікно відображається.

Прапорець Show Shortcut Keys in Tooltip дозволяє відображення в
спливаючому вікні, що містить ім’я команди, додатковий інформації про
комбінації «швидких клавіш», що служить для виклику цієї команди. За
замовчуванням додаткова інформація відображається.

Вкладка Commands

Вкладка Commands (мал. 1.15) дозволяє додавати і видаляти кнопки на
існуючих панелях інструментів, а також дозволяє створювати нові панелі
інструментів.

Вкладка містить інформаційне поле, два простих списки ц один
кнопка-перемикач.

Список Categories містить перелік меню, що випадають, AutoCAD, кожне з
яких пов’язане з відповідною групою команд, імена й піктограми яких
відображаються в сусідньому списку. Крім того, тут можна вибрати для
відображення в списку Commands команди, зв’язані тільки з
інструментальними засобами користувача, або команди, пов’язані з
панелями, що випадають, інструментів, або, нарешті, вибрати всі команди.

Список Commands містить групу команд, що відповідають обраної в списку
Categories позиції.

Кнопка-перемикач Show Image and Name дозволяє або забороняє відображати
в списку Commands одночасно піктограму і ім’я команди.

Інформаційне поле Description відображає коротку інформацію про
призначення команди і ім’я команди для введення в командному рядку. Така
ж довідкова інформація відображається в рядку стану, при переміщенні
курсору поверх кнопок на інструментальній панелі. Відзначимо, що ім’я
команди, що відповідає значку кнопки інструментальної панелі, і ім’я
команди Для введення в командному рядку можуть розрізнятися.

Рис. 1.15. Вкладка Commands — засіб модифікації і створення панелей
інструментів

Вкладка Properties

Вкладка Properties дозволяє редагувати властивості інструментів і
змінювати зображення піктограм, що представляють ці інструменти на
інструментальній панелі. Залежно від вибору інструмента — кнопка або
панель, що випадає, — система відкриває різні діалогові вікна: Button
Properties або Flyout Properties.

Диалоговое вікно Button Properties (мал. 1.16) містить панель і три поля
введення.

Рис. 1.16. Діалогове вікно Button Properties — засіб модифікації кнопок
панелей інструментів

Поле введення Name містить назву обраної кнопки. Користувач може
призначити іншу назву кнопки, надрукувавши нове ім’я у вікні введення,
або скористатися для введення доступним контекстним меню.

Поле введення Description містить коротку інформацію про призначення
команди, пов’язаної з обраною кнопкою. Тут же, як правило, вказується
ім’я команди для введення в командному рядку. Наведена у вікні
інформація відображається в рядку стану при переміщенні курсору поверх
кнопок на інструментальній панелі. Користувач може змінити зміст
довідки, надрукувавши новий опис у вікні введення, або скористатися для
введення доступним контекстним меню.

Поле введення Macro Associated with This Button містить макрос (макрос —
це послідовність команд, згрупованих разом для прискорення і спрощення
часто виконуваних операцій) обраної кнопки. Користувач може змінити
макрос, безпосередньо надрукувавши нові команди або вираження мовою
AutoLisp у вікні введення, або скористатися для введення доступним
контекстним меню.

Панель Button Image містить збільшене растрове зображення обраної
кнопки, список доступних піктограм для цієї кнопки й кнопку Edit.

Кнопка Edit відкриває діалогове вікно Button Editor, за допомогою якого
можна створювати нові піктограми для обраної кнопки. Для цього можна
скористатися одним з доступних готових зображень піктограм і
відредагувати його, або створювати зображення піктограми заново.

Список зображень піктограм містить піктограми, пропоновані за
замовчуванням практично для всіх команд. Список постачений смугою
прокручування.

Діалогове вікно Flyout Properties (мал. 1.17) містить одну панель і
список, де перераховані існуючі панелі, що випадають, інструментів і
групи меню, яким належать ці панелі інструментів.

Список Toolbar Associated with This Flyout містить таблицю із двох
стовпців, постачену смугою прокручування. Лівий стовпець містить назви
інструментальних панелей, що випадають, правий — груп меню. Керування
таблицею повністю відповідає стандартам додатків Windows.

Панель Toolbar Preview відображає піктограми кнопок обраної панелі
інструментів.

Рис. 1.17. Діалогове вікно Flyout Properties — засіб модифікації
панелей, що випадають, інструментів

Вкладка Keyboard

Вкладка Keyboard (мал. 1.18) дозволяє створювати нові і переглядати
існуючі сполучення «швидких клавіш» (сполучення клавіші CTRL або клавіш
CTRL+SHIFT з яким-небудь символом).

Вкладка містить інформаційне поле, простий список, що розкривається
список, три вікна і три Кнопки.

Рис. 1.18. Вкладка Keyboard — засіб створення «швидких клавіш»

Список, що розкривається, Categories відображає назви всіх меню і
інструментальних панелей (включаючи користувальницькі) , які втримуються
у відібраній групі меню, а також імена більшості команд AutoCAD.

Список Commands містить команди, пов’язані з відібраною позицією в
списку, що розкривається, Categories. Список має смугу прокручування.
Після вибору команди внизу списку з’являється інформація про призначення
відібраної команди.

Вікно Menu Group відображає назви всіх завантажених груп меню.

Вікно Current Keys відображає призначене для команди, виділеної в списку
Commands, сполучення «швидких клавіш».

Вікно Press New Shortcut Key відображає призначуване для команди,
виділеної в списку Commands, нове сполучення «швидких клавіш». Якщо нове
сполучення «швидких клавіш» уже використовується, тоді внизу вікна
з’являється відповідне інформаційне повідомлення.

Кнопка Assign дозволяє призначити команді, виділеної в списку Commands,
нове сполучення «швидких клавіш». Одній команді можна призначити кілька
сполучень «швидких клавіш».

Кнопка Remove дозволяє скасувати призначене для команди, виділеної в
списку Commands, нове сполучення «швидких клавіш».

Кнопка Show All відкриває діалогове вікно Shortcut Keys, у якому
наведені всі існуючі сполучення «швидких клавіш». Список представлений у
вигляді таблиці, у стовпцях якої приводяться сполучення «швидких
клавіш», команди, для яких вони призначені, якій групі меню і якої
категорії ці команди належать. Управління таблицею повністю відповідає
стандартам додатків Windows.

Інформаційне поле Description відображає коротку інформацію про
призначення команди й ім’я команди для уведення в командному рядку.

Щоб створити нове сполучення «швидких клавіш» потрібно виконати наступні
дії:

вибрати у вікні Menu Group меню, що містить потрібну команду;

вибрати в списку, що розкривається, Categories відповідну позицію таким
чином, щоб у списку Commands відобразилася назва команди;

вибрати команду, для якої створюється сполучення «швидких клавіш»;

ввести у вікні Press New Shortcut Key нове сполучення «швидких клавіш»,
послідовно натиснувши клавішу CTRL і символ на клавіатурі;

натиснути кнопку Assign.

PAGE

PAGE 1

Похожие записи