8

Зміст

Зміст 1

Вступ 2

Розділ 1. Діяльність Ковпака під час революції, та після неї. 3

Розділ 2. Створення Ковпаком партизанського об’єднання 4

Розділ 3. Найзначніший рейд Ковпака. 6

Список використаних джерел. 7

Вступ

К??к С?ір А??і??ч (1887—1967), ???? ??????? з’є??ня у В??у Ві??ня? ві?у,
Г?? Радя???о Сою? (1942, 1944), ???л-??р (1943). У 1941—45 ??ів 5 ??ів ?
??х нім??ої ?мії (??д 10 ?с. кі???и). А?? ??и “Від П??ля ? К??т”.

П?я?я «?ші ????и» ??ім ? ??’я??о ?є ? ??і ??у? у ?? і???? ???. Наші
????и ???ні ??? ???? в К??бії, М??ці і Н??у, в Е???у, С??а-Л??, К????у і
? Б???? Схід. А і??и?і ???ії ???гії ???и ????, ?і?ні?ь її ?лі?ч?х ці?й
рі?я? їх з бі?я? К???, Р?нє?, С???а, Ф???а, ?а???и є?????? ???????? О??,
????и К????ї ??люції, ??????? ???? ???я??ої ві?и в Р?ії, С?і?, П??р’ї, ?
У?аїні. Ці ????віші і???ні ?’я?и ? ??а ві???и з??тю, і ? ??ає? ?оїм
??’я?? ??у і ??у ????? ?о їх ??м ???м — ???і?? ??? ?я пі?і??ї і ??????ї
???? ??х ?сів.

П?????? ?х ?в і ???є?ся ?нією з ?????ні?х і ?і??а??х ?? ??люцій?ї ????.
В?о ???яє ??? ??? ?пі?о ???ся ??и ????ю?? ???ні?ю й ??оє?ям ??????.
П???н?кі ??? є ?????, ? ??ні?є я?? для ?і??ня і ???? ??люці?? ?л. У ??
?х ??? і????й ??ід ??????? ?? ХХ ??і?я ????ляє?ся ?м ?ня??о ????, а
??ля?ю? ??, ? ??а ? ????ся ????н?о ім’я С??а А??і??? К???, ??????? п???и
??????х ??ів. Ц?? ????у ??ї?ю, ????у ??????? ????у, ?ічі Г?ою Р?я???о
Сою?, ? ???в в 1943 ?ці ??ня ???л-м??а, ???? ???? ?? у ???? ??ії і ????
?р?????о ?? ?ві??? ??.

Розділ 1. Діяльність Ковпака під час революції, та після неї.

С?ір Ко?? ????я в ??ні ?????? ?ля??-бі?я?. П???а ?? ?ля ?оєю ???ні?ю
????ю і її ???і??? ????? ці?? ????? ?я тієї ??люці?ої ??и. К??к ??в ?ю??
? в ??у ?і??, у ві?у ? ??і бі?яків — ??і?и?м-????м, ? ?с??в ?а ????
??гії??? ??? і ???ні ????я, а ?е в 1918 ?ці, пі?я нім??ої ???ії
??люці?ої У?аї?, ???і?о ??ні??в і ??? ???? ??????й ?гін — ?? з ??? ?
У?аїні. Він ?юв? ??и ?нікі?ів ??м із ???? ??? П????о, ?? ??? у ?ях ?
Схі??у ??ті в ??ді ?????ї 25-ої Ч?ає??? ?візії, п?ім ???я ? Пі?ні ??и
ві?? В???я, ?? ??? у лі?і?ції ?? М??.

Пі?я ???? ??люції С?ір К??к, ? ?? у 1919 ?ці ??? РКП(б), ???ся ??????ю
???ю, ???? ??????ь в ???ім б?і???і, ? з ??і?ю і???в ?оєю ?ю??ою ???ю. З
1937 ?? ?й ?міні???р, ? ????я ?оєю ?ря?і?ю і ????ті?ю, ?нят??м ?ві? ?я
тієї ??и ??і ? ???у, ????в ??’я?и ??? П???сь?? мі??? ????у С???ї ???і. У
цій ??? ??ій ??ді ?? і ???а ві?а.

Розділ 2. Створення Ковпаком партизанського об’єднання

У ??ні 1941 ?? ??і?а ??ні?ція П??ля ????о в п??? ??ді — ?ім її ?ні?
?білі???х ??ів — ??????я в ??????й ?гін. Це ?? ?? з ???? ??????х ??,
????х у ???? ?я ??????ї ???? лі???у ????? С???ї, Бря??ої, О????ї і К???ї
????, ? ??и ??ю ??? ?????о ??????? ??. О?? П???сь?й ?гін ??? ?ді??я ??д
??ічі лі??х пі??ділів ?ої? ???? ?і??? і ??м з ?м ?ві??? й ???? дія?.
П???? К??? у??? ????о ?????я в ??? я??-??? ???е?? ???. В?и ??? ??і?і
???і ???и у ???? ??, пі?аю? ???і??м ??? ві???і ні??кі ??і??. Т? ??????я
з???? ???а ???а ??????ї ????, у якій ?з ??і ?????я ???ії і ???и
??люці?ої ві?и 1918-21 ?ків — ???и, ві???ні і ???і ????? К???м. У? ? ???
???у ?????я ?дя?ь?? ??????? ?? він ?? ?го ??і?мі?ю і ??ою фі??ю.

П? ??у ?м ??? К??к ??ім ? ві?і?я?я я?ю? ??л?ою ??ою ві???ою ??і?і?ю. За
???и ?? ????ів, ??????й ???л ??іше ????в лі??? ?ля?? в ?ві???, ? ????
?і?є ?оє ??? і ???е ??????. С?е ?? ???ня він ??? ? ??о ?????о ?????
??і?и П?? В????, у ???? — кі?????, а ??? — ві??? ??????? ?????а, ? ???ів
у ?оїх ??? ?о ??и ????сь?х ??нів. К??к і ???і ?в ?????м ????? — він ?і?
?є??? ?ій ????? ??ід ???а і ??????? ??і??а з ?????ою ?і?ві?ю в ???? ???и
і ???гії ??????ї ????. «Він ці?? ????, ? ?і?? ?? і??, ?і?? ??ся ?м, ?ів
?з??? ?ої ???и, ?м ??м ? ?і??ю? їх», — ??в ?о К??ка Ол???р Д??н?. К??к
?в ???й, ?ві? ?????й у ?і???ні, людя?й у ????ні зі ?ої? бі?я? і ? ????ю
????ої ?літ??ї й і???і?ої пі???? ??о ???, ?і?ню??ї під ?рі???? ?? ?????
????а — ?????? ?мі?? Ру?є?, ?ів ????я від ?х ???? рі?я ??ні???ї ?і???і і
???лі?.

Ця ???ві?ь — чі?а ??ні?ція ?іх ?? ??????? ??я у ?ня??о ????, ??????? ???
ві?и в ?? ??? — ??? ??иві?ь ??? ?мі ???і, н???і ? ?оїй ?і???і і ???у
???ії. С?? ????сь?х ????ів ?? ???я, ?бі??и, і???и, ?ля?. Лю? ??? ???ій,
?? дія? ????ні й ??ні???, ??дя? із ??е? ??ні?ції ???? і ???о ??я ???,
????е?? К???м. «Х?я??е ?о, ????й, ??і?ий ?? ?хі??о ??я і ?л ?л?ів у ?щі
лі?, ?????, ?е і ? ?ві?? ??я ????х лю?й, ? ??юю? з ???ям ???? ??ої??а, —
? ?є ??е ???ня ?о ?гін К???», — ??в ??? В????.

В? в 1941-42 ??х С?ір К??к, під ?рі???? я?? ? ??о ?? ?????я ці? ?’є??ня
??????х ??нів, ???є ?ої ??і ??и — ???і ??ві ??? ? ???рію, ? ? ????
??????м ??м, — ?? ??? ???и ? ???ріях С??кій, К??кій, О???кій і Бря??ій
?л?тям, у ????ті я?? бі?і К??? ??м з бі????? і ?я???и ?????и ???? ?????
П?????? ??, ???? від гі??і??? ві?? і ?лі???ої ?міні??ції — ???аз ???ніх
?і???х ???рій Л????ї А???.

У 1942-43 ???і?і ??я? ?? із ?я??? лісів ? П?????у У?аї? ? Г????ій,
Пі??ій, В???кій, Р???кій, Ж????кій і Киї??ій ???ях — ???і?? ?я? в ????у
?? ??га ????о ???и ????е ??о ві???? ??ні?цій ??????, ????о зі??? і ????и
в С??у ????віші ??і??л?і ??. До ??о ?? ???а ???а К??? ???? ???? ???ня, а
її д?від ?іля? ??рю??я і ??????ся ??????м ?????ням рі?? ?гі?ів.

З???? ??? ?рі??ів ?дя???о ??????? ??, ? ???и ??з ??т у М??у ? ???у ???я
1942 ??, ці?? ???? ???у ???у ?????о ?м ? К??ка — ? ?й ?с ?е Г?оя Р?я???о
Сою? і ??а ?????? ЦК КП(б)У. С?ь її ?ляг?а у ????, ??в???, ?????у
??мі??і в ??х ?????? з ????м ????ям ??х ?г?щ ??????? ??. Т?і ??и, ?ім
???? ???, ????? ві??? ????н?а і ??у ???ої ??і????ї і???ції, ?? ?????
????????й ??т. «П???? ????? ві?у ?е ??? ? Ні???и», — ???в з ??о ???у
????к Г???у Ч???ї А?ії ??? В?????й. П?????і ??и пі?і?? ? ???? ????і ??
?????х лю?й, о??ю?? й ??и їх ???ці ????.

Розділ 3. Найзначніший рейд Ковпака.

Улі?у 1943 ??, у ????ь К???ї ??и, С??? ?????? ?’є??ня Си?? К??? ? ??з?
Ц?????о ??у ??????? ?? ???є ?ій ????? К??т??й ??, ?ях я?? ???в ? ?????
??х ??????. О???і?ю ??о ?????? р?? ?? ?, ? ?т ?????? ?р???м ???ся ??ля?о
??? ???і ??и ? ві??тій, ??і?ій ???рії, ? ????ій ві??ні від мі?ь ????я,
?з ?я?ї ?дії ? пі???у і ?п??у ??ні. У ?ді К?????о ??у С??? ??????
?’єд??я ???о ??д 10 ?с. ? у ????? ?ях, ?????и ні??кі ??і?? в ??? ????х
???х З?і?ої У?аї?, ?лю?ю? ???рію Л?ів??ї й І??-Ф??і??ої ????. З??ю?
????тні ??ні?ції, ???і?і ?мі? ? ???? ?с ????и ???і ??я?и пі??у гі??і???
ві?? і ???ї ??і? ? ??тів К???ї ??. Гі??і?і, ? ??? ? ???ня ?’є??ня К???
?і?і ??і??і ???и і ???? ?і?ію, ?к і ? ?мі? ???и ?????? ??? — ?я???ь в
???ні, К??к ???є ???і?? ?я ??? рі??я ??і?? ?’є??ня ? ці?й ряд ?і?? ??, і
????? «вія??м» ??? у різ?х ??я?? ????ся ??д ? ?лі??х лісів. Ц? ????й хід
???? ????в ?? — ?і ??і??і ??и вц?і?, ??у з’є???? в ?? ?і?у ?? — ????сь?
?’є??ня. У сі?і 1944 ?? ?? ??????о в 1-ю У?аї??у ?????? ?візію, ? ????
ім’я ??о ????а — С??а К???.

Т??? ?????? ??ів ???? ??? ????я в ???????? ?сі Є??и, а ?е пі?я ві?и їй
????я ??ді ????и Р???, А??и і М??бі?, в’є???кі ????и і ??люці??и
???а?????? ?аїн. В???ні ??и К??? ?і?? в і??ію ???ої ???? як ???а ??
????, ?і??о ?я ??гів, і?ні, і ї?ій ??ід ? ???ні?о ????ь ??м ??лі?ям
??ї??? ??люці??ів.

Список використаних джерел.

1. Р?ві?а в XX ??і?і (2001)

2. Ро?і???? і пі??? дія?ні?ь (2000)

Похожие записи