.

Історія України

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 22152
Скачать документ

141

Зміст

Найдавніші хлібороби та скотарі на землях сучасної України

Східні слов’яни — предки українців напередодні утворення держави

Впровадження християнства як державної релігії. Місце Володимира
Великого в історії України

Культурно–освітня та зовнішньополітична діяльність Ярослава Мудрого

Піднесення Галицько–Волинської держави. Князь Данило Галицький

Історичне значення Київської Русі та Галицько–Волинського князівства

Політичне становище українських земель у складі Великого князівства
Литовського

Утворення козацької республіки — Запорозької Січі

Люблінська унія, її наслідки для українських земель

Причини та початок Національно–визвольної війни українського народу
середини XVII ст.

Українсько–московський договір 1654 р. та його наслідки для України

Адміністративно–політичний устрій Української козацької держави середини
XVII ст.

Значення Запорозької Січі в історії українського народу. Ліквідація
козацької республіки в останній чверті XVIII ст.

Остаточна ліквідація гетьманства та решток автономного устрою
Гетьманщини у другій половині XVIII ст.

Початок національного відродження в Наддніпрянській Україні

Історичне місце Кирило–Мефодіївського товариства в українському
національному відродженні

Початок національного відродження на західноукраїнських землях. «Руська
трійця»

Національно–визвольний рух на західноукраїнських землях під час
революції 1848–1849рр. в Австрійській імперії

Створення і діяльність політичних партій у Наддніпрянській Україні
наприкінці XIX — на початку XX ст.

Український національний рух у роки революції 1905–1907 рр. в Російській
Імперії

Політика російського самодержавства щодо України в 1907–1914 рр.

Україна у Першій світовій війні. Воєнні дії на території України в
період Першої світової війни

Початок української революції, утворення Центральної Ради

Внутрішня та зовнішня політика Української Держави за часів
П.Скоропадського

Внутрішня і зовнішнії політика Директорії УНР

Історичне значення та уроки боротьби українського народу за незалежність
у 1917–1920 рр.

Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, її внутрішня та
зовнішня політика

Політика більшовиків в Україні в 1919–1920 рр. «Воєнний комунізм»

НЕП і особливості його впровадження в Україні

Особливості та наслідки радянської індустріалізації в Україні

Політика суцільної колективізації та розселянювання України. Її
соціально–економічні наслідки

Громадсько–політичне життя в Україні у 30–х роках

Суспільно–політичне життя українських земель у складі Польщі, Румунії,
Чехо–Словаччини у 20–30–х рр.

Об’єднання українських земель та радянізація західних областей України в
1939–1941 рр.

Окупаційний режим в Україні в 1941–1944 рр. Звільнення України від
нацистської окупації

Діяльність радянських партизан і ОУН–УПА в роки Другої світової війни

Втрати України в роки Другої світової війни. Внесок українців у перемогу
над фашизмом

Голодомори 1921–1923 рр., 1932–1933 рр., 1947 р. в Україні: причини та
наслідки

Радянізація західних областей України в 40–50–х роках. Репресивні акції
радянської влади в регіоні

Стан економіки України наприкінці 50 — у першій половині 60–х рр.

Суспільно–політичне життя в Україні у другій половині 50–х — на початку
60–х рр.

Опозиційний рух в Україні у другій половині 60 — першій половині 80–х
рр.

Загострення економічних проблем у 70–80–х роках. Чорнобильська
катастрофа та її наслідки

Процес «гласності» в Україні наприкінці 80 — на початку 90–х років.
Поява громадських неформальних об’єднань

Декларація про державний суверенітет України та її історичне значення

Всеукраїнський референдум і вибори Президента України 1 грудня 1991 р.;
результати та історичне значення

Становлення багатопартійної системи в Україні наприкінці 80 — у 90–х рр.

Конституційні традиції в Україні. Прийняття Конституції України в 1996
р. та її історичне значення

Пріоритети зовнішньої політики України на зламі XX–XXI ст.

Вибори Президента України у 1999 р. Референдум 16 квітня 2000 р., його
результати

Найдавніші хлібороби та скотарі на землях сучасної України

У VI–V ?с. ? н.е. ???а, ? ??ля? ????ю ???? У???, ???? в ??у ??і? (???
?м’я?? ??). З?????? і ???ст? ?е ? ?г? ???е?? ????і?? ??? лю?й. На ???
У???, ? ?? ??я??і ???? ??и, ???ую?ся ??ар?? та ?????. Е??, ?? лю? ????
?д ???ня ??? ? їх ????ння і ?д ми???ва ? ????ня ???, ???ю? ??і??ою
?волю?єю.

П??? ??????? ????и ? У??? ?? ???а Б?о–Д?????? ????, я? ???я?ся ? ????ї
?ж Д???м і Пі?ен?м Б??. Т?? ? ??????х ??? ?ле?? ???а ???? лі??о–?????
????. В?и у V ?с. ? н.е. ???и ????ю ???? ???? У??? і ?????, ?ім ?е?? і
я?еню, ??о, ?? і ??.

Р??і? ?????? і ????? ???и в ???? і???? ??у — ?? ????, ?о ??о–?м’я?м ??м.
На ???х У??? в цю ?? ?????я ???а ??і???ї ????. Ця ??а ?х??ь ?д с. Т???я
? К???і, ? ???і?і XIX ?. ?????и ?? ?я??о ?с??ня ?х ???. Т???? ????
???рії ?д ве??? Н??істря??и і Пі???ї В??і ? С????о Н??і??’я і Н????ор’я
????о ? 3,5 ?с. ?. ? н.е. У ??х У??? ?я??о ???о ?с.я? ??і???х ????, їх
????я ????о ???о ??? ???? чо??к. З???ь із ??е?ми ????и, я? ?е ?? ????е
???об??–????? ??????, ??і?? ???? ???? з ?к?и ?со?? ?ся??ня?, я?х ? ??
??? у ???, ? ??ля? У??? ?з??.

В ??? ?????? ??і??в ??? ?????? і ??а??о. З?лю ??і?? ???? ???я? ????, а
??і? ???? ? ор?й ?ро??к. З?дя? ?????ню ?? ??і?? ??? ??? ???и ? ?????ї
?с?? ????у ??і, по?? ??????и я? ? ??і ???. Т????–??і ????ли ???ю, я?і?,
??о, ???. Вро?й ???и ???и із ??’я?? ???. З?? ??і?? у ???х ??я?х ?су??х
?о ???с??? ? ??о ??і??ях. Й?о ????? ? ?? ?м’яни? ??????.

Т???цям ?? ???? і ????е с????о. В?и ????и ве?? ??? ???, а ??ж ??ь і ???.
П???и ????? ???льня? ???и ??і??в у м’я?, ???. Ві?і ??????и їх ??ою. В?и
ви???????ь як тя??а ??.

К?м ?????? і ?????, ??і?? ????ь ?лю??ям ? ??я, ??лю, ???, ????ею ? ????ю
??я?х і ??? ??ів. Д???? ????и ??і?ців ?? ????? (?????я ?ір), ку?і??о,
????ня ??тя, ?я??я, ???о. П? ? ?і??ь ??і?и да??го ?я?, ??я?х ???н ?д
??і???о ????о ????. Т?пі?? ?а? ???у з ??и, ???і, ??у.

З?ря?я ??і у ??і??в ???? б?и ??’я?, ?е ??і? ?? ??ї? ???и ???я і ??ю??я
??. З ?ї ????я? ??, ??, ????? ??и, ????. О?? ?? ? ??? ???го ????я.

В???о ??і??о і ????? ??ів у ??і??в ?ся?о ???в??я ????. Т????? ???і
??лю?? ????? ??д у ??іа??х ??х, ??и ?? ?е і ????й ??.

Пі?я ??і??в ? т???ії У?аї? ????и ??і ???а. А? ?? ??і?? ???и ??? ????ня
??ї??? н?ії як ??ї ??е??ь?ї, ??ду–??і??а.

У II ?с.я???і ? н.е. ????ї У??? ??я? у ??й і????й ??од — ?? ???, я?
?????ує?ся ?я?ю ???о ???? ме?? — ??? (??в мі? й ??а). Рі????–????? ???а
???и в ?й ?с ????і ????ї ???е??ї ??и У???.

До ??????х ??? ???? ???а ???? ???? ?ра?? (???рія П????тя, В??і,
П????в’я), а ??ж ?????? (???? ??? П????тя і В??і) і ????? (??? С????о
Д??а, ??? П?п’я? і ? ??? — ? ????ї П??і) ???р. Ці ?е??, ? ??у ???? ???,
??а ???и ???? ?і?? ? з?ід?х ?ов’ян.

Н????і II ?ся???я ? н.е. ????о–?????а ???? пе?????ся в ??? ??х ???х
???р. О?ією з ?х ?? ??лов’я??а ????і??а ??ту?. П??? ?єї ???? ???и ?????у
???у П?????? У?аї? ?д З?у? ? Д??а.

С????? у ?? ??? ????я ???а, я? ?? ???й і на??о??й ??іб ??я і ???я?ся у
???? ???х. В?и ????и ??? ??? ???, а ??ж ??ь. Т??и ??? ???? у ???,
пе?су?ю?? з ??я ? ??е. В??? ?? у ?????? ?????и ??. О??і ???а ??ї? ?ня як
?ря?у ???у. Для ?????я і ??ве??я ??а ?к?????? ??в’я? ?? з ??в’я?? ?ле??,
у я?х ??я?? ??в.

Східні слов’яни — предки українців напередодні утворення держави

У V–VI ?. н.е. ????аю?ся ???и ???? ????ня ??’ян. Із ме???я Д??а і Д???
?? ???аю?ся у ?????? ??і і ?м ?ля?ся ? ?і ??и. Од? ?е ? ???ь, ? В?і????
????в, і?а — ??у ??? ??ї Д?аю. С?в’я? Лі????я У??? ????о за?ляю? ?? ??і
? ???і і ? ??і??у ??і, ? ??о ??я? ???и й ??–???.

С????в’я??і ???а і ??і?і об’є??ня ??ую?ся ? ?ос??й ????ї — ?д К??т ?
??ів’я В??. Ці ?? ?в??ня ?лю?ю? у ?? ?е 15 ??? ??і?? ??, ??? ???? я?х
?в’я?? з У?аї?ю. Н??р у ???? «П?і?ь ???х ?? ????: «.? ж ??’я?, ?и???, ??
? Д??у і ????я ?ля??, а і?і — ???я?ми, ? ?і? в ??х; а ??і ?? ?? П?п’я?ю
і Д??ю і ????я ?????и (?д «???» — ????а, ???); а і?і ?? ? Д?? і ????я
??ча?? — ? ??и, я? ??? в Д?? і ?є ??у П??а. С?в’я? ж, ? ?? ???а ??а
І??ня, ????ся ??? і??? (????и). А ??і ж сі? ? Д??, і ? С??, і ? С?і і
????я сі?ря??». П?ім ? ??і?? ???? з’являю?ся ?????ня ?о і?і ?і???в’я?ь?
???а: ?и?чі ?? ? ??ів’ях В??, З?і?? Дві? і Д??а; ???, ??ня? і бу?? — у
П???; ???? — ? ??і С?; в’я?? — у ???і р. О?; ???и, ??і і ???і у ???і р.
Пі???й Б?, К???х і ???і Д?п? ? ? Чо??о ?ря. В і??ії ????я К??ь?ї ???и
???у ?? ????и ?ля?. Пря?? ???? ??ї?ів ??и ?? ???а, як ?ля?, ??ря?,
??ля?, ???і, ??і, ???, ??ня? ??, ???? і ????і ??и ???? ????в, а ???и,
???і, ????, в’я?? — ?е??и ??ян.

С????в’я??і ???а ?в??и в VІ–IХ ?. ??? ??і?і ?ю?, я? ????о ????и в ????я
??ш ???? ??я — ??і?і ?я??я. Кня??я ??и ????ям ?я ????ня у IX ?.
??????ь?ї є??ї ?і???в’я??? ???и — К???? Р?і. Ці ??і ???ерж?? ????я ??’ян
???і?і ???? Сл?інія?, ?о С?вія?.

С????й ??ій ??’ян ??о ?? — ????а ????ія. С?в’я? ??і?о ????? ? ??? із
????, а й ?ж ??ю. Ві?и ???и? ?й??? ??? ??ям, ???и ???? п????я ??в.
Об’є??и ?і?? ??’ян ???я л?е в ????й ??? і??ії з ????ням ?е?? ?лян з ???м
у К??.

На ?? ??і??о ?я??я ?ояв ?язь, я?й ?в ?ою ???у. Во? ???и в ??п??х ??і??
???х, я? ??і??і ?????и у К??, Ч????, З??? (? В??і) ? і?? ??ях. Н???ш
???і ???я ?я??я ????ла ?? ?а???. Ві? ????о ???? ?ою ??. В?? ?язя ???а
????ю, ?????я ???е ?????ня сус?ль??, ?????я ??? ??ь.

О???ю ???ю ?????? ?і?? ?ов’ян ?? ??????. В?и ????? ???ю, ??, я?і?, ??о,
???і, ??, ??х, ??. В??? ?? ?????о ?????, ????и ??? ??? ???, ??ь, ???,
??й. Сі??? ???а??о ? л?е ??????о ???ння ????? ????ня, ?е й ??рю?? ?????
???т ?я ?о??.

Р????ся ???а: ????, ю???е, ?лі????е. І???и ??? ????я ???? ?? (Г????а,
Г???н) і ??? ???и за?? (Зи?е, П????е). Мі??і ???и ????я? з?????і ??яддя
(на????, ??с?, ??и, ??), ????? і????т, ??ю.

С??і ??’я? VІ–ІХ ?. ?? я????и. Я????о ?? ? ?? ??гією, а й ?і?гля?м, ??о
???ою ???ою уя??ь ?о ?іт, лю?? ? її ??е в ?і?. До ?????х ??в ?і?? ??’ян
???? Р?. Він ?в «??м ???, ?б? ????м лю?й ? і?? ??в. Й?о ????ня у ??я?
?м’я?ї ??? з???о ? р. З?? (Т?????? ?л.). Це ??но?і?? Зб???й і?л. Т?я??а
????ія ????ь ? ??у ???ід? уя??ням ??’ян ?о ?и ?і?: ??, ??ю і ????й ?іт.
С???в? ??’я? ві?? у ???? ??я і ?? ??? ??у ??іля? ???ль?м ?ря?м. П???х у
VІ–VIII ?. ??ю?ли ? ???і, а ??л і ??ш? ??? ???ли у ??? і ????? ?ля ??л і
з ?????ям ?ис?янс?а ??й??в ??и ??? у ??ю. У ??? к?? ??, я? ???і ?? ???и
у ????? ??і: ??д з ї?ю, ???? о????о ?ит? (на?., ??і?і), ????, і?? — ??ю.

В??е ??е у ????у ??і ???а?іх ??’ян ???и ?ря?? ?я?, ?в’я?? з ????? ???:
??я? ?я? ? ???у ???? ??т, ?? ???? ????я?я, ?я? ???ня ??аю, ??? ?ля?и в
?с ?і???я ?і?? ?? ?? ? ін. Із ?? ?я?? ?в’я?? ??? ?с?? ??ї???о ????у, ?
??? ? ??х ?ів.

Впровадження християнства як державної релігії. Місце Володимира
Великого в історії України

І?я ????ня ????? ???и ???а у В????а Свя??а?? ? ? ???у ?? ????я. В ???
?я??? він ??? ? ?’єд?в ????х ??в ???х ???. О?? я????о ??о ? ??? ?’є???й
???? ?ї???о ?язя, ?? ? ?? ? ?ше ?з’є???о ?ід???’ян?? ???а, а й ?????я? ?
???й?? ґ??і Р?ь і?? ??а?м.

Р?і?єю, я? б ??а ?’є??и ?з???і?у К???у Р?ь у є?? ???у, ??о ???я??о. На
Р?і і???и ??я?и? ??и ?я ??ня?я ??ї ??. Х??ия?? ?? ?язь А???, ???а ?????в
?язя І?ря. Х??иян?ю ??ж ?? і ??а В????а — ?я?ня О??. Ч?а? ???ян ?? і в
???? ?язя Свя???а. Т?? ? ? ???ня ???ною ???єю ???я??о ???о ? ?? ???і
?р?.

У 988 р. ???ся ??я??і ????і ????и ?я ???ня ?ис?я?т?. Ві??і??? і????
????я ? В?о??? ? ????ою ????ю, ?б ????и ???? ???т в і??ії. В???? ?г?и?я
? ??и, ? і???? ???? ?? ? ??у ?ою ??? Г?ну. Пос?я??я з і??????ю ???ією ??
в ?й ?с ?????о ????. Ві??ій??й ?яд ???в ????у ???: ???а ??е з?іж ?? ?
???я??. У 988 р. В???? і ?? ????? ?????ь. Лі?пи?? ?ві??яє, ? ???я ? в
?????у В????? К???. Т? ? ????ь ????я з ???ій??ю ???ою.

З??м В???? ???? ?ян у р. Д??і. Я????? і??в ? ???м ?язя б?о ???о. На ??ях
???іх я????? ?я??щ бу???? ???я??і ???. П??с ??????я ???я??а ? Р?і ?в
???? і ????. Ч?? ?? ???я ????ь «??м і ???. Лі??? ?ід??, ? я????? і??м
???я?? ? ? XIII ?. О?? ???я??о ????о ???о у ?і???ь і ??т ??х ???в,
??сняю? ?о ?є?ую? в ?? до???я??і я????і ????я.

З?????ня і ????я ???я??а ????о ????у ?? у ????й іс???ій ?? ?р????о ???.
Р????? ? ????? між ???я??? З??? ? ??????? Сх??, К?в?? Р?ь ?та??о ?’я??
?? з Є?о?ю. Х?с?я??о ??о Р?ь у ?? є?????х ???, а ??ля? ?ї??у ???ію — у
????? ???я??? ?ро???? ??н.

Х??ия??о ??я? ?????у і ?????у ?’є??ню ?і?о??’я??? ???, а ??, і ????ню
??ї???о ???. З ?м у Киї??у Р?ь ???и ???а, ????о ????ї с??и (?????ня
????? і ???, ??п???ня і ????ня ??), ????й ???й ?ів, ?????я ?????а, ?м’я?
?????о, ??ж? ???а ??ї? і ви???ня ??, ?е?и, і???? ??.

П???? ? ??и в 978 (980) р. , В???? ???? ????ення ад??????о–п?і??? ???,
я? ?? ? ?? ?і??и ???у, ???? ????я?в?? ??у. А?е ??а ??і?? ?я?в і ??ів у
??х ??ях, ????? ?д К?? ????н?м ??? ? ??? ?я?м, ?? ? ?? ???ю. В?и ???е
??? ???у ??? ? ???ь Киє?, ?? ?і?нюв?и ?????о ? ??х ??ях, ???ся ??н ???
?го?.

За ??в ???ння В????а ????ся ???? ??? ??у??я ????ї К???? Р?і. С???у
(981 р. ) В???? ???? ? ??? Р?і ???і ??? ??і ???ів і ду??в, П???? і
Ч????і ???. У ???? ?? ?? ????? ??а К?? ?д ?я?ння? ?ди??в і в’я??в. К???а
Р?ь ? В????а ??????я у ??і?? єв????у ???у. Її ???и ??тя??ся ?д К??т ?
В??, ?д Б?ти? ? Ч??? й А????о мо?в.

Пі?я ??о В???? ??ів ???? ???у ?? ???і?я зем?ь. В??в і ?я?в п???? ?я?? ?н
???в ??? ???. В??и?р ???в 12 ??х ??в ?я?? у ??? ??? К???? Р?і. Т?? ??м,
?? ????о ???? ???ш?с? ???? ??і?? ??і?и. З ??я 80–х ??в X ?. К???а Р?ь ??
?й?о ?’є??ою ???ою. Ве??? ?я?? К????у ???я?????ь ????и (?? і ??? ?????),
я? ??? в ??і??х ??? ???и, ???и ???, ???я? й ??? ?д ?д ?? і??. Їм
???я?????ь ?я??і у во??ях.

В???? ??в ????и ?? ???, ?і?і і ???, ? я?х з од?? бо? ?? ?? ????ня, а з
???о ??? і ??с: «В???? ? ??і, а ? ?? ?і??. Т?? ??м, з ??в В????а ???, як
?? ?язі??? ????і, ?????ся ? ????й ???.

З ??ю ????ня ???ів ??ї ???и ? їх ?і??ня В??и?р Ве??й ?і?ню?в ????і ???
??и ???іх ??? і ???в. У 983 р. ?н ?ю?в ? ???? ???х ??ї ???и з ????? ????
я?я?в. У 985 р. ?і??в ??д ? В?? ??и ???. Для ???у ??ен?х ??? К???? Р?і
?д ????? ????в В???? ???в ?у??? ?? ???у ??п?? ??? ?к Т??ж, С?а, С??а ?
ін. Підс?? ? К?? ????? ???і ??я? ????ня, ???і й ????і ?с?.

Кня? ???? ?? ?о ????и К?в??ї ???и з і????и ????и ? з???ня її ??????
????? В???? ???? по??ч?, ???і?і ? ????і ?’я?и з Ві??ією, П??ею У???ою
Ч?ією, ?????????? к?ї?? 3 ?єю ??ю ????в ???і?ь?? І????у В??ю II
Б?ря????у ????и ??і?? ???ів у М?ій А?ї За цю ???? В????у ?? ?іця? в ???и
??? ім?ра?? ???? Г?? У 989 ?? В???? ??ю?в Х???с–К??? у К??. Н????і ??
??я ?? Свя??? і Я??? ??? ?я?я? ???? ? ???. Г?ую?? ? ???? з Я????, В????
15 ??я 1015 р. ???о ??р. Й?о ?хо?? у Д?я??ій ???.

Дія???ь В????а Свя????а ??я? ???? К???? ?р??, ?і??ню її ?????? ?????.
Пі?я ??? ?? ?????? ?рк?ю як ?я?го.

Культурно–освітня та зовнішньополітична діяльність Ярослава Мудрого

За ??в Я???а М??? К???а Р?ь ?ся?а ????о ????. В??у ??у Я??? ??іляв ???,
???ю? її ???ня і ?? у ??а?. За ??в Я???а ?? ????і ???? ??і?ї, ????о б??о
??ів, ?????ся ????і. Він ???я ? ????і?ь ????ї ієра?ії ?д Ві??ії. Ця ????
?????ь у 1051 р. , ?? ?ї??? ??о???м ???? ?? ??????????о ??і?? ?в ???й
?ед?ав?к ??????ї і??????? ?і?, ????? ???к і ???ф, ??р ???о ???????
????ь?? ??у «С?? ?о З?? і Бла???» І??он.

Кня? Я??? ?в ?????о ????ю лю??ю. Він ?? ?о ?з??к ???, ??и, ????а, ???
??? ??? ?я ????я ??х і ??ит? і?уюч? ??. О???о ? ????ся К??. К???а ??я ??
???? ?????ою ?????ою ?й?ю. Я???у ???ся ? ??у?? ??? й ????о ??а ??? ?і ??
???я. З???ю Я???а ??д ????и ?? з????я С?і???о ??? в К?? у 30–х ?. XI ?.
С?? ?в ?????й ???ю ??ї?ю і ???????? ?ес??. В?и і ???? ??аю?ся ????и
?і??? ????а. А?і?к?? С?і???о ??? ??є ????і?ю, ?????ю ?? і ??ор?й. П?
С?і???у ??? ?? ???? ??а і ??і??а. П? ??і Я??а? ????и і ?????ся ?я? ????
є???с?? ???.

За Я???а М??? ?? ???? ??? ?ід ???? ????сь?? ??а «Р??у ???». Це ?в ???
???в, я?й ?лю?в у ?? но?и ?????, ??і???? і ??????? ????у. «Р??а ???»
??і?ю?? ????е ?????ня ??і???. Н????? ???и ?????ся ?я?. Ч??? ???в, я?
???а?ся ? ????в, ?? ? ???ь ?язя. Р??р ???в ???в ?д ????ою ??у ???і??.
Т?, ? ???? ????? (????ля ?я???ою ?є?у) ????ся ??ф у 80 ???ь, а ? ????
???? селя??–??? 5 ???ь.

«Р??а ???» ????а ???у ?? у ????о–???і??у ро???? ??і???, ????і ?????і й
????і ????? ??в??я. Її ??и ???????ь ? ?ій ????ї К???? Р?і ??? ??я її
?з??.

«Р??а ???» ???? ??? ???ня ? ????. З ?ї ? ??ає?ся ?о ?????? ? ????е ??я,
?о ????и ??? ?р?в на???я у ???і і, ???і, ?о ??ій са?ї К???? ?р??.

Чі?? ??е у ??й ??????ій ?я???і Я??? М??й ?и?ляв ??і?ій ????. Д??й ?с ?н
???я ? ?????я ???? ???ів К???? ???и, ?????? у ????х ???ів ??і, ?хо??і ??
?д ?с ???і 1015–1019 ?. У 1030 р. Я??? ?і??в від поля?в ????е ??о Б?з, а
????? ?? ??м із ??? М????м ??ою?в у П??і і ??’є?? з Д?????ою ???ою Ч???
Р?ь. З ??ю ?і??ня ???? ???в ???? ??о Я??? ? р. Сян. П?до?ую? ?і?ю?ти
???і ??? ???, ?н ??ів ??? ???? ?хо?в ??и а??ив?х я?я??х (1038 р. ) і
????? (1040 р. ) ???. У ?й ??? ???о Я???а ???о ?ю?? ??и ??–????о ???і
чу? ? ???і Р?і ? в П????і, ? ?? ??о?? ? ?с? ?язя ??о Юр’їв (???я??е ім’я
Я???а ?? Ю?й). Кня? ???о ?ю?в з пе???? і у 1036 р. ??? їм ????о ??у під
?і?? Киє?.

На ??? Я???, як і ?? ?????и, ?в ???? з ?????. Він ???ю?в ????й ???? ???,
??ю? ??а–???і ?д ?ч?ю Р?ь. У 1036 р. ????м ???я п????ь ? К??. У ????й
бо??? ??? ???а, ?олю?? Я????, ??т ??ро?? ????в.

Г???м ??я?? ??і??ї ???? Яр???, як і у ?? ?пе???ів, ?в ????й. П?тя?м ??е
??? ?? ?? ?язю??я в Киє? ру??–???і??і ????и ?? ????. Д?і?і ??? ???и ?ю??
??м з ???і???и ???а? ? ?с.я? ??т ?д ?????и.

Та 1043 р. ????? ???–???і??а ??а, ????? ?і?ю ?лі???о ??у ??? і????а
К????? IХ М???а, я?й ??в ??? ????и ???м ??ям. Ві???? ???ий ??д ?я??я
не??? ?я ??в. Т?і Я??? ??в ??рю?? ??і?ю є?????х ??? ??и Ві??ії. До ???и
????я ????н???? ??і?ї ?да?? ????а ???в з ?? ????в. Т?у ???і???у і?????і
???ся ??? ?я? ????я з Р?сю. Це ???о ? ????ня у 1046 р. ру??–???і??? ??и.
Н???? ?? б?а ????а ?ю?м ?? Я???а Все???м з ??ою К?тя??а IX М?ією.

Д????і ?ю? ??я? ?????ї ??????х ??? ? ?ла???ню ?ия?? ????? і ????х ????в.
Д??а Я???а Ан? ?? ??ою ?????? ??ля Г??? І, ??? Є???? ?? ? но?е??м ??л?
Г???? С???м, А???ія (??я ?? ???) ??а жі?ою ????? ??ля А??я. Т? ?? ?? ??
???? ???і?о з ???ю ?л???о ?язя, ??ою ????? ??ря і ???ю ???і??ого і?е???.
Н???? ????и ???? Я???а «??? Є?о?». П? ??і Яро??а М??? у ??? ?с ?? ?????й
??ц, ??? ??? Г???, ??і??и ????? ??ля І??? І Свя??, ?? ?г????о ??ля
Ед??а.

К???а Р?ь ?? ??і ?????? ????и з Г????ою ім??єю. У 1030–1031 і
1040–1043 ?. ???и ??ню??ся ??????. Г????? ??і? XI ?. Л??? у 1043 р.
???і?є ?о ????? ко?ля Р?і Я???а ? і????а Г??? III. Яр??в М??й ???я ?
Г???ю як ? ????? з ?іх ???? ?ю??а в ?????? з Віза?ією, а Г??х III ??в
?????ся з ???а Р?і у ??х ??і????ти?? ??ях.

К???? ?я? ?в ?’я??й ?ю?ою ??ою з ????м ?я?м Ка???м, ? я?? ??в ?ою ???
Д????. К???а Р?ь д???? П??і ??и ?’є??? ?л М?о?ї, П??’я, П??ї ? я?я?в. В?
? ?и??о ???й ?????й ????т Д?????ій ?р??.

Піднесення Галицько–Волинської держави. Князь Данило Галицький

Д??о ??в ?????? ??е ???о ? є?????? ?і?я?. В?ку ???у ???? ????і ?я?, а
??? ?н ??? із ?лян. Д?и? ??в ??ж ????? ????ою ?лян і ??дян у Г???і, я?
??і? ?д ?я???о ??і?я і ?????? ?єн. В??і боя??а ???ія за??а ???и. У
1237–1238 ??х Д??о ?іг ????о ????ся в Г?и?. В?и?? ???в В??ь.

На ????–????і ??і ??? ??х?и ???? ?????і. В?и ???? ??о Д????. Д???? ?ояв
?д Б?? і ?в ? Пі?я?і ???м ???? ???м. Т?у ?з???я ??о ?с? ?? ??? ???ня ?я
????–???ь?х ???. Пі?я ???? ?д Д????? Д??о ??в ? К?в і ????я ?м. Т?? ??м,
Д??о Р???? ?в??ю ві??? ????ю Г???о–В???к? ???и, я?ю ???в ?? ба??.

Об’є??ня ?????? ??? ???я ????о ? ??? Б?ия ? К?в. Д?и? ??ш? ???і?я К??м
??? ?ся??? Д???і. Т? ?в ??і??? і ???? ?є??ю, я?й і ???в ???ою ??а в
?с???–??? 1240 р. А? ??о ?ри?? ? ???ь.

З???и К?в, Б?? у 1241 ?? ??в ? В??ь. На В??і і в Га??? ?? ??? ????? ??,
я?х ???о–??? ? ??? ?я?. Лі??с ???, ? ? ??і?ою ?а?в Д??а і В???а ?? ????і
мі?а–??и: Д??ів, К????, У?о??к ? і?і. З?дя? ?м ????–в???? ??я ???а ??е
?????, ?ж ?і?і ?я???а. Т?у ?сля ???у ?? з ??ї??? ??? Д??о ????? ? ???
??удо??? ????? ??а, ?е й ??в?и ??. Т? б?о ????о ?? ??о Л?ів (??? ?а?є?ся
в 1256 р,), я? ???о ? ім’ям ???? ?? Да?? — Л?а.

С??цю ?я???а Д??о ???с з ???і??о Г??а ? В??ь, у м. Х?м. С?а ??а ?і??ь ?о
?? ???е ?о??е ??а???я. Н??? ??а ?я? ????о ?ів ???і ????ня. У ??і ?????
це?ви, ???и ???й ??ц.

У ????ій ???? Д??о ???в з????я ????ою ?лян ? ??н. Він д?в ?о ???? ??і??ї
і ?????ї ??і?і. З ?єю ?тою ?я? ???у?в ????ів ? ??ів із Ні???и, П??і,
??но??ї м???–???? Р?і, Ві??ії. Д??о ? ?в ??і?ю ???и ??ї ???и ???м:
об’є?? її ??і, ????? ??? ? ??і? ??.

З?дя? ??? Д??а у ?????й ???? Г???о–В???? ???а ? ?ла ????? ???? у ??й ??,
як ?і?і ??? ??і. То???? ????т ??? ???д???я ??ю ??ї. У 1245 ?? ???ася
би?а ?ж ???? Д??а Г????о і ?’є??? ????–????м ???? ?ля ??а Я???а ? ?ч?
Сян. У ?й ??і Д??о ???в ?ис?? ????. Га???–В????й ?я? ????? ?ою ??у ???о?
?ї? і ???о ????ця. Ця ???? ?? ??? і???? ???ня. В?а ??в? ???? ???ю У????о
???в?? ? ??іч ?д К??т. Пі?я ??о ????й ко?? ???? ?в ????? д??і ???? з
Д???: ?н Д??а Л? ????я з до?ою ??ля.

Д??о ???в ???о–????у ???у. Він ???в ???? ан??нг???у ??і?ю є?????х ???.
О?? ???? ???й ?юз ??и ???ів ?му ? ???я. Т?у, ?б ???? ?? з?? ?д ??то??я
???о–??р, ?н ???? ?в ?? ? ????? з ??м Б??м. Б?? ??няв ?язя Д??а в ??й
???і м. С?ай, ? ?оя? ???у ги?а В?ги, з ???я?. Та ? ? ?я? ???н ?в ????и
???ням за???? ?д ??.

П?і?? Д??а ?? ?ря??? ? ?, ?б ???и ?????к і зі??и ?? ?я ?????ї ????. Д??о
????я ? ?? ??ь?? І???ія IV з ???ням ????и ???и ???в Є??и ? ????й ??д ??и
???о–??р. За ? ?н ?????ся ? ???д ??х ??? ?д ???? ю????ю Р?у. В???? ?я?
??? ?д??? з П?ь?ю, У???ою і Л??ю. У 1253 ?ці ?н ???в ?д ?? І???ія IV
?ро???у ???. К????и ?? в Д????і на Пі?я?і. З ?? ?? ?і ???і ??і?и ???
????? Д??а ???м, а Г???о–В???? ???у — Р??? ???в??м. А? ???? ?? ???ся ??
? ??і ?іця?к. В?є?? ?ж Д??? Г?и??м і Р?? ? ?ре??и у ?і?? ?юз.

К??ь Д??о ?оя?в ?? як ?і?? ????й ?яч. Він ?і??в ????у ???у. Не ???аю??
??? ? ????у ???у (??ць? ?я??о ??о ????? ??), ??в ??ко ???????и ?ол??я —
с?ян і ??н. Т?? ????? ?р??ий ??? Г???о–В????ї ???и. На ?і? ???? ?я??а,
я? ?? в ?я????у ????, ?н ??в ???? ??х ?и???ів з ??? ???. Т? ??у??ся
??я??о–?я?а. У 1252–1253 ?. Д??о ??в ?і???в і у Авс?ії. Він ???в ??о
????о ?? Р??а з ?????ю ?????о? ???? ????ею Г???ою і хо?в ????и ? ??м
?????? ???л. О?? ?????а ???а ? ?? ?? ??и ???и ?я ??о ??? ????і ??.

Н????і 50–х ??в XIII ?. ???о–??? ????и ??и Д?и? ве???е ???о і ???и ??
????о ???и ?? ???м О?и. О?? ??и ? ??у? Д??а з ????, як ? ?? ??ли в і??
?сь?х ?я????, ???о–??? ? ??і?. За ???ю ????я ?н????? ?є?? Б???я ?? ??і
?і ????ня ???о ??. З ?х ?р ????–????і ???а ??и ?л??ою ???ою ?????о ?й??
і ???і ?? ??и ??? у ????? ???х ???о–??р ? су??і ?р??. П?? Д??о Г???? у
1264 ??.

Історичне значення Київської Русі та Галицько–Волинського

князівства

К???а Р?ь ???? ???й ?ід у ???ня?й і ?і??й і??ії. В?а ??? ? ????у ??у в
?? ????я А???а. Т?і?ій ?іт ?в ??????й ????? ???м ??в ? ?о?цю ????і?ї
???и — Ві??ії. Пі?я ????я ????ї К???? Р?і, ?? ??у?? ра???ся з ??ю ???і
???и.

Пі?я ????? ???г Р?ь ???? ? ?????? ??? у ?лі???у ??і ??н Є??и ? Б????
С??. К???і ?я? ???? ??і й ?ю?і ??и з Ві??і??ою ? Ні???ю і??ія?, П??ею,
У???ою, Л??ю, Ш??єю і Н???єю. Ч?? ? ???? ???ю?лися ??с???и ?ю??.

В??? ?? ?????а К???а Р?ь у ?????й ??і?і, її ???м ?в К?в. Т? ???????я
?????і ?я?, ? ?? із Віза?ії ? Пі?іч — у С???а?ю, а ??ж ті, ? ?? з Ц?????
і З?і?? Єв?? ? С?д — ? А????о ??фа? і ?? в І?ію і К??. Ч?? Р?ь і?и ? ??
???? ??х ???в. В??и ??к? ????ів ??ж ро????я ? ?і?.

К???а Р?ь ???? ? ???? ?лю ?і???в’я??? ???в. М??ня ???а ??????? Є??и
????? ?????, ???іч?й і ?л???й ???? с??? ??’ян. В?а ??а ??? ????ня
?і???в’я??? ?????й. У???ня К???? Р?і ????ь у ?о??оя?і ?і?? ??’ян Х?????
????. Да????? ???а ?дс?я? ?? ??і ? ??? ?д ?ч??ів, ?е й ?д ???іх ??ав:
Ві??ії, П?ь?, У???и.

З?дя? ?я? ???и ? ?і???в’ян??х ??ях ???????а?? ?????а й ???а ?л??а. Мі?і?
???о–???і?і й ??ту?і ?’я?и. Б??и (???и) й і???? ????, ???? ??і й ???и,
??и, ????, ж?ія ?я?х і ?і??і ?????і ??и ?а?? ???ням ?іх ????в ????ї
???и.

А? ? ? ???? ? ???о ???ня ??? ? ????? ??ли??? ???х ?? ?і???в’я??? ???.
П?????ся ??? фо???ня ?і???в’я??? на????й.

С??и К?? і Ч????, ??ї?, ??? ? ??ню і ??? ??ів, ю???і ???, ???? ???ю? й
і?? ???у К???? Р?і ??даю? ??? ???у ??ї??? ??ту?.

К???а Р?ь ??я? ???і??у й к????? р???у ???іх ???’я??? ???в. До ??? ???и
???о ???о 20 ??? і на??в. П?яд ? ?і??и ??’я??, я? ????и ????у й ???і?у
??ву ???и, ? ?ї ???и ??–???і (на ???і) й тю??? (? ?в?і) ???а. Це пр??? ?
??, ? К???а Р?ь ? ??а є??ю і ?но??ою ???ою. П???? ?? ?????о ???х ????й ?
їх по???? ???в: К??, Н????, П???а, Г??а, С??ля, Ч????.

Н?????й ??в ?в К?в ? ???лу ? ??о ???рію: ???є П???ов’я, П???ня і ??і ?
П?п’я?. Т? ????и ??і??і ?ід???’я??і ???а, я? ?а? ???ю ????ня ??ї???
???ос?. У ??? К???? Р?і ?? ???? ???ій ??? ?я ??о ?лі???о, ???і??о,
?????о й ????о ????. Не ????о ві??й ??ї??? і??? М.Г????? ???, ? «К???а
Р?ь є ??ою ??ою ??ї??? ?????і». В? і???и ????? в ??, ? ??? ??ї?ь?? ?р?у
ся?ю? К???? Р?і.

У ??ій ???і XII ?. К???а ???а ????я. Пі?я ???у Киї??? Р?і ? В??і ?????ь
???ія М?????ів. Її ?????м ?? ?? М???а, ?н М???? І — Ізя?? М????ч, я?й
?язю?в у В????і з ???ою ?д 1136 р. ? 1154 р. В???с у 1146–1154 ?. з
пе???и Ізя?? ?в ??к? ?я?м ?ї???.

Ц?? В????? ?я???а ?в у м. В????і. Кня???о ?лю?? в ?? ????ю ??і?их ?ю?в
???в–??н–??нян. На В??і, як і в і?? ??ях, ?? ???? ?ж??? ????. Кня?
????ся ??и ???і?у ??т?у.

Пі?я ??? в 1170 р. ?????о ?язя М???? Ізя???а ?я?в?? ?? по??? ?ж ?? ???.
Р?? ???в В????, Свя??? ?в у Ч??ні, В???? ??в ?язюва? у Б???, В???д — у
Б??.

Е??і?? ???к і ?і?? ?????ь, Р?? М????ч ?’є?? В??ь і Г???у в ?? ???у. Х?а
?ж В????м ? Г???? ?я????и ??? ??????? ???і?і і ????і ?’я?и, ?ях ?
?’є??ня ?в ????. У???ня ??ї ??а? ?? в ?й ?с ??? ???ня. Лі???? ???є Р??а
«??м ? Ру?».

Політичне становище українських земель у складі Великого

князівства Литовського

Р???к і????х ??й у XIV ?. ?в ?я У??? ???я???. М?? 80 р?ів ? ?х ??ях ????
???о–?т?и. М???–????і ?? ?????и ???е ????я. Є??м ї?ім ???ям ?? ?б??
я????? ???. Ч?? ? ?????ся ?????, ???і?? ? ку??р?й ???д ??ї??? ???. З К??
?ї?? ??? ?яр, ??ів і ??? ?????? ?????.

У ?й ? ?с ? ???і в ???і р. Ні?н, ???ся ?? ???? ????я — Л???? ?я???о. В?о
?і??о ?ою ??у в ???ій ???? ??и Лі????о ? Т?????о ???в. П??м ?я?м Л?ов??ї
??ави, я?й ?’є?? ????і ???а і ???в ??? ???у ?в ?я? Мін??. С?е ?н ???в
??у ? ????і з ?? ???о–????? ??в ??ї??і ? ????? ??і. Кня? Мі??г ??в
??оря????и ?? ???і ??і: П???, Ві??? ? ін. З??ню?в ??? ? Смо??? ? Ч???в.

Пі?я ??? ?язя Мі??? ???и Ли???ою ???ою ?? ?я? Ге??н (1316–1341 ?.).
О???м ??я?? ?? ??і??ї ???? ?в н??п ? ????–???і ??і. У 1320–х р. ?н ???в
Б?????у, а ??і? ???? Пі??у.

У 1340 р. ???є ????–????? ?я? Ю?й–Б???в. В?ин?? ?я? ???ую? ? ???л ??
Г??і? — Лю??а. Т?? ??м, ?н ???? ???? ??а ? ????і ??і.

У 1345 р. ? Л????й ???л ??яв с? Г??і? — О???. Він ??? ? 1377 р. Л????
???а у 50–х ?. XIV ст. ????а ??й на?? ? ??ї??і ??і. Кня? О??рд ?я?в:
«Вся Р?ь ??? ???а ???ти ???я?. У ?й ?с в З??ій О?і ???ся ????а ??со?ця,
?? ????я ? ??? ???и. Ц? ?????я ????? ?я? О???, ?б ????и ????ю ??ї ???и.
У 1355–1356 ?. ?н за?ю?в Ч????–Сі???і з??, а в 1362 р. ?? ???о ???? Київ
і ?ю К???у зе?ю.

В??у 1362 ?? ? р. С?і В?и (?? ???а Пі???? Б?у) ?й?? О???а ????ся з ві???
???о–??р. У?????, ?к ??? Г?????, ???с ?ві??яє, ? ????? ?я? Ол??д ????в ?
П?і?і «??х ???в ?????». Т?? ??м, ????к ?єї ?т? до Л????ї ???и ???? ??ж і
???? Киї??а ? ?і?е П?і?я. К???? ?я?м ?? ?н О???а і М?ії Ві???? В????, а
? По??і ??? ???и і?і ли???і ?я? — ??и К?і???і.

Бі???ь ??ї??? ??? ?? ???а? ? Л????ї ???и. За її ??ми ???? Г???а, ???а
В??і, З????я, Б???а і ??????ї??і ?е?.

П?тя?м XIV ?. Л???? ?я???о ??о ???ю ???ою, я? ?і?? в і??ію ?д ??ою В??е
?я???о Л????, Р??е ? Же??і??е (Ж???я ?о Ж?? — ????і?а ???ь Л??).

Л????–Р??а ???а ????? ??е ? 150 ??в і ?? ??і??ю в Є??і. Її ????я ??тя???
?д Б?????о ? Ч??? мо?в. 90% ????ї Ве??? ?я???а Л????? ????и бі???? й
??ї??і ??і. Бі?ш ????а ???? ?х ??? ?????ь ? ??а??–???і??у, п?і???у ?
?????у ???? Л????ї ?р??. «Р??а ???» ??а ???ою ???ю Л????? ?я???а. Д???ою
??ю Л?ов??? ?я???а ?? «??? ??». В ??? її ??? ??ь???а ???а ?? з ?????
?????н??ї ? ??о?л??ь?ї ?в. Л?о??а ???а ??і?а, я? ?? ? ??о я????ою, ??ня?
?????у ??.

Н??і?ь Л????–Р??а ???а ?п????? ? ??ї??? ??ях ???у ???у ????????о ??ою,
????у ?????ю.

В??і ??????и ?????и ?лю??я ?і???в’я??? зе?? ? ??? ?????о ?я???а ????? ?я
????ня ??о зе????і?я. Л???кі ?я? ????и ????? ??і ????? ? ??ї??? ?і??м
?язям ? ?я?м ? ????у ???. М??и ??ва?ся в ????е ????я, ? ???, ?о з ???
пе??? в ????.

У????і ?я???а ? ???у ?? ? ????і ????? ?іль?х ?я???, ? ?? я?х ?оя? ??и
?????о ????я????о ро?, ? ?? ???? з ??ї???и ?я???и, ?о ???і ??ї??і ?я?.
Ці ?я? ?? у ????й ????? ?д ???? ?????о ?язя. В?и ????? ?? ??? і ????
????у ????. З ??х ?і??х ?я?в ????ся ????я???а ??.

О?е, В??е ?я???о Л???? і Ру?? ?? ????????ою ????о–??ї??о–?????ю ???ою. У
?й ???ям ???? ??і?а ????а ??, а ??їнцям і ????м — ????а й ???і?а.

Утворення козацької республіки — Запорозької Січі

З??і?? Січ як ???? ????о–??????а ????а ??ні??я ??ї???о ???? ???а в ????
XVI ?. ? Д????и ?ро??. На ?м? ???, п?? З??і?? Січ ?? ????а в 1550 р. ?
ос??і Х??ця ???м ??ї??? ?я?м Д??? Б??ю–В?????м.

З??і?? Січ ??а ???? ????? ??ї??? ???и, ??о??ням ???ії ??ї???о ?р?у, я?
?????я ??я ????я з ?лі??? ??и Г???о–В????? і К????о ?я???. Б????о,
З??і?? Січ ? ?? ???ою в ???у ????і ??а, ?е ?? ?іль? ???? ?н? ?????і, ?
її ? ?з ?????о ???? «??ць?ю ?????ю». Т???ія ?єї д??? ????ся З?ля? Ві??а
За?????, ?о В???тя? Ві??а З?????о, і ??тя??ся ?д Пів???о Б?у ? ??? ?
К??і?а в Н???’ї ? ??і. На ???і її ?? ???и? ? ??? О?? (? Лі????і) ?
??ів’ях І??у й Ін??ця (? Пра????і). С???ю ?? Січ — ??о–???я.

У ?????у ????? Січ ??ля?ся ? 38 ???в, а в ????а??? — ? 5–10 ???к. Ц??и
???к ?? ???? ???? ??п??я, в я?х ??і???? ???? ???. О???? ???н?и ?нк?? у
???? ?? ???и, ????и, ???. Т? ?? і ????я ????м го?????м ??? ??? й ?ля?.
К??и ?? ????і ? ??? з ку??в К?а і ????и ????у ???; с?я? ???и ???и і
??ну?? ??і ????? ?я ???а. У? ???о ??ля?ся ? ???х і ???? ???в, ??і, ???,
й б?и ?і?м ????, ?? ?? ??ру???; ?х, ?о ?????я в ?ю, ?в і?і ???и, ?а?
?????, ?о ?????м. В?и із ??о ????? ???и ????, ????ли ?о?? і ?і?е
?????ня, ??и ??? у ???і? ???і і ??’я??? ?і ??? ???а. Ч??? ????, я? ?????
? Сі? ? ??нях, по?ля? ? ???х і ????. В?и ????и ???? ???о. З????в ???і?і
XVI ?. ?????? 5–6 ?с., з ?х ?ся? ???а, ??і?о ?інюю??, ?? ???ю ???ю, у ?й
?с як і?і ??и ??? у ???х ?о і ????я ?????.

На Сі? ???я ????? ??і??й ??ій. В???а ??а ? Сі? ???? Сі??й (Ві???ій) ??,
??о ??? в я?й ?в ??? ??ро?? (?? ?? ???? ??а? ???аю? як ?????). Р?а
???а?ся ?і?–??і ? ?к. Р?а ???? ?і? ????и с???и Сі?, ??а?? ????ю і ??і?ю
????, ???? ?р ? ?????а ??у, ??м?а ? ????а ?????, ??? ?д. На ?? ???и ???
?а??у — ???? ???а, ?с?я, ??ю, ???а, я? ????и ??ць?й ?яд. К???у ???у ????
?? ????о–???????а ?а? ? ?чі. С?дя ??в ?д, а ? ??у??ті ???а ?н ??? ????
???? ? ???? ????? Сі?. П?? ??в ?н?ля?єю Сі?, ??з???в ?ій??ня ?’я?ів Сі?
з ???і? ????и, а ??? ???і?в ? ????ій ?ря?к ? З??ож?.

П??, ??н ? Сі? ґ?????я ??ю?о ? ???іях ????? ??я. П??? ???в у Сі? ? ??. А
?, ? ?? ??? ? ?й ?с (Ли???і ???и, п???е ??о), ???? ? ?????я. О??н?м ??а
? ?? ??? ? Сі? ?в ???й ??я. П???ня ? ???и ?? до?? су??, ???? ? ????. На
Сі? і??а? ??? ??? ????х ???? ??: ??? ???ня?? ???и ??у ? Січ, ????? ?о??м
????ь ??і?а (ка??ся ??тю) ??.

У??? ???у ? Січ ??: ??ня ????? ??ї??? ??, п????? ??, ?і?я ???? ??єю.
Сі??й ??к ???н ?в до?????я ???ій ????? і ?я?и ? ??і?ь ??, ?? ???же?м.
Сі??і ??? ??и ?? ?? ?????? ? ?м’ю і ????и в міс?х ? ??е??, у ??х ? ???
Сі?.

З??і?? Січ ????а ?????о ???у ?? в і??ії ??ї?ь?? на??, ????? у ??
?????о–??о??й ????, у ???? ???? ?л ? ?????о ????а, в ??є?і ???? ????в
Ц???ьн? ? Пі???ї У???. П?тя?м ???ох ?ся??? З??і?? Січ ???? ??ї?ь?й ??д
?д ?????? на??ів ????–????? ?д. З??і?? Січ як ???? ???а ??а о?ією з ?р?х
????к у ????ій Є??і.

Люблінська унія, її наслідки для українських земель

Шлях ? ?’є??ня П????о ?????а і В???о ?я???а ли????о, ??????? К???ою ?ією
1385 р., ?в ????? на по??у XVI ?. Лю?і??ою ?ією. На ??ня?я ?єї ?ії ???в
??й ряд ???ів, як ??????????, ?к і ?вні???????.

В??і???????и ????и ????и ????–????? ?ії ?? ???? ????я ??ї??? ???. В?о
????о ?д ??о?в ????х ??р і ? с???? ?? ????и ????и ?? ???? ???и. Шля?а
Л????? ?я???а ???? ?? ??і ??і?ї з ????ю ?я?ою ? ???? ???ю ???ів–?я?в.

Н????і?м ??і??????? ???? ??ня?я ?ії ?? ????? ??а Л????? ?я???а із
Мо??ією, в ????? я?ї ????ся ?е ??? ????й, ???а?ся ?????? і ??? ?з?ч
лю?й. О???о ?????я ????е Л?? ?д ?с ??и Р?ії і Лі?н??? ???. Б??и ?юз??м
????? ???в. Л?? ????я ? ?? ка????.

За ??х ???я??? ???? Л?? ??? ??? ?? ????о ?ю??а, і ?????і?м ????? ?я ??о
?? П???е ????тво.

А? ? ??? Л??, а й П??а ?? ?????а у ??ня?і ??ї ?ії. П???а ?я?а ???? ?
??ї??і ?м?, ?? ? ????ї П??і ?ль?х ??? ?е ? ??.

У?ю ?? ?????о ? ?і??? ?й? ??????в ?? ??? у мі?і Лю?і? 1 ??я 1569 р. За
її ???и В??е ?я???о Л???? і П???е ????т? ?’є????я в є?? ???у — Річ
П????. Ця ???а ???а ?? ?? ???о? ко?ля, ?і??й ??, ?і?? ??у і ???, є??
??і?ю ????. С?ї? в Л?? ?ли??? ?? ??е? ?????і?я і ?????о. У????і з?? ??е
в ???у ??? (?ім Б???й?? ? Пі??и) ?і?? ? П??і і у???и ??ь ?є?д?в: Р??е (з
???м у Л??і), Б???, В???? (з ???м у Л?ь?), К??ь?, П?і??? (з ???м у
К?’я?і), ? Б????? (з ???м у Б???і).

З ????ям Лю?і??? ?ії ?????ся ????о–??? ?? в і??ії У???. Найд????і?м
??і?? Лю?і??? ?ії ?я У??? ?? ????а ??? ?ю ??ї ?????і. Пі?я ??ня?я ?ії
?ля у????? ??? ???? ??ю?о ?д ??і?іх ????. На ??у бу? ????? ??ж і ?ля
??ї???о ??? як ???, ?? ?? ??о??? ??е ?????е ???ня. У????? ?лян ????
???у?? ?ль?? ?я?а. Ф???м ? ????м ???м ??? ?з?ля?? ??? ?лян ? ???. На
???х У??? ???? ????я ????о? ???а ????ю??я, я? ????? ???у і ??іп??ня
?лянс?а. О?е???? у ??? і ??ї??і ???. З??і ?і? ?д??ю?ся в ????ій ??і.
К????а ??? ???? ?і??? ????ь ??х ?и????в. Т?у ? У??? ??рю??ся є?ї??і ??и
і к??і?и. Пла?ю за ??? ??о ???о ???ня ??? ?? і ??. О?ля??я ? ?ка????я
??ї??? ?я?и ???? ?я У??? ??? ??, ???ї ???и ???? ? ?????я ?????і. О??
?????? є й ?, ? ??я ??ня?я Лю?і??? ?ії У??? ?????я ? З??у, ? її ??ях
??рю??? ???, ?? ??р ??? ??ї?ів ???? ??у ????я в ?????????х ?і???ет?.

Лю?і??а ?ія ??а ??єю ????? ????? ??, ?е ?я ?? У?аї? ?? ?????і ??і?и: з
о??о ??, ?? с?ия? ????ю ????ї ????ї ? ??ч? ??ї??і ??і, ??і??у ???у
??ли??у, ????ню ????? ??у?, ??я??ю ????? ??ї??? ?і?. З І??о ??, ????о
????? ??і?? у?ї ?? ??’є??ня ??ї??? ???, ??д їх ? ??? ?????????ї к???и,
??т?й ?а?х ????о–?ві??? ??, я?й ??? ?’є?? ???а??ів ?іх ??ів і ??????
????ня ??ї???о ??? як ?????? ?і???.

Причини та початок Національно–визвольної війни українського народу
середини XVII ст.

Н????і XVI — ? ???у XVII ?. в У??? ????я ???і ???ня, ? ???? ?і ???и
????я. Та ??????м ? ?ін вия??ся ????. Не ????о ?? ? ?й ?с ???а? ????
???? ????я. І ??, ???ю? з ???у К?????, ??е п???е ?вс??я ???в ?????ся ??м
??? ???????і, ??лю?? ??? ??? ????ю, ??і???о ??????я ????? ????? й ви?й
??і? ?????ня ???? ?? ????, ??е ?і ?? ?? не??р???. Тим ??м ?іт Р?і П????ї
?? У??? ???в.

П???ня н?і???о–?????о ?і?. Щ? ????о ????? ??ї??і ??і, ????й ?яд ???ся ?
??я??я ??ї?ів, п?му?? ????? ?????. П???я?ся ??? ? ??а ?????і це?? й
????і. П????? ??в’я???ся ????? ???и ? ?ри??я ?????? ?????а; їм ???о
???ня?ся ???и ???? ???, ???и ??і ???, ??рю?ти ?? ????і за??и, ??.

П???? тя??о ?????о ?і? ?? ?????? є ??? во???? ?я?и в ????? п??м ? ??і
1645––1646 ?.: ????в’я в Р?і П????ї ??? ??х ???в, г????я в ????і, «я?х ?
?рпля? і ?е? в ????й ???: ???о в ????в?х ???, ????і й ???и, ????? ???
????я?я ???, ??і ?????і ??аю? ?з ???тя, ? ??? ??ю?о ????я? ????в, у
Лю?і?, С??і, Б?? ? і?? ??? ??з ????ня ??? ?????і ?ся? по??и ??? ??х ????
у ???? і д??».

П?і?і ?оя? ?????о–?????о ??л?ня ???ня? ??о???я й ???? ?іх ??? ??ї???о
????я, ???а й ???ав??в ??і????х ??ів — ??ї??? ?????? ?я?и, ??? ??ос???о
?????а, ????ї ????, ???ї ??і?и.

О???ня ?? ????. Р??ію?, ? ??і?? ???у ?я ????–?я????о ????я в ??ї??? ??ях
???ля? ???, ????й ?яд ????? ?о? ?х ????і? ???? ???. Т?, на???д, ???? ???
1638 р. «О???ія» ?? ? ?? ???и ??цт? як ??: ?і ???, ? ?ня?? 6000 ?є???х —
??р ????ї ?с?? ????? ???а, ????ю??ся ? ?і??в. З ????ю ??то??ю ?и????ся
??–я? ?я? ?????я. Р????і ???лял?я ??а ???и ???? й ???? — їх ?в ?????
????й ?яд ? ?я?и. На З??і?і ??і?о ????? ???? ???, ?? ????а? фо??ю К??.
К??? ???ня?ся б? ??и ?я? ??? в ???і й ?х?і?? ??? ??и О????ї і??ії ?
К????о ???а, їх ?бов’я??? ????? ?іля? р??и, ??чу?? ?тя??і ???и.

П? ????е ???? ????ся ???ні ?і??ня. З????я, ??е?, ?с?–??? Б??? Х?????? ?
????? ??ля ??? ?ло?? 1647 — ???у 1648 р., в ??? з я?х ????яє?ся: «П?и
??а?і і ???? ? ?і? ?? ????о ??дя? ?с і тя?о ???ю?, ?з??яю? ?с ? ??? ??о?
??а, а й ???и, ?ся?ю? ? ?? ?то?, ??, ????, ??, ??? ?ля, ???, ??и, ??ля?
?ся??, ?ч ?е ? й ???? ? ???? В?? ?????? ???і. І ? ??? ??? із ?х у ?с,
???в, ?????ся, ??ю ???аю?, а ?с ??х, ?з????, ???ю?, б’ю?, ??ую?, ?
в’я??ь ??ю?, ? ??? ? ?? ?є??? ??аю?, ?к ? ??? ?? з ??? ????? ???? й
?і???. А ?? ?? ?????, ???і?? ??и їх ???? ??в ?а??, ???ь ??, ?б ?с ?д ?к?
бі? й ???і ????, ????ють ??м ?я??ям ????я з ??.

П?і??ня ????а ??н ? ?лян. Рі???і?? ???в ??а?? ??ї?і в ???. П????? ???
??и ???ся л?е в ??і?ь? ві???? ??т??, їх ????? в ?ня?ях ???? ? ??і?ею,
???и ?д ??? в ????у ???я???і, ?тя??? ???и ??т?? й ????тя?.

Із ??????ям ????ів ?????о ?????я ????е ??ї?ь?х ?лян: ???? ??и ??і???я,
?і????ся ???а й ??о?ні?і ??и ???і?ів ? ???ів ? ?р?? ??????ів і ?р??,
??лю??я ??? ?лян ???ря? ?н??ї ??і.

О?е, ???, я?? ????й ?яд ??????в ?? ???рю??я ? ??ї??? ??ях, ?? ? ?? ????е
????ня й ???ення, ??о ?? ?????и?.

К??і??а ???? ?я? Р?і П????ї в ???? XVII ?. ??с??а ??а?ю в У???, ?????и
???????? в??п, я?й ?о?в ?????? ??? Б??н З??ій Х?????й. Ш?аю? і не????и
???????, з ????м за??м ????ів ?н ?ік ? Січ, ? в ??і 1648 р. ?? ??? ????м
Ві??а З?????о. С??и ?ть??м, ?н у ??х ?і???? ???? ??д ? ????я.

За ??м ????? ?й ?????й ?х ?в ?????о–????? і ????а??м. Р?і??и ??? ?????
??и ??: ????, селя?т?, ????о, ???а ??ї???о ?????а, ?і?а ? ???я ?????а
??ї??а шля?а. К?і?а ?? ???? ???????й ко???й ????. С???ю ???ою ??ю, ? ?іх
?’є??а у ????, ?? ??і??я ????–?я????о ????я в У???, ???тя ?я рі??
ба????и ??.

Б.Х?????й ????в ?’я?и з К???? ????, ?? ??ося ???ну? ? ?к У??? ????у ??.

З??? ?о ??ї ? З??і?і ??? ????ся в ?іх ??ї??? ??ях. На П????’ї ?????
????а ???? ???? ?с. Повсю? ???????? ???н?? ???.

У ?? ??и ??а ???? ряд ??ів: ??? — 1648, ??? — 1649–1653, ??ій —
1654–1655, ????й– 1656–1657 ?.

П?? ???? ???? ???? в ?т? ?и Ж??х В?? 6–8 ??ня 1648 р. ? 15, 16 ??ня
1648 р. ?д К???м. В?и ?? ??? ???ня ?я ???? ?????я ????? ??и в У???
К??і??а ??а ? Лі????і б?а ??і???. Н???– ?і?у 1648 р. ????я ?????? ?
П?і?я, К???у, В??ь і Лі????я У???.

Б?? ?д П?я?я?, ? ????я 13 ?р?ня 1648 р., ?????я пе???ю ???в і ???ою
?р??ю ????? ???а. Ця ???? ?дк?? ??ї???у ???у ?ях у Г?и??.

П?тя?м ??ня–????а ???а ??? Л??а. К??и ?я?и ??п, ?ли?? ??о і ??? д?і ?
????ї ???і З??тя і ??? ? ? Ві?и. Ді???? ?о ??? ??? ????? ??ля, Б.Х?????й
?в ??у ? ???р’я і ???? ??ц?у ??ю ??д в У???.

23 ??ня 1648 р. ???? ???о ???? ???? ? К??, ? ге??? ??? як ?????я У???.
С?е в К??, ??аю? і???и, ?а?я ???м у ??я?х ???? ? ???у ?? ?р??и. О??люю?
??ре?ій ??ід, Х?????й ???лю?в і?ю ????я ????? У????? ???и. Під ?с ?????в
з ?ля?? ?н ?я?в ?о ?ій на?р ?з??? ?ю У??? ? ??ї??? ??д з–?д ????ї ??и.

Українсько–московський договір 1654 р. та його наслідки для

України

8 ??я 1654 р. ? ???? ???і П?ея??а ????я ????а ра?. У ?й ?я? ??? ???о 200
??????в ???? ? ????. Їй ????? ?є?а ?? Х?????? з ?????ю ????ю ? ??о??а?.

У ??? ?і? ??? ?я?н Б???н ????, ? ???н ????я ? ???ніх з ???ою. З?? ?єї
???и ??? ???ся ? ??, ? є??м ???м із ????а в ???? ? ?і???я ?д ?????
?обл?ня ? ?х ?? ?? ?? ?юз з М???єю. Р?а ???а ??? ?о ??у з М??ою. Пі?я
????я ???? ??о? ???? й ??и ??и ? Ус????о ???, ? ?????о ?? ???? їх ?
??яги ??? О?к?ю. У ??? Х?????й ???в, ?б ??о??і ??и ???и ??іця? ?д і??
?ря ???? ?????у ???у ?д ?ля?в ? ?ну?? ???? ??а й ??і?ї. С?ю ??? ???н
?????, ???аю?? ? ???? ???в із ????м ???м: ? є?????ю ???ією ??????я ??я?
?? ??ін. Бу?р?н ?????о ????ся. Він ???, ? ?р є ?????м і ??м ???? ?
??я?є. Пі?я ???го??? ??д ? ????ю й ?????в з ???и Б??н Х?????й, ?и ? ???и
?????в, ???в ???и ??я?. П? ??у ??а Б?у?іна ?? ви????і як ?????і ??я?
?ря.

П?ея???? ?? ???а ???к ????ню ?????–??ї??? ??о?н. Нія?х ????х ?? у
П?ея??і ???? ? ??. В? ?? в?і?? ???во?. П??? ??а ? ??ін ??? ?юз ?? ??ав
?–???. У????? ?яд, ???ю? ?юз з М???єю, ??ідо?о ???? ? ??і ??а ?? ????в.
У М??і ж ?? ?е ???? ?????и У??? ? ?ою ????ь. П?? в ??? ?????в ? ?о? з
???н? ????ь ? ?го????ся.

О???і?ю ??ї??о–?????? ??в?у ?? ?, ? ?н я?яв ??ю ??у ????ів ?д ???о ?
??ів — ?? ??? ??и ?д ??в???, ????а, ???в.

К???а ??а ????ся з 23–х ??ей ?д і?? ???? й Ві??а З??і???. О??на і?я ?х
??? — ?????ня ??х ?????? ??ос?, ? я?х ?я У??? ??????ся як ????я, ?к і
??і?я ???і?і?ь. С?е з ?? ??тя? ??ї??е ?????, ???е ??ра??м ??ею С?і??
Б?????м–З???м ? п?ея????м ??о??? П??м Т??ею, ???о ? М?к?. П??т ????а
??ї??і ???? ??? ????ко? уря?? 14 ???я 1654 р.

У ????? ???? ?????в ??? ?? ?і??, ???? 17 ???, а ? ше?и ?? ???? ????ня
???? ? ??і?.

З??о з Б????? ??тя?, ???? й ???? ??? ?? ?и?? ? ??. У????а ??ні???я ? ?д
???ся ???і??и й не ???яд????ся М??і. З???я ???ів ?????я ? ??ї??? ??б.
Ч???і?ь ????? ???а ????ю??ся в 60 ?сяч ?іб.

Д?? ??а ????ів, ? ???ю? д??ір 1654 р., ?????я ??ї?ь?? ????а. Х????о, ?
????я ??а П?ея??а ? ?? з ??? І??м Г?????м ???а ? М??и ? ??д ???? ??
ко??к?о ?????. В?и п???и ?и ????і ? ???е ім’я, в я?х ???и пі????и ??а ?
??і?ї ??а. У ?і?і 1654 р. ?р ??в ?и ???? ??о?, в я?х ??і?ю ??????в ??і
??а П?ея??а. А в ??? ??і 1654 р. у М?к? ????а ????? ????я ?ї??? ??н. У
????? ??ї??е ????о ?? з???и ?і ?? ??а і во???і, я? їм ?? д?і ? ?????и
?язя? ? ????? ??ля?, ????? ??? ???я???я.

П????и з ?????м ?я?м ????о й ?????е ???иц?о. У????а ???? ????я ? ?? з
????м ?я?м І???ієм Гі??м ???а ? М??и у ??? 1654 р. Т??? ????? ? ??
рез???ів. У????а ?????а ??? ? ??????я ? ???і?ь ?д ??і?? м????ою, я?ї
???? ?????й ?яд і ????а ??ос??а це??.

О?е, ?? ??? ???м ?????ся з ?????м ?я?м, ?за?? ??м з ??ї??ою ??о???ю
?я?ою — ??? ????, а ?а???? ?????о ?????я ?д не???их ??г М??и.

У?? ??ї??о–?????? ???? 1654 р. ?і??ь ?о ?’єд??я У??? й М???ї у ????у
?????ію. Д??ір ? ??и до???ня ??а ????и ?в ?????? і ???????. О?? ?н ?в
??????, ??????, ?яв кі?? ??в і ?? ?? ??? ?ра?в ??.

Адміністративно–політичний устрій Української козацької

держави середини XVII ст.

У????а ???? ???а, ? ???а в ????? ????? ?й? ???? XVI ?., ???а ??? ????ю
???? У???. Во? ?о?юва? ???р, я?й ???ю??я ????о ??? ????и ???и й ?????:
Я?і? — Ч???і — М??? — К??е — Ві??я — П?яв? — П??? — О?? — Ч???в — С???б
— Н???д–Сі???? — Г??в — К??? — Р?? — Г?яч — П??? — К???? — Ч?и?н.

О?і?? ???а ?????ь у ??і?? ???, ? її ?????ти?о–??????? ??ій, я?й ?ів
Б.Х?????й в ??у ??у ??с???в ????і ???и. Т???ія У????? ?з??? ???и ??
ро?і?на ? 16 ??ів. Р????єю ???? ?? ??о Ч???. Р????я ?????, ???ч??о
????м, ?????ь в ?????у ??і. Пол? ???ся ? 10–20 ??? (у ??у ?ню ???о
200–300 ???в). На чо? ??і ?ояв ???, ???че?й ?????м. Со?і ????ся з ???в
(10–20 ?я?в) ??ю??х ???? ????.

А????ю ???ею ????? З????а Січ. В?а ???а ?а??о ???? ???а і ??я?? ?з?????
??????у ???нню.

В???а ??а у ???і ???? ????, я?й ??а?я ???є?. Він ???в ??, ???лю?в ???и,
??ю?в ???о, ???? ?в??ю ????. Г??? ?в ??о ???? ???, ?і?ню?? ?? ад??????у
? ??? в??. К?і?і ??? у ???і ???? ???ль?й ?ар??.

У ????й ???і ?я?а і ??? ???? ?? ???і ?д ?лі???о ??я. О?? ?? ???? ???і?і
??и ???я???я (?г?????о і ????о), ?й?? ? ???і ?????и.

З?дя? ????й ????? ???н ? ???і?ю ???? з ?но? ??у в і?? ???я ??й ????й
??ій, ? я?? ???и?? ?в??ь ?іх ??ів з ???і?м ???й ? ??’я?ів ?ж ?? ?з ???
??іле???ї ???и. Д??? Б.Х?????? ?є??а в ?? ??? ????у ??????ю ? ???
????аддя.

В У????ій ???і ??????ь ??а??–???і?і ???и?. Б?и ??і???, ? ??? ?ня?ом, ???
й ???є ?????і?я, ?????о–???? ???а ????ю??я й ?і???. Бі???ь зе???? ??у
???ї ?я?и, ?????? ?м?ь ???? у ????ь ????? ???. За ???к ???іх ?????х ???
?о?о ??е????я ?????? ????ів. П????ся ????ня ??????о і ?ар????о ?????і?я.
З???є?ся ??? ????я ????ї ?ме??ї ????і. Це ???о ? ?ін у ????ій ????і
??і???. С?????ь ?? ????а ??– ????, ? я?ї ???? ??і?а ?? в ??ї???у ??і???.
Б?о ??і??? ?? ???х і ???іх ?і??? ??????ів, ??о ?і??? ????ь ?і?? ?я?и.
З??а її ?? у ?????у ??і. П???а ?? у ??і ?? ????? ? ?к ??ї?ів. Змі??ся
??? ??????о ?????а. П?і?и?ся ??о?? ?лян, я? ?і???? ?д ?????ї ????? і
??????ь ? ???? ?ль?х ??????ів (?????) з ??? (?? і ????м) ????я ???ю??ю
?? ??ею в ??н ? ??? ???ів ? ??ь??ї ???и?.

Значення Запорозької Січі в історії українського народу.

Ліквідація козацької республіки в останній чверті XVIII ст.

З????а Січ — ??ї??а ???? ?????. В??ла і ???у?? ? Н??і?я??і, ? ????, в
??? ?ся???ях XVI ?. З??о?? Січ ?? ??? ???і ?? — З????е Вій??. П?тя?м
???? ??і? З????а Січ ?? ????ням ???и і ?? ?я ??ї???о на??.

С???ю За????ї Сі? ?? ??о–???я, я? ??ка ??в ?ня? ?? ?????ня, ?е ??? ?? ?
Д????и ????. Ві?? Б?ав??? Січ, М?и???а, Ч?????а, К?’я??а, О??і??а, Н?а
Січ. П?? ???ю — Січ ???? у ???? XVI ?. ? ???і М?а Хо??я ге??н Д??о (Б??)
В?????й.

Т???ія З????? Сі? ????? «Во???і Ві??а З????о?» і у XVIII ?. ??ля?? ? ??м
???????о–??????? ?и??, я? ????? ????и. Ц??? ???и ?? ???а, ? ????я ????а
??? і ???а ????а ???? ? ?? з ??о???.

З????а Січ я?я? ??ю ????у, ???і?у ?????о–????у ?лі??у ?? У???. З??о?і ??
????и ????? ????о ?????о ??. О???? ?? ????и ??? ?? у ??и?ї ?і??? і
?????у, ???? ?????у ???? ??ї??? ку???о–???ім ???м (Киє?–М??я??а ???ія).
У ?і???і ?раї???о ??? во? ??ля??? як ?? ???а ?д ???ль?х ???й К???а ???а.
Їй ???? ??і?е ??е у ?????о–????? ??? ??и П??і у ??ій ???? XVII ?. У
1648 р. ? Сі? ???ся В???? ??а ??ї???о ???. О???? ????кі ??? ?? кі???т ?т
??ї?у ?ро?? ??и ????–????? ???ї.

У ??х ????ї у ?? В????ї ??и ??ї??? ?????? ???и З????а Січ ???а ????е
????е, ?? й ?? ???ою У???. В?а ? ????в?а ??д??я Ук?ї? ? Р?ії, її ??????в
? ?? ? П?ея????й ??.

За ???и А??????о ???р’я (1667) ?д З????ою Сі?ю ?????ся ????я Р?ії ?
П??і. За Ві?? ??м (1686) ?? ?т??? ?д в?? ??? М??в??ї ???и.

У 1709 р. ? ???м П?? І Січ ?? ????? ? ????у ??ка? ??ї І.Ма??. В 1734 р.
???? ?яд ???? ???жцям ????ися в ??і ??я. В?и за???и Н?у Січ, я?й ???ся
??и ????ю.

У ????ій і??ії, ???о ????й ?іп???, ????а ??їн?? Січ ?а??? ? П?? І, ???
н??? З??і?я «???м ?я?? ??. За ?????в П?? ??а ??і? ?????ь ??о ??і?я
??но?? ? ???ях і??ії ??, ?? ????і ? ?? ??і?і у ?? ??о?? ??е?? ???ів.
В?????и ???? ???ння в ?? ?р??о–????? ?єн ? П?????’я і ?ся??? ??ї ??,
???? ?яд ???є ??і??? З????у Січ — ??? ???ї ??ї??? ??но?і. Це ?? ???? ???
????х, ?????х ????? ????ів, я? ??? в Р?ію ?д ?ре??? я?а. Ц???й ?яд ?з??в
їм ????ся в ??ї??? ???. С?е ?? ?? ??? ????? ???і?і ???? ???ї ????ів. А
З??і?я ?? ???? ?к????, ???ь ??о ??рюв??ь Н?о–С??я.

У??у 1775 р., ???аю?? ??? з ??ру ????о–????ї ?й?, ге??л П.Т??ій з ????
????и ???, ????и ???м ?р?м ??з ???и, ??? ??? ???ю і ???? ????ям, ? ??ю
і????? К???и II Січ ??і??є?ся. П???а ????? ?л ?? ????ю, ?з?и ???я ?з ?ю.
Сі?? ????ня і ?і ???и ? ????ї ???і ?? ????і, ??в і ????а ????я з ?????я?
?? ????, ???? ??????. За ???м К???и II, ???? ??ю П.Г????о ? ?????о ?саря
І.Г?? ???и ? С?і?.

О????о ???? ???а П?? К??????о, ?’я??и в ??ї С?????о мо???я. Т? ?н і ??р.

Т???ї З????? Сі? ????? у ?м’я? ???. В?и ?оя?лися у ??і ????ї ???и ? Д??
(З????? Січ, 1775–1828 ?.) ? ? К??і. П?? ??ї??і ?й??? ????ня у XX ?. ??ж
?в’я???? з ???ія? Сі? — У????і Сі?? С?і?? (УСС).

Остаточна ліквідація гетьманства та решток автономного

устрою Гетьманщини у другій половині XVIII ст.

Із ??? ???? XVIII ?. ??л?ся ??? ?????о ???р???а ? ????і ??а Г?????. Пі?я
??? Д??а А???а ви?? ??? ??м?а ? ????я. Р?і??? ?яд, ???ю? ??ав??ь У???,
??в’я?в ?і?ню?? ??у в Лі????ій Г????? П??і?я ге?????о ?я?. Ця ????
????ся з ??и ???к — ??х ??їн?в і т?? ??ян, ?е ?я ???а ??и ???ла ?????у
?я?? О?к?ю Ш?????. П??і?я у ??й ?я???і ?? ????ся «Рі??ль?? ????» Да??
А???а, ??ня?? в 1728 р., ? я?? ?? ?а?о о???і і ?з ?? ?і?? ??а і ????і
У???. Г??? ?в ??а??? ??а ????и ??і?ю ????, ?? ????і ?с?и ?????? і????,
?н ? ?а??я «???? ??ею» Г?????о ??. Р?ія? ??у ???? ???і?ь ???? ??і в
У???, ?ч ?би? і ?? ?р??я ???ій ??????ї. За ???? ?а?м, П??і?я гет?????
?я? ?? ?я? ? ???я ??? ????. О?? в ??і ? ??а??ся, ?? ? ???я ?? ????я.
Кня? Ш????й ???в тає?у і????ю ?????? ??ї?ів у то?, ? ?і ї?і ????и — ?д
????в, і ?? з ???? ??іша? ? ??а. Т?? ? ?єю і?т??ією ??????я ????о–??ї??і
?ю?, ? ??я? ????ню ??ць?ї ????. П?в??я ??????о ?я? ?????о ? 1750 р. і ??
??а ??????ся ???? ?р????о ???ння, ????ям ??ян у ????і ??ї??і с??и,
п?і??ням ???і??о ??о??.

Дея? ????ня ?я У??? ???? в ?? ????я ??и Пет? І Є???? П???и. Під ?с її
?????я у К?? в 1744 р. ???? ???? ????ся ? ?ї із ???ням ????и ??? ????.
І?е???я ? ?????, ?е й ? ?? ???у ???. В??и ????я ??з 6 ??в. О???м ????м
У??? ?? ??? К??а Р??????, я?й ???в з ??? ря??? ??? і ???в ??? є?????
?ві?. Г??ан?? ?? ????? в 1750 р. В??и п??? у Г??? і ?? з??і? ??ї?я? з
??і???м ????ням. В?и ????и ??ю ? ??о??ня ????ї У???.

За ??????я К??а Р?????? ?р???і ??? ?? ?ре?? ? ???ї ?????х ??в з ???я
С??у. О???й ?т?? У?аї? ?мі?я ??а ??и ???і?у ??і?ю ????, ???яв її фі???у
???і?і?ь. Він ????в ??и ві???я ?і????у, ???? ?ут??і ??і ???и, ??гся
??і??ї ???о ???у ?ж Р?ією ? У?аї?ю, ??р??в ?????о. Р?????й ????в ряд
???в ?? ?ме??я ?? ???? ?ля?? ?д ??го ???? ? і??о, ???в ???ю ?????
????ів, я? ????? ? У???. Він ????в ?фо???и ??ї??і ????і ???и, ??????
???? ?л? ? ??ля?і. Т?? К??о Р?????й ??ся ? ??б ????? ??коєм? ?????о,
???? і????цю ??і?? ?????о ? ??м Р?????х. З????ю? ? ??у і ??и ????? ????
?? ???: ?н ???? ???? в Ук?ї? д? ?і????и: ? ?? б о???а ? ?????????? ????
К??–М??я??а ???ія і ?і??и?т в ?????ій ???і — Б???і.

А? ???м ???м ???? ?? ? ??? ??ід ? ??и в 1762 р. К???и II, я? ????а ???,
????у в У??? П??м І. К??о Ро????? ?в ????? ? П????а. Від ??о ????ся
???іль? ???ся ??м???ї ???. У???ь?й ???н ???? 10 ?ся?в ?в ???у ???? ??и
??і?я ????? і??а??і, ?е ?? ?яви?ся ????ою. 10 ????а 1764 р. і??а????
????? ???н?? ?? ??і???. С????я ?????а ?? ? ?? ? ?? ?зба?? ??ї??і ??і ???
?????і, а й ???і ?и?? ???? і ?? ??ї???о ???, ?????и ?? ? ???о ??а ??ян —
ма?ро?в.

Для ???і?я У???ю ?? ???? М???і??у ???ю, я? ??? її ????т ???л–????? П??
Р?’я??. Він ????в у ??х ру?х ?ю ???у ??и ? У???. О???м ???ням ???ї ??
??т?? ??і??? ????і ??а, я?? в? ? ??????я Лі?бе??а У???.

У 1765 р. ?? ????о ????й ??ій С?????и, я? ??т?ри?? ? С????о–У????у
???ію. На ?с? ????х ???о п’я? ????? ?л?в, ???? ????ла ????і ???о? ??ня,
а ??? ????ю??? ? «????? ????і?. З???я?ся ??? пе??? ?лян ?д ??? ?? ?
і??о.

М???і??а ???я ?????а ? ?ій ?????т Г????? ??ь??й ?д У???. Те ж ?ме ????я
з К??ля?єю ???????о ??? ? Г????ою ????ю ???єю. Т?? ??м, ? ????и Лі????я
?? ?????о ???й ??яд. З 1768 р. ??ї??і ???я??и ????ю??ся ? ????? ????ів і
???ля? ?д ?ю ро????о ?????о ???у.

У 1775 р. ??і??? З????у Січ — ???ій ??т ??ї??? ??ав??і і ???у ?? ? ???
У???.

У 1781 р. ? ??ях Лі????? У??? ?? ???? М???і?ь? ге??л–???????, ? ????ся з
?ь? ????? — Н???д–Сі????о, Че?і??ь?? й Киї???о. Г??в ???в ??? ???і. У
1783 р. в У??? І??????м ??? ????о ?? ?????о ?іпа??. У ??у ж ?? ?? ??і???
й ???? ???о: ???ь к???? ??ів ?? ???? 10 р??я?? ??????? ?????? ??ів
ро???? ??ї. Ук?ї??ій ?я?і ? ???? ????ся ?і ??а ???ь?го ??я?т?.

Із ???ю ?????а і ??і??єю З????? Сі? У??? ???ч? ???? ?ою ?????ь, ???????
? ???ю Р?і??? І?е?ї.

Початок національного відродження в Наддніпрянській Україні

П??? ??????о ?????я в Н??і?я??ій У??? ?в’я?ю? з ????ю ??? ??ї???о ??я??а
? ?? ??а. Бі???ь ????? ?я?в, ???–п?????в ?? ?? ?? ???я? з ??ць?ї ????.
В?д??я ???ів ???? ? ??? ?????о ??ян?? ?о??? в ???й ????. Р?і??? ?яд ? ??
??е ???? ? ????ю ????ю ??а ??я??а. Ві??юю? ?? ??а, ?р?н?? ?я?а ??о?с
??тою?? а???? ??а У???.

У 1767 р. ????я ??? ??я??а Р?ії ? ???ї ?я ????я «Н?о? ???ия» (???у
??я??? ??). Д???? ? ?єї ???ї від ??я??а Л??сь?? ??у ?? ??? Г???я П???у,
???а ???о ????? ?? з П????и. У ?? ??? ???ї Г???й П?е?? ?оя?в ?? як ?????
????? ?? ??м???ї ???и в У?аї?.

З????є ? ??у і ?я???ь В??я К???а. У 80–х ??х XVIII ?. ?н ?в ???й як ?? і
???? ???а П????? ???ії. У 1782 р. В??я К???а ??? ??????м ??я??а К????о
?мі???а. Це ?? ??а ???ь ??я ?????а. За ві?????о К???а в К?? ???? В??ою
П????. У 1783 р. К??? ???в «О? ? ????, в я?й ???? ??и ?????я У??? ?????
???м. У 1787 р. В??ь К??? ??? ??у ?????ів–а???і?ів, я? ??о?? ??? ?????я
????? ???а. А? ?й ??? ?в ????? у П????і ?мля?м–??ї?? ??? О????? Б?????м.

У ??й ???? ? ????ю В??ь К??? ??в ?ю??ів ? ?р??м. В??ю?, ? ????й ?яд ???в
??ї ??и з Р?ією, ?н у 1791 р. ???я ??є?ії в ???? ?????х ??в Г????. К???
?е?та?в ?? ????м ?????? ????? ?я?м ??ї???о ???, ????? ? ??аю, і ???в, ?
??а ??і??ся ? ???? П??ії, я?о ??ї?і ??і??ся ? ???? з ?????и ??и?ля?. О??
??я К???а ???а ???і.

У????? ??і?ів є??а ????і?ь ? ???? і ???? ???ння ? ????о. В?и ???ли ????
???у ???у ???у, ? ґ?????ь ? Л????? ???і. Д?ря? ?о???ся ????и ко??? ??ю.
В?и ????? ????и ??і ???? з М?к?ю і ? ?й ??? ???ся ????ї. Під ?с ??? ?єн
???? ??я ? ????ння ?раї??? ??ї. Під ?с ??и 1812 р. ??ї??і к??и ???и ??іл
?д ??й??? ?ря О????а І ???ти ??? ??ів. Під ?с ????? п???ня 1831 р. ??ж
?? ?????? ?за?? ??и ?????ю 8000 ?іб, а ??я??о ? ?? ??и ??? ?м ??? ??й ?
??і?т. Під ?с К???? ??и в 1855 р. ? ?з ?? ?????? ???е ????я, а ??і???
??я ???а ??? ???у ?р????о ????я. Та ??й??й ?яд ????? ? ??ь?? ???ії ?я
??х ???, ? ??ю? ?и ? ? я? ????і ????.

П?і??і ???ї ??ї??? ?????ів ???? ???о у ??та? «И??ия Р??». Д?а ?? ????я ?
??р ????й. У 1846 р. ?ак?т ?????в у М??і ??ї??? і??? О?п Б?я???. Г???
і?я ???? — ? ??о??ня ????? ?? У??? ? ??? її ?о??ня ? ??? Р?і??? ???и у
1654 р. На У?аї? з’я?яю?ся ??і??? ???, я? ?’є?ую? ????ів, ? ???и ?ії ?о
?????я ??но?ї. Н???ш ???й ??й ??? ?? ??????о в Н???д–Сі???у. До ??о ???о
???? ?ся?ів ?е?в ???о ????ня ? ???ій. О??? з???я ??о ??? — ві????я ????ї
У?аї?. С?є??і?ь ??я?в ?????ів ?ля?є в т?у, ? ?? ???? і?о??і ??а У???,
???? ? ї??? ?????я і ??м з ?м ? ?ма?? ??к???ня У??? ?д Р?і??? і?е?ї.

Історичне місце Кирило–Мефодіївського товариства в

українському національному відродженні

К??о–М??ії??е ????? ???о ? ???у 1840–х ??в у К?? як ?є?? ???, ????й ??ою
????в ? ???х ???о?в. До ????? ???? ??? ??ї??і ?я?: і?о?к М.К????в,
?сь??? ? ??? П????? К?іш, ???г і ???і?, ????? і?й В??? ?????ї ??лю?ї
М??а Са?ч, і??? ??а М.Г??–А?????й, ?? і ????? О???? Н????й, ???? і
??к??? П?? М???ч, ???т К????о ?і????у, а ??? ?и?? П?????о ?????о ???у
В.Бі?????. М???? ?????м ??о ??? ?? Т.Ш??н?. С?ю ???у ?? ?р?к ??? у ????
??и ?і??? ? ? ?????е ????ня ?р????о ???.

У 1845 ?? ?й ??? ????я в ?є?е ????? (????) ?я?? К??а ? М??ія, я? ????я
????ям і?ї ??’я??? ?іль??і. П???у ??о ????? ???? ???и у ?? ?????: «К??
??я ??ї???о ???» і «С??т ??’я???о ???? ?. К??а і М??ія».

А??? «К?? ??я ??ї???о ???» ?в М??а К????в. Про??а ????ся ? 109 ????
????о–?????о ? і???о–??і????? ???е?. Ц????? ??? у ?????у ????і ?? ?є??ня
???я??? і??ів з по??ям ??ї???о ??і???. Т?р ?? ???? з ???й лю?? ? ????о,
????? ???? лю?й, ?????? ???і??? ?і???я ?і??в з ???. Н????а?? ? ???у
????і ??х ?????ь. Б???и ????ся ???а? ??и і??ії. В?и ?????и ?о????тя
Ф?н???ї ??лю?ї.

У ????і ????є?ся і???? ??ле У???, ??ю?ся ?д???? з і??ії ? ????о–?????о
??ою ??? ???в. З ??к??ям ???? бр??? ?в’я?ю? ???к ????? ???? в У???.
Об’єд??я У??? з Р?ією ??є?ся як ???і??й ?т, ?е я?й ??з ?лі?? ?????о ???у
?????ся ?я ?ї в ??лю. З?????я ??л У??? ?ж Р?ією і П??ею ? ?????? ф??
???і?я як ?? із ??в ?????. Ч?? К??о–М??ії???о ????? ??р???и, ? ?? У???
??? ??ь ?? ????м ???м у ???н? ????ї ??’я??? ???в.

У «С??? ??’я???о ???? ?. К??а і М??ія» ?? к??е???? ????і ?? ????в. З???,
і?ї ??????? ???в, ?р?в і ???ян ????? ??’я??? ???????? ????ї, ???а?ся
?????і ???ня ?? ????я ??? ??. П?яд з ?м у ??у? ви????ь ??????і ????
?я???і ?????. Т? ????д, ко?? ??й ?? ????? ???? ?в ??????и ??ягу, ? ?в і
??й ??т: «я?о б ???ся ???и ???в і ??? ?к ? ??ня? То????м і?ї, ?, ?н ?
??є ??? з ч??в, ??х ??а??. Ч?? ?ва??? ????? у ????? ?????й ?є?і ??и.
С?їм ?є?? ??? ???? ?? ???и ???? ?о і?? із ????ням ?я?х Ки?? ? Ме??я.

О???ю ?я???ю ????в ?? ????????. В?и ???? ??и ? ???и, ??рю?? у ??х ??и ?я
н??у, ???и ??і ? ??ту?і ???и.

На ???у ?і?я 1847 р. ? ???м п?????, ???? П???, ????? ?? ???е. П?і???о ??
14 ?ся?в. Б???и б?и ?су??і ? ??? ??і?в ?’я?ення. З??? М.Г??–А??о??? — ?
З ?? у Ш??????? в’я??ю, ??м ???? у П?м, Т.Ш???о — ? 10 ро?в ???? у ???и
?з ??а п??и і ?лю?? і т.д.

Р??? К??о–М??ії???о ????? ?р??? ??тя? за?? ???х ??т ла?м ???? ?я?в
??ї???о ??????о ??, ??? ??? ??ї??у ?і?. Та ?я???ь ???–???ї?ів ?? ве??й
??в ? ????й ???? ?раї???о ??????о ??.

С?д ????и, ? ???–???ї?і ?? ???? ??ї ?я???і і ?а?т, ??о ? ?? ??а ????а
?????я ??ї??? і?е???ії, ? ?? ??? ???? ??ї???о ?????о–?????о ??. Я?о
???я? ???? ??ї??? і??і??ів з ????? і?? є???сь?х ?????й («М??а Ні????,
«М?о? П??? і т.д.), ? ??а ???и ????, ? ?ї??е ????? ??і?я?ся ?й??лю??і?ю
????ю ??????ї ??’я??? ????ї. М??? Г????? пи?в: «Ці? ??лі?я ??ї???
і??і??ії ?оя? ?д ???м ??? ?ї ?ї?ь?ї ?????ї», «??и і ??и ??ло–???ї?ів ??и
??? в ???я???.

Початок національного відродження на західноукраїнських землях. «Руська
трійця»

У ????????? ??ях в XIX ?. ???є?ся ??? ????ь?? ?????я. Па??ою в ??ї???у
??і??? ?? і?я ??о?ль?ї ???і???і. На ??? ?? ??дя? ?????а ?ва, і??ія,
лі??т?а і ????. Р???? і?й ??????о ?????я ??о ?хо???о. Ц??? ????? ??я ??
????ія у Л??і. У ??? ?ж 1837 і 1850 ?. ?м ??? 43 ??и, ???? ??ї??ою мо?ю.

Н???і?м ??????м ???? ????я ?????? і??і??ії ?в І?н М?????? — ??т?й і
????й ?яч. Він ???? у П???? дя??????? і???т, н??? 5 ?????в. У ??х ?ацях
І?н М?????? ???в ???і?і?ь ??ї??? ??. У 1816 р. І.М?????? ??м з М???м
Л???? ?в?ює «К????? ?ва???», ??ю я?? ?? ????я ??д ?лян ??і??о ??????
????і ????і ??? ??їн??ю ??ю. Ві??, ????? ????о ??и ??я??я ?лян і ???е?я
їх ? ??–?????ї ???.

А???? ????? ??ї???о ?????я ?? і Й?? Л?ин??й, А?ін Д?ря???, І?н Л?????.
В?и ????я с???ням ?ч?ко?х ?іл ?я ????о ????я, ???? ????и ??ї??? ??. О?ім
??, ?? ?? ????и і ???я? ??ї?ь?? ????у.

У 30–х ?. XIX ?. у Л??і М??ян Ш???ч, І?н В????, Я?в Г?о???й ???? ???,
???й в і??ії ?д ??ою «Р??а т??я». У? ?? ?? ????я? Л?і??? ????ї За ??м
????? «Р??а ?і?я» ?? ??????–????????м ???м, ??ю я?? ?? ?????ня ???? ?ви
? ????р?. Це, ? ??у ?і??, ???? б ?ля??у ??? ? ??ь і ????о ?? ?лю. З ?єю
??ю ??и ?рт? ????и ??? ???????о–??????у ???, ?д ?с я?ї ??? лю? ???? ?я
?? і???? ?а???ь ??о ???.

П???? ???я ?? з ???? ?? ?????? ????о у по???у. У ??х ??? «Т??я» ???? ??у
? ????у і??ію, ? до?? ???і??о ?лі???о і???ня ??ї???о ??? в ????. П?і? ?д
XIV ? XVIII ?. ? У???, ??е? в Г???і, ?? ????и??? як ?с ??? ??????
??????. Ч?? ?і?і ???и в ?за?? ??? ?????о–????? ???? ???. В?и ???и ??а? ?
со???о–??о??? ???и ?? ???ів, ????, як ??і?я ????х ??в ???ня? ?ля??і
???и. Ви?і?юю? ??ї?е ?ну? ??ї???о н??у, ??и ?і?і ????? ??ї??ій ???і
??и?й ?ях ??’я??я на????? ???м.

Під ???м ??????’я???о, у т?у ??і й ??????ї??о? пі???ня, ??и ?і?і ??? в
??іл??у ?? ??? у ????і ????и і?ю ??’є??ня ?іх ??ї??? ??ль у ??? ?????
?де??ї. У??? ?? ??и ???ою ???ою з ?? ??ів — С???о (Лі????я) і З?і??о
(П?????я з С??ою Г??и?ю).

Дії Ш????, В????а ? Г???ь?? ?я ?????о ??і?с?а ?? ?????. В?и ????и ??и ??
?рю ???і???. Смі??і ?????? ????? ??ям. Т?, ????д, Ш???? ??е???, ?б с???
?? ? ??? ? ??ю?і ???и ??ї??ою мо?ю.

У 1834 ?? ????і ?????и і?о??–?????? ?і?? «Зоря». У ??у ?і??у ????я ????и
?о Б.Х??????, С.Н???? ? ???і??? ?х. Д?к ?і??а ?в ?????й Ві?н??ю ???єю.

Н????і 1836 р. у Б???? ?в ???й ?????о–???? ???? «Р??? Д????я». А???х
?????? ?? ??ї??у лі???? у Схі?ій Г???і. Х?а в 1837 р. ????а ??у? ??у
??ро??, ???? ???в ?ід у ???? ??о???ї ?і???і в ????к?ї??? ??ях. У «Р???
Д????? ?????ь ????и з і??ії У???, ???? ?о ?????о–????і ?? ? ?о їх ???ів,
і ? ?? ??ия? ???ня ? ?й ?с. Н???? ????ю ???ою, ??а?х ???в, ? ?ж ??ю г???
і ?і?? ??ї?ів н?? ??є?х ?з????й, ??, ?? — є??й ??д.

Ч??в «Р??? ?і?і» ?? ??я??о ? ?? і ???? ?д ??яд ???ї. А? ?? ? ?????я ? ?д
??х і??? ????в, ? ?д ??і?и?? ?я???і.

Національно–визвольний рух на західноукраїнських землях під час
революції 1848–1849рр. в Австрійській імперії

У 1848 р. є????? ??? ???? ??и ??? ????дя мо??ів, ??????о ? у 1815 р.
Ві???? ????м. Не ????о по?ї 1848 р. ?і?? в і??ію як В?? Н??ів. Р???в?? в
І??ї і Ф?н?ї, ??лю?я ?????ся ? Ні???и, а в ???і 1848 р. ????? в ???і
А??і??? і??ії Ві?і. 15 ???я ?????? ці?р Ф???? І ????? ?????ю, я? п?????
???я ???я?м ???и ?о?, ??у, ??ів, ????я ????? (???а?). А???? ??ни??
??лю?ї 1848–1849 ?. ??и ???? З?ід?ї У???. За ???? ?с ?? ??? ??????ся і
???ся ????я ??ї ??и ??а??–???і?? і ????? пи??. В З?і?ій У??? ?????ся
???? ??? ??????я, і ??а ?? ??? ???ю ??а??? ???. У ????й ??? ?яд, ???? ?
????и ??? в ??лю?ї ?ля??а, ??в ? ????ня ?і????? ???и. З???, в Га??? ???у
з ???ю ??і?і?ю ????и у ?і?і 1848 р., ??е ? п’я? ?ся?в ра??, ?ж в ін?х
??і?іях і??ії. З?? ?о ????ня ???и ??? ?с ? ??рю??я ? Б???у, ? ????о ??и
?лян, ??і ??овля?ся ???ля? ???у. Л?е у ??ні 1848 р. ?д ??? ?ля??? за????
??н ????я і ? ?й ??. З??о з ???ям ?????, селя? ?? ??в’я?? ????и ????м ?
?? ?і??ння ?і ???и ???? ???ів, а ???а ???а ??у. На З????і ?д ?с ??лю?ї
1848 р. ???а ?? ?р??? ?ж ????а, ?е ????і іс??? ? 5 ??в.

О????ям і????ї ??и ??ї?і ?а??и ?????ся ??ж і ?я ?????я ??х ????о–???іх
???. Ц? ?х о??? ???а?? і??і??ія, я? ????? ?ля??о. 19 ?і?я 1848 р. ????і
?раї?і ?д і?? ??? ??ї?ь?? ????я ?аю ????и ??????у ці?рю ???ю з ???? ???х
?????ь у ????ій ??і. В? на?ї ?????я ? ??у ?лю ??????о ?я?. А? ????о ????
ін???н?я ????? ? ????я ?????? й ???ї ???? ??? в ????ь?–????? ? ?????
?????нях.

В ??? ?????о–????ою ????ня і ????ня ???а??? ?о?д, у ?? ??і ???и ??а, у
Л??і ??а ???? ??а ???, ????а ??ї??ою ???ою мо?ю, — «З?я Г????.

Г???і ?ля? ???и ?????ся ??????? ????и, ??????и ??лю?єю. Во? ?????? ?ій
???? — Ц???ь? ?? ???? у Л??і, я? ??????а ??ю ??ю ????я Лит???–Р??о–П????
Р?і П????ї ? ?в??ь ????? ?? поля?в і ??ї?ів. О?? ??ші?ь ?ля?в ??????
?оя? ? ??, ? ???? ??ї?і ? ?ю? ??? ?іл??о з ??ї?я? Над?і?я??и, ? ? — ??а
????? на??, а ??ї??а ?? — ???т ????ї.

У ???і? ? ?ї ?ля?в ??ї??а і??і??ія 2 ??ня 1848 р. за???а у Л??і ?ій ??н
— Г??? ??? ??, я? ?? ???ю?? і???и ??ї???о ????я Г???и. У ????ій Р?ою
???? обґ???у??ся ??????ь ??ї???о ????я Г???и ? є??? ??ї???о н??у,
??????ся ? ???ій ?????і ?аю. Про??а ?к??? ??ї?ів ? ??????о ?????я, ????
?я??сті ?? ????ня ??о ??о?? в ??х ?????? ?????ї.

У ???і ?? ?????о Г???и у ??ів Г???ї ???ї ?? є??? ? ??. Н???а її ???а
???? ? ????я ??’я??? фе?ра?ї, ?я? ?ія? ?о ????у ??ї??у д??? з ???м у
К?ві. А? ??в? ?? ?іє????я ? ????? — ??л Г???и ? З?і?у (на??? ???? ??м
?ля??) і С??у (? ????ь ????я ?? у???я?, ?о, як ?? ?? ?????? ????, —
?син?и).

Г??? ??? ?? ???а ? ?? ??т??й, ?е й ????о–???ій ?х в Г???і. С?е ?? ??
і????? ???я «З?і Г??ь?ї», а ?і?у 1848 р. ??ер?? ???я ?о ????я
«Г???о–???ї ???», я? ?? ??? ?????єю ???я ?????в ??ї??ою мо?ю. Під ??ом
?????? ?л ??? ???і?і ?ку ???? у Л?ів??? ?і????і ???у ??ї??? м?и ? ?????.
П??м її ?ві???м ?? Я?в Г?????. С???? 19 ??ня 1848 р. С?? ???х ??? у Л??і
????в ??? ???? ?????ї ??ї??? ??и й ???ої ???.

П?яд з Г???ю ???ю ??ю ???ж??а ?я? Ц????а ра? ????. У ??х ?ях в?а ????я ?
?? ? ???? ???ння Га???, ?е й ? ? ??я?? ??ї??у ?я?у, яка ? ???
???емлю??ся від ??ї ???и ???к?о ??і??? й ?????? ??и по??? ??ї??? ???ї
19 ?і?я. 23 ?і?я ?? ???? ??? ??ні??ю «Р??? ???, я? ?? ????а ??ою?? і?ю
?за???ті П??і ?д ???і?ю Г????в. В ?й ???з?ії ?? і ???? ???а??о ??????
??ї?ів, у ?? ??і і ?? з ?е?в «Р??? ?ій?» І?н В????.

О?і?? ??а з ??ін ? ??? ?????я, ?????е ???тоя?я в ?? ?????ся й ?????о
????и в ???у ???? п?д????в у?????о і ????? ???в. В?о ??о ???? ???ли?м,
ко? п????? ?????і ?? ??? ??рю?? ??? ???ю, а ?о??ї??і — ??? ????в.

На ???у ??ня у П?? ???ся С?в’я??? з’ї?, у ??? я?? б?? ??? ?????? Р???
??, Ц????? ?? ????ї ? «Ру??? ???». З’ї? ???в ???я ?о ?????і?ь ??ї??? ??
у ?о?х і ????х ????х, ??і?ь ?іх ???????й і ????і??, ????я ?і??ї
??ї??о–п???? ?ар?ї ? ???? ???в. Г??у ???ію ????а ????ія ??ї??? д???ії
?ді?? Г???у ? ??ї??у (С??у) й ???? (З?і?у) ???????і ???і. Р??яда?ся й
і?і п??ня, ?е ?д ???м ?????я ??лю?й?х ??й з’ї? ???? ?ою ???. Мі??і ???
??и і????и ?? рі??я. Не ????я ????и ??????? з ??ї?я? і ????ь ????х
?лі??в.

З????я ????я?я ??ї?ів і ?ляків ?? ? ???ь ???й??й ??і, ???га? їй ???? ?ій
???? ?д Г???ою.

Створення і діяльність політичних партій у Наддніпрянській

Україні наприкінці XIX — на початку XX ст.

Н????і XIX ?. ?????ся ?????я ??????о ?? і ? ?і????н??х ??ях. Як і в
Г???і, ?? ?? ?в’яз?а з ???? ??? ????я ??ї??? ?я?в. У ???? 90–х ??в у
К????у ?і??и?? ???о ??ю?в ??? ??ї??? ?????? ???, я?й ????м ????я ? ?і
???и: ?????, ? ?? з ??м В.А????а — Д???, і ?????у, ?е ??ж ???і???,
«??о?????, ??ю?? К.В????м і М.К?????м.

Т????е ??????о ?е ? ????ня? ??????в ??ї ??ра?ї ??????о ??. В?и п?і?ю??
???ію ??ї???о ?? в Г???і, ????у ???і?ь ????? ???і???х ?????х ор????й з
????м ??й ? Н??іпря??і. З?дя? їх ???ї в ??до?? ??????о ?????о
«??ї??????» ?? ???ю? ??і ?раї??і ??и з ???и ?????и ????.

Н????і?ю ???ою ??ї??? і??і??ії ?? ?????? ?????о, ?’є??е в «????. П?і??е
???в’я ???, ????ння ??х ????? за?а?в ????ї, ?????? у ?х ?????ий ??м
????и ???и, ???и, ????а?ї. Н???ю? ???ії «Б???а ???в??, ??? ????я ???і?ів
??іляє о??? ??у ???ч?м ???ям.

На ???????у з’ї?і ??????в ??? у 1897 р. ?? ???а? «За??? ??ї??у ?????у
?????? ?????ю». В б???х ??? У??? ? ???? ?с ??рюю?ся ???и.

29 ??я 1900 р. в Х??? ??а ????ь?ї ??? ? «?? ?ти??» за??? ??у у ????ій
???і У?аї? Р??ю??у ??ї??у ??ію (РУП). З??в??? ?? ???? Х?????о ?і????у
Дми?о А?о??ч, Б?і?т К?і???, Л?? М?іє?ч ? М??? Р??.

К?і??и ??ії ??я?ся ? ???? і?ї ????? ????а??я У???. А???? ????я з ????ією
? ???? ??і???о а???а–???і??а М?о? Мі????? ???? ????у ???? ?ї ??ії. В??у
1900 р. ???? б?а ?????а у Л??і ?д ??ою «С?о?і?а У???» і ?є?о ???? ?
??ї??? ??ях, ? ??бу?? у ??? Р?і??? І??ії. Мі????й ?ґ???? «і???? ??? У???
? ???і?е і???ня і ?о??? ??? — «????ня ?м ??, ви???? П?ея???кою ?????єю
1654 ?? з ????ням її ??? ? ?? ????ю ??їн??? ??? в Р?ії».

О??, ??? ????? ???і??? У??? ? ??ня?ся ? ?і??????? ??ях. РУП, я? ????
???а ???у «С????а У???» ? ?ою ????, ??? ?????ь ?д ?ї і ???? ? ?де???і
по??ї.

Н????і 1901 — ? ???у 1902 р. Мі????й ???? і???о?м ????я У????? На???
П??ї. В?а ?’є???а ?????ів ???а??у ? ??????а і?ї ???? ? с???ня ?????
??о???ї ???и. У 1902–1903 ?. у ??тях і ???? «Д?я? ?????, «С??а ??ї???
і??і??ії в УНП» ? ін. Мі????й ??ав ???и?і ??? ??ї???о н?і??і?у. П???а
УНП ???а?? ????я ???і?? У??н??ї ???и, ?????я ??????? ???лі?, ???я ?????
???ій ?я ???х ??? на???я, ???? ??і у ????ь ?ля?м ? ін.

Ук?ї??а ???–?????? ?і?а («С??? ?? ???? у 1904 р. М.М?????м. До ?ї ?і??
??? ??а ???іх ??ів РУП. Кі??ою ??ю ??ії ???????ь ?????? ??ї??а ???лі? із
??і??ю ????ю ? ??? ?????а і п??ю ?????і?ю ?ж?ї ??ї, ? ???ь ? її ???.

У 1905 р. ???а ???а РУП ???? У????у ???–?????? ????у ??ію (УСДРП). Ця
??ія в ????ій ??і об????? ?? ???и ????ї У???. До ?????а ?р?ї ?о??
Д.А????, В.В????о, С.П?лю?, М.П?ш.

У 1905 р. У????а ?????? ??ія та У????а ????? ??ія ?’є??ися і ???? У????у
?????–?????? ??ію (УРДП) ?д ?????? Є.Ч????, С.Є???а ? Б.Г????.

У 1903–1904 ?. ???? ???в ?й?и з РУП і в 1907 р. ?? ?во?? ?? ?р?ю ?д ??ою
У????а ??ія ???і?ів–??лю???ів (УПСР).

Український національний рух у роки революції 1905–1907 рр. в

Російській Імперії

Р??ю?я 1905–1907 ?. ?ч??ь в ????? ???, а ?????і ??ди ????? її ??, ?
??і??ся ?і?? ? ??е і ?? ???а?? ?ття.

В??и ??ї?ів ???ю??ся, в ????? і ?і???о–????????х ????? ??ї??? ??ій. П??ї
?ґ????и гол?? ??? ??ї?ів: ??ов??я ??ї??? ???и у ??і ????ї. Ті?? У????а
???а ??ія ???? ??? ??????. А? і ?? ? ????а ????ю як ?? ? ??????. В?і??я
?іх і?? пи?? як ????о–???і??, ?к і ??о–?????, ?? ???и в за??і?ь ?д
?????я ???ї ??ав??і.

В??и ? ??? Д???? ?? ??їн?? ???–????и, ?лі???ю?? з ?????и, ???у??. У????і
????и і ????, ???и, у ???х ??и ???у ???, а? ????и ? з ??? ??ни? ????, а
? ???? ????? ???в. В??о у ??у Ду? (?а?? 1906 р.) ?д У??? ?і?? 102 ????.
С?? ?х ????? ?ля? ? ?????? ???ї і??і??ії. У??н? ???? ?ою ??? ?р?????
???у з 45 ??т?ів. Г??ою її ?в ???т і ?????й діяч з Ч??г?а І?я Ш?г
(1847–1919). В ??? ???? ?єї ?????ь?ї ??и ?? ????і ?и ????: ????, ???я і
???я ??но?ї. Г??? ??? ???? с?й ??н? ??? «У????й ?ст?к».У????а ??????а
???а ?? ?????і?ю с?? ?ро???? ?? в Д?і. В?а ?????а ??і?у ?? у Сою?
?то???ів, я?й ?’є??? ??????і ??и ?????? ???в. У????і ?пу?? ????а? ???
????ію у ??? ??ї??? ????ї. А? об????? її з ??????? ???и ? ???и, ? ? ?? ?
????а?? ???у ?р ????в Д?у і ви?в ??з ?о ??? ??ї.

У ??і 1907 р. ????я ??? ? II Д?и. Ц?? ?? у в???й ка??ії ??и ??? ?і ????і
??ії У???. П?? ?л??у ?іх ?пу??в з У??? ????и ?ля?. З?? ????? ??ї??е
?????ь? ?’є??ня. В?о ????? Т???ю ???ою. Г??? ?? 47 ?е?в, я? ????ся ????ї
У???, ????о ????в??я, ??ї??? ?? в ??і, ?? й у ???. У ?’я?у з ?м ???а
???? ????я ??? ??ї??? ??, ????? й і??ії в ?і????? і в ????ь?х ?мі??ях. У
II Д?і ??ї??і ???? ? ???? ???и ???я ????ї. В?и ????, ?б У??? ?ла ????ю у
??? Р?і??? і??ії із ??м ???м ?я?м. Г??? ???? ???с «Рі?а С??а — Д???
??і», ? ???в ?а ?? ? ???ь. У «Рі?ій С??і» ???а?ся ???и ч??в Ук?ї??? ????
???и. II Д?а ?я??ся ? ра??ль??ю, ?ж ??а, й ?? ?????ся ??ж ???о, ?? 103
?і. У ?р?і 1907 р. ?? ?? ????а.

У????а і??і??ія ???? ??и ????я і ???в ??ї?ь?ї ????. За ???ня рі?? ?? в
???ня ??? ???люв??ь ??ї??і ???і. Ще ???і?і 1904 р. ??ї?і ???? ????у з
бо? ?то???? ????? ???і?в–??з??ів Ф??а К?? і О??ія Шах???. На ??т Р?и
????в ?? ?????і ????ня ?м??ь ??и ??ї??? ??, ?? ?? ????у ???і?, ?я??и, ?
??ї??а ?? є ??? с????ою, а ? ???ою ???ою ????? ??. О?ією з ????ві?х ??г
??ї??а у ?? ??лю?ї ?? ???ня ???ня ??й ?д?ю їм ??ю. А? ???ся ??ня?я
???і??о ?ко? ? ???я. О?ім ????? ???ів, ?? ???і ??????? ??ї??у ?? у ?????
???, ??? ? ?і??ся. С?т?а ???, ?д ???о?ї ??и ? ??ї, ????ся ??і??ою. Т?у
?? з ??ї ??и ???? ??. Ц? ?я?ює?ся ????й ??і? ??ь ??й в У???.

В??а ???? ?? ? ?????ня у????? ?? у ??х У?аї?. У????а ?????а ??? К??
??????а ???ію ? ?дк??я ??? ??ї????? в ?і?????. Це ? ?и??о ??? в са??
Киє?. А? ??ї???і ??і??я ?? ???? в О?? і Х???. В О??ко? ?і????і і??ію
У??? ???? О???? Г?????, ?? Ми??а, в Х?????у ??ї??у ????? — М??а С??в.

Під ??? ?????о–?????о ?? ?????? ???в і?е?ї, в ??? ????ня ??д????о ?? ???
???? ?в ?и ? ?с??и. Н????і ????а 1905 р. ?в ??ня?й ??н, я?й ???яв ???я
????? ??????и м??и, ????я ????о–???іх на????? ????в і ????я ?????? ???в.

Пі?я ?я?я ?я??х ???н ???я ???й ???? ??ї???о ??я. В??? ?ся??ням ??ї??а ??
?я? в Н??і?я??і ??ї??? ??и. П?? ??ї??а ??? «Х??р?» ??? ???? у ??о??
1905 р. В???а її ??ї??а ???а Л??. У К?? ??ж ????ся ? ??цях і ???? ???ню
???ію. Г??у ??? ????и. Офі??е ???я??ня ?о ????ня ???? ??и ??ї??? ??,
?е??х Е??? ???, з’я??ся ?? у ??? 1906 р. Та ? ?й ?с ?? ?е ?? ???і??. У
??? 1905 р. у К?? ??? ???? ??а що??а ??ї??а ??? «Г????а ???. Її ???? ??
???й ??ї??? ?яч Є?? Ч????. Фі???? ???я ?з?и і В??ь С?и?н? з ???? ??
??ї??? ???є?ів–??і?ів. За ?к ??я ???во? ????у ?я? 15 ??ї??? ????? і ????
???о 20 ??о??? ??? (????, ?????, ??????х і дитя?х).

П???и ? ????и ????я ??ї??? ???, ????а ад??ст??я в У??? ???я ? ???і??? її
??????ів. У??лям ???ня?ся ??????? ??? «Р?? й і????и ?я?я?: «А? «Р??, ?о
???». О?? із ??их ???????? ???я??ь ?? з???а ????? ? ?? ???с «Х????.

За ????м ????м в ??ї??? мі?? і ????х ????? ?я???ь ??жа то???в «П?с??».
П?? «П??і?» ?? ???? в Од?і 30 ??ня 1905 р. В?а ?? ??? ??і?е? й і????й
??й, ???? ???й ?? ?я ???я ???. Б??? ???ох ??? ??ів ????? ????? «П??і?» в
К??????. Дія? ??? ??ії: ???ич?, ????–???а, ?????а ? ??і???. З??м ???? й
??льню. У К?’я??–ІІ?і???? «П??і?» ????я ??а ??? ??ї??у ?? в ????? ???.
Т?о ж ??? ?? з’я??ся ??ри?? «П??і?» і в К??, ? ?? ??ч???? ???і ?я?
??ї??? ???? Б.Г????, М.Л???, Г.К???? ? ін. І??? М.А?? ?га???в «П??і?» у
М????. О??і??? «П??і?» ?? не??о, ? ??е ????? ???о ?? ??????и ???й ??? і
?я? як са??і?а ?????я ? ??я. П?? ?і ??ш?? ? ???? 1907 р. в У??? ?е ?я?
35 ?????й «П?с??». Т?, ? ? ????я, ?я? «П??і?» ?ла????и ???? з ??ї???
??м. К???????а і П????а гу??ії у ????? ???ся ???ю ????х ?т–????. «П??і?»
? ?? ??рю?? ??ї??у лі????, ??я ???тян в ????х ?????? ?тя??? ?? з ?????і.
К??ра?? ??? ?ля?м ?????і ??ня з ????і?, ?и? ?????у?? ?ся??ня ??и в
?ак??.

Політика російського самодержавства щодо України в 1907–1914 рр.

Пі?я ???и ??лю?ї 1905–1907 ?. ?д ???ою ????я ?і ?з ?ня?у ?оя? ??ї???о
??я. З ???? 1907 р. ?д ?????? Пе?а С???? ?ійсню??я ?? ? ????я ?о ??і??ю
????о ? ?? ????? ????? ?о?д.

З ??ня 1907 р. в Р?ії ???ся ????й ????т, ?? ???? ?яд ?зі?? II Д???у Д?у.
Це ?? ????а ???а ??лю?ї. В ?аї? ??? ??? ???ї. В К?? ? ???х ??ї??? ??? і
??х ?ча?ся ???. З??цю?? ????о–???і ??. П??и ???ня?ся ???і?и.

У 1908 р. у К?? ?? ???? «К?б ????? ????і?і?, я?й ??я? ????й ????і й
????? ?????? С???? ?? од?єю з ?????і?х ????? ?? в і?е?ї. К?б ??? ??м
??анням «??и ??і?? і ??т?? ?й? ??и ??ї???о ?? ? ??? ??в Р?і??? ???и ?
У???». О?? з ?й???і?х ?’є?ів ?ре?і??? ??о ?? і ???а? ??ї??е ??о. Ц???й
?яд ???? ? ?? ?????о ???и ??у ?? ??????ня. В?????ю? ?? ??? в ?я??х ???,
«Союз ????? ???а??і? у 1909 р. ???я ???я ????о під???? у ???х ??? ?о
?????я ????ня ??ї??? ?? у ???. Уряд ????в ??ї??у ?? в ?х ???, ? в пе??
??лю?ї в?а ?? ???а. В??лям ???ня?ся ???ля? з ?ня? ??ою ??ю ??? ?? ??ою.
На ??? ? ??оля?ся ?і?? ??ї??і ??і, ?????и ??і і ??? ????ти ??ї??і ???ї.

П?і?а ???? ?????я і в ??х ????? ???? У???. Ті ??е?? ???? «??ї???ї», ?
???? в ?і????? ? і?? ??х У??? в ?? ??лю?ї 1905–1907 ?., ??о і ???і?о
???ва?ся.

Не ???? ??а ?? ??ю «??ою» ??ї??у ??у. У 1907 р. з 18 пе????х ??ї??? ???
???ся ????. П?тя?м ????х ??в їх ????ь ?????ся. П??, ? ?????? ????ся
??їн??ю ??ю, ? ???я? ???????. Ч?????і ?я?я? ??кі?? ??????ів, ???? ? ?х
??????ї, я? ?і?ня? їх з ?бо?, а і?? й ??? ? в’я??і.

Не ???я?ся ?????и ?м’я? Т??а Ш???а, ??????? ??вя?? ?? ???. Б?о ?????
???ня ??ів ? ?????я ?м’я??а К????. У ??і 1910 р. ????? ???т у ???х ?у?
?ре?я?в ???у «Н???й ????», ? ?? ?іщ?о ???? Т??а Ш???а, ????в П??
К????а–С?????о, Б??? Х???ць?? ? і??, ?лю?к ?м’я??а Ш???у ? ??у У???, і
???в, ? ?? є ???я??? ? ?і??, ? ??? «…і?ї ?к ???о «??ї?ь?? ??????. Т?і
ж ??и ??о ???? ????и ??и ?? «У???», «??ї??? на?? як «??ім ??? ???.

Уряд ???в ???? ??и ?????? ????о–???іх ??ні??й, ? ???и ?д ?с р?олю?ї. За
???м ?ря ?????ь «П??і?», ??ї??і ??и, ???і ????? ??. Б?о, ???а, ???о
?ївс?у, ???у, ????у, ??і???у, ????? ? і?і ???? «П??і?».

Я? б ?і? ? ?????я в Р?ій??й і??ії, ?е в ??? її ??ти? ????ся н???ою в
???і???і ??б ???в, ? ??ля? її, ??ег? ?ою ????і?ь, ????и ?? від ??іля?ї.
Це в ??ій ?? ????ся ????а в Р?і??ій і??ії ?раї?ів.

Пі???ня ??????о ?? в ??? ??лю?ї 1905–1907 ?. наля?? ? ?? ??ля? ??, ?е і
???? ???і?? ???у ??р?ь?х і со??і???х ?я?в. Як ??? ?? ???? ?о ??ї??е
???я, ?і ?? ????и ?ж ??ю ??зу??я.

В??????о–?????? ????ї??а і??ія ??я?ся ? ? ??й рі??, ?? ??о ???і?, ?
?????? ???? ?????ї ? ???? ?і???х ??ою ?????в. В???ч ???, ????я ??ї?ів
????ся ??ми ??ю ? ???о. Від ????о–????ї дія???і ?? ???? ? ????? ???? і
???и ???я ?о ??о??ня У????? ???и. Це ?, ?? ??і?? ?я?? Р?і??а і?е?я. Т?у,
як ті?? з’я??ся ???і?ь, ? ??ї?ів о????ь ??я аг????о ?????о ????у. В
??ї?ів ???ли ???и ?е, ?? во? ???ся в 1905–1907 ?. Об’є?? ???і??? ??и і
?????? і?? ?????? ??й, ? ????и ? ????ї У???, ???? єв?ї.

Україна у Першій світовій війні. Воєнні дії на території України в
період Першої світової війни

П?? ?і?? ??а ?? ??і?? ?????я ?????, ???іч?х і ??ні??? ???іч ???х д??в,
я? ?????і ??и ???? ?а ????о–????і ??и — А??? (В??а Б???я, Ф??ія, Р?ія) і
Т?ї?? ?юз, до я?? в??? ??? Ні???а, А?т?–У???а, І??я ? я?й у ???? ??и
???????я у Ч???? ?юз (???ь І??ї ? ??о ?і?? Т???? ? Б???я). В? ???? ??ів
?? аг???і ??? ????ня ??х ????й ? ?????ня ???лю ?д ???а? ???? і ???и ??у.

Т???я ??ї???о ??? ?ля?? в ??, ? ?н ?в ?????й ?????і, ??????й Р?і??ою
і??ією ? А??о–У???ою мо??ією і з ??ї ????и ?я??? у ??у, а ?? ??і ??и
?’є?? е???ії ?юю?х ??ін. З????я ??ї??? ??? ?? ??д’є?ою ???ою ????их ??ів
????в ???ю?х ??ів.

Н???ш ???ся?і ??и ?? У??? ????? ???і??а Ні???а: ????? Р?і??у і??ію,
?????и ?д ?ї У???, до???и її ??м із П????ою, П??ею ? К???м ? ??? ??ут??
?іто?ї і??ії. П? ? ?і??ь ??а «????о ??ля» А.Ті??а, ? ????и ? ???у П??ї
?і??ї ??и: «Р?ія ???а ???и ?м ??????і п???ії, ??и? П??і ? Д???? ??? з
О??ю, К??м, При??’я?.

А??о–У???а ?????? ? П?і?я й В??ь.

Не ???и ?? й ????я ?????о ???????. П???аю?? «і?єю ?’є??ня ?іх ???х ???»
?д ??ою ?????о ц?я, ?? ????о ??ю ????ня Г?и??, Б???и, З????я.

З ???? ??и ??ї??і ??і ??????я ? ??? ?є?? ?й, а ?? ??ї?і, ????? ???ї
?????і, ??н? ?? ?ю?? ? ?? і???и і ???? ??и ??? у ??????у пр???я?і — ?? в
????ій ??ї ?а???ся 3,5 ?н. ??ї?ів, а в ???–????й — 250 ?с.

Б??і ?ї ? ????ї У??? ?????ь у ??? 1914 р., ??, ??е ???с? з ??ою на М??
(6–11 ???я), ????? Пі???–З?і?? ??т г???а І??? ??? ???? ??й ??? ??у ?
Га??? (Г???а ??а 18 ??ня — 21 ???я 1914 р.). Цією ???ією ??я? ????
??????я ? ???е ????ня у С??у Пр??ю ??й ге?р?ів Р?????а і С????, ???? 8–ю
????ю ??єю П??і?, а ??ж ві?я??и ???? ?? із З?і??о ???. Кі??ою ??ю ?????
??? ?? ???и ???і ???–???? ?? у ?и????й ??і й ????? їх, ? ??и ???и ?
Ка??.

Під ?с ?????о ???у, ????ед 8–ї ??ї ???? Б????, ??и в Г???і ????и ?? ?? з
?л????і?ою ????ю: Люб???о–Х???а ???ія ?ля К?с?? і Т???а, Г??–Л?і??а ?
??? З??а Л?а і Г?? Л?а, ?ї в ??? Г??? ?що. А??і??і ?й?? ?д???и ?д ????
8–ї ??ї Б????, ????ю? ??я?м ?ях ? В???ї Сі??ї — ???і?? ? С??у П??ію ???
?я Ні???и. За 33 ?і Г???? ??и ????і ??ї ?????я на 200 ?, ???і?и Л???,
П????м, Ч???я?, ??и?? ?с?о–???? ???а ? ??и Сян і Д???, ???? ? К??т. Про?
??з ?? ??????? ??їв 21 ???я Пі???–З?і?? ??т на?? ??и?в. У ?х ?ях ????і
???? 400 ?с. ?я?в, а ??я? — 230 ?с. Пі?я ??, як Ні???а ????? ? С??? ??т
?а ар???і ???и, С???в ???? ?в ??????ся ?ся?у?м.

На ???у 1915 р. ????е ???о ??у??ся ? ??д. Пі?я 4 міся?в ???, ? ???у ???я
1915 р. ?? ????о ??о П????. У ??н ?я? 117 ?с. ?я?в. Р?і??а ?мія ?????
???ю ???ою К??т і п????ся ? К??в. Кі??ою ??ю ??? ?? ????? У???ою, ????и
її ?д А??ії. А? ???? ???ія ???? ч?? ?і??ся 2 ??ня 1915 р. ???? ???а
??ва? ??т у ра?? Г???. Г?лі?? ???ія ???а з 2 ??ня ? 22 ??ня 1915 р., а
?? ????–?????? ??? — ? ??я ???я ?? ж ??. Р?і??а ??я ?? ???а ??ш?и Г???у,
Б??и?, ???у В??і, П??у, Л?? й К?ля?ію. На ?іх ?ля?? ???? ???а м?и ???
???? в людях, ??і? ? ?є?и??х.

В??и 1915 р. ????і ???а, ??? з Г???и й Б???и, ??і??ся ? ??ї
К?’я??–П?і???й — Т???ль — К???? — Д??.

Початок української революції, утворення Центральної Ради

З??? ?о Лю??у ??лю?ю в Р?ії й ???я ???ії Р???? з???я в У??? з ?????
????ня і ??? Т.Ш???а. П?? ін??а?я з ??і??о П????а ???? до К?? 28 лю??
1917 р., ?е ? де??? ?ів ??? ж??х ?і??? ?яв із ??о ???у в ?ї??? ???х
?????о ? ??. Л?е 4 ???я ????я ??е ????я ви???у Р?и ?’є??? ?????х ?????й
? ?? із ?????м київсь?? ??? М.С??????. Т?о ж ?я ?д??ся й ????і ??и К????
?? ????? ????в, ??нк? я?ї ?? ??? з 37 ?іб.

П?? ??????ю і ????ою ??єю ???у ???я ??о ????я У????? Ц????? Р?и (УЦР).
Х?а ??з в У?аї? ??? ґ???? ??і??ться ?й ??? ???ня?ї і?о?ї, ???р ??є ???
???и ??, ? я?х ???? і я?? ?????о ?я ???я ця ??я. У ?і??х ?????х ??і???
????я Ц????? Р?и ??є?ся 4 (17 ? ??м ???) ???я 1917 р. Цю ?? ??? с?? ??
?? з а?и?? ?я?в Ц????? Р?и і??? Д.Д????. І ?? ?н ?????в ? ??, ? 4 ???я
??а ??а? ?? ????ою ??ю, ?? її й ??ня? як ?????у. А? і?і і???и, а ? ??? —
й і????и ????я Ц????? Ра?, ???? її ????ня 7 (20) ???я, ???? ?? ?? ?я
????я ??? ???, ?????в ??? і ????я УЦР. Т?? ду?и, ???а, ?????ся й
М.Г?????. На ??у ??і??а Ц??а??ї Р?и В.В??ю?, ????я її ?????я 3 ???я і
???о ???о ?ся? ?ів.

І????? ????я ??о ??у ??ї??? ??лю?ї, як ??? ???ь УЦР, ?с??? «Т????о
??ї??? ??????, ????ва? М.Г??в??м і С.Є????. П????і ?????ся з ?????ії
Т????? ?я? Р?ії ??рю?? ? ??ях ?? ?????х о??іза?й, ?е ???? ? ????? ??, а
?? ??ль???ї???о ????.

Г??ою У????? Ц????? Р?и ?? ??? ??? ???но????о ??? ?????о–???ь?х ???ь
??ї???о ??? ?о??? М.Г???ь??, я?й ??в ???і ?і ??о ???с??о ???ня. Щ?о
?????в ??? Ц???ь?ї Р?и у ??? ??? її і???ня, ? ?? ?? ??? ?????? ???????
?? Ф.К??????о і ??а ТУП Д.Д???ка, ????м ??? — ??ї???о ???–????а
Д.А????а, ???м — ??а УСДРП С.В??????, а ?ар??? — і? ??? ?????а, В.К??я.
Пі?я ????и Д.Д???? ? ??? ????? ??? УЦР ?? ??? ????? ??ї???о ?те????а?я і
?????го ?я? В.Н???а. П?????? Ц????? Р?и в П????і ?в М.С?????. Він ??ну?в
?н?ії ?????а ?ж УЦР і Т????м ?я?м.

До Ц????? Р?и ?і?? ?????? ?іх ??і?? ????ь?х ??ій. О?ім ?с???ів, ?м ??
??ї??і ???–????и і со??і?и–??лю???и, ?????? ????о–???іх, ????и?? і
?????? ?????й, ???? ????в, ???, ???в, ?????? ??????о ??в???. У???ж ???о
?сяця ?оєї ??? Ц????а Р?а ???лася в ????у ?ї??ою ??ні??єю, ? ?? ж
?????ю, її ??в ??е ? ??рю??я ? ?? ???і. Не ?? ?? ???? і ??? ????? ??л. У
??? ???? ???и ??і?ш?о ??????і ???: ???????ся в ????і ?????, ???? ??ї??і
??и, ????и ??ї??е ???????я і ??у. Про? ???? ????м ?? ????я ??а ??т?і???
????ї У??? у ??? ??ї ????и?? Р?ії.

В??? ????й ??в ? ???ок ??ї??? ??лю?ї ???? ?т????? ?????ія ??ї?ів 12 ???я
? ??ї??а ?????ія 19 ?р?ня у К??, в я?й ?д ??я? (??д 320) ???ів ?я? ???
?и?? 100 ?с. ?іб. В?а ??а ??????ою ??єю у ?????і ???а??? ??. П?????ь ?
К??, М.Г????? ?с?? ??о ?то??ї У??? у ??? Ф?????ї Р?і??? ??у?і?. М.Г?????
? ???яв ?????о? ?????у ??х ????в–???ів і ?? ? ????? ???ю.

Внутрішня та зовнішня політика Української Держави за часів
П.Скоропадського

Г??? П.С??????, ???ій ???? ???л, ???? 1–? У?????н?о ???у, ????ся ? ??и в
У??? 29 ?і?я 1918 р. за?я? ????? ?????, ?і?не?? ? ????ю ні???–??????
???і?? ???.

29 ?і?я 1918 р. у К?? ???ся ?і????? ???с; ? ??о ?и?? ?????? ?????? ?д 8
??ї??? ???ій. У ??х ??о?х ?? ???лю?? ?????і?ь ????ю Ц????? Р?и, ?ма?ючи
п????я ????ї ????і ? ??ю ? ????я ??? ??и у ??і і????? ?????. П???і
?????о ??? ????м П.С??????о. П?тя?м 29 ?і?я ?????и ??????о ??во?? ??я?
?і ???? ????, ????о ?з ????. Ц????у Ра? ?? ???е?; ? ??у ????й ????т, я??
? ???ю? «?????», ????ся. Ф???о в У??? ????я ?і? ?????н??ї ??и ????я ?
???і?у. Х???р ????ї ???и, я?ї ?а?? ?ть?н, ??г? ????и ?????, — ??і???і?,
? ?? ?? ??????а ???ія, ? ???? ?д ???і?? са?????ї ???и в Р?ії.

О?? із ??? ??ів ??? ?я? ?? ?????ня 29 ?і?я ????ів — «Г??? ? ??? У?????о
Н??? ? «З??и ?о ?м???й ??ій У???», ????? ????м і ???ю Р?и ????в М??ою
У?и???м. У ???і ???н ?я?яв, ? «?яв ? ?? ??а?? ?ю ???у ???, ??о ???ав ?
??х ?к ?і ?и ??и ??и (?????у, ????у ? ???). Цією ж ???ою ?н ???? ??
ге???м ?ієї У???. Ц????а Р?а і ?і ???? ???? ????лися, ???? ?і?ня?ся;
???ю??ся ??о ????ї ????і. У ?ко?х ????юва?ся, ? ?? ?ю? ? ????я С??
(У????? ?? ?г ?? ????й «??? ??я ???я ??? ?о ??? ? н??»). Та?ж ??слю??ся
???і ??я?и ??? ??? ?я? в ??? ???н??ї ??и, ?? ????я, ???в, ?????ї ???і?я.
З?і?ь ??и «У????а Н??? Р??б??» ?? ????я ??а «У????а Д?жа?». В???с ????ся
??? ????ня ??? ?я? — Р?и Мі?ст?в, ??? ???ю я?ї ????? М.У????а. А? ?????
к?і?т ?н ? ?іг, і 30 ?і?я ? ??? ??? Р?и Мі???в ?? ????? М.В????, а ??я
??о — Ф.Л???а.

П??м ??? у ????ій ???? ??о ????я ????? пи??я. Б?о ????о В?у ?м??у ???ю ?
?? з ????м ? ?ме?? ?мі?ї — ????? й ????. А??? ???? С??????о ?? п?і????
???? і ????? ???и С????. Кі??ою ??ю цієї ???? ?? ??и ????я ???ї ???и
?лян–??дня?в, я? ?у?? б ??ою ??ою ?я?. У? ??? ?м??і ?є?и ?? ?? ??п??
?р??ю ? ????ю ????? З?е??? ??у і ???і?? ?ж ?ля?? не ??ш як ? 25 ?ся?н в
?? ??. Ті?? ??????, я? ма? ????е ???ня, ?????а? ????? ??, ??и ?? ? 200
деся?н.

В??? ?сяг ??? ??? ? ???е??о ?я?в. О???? в ?? ???я??ня ????і, ????ь я?х
?? ?????, ????? ??и, ???и ?тя?в і ???в, ?????? ?????я ?е ? ???? ??
????ти ????? ???ич?й ?х.

Не ?? ???о ??ю?? ?????? ???ів. В?о ?????я ?л???и ????і ???и і ???? ?є?й
????й бю?? У??н?кою ?лю?ю, я? ?? ???о ?????а п????и ????и У?аї?, ?а?
??ня.

Н??????х і ????і?х ???в ?т????й ?яд ?сяг у ??і ??и й ???. У?????я ???и
??? ?????я ????ям ????? ? ?я?? ??й??х ????? ???ів ??ї??? ??х ?іл, ???ій
? ?і????ів. Н????і ?????? ?? і???о ?и?? 150 ??ї??? ???ій. 6 ??ня 1918 р.
в К?? ?? ???? ?р?й Д???? ??ї??? ?і????, 22 ??ня — ??? У????? ?і???? у
К?’я?і–П?і????. І???и ??и ????я ?і???е?в у Х???, К?????? ? О??. Б?о
????о Д???? ??ї?ь?й ??в, в я?? ?? ?с?????? ????и з і??ії У???, а та?ж
Н?і???у ???ю ????а, У????? і????й ??й ? У?аї??у ?????у ??і??у. 24 ????а
1918 р. ????я ???? ?дк??я У????? А???ї ?? ? ?лі з В. В?????, я? ??а
??о?м ????м, ? ???? ???? ???і ?? У??ни. Т?? ? ?ся??ь у ??? ???? ????о
??? ????я: У?????о ??? ??и ? ???ї; У????? ????ї ??? ?д п???м О. К??я;
Д????о ???і??о ?к??у ?д ???? О.Го???. Ш??о ?з????я ?д?ня ?????в ??ї?ь?ю
??ю.

У ????ій ??і ??? ???я ?? ?ря??? ? ????я ?ль?? ??їн??? ???а. Г?????й ?яд
??няв ??? Ц????? Р?и ?о ????ня 8 ???ів і 45 ??? ???й, ??у??ся ???и
кі???ь ???а ? 300 ?с. Для ????я ????х ???н ??????я ??іа?? ????і ??и. А?
??з ???ію ????? ?????ня ??м? ?іг ???? ?? 65–?ся?у ??ю. А ? 16 ??ня
1918 р. ?ть?н ?ре?м ?і???? ???? ???? ? ?? з В??ою ????ю ??ю. Ц?? ?????
?і ??: ???? ???у, з ???? і??ич?? ???ія? ???у, а з і??о ?? — ?? ???е
???о. Б?о дося??о ??и з ????м ?я?м ?? ????я У??? ?р??в Ч?но????о ?о?,
?х???х ??я?.

Д?е ????и ?? ??? ???и: ?????о ??? ???, ???? се?т, ?д ? ??х ???х, ????
??? ??х ???в.

У ??і??????ій ?я???і ???? ?? ??? ????я. Сою???о з ????и Ч????о ?ю? ?????
?? ????и з ???? А???. І ?е ж ???н ????я ????? ?????? ?д??? ? Ш???ією,
Фі?я?ією, П??ею ? Р?ією. У ??е???х ві???? ???ою ???ою ???? ?? ????ня ?іх
т???ій ?ні??о ????ня ??ї?ів. Т?, ? У????? Д??? ?? ????о Г?е???й,
П?????й, Р????, С?????, Г?й?????, Бєл???ь?й, К?о????, В????й, Рі???й,
Пі???, М????й ???, Х???у, Пі?я?я, 12 п?і?в Б?????и, ??о М?і??ь. К?м ?і??
? ??? ????ї. Р???я?ся ???и ??????о ????я К??і ? У???. В??ь ??ї?–????і
????? ?о ???ення ????? ???? ??ї??? ???.

В??и 1918 р. ??і????т?? ?іє??ія ???? ??о ?і?лася. В??і?к ???и Ч????о ?ю?
???н ??в ??? ????и у ?аїн А???. Г????? ??ля?? ? ?????? ?’я?? із ??ю
Р?ією. 14 ????а 1918 р. П.С?????? ???ся ? ?????? ??: ???? ???у ?о ?????і
?’я?и з ???????ю Р?ією, ?е ? йо? ??м ? ?я???.

Внутрішня і зовнішнії політика Директорії УНР

У ?ч з 13 ? 14 ????а 1918 р. в К?? ? ????і ???і??о ге?????у ??? У?????о
??????о ?ю? ???? ??ви??? ?г? ??и — Д????ю. В?а ????а ?д???ня УНР. Г?о?ю
Ди???ії ?? ???–???? В.В????о, ???и: ?ці?–???? С.П?лю?, ?? УПСР Ф.Ш??,
???і?–???і?? П.А??є???, ???? ???і?и ??????в, ?????? А.М????.

Д????я ????а з ???? ? ?в??ня ??и ?я? П.С??????о. Ві???і ?? Д????ї ???
П?лю?, їх ??я?м ?? ?? ???х ????в (???? — Є.К????ь), я?й ????я у Бі?й
Ц??і.

15 ????а у ????і ? ????я У??? Д????я ????а ? ???? ?р??и ??и ????,
??іця?и ?и ??у ?????? ???и, 8–???? ???й ??, ??да? ???ц?? ??? ?ля?м.

18 ????а в ?ю ?ж М???і?ою і Ва????м ??? ???? ????? ???а ????, ? ????о
???? ?лю ???. В? 21 ????а К?в ???и ????і, ?е ???а Д????ї ?і?? ? міс? ??
??я ????ї ??ів (14 ??ня). Т?і ж ??о ???в ???н С??????, я?й ??д ?д’ї??
?і?я ??и.

В???? ? К??, Д????я ??ня? Д????ю, в я?й ??о????ся ?о ????я ?????–???і??о
??????о ?ну??я ? ??і??ю ???в ??и Г????у. Б?о ????? ?ю ???в УНР й ух???
н?і: ?і ?і?і й ???і ?ля?ь? ?????? ????ся ї?ім ????м, а ??а ??? ????? у
????ь ??– ? ????ь?х ?лян ?з ???, ???лю??я 8–???? ???й ??, ??а ? ко????
????, ???и, ??а ???і?к, ??н ?о ?????ю У?аї??? ?????? ??? ? ін. Пі?я
????? ??и УНР і ЗУНР ? ??? Д????ї ?і?? ??ж ?????к ЗУНР Є.П????ч.
С?і?і??? ??а й ???і???? ?я???ь Д????ї ?? ?г??? ??йня? ???ою ?с?ною
??ї???о ??і???.

Д????я ?????а ?? ????ою ????ю ??ою ??лю??? ?? ? ????я Т???? ?н??у У???.
О??? у ??і 1919 р. Т???й ???с ?????в Д????ю ? ???? ???? ???і?я У???ю. Та
в ц?? їй ???о??и ???і ??і?і ??и й ???, ? ????я у її ря?х. Н???? ??і?ю
????у ????и ?????, я? ???і?і ????а — ? ???у ??ня 1918 р. ?з ?о???я ??и
????и і????ію в У???, д?і??і ? ???а А?ан?. 16 ??я 1919 р. Д????я ??о??
РСФСР ??у, ?е ?е ? ???у лю?? ???а ?? ???? К?в ?????м. Н???о ?????ь і ???
?????ся з ?????ням ??? А???, я? ??я? ??е ?? ???ь У???. На ?? ??е?у ?о?
???я з ?? ?????в 10 (? і??и ??? — 11) лю?? В.В????о ??? ? ??? Д??то?ї,
????и ?? ?????ня С.П?лю?. З????я й ?яд УНР — Р?а Н???х Мі???в, ??д я??
????? Д????я. П???? ?? ??ю?? В.Ч????й, С.О????, Б.М??с, І.М??а,
В.П????ч, ?е ? ? ??? ?ря?у в ???і. Зі ??? Д????ї, ?ім В. В???н?, ??ж ???
А.А??є???, Ф.Ш?? ? А.М????; ???о?? ??а ?????ся в ??х С.П?лю?. П???й ???
Д????ї ??лю??я ??і??? ???м, ? я?м Д????я в ??і її Г??и (??о С.П?лю?) ??
?????а? ??ня? Д???ою Н???ю Р?ою за??, а ??ж ??и з і??и ????и. П?? ?м ??н
?о Д???у На??у Р?у ?? ???? ?? 12 ????а 1920 р. — ?????і ??а??? ????
Д????ї.

О??ню ??? ???? УНР С.П?лю? ?і??в, ???и В??в?? ??у а Ю.Пі????м ?о ?і??й
??д у ????у ?????ми У???, ? ????? ???? ЗУНР. У ????і 1920 р. Д????я
??и?? і???ня, а С.Пе?ю? ???? ?в ?і???и ? ???. Т?и ?д?в і уряд УНР.

Історичне значення та уроки боротьби українського народу за незалежність
у 1917–1920 рр.

У????а ?????а ??лю?я 1917–1920 ?. ?є ?же ??? і?о??е ???ня. Пі?я ????о
і????? ???у ?????ї, ???а??? ? ?????о ????я ??? у XX ?. ??ї??? ??д ???в
?ою ????у ???у і, ??? ??в ????ю? її і???ня, ???он???в ?? ??? ????я ?
???і??о ????. Н?і???а ?ідо??ь, ??? ????? ????й ???і і??і??ії, пош???я ?
?і ???и ??ї???о ??і???. С???ня ? ?я???ь ?????? ?я?в п???а ???в ?? і ?л
У??? ????и ?? ?р??я?. Це ??у??ся як ????, ?к і ?і?? ???ів. Т?у ? я???
??? ?? ?о?с ??????о ?????а ?о?в ????? ?? ???. У ??у ро???і ??ї??? ??д
і?в ?м ??????м шля?м і????? ?о??у, я?м і?и і?і ???, ? ???и ???? ???ж??ь
у XX ?.

П?? ? ?я? ??ї???о ??????ння ???и ???і ??і?і ??. Н??ия??і ????? ??и, в
я?х ?????я ??ї??а ?????а ??лю?я, ?? ?д ??ю ?’є??? ??ву. До 1917 р. Ук?ї?
як ???і??? ????? ? і?у??, і ??? ???? Р?і??? ім??ї ???а ? ?я? УНР. О??
????я ?????? У????? Д??? ?? ????? ???. У ?і??й ??і, ? ???а, ??? А?ан? ??
?ю???и ??????ів. П????і ??? в ? ?і, ?? ?ійсню??ся за?я?я ????ї УНР
?дя???и ????и, її ??? ???і ?? ??? ????у у ???в А??? — ??р??? ???. Ц?
?ю?? ???? ?дя??і ???а, ?е с? ?? ?у???.

П??? Ні???и і ??? А??о–У???и ?? ??ї??ій ?волю?ї ??й і????й ??. УНР
?????я, ???а ЗУНР, і ??? ?р???і ???и ????о ?’є???я. О??е ???–?????і
?з????? ????? П??у, я? ?????? ? ???у ???у ??д???ї?ь?х ??? і ? ????а ??и
????о ??а ??????ів — ??ов??я є??ї й ?????ї Р?ії. В ???, ? ???ся, ??? УНР
??а?? в ????? і?ля?ю і ?я??ся ????и ??д ????и ??? ?дя??? Р?ії, я? ????а
??????ів ? ??? ?р із П??ею.

Б???і?а ???? УНР ? в???ня ?????я ???ою. А? ?? — і ??? ??! — ????а ? ??я
УРСР. Б? ?єї ???? з ?ми???ю ???в і?? ???т ????ції ?дя??? ??и в У??? —
ме???е ??тя з ?дя??ою Ро?єю.

Х?а ?дя??а ??а ??ї??? ?????і ?я??ся ????ю, ? ?????ій ??і ?і? ?е ж ??
з’я??ся ??? з ??о ?????и ????и. Це ?в ??????й ??і?к ?ці???о–????? ??ть?
??ї???о ???.

Ще ??м ???? ??і?? ?єї ??т?и ?? ?, ? ?? ??а ??ла?м ?я ????х ???? ??ї?ів.
Б? ??ї?? ??й 1917–1920 ?. ?? б ????е ?о????я ????ї ?????? в 1991 р.

В???с ???а ?????? ??лю?ї в 1917–1920 ?. ??? ?о?? ??і ???? і ???и і???ні
??и ?єї ????.

Г???й ?? ?ля?є в ?????? є??? ?іх ?????о–??і???х ?л ?я ?ся??ня ?і??ї ?? —
??????. С?е ??у?і?ь ??ї є??? ?? ???ою ?ут???ю ???ою ???и.

Д??й ??, ? ???? з ???о, ?ля?є в ?????? ???? ????, ?м??і?в ???
?????о–??і???х ?л, ?з ?? єд??ь ї?іх ?й ????а.

Т??й ?? ?ля?є в ??, ? ?ся??ня ?????? ????е ?з ???? ????о–???і?? ???, я?
???ю? ?????у по??ання ??я ???? ?? ????я.

Ч???? ?? ?ля?є в ?????? ?????и ??і?????ч? ???ію, ????ся ????и ?з????і
У??? ????и ??а?? ?і?.

Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, її внутрішня та
зовнішня політика

На ???у XX ?. ????????і ??і (С??а Г???а, Пі?і?а Б?о?? й З????я) ????? у
??? А??о–У???? ???ії. Під ?с П??ї ?і??ї ??и ????? ?яд, ???аю? ?????ь
???и, ????? ?д 16 ??ня 1918 р. ????? ????? ???и ? ??ра??? ???х, ? ??я?
?????ї ??????о ?? ??ц?? ??ї?ів. У? 18 ??ня у Л??і ?? ???? У????у Н?і???у
Р?у. П????о ??????я й ?х ?ля?в, я? ????и ???й ??о?к на???я в Г???і ?
?????? ? ????ю З?і?? У???. 28 ?втня ???? ???? ???? у К??ві ??і???у ???ю,
я? ?? б за???и ?????у ??????ю. Цю ??ю ?? ????? на 1 ???а? 1918 р.

Т? ??м 19 ??ня УНР?а ?????а, ??аю?? ? ??д??? 14 ???? Ві??? ??о ??й ?
??????ня, У???ь? Д??? ? ???? ??ї??? ??ях Г???и, Б???и й З????я. Пі?я
???тя ? Л??а П???? ??і???? ???ї й ???и ??????о ????а Г???и К.К?? ???? ?ю
?в?? ??и в Г???і й ? Б???і УНР?і, у ?ч п?? 1 ????а 1918 р. ?р???і ???
???? ?д ??ою ???а Д.Ві????? ро???и ???е ????я й ??я? ???і ??? ??а. 13
????а ?? ?????о ?? ???? ?во??я — З?і???аї??у Н??? Р???і?.

Ві??і?о ? «?????о ????о ??? ?о ???? ???ій??ь ??ї??? ??? ??? А??о–У????
???ії», ??ня?? 13 ????а 1918 р. , ???? ????я ЗУНР ??лю?? ??і, ????
пе???о ??ї?я? ? ???? ? ????і?ій ??і ?ст???? ???ії, ????й 1855 р. у Ві?і
???м К.Ч???м: ???і ?? ? ??? С??? Г???и ? р. Сян з Л????ою ? Н??их Б???х,
? ? ??? ?д ?ї, ??т?ія Пі?і?о–З?і?? Б???и ? С?????, Ч???я? і Се??м, з
???? С?ш, Ша?ш, З???, Уг, Бе?г, У?? й М?м??. У??о ????я ЗУНР ???и?
70 ?с. ?2, а ????я — 6 ?н. ?ш.

Г??м ЗУНР ?? ???й ?в ? ???у ?і, ????й у ??? ?к, а ???? — ??о–???? ????е
(??у ???а в ????і ? ??, ?? ?? п’я?й ???л і ?зи??я «Г?б і ???»).

На ??і? ?д Ц????? Р?и, я? ???? ?с ??і?? з ??ня?ям ???в, ?ря???х ? ?????я
????–?????о ? ??о???о ??я УНР, ?????о ЗУНР ? ?? з Є.П?????м ????д? ??ня?
??у ???? ????ів: ??? ?о ?????ю ???а, ?о ????у ??????ю, ?о ????у ?????ю
?до???а, ?о ???? ??, ?о ???я??о, ?о ???? ???у, ?о ??? то?. Уряд ЗУНР —
Т????й ????й ????і? ? ?? з К.Л???? — с???? ????у ???у ???і?я ?д ?н???? ?
???? ?га?в; ЗУНР ??ж ?????а ??? ??а ?????? ????, ??іця?и ??? їм ? 30%
??ь у ?????у ?????. Д??ь ??? ?? ???? У???ь? Г??ь? ??ю — ?р?? ?? ЗУНР, —
я? на??і 1919 р. ????? ??д 100 т?. ?я?в.

В ??? ????–??ї??? ??и, я? ?????я в З?і?ій У?аї? ? ???у ????а 1918 р. , й
?????о ???у (у ????і ??н?? ???а ?х??и Ч???і, а ??м і ?ю Пі?і?у Б???у),
21 ??о?? 1918 р. ???? ??я ???а Л?ів. Уряд ЗУНР ????ся ??? ? Т???ля, а
???і?і ??ня — ? С???а?.

У ??і?у ?ж ?? ??я? 1 ??ня 1918 р. ????я ЗУНР ??и?? у Ф??? з Д????єю УНР
???р ?о ??у ?? ??ї??? ?с??ік, я? ?? ???? ?????о 22 ??я 1919 р. ? С?і???у
???і у К?ві. Ві??і?о ? ??? «П? ??у ??и в У???», ??ня?? Т???м К???? У???,
ЗУНР ????????я в З?і?у об??ь У????? Н???ї ????? (ЗОУНР). В???с ЗОУНР ?
?ли??я В???ї??? ????? З??в ?????? ??і?? ?? ?ко???і (Н?і???а ??) ? ????і
(Д??в?й С?????) ?? ?га? ??и.

На ?????й ??і ЗУНР ?т??ася з ????? ?????. По?и ?, ? її ????? б?и ???? в
А??ії, У???і й Ні??и?, а ди????? ??????? — у Ч?о–С????і, США, К??і, І??ї
? Б???ї, ????ь ??ав ?і? ? виз?? її. Ві????ь ????и з ?ку ??? А??? ???? ?
??, ? на П???ій ??ій ?????ї 25 ??ня 1919 р. П??а ???а ??о ? ?ю Г???у з
???ям їй ?то??ї ? ???ння ?? Г???и в ?????у. Р????я ??? ?ль??ї ??ї, ????к
я?? УГА ???? до р. З??, а ??? і ???? ????????і ???. Б???у ??у?? Р??ія, а
З????я ??а?? ?д ???? У???и. Н????і ????а 1919 р. ?к??р ЗОУНР Є.П????ч ?
?яд ????? ?????я ? Ві?я.

Уряд ЗУНР (???я ?о ?і?у з УНР ?? ????е ??я ?ла??я С.П?лю?ю В???ь?ї У?? з
Ю.Пі????м, я? ???а?? ???ня ?? П??і ? Г???у), ???? 1920–1923 ?. ?ре??ю? у
????, ?????? ????я ????я ?д ???? ??? ?????я ЗУНР, ?е ?? ??? ??? ? ??.
15 ???я 1923 р. ?й ?яд, як і Є.П??ш??, ??? ?? ?????ня.

Політика більшовиків в Україні в 1919–1920 рр. «Воєнний комунізм»

П?і??, я? ????и ????? в У??? в 1919 р. , ???а ??у ???? «?є??о ?????. В?а
????: ????ня ??? ???а???ї ?іх ???є??, ??????ю ??і, ???й ?????, ???ня
?од?????, ???? ??і?і, ????ня ???о–???? ????, ??????ю в ??? ??і, ?і??ня в
??о??.

Р??я?? ???? ???? «?є??о ?????.

О?? із ??????х ???ь ?? ????і??я ??????і, ???ів, ?а???у, ???и ?’я?у. Для
???і?я ??????м ??ям ?? ???? У????у ?? ????о ?????ва (УРНГ), а ??ж ?с??
????? ???і?, ???в, ???в (їх ?????? ? 45; ?? ке??? ?я???ю 10 720 ???х,
???іх і ?і?? ??риє??).

На ???у 1919 р. ??ою ???ів і п???в ?? ?????? ?о???? ????? з ?ля???
?????в, ? я?ю ?ля??е ????с?о ?? ??и ???і 85% ??о ??аю. На ???? ?
п?????ся ? ???? ??і??ю. У 1919 р. ? ??ї??е ?? ?? ????о ???з?рс?у в ??і?
140 ?н. ??в.

П????я ???? «?є??о ???зм? ? ?? ???? ? й ко???і??ю ?ля??? ??о???: ?????
?????? ????ю??ся ? ???? й ?му?.

З?????ня в У??? «?є??о ???з?» ???????ся ?з?м ??енням її ??????, ? ???о
?????ся «?є?о–п?і??? ?ю?? ???х ????к і ????я ? ?????ії ???о??х ???ів
Ук?ї? в ??х ???, ?ре??я ?? ???? ???в в ???і?і ??ї??ою ???і?ю, а ??ж —
????ю ?????єю (X.Р????й ??? ?я?в, ? «?????ня ??ї??? ?ви як ??ав?ї — ???
ре?ці??).

З?????ня «?є??о ????? ????? ????? ?ір у ??і???. Щ?и ????и ??, ????и ????
????о ??? — ??єї з ??????х ????х «?є??о ?????. Він ?оя?я?я в ре??іях ??и
???? і ???і?? ?????в ?????у, ???х ???іл?, ?????ї у ???х ??? ??і???
?????і?? ?бо?в, си??і ?????а ??.

На ???у 1920 р. ????? ??? ??р?? в У???. В?и ?а??и ??и? ?е, ?и ?е ??? ?
???? ???лю ?д ?ю.

П?? ??и ??ї ??и ?? ????а? ? ?, ?? ?????ру?? ????ю У??? ?? ????я ????и
«???? (?к ?? со?м’я??о ???? ?? ???і ???и) ???х ??в. На VIII В???й??й
???????ї у ??? 1919 р. у ??лю?ї «П? ?дя??у ??у в У?аї?» ????? ?я? ? ??
???? ??в’я??я: ?оя? «? ???ї ???ня ???і??? У???», ?????? ????я ?раї?ів
???я і ???ля? ??ї??ою ??ю. Т?дя?? ?ля??у ?іця? ??ж?и ???? ?????о ?????а,
???і???ь у ????і ????в, ???? ??ю ?м, ?о її ???яє. Р?і??ів ? ?ій ?к ????
??ли?? ?іця??и ????и ї?є ??я, ?????и ? ????в ф??к і ???в, ? ???у ??
??і???, ?та???и «????у ????і??.

П??, як і в ????і ??, ?іця?и ??ї ??и ?я??ся ???гі??и.

П? ???е ?????я ???і??? У??? ?? ?? й ???. У????а ??????ь і ?а???, як і в
1919 р. , ?????ся ?д ?нт?? ро???о? ???. «Б? ??ї???о ???я, ???, ??, ?і?,
??, Ч??? ?ря Р?ія іс??? ? ??, ?? за????я, а з ?ю і ?дя??а ??а, і ? з
??», — ???? ??в Л.Т???й, ??? Р?????? Рес??і?, у ???і ??д ?і????, ?
????я?ся в У?аї? ? ???у 1920 р.

У ??????й ??і ????? ?????? ???? «?є??о ?????, ???? ???м я?ї ??а ????
????і??я і ???ри??я (?є???я) ??????х ???й ???і?. У 1920 р. ?? ???а????
??д 11 ?с. ???є??. В??????ся ???? ???а по??і?ь. У ??і 1920 р. в У??? ??
???? ???у ар?ю, ???? ??д я?ї ??б?? ? ?????у ????і. Б?з?о 30 ?с. «????й??
??ю??, ???а, ? ???є??? Д???. За ?????і ???а??х ???ів ? ??і ?с.ячі ????ів
у ???х ??? ?? ??? ? ??. Т???ю, ????ію і ???? ???? ????? ????и ?? ?ко?м.

Т?а ???? ???? ? ????? ???ії ??????і, ??ли? ???. В У??? ? ?ацю?? ??а ??а
й ? ?? ????о ??о? ?? ???у.

На ??, ? ???? ????я ?е ????и ???я?, ????? ???и ??? ? ?????і ??? та ????
н????х ?лян (??е??). На 1 ????а 1920 р. ???а?в ?????? ??ш як 10 ?с. Їх,
???, ?? ???? ?д ????и ???. Що ж ? ??????х ?р??? ????в, ? ?? ????о ? ??
????и з ?? ??ї???о ?лянс?а.

Н????і лю?? 1920 р. Р???? УСРР п??яв ??н ?о ?і?у ????у. До ?????в ??
?????? ???о 15 ?с. ??т??в. Влі?у ??????у ???а 1–? Кі?а ??я С.Б?ь???.
С?я? ??овлялися ???и ?іб, ?? ??????и ?? ???но ?? ? 10%. Р?? із ?і?м із
?? ??і?? м’я?, я?я, ?я? ??і.

Як і ???? ??, ??????а ?єд???? із ????ю ??и ???в ?дя??ої ??и. Ж???и ????х
???в ??и ?с.я? ??їн?в. Н????? ??ув?и на ?? ???ії ???і ????і — ????, ?ля?
??ня У???. У 1920 р. в У??? ?? ???? ??? ??у??х ??т, ????о 18 ?????в, ??з
я? ???о 25–30 ?с. ?іб.

А?, ???аю? ? ???ії, ???? бі????в ? ?? ????ася.

НЕП і особливості його впровадження в Україні

П??ід ??????? ?????а ? ??ї ???і?? ???? ?в ????? ????? ????о–????ою ??ою
1921 р. , я? вия??? у ?????і ?????о ?? ????ів, у ????? ??л??, ??????у ??
?лян?? ??е ?ієї У???. Н??? ????ня ро???о–?ля??? ???ів ? ????? ????. О?е,
?ля ?дя?ь?? ?жи? і ?? ?????в ? ???і??? ?????ня ????я під ??о?ю.

К?? 1921 р. ???а ?дя??е ?????о ???о ???я?? ???іч? ????, ???е — ???? ??
?ля??а. В??е з і?єю ??? по??? ???з???и ?????? у лю?? 1920 р. ????
Л.Т???й, ?е ?? ????ію ? ?? ??ня?. Л?е в лю?? 1921 р. ЦК РКП(б) ?з?я?в ?
???я і ??няв ???я ?о ??? ?????ст? ??????. X з’ї? РКП(б) ????в ?й ??. К?м
? ??а??ня ?????у, ?? ???і?а ???? (?п) п?????: ?????я ?р??і й ???о–????
???ин, ???????ю ?і?? і ???іх ?дп?є??, ??іл ????ї ??і?і ? ?і??о ???є???а,
???ня ??і??ї ?лю?, ??????? на ???є??? (??о ???у ?ме??ї ????і ?????ї
????ї), ??іл і???? ???ій, ??ов??я ?????? ???ів ?????а, ???? ????ії ?
???, ??????ю ???у ????? ???і?я ??????м ?аї?.

О???? ???? ?дя???о ?????а з ??і??ї ??ї ??о??? ??: ????ня ????м ?і?? і
???іх ???єм?в, ??іл ??? ???є?? у ??і?і, ??????і й ??і? в ????? ??о???і,
????я ?і??х ???є??, ??іл ????ї ??і?і ? к?ди??, ????, ?????? ????ії,
??і??я ???в ? ?????я ?ес?в, ????ня т???і з і??и ????. Н? ?в ????ою
??уп?ю ??а??у ???? ?д ?с ???ду ? ???і???? ?????а. Й?о ???ням ?? ????
???? ????о ???у, ?????и ?ся?ення ???? ?? — ???? ???і?у ? ?дя??ою м??лю.
Т?у ????и ????? ?? ?? ???? ????і?? ??м в ????–і???і?ій ??і ?
???????о–???а ???а ????с?а в ?о???. О??ня ?в’я???? ? ?і??ю ?? ??з ??і?ю
? ??? ????ї ????ї ? ?ї.

З?????ня ?? ?і??я в ?? ? ???? ??м — ???м 1921 –1923 ?., я?й ?в ?????
???ю, ????ням ??в?х ??, ???ією ??????????? ????т?. Уряд РСФРР не ?????
??у ???, ????я ????і? ??? і ??з ????? ????у ?до?? ??.

О?? ???? ????а ?? ???ю?м П?о?я, а К???а ? П????а ????я? ??? з ??? у
Р?ію, ???ь ??, ?б ??мо?и ?оє? ????ю, ???? Пі?ня У???, ? ???і 1922 р.
??ра? ці? ?ла.

У ??????і У??? ????? ?? ???: 5200 ???є?? ??о?ї, ?іря?ї, і?? ???й ?? ????
в ???, ????й ???л ???лю?в 75% ?????о ????і?, ?????о п???ів ??и??я у
1927 р. ся??о ??є??о ??я, ?????о ?????ї ??ук?ї ?о?о ??е ??? ??и 1913 р.
, ????о ??????ю ??? ? ???и?? ??х ???є??.

У 1922–1924 ?. ????я ???а ???а: в ?іг ???? ???е?? ???м ?дя?ь? ??і —
??і?і.

З?????? у ????? ?????? ?????? ???к ?в ??? ?н?м ? ???????, а 1923 р. ??
?? ???? ? ????. Ці ? і?і ??? ?????и ????я ?????а ??а ? 17 ?н. ?? у
1926 р. , ????ня є??ї ко?????ї ???и, ? якої ?? ???? 85% ?лян. З??о з
????м ???м УСРР ?д 22 ???а? 1922 р. ??я, ???ю?? ??а?ою ????ю, ????ся
?ля?м у ???? ???у??я ? ???.

Н? ??яв ???ням і в ??і??–?????у ??і: ?????я ??? ???і?, ?? ?????о ???ію
???м ????ів, ???мі???м ??????я ??? ???ення ? У???.

О?е, ?п ???? ????ня ??у ???і? УСРР, ?е ???? ???в ??іч ???іч, ? ?я??? у
??? 1925 р. , 1929 р. Т?у ? ?ід і??і??? ?п і п??і???? йо? ???ня.

Особливості та наслідки радянської індустріалізації в Україні

Н????і 20–х ??в ?????о ВКП(б) ?я? ?? ? «???? ???і?у в ??? ?я?й ???», ??о
? ?ях я?????? ???о??я СРСР ? ???е мілі????? і???і??е ??і???. XV з’ї?
ВКП(б) (???ь 1927 р.) ???в ????? ??ю ? ?????я і???і?і??ї ????о го????ва.

З 1929 р. ??і?е ?????о ?????я ?д ??ї ???і?? ?лі?? ? ?д і??и ???и ???? ?
???? ??????? ??му, я? ?? ????о в 1918–1921 ?.

Н????? ??? ? їх ?????ня у ???? ??????? ??? ???? ?ір з ?? ря? ?????х ??ів
ЦК ВКП(б) (??а М.Б??і?). А? ??а С?лі? взя? ?? ?д ???ією. З ?тою ???ня її
?????ів у ??ії ?? ?????? ??? ??і?? ?в, ? ?зпо??? у ?а?і 1929 р. і ?и??
??й ?к.

На ??у ?????ї ??и, УРСР ?? ??м із ???? ????ів, ? ? о??і ?я?? ???и?х ?л
?в ?і?ню??ся ??? і???і?і??ї СРСР. О???о ???? ???ня ????ся ????і?о–????ій
ба?, ? ?????а?ся в УРСР.

XI з’ї? КП(б)У (1930 р. ), я?й ???ив ?д ??? ??? ????и ?а????о ??у ?
????у і???і?і??ю, ???в ????і???, а ???? — ???о ????? ?і?у ?????й ??????
?з??у УРСР, ? ????ь у ???ч?? ?і? ЦК.

У ??? 1929 р. XI з’ї? Р? ????в п’я???? ?? ???? на???о ?????? УРСР ?
1928–1933 ?., ? я?м ?????ся ??ч?й ??і? ??и??? ????ї ? 20–22%; ?????о 400
???є?? (з ??а 1 500 в СРСР). С?? ?х ?? ????? ???и, як «Д????»,
«З??і???», «К??????», «А????», «Д???лю???у?, «Кр??ш?д», ХТЗ ? ??????я
??и ???є??.

П? ??у ?????? УРСР ?? ??і?ю ???я???о ??ра??м ???м ??и, ???ь р???х ????
??рю??ся ????зо?? ???а ???і?. За??ня?ся ???? ??і?я, ?? ?? ??жав??.
П?????? УРСР ?? ?в’я?? ????і ??и і???і?і??ї, я? ???? ? ???дя, ??????а,
??? ??ій. А? ??у ???и? і?і ?я??ня: «????, «???і?е ?????», «???ії ???в
???», і, як ??і?к, — ??е?ї.

Для ?ся??ня ??????х ????ів в???????? ??? ????о???о ???у ? і???і??о
????ня ??я?х.

Г??і?? ??и ??? п’я???и ?к??о ? ??: ??????? ??і? ???л?? ????ї ? ?????в
10%, ????й ????к ???я у Д??? ???? ?ше 4,5 ?н. т ???ь ???? 5,3 ?н, ??а?а
??? — ?? 4,3 ?н. т ???ь 6,6 ?н. А? ?дя???у ???? ? ???и ? ???? ??д?ля? ?о
?? п’я????о ??у. Р?я??а ??а??а, а ? ?ю ??і?а і??ія ? ??ш як ?????я ????
?о ????? в???ня ???? ???ь ??? п’я???и ? 4 ?? і 3 ?ся?.

На ???к 1933 р. ??? ?? ????? ? ?? ???і?? ??с??и. Т?у з 1933 р. ????
«?????і?і??ї», ???о????о на????я ??ів ???? ??ис???і ?????я.

На ??у п’я???у (1933–1937 ?.) ?? ?????і ?????і ?м? ????я ?????? ???и??
(13–14%). А? УРСР ??о ?? ???? ??????о ?? ?????ла??я. У М??і ?? ??ш?о
????? ???я ? ???? ?????х ???в У??. Т?у з 4,5 ?с. ?????х ?’є?ів ?? 100
?????я в УРСР. За??ня ??? п’яти??и ??ж ???? ? ??, ?е з?? ? ???ся «?є??ею
К??я».

І???і?і??я ???а?ся в ??? ???? ????о ????ня. О????і ? ???і ??і??ою ?????ю
??я? ?? ???і вия?я? ???? ????о ??ї?у: ?????ся ???і??? ???ня, ?х ?а??ів,
???і??? ?х, ?? ????в, ????????ів. А? ??і?ння ? ????ня ??????о ????а,
????ня ??є?? ??я ????ся ???и. Ж???й ??? т?дя?х ??і?о ??в, а ??і?о–????
?????? ?я ?????ня ??????о ????у ??ов??? ??рю?? ???у ??і??? ????
????в–???і???в, ????о ????ення.

Н??? ????я і ??? ??? ? ??і???ї ????? ? і?е??? ??ів (88% ??юю?х ?? ??
????у ???).

П?і?? і???і?і??ї ? її ??і?и в УРСР — я?? ??????. В?с??к ??ї?? ??і ??я?х
і ???? ?????ня ????? ??і в’я?ів ?????в в УРСР ??я?м 1922–1938 ?. ????ь
??риє?? ?ж?ї ??????і ??? в 11 ??в; у Д??? ?? ????? 100 ??х ??; ????? ???
????ї ????? і ????е???? ??? у Х???, ????і?і ??і?? в З??і?і, К??? Р?і,
М?іу??; ??? ??ої ??????і у ???й ????ї ??? ? 92%; ??? ??? ?????ь ????ів.
Н????? ?дя??о–????ї ??и УРСР ?? ???ою ????ій?ю, ????ю, ??????ою ??ю
СРСР. За ??? ???й ??? ????в?? УРСР ????? ??у ??н З?і?? Є??и. В???с ????
і???і?і??ї ?? не???і ??ід?:

– ??? ???? ????? ??????, ??? ? ???ої ?лу?й ?о?????

– ??????е й ????і?е ??і??я ?????? ?л

– ??? ???н?х ?з ?д ???є??–????ів

– ???? ??р?і??я ???і?я ??????ю

– і????ня ???і?? ????ів ??лю??я

– ???? ??ж???я ???в ?????а

– ?????я, ? ???? ? ?????я ???? ? ????ь?ї ?о??

– ???ня ??є?? ??я ????я

– ????я ???? ???ій ??и і????–??і?? ??ів??в

О?е, ????к ????ня ???? і???і?і??ї УРСР ???орюв??я ? і???іа??–???у ?????.

Політика суцільної колективізації та розселянювання України. Її
соціально–економічні наслідки

Л?і??? ?? ???? ???із? в СРСР ????? ????ня ????? і???і?і??ї ??????і ?
????і??ю ????? ?с??рс?а.

Бі???? ???я?, ? ?? ? ??о ????? ???? ???ар?? ?є ????и ?і?і ?ля??і ???.
В?и ????ю??, ? ??ко?? ?лян ????ся з ?м ?? ??г?, ???? ??я ???? ? ??в ??.

О??е ???? ???і???? ?????а ????а ??? ??и і жо??і ???.

П??ід ? ????ї ????і??ї з ??ю «???????я» і??т??і??ї ???, ?і??о ?????? у
????і 1929 р. ????ою ??у? ЦК ВКП(б) п? ?і???я в ?????й ??ін ????і??ї в
У???, ????ся в її ???? ???? ? ? ??я?ї по??? ???ії 1930 р. , а ???м у
????? — ? ?е? 1930 р.

П???? ? ???? ????ї ????і??ї в 1929 р. ?? ??ча???о ?????і ?і? в ?????
??????: ?лян ??? ???? ??ня? ? ????в. О??? ???ію ?й ??? ???? з ?? ??ж??
?ля??а, яке ???о ??у «???і?. Т?у ?????о, ? ???и???я ????? «??і??ю ?????а
як ??? (? ?і??ою ??ис??ю, в У??? ? ?????а в 1927 р. ?? ????? 4%, а в
1929 р. — 1,4% ????? ????я). Н?і?а ????і?ь ??к ?????а ??ри?? ???й ???р
?я «??і??ї» ??? ???я?в, а ??? і ??мо??ів як «????????.

«Лі?і??я ?????а як ??? ???но ????, ? ?х, ?о чи?в ??і??й ?ір, ???ілю?? ?о
??? ???? в ??? ???о?ї ??і ? Пі?іч ?о ? С?і?. Р?? ???ля? ?а???. Р????ю??я
ся??о ??ею в 1929–1930 ?. Н??ш??і?ю ?? ??ою ?? ????ія. С?? ?с.яч ?лян
??м із ?м’я? ви?ня? з ???к, ???и в ???і ???и й ???? ? ?с.я? ????ів.

С?я??о ??? ?ір, ?? ???и ??, ? ????ою ???у ЦК ВКП(б) «Про ??? у ???
??і??ї ????ь?х ?????в у ???х ????ї ????і??ї» (?д 30 ??я 1929 р. ) в У???
?? ?????? ??е 200 ?с. ?ля??? ?с????, ?е ???х ??і?ів ? ? ??, і ?і???????
??и ?е ?? ? ?к?у???. Т?, ??я?м ??я–????а 1930 р. ?ля??? ??? У??? ?в ???і
400 ?н. ??в ?і?, ? ???і?? пе?? 1931 р. – 380 ?н., з ??ня ? ???ь 1932 р.
— 132 ?н. ??в. 30 ??ня 1932 р. М??? (??? ?і???????ї ?мі?ї) ? ???ю? ЦК
КП(б)У ??????в ?о ????я ??в’я?? У??? ? 70 ?н. ??в і ???? ?? у 282 ?н.
??в, ???а ?я селя???о ???а — 261 ?н. ??в. О?ж, із ?лян ????ся ????и
?і??, ?і?? ?е ?? ???в?? з ??ня ? ?в??.

До ????я ?і???????? ??у ?????а ???я ???? У??? ? ???не ????е: ???, ??, ?
? ????? ??, ?но??ся ? «??у ???; ? ??і?? лю?й ? ???у ???. У ?лян ??і??и
ДПУ ????и ? ?л?и за??и ??а, а й і?і ?р?? ???: ???, ???лю, ?ря?, ??, ???я
??, а ?, ? ?? ???? з ?ли?? ???щ?и і ???? в і?? ???х, ??і??а?ся ? ???ях і
в ?е??х.

З ????а 1932 р. ? 1 лю?? 1933 р. ?????а ???я ????о «?????» в У??? ???
104,6 ?н. ??в ??а. З???а ????ь ?і?, ????? ???ою з ??аю 1932 р. , ????а
260,7 ?н. ??в. На по??у 1933 р. ????о ?ю? в У??? ???в ? ????ся. Ф???о ?
?? ?я, с??? ?ря??? ? ???? ???е ????я ?ля???о ????я. Л?а ?ля ??ї???о
?ля??а ?? ???а ???ю ??ання. Лю? ???? ????, ???. Б?о ?????о ???і ???и
лю?ї??а і ?????а. Б??и, ???? ?я??? ?т? ?д ???? ?е?і, ??и їх у ??а і ?м
??? в ????х, ???ях, ? ?лицях.

У ???і ?? ????? (1932–1933 ?.) в У??? ???? ??й??е 5 ?н. ?іб. В??і?к
?ці??ї ????і??ї ? ????? ?і?вся ????? ?л? ??: б?о ???о ?????о, ?????о ???
се??я?в, ?????ся ??і є?? ????а ???а — ????е ?ля?т?. Ви??я? з ?? ????ся
????? к?с.

Н?????а ???? ????і??я ???? ? ????ня ??ук?в?х ?л ? ??, ? ????? ???у ??у в
????? ?????? і ???о ????о міня? ???? ?я?: ????? ?д ???у і ???ій ? ????ня
???????, ???в??я ???х ??ів ?іб???і??, ????? ?????я ???? ????, ???за?й??
і ?????о–??і??о ?і??ня ????в.

Громадсько–політичне життя в Україні у 30–х роках

Г???м ?і?? ?????–?????о ??я в У??? в 30–? ро? ?? ?ве???я ??і???о ??????о
???. І?? як ??і?ій, ?к і ????ій ?к ???. З???ій ?ля?в у ????і ??? ??я
«???о й ?ю???о ??? ????. Вия?м ??о ?? ?????я ????х ????ів, ????р, ????я
??? ??я в ???? ?с??х ????ів і ?????ів. С??н ?м ?? у ??у ???у ???, ве??х
??? ????о й ???? ???ня. Н????, у лю?? 1933 р. з і??а?? С??? у М??і ???в
1–й ??ою?? з’ї? ?????ів–????в ?д ??і??? ??? «Зр??и ?іх ?????ів ?????.
Й.С??н ???в у ?е??ї ??ч із ??ю ????–п’я?????ь (з ви????я ???? ?ря?в) з
У??? М.Д???о і М.С???о. П??ба??ся ???о ???? ??ї??е ????е ?лянс?о ?
«???і???ї ????и» ? ???у ????? ??у — ????і ??од?.

П???? ??? ? ?я? ? ????я ?????? ??? ??і??? ?? ??ня?я ??ї К????ії СРСР, я?
в ??? ???и «?а???ою».

У ??? 1936 р. ??? ??ї К????ії ?? ??????. П???я ?и??, ??е ??і?е її ?????я
? ??і?? ???, ??? ???? ????ів, ? ??? ????ня. В У??? в ?????і ?я? ???
13 ?н. ?ш.

Н?????й VIII з’ї? ?д 5 ??ня 1936 р. ????в ?? К???у?ю СРСР. У ?й
???????я, ? в СРСР ????? ???і??? су?і???. Б????п??і ??? ? ?га?в ??и
??ню??ся ?я?? ? ?єм?? ?????я. Б?о ????о ????ю «п??????, ??о ?іб, я?
????я з ?????о ??я ??з ???і?ь ? «?????ор??х ???». С?я? ????и ??і з
?????и ??а ???и й ?? ??ни? в ?і ??? ??и. В?о?і ??? в ??? ?? ?????я ? ?
?????и ???я? (??д, ???а), а, як і ? ??, ? ??? ??и??я ???ів. Бу? ???о й
і?і ?і?, ??е ?і ?ни ?як ? ???илися ? ???і ???? ??и, ???? ????? ???? ?д
???ою і ??і???м ?і?ню?в ??????? С??? ??і?? ???. У Кон???ії 1936 р.
(К????ію УРСР ?? ??ня? 30 ??я 1937 р. ) ??а??ся, ? К??і??? ??ія є ????
я?? ?іх ?????х і ??а?? ?????й. Це ??? ???і?? ????і. П?? ??ія ???а бу?, ?
??у С???, ? ?? ??лі?ою, є??ю в ??я?х і ???. Т?у ??? ???в ???о ???? ?іх
??и?х ????в, лю?й, я? ?гли ? ??????ь з н?, ? ?????? ?? і?ї. Це, ?????,
?? ??? і?? ????? ??ій, я? ??о ?? ??и ? ?юз із ????ка?.

1931 р. ????ся ??? ???м ???? у ??? «У?????о ??????о ???» (УНЦ), «?????»
я?? ДПУ ???? «??на??» М.Г?????о, а ??м — ?? ???? ? ???ій ?? ???і?
М.Я????о. Д???? ?д ??х ??в «???ня» і «?я?я», ??і ?суд?и ? ??ін 3–6 ??в
50 ??? ?я?в У???, ??д я?х ?? ???і ??и ЦК УРСР В.Г????, В.М????, П.Х??юк,
М.Ш?г, а ??ж ???і ч?? УСДРП ? ??????ї ??ії З?і?? У???. У 1934–1941 ?. 33
з ?х ??у б?о ????о ? «???дя??у ?я???? і «?????», а 21 — ???іля?. Зок??,
М.Я???? ???в 6 ??в С????? ???в. В ?’я??? ?? ?????и в ??? «??ї????» С???
і ?во?? «В???ї??? ?????й ?? (ВУЦБ)» і в ??? 1937 р. ???іляли.

На ???у 1933 р. , ?? в У??? лю??в ??д, ????ся ???ії ??и ??ї??? ?????в.
Із 193 ??ів і ????ів у ??и С??и радя??? ?????ів У??? 97, ??д я?х М.З??,
М.Д?й–Х??, М.К?іш, ?? ?????о. У ??? ?? ж ?? ???яв ?? ??? М.Х????.

У 1933 р. ДПУ У???, ???? В.Б????, ???о ?і?ую?й «?????ю??? ???т у ?????
?????? У???» й ???іля? 35 ???ів ????? ?????? ре????.

П?? ?????м і ????і?м ???? 1933 р. ?? ?д ?д «У??н??ю ????ою ?????єю»
(УВО). Б?о ?????о 148 ?іб, у ?? ч?? О.Ш????, ?????ів Б.А????–Д????а,
П.Г??? (Ос?? В?ню), О.Д????? ? і??.

П??г ? «???? ???» — ??і?а ???, ? ?????я 1933 р. в КП(б)У. За ?а ?? з
??ії «??с??» ??д 39 ?с. ??ів. 5 ????а 1934 р. ?и ???і ????іх ??в ?? ????
О???у ???, а по?м і ???і?і «?і?? і «?і??.

1 ??ня 1934 р. ?? ??о ??? з ???х ?я?в ВКП(б) С.Кі??. Т?о ж ?я ? ????ією
С??? ЦВК СРСР ??няв ????у «П? поря?к ???я ??в ?о ?д???у ?о ?і???я
??????х ??? — ???? «??ію ???». За ?єю ????ою, ??к ??лі???я ???у??я ? 10
?ів, ??? ??ля??ся ?з ??? ???? і ????а, ?бо?ня?ся ????ня ??? і ????ня ?о
?????я, а ??к ?ійсню??я ???о ??я ????я. Н???і ?й ???? ???лю?в і ВУЦВК.
У? в ??? 1934 р. в К?? ?? ????о ???й ??? ?д «Об’є??ням ??ї??? ????і?і?.
До ?? ?? ??я??о 37 ?іб, 27 із я?х ?з??ля?. До ??я ?? ?? ??ж ????о 114 ?ш
у ??? «П???? ????? ?????ї» ? ? 17 у ??? «?????і?. З КП(б)У ??я ????
С.Кі?? ??ю?? ??е 254 ?с. ко???ів.

У 1937–1939 ?. ??? ???ії ???? ??ж ???? ????ів, ?лян, ??ь??х, ??????в
і??і??ії.

Суспільно–політичне життя українських земель у складі Польщі, Румунії,
Чехо–Словаччини у 20–30–х рр.

Мі???? ??? (1921–1939 ?.) у З?і?ій У??? ?з???й на???ою ????ою ????ю. У
?й ??и ??? ??і в??? ???ння. П?і??і ???, ? і???и в ???х, до я?х ???и
??????н?? ??і (П??а, Ч?о–С????а, Р??ія), ????и ??у ???у ?лі??? ?я???і,
?? ????а ???? ?йя???? ?я?я?ся в ?яльн?? ??ій.

Н????ю ????ою ??ією ? ??????? П??і ???ріях За??? У??? ?? У????е
?????о–?????? ?’є??ня (УНДО) — ??ія ??????го ?ря???я, ? ?іє????я ?
?о?ття У???ю ??????, ? ?аю?? ?и ??у ? ??рис??? ??в, ? ??????й ???? У???.

С?й ??в УНДО ?і?ню?? у ?????х «П??і?», «Рі?а ?о?», «Союз ?раї??, «С?і?,
«Л?» ? ін. Й?о ??????в ?? ??? ? ??с??о ??у (17 ????в) і ??? (3 ????).
Щ??? ??ї??і га?? П??і — «Ді?» ? «Н?? ?? — ????ся УНДО.

Д??ю ? ???м у Г???і ?? Р??о–??ї??а ????? ??ія, ? ???? ?є??и ???? ???????
??а??у з ?рс???ою ??????о ?????я У???, її ??л??? і???ня. З???я ??????
???? ???и ????ою ?????ю ??ль?ї ? і?? ???.

У ??і?і ?я? К??і??? ??ія З?і?? У??? (КПЗУ). С?о?? ? 1919 р., ?? у
1923 р. ?і?? як ????а ???а ? К?у??и?? ??ії П??і. КПЗУ ????? у 30–х ?.
??д 4 ?с. ??ів. Під її ???м ????? ??л?а ?????я «У????а ????о–?ля??а ?і??
(С???), ?????ь я?ї ? пе????? 10 ?с. ??ів. КПЗУ ????а ? ????е і ?????е
????ня ??я?х ??з ???істи?у ??лю?ю і ????ня ?аю ? ?дя??? У???. Але С??н ?
за?в, ? ЦК КПЗУ ??о ?? ?????в Ш???? ? і?? «????–????і? у ?дя??ій У???.
К?і??ів КПЗУ (К???, К??у, І?не?а ? ін.) ?? ????о в СРСР і ???о як «???в
???». У 1938 р. КПЗУ, як і К??і??? ??ію П??і, ???т? К?і??н ? ??д??
?????ня? у ?’я?? з ф????.

У 1920 р. у П?? ??к? У????а ????а ?????я (УВО), я? ?о?в ????к Є.К????ь.
УВО ?є?о ???? ??ів ?я ????о ??????? ????я. З??м б?о ?????о ?’я?и з ????и
?’є??ня?, ?????? я?х ??м з УВО 1929 р. у Ві?і ???а? Ор????ю ??ї???
???а??ів (ОУН). Г??ою П??? ОУН ??с??о об?? Є.К????я.

В ??? і???ії ОУН ????о і?ї і?????? ????і?у. Її ??ю ???о???? У????а С???
С????а Д???, ??до?? ? пі???х ????ї ????і в ????х ??і?х ? ?????д?ї ?о???.
Н?і??і?и ?????и ?????? ??–я? ??? ?я ?ся??ня ???? ?? — ????? У???. Ін???
??ї ????я ?? і???ів ??ій, ?????й ? ???х лю?й, ??в??я ??о ?ці???? ??????.
Ч??ися ??? ? ?я?? ???и, ??у, ??нізо?ва?? ??ї ????, ????.

Дія???ь ОУН ??????ся, ?? ???? ??і??? у Г??и? 1933 р. ?? С??н Б???. Н???ш
???ю ???ю ??єю ОУН ?а? ???? 1934 р. у В??? ????? ???? ????іх ??в П??ь??.
Н???і ????в ??????ї ??ї ? ???? ????ів ?? за?????. Н? ?? ????? ??? су??й
???. С?? ????х ??і?ш ???? ?г??и ?? С.Б??? ? М.Л?і?, я?й ????ед?о ??????в
??х. Т?? ????х ?? з???? ? ???? ка? (я? ???? ? ???е ?’я??ня), інш? — ?
??? ??і?в ?’я??ня.

Л???і ????і ??ії ? ??? ?????и ??р ОУН.

У???і Б???и ????и ? ???х ???в з ?? ??и, ?ж га??? й ??ня? з б?у ?????,
????ї. До 1928 р. ? Б??и? ?е???я ?є?? ??. У 1927 р. у ?’я?у з ??р?і??єю
???і??о ре?? ?лі??і ?? Б???и ?????? У???ь? ?????у ??ію. Її ??в??м ??
В.З?????. П??я ????а ? ????с із ??ою, ???????а ???? ??? ?я???і. У ????
30–х ?. ??? фо????я ??????а ????? ????і??? ?????я ? ?ин??х, ???? ?
оу????.

У 20–30–х ?. Ч?о–С????а ????ся є??ю ??і??о ?мо??ич?ю ???ою Ц????? Є??и.
Т?у ????я ? ??ї???о ????я ?т ?? ?а?м, ?ж у П??і ? Р??ії.

У П?? ????о ??? ??????в ??ї??? ????? ?іг??ї, у ???х ??х ? пі???и ?я?
????я ??? ??ї??і ?іг??и.

З????я ?? ???м ???????? ??м. У????? ?лі??? ??? ?т ???? ????, м?я??? ?
??ї???. О??? ????о з??ю?? ?? ???ї, їх ??ю?? свя??к А???н В?о?н ? ??и М.
і Ю.Б???и.

О?ж, у ??? ?????о ??я ??д???ї???о ??і??? ?оя? ?? ???і ???я: ????ня ???ів
??????о ????ня У???, ???? ????? У????? ???и, ?????я в ?й ?ра????о
????о–???і??о ??.

Об’єднання українських земель та радянізація західних областей України в
1939–1941 рр.

23 ??ня 1939 р. ?ж СРСР ? Ні???ою ?? ????о ?? ?о ???д, а ??ж ?є?? ????
Мо???–Рі????а, я?й ???? ?? ??? ?? ??? у С??ій Є?о?.

С????и ?????и ???лю??ся: ??л П??і ? ??и ??? і ??????і ????ня ? Ні???и ?
СРСР; ??а СРСР ?ес? ?? ???а ??я ???у ????ї ???ії П??і, ?о ?????я Ні???и
в ?лю П???і??? ??? ? ???у ?й СРСР ? ін. Р?ян?? ????я ???ії» ?і?? ????й
П??і ??????я ??? лі?ї На?а–Ві?а–С?.

1 ???я 1939 р. Ні???а ??? ? П??у, ? ??????о Дру? ?і?? ??у. Ш??о ???аю??
у ?? ????ї ????ї, ???? ?с?? 10 ???я 1939 р. ???ли ? Б??а і Л??а.

У 1939 р. ???а Ч???ї ??ї ???? ? ????ю З?і?? У?аї? і З?і?? Бі?ру?ї.

З?і??????е ????я з е??і??м і ??єю ????? Ч??? ??ю. Ц?? ??я?, ???а, ?
????а, ? ?дя??а ?і??а ??а??а ?я?ю?? ???д ????–?дя???о ???у ????ям ??бі?и
???ії ?аю ????и. До ?? ж ?ля?, ????ю? ?д ???? ????х і ?дя??? ???, ??о
?аня? ?ою ?і?ь ? ????? ?раї???у ????і, ? ??яю?? ??д ????? ми?? ???в. В
???, ?? ????я ??? ? ??о ?о ?є?і ??и ?ж СРСР і Ні?ч??ю, ?дя??а ????? ??
??? ????іч?й ??т. С?д ??ж ??и ? ??и, що ???і ??ї?і ?????о ???? ? є??ня ?
?ої? ?і???????и ???и.

Т?у ??д ????я ????????? з??ь ??ід Ч???ї ар?ї ?в ???ят? як ?т і????ї
???????, ? ????в мо???? ?я ????я У????? ???? ?р??.

Для ????ня ?дя???о ??? в За??ій У??? ?д ????м ?нт??м ??х ???й ?? ????о
??? ? Н???х ??ів.

В??и ? Н???х ??ів ?????я в у??х ????? ??ут??і, ?д ???ою ????ії ?
??????я, ?д ????м ??? ?з???ня ???? ?? «???і?? ?о???ів ?дя??? ???.

У??ь у ???х ?я? 92,8% ???ів, я? ????? ? ????ат?х ???х ? ????ів ???я???
?іє??ії, ??????і?ь ? ви??х ?? ???ня.

Н????і ??ня 1939 р. Н??? ??и ??ня? ????ії ?о ???о??я ?дя??? ??и ? ???ня
?о ??’є??ня з УРСР. П’я? ??я В???? Р?и СРСР у ли???і 1939 р. ?????? ї?є
???ня.

На ????ї З?і?? У???, ?і??о ?лю??ї ? ??? УРСР, ?? ???? 6 ???? — Л?і??у,
С??????, В????, Т?но????, Рі????, Д??би??.

Окупаційний режим в Україні в 1941–1944 рр. Звільнення України від
нацистської окупації

22 ??ня 1941 р., з ???м Ні?ч?? ? Р?я??? Союз, У??? ?яви?ся ?я??ою у Д??
?і?? ??у. 29 ??ня ??і ?я? Л?ів, а ? ???? ??я ?е ??ролю?? ?ю Г??и?, З?і?у
В??ь, Б???у ? Б????ю. В?і???ю ?я ????? ???? ?є?? ???ій ?а? ??а ?д У??ю
(10–12 ??ня 1941 р.), ?д ?с я?ї ?? ???о ?дян?? ??ю, я? ?????а ??? ?
Ц????? ? С??? У??ни. Че?з ?ся?, 16 ???я 1941 р., ?? К?в, а ? ???у ????а
н????і ???а ???? п???? ?ю ????ю У???, ? ?ня?? В???о??? і ??і?о–?і?? ???и
Д???. К??? ?????? ? ??о ???? ?дя??і ???а ? ??и ???ва? ??? ???.

4 ??я 1942 р. Ч??? ??я ???? Се????ь, а 22 ??я ??і ??я? ???ій ????й ??т
У??? — м. С??л??к (Л???? ?л.).

На ????? ????ях ????ю??я ні???й ???і?? ре?м. С???ня ? ??о ??ї?ів ?? ???
— ?д ?????о (? З?і?ій У???), к?и ??ів ????? як ?????ів, ? ?????о, я?
??та? з ????ням ? С?д, де ? ?м’я?? ???? ????ії 1918 р. Міс??? ????ю
?іця? ????ня ?д ?????в, ???у ???ї і ?а?, ?? як ?о ????е ???? У??? не
????ся ???о ??а.

На ????? ??ї??? ??ях ?????ь ??і??я ??–я?х ??к ?????і й ??????? є???.
У??? ?? ???л?о ? ?с??.

З??о з ???м фю?? ?д 17 ??я 1941 р. «П? ??????я ци??но? ??в??я ? ?????
?і?? ????я? у ??? 1941 р. ?? ???? ????і??? «У???», я?й ??ля?я ? 6 ???в:
В??ь і П?і?я, Ж???, К?в, Д???????, М???в і Таврія.

Й?о ??? лю?й ??г ??ї??а Е?х К?. Д??с і С???нщи? пе????? у ???я???ня
????? ?????о ?????ня. У????і ??і З????я фю?р ????в У???і. На з?лях
Пі?ен?ї У??? з ???м в О?? ???? «Т??ні??ю», я?, ??м із Пі?і?ою Б???ою ?
Б????єю, ?? ?р??о Р??ії.

Л?і??а, Т??????, С?????? і Д????? ???і ??? ???? «Г????, ? ?? ???? ?
К?????о ????н?о ?бе?а???а.

Для ???і?я ?і? ????я? С?? ?? ???? ??? ??с???о і ??ен?й ???????? ???.

У???ям ????? ????у ?я???ь. За ???и Гі??а ?о??? ????? ????й ????я ? ???
??у. Н???? ??риє??а У??? ???? ????м ????. О??н? ????и ??, пе????? ???? й
???? в «???і ??????» і ????ив? в ?х ?і???й р??. Ні?і ????ся ?????и
??ї??і ??і ? ні??? ???ю, ?????? ??? ??у. На ?ля??і ??и ??а?? 12 ??? ??в
???ів. Б?о ?????? ??’я??у ???у по??і?ь. Г???к, ??і?я і ??р б?и ????і ?
??у ????ї ?лі??.

Ч??ся ???й ??? ? ???е ??я ?????? ???. В?т? 1942 р. Гі?? ? ??? ?д Ві??ею
???в: «Ні в я?? ?? не ??а ???? ????у ????ю ??о ? ???тя ??ї ???».
Г???лися ?м’я?и і??ії ? ????. До Ні???и ????ся ??і ???і ?с??? з К??,
Х???, Л??а, О?? і т.д. Ті?? з ??ів А???ї ?ук У??? ?? ???? ???о 320 ?с.
?д??? ??. На ????? ?млях ????? ??? ?ц?т?? ??????с?а ???.

На ???у 1942 р. Б??н ???? ???а?я і ????я ??ї?ів ? Ні???и, ? їх ???????и
? ???х у ????ій ?????с?, ? ???, у ????? ??????. Ці ??ї ??о?????ь ???ки?
???ія?. З 7 ?н. «??????? (і???? ????ів) у Ні?ч?? ???у ????и ??ї?і.

На ????ї У??? ????ь ?і ?ж?? ??? з ??ю ??ення ????я. У? ??? ???і?? ?? ?д
??? й ??? ???ли ?ся? лю?й. На ??ї??? ??ях ???? п???? ???? ????. П??? її
???? ??о є???? ????я. Л?е у Л??і в ??і ?і ???ії ?? ???іля? 7 ?с. є??в. В
У??? ???? ?ся?и ?? і ?????в, ?? ???и ??е ?е є???? ????я, ?????ь я?? ?
??и ????а ???о 2,5 ?н. ?іб. Бі???ь ??ї?ів ????о ?а??ся ? ???? є??в. О?е,
???і?? ??м в У??? ?в ?лю?ь?й ???? і ?м ????в ?ір ????я. В????я У???
???а?ся 1943 р.

Р????? ????? у С??????ій ??і (17 ??я 1942 р. — 2 лю?? 1943 р.), ???а
В?????о ??? ????? ??? з ??ю ????ня У???. За ?и ?і ?їв, по??ю? з 2 лю??
1943 р., ?дя??і ???а ?????я на 50 ?. Б?о ????о Х??в; Пі???–З?і?? ??т,
я?й ???? ? Д??с, ???в ??і?у ???у В?????ад??ї (??р Л????ї) о???, у ?? ??і
й ?????о ???ий ??з??? ?з? Л??у (11 лю??).

Ві????ся ??і ????и? ???е?я ?ієї Лі????? У?аї?, ??е ?дя??е ?????ня ?
?????о, а ?? й ?????о ?е???о ? ????й ?????п. Н???ю? ? ???й ??їзм
???о???ів, ??у ???ся ???? Х??в, Бє??? і ??? ???в Д?басу.

Ві??? ????а ? ?дя??о–????? ??? ??і??? ? лі? 1943 р., ?? ? К???–О??с?ій
?? ???? 5 ??я — 23 ??ня ?? ???о ??? ???і з’є??ня ??ів ? С???у ???.
Р??ваю? ??х, у ??? з 17 ??я ? 22 ???я 1943 р. ?дя??і ???а ?ійс?? ?
Лі???ж?й У??? Ізюм–Б???і??у, Мі??у, Бє?????–Х????у, Д????,
Ч?????о–П?п’я??у, М?і????? ? ряд і?? ?????? ???ій, ???? ? Д??а. У
???і–????і ро????ся ??ї?а ??а ? Д??о, я? ?????ь із ????ня ???р?в ? ???у
??? ??. У ??ні 1943 р. В????? (з 20 ??ня — 1–й Ук?ї???) ??т ?і? ???о
????я з Б?????о ????у ?о??и ???? о??? ???а К??. З???и ???х ??т, ???у??я
??? ????? ???а ?д Лю?ж. У ????і ?????я К?в?? ?????а ???ія. С??н, і??ую?
???е ?і?і?о??я ?л, ?к?? ? ??–я? ?? ????о ????и К?в ? ???н «В?и?? Ж??я».
6 ?ст??а ??я ????ня Д??а ?дя??і ?й?? ????и К?в. За ?і??ням ????в ??и, ??
Д??а ?? ???и? ?д ??і. За ??о??я ???і У??? ??д 1000 ???ів, ?іце?в і ????в
?? ???є? ??ня Г?оя Р?я???о Сою?, а 60 ???о?х ??? і з’є??ь ???и ???і
?????ня «К????».

Ві??? ????й ?????п, ?дя??е ?????ня ???? ??? ???? У????их ???в ?і???
????ня ?ієї П??бе??? У???. З ??ня 1943 р. ? ???? 1944 р. ? ????х ?д
П?ісся ? Ч??? ?ря і ?д Д??а ? К??т ?????ся ?? з ????лі?х ?? Д??ї ?і??ї
??и, у я?й ????о з ?? ??в ?я? ??? ???о 4 ?н. ?я?в, ?? ??я? 45,5 ?с. ???
і ????в, 4,2 ?с. ?н?в і ????? ??????? ?????, ??д 4 ?с. ???в. У ????
Жи????о–Б?????? ???ії (???ь 1943 р. — ??? 1944 р.) ?й?? 1–? У?????о ???
???? М.В??і? ????и Ж???щи?, ??? ???у К???и, ???? Ві?и?? й Рі?е??у ???і.
Нім? ???? ?и?? ??д 72 ?с. ???ів і ?і??в.

К???–Ш???і??а ?????а о???я (24 ??я — 17 лю?? 1944 р.) ???а ? ???ня 10
????х ???й. Пі?я ??, як ???і ві????я ???и ??ю, ?дян?? ?????ня ???? ???и
?ру???я. П???? ???в 55 ?с. ???и й ?????, ??д 18 ?с. ????и у ??н.

О???? з К???–Ш???і??ою ???ією ??? ???о ?и? 1–? У???ь?? ??? ?? ????о
Рі????–Л??у ?е?цію. У??і?к ???у ?? ??о?? ??д 200 ????х ???в, у ??н
за???о 2 ?с. ???ів і ?і??в ???ни?.

Т? ??м ???а 3–? й 4–? У????? ???в ?і??? Ніко????–К????? ???ію (30 ??я —
29 лю?? 1944 р.). Б?о ?зг???о 12 ???й ?????, у ?? ??і 3 ???і. 8 лю?? ??
??о?? Ні???, 22 — К??й Ріг. Лі?і??я Ні?????? ????у ?з??я? ні??? ?????ня
????ї ??ї ? ????я К??. Н??п ?дя??? ??? ? ??? (22 б??ня — 16 ?і?я
1944 р.) ??ів ? ?з???я О??, М????, П?????? У???. Р?я??і ???а ви?? ? ???
із Р??ією. К???? 1944 р. ??? у К?? ????о лі?і??в ???? ???а ? ?в???у ???
???.

О???? ????ю У??? ?? в???? ?д ?с Л?і??о–С?????? ???ії (13 ??я — 29 ??ня
1944 р.), ?? Ч??? ар?я з?ня? ???і ???і У??? і ???? ? ????ю П??і, ?
С??о?????ї ?????? ?????? ???ії (8 ???я — 28 ?в?я 1944 р.), ?? ?? ????о
За???тя.

Діяльність радянських партизан і ОУН–УПА в роки Другої світової війни

На ????ї У???, ????? ????и ???, з ??? ?ів ?з????я ???ши??? ????.

А??????? ?х О?? в У??? мі??:

– ?дя??е ????и?е ??і?я і ??????й ?х

– ??ї??? ???і???? ??і??й ? ??????й ??

– ????й ?х О??

В ??? ??????о ????ня ???к? ??? у ?? в ?х ????я ?? ????? ?дя??? ???. В?и
й ??и ??ю ?дя??о? ??????? ??. На ??? ??? ?н ?в ?я?м ???? ? ??з????я. Л?е
??я ????я У?аї???о ??у ??????? ?? ? ?? з Т.С???? 30 ??ня 1942 р. ?н ??в
??ні????х ??. УШПР ????в ?????ю ?й ??????х ???в з ???ія? Чер??ї ??ї ?
п????я ??и?н ? ????ю ?і?ії.

У??о ? ????ї УРСР ?я? ??д 60 ?р????? з’є??ь, ?и?? 2 ?с. ???в і ??. Н????
?????? з’є??ня ?я? у п??р??і У??? ? Бі???ї, ?? ?т ????ся п’я? ???х
з’є??ь. Най????? з ?х ?? з’єд??я С???а, Ф???а, К???. В?и ?аш???? ???ії ?
?????ях ???, ???и ??и, ??і??, ?ійсню?? ??и ? ????? ????ях РСФСР, У??? ?
Бі???ї. Пар????е з’є??ня ?д ?????ням С.А.К??? ??я?м ??и ?ійс?? 7 ??ів,
????и ???м ? ??х ??? 18 ?с. ????ів. Най??мі? ?? ???ія — «С????? ???.
Н???і ?є?і р????и ????а «??о? ???: ?? ??я?м ??–??і 1942 р. ????и ви??? в
???я 117 ?????х і ???? ??ів, ???и ?д ?іс 158 ???х ???ів.

П?????? ?х ?в ??м із ???их ?є?о–?????? ??о?в у ??і. На ???? з ?м ????
?????ня ??? 120 ?с. ??а?в.

К?м ?дя???о ??????? ??, в ??? ?я? ?????? і ??о???? ??і?я. В?? з???
?????ю «П?????а і??» в с. К??и ? М???в??, я? ??ю?в ???ь В.М????о, ??і??
?????ї в м. С??? (Д???) ? ?? з ???? і??ії С.М????м, у Ні??, я? ??ю?в
Я.Б?юк, «М??у ???ю» у К??о?? ? ін.

На ????ї У??? ?я? ?????и із ??ш як 20 ??н. У??н?–????????і ??и ??? в
???????х ??х О?? в ?аї?х Є??и.

К?м ?дя???о ?? О??, ??ся з ?????? ????? й ?ед???? ??ї???о ???і????о ??,
я?й ?яв ????о ? ?р?? З?і?? У???. П?? ?????? ?г?и ? П?і?і й В??і ???в
Т.Б???ь (?? ? ?? ?’я?? з ОУН). С????? ?м ??ь??й за?н «П?і?? Сі? ???я в
??? ???і з ????и Ч???ї ??ї. К?и ??і ????? ????? ?й ??н, Т.Б???ь (Б??а)
по??? ??ю ??и ?х, а ??ж ?о? ?дя??? ????ів. У 1942 р. ? В??і ???и ???
ОУН–Б??? ? ОУН–Ме???.

Н???ш ??????м ????? з’є??ням ??ї???о ??с?????о ?? ?? У????а ?????а ??я
(УПА). С???а на??і?і 1942 р. ОУН–Б???, ?ю? ? ????х В??і, П?і?я, Г?и??,
?ро?? і ??и ??ів, і ??и ?дя??? ????ів. К????м її ?в Р?? Ш??? (Ч???а). На
???у 1944 р. ?? ????? 30–40 ?сяч ??ів. Ця ??я ???? в ????й ???? із ????м
?се??ям В??і, П?і?я, Х???и, а ??ж із ????ю А?ією К?йо?ю, я? ???? ????
?ій ???? ?д ?? ??я?. Пі?я ??? ? ? ????ї Р?я??? ??ї ?ж ??? УПА ? ?дя???и
????и ?з????я ?д??а ??а, я? ??я ????ня ?х ????й ?д н????? ???ії ????а у
???ню ?о?дя??у ?й? в З?і?ій У???.

Пі?я ??і??ї ????о ?я? Я.С??? ????ю ?????єю ??ї??а ????сь У????а ?????а
??, ???? я?ї ?? К?? Л???? ? ???о?т А.Ш???к?. УНР ???? ??ою?? ??ї??і
і???и. В??п ?????а А.Ш????? з ?????ом ?о ??? ?? ??ї?ів ????в ? ??, ?
4 ???я 1942 р. УНР ?? ????о ?????.

У К??, ??я ?? ???ії, ОУН–Б?д?и ???? ??ж У????у ?????у ?? — ?????? ?
????о–?????й ??р. В?ли?м ???? ?? ?я???і ?в ??? ???у «У????е ??? (?да??
І?н Р??) і ???у «Л???» (???? О?? Те??). О???? ?я? ???і ??и, ? ????и ?
????? ???ріях ?????ст?? дія???ь ? ???у У???. А? ?я???ь ??ї??? ????, я?
??ю?? ? ??ї??у ??а?і?ь, ? ???а ? ??ів ????в. У ??? 1941 р. ?? ??????, а
в лют?у 1942 р. ???іля? у К?? г?? ??ї??? ????і?ів — О?? Т?і?, Ів?а Р??а,
О??а Ч?е??ьк?о ? ін. Н????і 1942 р. ??і ????? ?я???ь УНР у К??, а ??? і
у Л??і. У ??і 1944 р. ОУН–Б??? ? ?????? ???ч?х ??ій У???, ?????? ?і??
??ї?ів ? ?є??у ???? в м. С??р ???? У????у ???у ????у ?? (УГВР), я? ???а
???? і про? СРСР, і п?? ????ї «Н?? Є???.

Н????? ???? ????? ??і?я ?? Ві?? ? Л?ів. У ????х ??????х ???х ? ????ї
У??? ?я? 2150 ??ів. Го??? ???ням ?о? ?? ?? ????ня ????????? зе?? ? ???
?????ї П???? ???и.

А???й ??????й ?х, ?ї? ?????и ?? і ?дя??? ?х О??, і ??ї??? ???і???? ?х
Оп?у, і ????й ?х Опо?, ?іс ???й ??д у бо??? ??и ?????х ????в в У???.

Втрати України в роки Другої світової війни. Внесок українців у

перемогу над фашизмом

З?дя? ??????у ????ю, ві?а, ? ????а? 22 ??ня 1941 р., ??а? ?и?? ? ??ї??у
??ю.

У ??у ж ?ч ??и ???? ?і?ія ???а ??ї??і ??а К?в, Ж?о?р ? ін.

Пі?я ???ії ????ї У??? ????ся ???й ??????й ?х, я?й ??? ????м ???? ????х
??т. Н??и? ?????? за??, а ??ж ?? ?????? з’є??ня ?д ?????ням С.К???,
О.Ф?о??, С.Н???, П.В???? ?? «???у ???, ??рю?? ці? ??, ????і з–?д ????ї
???і?? ??и.

На ???к 1944 р. ????а ?р???ми ????я ????а ??е 12 ?с. ?2.

У ???? ???ях У??? ??? ?р??ію ???? ?д ???ни?в ?я? ОУН–УПА. З??у ???і?у
??? в ??? У??? (К?в, Рів?, Ж???, К?’я??–П?і???й) ?? ??і??? (???у як
?ль????, ?к і ????і??? ??і?я). Ві?? ??і??? І.К?ря, В.Б?з, О.Т?і? ? і?і
???? ??е ??????, ???пі??? ??и О??.

На ???х Ві??ня?ї ??и у ??? ?дя??? ??? ?? ???о 6 ?н. ??ї?ів; ??н ??? із
?х ???в, ??н ??? із ?х, ?о ? ???я ??м, ?? ???? ???ю. 2072 ??ї?ів ??
?о??? ви?? ?а?я в СРСР — Г?оя Р?я???о Сою?, із ?х 32 — ?і?, а І.К??? —
??і.

Із 7 ?н. ?????? 2,5 ?н. ???? ?ї?–??і?і.

Із 15 ???в ??? ???? ??ю??ся ????и ? ????? — ??ї?я? з по???ня.

З???а ?????ь ??т ????х і ????? ??ї?ів ????а 7 ?н. ?іб (16,7% ?д ???
????я У???).

Ві?а ????м ???м ?????я ??а? й ??? У???. По?і?ю ?о ???? ?? ??е? 714 ?? і
28 ?с. ?л, 2 ?н. ???ів. Без ??а ????? 10 ?н. ?ш.

Б?о ???о 16150 ?????х ???є??.

Ві?а ??а тя?? ?????ням ? ??? ?я ?ї?в Ч???ї ??ї, а й ?я ??? радя???о ???,
??ї???о ???а.

Г???і ???я ?????я ?д ?с е???ії ???є?? ? ?ід ???. Це ви??? ? ?? ???х ???,
а й лю??? ??в. О?ак з У??? ?е ж ?? ???? і ???о в ?ю ? ??х ??ях ??д 500
?ли?х ???є??, у ?? ??і — ?????, ???о?????, ????ер???й, ???????? ??? з
Х???, «Бі????, «Л?і??а ?зня», «Т????????, «У????» ? і?і з К?? (??? 197
??риє??), ????і?і з М????, ??? ???о ???????я з Кра???ь?.

Р?? з ?????ням і ??і?ю ? ?ід ї?? ??і???? ???и?, фа??і. Н????, 25 ?с.
???ів Д??? ?? ?ря??? в К??с і К????. На ??х ??ях ????ся ??ю?? ?????? ?с
у ?д???? ??? ??? — ? ?????і ??а, ????о ????ня. В??о з У??? в ?? ??? ??
?????о по?д 35 ?н. ???в.

Т?? ??ую?? ????ь ????в і ????в. З У??? в ?л СРСР у п?? ?ся? ??и ??
?????? ??д 5 ?н. ??в ???.

П?????ня ? ?ід ??? ????? ?????? ????й, пе????я ????о ?????? ? ??и ?є??о
?????а ? ?д??ай?х ?? і в ????? ??? ??о ??? ?????ю, ??ї?ою ???ою ???ю.
Е???ія ?в?у «А???» з К?? ?????я 27 ??ня 1941 р. В??о ?? ?????о й ????
1110 ???в ??д??я. В? ??з 4 ?і ??я ???тя ? ?? ??е ?б?и ? У?л «А?е?? ????
??? ????ї ????ї. У лю?? 1942 р. ????, ? ???яю? ????? ?я???і, ? 9 ?б ???в
???у ???у ??е?, ??я? я?й ??? ????ї но?х ??????х ???? ????я.

К???? ??д ім. А??а ?? ?????о ? К????. На 10–й ?? ???в ? ?? ????? ?х, ?
12–й — с?а???й. Ч?? 3 ??і ??я ???у ???у ????ю ????и ?е ?і ??. У ???і
1941 р. ?о??ії ?? ???? ? 18% ???, ?ж ? ????ї. 29 ??ня 1941 р. ???ся
??????я в ???? ?л А???ї ?? У??ни. Кі???ь на?о?х ??і??ів ?????я в 5 ??в,
о?? ? я?о, ? ????ся, за?????о ?????я ??о?ї ????, ????? ?я ????я ?о???
???ь. За?я? ??????ю ? ???? ???х ??м???? ??ю??я (???? ??? ? ?? з Є.П???)
з??о ?іс ??? ?й??? ? ?й ?с ??ів Т–34. Н?і ??? ???? ?????ї ??і ?з??? ??а
???, ??ю?? ???і?м М.Д?????м. Ба?? ?сяч ????х ?? ????о ? ?в ?ю?ї ??ї ??я?
?і?ій ?я???і ме??в ? ?? з О.Б?????, М.С????м, Ф.Фі???м. В???ю ?р??ю ???
У??? ?? ???? ???? ??м: ?????ня ?о???о ?????а, ??????я ???х ?????, ????
??о???й ? ?????о ???? ??н, ?????, ???в, ??? ?ре??я ?ля?? ??????а ?я
Ч???ї ??ї, ??? ??й. У ?? ???и ?? ???о 2 ??. ?б.

С?ї ?? в ???? ??и ??? ??? й ??ї??і ????? (П.Т??а, В.С?ю?, О.К????,
О.Д???о ? ін.). Дія? ?і???і ?у? ??їн??х ?????ів, ? я?х ???и А.Г???,
А.М???, М.С???х. Ті?і ?’я?и з ???м ?????? ?????і ???, ?н??? ????и. В ???
????ї ?? ????і ???и УРСР ???? ??і?? ?я ??? ???ів.

В???? лю??і ? ???і?і ??ти ??ї???о ??? у ?? Д??ї ?і??ї ??и ?? ?і?? ?і??м
?і?????? як ???й ??д у пе??? ?д ????. У???, я? ???а ? ??? СРСР, ??а ???
ООН і ??м з ????єю СРСР ? Біло??ї ?я? ?а?ь у р??і її ???? ?д ?я ????ня в
1945 р.

Голодомори 1921–1923 рр., 1932–1933 рр., 1947 р. в Україні: причини та
наслідки

1. Голодомор 1921–1923 рр.

На ???у 20–х ??в ???е ?????? У??? ?? ????о. Під ?с П??ї ?і??ї ? ???я???
?єн, ? ?ч??я ? ????ї У??? з 1914 р. ? 1921 р., ???? ????? 1,5 ?н. ?іб.
П???о??ь, ???? ?????? ?? ??т ??но??, ?ір ??а ????ся ??ш як у 5 ??в ??и
1913 р.

З????і ???і? ??я? й ???ка «?є??о ?????, я? ??о?? ?дя??а ??а. П?????? з
її ??????м ???нням ??????а у ?лян, ????а ??я ????ів у ??????і, ??а?я
??і?і, ????о ?і? ??иблю?? ???і?? ???д, ????и ??? ?????ня. К????і?а ???
1921 р., ? ???а ???ь У???, ? ???я?ся ??? ????о ?і?, в ?? ?гі??а ???ію.
Від ??? в 1921–1923 ?. у ??х У??? ???о ????? 235 ?с. ?іб. Він ????ся ??
1923 р., ?? ?? ???о ????й ???. У? ? ????? ?? ?є?о–??????х ілю?й, ????о ?
??? ре??? ?я?в і ???ів ???і??о ????.

2. Голодомор 1932–1933 рр. в Україні

Щ? ???и ?ір ????й ????і??ї, ? ????ою ???у ЦК ВКП(б) «П? ??? у ??? ??і??ї
?????? ?????в у ???х ????ї ????і??ї» (?д 30 ??я 1929 р.) в У??? ??
?????? ??е 200 ?с. ?ля??? ?с????, ?е ???х ??і?ів ? ? ??, і ?і??????? ??и
?е ?? ? ??????. Т?, ??я?м ??я — ????а 1930 р. ?ля??? ??? У??? ?в ???і
400 ?н. ??в ?і?, ? ???і?? ??? 1931 р. – 380 ?н, з ??ня ? ???ь 1932 р. –
132 ?н. ??в. 30 ??ня 1932 р. М??? (??? ?і???????ї ?мі?ї) ? ???ю? ЦК
КП(б)У ??????в ?о ????я ??в’я?нь У??? ? 70 ?н. ??в і ???? ?? у 282 ?н.
??в, ???а ?я селя???о ???а — 261 ?н. ??в. Т?? ??м, з ?лян ????ся
«ви???и» ?і??, ?і?? ?е ?? ???в?? з ?р?я ? ???ь.

До ????я ?і???????? ??у ?????а ???я ???? У??? ? ???не ????е: ???, ??, ?
? ????? ??, ?но??ся ? «??у ???; ? ??і?? лю?й ? ???у ???. У ?лян ??і??и
ДПУ ????и ? ??? за??и ??а, а й і?і ?р?? ??? — ???, ???лю, ?ря?, ??, ???я
??, а ?, ? ?? ???не з ве??? т????и і ???? в і?? ???х, ??і????я ? ???ях ?
в ????.

З ????а 1932 р. ? 1 лю?? 1933 р. ?????а ???я ????о ????? в У??? ???
104,6 ?н. ??в ??а. З??ь? ????ь ?і?, ????? ???ою з ??аю 1932 р., ????а
260,7 ?н. ??в. На ?ча?у 1933 р. ????о ?ю? в У??? ?па?в ? ????ся. Ф???о ?
?? ?я, ?і?? ?ря??? ? ???? ???е ????я ?ля???о ????я. Л?а ?ля ??ї???о
?ля??а ?? ???а ???ю ??ання. Лю? ???? ????, ???. Б?о ?????о ???і ???и
лю?ї??а і ?????а. Б??и, ???? ?ят??и ??й ?д ???? ?е?і, ??и їх у ??а і ?м
??? в ????х, ???ях, ? ?л?ях.

У ???і ?? ????? (1932–1933 ?.) в У??? ???? ??й??е 5 ?н. ?ш. В??і?к ????ї
????і??ї ? ????? ?і?вся ????? ?л? ??: ?? ???о ?????о, ?????о ???
се??я?в, ?????ся ??і є?? ????а ???а — ????е ?ля?т?. Ви??я? з ?? ????ся
????? к?с.

Н?????а ???? ????і??я ???? ? ????ня ??ук?в?х ?л ? с?і, ? ????? ???у ??у
в ????? ?????? ? ???о ??рі?о ?ня? ???? ?я?: ????? ?д ???у і ?п??й ?
????ня ???????, ?????ня ???х ??ів ?і??го???, ????? ?????я ?н??х ????,
???????о і ???а?? ??і??о з???ня ????в.

3. Голод 1946 — 1947 рр., його причини, масштаби і наслідки

У ??є?? ?с у ????? ?????? ???ся ??й ???ят?? ????е: ? ?? ??и ?????я ???і
??і, ????? ?го?в’я ???, ? ????о ??і? і ???х ?к. Для ????я ?х ?уд??в
????і ?? ????і ?і? в ????й ???? ?? ???енню ? ????? ??????. А? ??і??е
?????о і ??и не ?? ????и я?? ?і?, ?? в й?о ?а?х ?? ??м із ???? ??? ?я
????и ??????і. Під ??ом ?????? ?????а ?яд УРСР ? ЦК КП(б)У ????и у
1946 р. у ???а?? ?ря?у ?і??? ???і ??і, ?о??і?ь і ?і?з??і?ю.

Н???–?і?у 1946 р. 16 ???? Ук?ї? ???а ???. З??і ? я?? ??? ??ну?. В???і?ь
???? ??? 2–3 ???? з ???а (?я ???я?я, 1940 р. ?? ????а 14,6 ц/?, 1944 р.
— 10,8 ц/?). К?і??и ?я?х ???? ??? ?п???? ????ся ? ?я? з ???ням ?ен??
???і ???ня ?і?????і, я? в ??і 1946 р. ?? ?і??? з 340 ? 360 ?н. ??в.
Ві?о??ю ? ????я ?о ???? ??и ?пре??і ???. У сі??? ??? ?ї?? ?????? ??х
?г?ів ??уб??, ????, ??, ?????и. До ???ї ???ід???? ?? ??яг?? ??? ? ???
???л 1947 р. 1,5 ?с. ??в ????в. На 6 ?с. ко???ів ?? ????о ??????і ?я??ня
? ?????я ??і?к ??ії. Б?о ????? ?ю ??? «?о п’я? ???і?, ? я?м ?? ?су??о ?
?’я??о ?сячі ?лян. С?я? ??? ??? ?д ???? ??? в і?і ???и (????д, ? З?і??
У???), ? ??. Щ? ???? ?езлю?ення ??, ???? ??? ??? ?????и і ????и ?лян
??д. А?, ???аю? ? ??? ???, ??а ?р???ся ???и ?? 60% ?д ??у ?і????в?, ??
???? ?? на?? ???є?й ??.

З??а ????? і ???? ??ів ?я х??и. П??ся ??ж ?а?н. Б?о ????о ???и ??? ? ??й
??д ???і ??и. Це ?из?? до ??, ? в ?я?х ???ях ?? ??і м’я? ?? ?????? ?ві?.
Ві?? ?????? ????ки ???о ????? ??т, ?????ва? я? ??лося ?? ??о.

У ?й ?с, ?? ? ??? ????и ????я ?іб (?? ? ??н С??? Є??и ? Ф??ії ?? ????
1,7 ?н. ?? ?я ????и ?х ?я?в, ? ?м ????лися), в У??? ????ся ??д, ???? я??
?? ??е 1 ?н. ?ш.

О????ь ??д ??м ?????, ???и?? У??? ? ?? з М.Х???м ?м?а?ся ???? її ???? за
???к ???ів ???? ???? і ?????ь ? ????ю ? ?????? ?????а. У ??з? 1947 р.
«м’я????» Х??? ???? «???? К??о?ч. У?м, ?я ????ня ??в?ї ???ії ?е ж ?? ??
?? ?з?у в 35 ?н. ??в на??я.

Г???м ????? ???? ????ру в У??? ?? ??і??е ?????о, я? ????о ??ю ????в
??ї?ів ??? і????х ін?р?ів.

Радянізація західних областей України в 40–50–х роках. Репресивні акції
радянської влади в регіоні

Для ?? ?б ??????? ?й ???, ????о ???и, ? 17 ???я 1939 р., ?ли ?? Д?? ?і??
??а, ? ??? ?дя??о–????? ?к? ?д 23 ??ня 1939 р. ???а Ч???ї ??ї ???? ?
????ю За??? У??? і З?і?? Бі???ї. На ?й ч? ??????ь ???ія П??і Ні??и?ю.

П???а ?дя??? ??? ?? ????ою. В?? 18 ???я ?ль??й ?яд і ???е ????а?я ??ї
??ї?? ? Р??ії, ????и ??то?м ????? ? ???? з ?????? у ?й, ?д?дя? ???а до
ру????о ???у.

З?і??????е ????я з ?т?і??м і ??єю ????? Че??у ??ю. Ц?? ??я?, ???а, ?
????а, ? ?дя??а ?і??а ??а??а ?я?ю?? ???д ????–?дя???о ???у ????ям ??бі?и
???ії ?аю ????и. До ?? ж ?ля?, ????ю? ?д ?ти?? ????х і ?дя??? ???, ??о
??я? ?ою ?і?ь ? ????? ?раї???у ????і, ? ??яю?? ??д ????? ми?? ???в. В
???, ?? ????я ??? ? ??о ?о ?є?і ??и ?ж СРСР і Ні?ч??ю, ?дя??а п????а ??
??? ????і?? ??т. Слід ??ж ?????и, ? ???і ??ї?і ?????о ???? ? єд??я ? ???
?і???????и ???и.

Т?у ??д ????я ????????? з??ь ??ід Ч???ї ар?ї ?? ???я? як ?т і????ї
???????, ? ????в мо???? ?я ????я У????? ???? ?р??.

Для ????ня ?дя???о ??? в За??ій У??? ?д ????м ????м ??х ???й ?? ????о
??? ? Н???х ??ів. В?о? ?????я ? ????????м ???м ??и??в і, ???, ?? фі?ією.
Н?р?і?і ??ня 1939 р. Н??? ??и ??ня? Д????ю ?о ??’є??ня З?і?? У??? з
Р?я??ою У???ю у ??? СРСР. У ?с??? ????я ??ї В???? Р?и СРСР і У????? РСР,
? ???? ??? ?о ?лю??я З?і?? У??? ? ??? СРСР і ??’є??ня її з У????ою РСР.

П??с ????ня ????????? ??? ???в ?? ??ов??я у 1940 р., ?? ? ??? Р?я???о
Сою? Р??ія ???а ?? ???? СРСР Б???у ? Б????ю. Пі?і?а Б???а ? ??ї??і
?????? ??і ?і?? ? ??? УРСР.

Із ???м у ???і 1939 р. Ч???ї ??ї ? ????????і ??і ?????я їх ???а ?дя???я.
Н?? ????? ???в ?дя??? ??и ???? ???? у???ям ????ня ї??? ?????о ??о??.
Н???ля?і?? її ???и ??и ????і?ія ?є?ів ????х ??????ів з ?іця?ою ?????і?
ї??ї ??і ?ж ??ї???и селя??, ??ї???я ???и ???ої ?ві?, ????х ???в,
???нс?а; ????ня ???о? ??????ня, ???? ? ??; ????і??я ?????х і ????
???є??, я? ? ??о ???лю??ся ???ж? ?ля?? ? є?ея?. С?? ??я?х ???іля?? ??о,
????ізо?? у ???х ????в. В???ся ?є? ??? з ??і??ї ?п????с?.

О???? ???ся ??? й ????я ?х, ?? Р?я??а ??а ???а ??я??? у ????і ? ?ї.
П????м ? ?? ???і ??в? дія? ????? ??ій ? ?????х ???з?ій, ???? ???є?? і
???а ч??? ?ля??а. Ж???и ??і???о ??? ??и ???оу??н?? і??і??ія, ?і???? ??д
????ї ??ї. Д?я?и ?сяч за??????ів, ?ля?в ?? ??р??? ? ??і?? і ?і?? ???в
Радя???о Союзу. До ????а 1940 р. з ?х ???в ?? ???о ??е 1,2 ?н. ?іб, ??о
??е 10% ????я З?і?? У???.

В??е ?????ня ?ля??а ????и а?????і ??ї ?дя?ь?ї ??и, а ??ж ?, ? ???–но
???а їм ??я, і???р ??и ?’є?а? ????? ????і??ї. Бі???і ?????????о ???ння
до?лося ??? ???о ???????ся ? ??х ?? ?, ? ???я?и їх, по??ся в ?і??ію.

О?? в і????? ??і ??д??я ????????? ??? ?? ????ю п?ією — ?? ??? ? ??? ??в
??ї?і з’є???я в ме?х ??єї ???и.

Стан економіки України наприкінці 50 — у першій половині 60–х рр.

У 50–? ?. у ?і? ?????ся ???о–??і?а ??лю?я (НТР), ? ???о????я ???м
?????ням у ?????е ?????о ?з??к ??ї ??і?, і??????єю ????? ???ів, ?????єю
? ??????єю ???і??х ??т. НТР ?? ??я ??м ??зям ??ис???і, ?в’я??м із ??????
?????? і т????і?? ?и?роїв, ??т??о–???ю???х ??н, ???х ???а?в, ????м ???ї
????? ? ін. Т????і ??? і???ії — ???? ????ія, ????к ???я, ??е ???????я —
?е ? ????и ??? ?о???? ????? ???и. А ??е, ? ??? ?ли ????н?і?? в У???. С?е
Це ???? ? ??? ?? ???я ???і??ї, ???ур?ї ??бу?? ??????і УРСР.

Р???і??я ???і?я ??????ю і ????я ?????ів по??? ??я? ?????ю ???і??о ??я.
Це ?? ?? з н??а?? ?????? ??????й ?????? ?су, ? ???і?? і???? У??? ?
?з???ся ? ?????і. П???и ??????ся ? ??н?х пі??є?? і ?????ів, а ? ?? в
????? ????а ?я ?да??? ?????і?. З?дя? ц?? ??? й ???и ???и ??? ?ж????
??????и ???і? ?????ня, з’я??ся м????і ??ш ?????о ???????и ???і ???и і
???о–??і?і ?д?.

З???? ???ї ???? ????? ?л? ? ???? і???і?ь?? ???і?у ????к. Др?а ???? 50–х
??в ??а ???? ??т?? ????ня ???і? У???. Ц?? ???ю ??ю ??я? ???? ???і???ї,
????я ???? ?те?і?у і ?????й ??я?х.

У ? ?? ???є??а ???????я ???а? ??? ??ру??би???х ????в, ??х ??в ???????х
????в. М???? У??? ??ї? ?????я ???я??? ???????? ??і, ? ?д???? ?і??м
?????. П?? ???????я, ???? ?л??о??????, ?д???о ?д ?ся??ь ?і??ї ????, ???ю
??ша?? я??ь ???в і ???ю їх ???????ь.

До ???? 60–х ?. ??? ???????я в ????? ?ся? ??ис??? ?????а ??? ? 25%. У ?й
?с у ????? ???а ?? ??? ?????с? — ???е ????л????ня (З??і?я). Ро???ся ???
??і??х у ?і? ?х????? ??н, ??????х ????в у М????. З??? ?? ?? ?і??? в га??
?і????ня, ?????о ??? ??х ??в ?????? і ?????? ???в ?со?? ??у. З 1960 р.
??я? ???? ?і??і???у ?і??і??ів К?ва і ???????ів З??і?я ????о ?????о ?????
???я?х ???ів ТУ–124.

За ??? з 1959 р. ? 1965 р. ????і?? ???? ?і??в ?ою ??у?ію ??е ? 70%, ?о??
????к ???я, ??и, ??.

У 1962 р. в У??? ?? ???о в ?????ію ??у ??у ???ра??? ?ф????у «Д???, я?м
??з ??ї??і ??і ?з ??–я?х ??т ??а ?????я П??і, Ні???і, Ч?о–С????і, У??и?.
З’я??ся ?? ??? — ??????е ???????я ?ф?.

У ??і ????? ???а ??а ??е????ся ? ?????і ? ?с????ї Д?????? ??а?
?????????й, я?й, ? ???м ?рі???а, ???н б? ?????и Д??о ? «?е???? ???ю». На
???у 50–х ?. ??? ? ?о??у ???і?ь К???? ГЕС, ???жу??ся К?????а, Д????????
і К???а ??о??????ії.

О??е ????? ??і?? їх ????я ?? ??? «?ря», ? за??и ?ли??? ??и ????? ??????
і ???і У???.

У ?? ????и 1959–1965 ?. ? ??т?іях У??? ?? ???же? і ???????о 700 ???є??
??? ? ???? ??????і, а ??ск ???в ????о–????? ?????я і ??????? ???
?ільш?ся ???. П?? ? ???і ?? ????и ???? ??????і ??і???я; ????о ???в ????о
??и??я.

У 50–60–? ?. У??? ????ся ??м з ???? ????ів ?ль??????сь?ї ????ї СРСР.

З??і?і ??????????ї ????ї, ? ? ???? ?? ??ізня?ся ?д ????х ??і??ій,
?іню??ся ????я?. За 1952–1958 ?. ?????? ?? ??? ??е ???, у ?? ??і ? ???і
?ль?? — ??е в 7 ??в, ? ????ю ?????? — в 5,5 ??. З??п?е?й ц?и ???? ??і?
??????????ї ????ї ?в ??? ?а?? у 1954–1959 ?. — ??д 7% ??о. У???і?ь ????
в У??? ? 1950–1961 ?. ??? з 10,2 ? 19,9 ц/?, ???і?о з????я і ???й ?ір
???в ???? ку??р.

П?? ??в? ??а ??і?о–????? ?????а, як і ???, зо?ре????я ? ?????? ???? ????
??????і. Для ?? ?ш?в ? ????о, ?і бю??? ????и, ???? ?в’я?? з ????м
????о–?????? ????у, ???и, ??а? ?????ся ???в?м ???? ?????я в ? ??? ?????
? ??? ? ???? ?ль?ко? ??????.

Не ?? ????? ?????в ??????я ???о–????? ???й (МТС) у ????–??і?і ???ї (РТС)
? ??’я??? ??п ?л??а? ??і?, ? ???? МТС. Це ???? ? тя?? ????? ?бо?????
????в ??д ???ою. П????х ??і?ів ? ?? і ?бі???я ????в. Ш??ою ? ???????ю ??
??ж ???а ?ор????я со?? ????в у ????.

Н????й ??в ???? і ????е ?????ня ? ?лях У?аї? ку???и. О????? ??? ????а ?
??, ?? в ???? ???х при??а ? ????я ???ін, ????и ???в, ???ня ?????і ?р??х.

З 1958 р. ? 1964 р. ?сяг ???ї ???ції ????в і ????в ?і???я ?? ? 3%. А в
1963 р. ??и 1958 р. ????я ????? ??ла ?? 86%, а ?????? — 93%. Сі???
??????, ????ю? в ???? ???х ?????? ???і?я, ? в ??і ?? ??з??? на???я
??у??и. Д??? ???а ?? ????а? ????ю ?і? ? ??о?м, ??ляю? ? ??о бю??у ???
??? ?? ?лю?.

50–? — ???? 60–х ?. ??????ся ??є?? ?і?? в ??і ??я ????я. У ???? 50–х ?.
?? ???я?? і?ую? ? з ?воє?? ??в ???у ???у ??? ?а?. Це ?????о ???? її
??и??я — в ????? з 642 ?б. 1950 р. ? 806 ?б. 1960 р.

У 1956 р. ? 80% ?? ?і??? ??і? п??й, ?? ?????? ???а їх ? ?л?у??. К???и ж
?? ???іс? ?? ? ?і.

В???и ???и ?????я ???е ?????о. Ц?? ??я? ????ення ??х ?????х ????ів, ???а
??????. У 1951–1958 ?. в ????? ?? ????о ??е 2 ?н. ???р ????ю ?о?ю
85,7 ?н. м2, а в 1959–1965 рр. в ?ю ?? ???о ? ???о 60 ?н. м2 ??а. Т??
??ів У??? ?? ? ??а. Щ???а ?і?ню??ся в ?но??у ??га???е ???е б?і???о —
«????».

У 1961 р. ?? ????о ???у ???у. М???и ???? ?и?? ??? в 10 ??в, у ?’я?у з ?м
в ?іг ?? ???? ?? ??і.

О??е ???? ???і??о ???? ?аї? в ??ій ???? 60–х ?. ?я??ся ??і??и. С??і?? ??
?? ???о, ????я ?и?? ??и??? ????ї, ????а ?????а ?? ??і?ою й ??і????ю ??д
?????–????? ??н, ????і ??и ???с????ся ?????о. З????я ????ня ??я ??я
????і на??ння У???, а ??о ??? ??? й?о ????ня.

Мі?я?и ?????в ??????ся ??з «??? ?? із сі???? ?????? в ?о???і?ь, ???о у
??у ? ????.

Суспільно–політичне життя в Україні у другій половині 50–х — на початку
60–х рр.

П??с ???і???ї ???в ?з???й ??в ? ????е ??я ??уб??. Б?о ???но ???я ???и
??ї??? ??, ????? «С??? ??ї??? ??» Б.Г????. В??и 1955 р. ?????о ?ст??
??????ю ?і????ів У???. У 1957 р. ??? ???? ?р?? «Н??? ?о?і?ь ? ????ія»,
«У????? і????й ???». Роз??вся ??? У????? ?дя??? ?????ії. А ?ім, ?????ь
??я?в і ??с???і?ь ???? М.Х??? ? ?? ?о??я ???ят?? ?????я ? ??і ???? ???,
??и, ?????, ????а. По???я ??? ?????ї ??д?ї ??? в У???. У 60–х ?. в ????
???х і в К?? ????ь ??ї??? ?іл ?а??? 28%, ????? — 72%, в і?? ??? ???і?о —
16% і 84%. Р??і??я ??а??ся ?д ???и «і??????і??, «????я і ??тя ???.
М.Х??в ??р???, ? ?з ?????ня в ?і ??и ??я ?ю?их ????к ???ь?ї ?? і ????
???? ????ий.

В У??? ?????я ??і??ня з ????х ?????? ??я?в ???о–??і??о ????. Р????ся
???? ?я???ь у ??? фі?? т??о? ??, ма???????а, ??і??, ???і?? ??. У??? ??
??м із ???в ???? ?????и. У????і ???? ? і???и ?????? і ????и ???у ???
«К?? (1964 р.), ??у в СРСР ??ю? ??? ???? ??ілю «Д??? (1961 р.), ???
«П???» (1962 р.), «М?» (1964 р.). У??? ?? ?р? у ??? ?????рю??я. Ці
до?і??ня ?????я ?д ???и??м ???і? Б.П??а. Н????і 50–х ?. ???ік М.Б??ю?в
???? ?? ??? ????ї ??ії ?ля і ????ї ???, ? ????? ?ґ????ня ??ії ?????? ?
?д??і???. У ??ій ?ло?? 50–х ?. ???? ?ою ?я???ь ???–??? М.Амо?в.

П?? ??? в ??? ???????х і ????? ????н, У??? ????ся ???ою ????єю СРСР.
Т????? ??о ?ре???я ???в?? ??? ? ??? ? Мос?и.

«Ві??? в ??ї??ій ????? ???ся ?і?у 1955 р., ?? ?с???а «Лі????а ???»
?????? ??тю О.Д???а «М???? ??пи? і ???і??. З??й ?яч ??т?и ???? «??ирю??
??? ?? ???і???? ??і??. О ?й ?? ?сяя? я???? ????и по??ння «????я??і? —
В.С?о??о, Л.К???о, М.Ві??????, Є.Г?а?. Ця ?ея? ???х ?????в ??? с??й ????
в ??ї?ь? ?л??у, я? тя?о ????а ?д ????х ??????ю ??ою іде??і?? ???в, і в
??р ??ї ????і ????а лю?? з її і???и ? ???? ?і?м, ??ю в ????я ??і???,
????о ???и і де???ії. С?д за???и, ? ???и, я? ?????я в ????і, ?????, ??
??? ?????? ????. Т? і ? ???? ?? ?і? ?о? В.С?ю? «Т?тя ??», «Р???ля?
?з??тя», «М???; ?? ???не? ??у Д.П???а «П??а ???.

На ???у 60–х ?. ???и ???і??? М.Ві??????, І.Д?ч, Л.К???о, В.С?с. У
1963 р. ??р, а ???? — ???в «??р ??їн??? ?????я» В.С????.

У ??? ????о ????а в 50–? ?. ?? ???? ??у ??но??х ??ів. До ?х ?ід ві???
???? в 1955 р. Т?тю ???ію ?м???? В.Ля?????о, ??и Г.М???? «Мі??» ? Ю.М???
«У???е ??я». В??? ??ляр??і ??д ????я ??? ???? в т? ?с пі??і ??и П.М????,
А.Фі???а, А.Ш??р??, І.Ш?о.

Опозиційний рух в Україні у другій половині 60 — першій половині
80–х рр.

О????? ?х ??к як ???т ??и ?????? ?й ??і?о–????? ???, ?????ня ?м ???????
?? ? ????х ???? ????? ?????о?і. П?????и ???і??о ?? ви???и ?о? ?б ?????
??е? — і????ня ??????–????? і?й, п???ня ???в, ?? лю??, ???и ??а, ??у,
ві???і?ння, ????и ? ???й ???? ??ї??? ?? і ?ль??, ? і??и?у ???.

О???? ?оя?? ??о ?? в ??ій ???? 60–х — ??ій по??? 80–х ?. ?ли:

1. Масові заходи

П???? в лю?? 1963 р. у К????у ?і????і ?і??а ?н???ія з ??? ???? ??ї???
??, ??? у я?й ?я? ??? тися? ?іб, ???о??ся ? ???? ??н???ю ??и ?????ї.

У ???і 1965 р. ?д ?с ?????ї у ?ї???у ????? «У???» ?р?? С.П????? «Ті?
???х ???? з ??ою ???ою ??тів ???????в ???и? І?н Дзю?, В??ь С?с і В’я???
Ч???л. Під ї?ім ??? ?????я 140 ????х. Р??ія ???й ?? ???ви?ою: ?іх ??х
?і??? з ??? й ???и з ?????и, ? ?? ??а?ся.

З?дя? ???ря???м ?ям ????ів у 60–? ?. ?? ????о?? ???ію — 22 ??ня ??о???
?м’я? Т.Ш???а. Ц?? ?я 1861 р. ??у з ??м К??ря ???? з П????а ??з К?в ?
К??а ?я ?хо??я.

У ?м’я? ?о цю ??ю ?ля ?м’я??а Ш????і, ??и К????о ?і????у, 22 ??ня ???
????я ?????? ??а, ??? ?? по?ії, ?р? ?о ??о, ??и ? ???? ??. Ці ???????і
??ою ?оя? ??ї??ої ?????? ?і???і ????и ??? ???ю ?ас?й, ? ? ??ня?ся ??д
???? ????в с????х ???ь.

2. Листи–протести до керівних органів УРСР та СРСР

С?? т?, ?о ?????ся, ?к ??? ?????в, ?? ????т ??????в ??ї??? і??і??ії С??
?х, ?ім ?е ????, — І.С????й, М.К?ю???а. 3.Ф??о, Є.С??тюк, Б.А????–Д????,
М.Б?????й, В.С?с, Я.К???р, А.Г??? ? б?а? і??.

Л??–???? ?????я ? ?? ? ???і У???, а й з ??с?х ???в. У 1968 р. ? ім’я
???о ????я ЦК КП У??? П.Ш???, ????я ЦК з ??? і?о??ї Ф.О???? і ????я С??и
????и?в У??? Д.П???а ?? ?ді??о ??а, ? ?? ????о ???о ???? ??????в ???ї
??? Д?????в??, я? ?????? ??и ш????ня О?ся Г??? ? ?? ??н «С??». Т?, у
??і, ? ? ?? ???о ?????о ???у з ??ї??ою ??ю ????ня, ?ник? «????і???
?????. У ????? ??а ?????и ??а І?? С?????о, я?? ?????? і ???? ? 4,5 ??
???в су??? ???.

На ??? ???й ????и і ??и ???х ???ян. Ві??і?о ? ??х ??т??і?? ?? ?? ?????и
? ? ? ?ї ????х ???в, ??о??? ?і?, ?????ня ?я?х ????ів ?дя???о ?? ?о ?с??
в ???. П?? ???і? ?? ??: ????, ???а, ???іду??я.

3. Самвидав

Д?? ???? 60–х ?. ??а ??ою ????ого ???? ???а?, на????, ????? ??і???и.
З’я??ся ?? ???? ??и, як «І??????і? ? ?????я?» І.Дзю? — ???а ???а
«????ьн? ????» КПРС, ?ря??? ??и ????ції У???; «Л?о з ?зу?» В.Ч???? —
?ір? ????ів і ?????? ????? ?о ??? ???ій 1965–1966 ?.; «С?? у ?????» —
???? ??ра??о–??і???? ?е Є.С??тю?, ??вя?? ????–???? ????м, ? ?????я у ???
«С??»; ?па?? ????і???? ??? В.М??а «Р???ж із ?????а і?? Б?ія» і «С??
?і??. У ????і ??улю?? ?ся?и ????х ????–??і????х ??і?к, ??ів ??е?у,
лі???р?–???іх ??ів.

В???ю ??єю ??і??? ??я ?? ???к ??? в ??і 1970 р. са?????? ???у «У?????
???». До 1972 р. ??? ??ь ???в ???у. С?є ???ня ??? ?а?в у ??????у ??????
??? з ??????м ?????, ?’є???й і????ї ???? ???? ?я ???? ??? п???в і я?щ
??я ??ї???о ??і???.

М??і ???ії 1972 р. ? ?я?й ?с ????и ??д ???у. О?? ?е в 1974 р. ???? ?іт
7–й і 8–й ???и «У?????о ????, ?я ?????я я?? ??ну ??? ??ів С??н Х??. За
???? ?? ви?? н?? ??? ????ис??в, ? ? ??? ???? ?іт в У???.

4. Солідарність з іншими народами, які зазнали утисків від тоталітарної
системи

К?и в ??? 1968 р. ?дя??і ???а ??у?? Ч?о–С????у, ???? ?? «???ій ??і», ?
??? с????? ????и ???н?. Ї?і ?і?и ??????? ??й ?е??и ???й ??? у ??і???.

У 1968 р. ? ????и ?? ?е ???? ??????? ???? Г????а в Мос?і ?? ????о
?????ію ??????в ????–?????о ???. Від ???у ?????і ??? ????х ??р ???и
????у ??ї??их ????ис??в. П?і?і ???? ????ся ??ж ?ж ??їн??? ? є??????
???н??.

5. Створення правозахисних організацій

Пі?я ??и??я 1957 р. Г??і??? ?? у ????і 1976 р. ??а ???????в ?’є???я в
У????у ??у ??я?я ????ю Г?ь???? ?? в У???, ?о У????у Г??і??у ?і?у (УГС).
В?а ?а? ??і??ю ??????ю ?????єю в ?????. Її ??? ???н?к М?о? Р???, а с??
36 ??ів ?? ?? ??? ????и, як П?? Г????о, Л?? Л?’я??о, І?н К???, Н?ія
С????, В’я??? Чо??іл, В??ь С?с, Свя??? К?????й, О??а М??, О?? Б?д?к ?
ін.

У Д????ї ???????я, ? в с?їй ??? С??а ???ти??ся ? ?????и, а ??
?????о–????и ???? і ?ою го??у ?? ??? в ??йо??? ?і??? ?і?????а з ????я?
?? лю?? в У???.

Н???ю? ? ????у ???і?ь ?я?н?? С??и, її ???м? ????и де???ія?, ??ї ??и
?????я ? ?? ??і??о ??у з ?? ???х ????. О???у ????ь ????и у КДБ ??рю?? ?
З??і ?????и ?о ????і ???, ??? ????? в’я?ів, їх? ????е у в’я??ях ??.

У? ч?? 3 ?ся?, в лю?? 1977 р., ?? ?????? ????ів ?і?и — М??у Р??? ? О??у
Т??о. Н???? їх ?? ????о ???і?о ? 12 і 15 ?ків ???: ??? — М???? М????а,
М?о? М????а, Л?? Л?’я??а. Їх ??ж ?? ????о ? ???? ???в ?’я??ня. До
1980 р. ???о 3/4 ??ів ??и ?? ????о ? ??? ?д 10 ? 15 ??в. На ?й ?с 15 ??в
?? ??і??м ???м ?’я??ня.

У 1980 р. ??? ?????ся з ??м ????. Т?о ж ?? ?? за????? ? ?????ням в
???дя??ій ?і??ї ? ????? О.Ш???о, В.Ч???л, В.С?с, С.Х??. А??и ???и ? ?
???у «?????» в ???? 80–х ?.

О?ж, ??и ???? ??? ?????? ???и, ???і?? ?х в У??? в ??ій ???? 60 — ??ій
???? 80–х ?. ?в ??і ??и дія???і. Ц? ?х, ???? ????? ?і??? ?????, до??в ?
???? ?с ??? ?о ???? ????е У?аї?. Він ???в У??? ?і??.

Загострення економічних проблем у 70–80–х роках. Чорнобильська
катастрофа та її наслідки

І???і??і ??? ???і? ?????я ????о ?????о: ?? ??я? ????ю ????? ???? і ???ї
??, ????ю но?х ?????й. Пі???ня ??????? ??і ?о ????я ???а?????і ?????а,
??о я??і ???и ???і??о ????я ??г??? у ????? ??оря?у ??. Б?’є?м ? ?я?
і?????ції ?? не???а?я ?????? ???о–??і??о ????. Но??ю ??і? і ?????у
????ію ????ся «??????? ????и ???я?. Ві????ь ????ї ??у ?????ї ????? ?
??н?ії ??б???. З ?м, як ??????я ????? ?????о ????я у ??б?цт? ???ни і
???ї ??, ??и ???і??о ??т?ня ?????? па??.

Ця ????я ?ла ?????ю ?я ?ієї ?дя??? ??????і, а в У?аї? — ???? ???а ??, ?
????? ??а ????ти ??? ??у ??? із ?????ю?? ????????. П??аю? з 70–х ??в,
Д???н СРСР ?і????? ??? ?і?і ???и ???. В?я?к ??о?? ????????а, ???а ???. В
У??? ?? ????????? ??ж??і ??рю??? з ?м, ?б ????ня? ???и ???іх ??н РЕВ.

За 1970–1985 ?. ????к ???? ?? ?іс з 111 ? 120 ?н. т, ви??иц?о ???у ??их
???в — з 32,7 до 37,7 ?н. т, ??????ії — з 138 ? 272 ??. ?т/?д. З????я
?????я ???я. Д??с ??в ??? ? 200 ?н. т ???я в ?в’я?й п’я???і, 190 ?н. т —
у ?ся?й, ??е 180 ?н. т — в ???ця?й. З ??ою п’я???ою ????іс? ??лля ?ос??.
Щ? ???? ???, ????ся ???ля? ?????і ??і ???? ?? ?о ?, ? ?ля?? ?и?? ?д
??ею.

Сі??? ?????? У??? ?? ???і?о ?????. Р???і? ??? ??? ???? ?????ю??о в?????
??у, ??е по?ви? ?ня??у, ???о ???и ???в і ??ів. На ???? ????? ??????
??ля?ся ??? ??? ????????я, ?ж у ????і ?ся???я, ?? ??? ц? ??ів у ?????
?ся? ???? у ???е ???а??о і??? ?????я. З???, в УРСР ?? ????а у ?в’я?й і
?ся?й п’я???? 28%, в ???ця?й — 27%. П?і?яно з ??ою пол??ою 60–х ??в у
1981–1985 ?. ???? ?????? ????о ??т????ї в 3,6 ?? ???, а ?????х ?б?в — у
2,6 ??. І??? ?і???ся ???? ?? ????в, ????х ?????в, ????в ? ін?ї те?і?.

О?? ????і ???и ????????я ??????о. Т?? на????я ????? ??ів ???о ??р??? ??и
???? ??о???ї п???ії. Н???ю? ? ??? ????????я, ???? і ?д??и ? ??и ?????
???? ????а.

Н??? 1982 р. ?? ?????? в ??я ???????? ??о??? ????, її ?????и як ?і??ня
???и ??ії і ?я? ?о ма????? ?б??т ?дя??? лю?й. П?? ???? ???о ????ася. У
???? 80–х ??в у ???? ???? СРСР ???и ???? ??о??? ????. В?и ?????я ??? у
???х ??? У???, ?? й ?н?ю ??ю, ?ж в і?? ?????х.

З???ня ????в ?????ня ??с???ї ??і? ????? ? ????ня ???і?? ???ії. Т? ?? і в
У???, ??????ій під?????и ??? ??????і (???? з ????у ???я і ?д, ви?ав? ???
???в). З?????? з ???лю?й?х ??в ?іє??ія ? ? ??? ???? ???–?? ? ??, ? ????я
????? ???ню??ся ????и ?????–?????о ????у ??я?? і????і?, ?ж ? СРСР у ???.

Не ?ю? ??и ????я ?д ????в ???ї ?????і, ??ав? ??? ??ля?? ? ??і??у ?????
???? ??. С??? ро????і ?????с????? ?і? ?сяг в У??? 80% ??и 48% у Ф??ії і
25% у США. Н???а ?????ь ????? ? ??ії ґ??ів. Щ??у ????ся ? 600 ?н. т
?дю?х ґ??ів. У ??? ????? ґру?и, я?? ??? ????я Ук?ї?, ????я в ????у ?а?.

Е????а ???ія ??????о ?????я ??я ??? у ?і?і 1986 р. ????? ?????у ?
Ч??????й АЕС. П???? ?єї ??і??ї в і??ії лю??а ?????ї ????? ?? ??? я??ь
?о????я, ?????ня ? ??????ня ?х??.

У ??? ????? ??????о ???і??о ???? ????о ??????я. П???е ?????я ?????а
????о ????і ре??и, ?е ? ?в?о на?ж?ї ???і.

Процес «гласності» в Україні наприкінці 80 — на початку 90–х років.
Поява громадських неформальних об’єднань

Т??н «????? ??к у Радя???у Сою? в ?? «?????». Він у??? ? і???? ?в ?з
????у. Ф???о ?н ???в ??и??ь ????я ????? і??м?ії ?о ?я???ь ????х і ??і??
???в, ???і?ь ??? ???, ? ?я?сь ??і?ів, ???і?ь ??а?? ??? ?о ???є ??? ??о
???. О????о ????я «?а?і?? на?? ??я XIX ?????ї КПРС (???ь 1988 р.), я?
??ня? ??і??у ??лю?ю «П? ?????.

В???? ?? у ??у ???і ???ла ???м ???ї і????ї. Союз?, а ? ?? й ???????і
????? ???я ???ю? з 1987–1988 ?. ????и ??і??ю ????ів, ??? ?????х ????
за???. Н????д ? ?????я «??х ?я? ???ня?ї і??ії, ???а?в ?о ??? ???ії
30–50–х ?., ??д, ?ти???у ???? ???и. О?? із ??їв ??о ???у ?в ??? «О??к»,
??в?м ??к??м я?? ? ??в «?????» ?? ??ї??? ????? Ві??й К?о?ч. У ???? «Н??
?р», «С?????», «М??? ??? ?????я ра?? за???? ??и ?????ів, ??д??в, у ??
??і й ??ї???, ???и ??в ?п??й ? і?і ??????і ????и. Г??дя? У??? ??х ????
??? ?дк??? ?я ?? і?? В.В????а, С.П?лю?, М.Г?????о, С.Є???а ? ?я?х і??
?я?в ????ь?–???ь?ї ??лю?ї 1917–1920 ?., ??і ???? ?г??х ?ся??? за??у??ся
в ?дя??ій і??і???ї ?о ??і?ю??ся в ???у ?ер?? — як «в??и ???».

Т?? ?х ???в і ??? ?о ?х ???? ?????я в «???а????» ???? і ???х, ???? ???
«????і» в У??? ??му??я ???ою ???тій?ю ??і?ою ? ?? з В.Щ????м.

Ч??? з ?х ?????я ? ??? У???, і?і ????ся в ?с??і?. Т?, В’я??? Ч???л ?е
1987 р. ???? ???я «У?????о ????. П???и ?га???? ???, Ч???л ????я ? ???? ?
ЦК КПРС, ?е М??а ???і? ?в??ою.

Пі?я ????я у 1988–1990 ?. ?????их (? ????? КПРС) ????в, ??ів, ?і?к, ??х,
як «К?????і?? ??» у К??, «К?ь?ро???е ????? Л?? у Л??і, «М??і?», Т????о
??ї??? ?? ім. Т.Ш???а, «П??і?» ? ін., ?і??о ?? ??????о ??ння ????х
????в. Т?, Т????о ??ї??? ?? ім. Т.Ш???а, ?во?? в лю?? 1989 р., ??????о
???я н?????ї ??ї??? ??и: «П??? і «Ві?» у Л??і, «П??і?» в К??.

А??? ??? з ?????я ?????? ?і???і, ????ня ??? ??ї???у н??у ?о ?? ??? ????а
??? «Лі????а У???», ??н С??и ?????ів У???. На її ??і??, ???а, ?у?ва?ся
????и ?о ??і?у ????? ??в ???х ???і?в, ? ??о??ся ??і??? ???м у 30–х ?. у
Б??ня???у ?? ???у Киє?, ? ?о і?і ???і ???и ?????? ???и.

І???о–??????е ????? «М??і?», ?? я?? ?ля?? у ????? ? ?і??? ?м’я? ?о ???
??і???? ???ій ? ??н? ???? ?м, ?о ????? ?д ???і, ??м з і??и ?????я? ??у??
?????й ???і? «Г???? 1932–33 ??в в У???» (ве??? 1990 р.). На ??у ??? ??я
б???х ?ся??ч ?????ня ??і???ся ???? в і??ії лю??? ?????ї ???ія ??ї???о
на??.

1989 р. в К?? ?? ????о В???їн?? ????? ?????? (ВУТР). З 1991 р. ВУТР ???
???? ???с «З??.

А ?ім, ???й ??л ?р????о ??? ??в ?????ь із ?гу?? ????? ???? ?? ??я ??ня?я
??? СРСР «П? ?е? ? ін? ?с?и ???ї і????ї» (1 ??ня 1990 р.). Ц? з?? ?????
???у ??у, ???? ??у?. Т?? ?е в ???х ???ях ?? ?уб???? п???і ??і ??? ??ї???
і???ів — І.Бі?? ?о ??е??о–???? ???у в У???, В.В??ю? ?о Ц????у Р?у,
С.К?????о ?о ?? «?є??о ?????, Ю.Ш???а ?о ???ії НКВС у 30–х ?. ? ??? і??.

Т?і ж з’я??ся ??і ????? ? і?? ???в ?о ?я???ь ОУН–УПА в ?? ??и. І????
?і???ь ??? У???, а ??о її ?і?? ? ?????ї ???, ??? ?іню??? у ??? ?к.

О?е, ??я? «????і» лю? ??? ????? й ??и ???о ?с??я, ді???и ??у ???о ?іню??
???ію, ???ую?? ?’єкт??ю і????єю, ??? ??? ви???.

Декларація про державний суверенітет України та її історичне значення

П?і??е ??я з У??? ? ???у 90–х ?. ?????ся ???ю ???і?ю. Ц????ою ??єю в
??і??? ??і ????? ??и ви?? ???? ????в ? В???? Р?и У??? (???? 1990 р.).
Ви?д ? ????у ??у ??х ?????х ????ь ??є? ?і?в ?м ха??? ???в, ???? ???? ???
? їх?й ???на????. Пі?я ???в ? В???? Р?и У????? РСР, ? ????я ???і, у ній
?т? ????ся ?а ???: ?????? ????ь ? д?????а ??и?я, ?’єд?? у Н??? Р?у ????ю
???о 120 ????в.

16 ??я 1990 р. в іс??ї У??? ???я ???? ??я — ??ї??? ????т ??лю?ою ????ю
???в ??няв Д????ю ?о ????й ??ре??т У??? (? — 355 ???? ????в, ??и — 4).
Це ?? ????о ????ям ??і??? ????у ? ???і?у ???і?ь ?д ???, ???ням ????и
???и, ?????я ?ці?а??ї ???? ??ї?ь?? ???.

П?і?і ????и у ?й ?с ????ся ????о в ?іх ?????х СРСР, ?е ??ї??а ?? з–??ж
?х ??????і?ю. Не ?ю? ?? ???, ?? ??а ?????м ??? в ?????і ?????о ??ре???
У????? ???и. С???ь і ?і? ??о д???? ??і??и фа??? ???у У??? ?д ??? в
?????? ??? ?ю??о ????, ? бу? ??й ????о ???я? в М??і.

Д????я ?о ????й ?????т У??? ???є?ся з П??бу? й 10 ??і?в. У П????, ???ю?
?лю ??? У???, ???? ?в??и ?????? ??і???, ??дя? з ??? ??і??о ???е??я ?? і
??? лю??, ??аю? ????і?ь ???? ???? ?р??, ?ю? ? ?? ????и ?????т і ???я???я
??? У?аї?, В???а Р?а ?????а «????й ?????т У??? як ??о???о, ???і?і?ь,
???у і ??????ь ??и Р???і? в ??х її ??то?ї ? ????і?ь і рі????і?ь у ??і?іх
????».

У ??і? І «С?????ння ??ї??? ??ї» ?????я ??? ?ве??ої ?????? У????? ???и,
?я?я?ся ?о її ??д’є?е ??о ? ?????е?я і ???????ь ?р??в У???.

Р??л ІІ «Н??о??дя» ?????? ???і ??? ????о ????я як ? ??? ?я?ї ????ії, ?к
і ??з ???? ????в ?з?х ?в?в.

У ??і? ІІІ «Д???а ??а» ????я ????я ?о ?, ? з мо??у ??ня?я Д????ї У??? є
с????ою у ??ш?? ?іх ?з виня?у ??? ??о ??я.

Н????и ??і?? («Г??дя??о У????ої РСР», «Т???іа?? ??????», «Е????а ????,
«К????й ????») У??? ????? ? ??ї ?????ї ???я ??о ???????о ??ою, ви??с??я
????ї, ?ря?к ви????ня ????х ???ів ? ???я ??и, ???, ?????о і ????о ??и?у
??ї??? ??ї.

О???у ?? ?ю? ?а ???і ??іли. У ??і? IX «З???я і ????я ???? У??? ?я?? ?о
??о ? ??? З??? С?и, ?ут??і ???а ? ??? ????ї ??е?. «У??? ???? ????? ?о
?ій ??р ??и в ?????у ??і?о ?????ю ???ою, я? ? ?? ??? у ????? ??? і
?????ся ??х ?я??? ????в: ? ????, ? ?р?ля? і ? ???? я??? ??ї», — ????о в
Де???ії.

У ??і? X «Мі???? ????? В???а Р?а ???????, ? ???і У??? як ?б’є? ??????
??а ?? ?і?ню??? ?в??ю п?і??.

І???? ???ня Д????ї ?о ???н? ?????т У??? поля?є в ??, ?:

– ?? ????? ???ії ??ї???о ???????я, ??а?? «Р??ою ???ю», ??? Б??? Х??????,
К????ією Пи?? О?и?, У?????и Ц???ь?ї Р?и, К????ією УНР ??

– ??а ?????м ?я ???о, ?????о ?????я ?за??? У????ої ???и

– ??а ?і?? ?я і?? ???в у ??? ??????го ??ов??я ?р????

– ??а ?????ою ??ю ?я ??ня?я А?а ?????ня не???о?і У??? ? ??ї К????ії У???

Всеукраїнський референдум і вибори Президента України 1 грудня 1991 р.;
результати та історичне значення

1 ??ня 1991 р. — ????а ?? у ????????ій і??ії ??їн??? ???, ?р??ж ??і?
?????? ??ї ?????і. Т?о ?я ???ися ????? і ??? П????а У???. До ???в ??
???о 37 886 ?с. ???ян. У бю??? з ?????у ?? ?іще? ??т А?а, ??ня?? В???ою
Р?ою 24 ??ня 1991 р. і ???я: «Чи ?????є? Ви А? ?????ня ???ж??і У????» У
?????і ?я? ??? 31 891,7 ?с. ???ян, ??о 84,2% ?д ????ї ????і ???? ?
?ис?в. Із ?х ? ???я бю??ня ???і?: «Т?, ?????ю» — 28 804,1 ?с. ???ян, ?о
90,3%. П???? ???і? ?? ????я ?іх ???? У??ни ????о ?д ї??? ??????о ???.
О?е, ? не???і?ь ?о????? ? ??? ??ї?і, а й ???а??и і?? ?родів, я? ???аю? ?
????ї У?аї?.

Г???? ????и ??ї ???ї ???ч?ї ????? ? ??с???? ???я??ня ?? ?????е ????я ???
У??? ? ?ття в ????ій ???і, ????й ??? Р?я???о Сою?, ?? ??шо?і ????я в
???і?ь ???????ня ???ю ??????и ? то???и ????и, ????я ??? ?л ?????и ??
по??ї в У??? в ??? ??????ї ??і???.

К????? ? ???х у П????и ??: Г??а В???? Р?и У??? Л.К??ук, ??? Л?і??? ????
Р?и В.Ч???л, ??? У????? ?????н??ї ??ії Л.Л?’я??о, ???? Н???ї Р?и в ?????
У??? ???ік І.Ю????й, ??? У???ь?ї ???? ??ії Л.Т??я???, ???р ????? ??????
У??? О.Т???о (? ????? ??і ???? ?яв ?ою ?????у і ???? ???ів ????? ?
Л.К???а). Н???ю? на іс??і ??і??? в ?о???, ?і ????и ?оя? на ????і ?????ня
?????? У???.

Г??и ???ів ???і??ся ?к: В.Г??? — «?» 4,17%, Л.К??? — 61,56%, Л.Л?’я??о —
4,49%, Л.Т??я??? — 0,57%, В.Ч???л –23,27%, І.Ю????й — 1,74%. За Л.К???а
?????я 19 643,6 ?с. ???ян, ? ?я? ??? у ?????і. О?е, Г??у В??в?ї Р?и У???
????? ??? ???? ??ї??? в???в. Й?о ??????ю ????ю ?? ???? з п’я? «Д»:
Д???і?ь, Д?окр?ія, До???, Д????ь, Д?і?.

5 ??ня 1991 р. ? ????і В???? Р?и У??? Л.К??? ??в ?ися? П????а У???, в??в
????і ?іє??и ??ї ???? в ??й я??і. «П????, — ????? ?н, — ????и ??у ?д
???, ??н? ???и ?? і ??????и ?? ????, ??а ? ???и ?ж?ї лю??».

Становлення багатопартійної системи в Україні наприкінці 80 — у 90–х рр.

Б??????і?ь є ??єю з ??є?х ??к ????? ????? ?с?? ??і??? ? і?? ?? в ??????х
???х із ??? ???? ??лю??ям ?????о і ?????о ??я ? з ?я?і?ю ?о?дя??о?
??і???. У ????у ?і? і?ую? ?и ?? ?????і?? ???и: бі???м (?????у ?? ???аю?
?і ??і?і ??ії, я?, п???аючи ? ???х, ????о ????ю? ?и ??і); ???а «?? з
????ю ??і? (?я ????я ????і в ????? й ?????я ?я? ?? з ?? ????? ??ій ???є
в ??і?ю з ???ю); ?????м (?яв??ь ?га?? ????о ??? ? ??ю ??ій).

В У??? ??я ???? ?????? у 20–х ?. ?іх ????? ??ій іс??? ?? К??і??? ??ія
У??? — ???????а ?лія КПРС. З????я ж ?????і?? ???и в У??? ся?є ???ям
?р???ь?ї «?????» і «????і» (1985–1991 ?.) і ?????я ? ??і 90–х ?. П??ня
?о ??и ?????я ?????і??? в ??й ??? є ??? ???і?им, ?е ? ???? ??і?, ? ???к
??о ???у ??? ? ??? 80 — ???к 90–х ?.

У 1988 р. ???я ?о ????ня ??????? КПРС ????? ??ій ? ? с?я? ? ?ря?у ???у,
?е ??? ??ня?я ? ???у лі? У????ою Г??і??ою ?і?ою (УГС) ?і??ї «Д????ї
??ци?? ???? УГС із ??я? ???і?? ??????х у ????у ?га???ю. В??и 1988 р. у
С??і ?????ів У??? ?? ???? і?ю ????я Н?од?? ?? У??? ? ????ву.

У 1989 — ? ???у 1990 р. ?????я с????ня Р?у й ???? ?????я ?????о ?ю???у.
16 лю?? 1989 р. у ??? «Літ??ур? У?аї?» ?? ?????о ??? ???? Р?у, а ?е у
???і ві??ся ????? з`ї? НРУ. По??? Р? ?’є?? ??????в ??? ??я?в: ?д
????ів–?????ів до ??????ів з УГС. З??у ?? у ?пуля???ї і?й НРУ ????и ??і
в У??? ????? ?? ???в із ?к???м ЦК КПУ Л.К?в??м.

У ???і–?і?і 1990 р. ??я ???в ? В???? Р?и УРСР Д?ок???? ?? У???, ? ??і?у
?? ????? Р?, ???в у ?й ?р??нт?? ???ію — Н??? Р?у. У ?і?і 1990 р. ??
?????о ????я У????? ?????н??ї ??ії (УРП), У????? ???ян??–??????ї п??ї
(УХДП); ??? ?? ж ?? ????я ????і з’ї?и ???–????ів, ?ля??? ????ів, ????
????ів, Нар??ї ??ії, П??ї ???х, П??ї ??????? ????ння У??? (ПДВУ),
Д?????? ??ії (Д?ПУ). У ??? ?д ??? ??е?ів ? і?? ?????н? ?л В???а Р?а УРСР
?я? ??тю 6 К???у?ї ?о ???у і ?ря??ю? ?? КПРС у ??і???. З КПУ, в я?й
???лося ???і??? ??о «Д?????а ?????, ? ???ь 1990 р. ви?? 220 ?с. ?іб, а
???? ?? 38 ?с.

Пі?я ?????ня у 1991 р. ?????? У??? й ???? ??а?ії ? ??я?я ????? ?????
????ь ??ів КПУ ???? ? С?і?і???ї ??ії У??? (СПУ), ??є????ї у ????і
1991 р., Селя?ьк? ??ії (С?ПУ), ? ю???о ????? у ???і 1992 р., ? ?
?во????ї у ??? 1993 р. КПУ. З?? в У??? ?і??о ??є???? ?н? 100 ??т??х
??ій, ??е ?? ?’є?ую? у ??х ??х ?? ?и?? 3% ????я ???и.

Конституційні традиції в Україні. Прийняття Конституції

України в 1996 р. та її історичне значення

К????ія (?д ?т. constitutio — ??ій) — О???й ??н ???и, я?й р??ює ??і??
????и, ? ???ю?ся в ???і ????я го??? ??д ?????ї ??і??? і ??а?.

У??? ?є ??і ??????і ???ії. У ?і?і 1710 р. ????–?і???? ?? ??ня? ??а в
Є??і К????ія ?? і ????? Ві??а З?????о, ?з???а П??? О???. В ??? ??ї???
??лю?ї 1917–1920 ?. ?ж ????ся ???і ?????і ??, ?рямо?? ? ????я ?????
???и, ?????ня ??????о ??ре??ту. За ?дя??? ?? ?я? ???ах ?????я УРСР
1938 р., а ??м ?????я 1977 р. І з ??? ??в ?????? У??? ???а ???а в ?????ї
???ій?ї ???и.

Пі?я ?????ня ?????? У??? 24 ??ня 1991 р. ???о ??ння ?о ??????і ??? ??ї
???и. До ??? ?????ї ?? ???о ??і ????ь і ????, ?ю ???х її ??і?в ?? ?пи??,
з’я??ся ?? ??і? і ????я — ?о П????а, А???? Р???і? К?м, К????і?? С? ??.
П?? ? ?? ????і ???, ? ма? ???ю ??ю «?????й ????». П??? ?га?? ???я ?о
?????я і ??ня?я ??ї ?????ї ??ї ???и.

У 1992 р. ?? ????? ??? ??д К????і?? ???ї, я? ???и Г??а В???? Р?и У???
І.Плющ і П???? У??? Л.К?в?к. У ?????і ???у К????ії ???у ??? ??и
??і–????, ????і ??і??и ??????? ???в, с?у, ???і де?т?и. У ??і 1992 р. ???
К????ії ?? ???? ? ????? об????я, ?е ????й ??? її ??ня?я з?????ся ????к
?лі??? ????к і ???? ? ??у. Л?е ??я ???я ??? ??? В???? Р?и і П????а У???
в 1994 р. ??????? ??? ?но??я. К????і?у ???ю ?? ??????о, її ???и ?? ???и?
???и — О.М?? і Л.К??.

11 ???я 1996 р. К????і?а ???я ???? ??? К??и??ї ? ???? ?? ? ??ляд В????
Р?и. 24 ?і?я В???а Р?а ??ня? ???й ??? ? ???. 5 ??ня 1996 р. ?? ????
Т???? ??і??у ???ю, ? як? ?і?? ?????? ?іх ?????? ???й і ??. У ??? ???я
????а ?ою ??? ?л?? ??? — ?? ? ???у ?? п??о 5000 (!) ?ін і ????ь — і ????
?я ???о чит?ня у В???у Р?у ??????? ???т. Р????ся копі?а ??? з ?????я
??????? ?????–????о ?? ???и. А? по???і су???и ???? ?і?ій ??? — ? 26 ??ня
В???а Р?а ? ??ня? ???о ро?і? К????ії.

27 ??ня В???а Р?а ????а ??? з ??ля? К????ії, ?і??и ????ію ??о ???у. Б?о
???? ??? ??и з ???ючі?х пи?? — ????і, ???і?, ?????ї ??и ??. Н???р ??
????? ???? ????я, я? ?и?? ?ю ?ч.

28 ??ня 1996 р. В???а Р?а У??? ??ня? ?? К??и??ю У?аї?.

П??я?я К????ії ??і?? п??? ??? ????? У???, її ?????т і ??????у ???і?ь.
П??я?я К????ії ?? ??и?м ??? ??? у ?????? ?? лю?? і ???я?? в ??й ???,
??я? ????? ????ню ?????? а????у У??? ? ?і??й ??і.

К????ія У??? є О??н? З??? ??ї ???и. В?а ?ла?є?ся з П???? і 15 ??і?в:
З???і ???; П??, ???и і ??’яз? лю?? і ???я??; В??и, ?????; В???а Р?а
У???; П?зи?? У???; К?і?т Мі???в У???, і?і ??? ????? ??и; П?????; П????я;
Т???і??? ??ій У???; А???? Рес?б?? К?м; Мі??е ???я???я; К????і?? ?д У???;
Вне??я ?ін ? К????ії У???; П????і ????я; П??і?і ?ло??я. У К????ії У???
????о як ????у, ????у, ???а??у, ????у і ???у ??а?.

Пріоритети зовнішньої політики України на зламі XX–XXI ст.

Для ???і? ? ? ???я ????о ???и, ? ??і?????ч?й ?? ????? У??? ?????ся ???
?????и, як Д??ра?я ?о ????й ??ре??т, К????ія У??? ? ???я В???? Р?и ?д
2 ??я 1993 р. «О??? ??я?и ??і??ї ??ти? У???». У ?х ????? ?о???о ???і
???? й ??я?и ??і???лі??? ?р??ії ??ї Б??і??и.

О??? ???? ??і??ї ???? У?аї?:

1. П???в??ь, ?????ь, ??????і?ь

2. В?є????, ?????і?ь, ??????, ?????я у ?ут??і ?ра? і?? ?р?в

3. В?лю??я ??????? ????й ? і?? ??? і ?ви??ня їх ? ??

4. В???я ?і???у ?????? ??а

5. Ві??а ?д ?а?і у ????? ???

О??? ??я?и ??і??ї ???? У?аї?:

1. У??ь у ????є?????? ???і

2. С???іт??? у ??? СНД

3. С???і???о з ????и є?????ї ?і????? ? НАТО

4. А??? ??? у ?я???і ООН ? і?? ?????х ?г?і??й

Р??я?? ??? ??я?к ??і??ї ???? Ук?ї?.

У??ь у ????є?????? ???і. Г???й ?го ?і? — не????я ????х ?єн, ????я
???і??о ??? в СНД, ?ик??я ????? ???і?но?і, ???а ?д ???ів ???я?? ???и.

Г??? ????и, ? я?х ?н ??є?ся:

– Пі????й ???? Г??і??? ??? 1975 р.

– П???а ??ія ?я ??ї Є??и 1990 р.

– П???а ??а??я «В??к ??? ?і? 1992 р.

І???? ?я ??ї ???и ??я ???я 9 ????а 1995 р., ?? К?і?т Мі???в Р?и Є??и
ю???о ????в ???я П????сь?ї ???? Р?и Є??и ?о ??п У?аїни ? ?єї ?????ї. Це
???є:

1. В???я ????? У???

2. П?? ????я в ?і є????? ????и

3. П????ня ???а??? ?????ь

4. У??ь у ????? ?і??ї ????

У 1996 р. Ук?ї? ??а ??ж ??? ??єї з «???? є?????х ?га???й — Ц??????????ї
і????и, ? я?ї ??я? 15 ??? Ц????? ? С??? Є??и. У ?а?і 1999 р. ???ся ??т
??в ??? ?єї ?????ї у Л??і. У?і?м У??? ? ??і??????ій ??і мо?а ???и ??ть у
??? ??ї о??і??ї як Чо????? ???і?е ?і?????о. У ??? 1998 р. ?? ??? ???у
?????ї ???іч?ї ?????? ???за?ї. О???о ?ід ????? ?і??цю У??? з ??ю ????ою
?????ю ?????єю, як О??і??я з ???и і ?і??і???а в Є??і. Д???ія У??? ?я?
??? у ??? п’я?ї ??ї ??????? ???еї ?єї ?????ї, я? ???рю?? ???
???ноє?????ї ?з?? ? XXI ?. У??? ????а з і????ою ????я ?з’я??? ?? в
Ц????ій і С?д?й Є??і.

А ?ім ?і??ця У??? з ???и ?????? ?????я?, ?к?? з Є?????м Сою?м, в я?? ??
???а ???? ??и ??і???м ???, ????? ? ??? ???о. У ??? 1999 р. Є???сь?й Союз
??няв ????ію п? ???? ?о??и з У???ю. Д???т ????о в ??????? ??, ?е ?? ?о
??ня?я У??? ? ?єї ?????ї ? ?е. П??? ??о — ??о ???? ????ня У???ю ???і??
???.

У ???у ??я?у ??і??ї ???? У??? — ?і??і???і у ??? СНД, ?р???а ????ія ?ж ??
як ???, ?к і ?????. У?і? ?? в ????у ?в’я?? з ????ням ?????іх ?? із ?е??
СНД. З???, ??а ?і??ця ?????? з А??????, У??? ????? ? ??? у ???????і
??і??? ??и ??з ?ою ?ри??ю ? Є??и ? в і?? ????? ????, ?????? ? ?сяти??я.
У?і?м ?ід ???и ????ня у ??? 1997 р. ????????о Д?о?? ?о ??? і ?і??і???о з
Р?ією. Ц? ???р, ???і, ?? ра????? Д???ою Д?ою Р?ії 25 ??ня 1998 р. Д??ь
?????о ???аю?ся ???? У??? з М???ю, ???а ?? ????я ?ж?р??? ???ї ???і?? ??
в ??? Д??жу??и (М???) — Р?і (У???). З Т??????м ??ж ??????ся ?????є
?ів?????о, в я?? ?????і ??? ???и: У??? ???є ???н??й ?з, а Т?????н —
??і????х ??і?іс?в і ???у??я ?я ?????я ?ся?ів ?ли?х ?’є?ів.

Н????м ???? у ????? з СНД є ????я Р?ії ? ?я?х ін?х ??н ? ????я ??????
???в ?????о і ?????о ?????я, ?, ? ??у ????т? У???, ?????.

У ???? ??я?у — ?і??і???і з є?????ми ????и і НАТО, У??? ?є ??є? з???и. У
??і 1997 р. ?д ?с М?????о ??ту ??н — ??ів НАТО, ? я?? ? ??? ?єї ?????ї
?? ?и?я? Ч?ію, П??у ? У???у, з У???ю ?? ????о ??і??у Х??ю ?о ???? ?????о
?ж НАТО ? У???ю. У 1998 р. ?? ві??? ?іс ??ь??? ??????? НАТО в К??.

Ч???? ??я?к ??і??ї ?лі?? — ?ж ??? ???? і ?і???н?. А??? ??? У??? в ?я???і
ООН, ??єї ? ?і??но??ь ?єї о??і??ї, ?і??й ??л ????в ?м, ? ??? ???ьо? ????
?????х ??в Г.У??н? ??? в 1997 р. ???ю 52–ї се?ї Г????? А???ї ООН, а з
1 ??я 2000 р. У??? ??а ???і?? ??? Р?и Б??? ООН.

С??? ??????ь ???є У??? ? ?, ? ?? є ??ою у ?і? ?р??ю, я? ???і?? ?????я ?д
??о я???о ???у. У??? ?? ??? і в і?? ?????х ?????ях: ЮНЕСКО, МАГАТЕ,
Між????у ?? ? ін.

У??? ???о ??ш як 140 ??? ?і?; із 110 ????и ???в?? ?????? ????и у ???у
?ся?, у 23 — ???? ??л??а, у К?? ??юю? 43 ????? ?ед?????.

Вибори Президента України у 1999 р. Референдум 16 квітня 2000 р., його
результати

В??и П????а в 1999 р. ??у?ся в У??? ??? ? ?? ?за??ос?. Під???а ? ???в
?????я ????і?. Б?аю?х ??я? ??и? ??? в ???і ?? ??? ???. Ві??і?о ? З??у
«П? ??? П????а У???», ?б ??и ????? у ????? і ???и? ? ????о бю??ня,
?????? ????о ?? ???и 1 ?н. ?д??в ???ян У??? ? ?ою ????у. Пі?я ????ї
????и ?да?х ????х ??ів Ц????а ???а ???я ??є???? ????а? ? ??? П????а У???
15 ?іб. С?? ?х ??: дію?й ????т Л.К??, Г?о? В?х??ї Р?и У??? О.Т???о, ??р
??????ї ??ії П.С????, ???ій Г??а В???? Р?и У??? О.М??, ?с–??’єр–???р
Є.М??к, ??р ?????? ???і???ї ??ії Н.Ві??? (є?? ??а ??д ????ів) ? і?і.
Н?од?й Р? Ук?ї?, я?й ????ся ? ?і ???и, ??????? Г.У???о ? Ю.К???о.

В ?іх ???ях У??? ?? ???? ?????? ??и ????ів. В?и ?? ?і??ю ? ?????ів ?
???у ???? ???, ???ю?? ????ся ????ою ??? ?р?в ????я. Для ??о ????о????
??і ??а, в ?? ??і ??????, ??????ся ? ??но?х і ??д??х ???і??о ??я ???и.

Під ?с ??????? ??и ?я? ?н??? ???? в ??і?ї, ??рю?? ?ю?. З???, 24 ??ня
1999 р. б?о ???? «К?і??у ?т???. До її с??у ?і?? О.М??, Є.М??к, О.Т?ч?? ?
В.О??? — ?р Ч??с. Це ?’є??ня ???о ?? ??у, ???? ?? ???? в К??і ? Ч???й ??
?ля ?м’я??а Т.Г.Ш???у. «К?і?і» ????и ??в’я??я ???? є??? ????а і ????и
?оїх ???ів ??су?? ? ??о. Це ??в’я??я ????о ????ня у ???? ?????в, ??ль?
??н ???? ?в ?ій ????т, я?й ? ???? ?????? ???? і??о. Н????д ? ?????я
??і?ш ???? ????н?в Є.М???, я?? ?????? ??і ??, ? О.М??а, ? я?м ?оя?
лі?????и.

Не ?і??ся ?????? ???ія й б? ???х ???ів ???у??я ??. Т?, ??и ????а в ?????
Н.Ві??? ?? ?і??? ??????й ?т, у ??і?к ?го ???ж?? 33 ?о?, а ?? Н.Ві???
???а ????я.

В??у ??у ??????? ???м ??в?и ??? ???ї і?ор??ї, я?, ? ??, ???? ?? ? ???х
????ів, ???? ? ?ючо? П????а. Втім, ?д ?с ?????я 31 ??ня ?я?х ???? ??р??
??????а ????? ??????? ???? ? ??. В??и ??ш? ??? ??????.

У ???у ?? ??і?? ????ь ?л?ів — 36,4% ??? Л.К??, ?у?м ?в П.С???? — 22,5%,
? ??є ??е ??? О.М?? — 11,2%. Н.Ві??? ??? ?т??у ???? — 10,9%. Є.М??к ?в
п’я?м — 8%, ??е й ??е ??я ???і?о за?я? Ю.К???о — 2,2% і Г.У???о — 1,2%
???в.

За ???м ?о ???, я?о ??о з ????ів ? ??? 50% ?юс 1 ??с, ????є?ся ??? ?р
?????я. У ??ий ?р, я?й ????ся 14 ????а, ??? Л.К?? і П.С????; ???? ???
?ю?й ?е???, я?й ??ав ??? 56% ?о 15 ?н. ???в. За П.С???? ??о???? 38%, ?
???о 10 ?н. в???в. О?ж, П????а У??? Л.К?? ?? ????? ? ??? ??ін.

В??у ?? у ???? Л.К?? ?г?? ???, я? ??????а ? ??о. І????ія П????а ????я
30 ????а. У ??й і????ій?й ???і Л.К?? ??іцяв ????ня ???? ?????ї ? ??іш??
?лі??, ????? ?і???я ???і?? ???, ??? ???? ??и ???ії, ????я ?????о ??у,
????у ?і??о й ??д??о ????а. С???і?ь ???в П????а ?????є ?????а? ?м ?н????
??’єр–???? В.Ю??а, ???? ?????а. Па???т ????ю ???в (296) ????в ?????у
????? ??? Н???у В.Ю??а, я?й ?????і ??? 2000 р. ??в ????ня ?я?.

1. Ч??? ??? П????а У??? 1999 р. ????я в ??? ?н??і ??ї К????ії У??? і ???
З??у У??? «П? ??? Пре???а У???» ?д 15 ??я 1999 р. З?? ?о ??? П????а У???
???а?в, ???а, ?є???ю ?????ів ??я ??’я??ня ???? ???ів ???ян Ук?ї? ? ї?ю
????у. А??????ся ? ??е?ю ?м??и ????ь ?????ів ? ???у ??ду. Од?к ????на
???а ???я (ЦВК) ??є???? 15 ???д??в. В ???ій ??? ?? ?????ів ?я? ?? ?????и
й у бю??нях з????я 13 ?і?? ???а?в.

31 ??ня 1999 р. ???ся ??? ?р ???в Пр???? У???. П’я?? ?????ів ???и ??і??
????ь ???в: Л.К?? — 36,49%, П.С???? — 22,24%, О.М?? — 11,29%, Н.Ві??? —
10,97% ? Є.М??к — 8,13%. Ві??ід? ? К????ії, Ц????а ???а ?мі?я ????? ???
?р ???в ? 14 ????а 1999 р. В ??у ?я? ??? ?а ?????и з ??і??ю ????ю ???в.
Н???и ??су??я 14 ????а ?? ???: Л.К?? — 56,25%, П.С???? — 37,80%. Р?? —
???о ???? ???ян У??? — ????? ?і?и? ?? ????ів у ???? бю??нях, ??аю?, ?
??н із ?х ? ?ви?н ?? ?????м.

П???а Л.К?? ? ??????? ?б?? 1999 р. й «????? ?волю?я» (????ня ?????вн?
????і) у В???ій Р?і 2000 р. ??? ? ?? ???ж??і ???и ????и ????і ?ї ????ї
??и в ????о–???і?ій ??і. В???? й ?????а ??и ??и ??? ??цю??я ????ї
???????о ?о????о ????.

О??ою ??? ??????о ??у, ?? ?????? ?і???? ?? ??и ?в???ня У??? як
???????і?? ???и. У??? ?є ??? ?’є??? ????? ?я ????я ? ??и ??і??, ??о???о
????? ??н ?і? ?е у ?р?? ?ся?рі?я ??? ??і?я —?ся???я.

Пі?я ?ся???? ??и, ???? я?ї ?? ???? ??? ???у ?о????о ???і?у, а ??? ??я
лю?й ???ся ??? ?ж ???, ????я ???ня ????я ???? ?м?в ????я ???? ???ш?о?
п???у (ВВП) ? ??і 6 — 7%. Ная?і?ь ????ї ???і?? й ?лі??? ??і???ї, ???ся,
????ую? і???і?ь ?? ????я. Л?е ?? ??и ???і??о ????я ??а ???и ????? ?я
?зв’я?ння ?????? ???ь у ????ій с??, ?????ня ???о ??я ??я ???ння. С?е ??й
?? ???а ???я?????я ?????, ???а й ????а ???? ???и.

2. Пі?я ???? ? ??????? ??р? ?ю?? ????? У??? Л.К?? в У?аї? ???ся ???і?а ?
о??? 10 ??в ???ія. Д??? ??? П????–?????, а ????ь у В???ій Р?и ?ла??ся з
??????в ??х с?, ? ви???и ??и ????ня ???? ???. В??у ????ь ?????х ????в
В???? Р?и У??? ??? ?????? ??х ??ій: ????ів (??д 100 ????в), ???і?ів,
???їв ? і??. Лі? ??а????ї ????і ????? ? ???, ??е й ? ??? ??у П????у У???
? ?я? ?и ?я?м ???.

Д?е ??о ???а ???а «?і???? — ?????й ????т ?як ? ?г ??? ??о ???. В??і–??
?м ?? ????? ??х О.Т???о. М?ою ??ї ?я???і ?н ??в ????у ??х ????в па????,
?ря???в ?я???ь ВРУ в ????е ?в? ??о. Фак??о ??? ????? ?? ??????.

П?? у ??і 2000 р. в ????? ?д??ся ?????і ?і? –?????? ?а?х ? ??????х ??ій
??? ????ся ?ж ??ю і ????? ??????у ?ль??ь, я? ????? ??? П????а ? ?я? У???
(«????? ??лю?я»).

З ???? і????и ?????я ??? ?? ????ня В???їн??? ?????у, г???ю ??ю я?? ??
????? ?є??? ?а? ? ?????и ??е ??’я??я ??? ????? ?????а. П?по???ся ???и ?
????? ?????я ші?ь ???, ??е К???у??? С? У??? ??? ?а з ?х ???, ? ? ???і?ю?
К???у?ї У?аї?.

Т?? ??м, ? ????? ?? ???? ??? ???я. В ?фе???і взя? ??? 81,15% ???ян У???,
???? ? ???в. Біль??ь ??адян У???, я? ?я? ??? у ?????і, ????? ???я, ?
????ся:

1. «Чи ????є? Ви ????ії ?о д????я ??? 90 К???у?ї У??? ??ю ???ю ???ою ???
?і?у: «П???? У??? мо? ??ж ????? ????и ????е?я В???? Р?и У???, як? В???а
Р?а У??? ??я?м ??? ?сяця ? ??? ????? ??і?о ?ю? ????ь ?о у ?? ??????ня ?ю
??я?м ??х міся?в ??????? і ???? в ??????у ?ря?у К?і??м Мі?ст?в У???
Д????о бюд?? У???, я? б ????ю?? ????і ???? ?я ???? П????? У??? В???? Р?и
У???, ? ?д???о ????и 8 ???у ??? ??? 106 К????ії У??? ??а? «? в ін?х
????, ?????? К????ією У????» 84,69% ??адян У???, я? ?я? ??? у ?????и
?????и це по???я;

2. «Чи ??? Ви з ????і?ю ????я ?????? ????ан??і ???? ????в У??? і ????я в
?’я?у з ?м ??и? ???ї ??? 80 К????ії У??? «Н??? ???? У??? ? ??? ?? ?з ??и
В???? Р?и У??? ??я??і ? ??і???ї ???і??но?і, ????і ? ???????» 89% ???і?
по???о;

3. «Чи ??? Ви із ????ям ???н? ????і ???? ?пу??в У?аї? з 450 ? 300 і
?в’яз??и з ?м ???ю у ???і ??ій ??? 76 К????ії У??? ?ів «????а п’я??я?
???а «?и??, а ??ж ???ням ???і?? ?ін ? ?ю?? ??????а?» 89,91% ??ж ??о??
????о.

4. «Чи ????є? Ви ????і?ь ????ня ?????? ??а??у в У???, ? ??а з ??т я??
????ля? б і???и ???ів У??? і ??я? б їх ??іза?ї ? ???ня ???і?? ?ін ?
К????ії У??? і ????о ??????а?» 81,68% ?о?дян У??? ????? ? ???я.

Г???й ????т ?????у — ????а ???я?? У??? п??ь, ? ????ся ? ????? ?????я.
В?и ?????и ?? ба??я ?? у ??і??й ???і, я? б ? ??ою ?? ??????о–?р?????ю
?????ю.

В???а Р?а У??? ???а ?? і??????и (????и) ре???? ?????у, ??е ? ??? ??я
2001 р., ?? ?????я ??о? ??я, ??о ???? ? ??.

П???оя?я ?ж ?????ою ? ????ою ???и ??и, ? бу? ?????м ?я ?іх ??в н?????і
У??? ?? ????ся ??с? 2000 ??. П?ії ???іх ??в ???????? ?????і?ь
??а????–??????? ????? в У??? ? ????іс? ????я ви???? ??и, ???? ?
??????о–??????? ??и ??и. Бі???ь ???ян У???, ? взя? ??? у ?????і, ?????
і?ю ?????ня ??и. Т?? ???і? ? В?х??ю Р?ою У???, я? по??а ??? ?? ????і
??ї???о ??? ??? З??у ? ??? ві??і?і ?і? ? К????ії У???.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020