.

Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та особливості її проведення на Правобережній Україні

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
3 10326
Скачать документ

2

Міністерство освіти і науки України

Вінницький державний педагогічний університет

ім. М. Коцюбинського

Кафедра історії України

Курсова робота

Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та її особливості проведення на
Правобережній Україні

студентки ІІ курсу гр.. В

Ловчинської А.А.

Науковий керівник:

доц. Лисий А.К.

Вінниця-2009

Зміст

Вступ

Розділ І. Українські землі напередодні проведення інвентарної реформи

Розділ ІІ. Суть інвентарної реформи 1847-1848 рр. та її особливості
проведення на Правобережній Україні

Розділ ІІІ. Наслідки інвентарної реформи

Висновки

Список використаних джерел та літератури

Додатки

Вступ

Актуальність теми. Проведення інвентарної реформи 1847-1848 рр. було
зумовлене посиленням антикріпосницької боротьби селянства і прагненням
царського уряду привернути на свою сторону селянство в боротьбі проти
польських поміщиків, більшість яких відстоювала відновлення Польської
держави в кордонах 1772 р. і відокремлення її від Російської імперії.

Об’єктом дослідження є особливості проведення інвентарної реформи
1847-1848 рр. на Правобережній Україні.

Предмет дослідження – основні напрями, шляхи і методи проведення
інвентарної реформи Російської держави на Правобережній Україні,
реформування аграрного устрою у 1847-1848 рр.; еволюція землеволодіння
та землекористування різних категорій населення та її вплив на
соціально-економічний розвиток краю.

Територіальні рамки дослідження – це всі українські губернії, що
знаходились під владою Російської імперії.

Мета дослідження – всебічно проаналізувати впровадження в життя
інвентарних правил.

Завдання дослідження:

1) дослідити причини та передумови проведення царським урядом
інвентарної реформи 1847-1848 рр.;

2) з’ясувати економічну, соціально-політичну та національну суть реформи
Російської держави на Правобережній Україні;

3) простежити втілення в життя та виконання інвентарних правил;

4) з’ясувати значення впровадження реформи як для українського
селянства, так і для царського уряду;

5) висвітлити усі позитивні та негативні аспекти впровадження
інвентарних правил у 1847-1848 рр.

Не дивлячись на те, що інвентарна реформа 1847-1848 рр. на Правобережній
Україні неодноразово була предметом наукового дослідження, проте вона ще
не досить досліджена та висвітлена і містить ряд проблем, які ще не
повністю вивчені.

Щодо істориків, які працювали над даною темою, можна виділити: Ф.І.
Ястребова Ястребов Ф.І. Нарис з історії України в першій половині ХІХ
ст. – К.: АН УРСР, 1939., Б.Д. Лановика Історія господарства: Україна і
світ: Підручник / Б.Д. Лановик, З.М. Матисякевич, Р.М. Матейко. К.: Вища
школа, 1995., В.Г. Веригу Верига В.Г. Нариси з історії України (кінець
XVIII – початок ХХ ст.). – Львів:Світ, 1996., І.О. Гуржія . Гуржій І.О.
Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві
України першої половини ХІХ ст.. – К.: Держполітвидав, 1954.

Гуржій І.О. Боротьба селян і робітників в Україні проти
феодально-кріпосницького гніту (з 80-х років XVIII ст. до 1861 р.). –
К.:Радянська школа, 1958. .

Ястребов Ф.І. у своїй монографії подає детальний опис розвитку України в
першій половині XIX ст. Він дав оцінку політичного,
соціально-економічного та культурного розвитку українських земель у
складі Російської та Австро-Угорської імперій. Належну увагу у своїй
монографії автор приділив проведенню інвентарної реформи, її передумовам
та наслідкам.

У підручнику Б.Д. Лановика та колектива авторів розглядається історія
господарства України у світовому контексті. У ньому висвітлено
господарство в історичному розвитку, економіку країн світу в сукупності
й різноманітності форм вияву на кожному конкретному історичному етапі.
Проглядаючи даний підручник, ми можемо дослідити сільське господарство
України у першій половині XIX ст., його найважливіші моменти.

Монографія В.Г. Вериги ставить своїм завданням дослідити історію нашої
Батьківщини кінця XVIII – початку XIX ст., де автор на основі широкого
кола історичних джерел подає детальний опис суспільно-політичного та
економічного життя українських земель в зазначений період.

Монографія І.О. Гуржія є цінним джерелом для вивчення розкладу
феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України в
першій половині XIX ст. Автор досить детально досліджує становище
українського селянства та поміщиків у дореформений період, передумови
впровадження селянської реформи 1861 р., подає аналіз інвентарної
реформи, її значення та вплив на подальшу долю українського селянства.
Інша праця Гуржія про боротьбу селян і робітників проти
феодально-кріпосницького гніту є досить ґрунтовною. Адже саме в ній
автор акцентує увагу на негативних сторонах феодально-кріпосницької
системи, які підняли українське селянство на боротьбу проти поміщицького
гніту. Також автор подає нам відомості про селянські рухи 40-х рр.,
спричинені впровадженням інвентарних правил.

Структура роботи. Дана курсова робота складається із вступу, 3 розділів,
висновків, списку використаних джерел і літератури та додатків.

Розділ І. Українські землі напередодні проведення інвентарної реформи

Напередодні проведення інвентарної реформи 1847-1848 рр. українські
землі були вкотре поділені і знаходились під владою Російської та
Австрійської імперій, у складі яких вони перебували з кінця XVIII – до
початку XX ст. внаслідок трьох поділів Польщі, які здійснили Австрія,
Прусія та Росія. У першій половині XIX ст. майже усі українські землі
возз’єдналися під владою Росії. За її межами залишалися тільки Галичина,
Буковина і Закарпаття, які входили до складу Австрійської імперії.

Україна у складі Росії офіційно називалася “Малороссия”. Окремі її
частини мали свої назви. Народ продовжував називати Лівобережжя України
Гетьманщиною. За південною (Степовою) Україною закріплюється назва
“Новороссия”. Російський уряд для зручності управління Україною поділив
її територію на губернії та генерал-губернаторства. На початку XIX ст. в
Україні налічувалося дев’ять губерній: на Лівобережжі — Полтавська,
Слобідсько-Українська і Чернігівська; на Правобережжі — Волинська,
Київська і Подільська; на півдні — Катеринославська, Таврійська і
Херсонська та три генерал-губернаторства, до яких входили губернії.
Малоросійське генерал-губернаторство охоплювало лівобережні губернії,
Київське — правобережні, Новоросійське-Бессарабське — південні, а також
Бессарабську область, яка підпала під владу Росії у 1812 р. Рибалка І.К.
Історія України. Харків, 1994. – С. 227.

Становище на українських землях під владою як російських, так і
австрійських володарів було важким. Російське самодержавство керувалося
у своїй колоніальній політиці загальним принципом багатонаціональних
імперських утворень – установленням політичної, економічної та
національної зверхності панівної нації над підкореними. У результаті
антиукраїнської політики правлячих кіл Росії була остаточно впроваджена
та зміцнена царська влада на підвладних територіях. Царський уряд вважав
Україну, на землях якої в середині XIX ст. проживало 13,4 млн. чол.,
органічною частиною Російської імперії.

Господарство України в досліджуваний період стало невід’ємною частиною
економіки Росії, провідним сектором якої залишалося сільське
господарство, адже аграрна сфера стала серцевиною тодішньої
феодально-кріпосницької системи. Земля – основний засіб виробництва –
належала поміщикам, головна виробнича сила – селянство – було залежне
від феодала чи держави.

У зазначений період в Україні домінуюче становище займало поміщицьке
землеволодіння: Економічна історія України і світу: Підручник / Б.Д.
Лановик, З.М. Матисякевич, Р.М. Матейко. К.: Вікар, 2002. – С. 181.

У складі Російської монархіїЛівобережна і Слобідська Україна -68-70%
усієї землі

Правобережна Україна -75%

Південна Україна -68%Австро-Угорської монархіїСхідна Галичина -96%

Північна Буковина -69%

Закарпаття -90%

Основними володільцями заселених та незаселених земель були поміщики.
Правда, в першій половині XIX ст. царський уряд рядом указів дозволив
міщанам, купцям та державним селянам купувати незаселені землі і
володіти ними. Але це істотно не змінило становища. В руках поміщиків
перебувала переважна частина орної землі, угідь та лісів. У Київській
губернії, за даними на 1845 р.. 1 266 поміщиків володіли 3 631 139
десятинами землі, або більше як 3/4 всього простору губернії.

Звичайно, розподіл землі між поміщицькими господарствами був
нерівномірний. В одних розмір земельної площі обмежувався сотнями і
навіть десятками десятин, а в інших досягав десятків і сотень тисяч
десятин. Взагалі більша половина поміщицької землі належала великим
володільцям, які становили 1/17 загального числа поміщиків.

У Волинській губернії з 6 930 778 десятин всієї землі в 1847 р.
поміщикам належало 4 635 066 десятин, або 66,9%.

На Правобережній Україні близько 3/4 всієї землі перебувало в руках
поміщиків, а частка орної поміщицької землі була ще вищою. Характерною
рисою місцевого поміщицького землеволодіння була наявність величезних
латифундій. Основна частина земельних багатств зосереджувалась в руках
невеликої групи поміщиків.

Розглядаючи дані про поміщицьке землеволодіння на Правобережній Україні,
необхідно враховувати ту обставину, що тут досить поширене було здавання
маєтків в оренду. Власники великих латифундій часто самі не вели
господарство, а, роздрібнивши маєтки на окремі фільварки, віддавали в
оренду іншим поміщикам-посесорам. У Київській губернії в 1847 р. з 1 266
маєтків 156, або понад 12%, були в оренді. Значного поширення набрало
орендування маєтків у Подільській та Волинській губерніях.

В Полтавській і Чернігівській губерніях поміщикам належало понад 70%
всієї кількості землі. Згідно з даними за 1846 р., в Полтавській
губернії налічувалось всієї землі 3 732 234 десятини, з яких 2 694 869
перебувало в руках поміщиків і лише 1 037 365 у володінні або в
користуванні державних селян. Отже, у володінні поміщиків перебувало
72,2% всієї землі. Разом з цим їм належав основний масив лісу. Гуржій
І.О. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві
України першої половини ХІХ ст.. – К.: Держполітвидав, 1954. – С. 55.

В Харківській губернії за даними 1844 р. поміщики зосереджували в своїх
руках 2 625 481 десятину обробленої і 173 078 десятин необробленої
землі, а державні селяни мали в своєму користуванні 1 206 136 десятин і
117 401 десятину у власному володінні.

Про розподіл землі в Херсонській губернії можуть дати певне уявлення
відомості за 1845 р. З загальної кількості землі в 4 350 972 десятини
тут належало:

Поміщикам 3 527032 дес.

Державним селянам 392 752

Колоністам 236 762

Містам 156 146

Євреям-землеробам 38 280

Отже, в руках поміщиків перебувало 81% загальної кількості землі. Гуржій
І.О. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві
України першої половини ХІХ ст.. – К.: Держполітвидав, 1954. – С. 58.

Таким чином, відомості про загальні розміри поміщицького землеволодіння
беззаперечно доводять, по-перше, що основна частина орної і сінокісної
землі та лісу перебувала в руках поміщиків і, по-друге, що було
характерне співіснування дрібного і найдрібнішого поміщицького
землеволодіння з величезними латифундіями, в яких налічувались десятки і
навіть сотні тисяч десятин землі.

Щодо володіння поміщиків кріпосними селянами найбільш повну і
узагальнюючу картину дають відомості зібрані під час 10 ревізії.

Згідно цих відомостей на Україні з загального числа поміщиків було
65,09% безземельних, що володіли селянами, 47,85% таких, які мали до 21
душі, 27,02% – від 21 до100 душ, 16,12% – від 100 до 500 душ, 2,51% –
від 500 до 1000 душ і 1,41% – понад 1000 душ. Якщо ж взяти володіння їх
селянами, то перша група мала 0,17% від загального числа кріпаків, друга
– 3,36%, третя – 12,65%, четверта – 33,82%, п‘ята – 16,32% і шоста –
33,68%. Вищенаведені дані стверджують, що основна частина дрібно
маєткових поміщиків припадала на губернії Лівобережної України. В
губерніях Правобережної України була в наявності значна група крупно
маєткових поміщиків. Саме тут на одного поміщика припадала найбільша
кількість кріпаків. Взагалі ж кріпосні селяни розподілялись по трьох
основних районах України в такому співвідношенні: Правобережна Україна
56,415 від загального числа кріпаків, Лівобережна Україна 31,28% і
Південна Україна 12,31%. Гуржій І.О. Розклад феодально-кріпосницької
системи в сільському господарстві України першої половини ХІХ ст.. – К.:
Держполітвидав, 1954. – С. 61.

В руках поміщиків зосереджувалось понад 70% всієї землі і близько 60%
загального числа селян.

Вся поміщицька земля розподілялась на дві частини – власне поміщицьку і
селянські наділи. Співвідношення між цими частинами залежало виключно
від сваволі поміщика, від способу ведення ним господарства. Від його ж
сваволі залежало і місце розташування селянських наділів. Проводячи
самовільні переділи землі, поміщики часто відводили селянам під наділи
непридатну і найбільш віддалену від села частину землі. В Східній
Україні господарства, що мали 2-4 пари робочої худоби, отримували наділ
більший, ніж піші селяни. Так, у 40-х роках на Поділлі тяглові
господарства користувалися 12 десятинами орної землі і 4 десятинами
сіножатей. Піші господарства – 3 десятинами орної землі та 1 десятиною
сіножатей. В Полтавській губернії співвідношення було відповідно 6,26 і
2,79 десятини, у Київській – 6-9 і 3 десятин. Зросла кількість
безземельних селян і тих, хто мав лише присадибні ділянки. Наприкінці
50-х років XIX ст. у Лівобережній Україні вони становили відповідно 24 і
10 %, у Правобережній Україні – 7,5 і 9,25 %.

Переважна більшість державних селян Східної України користувалися
невеликими наділами: від 0,5 десятини на одну ревізьку душу в
Полтавській губернії до 8,2 десятини у Херсонській губернії. У Східній
Галичині 27,2 % селянських господарств мали менше 2 моргів землі (1,1
га). У Північній Буковині таких господарств було 17,1 % у гірських
карпатських селах – 35-43%, у Закарпатській Україні 80-90 % господарств
мали до 3/8 наділу (4,1-5,2 десятини). Історія господарства: Україна і
світ: Підручник / Б.Д. Лановик, З.М. Матисякевич, Р.М. Матейко. К.: Вища
школа, 1995. – С. 260.

За підрахунками статистиків того часу, для забезпечення потреб сім ї та
сплати податків необхідно було 5 десятин землі на ревізьку душу. В
Західній Україні мінімальний наділ визначався у 10 моргів (93,9
десятини) – для сім ї. Отже, більшість селян України не мала
прожиткового мінімуму і змушена була шукати додаткових заробітків.

Основними формами експлуатації селян залишалися відробіткова, грошова і
натуральна рента. Закон 1797 р. установлював 3-денну панщину з вільною
неділею. Але фактично вона становила 4-6 днів на тиждень. На
Правобережній і Лівобережній Україні офіційна триденна панщина
доповнювалась так званими «згінними днями» або «толоками». Часто
поміщики вимагали віл селян під час посіву і жнив спочатку закінчити всі
роботи на панському полі, а потім уже приступати до посіву чи збирання
хліба на своїх наділах. Це приводило до того, що селяни, втативши
сприятливий час посіву і збирання, залишалися без хліба. Такі факти у
кріпосну епоху набрали масового характеру. Так, власниця містечка
Ворошилівки (Вінницький повіт) Голінська забороняла селянам приступати
до збирання хліба на їх наділах не тільки після повного закінчення жнив
на ї полі, а й навіть після підготовки її поля для посіву озимих ВОДА. Ф
220. – С. № 1053. – А.1..

Охоплені ненаситною жадобою до наживи, експлуатуючи «даровану» силу
кріпаків, поміщики вигадували різні повинності, які селяни змушені були
виконувати крім звичайної панщини. Особливо щодо цього визначались
поміщики Правобережної України.

Чоловіки-кріпаки повинні були відбувати різноманітні вартові, ремонтні,
лісові та інші повинності. А жінки – прясти льон і коноплі, полоти
городи, мазати і білити поміщицькі будівлі. При чому все це робилось як
«даремщина» або «дурниці», що не зараховувались в дні панщини.

Багато таких видів «даремщини» доводилось відбувати кріпакам
Лівобережної України. Зокрема місцеві поміщики змушували дівчат-кріпачок
без врахування в дні панщини прясти нитки і вал, ткати і білити полотно.

Одним з найтяжчих видів панщинної праці була праця на поміщицьких
промислових підприємствах, число яких особливо швидко почало зростати з
другої половини XVIII ст. В більшості маєтків поміщики експлуатували на
промислових підприємствах працю селян, які відробляли панщину одночасно
і в їх сільському господарстві, а в деяких вони зовсім відривали селян
від землеробства і перетворювали в постійних кріпосних робітників з
мізерною тижневою, місячною або відрядною винагородою грошима чи
продуктами харчування.

Основна маса кріпосних робітників являла собою ще селян, які,
користуючись наділами, відбували весною і влітку панщину в поміщицькому
землеробстві, а восени і взимку – на промисловому підприємстві. Побудова
поміщиком промислового підприємства справедливо розцінювалась селянами
як велике нещастя. Лановик Б.Д., Лазаревич М.В. Історія України. – К.,
2006. – С. 230.

Часто поміщики, влаштувавши промислові підприємства, віддавали їх в
оренду купцям, які продовжували експлуатувати робітників-кріпаків.
Заробітну плату їх забирав собі поміщик, а орендарі, докладаючи всіх
зусиль, щоб за строк оренди більше одержати доходу, витискували останні
сили з поневолених селян, що відбували панщину на підприємствах. Сарбей
В.Г. Історія України ХІХ – поч. ХХ ст..- К., 1994. – С. 85.

Нестерпно пригноблені й жорстоко експлуатовані кріпосною державою селяни
постійно перебували під загрозою перетворення у військових поселенців.
Влаштовуючи військові поселення, царизм намагався створити особливу
касту солдат, які, займаючись сільським господарством, повинні були не
тільки утримувати себе, а й нести на своїх плечах, поруч з іншими
групами державних селян, тягар казенних податків і повинностей. Життя
селян, перетворених у військових поселенців, було надзвичайно тяжким. Їх
зобов’язували носити своєрідну форму одягу. До 45 років вони були
зобов’язані виконувати одночасно і «фронтові» заняття, і тяжкі урочні
роботи в сільському господарстві. У військових поселеннях підлягали
розпису не тільки військова справа і сільськогосподарські роботи, а й
відпочинок, сон і навіть народження дітей. За найменше порушення цього
розпису селян жорстоко карали.

Після реформи 1827 р. у військових поселеннях виникло дві протилежні
групи: з одного боку, поселенці-господарі та їх помічники і, з другого –
солдати-постояльці діючих і резервних ескадронів. Для утримання їх
поселенці повинні були виконувати військову панщину в сільському
господарстві і численні повинності. Незважаючи на те, що формально
поселенці мали працювати три дні на казну і три дні на себе, в дійсності
вони працювали на казну часто протягом всього тижня, бо «уроки» були
такі великі, що за один «день» треба було виробляти 2-3 дні. Крип’якевич
І.П. Історія України. – Львів, 1990. – C. 148.

Працюючи майже цілий тиждень на поміщика, селяни платили йому ще й
різноманітні натуральні і грошові побори. Так, наприклад, в
Радомишльському повіті в 1840 р. найпоширенішими натуральними данинами
були: кури (в 122 з 135 маєтків, переважно по дві курки з селянського
господарства), яйця (в127 маєтках, по 24 штуки), каплуни (в 41 маєтку,
по 2 штуки), гриби (в 85 маєтках, по 100 штук), хміль (в 50 маєтках, по
20-40 фунтів), мотки пряжі (в 93 маєтках, по 2-6 штук). Крім цього,
натуральні данини бралися горіхами, клюкою, чорницею, калиною, медом
тощо. Розмір грошового побору, який платили селяни Радомишльського
повіту поміщикам, коливався від 52 копійок до 2 карб. 55 копійок
сріблом. Приблизно так ж натуральні та грошові побори були і і решті
повітів Київської губернії. Киевская старина. – 1906. – № 7-8. – С.
264-265

Нечуване насильство і жорстока експлуатація поміщицьких та державних
селян, подвійний, а то й потрійний національний та соціальний гніт
посилили на українських землях антикріпосницьку боротьбу. У Східній
Україні поширеними формами селянського протесту були скарги цареві та
повітовим, губернським та центральним урядовим установам, відмова
сплачувати оброк, відбувати панщину та інші повинності, непокора
поміщикам і царським властям, підпали поміщицьких маєтків, розправа з
поміщиками, управителями та прикажчиками, втечі в Новоросійський край,
на Дон, у Таврію. Зафіксовано відкриті масові виступи проти гнобителів.
За неповними даними, у 1797-1825 рр. в Україні відбулося 103 виступи
кріпаків. Відстоюючи своє право на вільне життя, селяни вели тривалу і
вперту боротьбу проти гнобителів. Проте селянські рухи через свою
стихійність, роздробленість та непідготовленість були придушені поліцією
та військовими. Особливо гострого характеру набув селянський анти
поміщицький рух у першій третині XIX ст. на Поділлі під проводом Устима
Кармелюка, що охопив і деякі повіти Волині та Київщини. Економічна
історія України і світу: Підручник / Б.Д. Лановик, З.М. Матисякевич,
Р.М. Матейко. К.: Вікар, 2002. – С. 246.

Під час польського повстання 1830-1831 рр. посилюється селянський рух на
Правобережній Україні. Завдаючи серйозного удару царизмові, польське
повстання мало революційне значення. Але воно не ставило своїм завданням
ні ліквідації кріпосництва, ні забезпечення селян землею. Ось чому
селяни лишались осторонь від цієї «консервативної революції», вважали її
з самого початку за «панську справу» і під виглядом боротьби з
польськими «бунтівниками» селяни вели боротьбу проти кріпосного гніту.
Антикріпосницькими виступами селян під час польського повстання була
охоплена велика кількість сіл Київської і Волинської губерній. Баженов
Л.В. Участь поляків Правобережної України у листопадовому повстанні
1830-1831 рр.// Укр.. слов’янознавство. Респ. міжвід. наук. збірник. –
1974. – Вип.. 10. – С. 105- 112.

Незважаючи на постійні придушення селянського руху і на приборкання
польського повстання 180-1831 рр., на Україні не припиняється польський
шляхетський рух на Правобережжі. В 30-40-х роках царизм ще більше
посилив свій колоніальний наступ на Україну, особливо на Правобережжя.

З кінця 30-х років Микола І віддав Правобережну Україну в руки
генерал-губернатора Д. Бібікова (1838 – 1852 рр.), який проводив
особливо енергійну діяльність щодо колоніальної політики імперії
Романових на Україні. Харківським і чернігівським генерал-губернатором
був призначений М. Долгоруков (1840 -1847 рр.). Південною Україною,
Бессарабією і Кримом правив М. Воронцов (1823 – 1844 рр.). Тарас
Григорович Шевченко в своєму вірші «Юродивий» так схарактеризував
діяльність цих царських сатрапів на Україні:

«Во дни фельдфебеля-царя

Капрал Гаврилович Безрукий

Та унтер п’яний Долгорукий

Украйну правили. Добра

Таки чимало натворили,-

Чимало люду оголили

Оці сатрапи ундіра».

Для підсилення армії на Правобережжі в Київській і Подільській губерніях
в 1837 р. було створено 5 нових округ військових поселень, що охопили
кілька десятків тисяч селян. Під військові поселення була віддана
частина шляхетських маєтків, конфіскованих під час польського повстання.
Тросецкий И.А. Россия в ХІХ веке. – М.: Высшая школа, 1997. – С. 357.

Щоб зміцнити позиції російських поміщиків, Бібіков протягом кількох
років виключив з складу правобережного дворянства понад 80 тисяч дрібної
шляхти, головним чином поляків. В 1840 р. Бібіков з розпорядження
Миколи І завів у судах імперські закони, скасувавши Литовський статут.
Ці ж закони були заведені замість Литовського статуту і на Лівобережжі
царським указом від 4 березня 1843 р. Була заведена паспортна система, в
результаті чого на урядову адміністрацію був покладений облік усього
кріпосного селянства. До неї перейшов обов‘язок переслідувати і
розшукувати селян-утікачів, що раніш робив сам поміщик. Щоб ще більше
підсилити державну владу і роль царської адміністрації на Україні,
Микола І вилучив кримінальні злочини, зроблені кріпаками, з підсудності
поміщикові і передав їх царському судові. Нифонтов А.С. Россия в 1848
году. – М.,1949. – С. 147.

Крім того, щоб знищити на Україні всякі рештки колишніх особливостей у
міському управлінні, царський уряд скасував у 1835 р. в Києві
магдебурзьке право. Київський магістрат, що підлягав досі безпосередньо
сенатові, був перейменований у міську думу, яка залежала від місцевих
губернських властей.

Все це ще більше зміцняло позиції царизму на Україні, підсилюючи тут
вплив його адміністративного і судового апарату.

Наляканий селянським рухом 1830-х років і польським повстанням, Микола І
приступив до проведення інвентарної реформи поміщицьких селян на
Правобережжі. Царизм мав на меті, з одного боку, послабити причини і
приводи наростаючих селянських рухів і, з другого – створити в особі
місцевих селян опору самодержавства в боротьбі проти польського
національно-визвольного руху.

Розділ ІІ. Суть інвентарної реформи 1847-1848 рр. та її особливості
проведення на Правобережній Україні

Боячись зростаючого селянського руху і прагнучи створити на
Правобережній Україні в особі селян опору для боротьби проти польського
національно-визвольного руху, царський уряд приступив у 1847-1848 рр. до
проведення інвентарної реформи.

На Україні і в Польщі ще з XVI ст. існували інвентарі, тобто періодичні
описи маєтків, які складали поміщики для обліку своїх кріпаків, їх
інвентаря і встановлення загальної кількості землі, її поділу на
поміщицьку і селянську, з переліком селянських дворів, розміру панщини
та інших повинностей. Ці інвентарі були приватною справою поміщиків і не
мали ніякої обов’язкової сили. При першій-ліпшій нагоді володільці
зменшували селянські наділи, збільшували панщину та натуральні і грошові
побори. Розміри панщини та інших селянських повинностей, які
встановлювались інвентарями, нічим не були обмежені і цілком залежали
від розсуду поміщиків. Уряд вирішив зробити складання інвентарів
обов’язковим для правобережних поміщиків. Верига В.Г. Нариси з історії
України (кінець XVIII – початок ХХ ст.). – Львів: «Світ», 1996. – С.
146.

26 травня (7 червня) 1847 р. царський уряд опублікував «Правила для
управления имениями по утвержденных для оных інвентарям в Киевском
генерал-губернаторстве». В основу цих «Правил» були покладені норми, які
виробив Київський інвентарний комітет з окремими незначними доповненнями
генерал-губернатора Бібікова і Петербурзького комітету.

Суть інвентарних правил сходила до такого:

1) вся земля, що була під час заведення інвентарів у руках селян,
закріплялась за ними і поміщик не мав права збільшувати свою ріллю
коштом селянських наділів;

2) за землі, відведені поміщиками селянам, останні мусили відбувати
панщину залежно від розміру одержаного наділу.

Для визначення розміру панщини селяни поділялись на три розряди –
тяглових, напівтяглових і нетяг, або городників, що не мали робочої
худоби. Тяглові повинні були відбувати з своєю худобою і реманентом три
чоловічих дні і один жіночий день панщини на тиждень, а напівтяглові –
два дні чоловічих і один жіночий день. Нетяги мусили виконувати різні не
польові роботи на поміщика;

3) заборонялись усякі додаткові натуральні побори і податки на користь
поміщика.

Інвентарі встановлювали досить тяжку норму, яку повинен був виконати
селянин за день панщини. Крім панщини селяни повинні були відробити по
12 літніх «згінних днів» і 8 «будівельних» з платою згідно такси,
затвердженої генерал-губернатором. Селяни були зобов’язані також нести
від кожного робітника раз на місяць нічну варту. «Городники», крім
будівельних і вартових днів, платили поміщикові оброк і відбували 24 дні
панщини на рік. Ястребов Ф.И. Нарис з історії України в першій половині
ХІХ ст. – К.: АН УРСР, 1939. – С. 89.

У зв’язку з революцією 1848 року в країнах Західної Європи і посиленням
кріпосницької реакції в Росії 29 грудня 1848р. (10 січня 1849р.) Микола
І затвердив нову редакцію «інвентарних правил», яка ще більше розширяла
права поміщиків і погіршила становище селян. Стеблій Ф.І. Революції
1848-1849 рр. у Європі і Україна. – К., Знання. – 1973. – С. 25 Зокрема
поміщики одержали право визначати, «виходячи з місцевих умов», розмір
селянських наділів і проводити обмін їх на панську землю. Це
санкціонувало попередню практику поміщиків, які зменшували селянські
наділи або відбирали в селян землю високої якості, даючи в замін
непридатну. Лише в одному Гайсинському повіті було зареєстровано 26
таких фактів. Якщо навіть не враховувати цих постійних порушень
поміщиками «інвентарних правил», а виходити з офіціальних відомостей про
розподіл землі, то й тоді кидається у вічі надзвичайна незабезпеченість
нею селян. Для підтвердження цього наведемо відомості про розподіл
поміщицької землі згідно з «інвентарними правилами» 1847 р.:

ГуберніїЧисло поміщ. маєтківЧисло селян (в тис.)Всієї землі в маєтках (в
тис. дес..)В тому числіПоміщицької (в тис. дес..)%Селянської (в тис.
дес..)%Київська

Подільська

Волинська2 210

2 054

4 2711174,0

1060,9

1062,23488,0

3065,8

5144,72210,2

1761,0

3667,163,4

57,5

71,31277,8

1304,8

1477,636,6

42,5

28,7

Отже, виходить, що за поміщиками Правобережної України закріплялось 7
638,3 тисячі десятин, або 65,3% всієї кількості землі, а за селянами –
тільки 4 060 тисяч десятин, або 34,7%. В середньому на душу в них
припадало по 1,2 десятини, але фактично основною частиною надільної
землі користувались тяглі селяни. Взагалі інвентарні правила не
поліпшили та й не могли істотно поліпшити становище селян. Не враховуючи
кількості необхідної для селянського господарства надільної землі, вони
не встановлювали співвідношення між розміром наділу і повинностями, які
вимагались від селян. Часто повинності селян перевищували попередні
розміри, а наділи залишались без змін або навіть зменшувались. Поміщики,
не задовольняючись навіть тими високими нормами експлуатації, які були
узаконені інвентарями, постійно порушували їх, змушували селян
виконувати надмірну панщину. На випадок скарги селян поміщики
«доводили», що не вони, а селяни порушують інвентарні правила. Гуржій
І.О. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві
України першої половини ХІХ ст.. – К.: Держполітвидав, 1954. – С. 83.

Таким чином правила ці, формально регламентуючи панщину і тим самим
обмежуючи до певної міри поміщицьку сваволю, були спрямовані по суті
проти польських поміщиків і мали демагогічну мету: створити в особі
кріпаків Правобережжя опору царизму проти польського руху, який мав
багато прихильників серед дрібної і середньої шляхти Правобережжя.

Інвентарні правила на Правобережній Україні діяли до скасування
кріпосного права у 1861 р., а в деяких місцевостях – до 1863 р. Рибалка
І.К. Історія України. – Харків, 1994. – С. 456.

Але в основному заведення інвентарних правил ні в чому не змінило
становища селян. Ніякого контролю над проведенням «інвентарів» у життя і
тим більше ніяких кар за порушення їх поміщиками встановлено не було.
Навіть більше: селянам під страхом суворих кар було ще раз заборонено
скаржитись на своїх панів. Селяни дуже скоро зрозуміли, що інвентарі
залишили все по-старому. В сучасній пісні про інвентарні правила
співалось:Нифонтов А.С. Россия в 1848 году. – М., 1949 – С. 184.

«Зразу добре радилися;

Заповняли «йовантарії»,

А там стали шкуру дерти

Як і спершу дерли,-

Цілий тиждень верзувати,

Як і верзували,-

А в неділю ранесенько

До випасу гнати;

Атамани з батогами

З нагайом – гуменний,

На роботу цілий тиждень

Гонять, мов скажених»

Таким чином, інвентарі зовсім не були обов’язковими для поміщиків, а в
деяких маєтках інвентарі зовсім не існували. Тому вони аж ніяк не могли
захистити селян від сваволі володільців. Інвентарна реформа на
Правобережній Україні була не чим іншим, як намаганням царського уряду
шляхом регламентації селянських повинностей зміцнити кріпосне право.

Розділ ІІІ. Наслідки інвентарної реформи

Деяке уявлення про становище, в якому перебували селяни після введення
інвентарних правил, може дати відношення подільського віце-губернатора,
надіслане 10 листопада 1849 р. проскурівському повітовому предводителю
дворянства з приводу бідування селян села Липівки. Він писав: «Бідування
липовецьких селян стає щоразу жахливішим від того, що місцеві
предводителі дворянства і чиновники стають завжди на сторону поміщика
Гаєвського, і тому по неодноразових скаргах селян останні не тільки не
дістали захисту і відшкодування або принаймні полегшення, навпаки, як
помсту за подані скарги, поміщик Гаєвський збільшує домагання вдесятеро,
жорстокіше б’є нагаєм, палицями і різками… і стягує величезні грошові
побори на сплату чиновникам, які ведуть слідство про пригноблення.
Багато селян пішло за кордон, а ті, що продовжують хліборобство,
доведені до такого становища, яке віщує їм тільки неминучу загибель.
По-перше, панщину вимагають не по черзі і в усьому не згідно з правилами
інвентаря, а за сваволею поміщика і зверх визначених днів, а хто
суперечить цьому або не встигне відробити обтяжливої і непомірної
роботи, того поміщик Гаєвський жорстоко і нелюдськи карає нагаєм.
По-друге, податі та інші побори стягуються з селян просто за сваволею і
визначеням поміщика надмірно великою сумою. Таке визначення і стягування
податей і поборів буває кілька разів на рік; квитанцій або розписок про
сплату грошей не дають; до сплати примушують жорстокою екзекуцією, а
іноді й покаранням… По-третє, в літній робочий час, селяни, відробляючи
постійно панщину, позбавляються можливості зручно і своєчасно обробляти
власні землі і збирати врожай з полів. По-четверте, розрахунку між
поміщиком і селянами, згідно поданих до нього претензій, ніколи не
буває. По-п’яте, облік відробленої панщини проводиться в неділю і
святкові дні. По-шосте, в селян дуже мало орної землі, та й ту поміщик
Гаєвський перемінив, наділивши селян на пагорбах, в піщаних і
неврожайних місцях. По-сьоме, одну копу жита або пшениці селяни
обмолочують протягом кількох днів, бо снопи величезні. По-восьме,
вилучення хліба в запасний магазин провадиться вдвоє більше порівняно з
селянами інших маєтків, але допомоги і найбіднішому не подається, та і в
магазині запасу немає, бо поміщик забрав собі». Гуржій І.О. Розклад
феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України першої
половини ХІХ ст.. – К., 1954. – С. 84

Свавільне вимагання від селян панщини понад інвентар, встановлення
непосильних уроків, відбирання в селян придатної землі взамін на
непридатну і взагалі зменшення селянських наділів, обтяження різними
грошовими поборами, позбавлення селян необхідного часу для обробітку
своїх наділів, відсутність будь-якого розрахунку за перероблені дні
панщини, люті катування за найменшу непокору і невиконання уроків,
всіляка підтримка місцевими органами влади поміщика, який порушує
інвентарні правила – все це було не в одній Липівці, а в усіх
поміщицьких селах Правобережної України. Знавіснілі поміщики, при
потуранні або прямому сприянні місцевих органів влади, зводили нанівець
всі статті інвентарних правил, в яких визначались повинності селян і
норми виробітку за день панщини, а також закріплялась за селянами
надільна земля. Всякі ж спроби селян обмежити сваволю поміщиків
посиланням на існуючі інвентарні правила присікалися кріпосниками
якнайжорстокіше.

Згадуючи про запровадження інвентарних правил, один з колишніх кріпаків
писав: «Что из того, что в «Правилах» говорилось, с каких лет можно
брать человека в работу и с каких не должно, сколько дней рабо тать в
неделю мужчине и сколько Женине, сколько, например, снопов и какого
хлеба и какой меры нажать или обмолотить и проч. Но попробуй сказать,
что он (поміщик) требует не по «Правилам», сейчас тебя в зубы или
нагаем, либо на конюшню под розги, а то к становому отправит, как
бунтовщика. И сколько из нас за такие упоминки о «Правилах» поплатились
розгами в стану, в тюрьмах сидели, были выселяемы и ссылаемы». Киевская
старина. – 1887. – №12. – С. 748.

Таким чином, ми бачимо, що абсолютно ніякого контролю над проведенням
інвентарів у життя не здійснювалося. Саме тому інвентарна реформа не
дала царському уряду бажаних наслідків. Вона ставила своїм завданням
тільки врегулювати, а не скасувати феодально-кріпосницькі відносини. Але
не цього чекали від інвентарної реформи селяни. Розчаровані в своїх
надіях про звільнення і одержання землі, вони справедливо вбачали в
інвентарних правил спробу закріпити існуючі кріпосницькі відносини, а
тому рішуче виступили проти них. Гуржій І.О. Боротьба селян і робітників
в Україні проти феодально-кріпосницького гніту (з 80-х років XVIII ст.
до 1861 р.). – К.:Радянська школа, 1958. – С. 67.

Запровадження інвентарної реформи підняло нову хвилю селянських
виступів, які особливо широкого розмаху набрали на Правобережній
Україні. За далеко неповними офіційними даними міністерства внутрішніх
справ і ІІІ відділу, протягом 30-х років у Росії відбулося 138
селянських рухів, а в 40-х роках число їх зросло до 345. Якщо ж взяти
губернії України, то тут у 30-х роках було 19 селянських рухів, а в 40-
х роках – 78. В окремих районах України протягом першої і другої
половини 40-х років відбувалася така кількість селянських рухів:

1840-1844 рр.1845-1849 рр.Лівобережна Україна

Правобережна Україна

Новоросія9

7

818

26

10

Отже, кількість селянських рухів на Україні в 40-х роках порівняно з
30-ми роками зросла більше як в 4 рази. Звертає на себе увагу і той
факт, що в другій половині 40-х років кількість селянських рухів на
Україні зросла в цілому вдвоє, а на Правобережній Україні в 3,5 рази.
Звичайно, кількість селянських рухів у 40-х роках була набагато більшою,
ніж про це подать звіти міністерства внутрішніх справ і ІІІ відділу.
Досить сказати, що лише в Київській губернії в 1848 р. рух селян був не
менше, як в 100 селах. У Волинській губернії в 1848-1849 рр. селянськими
рухами було охоплено 96 сіл і п’ять маєтків, в які входило по декілька
сіл, а в Подільській губернії лише за один 1848 р. – 91 село і п’ять
маєтків. Із 198 селянських рухів, які відбувалися в 1848 р. в
Подільській і Волинській губерніях, 189 були придушені поліцейською і
військовою силою. Гуржій І.О. Розклад феодально-кріпосницької системи в
сільському господарстві України першої половини ХІХ ст.. – К., 1954. –
С. 429

Під час повстання селяни поступово переходили від окремих вимог,
зв’язаних з тими чи іншими темними сторонами кріпосного режиму, до
загальних, які включали в себе негайне і повне знищення кріпосного
права. Стихійні повстання селян руйнували підвалини
феодально-кріпосницької системи господарства.

Фізичними катуваннями, масовими екзекуціями, жорстокими вироками
військових суддів, засланням в Сибір і віддаванням в солдати, каторжними
роботами – всім, що було найжахливішого в арсеналі царського уряду –
кріпосники намагалися назавжди вбити у селян прагнення до волі. Але
селяни не боялися вести боротьбу проти поміщицького гніту. Селянські
повстання були яскравим виявом глибокого розкладу і кризи
феодально-кріпосницької системи.

Одночасно з цим на зростання селянського руху в Київській, Волинській і
Подільській губерніях великий вплив зробили революційні події в Західній
Європі 1848 р. Серед селян почали вперто поширюватись чутки про швидке
їх звільнення, наділення землею і знищення панів. Перелякані поміщики і
місцеві урядовці забили тривогу, домагаючись перед царським урядом, щоб
він негайно вжив рішучих заходів. На Правобережній і в Південній Україні
було введено надзвичайне становище.

Особливо широкого розмаху набув антикріпосницький рух на Київщині,
охопивши десятки тисяч селян, і переріс у повстання, що увійшло в
історію під назвою Київська козаччина 1855р.

В Києві військам роздано бойові патрони, призначено пункти збору і
наказано пильно стежити за поведінкою жителів. Оголосивши про термінове
здавання зброї, що знаходилась у приватних осіб, царський уряд
загрожував військовим судом тим селянам, які будуть приховувати свої
мисливські рушниці.

Але, незважаючи на всі ці заходи, рух швидко зростав і незабаром охопив
цілі повіти. Селяни, відмовляючись приймати панщинні книжки, які, згідно
з інвентарними правилами, повинні були видавати їм поміщики, припиняли
відбування панщини, чинили опір поміщикам та урядовцям, а в цілому ряді
місць і військовим командам. Основною вимогою, які селяни ставили під
час виступів, було, як і раніше, звільнення від кріпосництва. В деяких
селах серед селян мали місце чутки, що інвентарні правила вигадали самі
поміщики, а існує «новий указ царя», за яким нібито всі кріпаки
оголошені вільними.

Найбільші виступи, спричинені погіршенням становища селянства внаслідок
затвердження царським урядом інвентарної реформи, відбулися в селах
Ребедайлівці (Чигиринський повіт), Жаботині (Черкаський повіт, Київської
губернії), Кримні та Дубечному (Волинь).Гуржій І.О. Боротьба селян і
робітників в Україні проти феодально-кріпосницького гніту (з 80-х років
XVIII ст. до 1861 р.). – К., «Радянська школа», 1958. – С. 65.

Рух селян в селі Ребедайлівці почався в березні 1848 р. Відмовляючись
приймати робочі книжки, селяни припинили виконання повинностей на
поміщика. Для арешту «призвідців» і відновлення «спокою» в село негайно
була направлена військова команда. Селяни, вчинивши рішучий опір
команді, звільнили арештованих. Згодом між посиленою вже Військовою
командою і повсталими відбувся бій.

Повстання селян в містечку Жаботині відбулося в червні – липні 1848р. і
проходило одночасно з виступом селян Матусівського Ключа (Черкаський
повіт). Для придушення руху було викликано два взводи донських козаків.
Коли загін козаків, придушивши рух селян в Матусові й Буртах, 6 липня
направився в Жаботин, то жителі містечка, озброївшись хто чим міг,
вчинити рішучий опір і розгромили загін. Влада в містечку перейшла до
рук повсталих, які встановили міцні зв’язки з селянами сусідніх сіл:
Голов’ятиним, Сумками і Прусами. Важливу роль в організації селян на
боротьбу з кріпосниками відіграли Наум Мокренко, Аврам Кикоть, Семен
Плужний, Семен Юрченко, Нечипір Бобошко і Пилип Марченко. Лише
підтягнувши додаткові військові сили, кріпосники змогли придушити
повстання.

У 40-х роках селянським рухом була охоплена і Південна Україна. Зокрема,
протягом червня – липня 1840 р. відбувався значний селянський рух у
Мелітопольському і Олександрівському повітах. В окремих селах серед
повсталих виділилися групи ініціаторів, які забороняли під загрозою кари
будь-кому відбувати панщину, збирати на поміщицьких полях хліб за сніп,
а також намагались налагодити взаємозв’язок в боротьбі проти гнобителів.
Дружинина Е.И. Южная Украина в период кризисна феодализма 1825-1860 гг.
– М.: Наука, 1981. – С. 230.

Селяни села Ні кольського (Павлоградський повіт), повставши в червні
1844 р., вигнали з маєтку управляючого і, усунувши з посад отамана і
десятського, створили своє самоуправління, до складу якого входило 12
селян. Повстанці склали «приговор» про своє звільнення. До жовтня місяця
вони не виконували повинностей і не підкорялись повітовій адміністрації.
Лише з допомогою трьох рот солдат удалося в середині жовтня придушити
повстання.

З селянських рухів, які відбувалися в наступні роки, досить значним був
виступ у червні 1847 р. в селі Новосілки (Новомосковський повіт), під
час якого селяни вчинили рішучий опір поміщикові і місцевим урядовцям.
Спочатку група селян понад 100 чоловік поїхала в місто Катеринослав з
скаргою на жорстокості поміщика. Коли губернські урядовці, не
розглянувши скарги, силою повернули її подавців до поміщика, то всі
селяни (620чоловік) відмовились виходити на панщину і взагалі
підкоритись поміщикові. Важливою рисою цього виступу було те, що
державні селяни, будучи понятими під час «втихомирення», відкрито стали
на бік повстанців. У липні 1848 р. селяни села Парасковіївни
(Бахмутський повіт), посилаючись на те, що їх поміщик купив незаконно,
припинили виконувати панщину. Коли урядовці почали застосовувати до них
репресивні заходи, то майже все доросле населення чоловічої статі
втекло.

Отже, введення інвентарів у маєтках поміщиків Правобережної України не
тільки не послабило суперечності між поміщиками та кріпаками, а ще
більше загострило їх. Селяни, розуміючи кріпосницький характер
інвентарної реформи, продовжували вести вперту боротьбу за своє
звільнення. Протест селян проти поміщицького гніту проявлявся в
різноманітніх формах, починаючи від подання скарг на поміщиків і
закінчуючи збройними повстаннями, що були вищою формою селянського руху.
Проте через властиву їм стихійність та роздробленість виступи селян у
40-х роках були швидко придушені за допомогою військової сили. Та
незважаючи на це, вони яскраво виявили прагнення селян звільнитися з-під
кріпосницької залежності і були передвісниками масових повстань
1854-1856 рр., які змусили царський уряд приступити до вироблення
положення про селянську реформу 1861 р.

Висновки

Отже, відповідно до поставлених завдань, можемо зробити наступні
висновки.

В результаті дослідження причин та передумов проведення інвентарної
реформи можна впевнено сказати, що царизм під натиском селянського руху
1830-х рр. змушений був вдатися до таких заходів, які хоч би в деякій
мірі послабили гострі суперечності між поміщиками та селянами. Окрім
цього, царський уряд прагнув створити в особі селян опору самодержавства
в боротьбі проти польського національно-визвольного руху, який знайшов
великий відгук серед поміщиків Правобережної України. Саме це було
поштовхом до проведення у 1847-1848 рр. інвентарної реформи поміщицьких
селян Правобережжя.

Прослідковуючи втілення в життя інвентарних правил, ми бачимо, що
насправді вони, формально регламентуючи панщину, були спрямовані по суті
проти польських поміщиків і мали за мету заручитись підтримкою селян у
боротьбі проти польського національно-визвольного руху. Насправді ж
заведення інвентарних правил не поліпшило становища українського
селянства і не принесло очікуваних результатів, так як контролю за
проведенням інвентарів зі сторони органів влади не здійснювалося.
Інвентарна реформа була спрямована на зміцнення феодально-кріпосницьких
відносин шляхом регламентації селянських повинностей.

Зрозуміло, що розчаровані у своїх сподіваннях на звільнення й одержання
землі селяни піднялися на боротьбу. Запровадження інвентарних правил
викликало на Правобережній Україні у 1848-1849 рр. понад триста
селянських виступів. Через свою стихійність та роздробленість вони були
придушені за допомогою царських військ, але, незважаючи на поразку,
демонстрували кризу всієї феодально-кріпосницької системи, яка вимагала
радикального реформування.

Отже, підводячи підсумки ще раз нагадаємо, що в 1847-1848 рр. у
Правобережній Україні царські власті провели так звану «інвентарну»
реформу. Тут кріпосницьке гноблення селян поміщиками було
найжорстокішим. Рятуючи феодально-кріпосницькі порядки, царизм спробував
законодавчо врегулювати відносини поміщиків і кріпаків. У кожному
поміщицькому маєтку запроваджувалася інвентарна книга, до якої
записувалися норми панщини та інших кріпосницьких повинностей. Але
визначати їх мав сам поміщик, уся земельна власність якого, до всього,
залишалася недоторканною. Все це сприймалося як прагнення державної
влади увічнити кріпосницькі відносини.

Таким чином, можна впевнено стверджувати, що інвентарні правила, що були
покликані стабілізувати напружені відносини між поміщиками і селянами та
зменшити кількість селянських виступів, стали ще одним кроком царського
уряду на шляху до зміцнення кріпосних відносин на Правобережній Україні.

Список використаних джерел та літератури

Підручники та монографії

1. Буганов В.И., Преображенський А.А., Тихонов Ю.А. Эволюция феодализма
в России: социально-экономические проблемы. – М., 1980. – 342 с.

2. Верига В.Г. Нариси з історії України (кінець XVIII – початок ХХ ст.).
– Львів:Світ, 1996. – 447 с.

3. Вознесенський С.В. Разложение крепостного хозяйства и классовая
борьба в России. – М., 1990. – 370 с.

4. Гуржій І.О. Боротьба селян і робітників в Україні проти
феодально-кріпосницького гніту (з 80-х років XVIII ст. до 1861 р.). –
К.:Радянська школа, 1958. – 168 с.

5. Гуржій І.О. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському
господарстві України першої половини ХІХ ст.. – К.: Держполітвидав,
1954. – 451 с.

6. Гуржій І.О. Україна в системі всеросійського ринку 60-90-х років ХІХ
ст.. – К.: Наукова думка, 1968. – 190 с.

7. Дружинина Е.И. Южная Украина в период кризисна феодализма 1825-1860
гг. – М.: Наука, 1981. -214 с.

8. Економічна історія України і світу: Підручник / Б.Д. Лановик, З.М.
Матисякевич, Р.М. Матейко. К.: Вікар, 2002. – 477 с.

9. Історія господарства: Україна і світ: Підручник / Б.Д. Лановик, З.М.
Матисякевич, Р.М. Матейко. К.: Вища школа, 1995. – 480 с.

10. Історія УРСР. У 8-ми томах, 10-ти книгах. Ред.. колегія: А.Г.
Шевелев та інші. Т.3. – К., Наукова думка, 1978. -608 с.

11. Крестьянское движение в России в 1826-1849 гг. Сборник документов.
Подред. А.В. Предтеченского. – М., Соцэкгиз, 1961. – 984 с.

12. Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів, 1990. – 530 с.

13. Лазанская Т.І. Государственные крестьяне Украины в период кризиса
феодально-крепоснической системы. – К.: Наукова думка, 1989. -116 с.

14. Лановик Б.Д., Лазаревич М.В. Історія України. – К., 2006. – 598 с.

15. Линков Я.И. Очерки истории крестьянского движения в России в
1825-1861 гг. – М., Учпедгиз, 1952. – 278 с.

16. Нифонтов А.С. Россия в 1848 году. – М.: Учпедиз, 1949. – 316 с.

17. Огановский Н.И. Закономерность аграрной эволюции. – Ч.2. – Саратов,
1911. – 280 с.

18. Очерки экономической истории России первой половины ХІХ века:
Сборник статей. / Под ред.. М. Рожковой. – М., 1959. – 403.

19. Рибалка І.К. Історія України. – Харків, 1994. – 570 с.

20. Сарбей В.Г. Історія України ХІХ – поч. ХХ ст..- К., 1994. – 456 с.

21. Селянський рух на Україні 1826-1849 рр. Зб. Документів і матеріалів.
– К., 1985. – 504 с.

22. Сташевский Е.Д. История докапиталистической ренты на Правобережной
Украине в XVIII – первой половине ХІХ века. – М. – Наука, 1968. 483 с.

23. Стеблій Ф.І. Революції 1848-1849 рр. у Європі і Україна. – К.,
Знання. – 1973. – 46 с.

24. Теличук П.П. Економічні основи аграрної революції на Україні. – К.:
Видавництво Київського університету, 1973. – 189 с.

25. Тросецкий И.А. Россия в ХІХ веке. – М.: Высшая школа, 1997. – 413 с.

26. Фадеев А.В. Дореформенная Россия (1800-1861 гг.) – М., 1960. – 181
с.

27. Щепетов К.Н. Из жизни крепостных крестьян России XVIII – XIX вв. –
М., 1963. – 100 с.

28. Ястребов Ф.І. Нарис з історії України в першій половині ХІХ ст. –
К.: АН УРСР, 1939. – 274 с.

Періодичні видання

1. Баженов Л.В. Участь поляків Правобережної України у Листопадовому
повстанні 1830-1831 рр. //Українське слов’янознавство. Респ. міжвід.
наук. збірник. – 1974. – Вип.. 10. – С. 105-112.

2. Гордуновський О.М. Поміщицьке землеволодіння у Правобережній Україні
у правовому колі Російської імперії ( кінець XVIII – початок ХІХ ст.) //
Історія України. – 1990. – №35. – С. 5.

3. Гордуновський О.М. Розвиток промислового виробництва у поміщицьких
господарствах Правобережної України в першій половині ХІХ ст. //
Український історичний журнал. – 2000. – №1. – С. 61-71.

4. Гримич М.В. Подвірне землеволодіння в Україні у ХІХ ст. //
Український історичний журнал. – 2005. – №1. – С. 19-26.

5. Гуржій О.І. Землеволодіння селян і рядових козаків на Лівобережній
Україні у другій половині XVII – 60-х р. XVIII ст. // Український
історичний журнал. – 1981. – №5. – С. 72-82.

6. Зінченко А.Л. З історії селянського руху на Правобережній Україні у
XVIII – першій половині XIX ст. // Український історичний журнал. –
1991. – №1. – С. 36-45.

7. Киевская старина. – 1887. – №12.

8. Киевская старина. – 1906. – №7-8.

9. Кирющенко И.В., Сафонов М.М. Россия на пути реформ // Преподавание
истории в школе. – 1990. – №4. – С. 36-45.

10. Крижанівський О.І. Монастирське господарство Правобережної України
(XVIII – першої половини XIX ст.) // Український світ. – 1993. – №3. –
С. 20-22.

11. Мазурик В.С. Секретні комітети і селянське питання в Україні (др.
чверть XIX ст.) // ВДМУ ім. М.Коцюбинського: Наукові записки. Серія
Історія. – Вінниця, 2000. – Вип.. ІІ. – С. 47-50.

12. Медушевський І.В. Реформы и контрреформы в истории России XVIII-XIX
вв. // Вести высшой школы. – 1990. – №4. – С. 66-73.

13. Молчанов В.І. Рівень життя селян України у першій половині ХІХ ст.
(до 1861 р.) // Український історичний журнал. – 2007. – №1. – С. 80-94.

14. Реєнт О.С. Українські землі після ліквідації Гетьманщини і поділів
Польщі // Історія України. – 2003. – №48. – С. 8-10.

15. Рудакова Ю.К. Основні аспекти земельної політики уряду Павла І на
території Правобережної України // Український історичний журнал. –
2005. – №3. – С. 101-111.

16. Філінюк А.Г. Суспільно-політичне становище Правобережної України на
межі XVIII-XIX cт. // Етнічна історія народів Європи : Зб. наук. праць.
Вип. 10. – К., 2001. – С. 51-55.

Додаток

picscalex77010009000003e68d01000000e5aa000000001610000026060f002220574d4
6430100000000000100b6ce000000000f0000000020000004a3010004c30100010000006
c000000000000000000000082020000b4010000000000000000000095490000023200002
0454d460000010004c301000c00000001000000000000000000000000000000000500000
0040000770100002c010000000000000000000000000000d8b80500e0930400460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
000000046000000a06b0000946b0000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c0000000000000008400005ec6a0000e06a00000210c0db01000000000000000
000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000003ed0
00002ab0100000000ac4a517b0000000970485973000017120000171201679fd25200002
00049444154789cb4bddb7324d779e099c5923b29bb07499a1b6b7418c2a1860ef171ba8
d0d133d5dac43af268633b11ef11f985837d513ec17878876ef4ae820842c0cb42c29b6a
7931abe7487a0cedd8889dd573bb4b19643149150293ac99816d2bb2f2bc7d044168beef
4c470892c9543c8320ef2ecf77de7e4b52e005bda64100dd4257ff99dcb773b37233626a
f8623a5346cfcf549f67bf4d2e7fe17c3ece02f6dc338af3ff62f5ac6c32712c368cafad
5fd877763333ef75f854f196f190697d283ffc5d5abacfe4143cae4a5cf5db5f21712f6f
72c915df896d199f264df6efcdc78d67bb6fcd29386611e976e99b8f19fd0137f4e7fe02
5c304213b4f748ca79e7dd678f2b08637ca02082ee91913e37a20233990817413d987fff
6a4239d94c9aef4e165fccf973dd914e67fb0d690b46efe99e69d7fc97ccb92afcb5d53d
d9379ae3c48e1d6bfb8681896c1ff8a1d14786f61d568a8bf524b26b6c20bc3547847ba4
20e0986784e787c63043f23a9095124bb7f5794a1be9c896a91f293c693179f7ad6fcab8
6770ef1294a2eb4e84d166abc4c4cbfc08f34ded5783fc7ebeaf4a7802414d8f4eb441ec
a456c14864cb82a7242860b500e4c97c41ce9737c3a171fcfc0eb0bf11eb1d45dc68957e
097a6e0517a87f091c2ebe79e8117f65cfc2ee0b7e9375585633984c2d0775c7f59e3992
0d4547ca201d36af9543c482f94ac3dfa39a4d6a7f189398977a4c207193e9e8b4ff9697
8437da293e1e5566acfc1a7557ca8bb4cd602ebf8e74fc3ebef77ec0cef191a0f6dac54f
70acf4a853f80ffbd4c61ccc04f2ac4f20575affb6a8767f8c4c8de35a967e98e57c5ab5
6e9e75f9f55ca5b73f1d8f2359e1e7f843fb6b3479f52f8357caa954ed67127aef119f10
e893128bf29ac2a3e98287c3f61d967ede980e48cf8809a6e54c323c79d53f861469d853
933de9fc043c92a7c5ef86e5dfa5ca9fe7af015dd955ad4f4824cfa007f9519fe085feb6
59f9d55c7f3f1bb39de3fa29f76f95d93ac6a50ee784e8e1f21befbabe1dd024f3fbda72
6f1958e57c3e71676f8587856c76b1d388157d207253c59bc5cabfc7af087b759f1663a8
1774a758f78dfc8fafde3157e1d8fcdad8c8fe64bef6b959fb2c7c3f3093c9b8e9fac7bc
2ebaf27e6af099f996fbcc4f5497cadf0a5d23ba171e3b1f0f5c24f1ba53793eb759d1f9
4dc8d32be1737e4f4ebac78a5ef62b3f4661c698b37c5e464f8471c3fd9cdcdd4e3e295b
109cb6f86d164e1d794aec64f38d89f19af7cd25ef94d92de9ff4f5dcdcd7837f999ceb5
2cd77f60a3cb9db558f2d38058fd2fb2878e69dfd0a78f217b4dba92fa786cfecfd047e0
ee3ac78aabf9897df340767c0638f9953c1da0b3a9efe6ed1ef251aafdc7b500f74067c8
04d7696c23f155f921eef536979d2196883eba4761e64c11307e51033867bccc1cf77f44
bf8705c8f154e72bca8e0cbfd3e4a444339a8bf223e3158cd591f0eb4c523bcd67a13f8a
b861dd56f5bc2b3d9ef55f0c260356fd91be406d79ef476327c43f0e9e1a5c2f3d9ef55f
19c555b1e4630157c340d1f5a924d8fef3e23de669d2afe93e619a4075fb73b073f2bfc9
8826fd602b2b4c0cff276521ffaabc77e65fc00947ea7fe5193a2c81978d2f9e139d056e
11cc419b59e07c51bd73f3a178f05f3c06858f311c99cf7ca78de9b7833cd225c360ddf0
3e90d2b9a53ef849ffb6e8eff8f537a8f6816d2979d2d37ab7bd03811fb35e127c4488de
73266d5ddc8757ef28a3cfcf5e0137be23e8971ad8cf727f1c340eef3f9f8f999b5127ee
23e717350c5572d1e147f14c89f9e829f638d64c9e06e4daaa7580e66491f28bc0378fb5
7c1e7d27726f1a18c74503f21bdc27fc4029593cc73b29f159f4b7f7fb2ee637b90b7fc0
9838b4f16b3cccf9fddf5cf28bd3399198ba5c207d3753ee031cc509f9d29fd60d61b557
c6f129fc88af4935a6f7806fc1c5b5cc68f674b3f03af7c3dadef67e2bbb3dea8e2df998
22fd5fd9410534560219b8f9faf9373fcf2f4c29fc86a96f1f408d67cfcc45da7e3af4c7
e50e4853f23cae9e1cfae7ed45f099fdecab2e8c595b24cfa929fef96fafd36e2fdb9f8f
99e66d1ef67e04bd26bb523ab78ffd783bf3ca9f5c4d42887ea5e051a4dc447bf16fc149
d9f56f155a58b0fa072aee581b0c96b3ebef0f52683e40cef16d2bb93f8a318471f662ad
d33e2a7dca086f7ebf8f439c4f73be8e8ce74e7e7e38b0877b2f62af8c12c7cdc14e61cc
c7cb53317cf141e5a5b5d7aa7c02716a5956661265eaf84da19fe704a5654b088da568e7
7a6490fbfe1784d70567ce5caf0628a61166ca08d3c137655e9223e4a5774ba1f5d8e594
1eed94c8ee093317ac20bbcace3a1dfa74dadf9df93b3edfad9f09135f9fdc49e864f33b
cafd40efcfed09e8d3f9bc5eb0593a517ca09bc5bd1f9a6f678113f2bc17136e9ef4ec95
0ecd5f1410ddf2ce167c57267c3ff904fe27b7242e956b55e57e33fb0eb19c1b3e2b3967
fc59d70ca52b384b7ab3a5fd5fe7649fa59957c36e95776273aaeb0e414a59b35bd327e0
7f1333afed9f0dd49fc27057e42eb297c4fe3ef7339b3e34f86ede52b2bfcc1ee44e1752
dede5b3e9751f683cbc6a3d2e3e933eb127f0a69305194afacce0dabaee0342d3c8266ad
d191dbf3f179f499fda6eed9da4e964859fcec0f7323c6add19d1d41903ec098b1992f46
472105f18dc29781c0b983194351f9f1bdc89049867e7853f0bdfcff0e86ccc70b7323bb
e3bf5dd5266abf2fab1684a4733674a3fd0f5ef62d1cd70b7ce965813d581b078b063c93
3157e94e167b85bf3f159e12795b1a8d068deb148bc9aab590e3332bcaf8373361d9f3fd
5c91ce9ab2dc4033c934e59ed0c64e1e96606b78a9faef6ce9652aef4da31e00f6af8bad
ac1bf4c8da7c29f11c9a7b387f84af88ace8ad1d6b967c5ebba9fa577f234f5c11c3c959
c5290965cf3e7e1ed0c9f9e09ef9d457a576216137f4b9ae90d3574eae40697572d9ed6f
9253c96f0e3a83d8da748308568e90d993412eee7786c61563a35cc38237e6e4a5be3e93
30f0c1e19327916fe81bb960abfdaef0bfcf3bf2e3c96d0f8cd0dde33ec78a36117787f1
29fab9d121ec3ac19753f773843e3d12c0e1f6cb6be6cf098dcf789a63798b478399e117
e460a4d98d35fa74b6b3d7cf27e90b6ae2df1a19e075be0993c457a859fe1eca5b3e635d
4f05bd8f6da7ca833666e6172a6e31dc2ab0f60ddcf8af266cd95ade23b860d785452514
9faa978f699f0f3b2ba1a0f1f31166cd0508161e578b76e709d997826670799f33abec62
73c3536f1be4147e1fdb2f4f3f1e8fbff8af814876f6d704902cfacd4bdb2b2132dbfd6e
fc9accd0a32e78de664f6de119c1276d1c72f13694002f6cb514e35b554d1f9849f1564c
e933e3739890df7605af249fc4466ab8217f3a43f0b7e10db3a593b89d7a9a5497c5ef8e
4513d0e3e2bfcbe90157c448c92c5fbff171f6fe2efac8277f2ce5e3339ac840f72fcacf
e7d163c749d741a3e2af051051f94f08cf0b35af819d40e0e56cfc44f71b40b67ab907e9
6537916e96523c3fb93859f4eedf70ee1fd5cfa59f3c6ced2f2e522e239b5a519f8c3bac
9c9a567caa5986171cf845f42fcae5489fa9ac929173eafe14bd2cf98c470a6c26fd95af
a53f0259d5f48aff0099b8a98a7746d8d1f093bef51be2efc098b97495fc53b197e86c35
1c21fd6dfcba40f05cfa5f74f2bfc09e975a39f5ef9f37ccd1c7fb25bc14f35b8f5c2ef6
6d26bfc74bd77167c7fecd6f0ac54f8b62812ca39de05bca3f18c6e529ded975df342ec0
cbf7712c8691d0f3bfb2ee2730558d87b2d3df64ce5cd26537bfe3c4f3bc3f7843f55e79
71ced41c5e46478a518fe50dd6d6ae5cfc367fdde17d10c7cae7606325b9dc0ead28b355
5c053fdadb3e0bbc960b6c949a79b9c52e16bc467c66785cf922135bd3358bcace91526e
73b29b5bd6006de3e150ff28da79a9c29d2db5a7a27bdaef19d36f5bced19757f3a5ed84
24c95bed4efebd23b22c31bcb54c017eda991c63c7c16604b91da85ce3f133e4832fc824
173ddfe1b4a524c5c6770b443c0b73f2b3e8c145e30af111b5cfe6fd3736b67c0f7e143b
c6cf10ee7b91b1abf17a97e9ff0b061184c3e9a5ecc67b0f70d3996cb76497a29d9a9f82
d7cc5b082988786d16072385dce79be9ec27fd404e9bf6557ec3de8fcdbf30b7f1b5e490
d33d8e31d032dc495e926e7745773eb3990de53851fe426e7bed19cc4172627b0e015611
856b76dc568ec9de906f7747c630478516e7a88df29e3d5682d2be319e2edd8b05a5c22b
e3b3dc29f376d8af069f308db27ab497f977b764dfa327e9fc32b894c0dbe6a4bf4735df
7f1f0820f106fd4ecfd5b32641a9f4c91fe0e27e9a1d35ec23b3929e78f874fec234c771
bb6923eebf71d199bcadee7855faefb0f353e91cf293c9b8e9f3796452d3f86e81d4ad1e
655b5b32547cd8ac12d2c5e5ef8f097b0296b0c2fb1c7c37b92f09c55f17b72e40593f8b
cee6d551d29235fc7191f4e977ede382615feb6c607d5c28797637376bfcff07a2dac35f
a703a7ede083ee1bb0a6f47393e31e1be3df0fe9b55adc7ca782c7c0cecd4d46e360bcfe
6e0a9f01d8d1fe578a3a1a4076d5ceb7853f074a57c347d75ceacc037c70b4be3930c1f3
63c1bfde801b4fef9fd3e970df01f7e763c167e8263c5881719deb31fb15dc27b7625cca
8e0194e66cb6e2ef8f8fee3e185a3f1da8bc2ed142293117e9febba8f4a85af47f041273
9f9cd851db6a7e2e726d4a9e9b919de52f8d094870365ef0356c3f3123eaae07bd3e53c5
57a1f3963c437e9be1f19401a629eb882c7c2e765bc55c627f2078f89ef1d64f84b78dfc
40055eb2718b801de2a49efe4788c731ca78aff3f1f17ef66f855207857c9cc0a2608ef0
4723b0b318bc2c79a719c72dd27c76f6e4ec7b353f05d176e4e75dfe24e6c3451ed8232c
ff1c626b8e12fabfca26e7a0a9f0d22e1351ceecf90f3343ccb9b1e7fc230d4b26f1f8c2
c6678832e54c6b22d6253e3790d9fadc11c86dee3e15386d253e173cf30553e3f203c48e
f07e1f2395b788d09bc4bf86ca864f8e9cdc794de3cc8f17d87ffcf591f1b62a10403f42
46dd10cc9c0949bde4184de7836463a3cdc7d4cbc91773cd47a1ed7517d9ff0fda0e97a5
c58319ff0f506d81768c692c465a3fe8c1599f32c1eeafc8e55c15bcad574f6147edf726
31eb35fb2bac9d1782d723c1acc08e6e68da0233e6415bca9f0dd2ee16383b9e04ddb913
5a1f5aaf8f1604638731a9e7a986af970bf5e57e13b16e11383bba961c8c89981d7220fc
5e18c194267c28f337c37c3537f0c0458fef4c92519f97a40537fcca9e3533623a73b0fc
f27f0dbbaf0ef72323960fd94a7eb55a587ff8695a697f2196decb3e155dd07f2ae2afc3
cca095fae981c909ef0b773e9397b3cbc740bbcab5b3ee01b557c52c757a51fa6d355fe1
9a42fb41e4a6f29eb723761391e4d8e507826727c8cf87d2df350aedad311a739da09ab4
b8ff845413a3f0fb268d40ea41799d20d145e0b17cf8c64e785191a1f1578df57f8d554e
131656b23deaae19d8432305626fdac586ede8c3d5df7257c34505310176db38297399ed
2aa004e02b27b197ed602a0cf881f2a7ccbdea27fc1cca9087706be9be167e9f6530753a
af8b1c6f3b7b8afa527bc5fc78b572a783603715a66abaff0fa8a12456af31d4bad01d38
5dfabe3a135b8253c9f85b74fc107d4f2f57524b4bd67eeb6ea783ac6eb57fc7c8714a2a
3f7c901c84c97f2b494721fb56b319b4ee35dc7f54a7888bc4a783594d62de367e64ec51
cbd8326678078e99d244cee0aeb30c377ddb8391b1f6478dddf126366d39f83cfa5975e3
2fcce617bc3f4b3c2efbac2ace0edbaf4d83402ddaf168d991374e6a83dddf4007f7f7df
47ed4ba1c7533e97d37ad48fff1041e1ba383fd2ae1e9a2b161cc60ccc92d213e26e977e
29b805f2de3c18b2ee11ff1a0e2e76b3cf6ab0e13cf84ad757b3a638ede213ca36943bf5
8bb105d5e355f10d7552617f0fdacdf23fe01ab4bbf4778801a3c39f8a835ab899f824f0
87fffab6b97a34bf7a2158d671a4f26e704d50e2b3bda88f7f029019f2eb73bd2ffe6aca
e3727ab9abb1bf2fed595f1e1c50b83463a059f683c793ba9363960eb359eaf631266563
4770a5e127ee7959571b4f29d8f5ea5cdbdcaf82cc0eeaae95bb9d693fbe05f11de4eb08
fccea61a7e131ae929de0edc478febdcf8da5c2f309e9fdbaf4015378619fe0c8ffac1e7
64addd33e76d08c8f44d3fe64f9a486a7a637c6ce30a8e97c08fe1d9ab7410acf993967e
d343c495f5cddbcf0bdccde037e1484bae9a538b98bf08ec2934d73a6cfc495a717fe2ee
04b0bc5bab9f40aef123e7442e31b5c173e23bcbfed2ae9f15bee4cc669785936b852fa5
3f11eed56ca95f48c8a3f8030d00df55c4c77e614fdd3f087157b2f9d1cff1eb530f7ef1
1ef3fe0c4477cccb4b3c9e49b46819f61d94fc3fb85b783a17e57999c9e2b3f561dcfc08
e071e680025805aaf65a8145800b6d4339a2edddf91bb33f073dc1d9dd12e3b5b13f86f1
bec44e1250b010f0fd150f8d4ea7b5c7669153a781f334cfe6978bf1c644579cb7714bed
7396f81f45d35b2d08068dbb03a7a0cdbea8095ed90a57552e331f1b28c1f505da0f40ed
9d8f79a9d4d635d07d8aec4fa6772c7d678dc87f7af4c25bdb1f4b8f8a82cbd9ff77bc47
bcd2ec4f7ff45a5175c702bb0f6772c65742c5c90a4aa3c904f9e7f3cfc7115df57f8ae4
b36c57bc64d5f32bceb16beb82bf91dec783ba6c297b6a8f1e5edc794be370fbf8d26c7f
00c2bcfe9227ea0f02507c7975b33eafeb48eb75dc587aadf77b1dfa3370df804f041097
f77a88c4e191ff43e3bde9e22bdc63b4aeb59cae01aac821f2be94b3ba606c160864b7d9
af435fcc7153c2dc519a7e69532fecf8592be54f741d0cf3758ad5e73b6c1aae35dedd26
abc1d1c93bd1f8beb498e1788576ab7c43b084633fc8d533cdd3afe518e7fcf0ea092ef1
a6da31141405948bf9d4ee077822379fbd782e78487aefd1e473c289a4533125609df542
6b7e4dda5abbd0339bded7d467c645154aff01002996963ec44d2ace0ad1a3ed9302c99b
0698ccf8adfa2dc3963f2a115341dc1d26f8ca135eebde8eaba478fa48b16bfe4d90f53d
0c5d3a7ac9d86c7e946653ca52d08dfbc6dba214777c397dea295373d73023f98bd3e636
6c7dbcea4cf73ba18ea0f288905f1bd7c607866b0ada39c70d1cc3ddd2e7cc7a159f5d91
551066b6a903b896f109be62b54f16a9e96c23b8037f8bea51ded4f170d5ec3973cb4881
cdaa9f8099d2f70b3080357a2107eaf6a700734138ea45f6d40f3d38eb67fe2f1ace9390
a5f5228517279167e5c7f01a738015bac72c20fa6e1db80df6f3771239e2cb5e43d5be0b
f8bf852a312e0f71529c484cd933e5cb764bac8934d3669ef07e4ef047299a1c5b3e0f74
c7a195ccd9a9e25ef2a7cee9f27cf21318b73bc721798c0f764c7149b2cb1ad69f842fa8
7e0d458257c58e07730beeba56fc0975d9cfd2b4cc0c7b4f97f62a656771ebe2bc3466c0
3de21fcb08e4793b3ccc9de0b4b4739f8e2df67850f4a07e33b1ff047ea96a905f89041b
d822bfa122ff7f589ba77e0530626267a6470e37ae163daa2cdc9e484657ccab4f44ce19
df48dedaddde4d095f2e84d4e1375c10d6e268d4a679be87816b49486ec26f61e3f0def6
352b5c0f772bceb227ee5ca851fbffd33d03626ae231e61ad7770854f321f8ffbc4f8c2e
e4f2bfc88b2260a7fc7caf1383b7301228e027f9fc9e6e517bff3839f1dc8d48ca1fe5f0
7afdba20c6139d3310d0ff14c1fee34bde5e30915887f8f5662b31c2fa15621c0b6d1dc8
23dbecfe571e3c5adb71f32b07563b5f46e4beb5d56d0269a9eea1631cd5143bc5b32398
8c7d8ae854d0fbca92afe5fe4780882766c79cc5f84c23f00844ddbfdcba69335afd978f
55eb299e19d8ab355c67733bc4a6e1b294f5f54f98d3e23fc0f567eecfe2c50295ddc8a1
83c70ba4afa6fc20b50bd127abec69b1583eb6b3c035f0f17827391e339e017153ee1b4e
543f77768d30bc20fa1bb994baad84b098b89b15da51b0500d4ea846604eda330b88005b
c0d78c1ea78662ce23a0a86c616f13a8f2e701cab0ff8ee530a5feaf81309b770975e668
e96dea8ba1bd4f25bb62bc3c4a5d492ae7bf4769e34160d0b5c0b707f41f349bdae3ffa7
019a587367ec750f8f21806abe1f57ed139be730d0d2ecfb51ee29740ab86439dd9d2fd1
e6ef4a4015e95403c531b5ea8a2b68c0cafdb5e39d6af3b21894a3e3bbec627d7cbf65eb
91b4b28bd4eac656a073e70be65777e4b18175c59c6ef9b1df8390491ef988eaed9d978a
117e10d345e3caf0a5fcdcd55636684b727a45fdab4d3a7f6f990f07676ebbb0dda5418b
ad81d4b1775c9079f70c1d4fea105deaca81d11d4f05a7ae8837219fafd0d9ff7ddad3b9
60b1236516c7991361944bccf96945629ed905a98bf1db53fbe2a1a27c3a773f04e557aa
ef1f78d8e09f8f4223a4ee91aed1c114385fb72512fd4c80fff287400d8237a5339e8391
e945b0def50cbf7eca0aaf538e15fedf2fe0e583697c9741d55a848cea33c2148d54d9fd
2815fb1cf6cde090de349f526bdc572bcc7cbf824c7f31a5e497fd5e2f1ddf6937b2ef84
c9741b6d4149459c01453377d3af3b8260e36f08c868e8969efef021fda65a59b38391ea
36856523b845f633c59b2cf27d071c1708ec0caa58b3828b107c565a54f67c2fa357c8a1
5aff4013646dc494ae3e38ace27e95701ffb02ebdc2af739e2ccb1dc12c6a35b870ba018
61e1ec50095d4cc52c879996b15449bb125f993e1de891a7f7c5029fc4cfa874c69da92d
643fc376d0ee1d4fd0dc4db525cb431687006c21498767c2ec38f6a786a0c0adf936a27a
96c658a55ce6ce575bf6f95f087e022201e2d18e2dd3614bea02d1b7063063e4cec84c5b
678aee45ef072e11bc5efd84f715c34c39b658b57c23bc0dc95e54be1875027e8eea11bb
90df7c4395eb18d8bb22a7896e1c7d93e00aa683028c0ed93a7e31d6df1d0d3ab5f0a3f4
03c3cdc50972e042def5cb5713da2b856581b9dec19d019656a87fc9fd12b89853ba8d12
018fded94bc1d856f83390e7a884783591ae295389e1141b01d40bf57f50bc5de90e79eb
47fc2a1295c2bbc9b24c7831d549a56cb63c6e600945fb61a514e484f781032b4e0511bc
3e17824ac112ed626fc21e27799f22ad4a41573c9beb308f8e70ae9135fe3b193d0d4ba2
c21b1e7818f9166510eee2c59e049eba1ab19f403199a7113f0fd6498982339e82654f8e
0e7ee4677351efd1689cb1b2ce30dd004c9243e060542130bb3ddc0e24608d6c2caa48f6
f15f65e295d8c70fdbd40f67bc381b8948480ef0fe5c08a6d8d7707199ef6890277a96d1
9979205b324bdeafa4350475d9584cb56ab2666621a9699e1c30aded2017640f8415fdc4
8f692610cee44c8733c1bbec59566a3692323d46aee9a91e3c7caf943d904ce75a47690c
d2e04c402d89f0c9f94f1293a98ccc90a7f301437e2ada43184320ced32de562da98f4b4
c4774d6556c2cb1023f207c6c5c35a54fb55e0cb2ef4ad136f2ba4f6e55dd0d87f27a7e9
8e193a7096f86f6471cf107e0e98ba76cd5b1a9f71dd11617a995cf1f827f9a34ce11827
1b47cb2f1e5b4ab807e6a4fc1fb0adf5578287c94fe5202453ff443fb11e131cc4a9fd24
e6c258e080b3c741a5be2961acdd0ec51bf4b7809cf8b65c0c9add26846818f013fc0ba8
f6f007e34ec85fc27197e178ca78a20e867e6d887b6d6f90350f224b28553e07be40f951
d507c743e154fdebdaff0e176f8656876808ffbc3de80c13d159e219e2a99ca20f3a812a
ea5f7a12de03bd4d74603eaf695b12e56e0e3b2d653d2033e407c336ec6d0eaa1e341190
e9c4e194fc51e530bc86a5534351e73f1d8de6875ee306c4ec3dbb3f13d851fedfe83351
ac3750c41b435f01d47e3b9eca86a4e089daf9268683cfa4688275f744c99a76ab867cdc
0abd06a80f8bac93992ee81501fe4b87047ddd395256f7a38cc8463d8bc1225b6726e2b7
86712efd4f0d392b47a930a949ef02a84cc47cf63854fb184a0b0d52d74e7a84cef381d9
fb02923d38477487a6ceea9eafcf9e2f658a91d61c36de24ccd9e11efea96ef96f036ee3
982aed6017c1cfea8e1855d2ba24403e1df7e76409ece6e9532f080ef4f69f951d6f1104
f63263cc363814fc353b5e73e0e6e4e47c0107d3abdd7d1701ade28f025831bdccfa5972
5bc5afece359e1585cf8352f1a205a0f866883ad8977a9befece1ca05d5c13d76147e984
b7f247dcb42afb28c1feac257ae26566109af00228b2e629c73aecda09f99b80c5fce767
a4b4f65f8346f7ae0b59a38578bf55dd21c94dd185298a11d6d618316c5e752783d5954e
ce5782a702c30d9cb4c5c5636e503a5c24d639ac1f5832d240d153ec012571bd0385a7a3
36e68ad87f88e0adbc431cff0e459e02c08d9cfa65664788f97f8d2e0d3ec3dc576b83a2
148357e4433f4748c27ccd1259abbd121bca77c8a13547258e9d0d7fb193ed6a996bcc75
5cee192d154930396b2267d865785ff8f46abd225e9a17ad1055397c60b9b624d4c07689
587976e73b54dbf32bc28a99d1e3c3490468aa80bbf8c5fe22dfc4d621dc9f08672b6f12
384871ff84001a9619681b66bff56f1e5f81e0c99a1fbbdfc7063022fc5126b51cbc7e97
cd25b533730e123a4d253d23638da50064dc49d55fce51c0f8d553c9de13f485f99c41fb
45b9b0a0f8425354b30c5ceaaf06c1a3e6b7bd3f122c74709da493725839b2e41a595f1a
476ecb4b5a1f0f0d1a50d4a9fa7380887495dc40f8e115f994196b5bdde547c52e0d13d8
0f049b91b4b51094ff54069f0b6a1d40e7c743195225cc226e6b5d581cee05a79e803578
6b532755b9dd506f817e8e12e36a5c61610000026060f002220574d46430100000000000
1000000000000000f000000002000000483010004c30100bf04251830f2f58270e923362
93dbc6422fe5b36a721c124ea34c0a684cbc6efa86a08419fb8b5513585afcd30007c53e
171392be1f16fc4a39fdf698366006654c1b7b5b7836bd09c6d52ef7446225725b92bc3f
3a8be6b677ea95266753c841a806f293c981cdaaa8fd1087660f22589e98501099335bd0
daef0dd364fad1eead723b47238dca7ee19b6f1ed69f8dab62c80a7853d828b05eccaae6
3e1e73c83b71993de027723c457a5df682bfcf6bb1c578f678359681a54e11fcb49bcaaf
4da6c79c0abf083cb7756117f4e8562c602e5f35bfcf37d856725fc5732fcbe9da08ad95
5f74a648697b44eb0dac7d4c354672ea6b820ee0d854f57e1ae1d85c7a951d0ae9236ff9
3b8c067f6de6a73a5f502190f46b96ad3dbc0531bef820aa8e20753f0e46c0dd57380ae0
3bc49193f03e232e97eb02eed3f887186e01115beabeb9ed91a1f2913c2b2bb8d7363e66
c6b0000200049444154bc974ec7d746b568967209af95d062bc0a6de936989acec633bae
3f9b9c5933acce81c5108a3023d99cd97247cb8391d3f59f79474a10690b244a78337d71
997e25c6bcdeec806cbf099bb811b9420feb64c3796797133ad65b1fc9265bbd6f4fc597
89440696b4be782c2b465e2c2c83fc3c2d8b3366b7861ab10f3b6149b8b76d6f0f32c2ab
6f174c1aea5f1d59b956058e1d37cd25b7347c9b227971b36e021303be0a385b65dc64bc
2efc2c7407a6e9472b7bab4c9a63aa0122aa78ecdc4e3c083c26f2dd8fa068e71cd3364a
72b1fd8c777dad4efab852f09bfccb74ae31620078a42addb6709af9cb9e64cc1ab41d4a
d6c78a3a735b209dafe0f3dba3184e562b982870ec6723c26b5598e3749a7435c731f879
26d839550dd29f8845c4df007953ffc487f1e5cac0464c09c2644a6c904dee1d4856e9ba
8a95d5e426044078ab563874663ec94f1d30a3f247cd2cc8e2a57659fb2633f0575d23b0
07dee4ab90075cfb22a06fb2a7d4e157dd7ec5895c04550d63a9151c74e0c6b7850c64fe
b781ee15363a9e201a6b4878b0acfb059bfa9b55e0e79c04fe4680b74d45eb7e8f5f88ed
d64a87c7a50eb06df2bcfa79b8af795a2b95ba92599b60dda4d22fbf614fc6577055a26c
e65dfad3c378d54d9cd0f99fcc4ee56ce5f1f500c5cd57a8e1e46ace10d03f50fd90e9c9
af240e18f4e32fc3e5fb9bfd2925b181354fc07f643c00bd098d00837adca36ce0352435
59daff37a2746e5558811c5cb5a1322fea70a3fba97e1dfe5cfef287c3566555bdd0903a
735a5ebac52d403ca295715719656dcade23b32fdb22cce2af408ef8c9b2a8720a0bb5bf
7a0f0b7409e77edf2179396adf663bfcd71e0a8dccefb4798e4a92ae222a35db90ee808a
0bce8f0ac36c00bf39dad6dd7fe61cb5eb6adb75716e55bcd4ac3433c3847d8fde5c3060
697c7a5678b1ba885aafe9f331d2fa9d9e50d07f13839d0ba1b5db8f3a58b4bcb6ddbec4
2e1df35eb7879177fec6205fcd2aa8edc27c639567774bb33f1dbf92ec40cb40379baa97
9f7a875e7f79f79cfe2fc07fe95fbf61df3a83e3321b17545769affa496cab1712a53d50
c8533f1bdac99801a453c047be2edce51eb5bbfffccfb3ee73f0cae74ec6ef7c8ad7d0d9
a1e53bf3478fd2891835ec933a12b9e891fc81365483baf64d28fefdd8e5efceea5b7dff
725fff1c18f3ab2ebd76e87f1653659b7899257df1e4ee0edd978dd6c3b1188449eee68e
7f6d1f7fffcd2db3fb7b4c9d98eea558ff82c658fa46ee56ca2f1444b9d297d3f1be3bf8
f035e84c7d2e81d8fe225e6a8bbbc154d9c238a4a47ffb22bb1f38c8f8ab712931a43782
6bc3a76f0f0fe4d7810e5e74b3201a3d4d6f8bbd72617b9ee26aba5bf623b29cda0499ae
4563c2cbd3d0b1f661a62dfd61d2fd3f980478b07d2ed3c3db9e088c5174b7f099e7cb9f
4d72255e8ce30cb80cec3eb3c44f83a4d292bf092a60deda2b3694c4ec175e2f20d53169
7f55c8b52113be1a17d1adecb6c49acf634567ebe9de3c9d7ed5c9fc4ab7103797440f68
2c5e5024a6947ae1f7ff8d50c3fb3eebfb5c9f46f2e68073fcf6ed8945e600a1f4ee2fd4
8b5357453e05a19c6eca078977ac58bf75fd2f8fe4ce91736b8fe8d57f0e06cd18c357a8
0f8e589ef655534766d6c1ef18da45152b4543297efff6bfde760165e2cafeb27fcb459c
783f42f5098c1a6cfc9a62b69adbef8bd26181ad128f93c38c125bdb5f3c169f878732df
b4643e31d1de3d9807f4e493f058f8d1a336dc2bef7c1ca0a1ea93b2cf93c98d414af7ef
bbefe339c816f869b57f15f1f9707cb9f16f854e14d859fb21a02bb39f607b1f9bb0f6fe
2fc3d795c3ade1acf8b4f8afe32d9f40ef0476a34047965f8e0b1fd80a3729fc4f35a925
0cafc24f56eb20e7855ec31cb677174311553cc0598e8782ac6146b468382657cf34dae5
6e0d21a118db7347ef26400941ee283e6f1caf7de5bb9492fa556ae66fd7ee584baa48e5
7cbbb446228c3b108ff3baecfb2e40ac3593494816394d55d93f58b92cca65c1cddbb107
cef19f5da767ebc77b67447bb09a256f85ef3cfe8e5f096ccf1284d81e77a35a2c25fb46
5eda214bb25178f3e586459ecdbcba76fe913183db52b1c3e45191f1b163cde310e0da8c
7546ff6b6a7e1f1bfd6045e7f6bb15cc80f167881efe088b6a183ea2adefb4d2c0f0fd3d
e6a384ad5ed9e77bde8f7806fa63cc37359bb40eda44f93ab58e0d336d7e5d04f37d58a3
a5f75c22a7e8bfc760347e0145e594b2f7cb9827f6259e179dab6e42fad30fd638f73dd9
ec1994b2fd73ddad4d2aa6798b6da0484f7b7ad3a9ec66285815bcd951d096fede522b59
4da62f3096572a01f348e43b3b3d9e82c334358cec9e8187dc94b13d5616aca30c301de7
56a788a58b6bdb60dba513912aefaeca256ba29e163fb272aaf07f84e7fe01bad46a7c58
c75d349067d5f4e5b0bd2d58d2fcea2ac81c2575a3e7962a191b61b3a188360039baaeff
402923e25a51bda698e0f1b03bfddba31146c69b5ef24bd7e24b54b296e94f0fe2ad7787
dc12fb83d903d818f9b29767a528ce29afab23fe896f01fabb64f259134a3077c09f0d6d
28d6327b1a8ad8e119f942c4dee72e7e3f750bd988ead48afd2abf044977530260654fcf
ee068bb841725bc34070fda804f1c63283b09f37241c28a394a2df2b344861796c0590e9
3d2c3d510bae98a5fd8e7c0f47463b9c5337cbad92ae377a37d947eec18afcace2abb3dc
a04a9ad913149f315415137b1c733f03825830222f18bcdd7fe992dfd841b6c069e470fb
0ee6373e986bc0378d5ec40ca832afe4d35453623483fc640a2daf132fb09dfeea267243
e3a770e1ca33d301a8dccdea79b1b4aeb67f8fde535c42f5f1adf59743a37b21aac5dfb2
a83b192fd3d18a8792735b5a38a01f1f11a171ffdb7287d87fc572dfde6d74519df8a02e
3ea7038f017d706e7177de3d6a788494a72ea4bcd5ece4def28407c4de916785376041b7
ff4a7af7dc536cedb517255e1d3f68259c55f0fb686801f18ebcdceeaa07d39d895d4af2
61ca12a3ea631cf9ac9b1657a20d5a818c46ae6f8975ffa52b869b4d948ac5acadeb7cf9
fa7c5213cd5780eb73c06dbb69d9a9d71d8e638a90fa7af4d7851f43c69f6d7898b942a1
e5e50fe86498dd7bb02c51383c170127ba9a10adf4c37366e96a47f97d528b41c1e82c9a
7ec69f84a9d74ac093c0d49a113051a42698e945b3dc1bd4b197e73f5d5946b3c9f52c87
ae2caea74bc5b7ac533790dbfbb17ab5b04a8bf0cf562770811050f62c45ba9bd4abbbde
bc2df9d70f7347eb18e67f4b31c73457e4dfab6d54bd42d4c0c0ec8eaa66c20a433b4f74
2a61ced7792b4a8fb4ccfd5f162a2eea78c27d4f062c3a41d64a0ee4c963d716a0d05f78
7722fd9966d0b95ee3709affe6725375a5dcacd10135ea81e49e365f16bf8c4646415c69
872d3bb47896b496a0d62f07cb6709003f02765fcc4790d4a7726c37a1e49afc62987063
57c327ca4f08944f7cca39a123784dd4d62f99e7d37593e44fcb88c0727a19432e9eb5c2
c0477b21684e850af9266aee1bf1c726d9996e129966d74d0c57aca07e2b2dce73b6bcae
20d33cb91e248b1551e17c696a0266935eaa74d6a1bd4998d17666c133ec5b1db70c3a61
4ed2677b01a1ce602ae01f8f281e5387d66585837ba793a242993f50abe573c6076d50a1
fadb24a682d83b7ea093290c2667e828bb3ba804f0d8870690b4bed35ed027190273e681
1781463f411c94454f0fa0be5a65ac3cbdd138dbf03a6696f484a4ad8ce003d2c6780114
e6b530a07f179e0f467b655b431fc2d5c53a553c3eb2e579e2dead783ac6cb4e5e1f3c08
d7609cf076370eac0ea31dc6e79c956f87ea6c1de59b6dcfcdb58c2f14d85af799c3a4f5
84eb4069378f5c81f5f9734839ba19b3614b6154b5c0b0e5e6e87013edadf18799bcd400
c87f29d7f14d8f9b7cbb9a66176b39978670adecef072091b36b4eb24c5da87b035350c3
b3445900eceaf0f3aed869f5ceb4bde0827ce1b3dc01f7115af0bbf9cd8e453f00c7f3e7
a0e7edc7de300ea52bc0cc20f11dfd934ced962042df2a3a5b56bdda5755fbc1c4abe958
cd3da4da82b24d73289b3c2203ccb5f49a7e0d3df406df108bda2d1f6818f5a0f841f237
ed168b7a1d7033e6c5d1d388b78fa3ce0c38d617d4629d541d2ace0b30cdb6e511ee9245
e1af8cae00b4a082cc075d91d0adce7d835c0cf49d7c5717a75f3d91b5e4b7a2deba7b61
b2f3dba50bb879a476056e6e566d217f8504ec1e3ac173dbff40eee602536f8208188593
95bb6d800ad7775f373373a805f02fcae681e5ed9addf455df0f5bc00b8faa7d4f4bad3f
0543b0affc3086750d9d8f4f7aaf8f6f91bfe92eddfb63cee42c07d7d5a860d1a64d293c
9a8b82b3d5151204e35cac92eb8d7584dffdcc3b987bc9be0cc9d03dc7409f0e946925e5
b5ebae19fdff0cf5fef709cfef1692db94bc83d5a1f9068659b2f8b28f06c265e55d4d13
bf0b082455000f8a72b09df12e9b585a51b6f2e19bdf3d75cced335fb83915db9033d4d8
0871a6be7b190bae46ff0e97827f75337a07308ab9fb222317a225b32bd76a775c35b6e7
84b3718e3e93a1b3faa967ea49e16e255993055ed99922eca299d894ff404527862860b6
dcc0126b37586a425dbd7dfdc1c7ab619a6e35d8c7bcce38fa3ca1da8df33722ed01d81d
f822c8429e1eb7ebebe20c259d61fc06371206eea0d3165a1113bb26d973e0dcd714bbe5
fc567d24305c46a9e7a2ff33d0ae38cd1c234bc9f5b4513b7335f970c94de7341815f2a7
f1af0211f47936dbf4b0d68c4a8d575b2f74bf87a90957f22f313c18d8ea0df3be0db9a3
df71bd69143f8dbb6cce4dfa5248335fa6925a0265d1fd2ad47ae4c10cff45b85a73d11e
1e69fc85a1ab48e11ba1b504ed68fee6f9ebb69bec1e55d742ad0cfd3b11ef40633bc502
97db25bf112879f0368494e69616ae1018f66e007391e241f0ae6e02156567f67f3b5afd
ebccca1e83fc8f052e39bffef9549bce458e010cac6d09572a18b61b4413dab398197094
b84d5c5d517d6d6f9cd734f3cf106bbbf8a7db72abd671f570a5f6bdaff097f44986729d
603156a673043fa61a118e340b48c466277d39b979eb5cfbdf6cfdf68de5e0709524aaee
6f8988d27e7a59e642bb03c938e79d605c3b30ff567e2f38f3c0ad2b6b10671567aa3f18
f37bff4f5afaf5c4a125cfec745192fcc7cb438c65a1893ddb0f56887dfa5190dea2aecf
d7846e127c513464f4a6b9c706b286f6d1dd95fbfd96cfc39d87b10ae55915ee6c2c521d
97574fd47345d3361d895c4c24286cd2b7656c72be14731efc21d7a99d9ec76b646b41cf
2228ee6518ac9c5ad30bc5cf857a96da5d01422171b37dace088a3cdb87afe879b3b49ed
8c8649149e48660fe86b93725e48856273cbb59c1f73299c2ebaad5ff92e3d408503c03e
578d99d0c9f6bdd7486d613d9201a5c819bd8e341d969423c93a6969ed336db107deb5bf
e1f2fa3a1181e43c4d2a6b9e216f5c82db9973de019f0c5ef0ef818e361d93b86c81df1e
d4c7ac4cbff4b373db16c127e24cfafb586207448e34860f9e499f16969101a5a0c1f273
64bf3c8148c71fac792b76d3dae414d6f4faad19f84e3947a391a48f107977f0ab5e4d9d
88b714ae7045ec819f8223405574232d0f80ebea642b9937748dbb52b2dbf273d6afcef4
b0ab4461194d0f687b65c5ee05872607547193e6f7af5a46a7e9562f063a83710de4f6f6
54f2d5ae0eb4b56c56f4b41c5efabffd1d6b1c1fdd7a5b1ccc9edb0f3dd500a93374be79
7f74d90a485ba83f4d65eb8ff0594649722fc09bc0a2f7d55bae851f1d13b5fb1d1c004e
46935327cdeef47330abf864ff6180499b7de79f8f0fdf1bdd10b6fefd862fca85af8e4d
0e1f8b01acc48b11fec1eddbdddd3e226766a4ec39f45fa64cf1f8a748cf8d138befe0cc
4b8c2e7cb653c691dfc81f8f1b6362b3d832699850d287cc1337f23370e33f1ac8a5f1c2
4e97f7fabb5ffb3f79e499e7af4db4b5c48ab8aa766f7efb2a7f6c89be5525e5e3a10b4e
c3fe6053ebff92c835b9d042793d6a5d43e7f6be783bf797f3b792a7c6b87e364d137cb7
8023b599b0e71180723d95be7efa3c2123c6439beb8793443fa1a3eb59724ff78bcd5f9e
bf7be73efdfbffa5dc4a7fca725bcb29056964fc8f71b3a6eedfc9c04ee5a53f0f5a1a4e
caa4eb582eb5bcce9cbc8b8f5416bf1ca737fbe7349d40cae4a17817a2e0fa1e023f117a
9f66f5bdd02cfb30fb867c50f2c1f2443f7fa1dfb2fe407c646052f3655a51f88ca9200c
46cbf41eebdc7b62054d337e7a50f4cc7d79de6a4d7c73ab4f55f0f9628a79b4bbf91b5b
9cab6c4bbf8e3ca0ff0e75086a004b5f4996ce92cfcc4940c71232925a412705bd30c8f0
6773dbba33f81dffa4bfd9d4596a517b29b237eaada496a83606065c4fae6370abcc7648
1ffe182be456d463e3dd350ebefc46864f84ceda0299a8e9f980b656c7ea13079891438a
69559bc4ee6c7b0ea345892f2d8cc0430321737ef9e7246e1c713f8903b3c578559ba4ad
77d23db4e8e55b3e54abbb9faaf2d6f9da9dfb267c4c738a3f4823d6013419cc6e78fc5a
a5de6a0f43b1478b2f11beaf7ac14d07c9f51fad40af50cc5097c5947a5b3663175c9db5
39f4cf4179c59f8f0e604c94cac19f8728e561eeed63ea39cc40087a6b8d7a83c23e2a71
6feb7d77e67e2893658cbf278af98b5a7f0e7968b4d850e242eebab5e4a0fbbb80081eb8
599d928c34ce9775acdfa4b617b7dd5ea2c3712d3ed1cc9bd916c7f13f16b8651386678b
f1578c0a834139cf01133d4a20155fbdba7e0dbcb13a730c48df822bbb37c313699714d7
6fa72691df12f1979f0248f505b985bdbcde65fdef7c2f06a886d8c5a91cf9fb27139b2b
2cb59883d0b9fb6d85b9517e04bc71dc3b09da5f5d8674bd7e4f957e5628cfdbea92716e
1d543bc35f62f5dfee1cefe4f1f7df270cdd655ff114edbef59d96a745d348c8654a7e03
7ec725821697a1b26b39d457103f169fb9a6c12bedcd23b84ef3ff8e2e53febdc7fe591f
04e6cd5c9ec1087ff21ced41d33c9f1721a3e49aae3ef5e8c0aea878654f8d6d565701f4
cc2b3d2c79e44fc735b0f9ebbfcb9cefd3f7e147ab4511beaf610172fe26435f5b81abf2
ba716fe2f1b49f5c0affe2757f75fc72d6d32fc020f2df3235ec3dfc6cabc7921ba72f9f
b3bf7bff2da1feddb7864a94cf161999e3d419ab0c81e4c73b63c53ec55f083fd9bb7bf6
2272b88bf89f873bcef3709cf4b1f735cf8f1971dbff9c5efef3cfc78ffe14b78ca1d14f
8b9c5351c12b53a86a5f3fc74f3743a1eea5840f196f1c11bde55cc6d3b4b1b377db775d
3e737fd4b214b5fae0c87934638f9d961b77922fb43d98f6544e3704de3e2de2ee01da34
9f1bea97c23f2c826f0e96f3268fa56b94ded05577ef2557be44867c7e8f79cd6cddef2a
5dea2c7d26b95c2cfad74fe4c03344ec951677188d58ed331fa6aaf2f2a03f5d11a9e8a9
d9bf9043fb8f6f7af3cf89a3d72a573bfe1356eb7ae9ac69ab9643aa238900fa42b3c8dd
dec97a357a0af8d65173b277a3bc2b84a3bb014f809e915def74a91c6fdb53782d7ed701
9fc8dc8fbe2cec69ad589adb615889b99df46a5a0f107c517b1a1776ec83bb46003e748e
1408999adf99b2a3dbdcafcb08497346dd3a395c60169513546feee1b99b921e7305b0e5
752d8f054c6259551fc94e1e3ddc5031f77e7e0a95db883b43e29216c2e629d05a5899ee
d7c2922cd82d7f8b0a2b077975613dafcee5b8ca6cfb2bcd78da7e1d5244af0ea6b26dfe
c588bcf565f4adb1b990f90f8055e5466ebb1c555359c71875c4d515828c263ddffac744
b65419c90574a1f552e5bb46b1e68ba696778741f75b9a465fc26eb2c2aa0fb5bc329788
e4b6eedfce35addf821ab96a100a53d89b7f3d1a9523f2d9f592496adee796a0b7bd2f82
289917f72a8ee0026f3c99cafbdc8f049d35bade0d76dd9b1f72d792cc67a50e397f8e54
c3bdaa5cf96e60778cba65a547dbcad6600a7ff9497f158f8696917467dbb9875ce97ca0
4f79e3d01bc77deee8b5b1097633e3244574beda2a3aeacdf97c66df796afbd499fe8637
69f6682e6ef6578f446b2d7f4b404f0cb96cb784f6cae02beb328fbe92df822ce2b408b8
7894bf9aefed0a07a0ff4aafce5573d8ee10cb63ec3282fb4a2b136adf35d59ffea565ab
831f0cd8db5556822c60da8c3cb80a78393099f32b1d46aad5eec0ff3191405bee1ef189
e1d0a46d31bc0e6d8a5a913257cb652a4887ef7d2d5bc48647abe7575dd30361b03a8aaa
7f5b9cd34712c12fff2fdbfb9f7bb3b371ffe5dde55f27b881bd16de37a12b64c9439b58
6d07e0b3f060b4b7b3bc5a293ecabc3a05d5453badc7a150f0b31fd7469a391e119e043f
1fe77e485a7968f3edcc8c792b27b78891cdcde90fdc42645081a180784ab787b16be5bc
a2f09bef4aa6840d777c4c622e131916ac1ad22f1f3ff2e5944fcd5a201e97b80b61f3ca
4b0f3c8c6bf19fab88523d19d57f871b3d44a52be7ce397a630384b36a10c8ed169063f0
f8aeee8e1c3fffc1ffffa3fa5471f7e25ca6facee119dbf20070f2afbfa420728a6dc506
1297cae4ff2874b9a94a6eb69e9972f0d2094b579228d45738ce3feedf479f8f0e8e1c34
fee7d7e6779b4ff27d7b327d73ea4cf16d3414951a175ec17f22957a156f879d5244c3e6
4d26be6f83ec7347f5f1aeb4dc08be5a5c5e7009f5c38f97463a9cd8fbcf0a52a7ee4b32
7c5974be50977c4eecf4a4f33811fe7782e3f31b501828fb24bd0639275dcc54618b764f
c85fb0beb97ca0e6150da42157f11d77aecdbeb7e2995a3a4cf938acaf2d5fa7d3ed5066
e2d9a994e03fcd318a55da20502d0fbe38585858dd6a65df85507a546052fa6eb377bec7
64396e7252b7c26a98a356af8ca3ad58ea1978aa4ab0bb49c40adc6312e36e3f79616d6f
8c297cbae66d1a500787e75adc9ee60d5e51d5df00eeb1578b384cfcbad18a697ca71204
3b14f0b0a4089828eb3d375a311bfffc157fe94771a1547bbb892ab9fbbb8d654ebcff32
93da24d9be96abc8e8f085fdc85c9d29534dc1196807cd3781255706a0988be124cd35c3
8ff95351eae6e96f02537a873f5dcc5b5be3264f9cba2452b3282ac2ce821085f74b7aa3
4cd4eb303f1557a6e999101b270638f61fac538694118c8c5e6022f94683e01386918fd0
7c68d21f958c5cb6283e16a8cffa23f240be9737cb6eda4be0660a3706c00f014c89a43b
5cf346dcc84ff75ec621100b65a1731eb0dd67ff3dc25dd8a55133bdccd46e7f4cbb92b6
9949a477585b43c027cb40b91395ba659b7dd019da364e2de40347c0646f70f0f4af8f35
cb6d6d7ad25e8191735479961733b1b9b548f93653848fabcb7d7e73e5db4e4232620b45
d5078754aa8b109780bf1384891e966b849bac4d2d58433638d2d64ce12e112d3f88d8ec
2eb4d5859099fd70fabe1d7c03963a07f9d0ee17bb42a4a1afc961426e15f49ad6c5ac20
996fdcbe9d331778d35b9f062a950646c1ac69e6ae0ca53cb2667107ec24fc9aec48e01c
fa5dfa1714d8f0bcca51a6c48132601df489993cd8656fb4481ae72ac61e15451c986d6a
a31505a7e975eddcb814661712a390d7a817bebac65cb9e4725e7714c3c884dab7f2854e
11b8259996e64c01ca5cd21739dfaf9ac5041e2483d927aa3984a6494d64fd6f1e063086
b198a674869110f8a12d73458a129a8e90d8d75d6cc36404497769836fb1049975d7d5bd
1526de1099f45c61dc2672d6e229f258d668a3be0f4d51770431dfc6f3b6e622d003ebee
4183774e1e1aceeb16cc4a6d3f9427107e22961fd5c7aca7ad894e93272959f9682437d8
1a230084fcd33c16e8fdb90015e6e02be9f34fda5e180fa2b3de7b17c2a34834affc5e75
6f2f5723c9a3b68b2586e4669b3a269171ad2beea403175fb4876d6af897879f3bcdd139
6cf429ffa9ec0d99dc772b15f9ab58b17568d9be3416ef12ee6d2d1ed47bd68e40d7efaa
93edae9d923bc436bb38cd557457c6ec3b0cdc44aadf0dc53f4f0e8558de45213cba964b
a9cfcc6848768090c1894fb1326c54346ae73a71fa7b5274b78ecf6ae586fad89d058031
302c567fc7401d3672aca1d497290c352d87c90e71169beb94dfb38e129873d6a12466ea
927d773e3152a61f09f318ee0482692a535f113a3010a60d094b12f36114f4389ca7b16e
5a855e6a10de14153d072440e01133b031e57ab587a969fa0e062989e5f6f79a00c0ddb6
fc8d417348c986738c01219eb459010e4e3f15823e25978b284e2ad3ee91223efeed3f17
06becf4941e5d85cf62f33fbfbab10556a327836fd343d1f22ffc00d67fba01055374223
f4fe063f18cf1d88698f63baee3ab53eeb28b66fc1dc9b76ca976abc74d26cfbf28f06cc
8034ad44337ea659ac345fc9a3990451cefcb4f38fd424fd1cf2a325b147b1a1e9451680
f56b03191c0033c38860bdc4c90a51c5b64f2869fa96d262943e2eb8de3f00ab2d999b4a
394ce357c06bcc71bf2274f35d4f3e3f9cb2c013c9d612468e362d170fc5d2520ca89163
26da9910b5932e2d840948256be46b786af0f1eeaebef0c336d5ec41be3b949b82073b8d
06a91ce4fd416614dc757306598e053228b504a5e34aa3a55ec4a079bf4b0397ed630546
a98e0f2db2409a87a96d8d1c26a8b237c883b33c0cb399ee461b8d3ddc3acf6dd6c2d4a9
cc9ad41193e299e6efad54d743aae9b90c8beb5b84ef01e7461bc8713a8a9a5d885c539a
a13d7cbfbbec61f673e961a6c047f8995f1b38f307c903d99affa1d033cf401f4fc1ed28
4727f41cd5d457cd8e65bbd9ee442b73e2e5dc6f54630cadf52ae4ecac81ce4f8c9b5f4f
a1aee672bbd7b233ad609f0893e4664671563076f89a665221e8f266df69cd44e048ded4
209df5f58ba90321610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000
f000000002000000463010004c30100cbcc6628ab860f8fd294259ddf9533ae383fdfbb3
fc06e9ff26e27cece30e1287edcd28791606498f0edc4c1b32e68d810f1af6dfcbb878f4
c9ecdae5072a6b87adf2ef06c163ec9f1319efc0db7463c1d6692b6b9ddf927f0116f43e
34333e65d6c7b437907c5078a7bce5e7cf8e826f70c85cfc26630a667c1c7458c4e3bdb2
7727bafafbabdd86cdb381b2d892942813b6dcb8fb80b7d139e731737b0020b7bffdcc6e
2cf3e1e812978ae8a4f687184363933f1c5a83c282e0b6fbdbd374038f87de9921c81d91
e0f69141d57254b9fbbb8e1a32fed714837bfffdaadef3cfcf8179b864a7e69470f9a73c
ace822f4c91c02e6d83b735ec09ea03c3b42123747587be6a3ade97e5fd36f8e67afb2f6
afdf7cfad7ffee13fffd38da6a8e165195f0f71f2ab70dd28b082f26f0cbb096d043380d
61b600e60e0a0ce3c965b1e6f6fb0385fa7a43a99c0a9a2eb2f2b3b58c2d34657a775bc7
2975fe05e8e00002000494441544824d6fa5a6c61b48993c6b740ad3532fc4898df5e68a
db341796fb9b17a007826b544ad2efdf8147c491907686e7912af5b58b9aec40d8df9183
4f211c3e4dc08740eb46fd73fe0c577a8b39f807960c91a95c5747c759ada747c97fadd3
0de646a2f02263b9bf6081d1df402e5c883ca690c76e13383a3cc83ce0e1609ed504faec
af0e972095f7ae0ea557a2e33c03d5f068077f569e8175ba0879a6a1b51a99ac41eb5cf3
c70e454de3180f454e6ed1cdf3e0bbe34a6e7b829eea91d6f30326bd0f1d72f489ac7d9d
980ef8fbb7b60533b50047c3070ba4749ab4dfbb2bc6359313a99aae92ba50b25916c96f
06c16beb4f7f5871cbb5b90ac2d6088050d5180e4d014b90c29d0858ee6c9267c860d7a6
673c55b5cba077d235dec34e304bc1bb5d3b8ee0d193edf6e7fc655caf820134c4ed2e88
0c11da9800f1410eed3411ec1795fde4fb07c82bffd7faebdb1f2f6dbdfff6be8b7c962c
788873d109434983e48001e393d0bbeb4a2140f18825ac661e011c55b23b98d8fd4a4631
9a18e035c38885ba2fded5ffcdb5b577ef0f6dffc1c3450b8c8c2f51b102e8d94bbaef67
561e0e997f07c829b5d85d78c3b6e31dc43bd2fd551ede0546231806b81deae007d6ba33
3cbc5c72bd76e5d5e79fb6feeb95d680c3c5c25ef479917aa4df0797a25fc8c14215e854
608391e0b24430b0ff0c23d709c74fd163c438b013e003cbc897d93275ffbd36b6fb46e7
eefde5f03de4cec114464f96dd4ae105de9a745d39b83ff899dfd9632f43421eaf55eb0a
8dbbb6213b79be7a6ec83b72dda1c1d01289f51b4d268bef3c607171eb2edf41c88d8617
e9e3e50437d7b7a459ade2cc296b3aed204710b9cd80174c5a52798da6e2b81aa81de08e
dcb74706fc3011d9b045563e3dc7164bd9aac36d05447ad913c3ea62c270d28859b16e1f
dd3f009cb7fedd828de539bbc63d39653d0ecb65113f5a55866b81b37ca0ee58376c226b
c78d57b967a8fdf0ae3ab6b57f12ed44b62c3a2c2b74ec5176ad7a3286775c3f6a0ce707
fd3019e3d3e86be0c91859ddcc48a40d5004d107704931b5284e74cbabbbf74e7b51b9ff
e1bc450574e0c4e78762abee8792189b7be0a3587035a787e9641fe2dc3dbc5d7910bb24
334c047f244ee2cd9c310e7a822be71ff956379954a84900d4aace93637075f6afa3175f
be4121ddf3cc4130ab0e94b7968c9f8491e6ad9c1d18d69bc7ef161d2e8e9bbfbfcbe752
c9f454ca649ce882fada3b2a1590f93176863fd884a39a1e9755d3964500629357d7886f
e0118e474b5d7311c7df71ebfffca95805211f92859819f486996aec2db4bb06b0d128b9
2bb012960357a3e90c7b8171ce6de2c6c903d34c8028f71647873f0957bfca78fded857d
19a4eaaa667c397ce7e6a6181039ea24d6c6823bddc1fb5369e73876a113ed34d38d4925
8b455d4dbc008b61fbf11aa5b156624c7e7afccc5d36856b2929a7a8e2ef8b4d6e1761ff
32b6c889680e2e6233c3514d330bc28be7200ad1d2e1cc3d562cfc317d1e7c9903cfd678
5490b3b0011a4d6a1e1f177c1ddd9434b60a946c413887cf2b95fd876fdf24a69d595a9f
0cf8067f9af5df4f4136355af534a502b74c5871c7a976ba0f7c9d40a649eac3679a09d6
86ae92a9b919fe553c3cfb178e5b91926c617c9138dbd2c0b78300c8271bac9ba10d381e
c7f453b8f831b0506d977b413ad568d2436b4c63093425f59ddcfc517d25ba85662b3e90
f52255a771404c7427088f5bf18e1a4c241d4596be1e4b42062da91a2caeb86365881b88
c4f3f33de414f3fb2ba0781d850af1c06c1e8640c62c5d7a478a92183ae882ed301331fd
9ba8848e4aeb709fd52b7798db7cf844f0afc097afa74febcd8b06df4b61c3f381a8f766
3dca327f1c0018f4474854ef00cf5746765609da50d2c38868750674def6cd2975cfd644
8917d376669eb1b7f7035befaa9d58b00efc6385d3a89110f0f43670ef4f50929cac1ed2
ead8272fac5399c0691e591ce267d29fe8b07945668863c5dfd37170fbfbef1da2b41148
d632b444d38c4a36ce02feee03ef7033d795cb9ca6fb69ec6d100ca27b74a1d8f533e346
dff61fa85ffbaf91f8c4f9f48ffc74f8db6d16a18e6c98f4f785ac5d3b1dca20916f6ffb
efac5e0ebffc36b16e2a5eb9b7860460add321a8d78801b78447ad6a1f2153b78f6b5f43
0e1676459bf3cbf3dff6245e1535a21d90ba5f05ffde2fe6b5ffb5ab4ff7a3492aeb32d5
d1a63b4a351e44618823ee0f43dade21a50e21013e2bd123d2b27ade01b86f152039cc28
687bf3fa15f7da28ae7e85d0cc3a1140faeffdefe6b5ff9340a6d0c2fd99e3c40e717f05
1742f1ad01969bb54f5367d134b0702ea8df2fcaee9ab92e6d43d38b1a0d847c90d993eb
afea5ab9fbef4a9deb8113c2c88bd6504650e781f8f38d1bea5d23d203bd889c42c47d98
f831fd1b1a92a56a6d1f93eedce010a05624b5c7e194571cbc2e03b1bad537888f604780
409f999ca81faecf894d1c1bca2485983df058d179c7fdec35d0a0634918df362e180d23
4828b2f8f717f18e567361e178fddde2de3b752f2781f59105ebb814fba983689b0d5fbc
a6240adf547a0807a093e55e8a123fad9f1128fd28150b991c5efbbb8219d40ffbe6b0de
51d065af990865d52bd9e3551d30c312b11811eea92cae92556c77a2ce919ed3fd188d27
5d33c8226975e408f173cbb07502f1e63e8ecedc24b7a2d848cb9da83c4061f0d93ed946
0eaa5389ef318f8659bce0933a4d858b836c264d70af404dc43236451fad2a63da443b6e
4a8a1fdc93ef9bc105a38c2eca0d6f8438926a763188f53f89f0351c778ce7362ef1ff7b
0c5bf80e79633dc0221104dac06177f844a6857466a5035061fd9c0c8621cd30df180cf1
9ab11272eb7f8b541c3b8fd7829b53f381ec9f8f2e01b01c675427a00688c959f0ddad51
ea80777d4acd3103e622c615622d6f2087e56e94bf82645f58318bca4fbe391fca8113de
f62903996b8d9a837a4d116e9d29157121d4c16d2c6af7ba02dc1511da2d7931d055d591
cc17667e24b857f482ebe9f189bf6bb4f830a6af8ff3bc6d9b21343c1cbf8a6a40c03e6d
9c8d7080d3e4a70e4699b66dde0180406ccd417ad4ae1b3dfd5bf4c6c1e54c5a3427310c
f1b20cb73410f3d7a7022c8c77d5d153dea9c81c60f527031d4ac1bccc838a88e7482a18
cc7ed078722a1441c779d728eb73426de433f0644646d9b43e13b2fb8a041ec2158295ba
54f29c4c4034b68606e88ddde84772d958485ca48b3c3367a1a3f9287f0d9850b7ff0b5a
be1daea8543f1f0bc659a6fbc334dfa1e6dacc97119721bf0ec79eec9e43834ac243b251
39a7e721e4c2acd81a46d8a0ce3aac13009dbc59691e3433d69ea6a63218af9c285cefed
7ae3f7fefdefbe2c2c3e8b59b5756a7e1f730950e9a67a1bd693747e9e66bf677e5300e1
718c657bb3d35da121b6a8e1266fad1ca3600e380827430f1a2376281be48594d995c35c
e5f35f8efdddbf2d600fff37f292e7ffce8eb6f342f4ec38fc62ab170ae6ddb5d996e84e
b97e5283496381e07c8b75478dd1f67d18388e0b78b4dda89d9a645b376d2d58952f1849
6de5800fc25c0bff43ae03f2f2effeda3afdf6a1ad3f068ed49efb4a8a81bb1b12efdc32
6e639006050fa017e2fec8d90e9e6358c063117832d63e46b4f2055534752aa0779e9deb
3fb7f74fd1b58f8973f01e9af3c39151f513671e86156017772f1d315ebd01a4bca36afa
a6e1fe4f894e1d81fbe67630e98669ff43247b7536ef957bef7f5af5cbdba76f1b7de171
f2cfd33f3b9378a8d65aabd004f2a1fc53839478d4f40b382ba44d5f3cbcb945593a5e9c
80c73afae1adb4a68f8bd3bc852659fd6b49e2dfbe2d5e0447ed23adfec1eff781a7ee0a
24b05fe4e135ab25a7416d1303ea88b5178193987d077f329482ee640b84a06c74d74d3d
d2cf0f52695eea13e98e4e4b8fc6a090f4e3b6e171b24a84e710ab22765665ba3b081b2e
391b5f93c948300bbc29812bda111e0005c4c788f19cb53f0524952b9dc121ebd188cb1c
0a3c73d7ce227b90cb5eb03162fa1844be9ab078eb280b80fbaf714b9e931859c6071173
ebbc909b1db3751ab0a7b87e369aa4de885c7fa633dd06d47bc3c1a0d1e06653971b8c35
867a83568fb3f5c16f1e667c7f7a1f93c6ceedbd8a4776cdc6223867baac5a3bb68e1dcd
02e4f42d9fb5ff15ccb2e36c9d4108c06fda9aee0d7591bd8cfc1e3ec0def5a077ad450e
ec0dfa22f8de4d0f4b7693522cee808cb26420e122c7a46632fafe229ee039ad98086a3b
a83fc37f3df26e62f55f0beec0f3a32b122d21ea921bd45e63c034aeb03499c4ef9e3722
0d6b1e031db950cc6dbf8f50e84c234772129dbfb62112b0ef6ecfff1743cb6e0a8efc9d
8f4d5129c85a663f0e0d28bdfdff940765d28e34e656064943e2d693c7d20873d308cf07
593e1a10676cdd12e26f9613fab2c762b5b3cecf67defd6a01724aabc122678b7f18e7bd
fb39d3ba0d78c4d5e29ba6d95e90317c98f62c37653e6c83856cb3409afdaadd9f72076d
a3de8ef6e0f2a6bc9ab78283567b4bf3af058a8f010bfd87fc101bf2fd91d6859ff36b37
65979611082d6deef4274c4b9e0980820b195c57bd55f6e7d535a0ff7d7beb1f2b61bbd7
361cfdbff57e53460094f9b5e1db91006b35e8bec85b04fd29b577676763eb421cc8de46
faf579f7d28689a07f8688e2bed25f0881d50ae5a5321fe867f7e71cdb6763efcfaf51fb
ccd827b2feeecccc62718acb2378d46d0dd692dad72ccaba7dfdcdedadbfb103726f765b
bb685bb40ef175d44ee70b4891d883dfb147fe6aee6eeeaba7c7ee7c3d7aeffd9532cf85
eab73ffa57f551eb82ee1bb60ed41e1bdb9fcf9a87befde3d170f60859e12f0433c2511d
3d87ca54297e973b446103cc265e8005d3cf5284b52979bdecacefe6bd77ff0961bf45ad
fbffff05f5c9f81077befe0b925e381b375ef7b07b8e4284af578b181ee0c7fbe8aa7c36
2b1143697f4687a86afb4fccb3bef3db8b9f25d0852ef7dfff6fe1f95a77095f1d0821d2
801733876b7eefe6ec24116279bf20741949d14fb14645f91fce8800749baaa340a58ab2
9d29feced79176ffee8e030eaed75f67f36031f41b7f7c1dfe97d9cb2ed7be3d12ece1e2
3a1c69212fa71fd586eb078e370c9da8ed315edfdfad3a4c7c95754845176decb343c3af
903f8447fdffecde6bd7b7797443305238b67c6d1ad718b8dea970f46e3bebce05f1e42a
13b888c66e00f0e081f54d45c0ddfe692f57d9c30c23bc6f956ab6543c78ad0ac90a119c
8edd2b01f5ddd31b8a7971fdd1ad0f9d5a26dfb33f0b97cf5ab14602f81933fc0288b33d
70c48e9dc02438ff9058c1d2369d6d638c8a688c6f25634f6633008389bd09d8f9ff740e
922a632f0c4341edc274ec75e81b8022d6de75fff0e3c48f540489c3c6904e3f45634a09
6819e21f7f5649cc7c03f0d6a06dc8466c2fc3bc4f1d8b6a493aab9f510a7a1f2daf1518
067e3343147d223ed6e59bcfb19f16557134f9fb04563e8f4f48953db7b7866ebe5d4763
e3656c05ad676d04e5f06574fa4e698861ee15e0b109ef41e178f0567c8d81839dbd9eec
8c9068e2682371f2cdf3868d667e0e054fe31b4ce31bc8123cb1d1c027b6c3c3af99764b
c613aab1a2fda17a0cad7c6c7fdc049c096d7b40eae1b1c9f8c1fddc2e3363103c1b3d4c
3e36435f1bc9367649c3617dad9a2985d9cba640c87c3c087b8a93ee7f33cb859e313613
5403d1e48a6d6857db6965fc11fa468668c2579257bb197b264f16678927c198aa5b6575
1fa249e517c92b22eaa23174314693d3e9ed33f7b78b806cf5e1c8ac5866886d022a4775
58dd2165f30f2d5d95c9fa000e5134fc37ba56f566e3281dfc2c085e52fe2c490e6231b5
c98cfbd54f9225882ad2c74c1afdeb17097342bdb7f612a7e94e1730532816fa0f7c6f35
79b47d0ff7c3c6aa7f5d5e25585dfa6450538ae292922c64d48759eb786af3bd8e14ce92
f8dd5be12fac249d28985ae72abae72475d359d0ca8f0d79e8f8948a6e7ee78357c1cda1
72fae5de9f6b86dffb807aea70afe2bf8e3d8deed0e87144816e26f41a3042f27bd3c817
7d4b6502af5d3eb815dc6194634e5dca8e13fbdfefcd2b5959595edf60a7ff19ee7ad5d7
ffb2eabe1c7315f6ec6033d589b951348e39a917c74a96eef062e2d2ac0920587a087a98
97da646f0933a7efff52fb5a217de1e7d8faff00be387c197aebffdb62bcb3a5ff0bda8d
5be91f8692592932fe34386f6a859df236cc412a9665662531aa0da44538535e79dabe11
fbcfe7b886ffec85ce14fef3d0cfee0e6d317dc9af4a388b7878925eabb0120be398aeaf
88f689067403b2bd35693011df0844aa0536f7ac1eb5f7c07f037afacdce497ef7d10fce
36f7cf72eabe18f879c8f1296540249854f9be323f14af5c59082529fb638c41346c0154
63cb646b38ef7be7a6d27baf9fbcd9526e03b3b0fbef4c2dbf7507ab7841f8788b787935
e49207bc9a88eefab08037f1d52c170b52ed19ccc681fc7e1d18fe3f8ca936fbc79d3bed
c31ae5e7de107dfabe15f1c479c43acf1a87e8c2c2d6f081be9cbd5177b521da806fa7e0
89d1ddcb231e99c2d491b0854952e28a893fc24cb276e0d35a384bf7c7ce872706d1f5ee
51378f0283ae9f5ea8b5d4ca7801203458323ca87c21e51eec563dea4ce47fd98e36d3bf
bad845f191fba6d28fa9dead21ffab227a370b986a7d5b392525298023a4870a411aef87
333c6728e265e293b5bd78ffbec5d68cd2f76ea1f4a2cd0629f2c57d7b5a54ca79ac1078
a8734d819101ef7c0780c77438e13fe6ea39f7e73a2e17b88efbbd5557d88275d3ea0692
338d1c651e60e9709d79adee9789d2ade9e5cba989ace7d5bf6dcb0f22ae613255a93bea
90e53f03375890db08a878e392647d122d17e3e05af572f5bd1c4528ec40e00df0d3eaeb
c4aea0e7792878a3fc23f9dd4cebf5aeff74c9ea8f1a783597878e63fc65d14a3fa0aae6
12883f3b6b406bfb0cb2f8fa835838950c7830e54be7b3afee8f6323b191c40d10647dda
3d29ac6121ee587a822aa573d189d000f37a8e171426b825be60dd5c0564a49a6e9f8e8d
b4fbe7fd73bf8de3df7fdd173db5bdf9b8287089663ca1c1eb27a3d6acaa06309e9fd03a
fe2598ae1b81cf6e859d0f4e572d5f0e185f7fff35b1f06db2fbaef0d6e5e527b624e488
f9bad8ce49e5bc3fb913c88adb1bc7da18207a744dcc45953a8731c4c6546c5e4b13afee
6fbe3b7dcad2ee03fbad978719af4b11dd20ccd093c8b40b31e0c24ff4e058fd6fe3a6af
8045c6496d2904b9eb6a917fee8fdf16df7dbddcbeecf9ff8d3675ad3a4c703f6c6507c9
f67553a66cb3809eb551e8c51c9c30da053df8710332a66354ce2c7f7dedff9e036e0dff
fed9b5766e247a0c8cf5764c44ac1a1221cce0c2b0f06e22abcc4630768c8a588436a3bc
c1d25ad0b1f787b3fda76ffd3bfbfb9d59856f8e83b44a999ecdb55fc08e7c57214f6e34
a94035a0ea7cbd1046ddcaac7c5ed5266484f3a2d73777b2f144ab02c7d0ff7421a1f54e
9b8a1d9385ddc046177aaf840b69be4dba4094e3a81e219cfc4572e5efc5a967e5b32c3a
e277f6400dd39355a006855424ceecaf61741d59fc8f130c210738c1bfa9f056f4fc7376
5bb81f9adeae58268c2781142dd8d2feb97a818394f377134742c47bd400fabcc6af9332
fb7c0a7d7d28d4b32a8fb991c554a840a31bda65f22c3b68ce77cd834de65427c7b825e5
fbddf7bb6f78c370f5f523bd08fd76e4aa7b66e148c0088769d213e3b2696ccfab214548
be0ea5a2e065a816435ad17ab45d167c3afcba40f1aa626bd1aa83439b813d9841915467
e812cf3112e5c643cfda7869a5b5bc5e3fa098ad894ad3e9887bfc9a01253bb56f743526
f383364a0fc68b433885fa12680239f3b2d5c9ccdb9b06b781c69c078d5d5bbd6b873f0e
3d08abaee49fd333d1cad490df811a46dbc09c46f78feb8f806d97b0832d38bebb8f87a8
18671a7e2e129d904b98687270c18f49e1adec4d11a99708c3c690d7c623663a8cfe4303
f67e72a2eaaa0a520f9504905bff70e0b7e088ffe3773f11dfb7edbbe5cc3e330b9f6e87
8c2719c6ce074aeae31d9a7636c7197f5e100877d65074a23cfbc29fc40e1bf7d97053fd
ab930fe7e4db20a3e6ec8564b969699d095a8b90be44ec47c1b9c31df15c68a2fbbae1a3
aa76e8f2b52704a55b14684f068814729dfbae7066fefdc9b8fef37d2f55b9ed1a80e988
cd09092c981f087ef817763413f786110325b45f650c05dbd5cfd407e71aaf4887fe6677
72fdc9b870f3c918c8c8671b9f2fe039bb4798a3a35e021387e6d7b6c99432f95895e30e
c38343d15570ebd3a157fef2fdd60e51e8ecfccc13be138f9a83908abf8874a9b1b1be00
7b9ee2ff82810b84ddd283ca1c96cd40096d738129779526bf9600a08ff5d37b872efafb
f331f1fdf4cbcb5a6bc50797f0f532da3c4407782fb23e6bb6319f24f6e8a639acce642b
fdb6c29f5fe6d39aa39da1adfeb5b07ef5c16178c7978969a635c1d538d65f67027a2286
e8e71982fbcf5d084b6f0908bb5847c4d7580f2aa8abe200e9cc0ab7eaf9de729cb240a3
c97e6b083ab712aef8746638805732c41230d2e786d680b3b768233321d356f722c2e2a3
31fe259b453f13afd573f6fad8c872f9c8bcf2f5daf6d4cf40b137c0937691e497e2c0f3
bff5f7b67f7dbc6951df0d12a15b3804c761ba02b63194ddc2cb68f892a602342346f360
5122c60d4ff40d17a61c04401c392436025213287820a3301bc2652bd8830e5419ff6b93
0d056587b498180d9000ce761176884d822550a9a1675cda1a70887d5706eefb9f3c13b1
f9428cad9bcf818faf06838bfb9dfe79e7beeb975d2f9e1281e53497ac04f08da9d7d688
b826daf7d57e61fb73bc115ffafc409766c58460c58111f97c1b24f6ba1684cc1127b117
e277032abb646760df1ce5e0b53d76b9e0adfe08450ce67d83120dedd0ed6691f0b2b5b7
a6c1f6ed2a99b117927cb5b1debd3c831965a23defbdc95e3075c074617fdd15a29d2f2d
e024b899a39f01a42c7405a0c36a7513c381ae59c029f109c58e7a71eef691ef18d9dac0
f2ff520a95daaca125d585063d47d0a3a6318769033ce6448bfe8c21f9bef9ed40be45bc
488a83ee3824cf562c87578070d576e52771d98d5c05605c1a9ab25c1195787d5f51c18b
5e366b1684738ea8b2ae3256b06ab82e299bbb96f663c3db6de3ee00043d9d1b0c7f4fcd
2d31a57e85a7189a4ce87d70ed2b08e6e2261c7e88c16a34d3ac3912e8f7babafdc47781
e7e66d088f88620fa4394e85c9cf4e522943519fb48e3fb4783233d0c3749aad5aac256a
d0c8d85af9ba1094e87a73d869640011152d63f6f0898ce60459dafebc21a996e95601fc
814dd7ad0bfb141ddcb3533203fe03bf561f1d4a064bc16687d2b37c6a0d72125ad8c177
518d5c732746703ebce8e21ddc06c081557c31386c67b3a7c5b9a8d31dd6cf66b0aea2ab
f80079ba1133c15755de1c1d254b17abd53b47b73b0dac7c5c88e8215aad33aa2ca475da
a6f93e14f68c04911f654dabba24fe6bca5501f6f20594f0c8557ad9740a14c43682cbb1
edba50397668664ca50bf74fb731e3cd8aeea0ebead0b922ec0f61ce7b05acfa0ebc12f1
b89545c12e42357e7d3853de1a4a7212f674443b476b0618058d98127daf8a68eebe09c8
cfa0b797a027e33ecc9aa83371d9f2785444aaf0bb27be54ba7eaa60a3dae1d32c056abb
cbdc43e5c71f05d307422f0994838a916d88f3b78dade761ea3c447ba881a547bebe3536
0b802276cc19e49d8efe7353fd30878591b4f46dba681d6e790b8392f873b59e346182f3
c094f3be39a83a7b95921f850b786e419d1855f00831f78ee38976cc32f4cde1e30b7822
f2bb8919878a2a091f1613686c48d7faa5cfbf8e3f4a56b4672f3d2e435db36efe069615
76a7c62a9d998c30f5c650f812f9b76fc27eb8dac9fa49969eefe8dc1ab2d52f7889e1f1
3c50d4dbefd97c244f41be1ed5f1d1ca66cbc83a1bfc8127f7f45eecee10d57df071a076
c8443fd199053833d2dbb07786ae4003cd1be723a5a9b2f8a1bcae389bf10be47f0177ef
56c42f5e169365472045f2735f59e1b0f4b0530daf37e3ce97d5f67f0bac1e27952f81ac
acf8bd2837ff8d36ba94f3e8e1e0a3f3ef7ccf0e345fa3f31777f76ad26c09e47171e768
5e01edb686d24e977d9be87e29d6e87543ca201adcd8a95d81b3ffd2035fbc17582fff9b
3c341f85cae18ca905e6f957922e069b35775e61a936216af41789eb28d27bd0e6ea2f54
6a4b13a5f0ce16cf69b084e3c7d3e19b28fe8915c8fab54ccaad8752ff2c3416ea4d937d
9750e06e94a3dd4c3a68dc739324c133dbf8e5d72df79ba1b2fcbb9a0651743e0a1ee55d
8750ec630e04a3d0c816dbbd305d3a7847ccfebe7a21bafcab7fd6118c11f0ff548dd7b8
d5de790fa6d9f5ddaa67655aafb42d5d3881e7adb8f0f48848997b87a105e17c8244be1d
81e560627293f9ee6049d6d9c6ec0a5373533be03754c3cd856d65c154225dd8d9553acb
701c51bc8cc7c9d6b44b963952e074f5352090ecdd3edc268e31e5dda6460b73a4136889
a191300be9d4ed116c9971cf6a9b9268a8c783a9b467825a21959517a594f3273919f378
6c4bbfafc865bc9e9e365a2e86aee6be032adf12f0dbfef790e2b5d3295573dce2f063f2
d58a33debf81c84b7a741f51783f190b8e0f89b104707f6e07a2ec239d9a6019d6d8fe68
206bc431fff031b4f542ed56db7734d3302746c130ff66aaf9d7f1fdbc7c6b10609aa83b
aab9eb14a17e39ab82e47f151c505f13e34180f8665de77d9f68e73857eb062df31ed3e9
dfeeb8b6b3b3b3b7b97e5cdf8f9a372f141c8b103f8e6b34102163c1ef92e37ac2563971
610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000f000000002000000
443010004c301003906cac34ebdc2bd4ff089f4cfb662854f9fd42ecb6fe4f33379319bf
a73fb6152c6eb02192030da7bdcd540146ba788abb3a059814c7cbbab69ed4a22fdd1eec
5879f35aa971bb3f7ba33480ca79c93c1244ee0b4345f51db5a4434563dfeff969049b5a
1075c377d47dd331d5a1e56cd57345def3613e97239f63053ad4ab2fabbee185a0faf846
c4c6d2ac12da623e576bb118ae8cb693e081fc27c2f084f43985e7177ea0d169f4ea7e31
a5a2d37630f0b853d82dfe87e1fcd84fb995f43f1b977e3fc7abbbd532678dfe1895422a
4d907e1c1aca3706e3b24ad55f01418f110e2a7e368eca97c71ad9421f8a3fcd7e7f3f9f
7faf83b282a2cc6f9b176bbd289c0fe96403c69f63e970a2265851e06ed123a00e42c7c8
ec87d043ea8ff7e5487ed0e71545cdf2866ed8892f88e30b5a4ccf13f68af550865dc6fd
ba0a9ec5aa7f97804c2bc78e7c43a836f562ae50aec691b105515e34f8529a13dc5cf296
359cc45435a2086389b00000a5249444154603fd06c334b742c6ad11fb1944d7db3d96c3
789b2e504b787881e5dd6e07507f06bd373ca558a6f0706c1542a1805658bc17923e37b3
2bfdbd6da8a33bd3b5296e790aea499cfdc4153c2cdf5e977d5fd2ce6273f6a072512dc9
1fd2db288c198c3faa0f6f1116c4db097f5d565f8247c09ddceec0351ebc41975f24e22b
a3a538e7204dfe4a3571b41aa1e86c843be6b80f7567b1bcf63cbbc9010128944b250b83
fd9d0f99ebab421ea9df462ffeebb5c9cbb59892ea7da950a1fbd39002fb6832a3ec6d87
fbfcee2051ef128913c9faf1eeced483d05f04a9a993ee7b834d7ae4ce9a9fd46848b2e9
7f7bd8f33ef6a0e0a0beb0bd30c7aa73de4a87c8ecfe512577ff4d5b9835c49eabd58da8
cea6a5a109907e3f123bc65a45485e7e2cba1604c656d404460bf860268388208f02fc63
86e824b7cf0a3afde3cc89625bdf35e21aacb0916df7fed0100900617ac04fa6d4b1db8e
051b4af7ffd65ef50fa5aea75664552f62c7ea801978cb868d09f7c2d35d49f661860c4a
8e31bbbd5c91b8d6a586fcfcdf1ba9258eebff270f863c457f83b96f2d757b6048ca3753
887494faf2243135691f327b79e3f82f89a442362ee62f069ba41a56ba71e0c56010b5d2
78befa18a15e0d585f7c71d70e1a97de6e5e0cdc837a79be5d0517a24bcff431a77537b3
1fc3403363a97839f348c20ff331b7058e0b0f80c376936ebd1f0a2ff92c26943e3c9886
dd9dc4f5e780a9272d0457d68bce6ec691f0d1f3c4a0c8b37fab78d96f9833a6bfa5cc57
7feae07cfa88aa3e1077d8ae24be4fb43d9650071f5533966c6391a7ed07040f1190e197
119fb7dde2db9cb9f192f065cb3e6f7c6b81ed1132d231cc68bad565db103eef22d6b006
70f09f5984f869501aa00e01584c795f4a5c2dddaf36bc9ff140fba7b5f7cbddbdb2c844
21b17699d61d5f411f141e75258a9cf8053000ec75be1c6c2d57de970a5f677bb4f21f2c
96cecd126dcc70ed72366be167c99a38a389839ef5f3c9cb8926cfc422aad94ae4f9dd36
3079df95b994da0b1e3bd851fa0550e940199c659f1ef42f87ef4e0713279784192bbb58
5ddcf08be99bab579db8bb79ea375cd0fd210e6b02be384b63ba0ea738ec1efb7d5678f1
7927ff663495ed95bf8e24bfdb3ea612ab6453d62d94995d581680a3dc48f7e81bbbad33
3d0d340a0ae72e6b6275b44f8e61bd139470f4d3cfbab506bf99737ea8a602cec4a46357
a69fced477b3818df26daee3ef96aef83859d7cd9cb4e0d08d00db379f2c5e28315366e6
0adc00fa35db157a7f83d41a64e8c2d17be495e5cb5f1f6a74a70c84b9ca0a3c8353e045
47db3e60faa457acfceabdc34bf9e8970ef862a19de7a5945a5274960b51980d7c964cf4
820577d0b9e1b0ca7ed4c47287e3ccbd978581100fc7ed92c7767a530433a2d5813f5e28
3f378387c34329ebb8bdafbb7a7792bafe0f41558b880130920f64a86b7ee2d95b089270
5a0ff51ff19012d6f689bae856fdf9e7602aa344dfc7fc09f734cedbcf3ba79da031c43a
53153db003d6168fc74783c97e369ea6d932e9477d32c73c0f30e7e8ae049e383fd8eae0
c17839e3c247ee26a2ec72d8e65a711832f974d3cb8a238d33b132fd0cc76e1032d32439
6fd5b141fca65906d00aa98e56ee31dbbdde41cc16a165e601e1238e60d59f657e45c0ed
6a75d7808455fc7746fb1b36284a337cde0c5907285356b048d79c3e2179b50f570f6b6d
73bdb278923b35974bdf8c0863f247ea69cbbcb13fcdd13f103c5551254d89aef3da10de
2b9d8b5459a8e357370f09c14e1479e6c7b6d0c54387b7942f7940d1c2f28daf822ec29c
9c4b024f223a7de6f63b05d47926424dc22ffe72306ee84423b60bc8fe1acb3a2c122473
735f896046cb7a12bdc1477de583ca85d3ac43f49ce7e967f52133e7ff0c646fe7f641f7
2f4d4fb0d4c2c1e2fca55fd301d7ef149be50ad0aebbf5e99c97f59f12147c7fb663a265
e7b0df031fcd3f0a43e61445face41f96fe0d57c22b6d1bff7252efd3b74c7c8f54be1e8
e1de5fe9ea41e13fcf6c3ea63a1125959db3cf78e0f79063c1f883745efe49ed50e0e8d1
bbf4c6d1748d94b13b1997cd55ff603adee278b780cde0889cf27228778291c9ad9a9d78
4dcecec051bcf8e1667c0fb9c7bd95e4fac9bd973f7461aba8022791ffb4f2cfe0c99efe
df5dde37dddba9836bdb499e9cc4baa7ade5eff7875a38f67537f060ba73732c1a917d0f
100a56548f19b9c4f8d4767c07b83d19c1a9f39d6c5e424f146021a012f0cbeed44f12ca
80d6b58eb5737fe0c70ecadb7c3a6dee59f7f1671f759c3e2d9fd83671277c7339a8bf81
9c4ed7672eacc1f34171f56dc9f077c0f4c243aeaa19e306835c1eb243dbae82e9723039
f10befffd71655219ffdf90adf5051aa64f232edf30c09742c0796ba8530438eee7ef8f9
7f8d2df9684f23b47019b364f94323bf31850f6127ee7f71185fce3a887fd9092b9c07d3
ff3462692e133fcc0d3ee4c3fc9e3f1c1227e231ef29918f7c7c3bf912d212efd431840e
9b69eebc60f2ddf9353e18f115df84af854f874995be5aac3bfd4ebdc4bc29f249fe32fb
4316dac34f678bd2dfed7cf14aef43d7a24c41f083f585ee15fe15fe15fe15fe12da97fa
7f896487f100d4c40e4e765f84f9d5e629cc98adf1a1e3cf830d50e91605ff3e08f602b7
897fa7d1a755321fb67f2156a9a46acca40e571087ccbc49327f5776af9048e0af3ea9f7
c7297ce07a4df744f9c900ec63f17683a896a7f7ff0c75703aef1729ee273dbed1367458
3f10d831f2fed03bed02944b2456a14d56d874409ff37c46a4b072c83892d0b1feb9e015
f325a31f919e09faa7397c7b7e5abc2aca845ff66599b3752f827f2ce0e992faf2aabe7e
bda12fe6d44e82414948070c8a2b44bcd3352acd743707ed248f82a966f75601337fe425
d91d5ed4381e0f1566d594d1929c358d8d53b31bcda8a75f79664359e447262a95048c60
06f1ede27c5ba47683f7e8c35a67e0cbe264cac766067276e2a041f3b14422111e76befa
a299cd48dcb5b7ae7133c46ead793a4acdeea2039ba94afaa80afafebb0b627e57b4748d
e3ad612774cc34b84e26ac3c4df52d70b13c27c56c253137f4210efe946e4a992dac6a1d
6bd5e35d9d66ea9489d4cedd68eb6015f205ab58c5b25fda8d87932683bc149f8821c576
b8057d5e517b1c2a110fb1709bf697c48f0bf26f8adc74b8f3022f87252fd5782ef5c486
d86bb045f170bb4c1b5749d5cfd72d0668a13f0ad42330a781577d4f8616a8be01f4878c
bf8b0338f73bab1b0555bdaa6f84ab2730ff06fa7f2064dbdf8d0c4f77485b7f0c5d3a7b
e3a3ea69604bd8d49cdfa70664b9e9dfd8d7474e7f975791e4bc63749828f61246fef4a4
beabd471da4cea6b68c4f28be406d82adae8ef9ced31133bff5fcbd64a78948d723e14df
edca35636b45dd7a6c38644f038a45e2c5d217865f5cdfaf24d54a8a00e4a154886b470b
d480a0a1ef03b1d17d5822c8c84c78c5dd3e95caca81812edfde93e7ee859fe0feff170b
b310d4121eac51ddae7b7489f5f54e201fb3546c65b5237bfd7bd1fd09d73476ce91c3fe
c8c8647cc4b78f09e5e463e037ea0a001d7fda6a7203c13d7e45b57b6be8dd4bf2411bf5
bfc7143ce1f40d0e9f003c38e8e2ca74f7df1bbc5a39703361ff3ffe545cd89f931ea920
000000049454e44ae4260820840010824000000180000000210c0db01000000030000000
000000000000000000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf0
00000bf00407b4400c02a44030000000000008000000080ffbf20440000008000000080f
f7fda432100000008000000620000000c00000001000000150000000c000000040000001
50000000c000000040000005100000000560100000000000000000082020000b40100000
0000000000000000000000000000000ed030000ab0200005000000030000000800000008
0550100000000002000cc0083020000b501000028000000ed030000ab020000010001000
0000000000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3ffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdff80101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff9ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffef
ffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff7ffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffdff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffcfffffffffffffffffffffffffffffe7f
dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffff9fffff
fffffffffffffffffffffffffdfffffffffffdfdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffcffffeffffffffffffffffffffffffffffff7fdfffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff7ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffeffffffffffffcfffdff
fffff8f9ffffffffe3ffffffaffde1fffffff7ffe1e8fffcfffdfbfc1f0ffffffffefc7f
dffbff03c1f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefee3767f7e33ffffbffcff
f981f0dbdef8707b9dff81e0efecf3bffcfff07f33dc06039ff3ff07c1ddf78713f9cc73
ff73f739cce77b9efffdfbf9ce67fffffffefd3fcffbff39ce77ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7cc0301f3c07ffcf1ffe7f33c46319de73333bbcffb8cee6ce73bf
fcffef6679dce7739ff3fe7b9d9cf77f39bbdf73ff333739dfe7bb9ffff9f9f9cff7ffff
fffeff9fcff1ff7ddf7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef9ce31cf3ce7ff
cf3fff7f33ce6739de67f39b3cfff9dfe46f73bff8ffcfe6f9dce77b9ff3fef9bfdc767f
79b7df33ff7237399fefbb9ffff9f9fbcff3fffffffeffdfcf01ff7cdf3ffffffffbffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe79ce73cf3ce7ffcfffff3f378f2399ce67f39b7cfff1df
e46f339ffa7fcfe0f9dc677bdff3fef9bfdc367f3b87df33ff72173980ef9b9ffffdf9f9
cff3fffffffeffcfcf33ff7cdf3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe73e073
cf3e07ffcffffe3f07df3839c067f3b87cfff180612f339ff37fcfe0fddf073b9ff07ef9
bfdcc67f1f87df33ff30c73d9cefbb9ffff9fdf9cff7fffe7ffefc0fcfbbff7dcf7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffce7f067cf7fc7ffcffffe3f079e7f339e67f070
79fff99ce30f373ff67fcfe4f9dfcf77bff01cfbbf9dc67e7f37df73fe71c7799ccf339f
fff9fdf83fcffc007ffcf99fdfb3fe79de7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fccffe77df7fefffcffffc9f379e7f3b9e67f7f339fff9dce78f373fe73fefe6fd9fcf73
9ff7cef39f9de77e7f33c673fe73e779c9c6739ffff9fcfc3f8ffffffffcf39f9fb3fe13
ccfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdff80101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0feef39e7ecfffcffffddf3384f03b
9e7637f339ff81c5e78f83bfe73ff26e7c1c1f07fff7cf07c19dff877ffbe0f7ff73ef03
f3e8fbfffff9fcfd9feffffffffcf39fdfd3ffc7f1ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe0fe1f03c0e1fffcffff9cf79c0f87bfff87fffffffc7e3fffffffffffffcff
febf3f8ffff7ef9ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fef99fe7fffffff8f39f
9fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffee7ffffffbfffffcffff9ef
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7cfffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff1fe799fe7fffffff8fb9f1fe3ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffef3ffffffffffff0ffff3e7ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff7cfffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff1f67d9fe7ffff
fffcfbbf9ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe73ffffffffffff
8ffff3f7fffffffffffffffffdffffffffffffbfffffffffffffffffbff01fffff9e0fff
ffffffedff7ffffffffffb6ffffff07e3f0ffffffffffc7fdfffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffef9ffffffffffffdffff7f3fffffff4fffffffffdffffff
ffffffbffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff91ffc9f801f801c001c683f19
fe941f000c0020002000000fff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7fd87f887f8878007c00cc0000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000800fff80101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1610000026060f002
220574d464301000000000001000000000000000f000000002000000423010004c30100f
fffffffffffffffffffffffff9ff69fe61f8039001000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
7007e17ff7ffffffe3ffffff86cfe177e1ffffffffffffefff80101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfff2fd40ff00ff00f000180000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000802100098013800
f801f801f83fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00fffffff
ffffffffffffffefff80101c007000000002000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000494003c01fc05fc07fc32ffbffdff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc3f001fffffffffffffffffffffefff80101000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000004003f00cf003f407f7fffff
fffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffefff80101fdfc07fffffc3ffd3ffd7ffdfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc3e1ffffffffffffffffffffffffefff80101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff8fffffffffffffffffffffffffffefff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffcfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffef
ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc7fffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffe7ff80101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffe3ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
ffffffefff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffcfffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffefff80101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff
fff80007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffff
ffffffffffffffcfff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff80003ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff07ffffffffffffffffffffffffffffefff80101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff
fffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffff
ffffffffffffffffffffffefff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffff80101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffff8
fffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3
ffffffffffffffffffffffffffffffefff80101ffffffffffffffffffffdffffffffffff
ffe7efefffffffffffe7fffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffc7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffef
ff80101ffffffffffffffffff9fdfffff1fffffff8e6e7ee3ffffffbffe079ffffffffff
fffffff8fffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffefff80101fffffffffffffffffe079fee0
60fe6ff770e0731c1dfce7f8f33332199cce7ffffffffff8fffffffffffffffffffffffe
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff
ffffffefff80101fffffffffffffffffcf78feccee4e6fe6e7673b99cdcce7fcf0639319
9cce7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffefff80101fffffdfff7fffdff3
9fb8f84ccfce6ff1cf279b9bcccc67fc70f7981980d2fffffffffffc7fffffffffffffff
fffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffff
ffffffffffffffefff80101fffff8046000180039ff360e0cfc06fe1cf27999bcc0c8ffc
70e79f199cdc7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffefff80101fffff0006
000180019ff70e7ccfce67e0ef27b999ccccc7f83a7793199cdc7ffffffffffc7fffffff
fffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffff
ffffffffffffffffffffffefff80000fffff0006000180019fe70e4ce4ce6ff266733899
9dcce7f91b3139399ede7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffefff80101f
fffe3fc67fffdff9dffffff1f0ffefff70707c1c1ffffff39ff87f7ffffffffffffffffc
7ffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffefff80101fffff7fffffffffffce3fffffffffffff
fffffffffffffff3dffffff9fffffffffffffffcfbff9ffcfff8039ffcf9f1fc7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffef
ff80000fffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffff7dffffff8ffffffff
fffffffcf1e39e38f8f0031ffcf0f1fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f1c31c38f8e1ff1ff878e3fc
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffefff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff8f1c70e38f8e3ff1ff87863fc7fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff3efbfffffc03fffff9fffffff001fffffffffffff
ffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f1c60e78f8f3ff1f
f8f803fe7ffffffffffffffc7fffff01fffffdfffffff9f1fffff001fffffffffffffff1
c71fffff801fffff8fffffff001ffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffcf1c20638f8f0070078f803fe7ffffffffffffffc7ffffe00
7ffffc7ffffff1f1fffff003fffffffffffffff0c38fffff8f87ffffc7ffffff87ffffff
fffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f1e06638
f8f007001871e3ff3ffffffffffffffc7ffffc3c3ffffc7ffffff1f1fffff0ffffffffff
fffffff8c18fffff0fc7ffffc7ffffff8ffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff8f1e0e038f8f1ff1e1861e1ff3ffffffffffffffc
7ffffc7e3ffffc7ffffff8f8fffff1fffffffffffffffff8c18fffff0fc3ffffc01fffff
8ffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
f1c0f038f8e3ff1f1861e3ff1ffffffffffffffe3ffffc7f1ffffe2ffffff8f8fffff8ff
fffffffffffffff8c08fffff0fe3ffffc007ffff801fffffffffffffffffffffe3ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffefff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf1c0f038f8e3ff1e1861e1ff9fffffff
ffffffc03ffffc7f1ffffe007ffff800fffff801fffffffffffffffc0c0fffff8fe3ffff
e3c3ffffc05fffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffef
ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffcf1e0f83800f00300387001ff8fffffffffffff803ffffc7f9ffffe1c3ffffc00
7ffff80ffffffffffffffff80e07ffff8fe3ffffe3e3ffffc7ffffffffffffffffffffff
8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffcfdfdffffffffffffff8f1e1f83800f003007c7801ff
8fffffffffffff0f3ffffc7f9fffff3e3ffffc7c7ffffc7ffffffffffffffffc0f07ffff
c7e3ffffe3e3ffffc7ffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80101fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbc1cf
99ffddfffffffff8fde7fe7ffdfffffffeffffffcfffffffffffff1f1ffffe3f0fffff3e
1ffffc7c7ffffc7ffffffffffffffffc0f07ffffe3c3ffffe1c3ffffe3ffffffffffffff
fffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffefff80101fffff0fffffffffff
f3eec4e07ef78766edff07ffe6fd9cffecc1c4c0323bddeffffffff8ffffffffffffffff
ffffffffcfffffffffffff1f1ffffe1f1fffff1e1ffffc7c7ffffc7efffffffffffffffe
0f87ffffe003fffff003ffffe007fffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80101fffff87fffffffffffbeccecc66f672224cfe779de6fc9cdf
c89cce673399dce7fffffff8ffffffffffffffffffffffffcfffffffffffff8f0fffff00
3fffff003ffffe7e3ffffc007ffffffffffffffe1fc3fffff807fffff00fffffe007ffff
fffffffffffffff9ffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffc07f
fffff07ff9e1ce4c66767e621cfe7f9ce6fd989fc39e4e3737d98867fffffffcffffffff
ffffffffffffffffc7ffffffffffff8f9fffffc07fffff807ffffe3e7ffffe017fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff80101fffffe00fffff803ff9e3de6066067e061cfc079c
06c180dfc39e4f73b7d80987fffffffcffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffff9f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101f
fffff807fffc000ff0e3cef0ee06f63e1cfe679ce69d9ddfc19cce73339bd98ffffffff8
7fffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffff03fff03f07e4c9c8eceee6667e
89fe4f9dec9dbd9fd989c0707933dfcffffffff81fffffffffffffffffffffffc7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef
ff80101fffffffe03fc0ffc3eeffe0e0eff70efefdff0e07ffffffffffc3f1fefc7fffff
fffffff807ffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101ffffffff80003ffe3ce7ffffb
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8e1ffffffffffffffffffffff
e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffefff80101ffffffffc000ffffbce7fffffc7ffffffffffffffffffff9fffffffff
fffffffffffffff8f83fffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffff017fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fc007fffffffffff
ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8ffe00fffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffff83ff
ff9fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffe0fff00007ffffffffffe3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff80101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
fffff80000c000ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff000f8fff80000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffc001ffffc3fffffffffe7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff8fe00060f
ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffcffffffffffffff07ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffff80071f8f2fff80101fffffffffffffffffffffffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffff800fffffff
e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffff800
01ffffffff80100fffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffcfffffffffffffff807ffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffcfffffffffffffffffffffffffffffffff003fc07fffffff80101fffffffffffffffff
f7fffff1cdff1fffcfffc7e7c3ffef87f7c3fffffffffffffffffff8ffffffffffffffff
f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
fffe00fff83fffffff80101fffffeefffffffdfff6ed9cc0c6ee0cc0efcf138381ffcf03
e781fffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffe1fffffff80101fffff0000
00000003f6cdbcdfde6cfdbcffdf7339f9ffcf73e7f9fffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff3
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffff
fffffffffff07fffff0fffffff80101fffff201000006003e421bd81de487c3cffcf7379
c1cfce73e7f9fffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffff7fe1ffffff87ffffff80001f
ffff31f8f1f8f8f3e631bd80de48fc0cffdf277981cfcf37e7f9fffffffffffffffffff8
fe3ff03fbff9dfe73f3f01f003c7807f1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc781c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffff
ffffffffffffffffffe3ffffffc7ffdfff80100fffff07f1f3f1f3f3e671999cce4dec1c
ffdf077939ffcf07e703fffffffffffffffffff8f007e00f1c718fc73e1e00f001c78c3e
1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fe3f1fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffe3ffff
ff80101fffff0fe3e7f3e3e3e679c9c9e0ce0fc1ffdf377939ffcf77e70fffffffffffff
fffffff8e003c0071c71c7873f1c7c71f1c71e003fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff9ff1f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe003fffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7fffffff1ffffff80101fffff1fc78fc7c783fffffff3
fffffff7ff9f733b39ff8f73cfbffffffffffffffffffff8c3e1c7c31c31c00f3e187e31
f1c63e003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff8fcfffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffff00001fffffffffffffffffffffffffffffffff87ffff
fff1ffffff80101fffff3f9f1f8f1f03e7ffffffffffffffffbf078383ffcf07ef83ffff
fffffffffffffff8c3f187f71831e30f3e187ff1f0c47f1c7fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc0ffe7e3fffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffff801fc
07ffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffff0ffffff80101ffffe3e3e3f1e3e73
fffffcffffffffffffffcfc7cfffff9fffe3fff1610000026060f002220574d464301000
000000001000000000000000f000000002000000403010004c30100ffffffffffffffff8
c7f187ff1811e38f06387ff001c07f187fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff0c7ff3f0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fff83ffffffffffffff
ffffffffffffffffff87fffffff8ffffff80101ffffe3c7c7c3c7c73fffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff887f187ff1181f38f00187ff001c07f88
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f1ff9fc7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc70fffe0ffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffff8ffff
ff80101fffff38f8f8f8f9e3f8fffe7ffd7fbdffefffffc3c3fbf8393bf87307ffffffff
fffffff8c7f1877f0381f11f181c7ff0ffc03f80ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8ff9ffcff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f0ffff81fffff
ffffffffffffffffffffffffffc7fffffff8ffffff80100fffff33f3f1f1e3c3f01dde73
d81c080decfe7fb99db1999993773273fffffffffffffff8c3f1c7f703c1f01f1f1c7f70
ffc61fc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffc7fe7f9fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc3f0ffffc007fffffffffffffffffffffffffffff87ffff
fff8ffffff80001fffff07e7e7e3cf83f7cc3e339bc9c9cdecfe7f393f9093f310e73273
fffffffffffffffce3f3c38303c1f83f1f1c1c30ffc78fc1ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff0ffe3ff3fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff0fff
ff00001fffffffffffffffffffffffffff07fffffff1ffffff80101fffff0f8fcfcf9e33
e7ec3c339bc80cccccfe7f3d3f9013f830e79073fffffffffffffffce183e00707e0fc3f
1f1e0070ffc787e1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ff1ffdfcfffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff1ff0ffffff60003ffffffffffffffffffffffff
fe0ffffffff1ffefff80101fffff1f9f8f8f1c73e7e47d93dbc89e0cc4fe0339bf9313f9
f0e730f3fffffffffffffffcf007f00f87e1fc7f3f1f80f9ffe7c7e3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3ff8ffefcfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3ff0fffffffff00fffffffffffffffffffffffffe3ffffffff1ffefff80101fffff0004
00000003e7e419d399c88dcce4fe713999931999f8773273fffffffffffffffcf80ffc1f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffcff
e7e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ff1ffffffffff07fffffffffffffff
fffffffffc7ffffffff3ffffff80101fffff000000000007e7e5c3d81c1c1c1de4fe7983
c19fbc3bfb307f07fffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff3ff1f3ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe07ff1ffffffffffc3ffffffffffffffffffffffff87fffffffe1ffffff80101f
ffffffffffffffffe7cffffc7e7ffe3ffdfe71cfffbc7f7ffffffffffffffffffffffff8
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff0fff1ff9f1fffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffe3ffffffffffc7fffffff
ffffffffffffffffe07fffffffe3ffffff80101ffffffffffffffffff11fffffffffffff
fdfe07ffff383ffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffcfffffff7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ff8ffcf8ffffffffffffffffffff
fffffffffffe1ff3fffc3ffffffffffc3fffffffffffffffffffffffe0ffffffffe1ffff
ff80001ffffffffffffffffffc3ffffffffffffffdff2fffffffffffffffffffffffffff
fffffff8ffffffffffffffffff8fffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff01ffc7fe7e7ffffffffffffffffffffffffffffff803f3fff87ffffffffffe
3fffffffffffffffffffffffc0fffffffff1ffffff80101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffe1fffff
ff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff98ffe3ff3f3fffffffffff
ffffffffffffffffffe1f1e7fff0fffffffffffe1fffffffffffffffffffffffc1ffffff
fff1ffefff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff8fffffffffffffffffcfffffffe03e1ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff1e7ff9ff9f8fffffffffffffffffffffffffffffc7f80fff81ffff
ffffffff0fffffffffffffffffffffffc1fffffffff1ffefff80000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
f9fffffffe70e0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1f3ffcffcfc7ff
ffffffffffffffffffffffffff9ff81ffe03ffffffffffff0fffffffffffffffffffffff
c1fffffffff1ffefff80101fffffc00e01c0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffff1fffffffffc707fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9f9ffe7fe7f0ffffffffffffffffffffffffffff1ffc00
7c1fffffffffffff87ffffffffffffffffffffffc1ffffffffe1ffffff80101fffff0000
00000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff
fffffffff3fffffffffe38073fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfcffe
3ff3f81ff7ffffffffffffffffffffffff3fff80003fffffffffffffc7ffffffffffffff
ffffffffe1ffffffffe3ffefff80101fffff3f83fe1ff863ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffff3ffffffffff3cf00dffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfc7ffbff9ff0000ffffffffffffffffffffff
fe7ffff001ffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffe1ffffffff87ffffff80101f
ffff1ff3fe3ffcf3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffc
fffffffffffffffff3ffffffffff3e78603fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc7e3ffdffcffe04e3ffffffffffffffffffffffcffffff9fffffffffffffffc3ffffff
ffffffffffffffffc0ffffffff0fffffff80101fffff0ff8ff9ffe73fffefdffffffffff
fffffffffffffffffff9e7fffffffffffffffffcfffffffffffffffff3fffffffffe7e78
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f1ffcffe7ffc7f1fffffffffffff
fffffffff8ffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffff803fffffff1fffef
ff80101fffff07fcffcffe33f83e00fe07c3bbf07ff8787f60fff3eddee0c0777fffffff
fffffffcfffffffffffffffff3fffffffffc7c78ffffffffffff9ff7ffffffffffffffff
ffffffffffe7f8ffe7ff3ffe3f9ffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffff
e1ffffffffffffffffffffffc00ffffffe3fffefff80100fffff03fe3fe7ff03f81339fc
7391336427333426ce67f2449ece6f367ffffffffffffffcfffffffffffffffff9ffffff
fffcf8f8fbf0780f0fff07c1ffffffffffffffffffffffffffe3fe7ff3ff9fff3fcfffff
fffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffff8e03ffff
fc3fffefff80101fffff31ff3fe3ff83f993b9fcfb3921666737b721ce67f240decfef36
7ffffffffffffffcfffffffffffffffff9fffffffffcf9f8f9e3381ce7fe739cffffffff
ffffffffffffffffffe3fe3ff9ffcfffdfe7fffffffffffffffffffff3ffffffffffffff
ffc0003fe1ffffffffffffffffffffffcfe1fffffc7fffefff80101fffff38ff8ff8ffc3
f813bbf9f93f0c606327f021cf67f218dec06f367ffffffffffffffcffffffffffffffff
f8fffffffffc78f1f9e79dfff3fff9be7fffffffffffffffffffffffffe3ff1ffcffe7ff
cff1ffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffc00000083ffffffffffffffffffffff
cfe1fffff87fffffff80000fffff3effc7fcfff3f81399f9f93f8e786437f061cf67f238
de4e67367ffffffffffffffcfffffffffffffffffcfffffffffe7cf1f9e79e7f938ff93e
7fffffffffffffffffffffffffe0ffcffe7ff3ffe3f83fffffffffffffffffffe7ffffff
fffffffff000000003ffffffffffffffffffffffdff1fffff87fffffff80101ffffe3c7f
c7fc7fe3f33393f9f93b1c76672727e4c66fe67984c0c6667ffffffffffffff8ffffffff
fffffffffcfffffffffc7ce1f3e77e3e038ffb3cffffffffffffffffffffffffffe0ffc7
fe3ff1ffe3fc1fffffffffffffffffffcffffffffffffffe003fff800fffffffffffffff
fffffffffff1fffff8ffffefff80101ffffe3f3fe3fe3fe3f83383f9f983be70ef787fe6
e0eff6fdc0e1e0fefffffffffffffff8fffffffffffffffffc7ffffffffc7c63f3e07f9c
e3fe7319ffffffffffffffffffffffffffc6ffe3ff1ff8fff1ffcfffffffffffffffffff
9ffffffffffffffc01fffffb3fffffffffffffffffffffff3ff1fffff8ffffefff80001f
fffe3f9ff1ff1ff3fcfffff9f3e7fffffffffffffffff7fffffffffe3ffffffffffffff8
fffffffffffffffffe7ffffffffc1c63f3e47fc9f3fe0703ffffffffffffffffffffffff
ffc73ff1ff8ffc7ff8ffe7fffe1fffffffffffff3ffffffffffffff80fffffffffffffff
ffffffffffffffff1ff0fffff87fffefff80101ffffe3fcffdff8fe3fff3fffc07ffffff
ffffffffffc3e7ffffffffe43ffffffffffffff8fffffffffffffffffe3ffffffffe00c7
f3e73fcdf7fe7f3fffffffffffffffffffffffffffcf3ffcffe7ff3ffe7fe7fff807ffff
fffffffe3ffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffe1ff0fffffc7fffef
ff80001fffff1fc7fcffc7f3fff7fffe07ffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffff
fffffff8ffffffffffffffffff3ffffffffff78fe3e733ccf7fe7fbcffffffffffffffff
ffffffffff9c7ffe7ff3ff9fff1ff3ffe1c07fff7ffffffc7ffffffffffffff1ffffffff
fffffffffffffffffffffffc1ff8fffffc7fffefff80101fffff0fe3fe7fc3e3ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff3fffff
ffffff1ff3f0780e07fe0781ffffffffffffffffffffffffff9c7fff3ff3ff8fff9fe3ff
e3f801fe3ffffff8fffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffff83ffcfdff
fc7fffefff80101fffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff8ffffffffffffffffff1ffffffffffe1ffbf0fc1f0fff03e1ffffffff
ffffffffffffffffff3e7fbf9ff9ffc7ffcff0ff87fe001e1fffffe0ffffffffffffffe1
ffffffffffffffffffffffffffffffe07ffc007ffc7fffefff80101fffff000000000007
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff
ff9ffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3e001fcffcfff3
ffe7f81f03ff9f061fffff000ffffe3fffffff00fffffffffffffffffffffffffff83f01
fffe003ffc7fffefff80101fffffff7dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff9fffffffffe04fffff7fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc3e001fe7fe7ff1fff3ff003bffcff21ffff01800000001
ffffc0003fffffffffffffffffffffffffc0000ffffffe07fc7fffe7ff80101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff
ffffffffff8fffffffff83e3fffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff8391e07ff
f3ff3ffcfff9ffc1fdffc7f81ffe40fc000000007180000000001fffffffffffffffffff
fe00003fffffff81f0ffffffff80000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffcffffffffe07f9fffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffc003ce3ffff9ff9ffe7ffcffe7fcffe3fa1fe00ffc
7f0000c0000007cf000003fffffffffffffffffff801f0ffffffffc001ffffe7ff80001f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
ffffffffffffffffffcffffffffc0ff9ff80ffffffffffffffffffffffffffffffffff8e
47ef3ffffcffcfff3ffe7ff7fe7ff1f31f839ffe7ffc7ff80001ffe7e00200ffffffffff
ffffffffe0f1f1fffffffff803ffffe7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffc7fffffff87ff9
ff00ffffffffffffffffffffffffffffffffff3e7ff77ffffc7fe7ff9fff3ff9ff3ff8f7
1e1fcfff3ffe7ff8fff1fff3ffc7e07fffffffffffffffff83f8f9fffffffffe1fffffe7
ff80101fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffe7fffffff0ffe0ff3cffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7fbfffffffff3ff3ffcfff9ff9ff8ffc771c7fe3ff9fff3ffcfffcfff1fff7fc3f
fffffffffffffffc07fcf1ffffffffffffffffe7ff80101fffff000000000003ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffe3ffff
fff1fe0c187efffffffffffffffffffffffffffffffffcffdfffffcfff9ff9ffe7ffcffe
7fe7ff339c7ff1ffcfff9ffe7ffefffcfff3fe1ffffffffffffffff80ffe63ffffffffff
ffffffe7ff80101fffff040006000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffe3ffffff83f81c00feffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffcfffff8fff8ffcfff3ffe7ff7fe3ff839e3ffcffefffcfff3ffe7ffe
7ff8ff0ffffffffffffffff067ff03ffffffffffffffffe7ff80101ffffe3ffcffff3fe3
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffff
ffe7fffe0007f078fffcffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffcffffc1fffcffcff
f9ffe7ff3ff3ffc39e1ffcffffffcfff3fff3ffe7ffcff007fffffffffffffc1e3ff07ff
ffffffffffffffe7ff80001ffffe7ffcffff3fe3ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffe7fffc0007f000fffc7fffffffffff
ffffffffffffffffffffe07fe3fff03e7fe7fe7ffcffe3ff9ff9ffe18f80fe7ffbffe3ff
9fff9fff3ffe7f800fffffffffffff83f1ff87ffffffffffffffffefff80101ffffe7ffc
7fff3ff3fffeffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff
ffffffffffe7fff06f00c1c67ffc3fffffffffffffffffffffffffff207f8f3ff9ff803f
7ff3ffbffef80dffcffcfff1cff01f3cfffff1ffc7ffcfff9fff3fc003ffffffffffff0f
f8ff8fffffffffffffffffe7ff80000ffffe7ffc7fff3ff3fffe7cffffffffffffe7ffff
fffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff3fff07f180ffe3ff81fff
fffffffffffffffffffffffe00001f1ff8ff073fbff9ffdffe319c03e7fe7ff9c7ff8f00
1ffff8ffe3ffe7ffc7ff9fc300fffffffffffe0ffc7f0fffffffffffffffffe7ff80101f
fffe7ffcffff3ff3fc3e10fdfbc39fc19009fffffffffffffffffffffffffffffffffff8
fffffffffffffffffff1ffe07f9c0ffe3ff01ffffffffffffffffffffffffffc1ff0ff8f
fe7f003f9ffc7fc7fe079cc073ff3ffcc3ffc70f8ffffe7ff1fff3ffe7ffc7e3803fffff
fffffc0ffe7f1fffffffffffffffffe7ff80101ffffe7ffcffff3ff3f99919fcf3b99d98
9999fffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff8ff073f8c0700
3ff19ffffffffffffffffffffffffffc1ff8ffc7ff3f800fcffe7ff3fc7f31fc79ff9ffe
03fec73fcfbfff3ff8fff9fff1ffe7e3c00ffffffffff88fff3f1fffffffffffffffffe7
ff80101ffffe3ffc7fff3ff3f99b99fcf33999999999ffffffffffffffffffffffffffff
fffffff8fffffffffffffffffff8fe0f9f8e203e3e039ffffffffffffffffffffffffffc
cffcffe3ff9ff007c7ff3ff9f9ff23ff3cffcfff01f80f3e0fdfff9ffc7ffcfff8fff3f1
e703ffffffffe1e3ff8e3fffffffffffffffffe7ff80101ffffe3ffc7fff3ff3f81999fc
f13cd9819999fffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffcfc0f
cf8f300010039ffffffffffffffffffffffffffc67fe7ff9ffcfffefe3ff9ffcf3fe0fff
1e03e7ff90f07f1c0fefff8fff3ffe3ffc7ff8f8f3c0ffffffffc3f9ffc61fffffffffff
ffffffe7ff80101ffffe7ffc7fff3fe3f81999fcf939c99f99d9ffffffffffffffffffff
fffffffffffffff8fffffffffffffffffffe101fe7879c0000131fffffffffffffffffff
ffffffff33ff3ffcffe7fffff9ff8ffe63fc1fff8e30f3ffc0737e3e01f7ffe7ff8fff1f
ff3ffc7879f81fffffff87fdfff21fffffffffffffffffe7ff80000ffffe3ffc7fff3ff3
f88981fcfbb9c19f99d9fffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff
ffff001ff3c3cff000f83fffffffffffffffffffffffffff81ff9ffe7ffbfffffc7fe7ff
03f83fffe0fc79ffc0033c7ff879fff3ffc7ff8fff9fff3c3cfe00ffffff0ffc7ff01fff
ffffffffffffffe7ff80101fffff3ffc7fff3ff3fc1bc1fcfb83e1fffddfffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffff807f9e3e7f39ff9ffffffffffff
ffffffffffffffffc0ffcfff3ffffffffe3ff3ff83f03ffff1fe38f8060701fffe1cfff8
fff3ffe7ffcfff1e3e7f803ffff80ffe7ffc1fffffffffffffffffe7ff80101fffff3ffc
7fff3ff3fffffffcf1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff
fffffffffffffc01fcf1f3ff9ff9fffffffffffffffffffffffffffff07fc7ff9fffff83
ff1ff8ffc3e0ffffffff80703f0003ffff8efffcfff9ffe3ffe7ffc60f1ffc01fff00fff
1ffe1fffffffffffffffffe7ff80100fffff3ffc7fff3ff3fff9fffc01fffffffff9ffff
fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffff9e00fe7879ffdff9ffff
fffffffffffffffffffffffffc3fe3ffcfffe003ffcffcffe3e1ffffffffe007ff843fff
ffc77ffe7ffffff1fff1ffe3078fff800000e7ff8ffe3fffffffffffffffffe7ff80101f
ffff03fc7ffe0fe3fffffffe0ffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffff8
ffffffffffffffffffff8731ff3c3cffe7f8ffffffffffffffffffffffffffffff1ff9ff
c7ffc003ffe7fe3fe3c3ffffffffff8fff87fffffff33fff3ffffffcfff8fff9c3c7ffc0
0003f3ffc7fe3fffffffffffffffffe7ff80101fffff000000000003ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffff878fff8e1e7f
f3fc7fffffffffffffffffffffffffffff8ffcfff3ffc073fff3ff1fe787ffffffffffff
ff87fffffff1dfff9fffffff7ffc7ffcc1f3ffe3a00ff9ffe3fe3fffffffffffffffffe7
ff80101ffffffc07fc013c0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff8ffffffffffffffffffff8fc7ffc7073ff8fe7fffffffffffffffffffffffffff
ffc3fe7ff9ffc671fff9ff8fe70fffffffffffffff8ffffffff1efffcff3fffffffe3ffc
f0f9fff3ff8ffcfff1fc3fffffffffffffffffe7ff80101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffff1fe6
3fe7c31ffcfc7ffffffffffffffffffffffffffffff3fe7ff8ffce73fff9ff8fe63fffff
ffffffffff0ffffffff1e7ffcfe3c7fffffe3ffe707dfff1ffdffc7ff9fc7fffffffffff
ffffffe7ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffff
fffffffffffffff8ffffffffffffffffffff1ff03ff3e01ffe78ffffffffffffffffffff
fffffffffff9ff3ffe7fc003dffcffc7c43fffffffffffffff3ffffffff3f3ffe7e38fff
ffff9fff3c3cfff9ffc7fe3ffc787fffffffffffffffffe7ff80101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff
ffff1ff83ff1f007ff39fffffffffffffffffffffffffffffffcff9ffe3fe003cffe7ff3
c07ffffffffffffffffffffffff3f9fff3e21fffe3ffdfff9f1e7ffcffe3ff9ffe38ffff
ffffffffffffffe7ff80101fffffffffffffffffffffffffe7ffffff3ffffffffffffffc
337fbffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffff0ffc3ffc7e01ff9dffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fc7ff9fe187e3ff3ff9c0fffffffffffffffffffffffff3fcff
f3e03fffe1ffffffef8f3ffe7ff9ffcfff90ffffffffffffffffffe7ff80101fffffffff
ffffffffffffff7f83c19dcc0c1bb839fdb927381019bffffffffffffffffff8ffffffff
ffffffffffff1ffe1ffe7fe07f8ce7ffffffffffffffffffffffffffffff3ff7ffcff3ff
f1ff9ffe40fffffffffffffffffffffffff3fe3fffe07ffff0ffffffffc79fff3ff9ffe7
ffc0ffffffffffffffffffe7ff80101ffffffffffffffffffffffe7f999c99cdc8c87399
fc912733b3c99ffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffff0ffe1fff3ff87fe0c3ff
ffffffffffffffffffffffffffff8ff9ffe7fffff9ffcffe01ffffffffffffffffffffff
fff3ff3fffc07ffff8fffffffff3cfff9ffcfff3ffe0ffffffffffffffffffefff80101f
fffffffffffffffffffffe7f3c9f98c9f8887399fd80272133c99ffffffffffffffffff8
ffffffffffffffffffff0ffe1fff9ffc3ff091ffffffffffffffffffffffffffffffc3f8
fff3fffffc7fe3fc09fffffffffffffffffffffffff1ff9fffc07ffff8ffffbffff9e3ff
cffe7ff9fff07fffffffffffffffffe7ff80101ffffffffffffffffffffffe073c9f9909
f81873d9fc8e273013d9bff1610000026060f002220574d4643010000000000010000000
00000000f0000000020000004e3000004c30100ffffffffffffffff8ffffffffffffffff
ffff07fe0fffcffe3ffc19fffffffffffffffffffffffffffffff1fe7ff3fffdfe3ff3f8
93fffffffffffffffffffffffff9ffc7ffc67ffff07fff81fffdf1ffe3ff3ffcfff87fff
ffffffffffffffe7ff80101ffffffffffffffffffffffe019c9e990decf833d9fc8e3733
13d99ffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffff8ffe07ffe7ff3ffc19ffffffffff
fffffffffffffffffffffc7e7ffdff00ff9ff8c193fffffffffffffffffffffffffc7fe3
ffc73fffe07fff007ffff8fff1ff8ffe7ffc7fffffffffffffffffe7ff80101fffffffff
fffffffffffffe78808c998c0df9b999fc9f32383819bffffffffffffffffff8ffffffff
ffffffffffffcfff03ffe3ff1ffe3dfffffffffffffffffffffffffffffffe603ffcf800
ffcffc0fa3fffffffffffffffffffffffffe7ff1ffef9fffc07fff1c3ffffe7ff8ffcfff
3ffc3fffffffffffffffffe7ff80101fffffffffffffffffffffff78c1e1ffde3dfff83f
fcff787f7c3ffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffff8fffc3fff9ff8ffe7cff
fffffffffffffffffffffffffffffe001ffcf007ffe7fe3f27ffffffffffffffffffffff
fffe7ff8ffff8fff8e3fff1e3ffffffffc7fe7ff9ffe3fffffffffffffffffe7ff80101f
ffffffffffffffffffffff31ffffde3ffffffff8fdfffffffffd8ffffffffffffffffff8
ffffffffffffffffffff87fff5fffdffc3fe7e3fffffffffffffffffffffffffffffff1e
0ffcf0c7fff0fe3f27ffffffffffffffffffffffffff3ffeffffffff0e3fff0e1fffffff
fe3ff1ffcffe3fffffffffffffffffe7ff80101fffffffffffffffffffffff03ffff9c1f
fffffff0fcfffffffffd8ffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffc3ffffffffff
e0fe7f1fffffffffffffffffffffffffffffffff87fcf9e7fff87cfe4fffffffffffffff
ffffffffffff1ffe7fffffff1e3ffe003fff7fffff1ff8ffe7ff1fffffffffffffffffe7
ff80101fffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff8ffffffffffffffffffffe7fffffffffff83fff9fffffffffffffffffffffffff
ffffffffe078f9e7fffc39fe0fffffffffffffffffffffffffffc7ff1fffffffff3ffe10
7fff1fffffcffc7ff1ff1fffffffffff87fffff7ff80101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffff
9f83fbe01e1fe7dcfffffffffffffffffffffffffffffffffc00fc07fffe19f01fffffff
ffffffffffffffffffffe1ff8fff3ffffffffe3fffff1fffffe3fe3ff8ff0ffffffffff8
03fffff7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffff
fffffffffffffff9ffffffffffffffffffffe67fbe11fbe3ff1ff3d80fffffffffffffff
ffffffffffffffffff80fc07fffec1e03fffffffffffffffffffffffffffe1ff8fff1fff
fffffc1fffff0f1ffff3ff1ffcff8fffffffffe000ffffe7ff80101fffffffffffffffff
fffffffffeffffffff7ffffffffffffffff7f7fffffffffffffffff9ffffffffffffffff
ffffc33f9ef9f3e7ff1ff9c007fffffffffffffffffffffffffffffffffefc0ffe7e01e6
7ffffffffffffffffffffffffffff0ffc7ff8ffffffffc03fffe003ffffdff8ffe7f8fff
ffffff00403fffe7ff80101ffffffffffffffffffffffffffeffffffdf7fffffffffffff
fff0279f1ffbfffffffffff9ffffffffffffffffffffc39fbef9f3f1ff9ffcc603ffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7f3ffc080fe67ffffffffffffffffffffffffffff87f
e3ffc7fff7ffffc0ffff007ffffeffc7ff3f8ffffffffc01fc0fffe7ff80101fffffffff
ffffffffffffffbf0e0f7bdf0f03b087b86737f398000606037b39b9fffffff9ffffffff
ffffffffffffc3df9e73f3fc7f8ffe6ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
fe001fe47ffffffffffffffffffffffffffffc3ff0fff1fff3fffffdffff10fffffe7fe3
ff9f87fffffff81fff07ffe7ff80101fffffffffffffffffffffff3c062639ce77332033
303733f39809cc6263793999fffffff9ffffffffffffffffffffc3ff9e03f3ff3f87ff1f
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffcfffc3f8f3fc4ffffffffffffffffffffffff
fffffe1ffc7ff8fff8ffffffffff11fffffffff3ffc7c7fffffff07fffc3ffe7ff80101f
ffffffffffffffffffffff3cf6f21bce73793733b33733f3999dccf227791981fffffff8
ffffffffffffffffffffc3ffbf13f3ff3f81ff8ffcffffffffffffffffffffffffffffff
fff8ffe03f9f7fc4fffffffffffffffffffffffffffffe0ffc3ffe3ffc7ff9ffffff03ff
ff3ffff9ffe3c3fffffff1fffff07fe7ff80101fffffffffffffffffffffff3c66f243ce
7379303bb07333f11c1cccf367311199fffffff8ffffffffffffffffffffc3ff3e73f3ef
1f80ffc7fc7ffffffffffffffffffffffffffffffff8fe003f3e7fc1ffffffffffffffff
fffffffffffffe23ff1ffe1ffe3ffcffffff07ffff1ffffcfff3c3ffffffe1fffff80fe7
ff80101fffffffffffffffffffffff3ce6f263ce73793f39b3f333f19f9cccf266793939
fffffff9ffffffffffffffffffffc3fc1e73c3e71f8c7fe7fe3fffffffffffffffffffff
fff47ffffff8fe07ff303fc1ffffffffffffffffffffffffffffff31ff8fff8fff1ffe7f
ffff07fffe3ffffc7ff9e3ffffffe3fffffc0067ff80101fffffffffffffffffffffff3e
e67271c63333333833e333f3d99c0c0706793981fffffff8ffffffffffffffffffffc3ff
9f03f1e03f0e3ff1ff1ffffffffffffffffffffffe001ffff9f07e7ffe631fc3ffffffff
fffffffffffffffffffffe39ffc7ffc7ffcfff3fffff9ffffc3e7fff3ffce1fffffe07ff
ffff8007ff80101fffffffffffffffffffffff3f0e07f3030703b87c33f7f7fbdc3e1c0f
8fffffeffffffff8ffffffffffffffffffffc3ffbf07fbf87f1f1ff8ffc7ffffffffffff
fffffffff0381fffc1f33fffffe39f83ffffffffffffffffffffffffffffff38ffe3ffe3
ffe7ff8fff1ffffffc3c3fff9ffe01fffff00fffffffe007ff80101fffffffffffffffff
ffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffff8ffffffffffffffff
ffffc3fffffffffff31f9ffc7fe3fffffffffffffffffffc7bffffff80f39ffffff3cf83
ffffffffffffffffffffffffffffff387ff1fff1ffffffe7ff8ffffffc1c7fffc7ff01ff
ffc01ffffffffc07ff80101ffffffffffffffffffffffc07ffffffffffff3ffffffff7ff
ffffff07fffffffffffffff8ffffffffffffffffffffc3fffffffffff01fcfff3ff3ffff
fffffffffffffff03f7ffff83c73fffc0ff3c623ffffffffffffffffffffffffffffff98
3ff8fff9fffffff3ff8ffffff800ffffe7ff80ffffc0ffffffffffe7ff80101fffffffff
fffffffffffffc07fffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff8ffffffff
ffffffffffffc3fffffffffff81fe3ff9ff1ffffffffffffffffffc38000fff03e67ff80
0ff04407ffffffffffffffffffffffffffffff981ffeffffffffffffffc3fffff8e0ffff
fbffc0ffff87ffffffffffe7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffc3fffffffffffc1ff003
9ff3ffffffffffffffffff1fc1801fc03e0fff000ffc0607e7ffffffffffffffffffffff
ffffffc00ffe3fffffffffffffc3fffff0f1ffffffffe0ffff0fffffffffffe7ff80101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
ffffffffffffffffffffc1fffdffe3fffe1ff001cff3bffffffffffffffffc3fe1ff8187
3e0fdf843fff07cfc1ffffffffffffffffffffffffffffe087ff1fffffdfe1f87fe1ffff
f9f1fffe7ffff0fffe1fffffffffffe7ff80000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffc1fffc7ff13f
ff0fe030e3e71ffffffffffffffbf81ff9ffc00f1f1f1cfc7fe007ffe0ffffffffffffff
fffffffffffffff0c3ff8fff9fdfc0f01fe07ffdfff1fffe1ffff8fffe1fffffffffffe7
ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff8fffffffffffffffffffff8fffe7ff31fff07c078f38e1fffffffffffffc3e19f
fcffc70f9fbe1cf8ff8071fff07fffffffffffffffffffffffffffffc1ffc7ff9fdf9e67
9ff07ffcffe3fffc03fff8fffe3fffffffffffe7ff80101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffc7f
fe3ff00fff000f38f83e1ffffffffffffe0f87cffcffe78f8ffcfcf1e71df03ff83fffff
ffffffffffffffffffffffffc0ffe7ff9fcffe7f9ff83ffe7ff7fff801fff8fffc3fffff
ffffffe7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff8fffffffffffffffffffffe3fff1ff007ffc01f18fc3ccfffffffffff
f83c1fe7fe7ff39fe7f8fe40033ffc1ffc1fffffffffffffffffffffffffffffe47fe3ff
9fcfe07f9ffc1fff3ffffff8f0e7f87ffc3fffffffffffe7ff80101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffff
ffffe11fff8ff867fff03f81fc78e7fffffffffc01f83ff3ff3ff9fff3f0fcc007ffff83
ff0fffffffffffffffffffffffffffffe70001ff9fef807f3ffc0fffbffffff0f0f3f87f
fe3fffffffffffe7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffe18fffc7fe31fff8ffc3fcf9e3ff
fffffff807f33ff9ff8ffc7ff9f805c17ffcffc0ff07ffffffffffffffffffffffffffff
e7000cff9fe79e7e3ffe03ffcffffff001f3fc7ffe3fffffffffffe7ff80101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff
ffffffffffffe1c7ffe3fe38fffc7f83f1f9f07cffffffc3ffc79ffcffc7fe3ffcff0fff
fffe7ff07f83fffffffffffffffffffffffffffff03fce7f9ff79e7f9c7f01ffe3ffffe0
03f9fc7ffe1fffffffffffe7ff80101ffffffffffffffffffffffdfdfbfffffffffcffff
f9fffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffff3e3fff1fe1c7ffe7f01
f3f80000c3c3c3c7ff1fcffe7fe3ff3ffe3ffffffffe3ff83fc3ffffffffffffffffffff
fffffffff87f9f3f9ff39e679e3f80fff1ffffc3e7fc7c7ffe1fffffffffffe7ff80101f
fffffffffffffffffffff8f8fbfffffffffe7fff39fffffffffffffffffffffffffffff8
fffffffffffffffffffffff9fff8fe3e7fff3e1ce7f0a039999981cfc03fe7ff3ff3ffdf
ff3fffffffff1ffe0fe1fffffffffffffffffffffffffffffdff3f9e1ff19c739f1fc07f
f8ffffe7fffe7c7ffe1fffffffffffe7ff80101fffffffffffffffffffdc1c1c03073bbd
fefe7c3c180cecde7ffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffe78fffe7c7f
3fff9c3e4fe1f8399f9f3bffc0fff1ff9fffffffff9ffffe03ffcfff07f0ffffffffffff
fffffffffffffffffffc7fef9e01c0f83f0fe33ffe7fffffffff1c7ffe1fffffffffffe7
ff80101ffffffffffffffffff399cc8c67333919fcfc7999d8cce4ce7fffffffffffffff
fffffff8fffffffffffffffffffff87c7ffe38ff9fffc07f1f99f81981bf83ffe07ff8ff
cffffffffffffff801ffe7ff83f07ffffffffffffffffffffffffffffff87ff3ff7df3fc
ff8fe38fff3fffffffff8c7ffe1ffffffffffff7ff80101ffffffffffffffffff339cce6
667b3909fcfc33c9d9ecc4867ffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffff87f
3fff38ffc7ffe1ff9e38f81999bdf3fffc3ffe7feffffbfffffffff008fff1ffc3f27fff
fffffffffffffffffffffffffff07ff9ffffffffffc7e1cfff9fffffffffc07ffe1fffff
ffffffe7ff80101ffffffffffbf3878ff279cde6667b0101fcf9b3c809e404d87fffffff
fffffffffffffff8fffffffffffffffffffff87f9fffc0ffe3f861e09e7879999999f3ff
fe1fff3ffffcf3feff3ffff1fc7ff9ffe3f33fffffffffffffffffffffffffffffe23ffd
fffffff3ffe3f1e3ffcff87ffcffe07ffe1ffffffffffff7ff80101fffff871c70c18707
f0f9cde7667b3931fcf993d9c9cce4dc7ffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff
fffffc7f8fffe0fff1f860001cf879c3c1c383ffff8fff9fe7d8381c1c1deff1fc7ffc7f
f3e31fffffffffffffffffffffffffffffcf9ffc7ffefff8fff3f8f3ffe7f00ff80ff07f
fe1ff07fffffffefff80101fffff861c71e3c7dff0fccce707733939fe7bc19c1c0ce4dc
7ffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffc7fc7fff0ff79f0001c01fc33cf
ffffefffffc7ffdfe733b9c9c9cde7f1fc1ffe7ff1278fffffffffffffffffffffffffff
ff1fcffe3ffc7ff8fff8f8f9fff7f1c7fe03f8fffe1fc01fffffffffff80101fffffffbf
fffffffff07e1c0f8707fbfdfe1bf83e3e1ffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff
fffffffffffffc3fe3fff8ff3ce38e3c01fe07dfffffffffffc3ffc7fb73fbc9f9eceff1
f8efff1ff827c7fffffffffffffffffffffffffffe3fe7ff1ffe3ffcfffc787cffc003f3
ffc3f8ffff1f800ffffffff7ff80101ffffffffffffffffff31ffffffffffffffffff8ff
ffffffe1fffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffc3ff1fffe7e1c079e3c
3cff87dfffffffffff81ffc3f8701bc9f9ec07f8f8e7ff8ff007e3ffffffffffffffffff
fffffffff83ff1ffcfff3ffc7ffe3c7e7f0007f9ffe1f8ffff0f0f07fffffff7ff80101f
fffffffffffffffff39ffffffffffffffffffc1ffffffce5fffffffffffffffffffffff9
fffffffffffffffffffffe3ff8fffe7e1c0fff007c7fe31ffffffff0e038f003fcf313d9
d9cdcff879f1ffc7f80ff1ffffffffffffffffffffffff3fe11ff8ffc7ff9ffe3fff1c3f
1c000ff8fff071ffff001fc7ffffffe7ff80101ffffffffffffffffff7dfffffffffffff
ffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffc3ffc7ffe1e
380fff80fe7ff01fffffffe00ffc0181f8f13319981dcffe3ff1ffe3f80ff9ffffffffff
fffffffffffffe3fc78ff8ffe3ffcfff3fff8e3f983c3ffc7ff8007fff807fe3ffffff8f
ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff9fffffffffffffffffffffc3ffe3ffc06380fffe1ff1ff9cfffffffce1ff00f8e
f07c783c3c7ffffffff9fff1fe0ffcfffffffffffffffffffffffe3f8fc7fe3ff1ffe3ff
8fffc61fc0ff3ffe3ffc003ffff1fff3ffffff07ff80101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffe1f
ff1ffcc03ce7ffe1ff9ff9c7ffffff1f3f01ffcff73ffffffffffbfffffc7ff9fe07fe3f
fffffffffffffffffffffc1a1fe3ff3ff87ff1ffc7ffe00fc1ff8fff1ffe001ffffffff1
ff8ffe07ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff9fffffffffffffffffffffe0fff8fffe03ff3ffe1ffc7f9c3ffffff0f
903fffc06fbffffffffff9fffc3e3ffcff73ff1ffffffffffffffffffffffc00fff3ff8f
fe7ff8ffe3fff00781ffcfff8fff070ffffffff00003f867ff80101fffffffffffffffff
fffffffffffeffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffff
fffffc07ffc7fff87ff9ffc0ffe3f800ffffff0083fffe003ffffffffffffcffc03f8ffe
7ff1ff8ffffffffffffffffffffffdf8fff9ffc7fe3ffc7ff1fffc0101ffe3ffc7ff0f87
fffffff8000000e7ff80101ffffffffffffffffffffffffffffefffeffffffffffcfdfbf
fffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffc03fff3fffc7ffcff8c7ff1fe0e
3fffff7c0ffffc001ffffffffffffe7e001fc7ff3ff8ffc7ffff3ffffffffffffffffdfc
fffc7fe3ff9ffe3ff8fffe000cfff1ffe3ff0fc7fffffffc01f001e7ff80101fffffffff
fffffffffffffff7fffe1fc61cffdffec3c0c0387fbbdffffffffffffffffff8ffffffff
fffffffffffffe39fff1fffe7ffe7f803ff9ffff07fffffe3ffe79f81fffffffffdfff3e
039fe3ff8ffeffe3ffff9ffffffffffffffff9fe7ffe3ff3ffc7ff1ffe7fff003e3ff8ff
f9fe3fc7fffffffffffc0fe7ff80101ffffffffffffffffff3b9b764e606070300bc9fcd
c1c4407237b1cffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffcfff8fffe7fff3f03
1fffffffe03ffffffff001fc73fffff9ffe7ff9f639ff1ffc7ff3ff1ffff8fffffffffff
fffff1ff3fff1ff9ffe3ff8fff1fff8fff1ffc7ff87e3fc3fffffffffffffee7ff80101f
ffffeffffffe0feff319920ce4c67779999c9fc39ece6767b3b08ffffffffffffffffff8
fffffffffffffffffffffffe7ffe7fff3fff1c079ffffffff800fffc7fe330fef0ff9ffc
fff3ffcff38ff8ffe3ff1ffcffffc7ffffffffffffffe1ff9fff8ffcfff3ffc7ff8fffc7
ff8ffe3ffe3c3fe0fffffffffffff807ff80101fffffc60000e60003f319981c0406f279
9d809fc39e5e676790300ffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffff3fff3fff
9fff8003cfffffffff801f00078ffc7ef03fcffe3ff9ffe7f00ffc7ff1ffcffe3fffc7ff
ffffffffffffc0ffcfffe7e63ff9ffe3ffc7ffe7ffc7ff1fff3c7ff01fffffffffffe007
ff80101fffff860000c60003f249981c070672799d849fc39e4e6767b0330fffffffffff
fffffff8ffffffffffffffffffffff3f9fff9fffcfffc063e7f7f87fffe7ce07839fff3e
0001c3ff3ffcfff3f81ffe3ff8ffe7fe1f9fe7ffffffffffffffce7fe7fff3003ff8fff9
ffe7fff3ffe7ff87ff887ff807ffffffffffc027ff80101fffffc60010ee7f03f0e1980c
e6e67279999c9fc19cce766733b38ffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffc1f
cfff8fffe7ffe0e3e7e7f03f3fe7e667f91fff1f0e00e1ff9ffe7ffbfc3fff1ffc7fe3ff
0007c7ffffffffffffff9f1ff3fff0001ff00ff8fffbfff8fff1ffc7ffc07fff03ffffff
ffff03e7ff80101fffffff3ffefe7ffff0e19366e60e0703819effccc0c0f07077bbcfff
fffffffffffffff8fffffffffffffffffffffc3fc7ffc7ffe3ffe1f3e7f3ef9f3ff1f273
fc0fff8fbe0000ff8fff1fffffffff8ffe3ff9ff80c003fffeffffffffff9f8ff8fff000
060001fc7ff9fff87ff8ffe3ffe0ffffe1fffffffffe0fe7ff80101fffffffffffffffff
f0f1ffffff1fcf8fe3ffffffe3f9f8f8fffffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
fffffc3ff1fff3fff9ffc1f3e7f3ff9f3ff8f379fc07ffc7ff1c000007ff9fffffffffc7
ff1ff87fe3f803fffe7fffffffff1f87fc7ff07c000000fe3ffcfffe7ffc7ff1ffe0ffff
e1fffffffffc3ff7ff80101ffffffffffffffffff1f1bfffffffffffffffdfffffffffff
fffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffefff9fff9fff8ff8007e7f3f01f
1ffc723cfc33ffe3ff8f000000ffc7fffff6fff3ff8ffc7ff3ffe1fffe3ffffffffe0003
fe3fe1ff000ff07f1ffe3fff3ffc7ff8ffe1fffff0fffffffff87ff7ff80101fffffffff
fffffffff1fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff
fffffffffffffefff8fff8fffc7f8007e7fbe11f3ffe701c7a71fff9ffcff80f003fc7ff
ff073ff9ffc7fe1ff1fff1ffff3ffffffffe0003ff3f83ffc0fff83f8fff1fff1ffe3ffc
7fc3fffff0fffffffff0fff7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff03ffc7ffc7ffe3f000f
e7f9ef9f3ffe201e7279fff9ffe7ff9ff03fe3fffc0f1ff8ffe3ff1ff9fff8fffe3fffff
fffc7ff1fe070ffffffffc1fc7ff9f878fff1ffc7f87fffff0ffffffffe1ffefff80101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9
fffffffffffffffffffff01ffe3ffe3ffe1f01cfe7fdcfbf3fff039e377cfffcffe3ffcf
fc07f1ffc01f9ffc7ff3ff8ffc7ffc07fe3ffffffff8fff8fe001ffffffffe0fe3ffc001
c7ff8fff3f0ffffff8ffffffffc3ffe7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffff04fff9fff9f
ff8007ff87fcefbc3fffc7ff037e7ffe7ff1ffe7fe03fcffc03fc7fe3ff9ffc7fe3ffe03
fe3ffffffff9fffe7cfc3fffffffff07f1ffc00003ffe7ff9f0ffffff8fffe03ff07fff7
ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff8ffffffffffffffffffffe1e7ffcfffcfffc00fffc7c0e63f3fffe7ffc33f3fff
3ff8fff3fe01fe7fe407e7ff1ffcfff3ff1fff30181ffffffffffffe11fe3fffffffff07
f8ffc07801ffe3ffc41ffffff87ff800000fffe7ff80101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffe1f1
ffe7ffe7ffc01e7fe780707f7ffff3ffe19f8fff9ffc7ff9fc61fe7ffc01f1ff0ffc7ffb
ff8fff9c001fffffffffffff03fe3fffffffff87fe3f80fc00fff1ffe03ffffffc3fe000
003fffe7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff8fffffffffffffffffffff1f9ffe3ffe1ffc01e3ffffffffffffffbff
f01fcfffc7fe3ffcf870ff1ff8e1f8ff8ffeffffffc7ffcfe787ffffffffffff87fc7fff
ffffffc7ff1f0e7f007ff87fe0fffffffc3f80f800ffffe7ff80101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff
ffffe1fc7ff8fff9ffc0003ffffffffffffffffff81fe7ffe7ff1ffe60f87f8ff9fcfc7f
cfffffffffe3ffe7ffc7ffffffffffffffc0ffffffffffc3ff8e1f3fe01ffc3f81ffffff
fe0c07ffcfffffe7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000f0000000
020000004c3000004c30100ffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffe1fe7ffc7ffc
ffc0003ffffffffffffffffffc1ff3fff7ff8ffe03fc3fc7f1fffe3fe7ffffc7f3f3fff3
ffe1ffffffffffffff83ffffffffffc3ffc43f9ff80ffe3f07ffffffff001fffffffffe7
ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff8ffffffffffffffffffffc3ff3ffe7ffe7f8707ffffffffffdffffffffe1ff9ff
ffffc7ff0ffc1fe3f3ffff1ffe7e7f03c0f9fff9fff07fffffffffffff8fffffffffffe1
ffe07fcffe01ff8c0fffffffff807fffffffffe7ff80101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffc3ff
8fff3fff3f871fffee6672660ee40ee0fe0ffffffffff3ff1ffe1ff1fffe7f8ffe7e7e79
9c7cfffcfff01fffffffffffff8fffffffffffe0fff07fe7ff807fc01fffffffffe1ffff
ffffffe7ff80101000000000000000000000100004001f3000001c000000100020000000
0000000020000001ffffffffffffffffffff83ffc7ff9fff1e0f1fffcc66724ce664eeee
7e07fefffffff1fc1ffdfff8fffc7fc7fe7e7e799e7e3ffc7ff807fbffffffffffc7ffff
fffffff07ff0fff3fff007c0ffffffffffffffffffffffe7ff8010100000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000001ffffffffffffffff
ffff81ffe3ffc7ff8c1e0fffcc76121ce666e6ee7ce6fe7f3ff9f8f83ff9fffc7ff07fc7
fe7f3e79fe7f1ffe3ffc63f1ffffffffffe1fffffffffff01fe0fff9fff80001ffffff80
03ffffffffffffe7ff80101fe3fff7ffffffffe3e41fe1d1603a400ee02fe75ee003e003
c010007fdbdfd3ffeffffff8ffffffffffffffffffff00fff1ffe7ffc03e07ffed26021c
f7674660fcfe7e7f9ff9fc707ff0fffe3fe0ffe3fe7f3f33fcff8fff8ffe70f0ffffffff
fff03ffffffffff80fe03ffc7ffc0001fffff00001fffffffffffff7ff80101fe3ffffff
fffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff
ffffffffffff0e3ff8fff1fff03e03ffe386430ef767c664fcfe7e7f9f00fe00fff8ffff
1f80fff1fe7f9f03f8ffc7ffcffe3c00fffffffffffc03fffffffff863c11ffe3ffe3000
00000003c0ffffffffffffe7ff80101fe3fffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffff8f1ffc7ff8fff87f01ff
e3c773660f060ee0fc3e7f7f9f39ff03fff07fff8f0cfff9fe7f9f3bfe7ff3ffe7fe1f00
7fffffffffffc07ffffffff871c38ffe3fff20600000007fe0fffffffffffff7ff80101f
e3fffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81
ffffffffffffffffffffdf1ffc7ff87ff87ff9ffc7c7f7ff1fff1ff8fc7cff7f9f3bff07
fff07fff8c0cfff9fe7fce73bcfff1fff3fe0f8e3fffffffffffe01ffffffff8f1c7c7ff
1fff01ff00000ffff0ffffffffffffefff80101fe3fffffffffffff3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffff8ff8ffe1ffe70
f87dfcffc7cffffffffffffefcfcff3fdf93fe0fff063fffc4001ffcf87fce739cfff8ff
f9fe27ff3ffffffffffffe0ffffffff87c07e3ffcfff83fffffffffff87fffffffffffe7
ff80101fe3fffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc1fffffffffffffffffff0ffc7ff1fff00703c7e3fefcffffffffff87f3cfcffbf
cfc3fc3ffe021e7fe00007fe3e780703c0fffc7ffcfe71ff9fffffffffffff87fffffff8
7e07f1ffe7ff0ffffffffffff87fffffffffffefff80101fe7fffffffffffff3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffffffff07fe3
ffc7ff80201c1f3ffffffffffffffdff1cfcff9fe7e1f87ffc001e7ff0fd03ff3ff807cf
e3e7ff3ffc7c78ff8fffffffffffffc1fffffffc7f87f9fff3fe0ffffffffffff87fffff
ffffffffff80101fe7ffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff81fffffffffffffffffff87ff0ffe3ff80038c3f8fffffffffff8fffff
80f87fcde3f3f0fff9f00e3ffcfff1ff1fffffffffe3ff838033fcffcfffffffffffffe0
7ffffffc3fc7ffffffff1ffffffffffff8ffffffffffffe7ff80101fe7ffffffffffffe3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffff
ffdf1ffcfff1ff820fc07fcffff3fff3ffc7fcffe0fef00c03fbe1fff1fc1e1ffe7ff0ff
c7fffffffff3ff83c003fe3fc7fffffffffffff83ffffffc7fefffffffffffffffffffff
f0ffffffffffffe7ff80101fe3ffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffff878ffe7ff8ff833fe07fe7fff1fff9
ffe3fe3ff0fef83e17ff83fff1ff1c0fff3ff87fc7ffffff7ff9ff83ffc7ff1fe3ffffff
fffffffe1ffffffc7fffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffefff80101fe3ffffff
ffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffff
ffffffffff83cfff3ffcff80fff0fff1fff8fffcfff3ff3fe0ffffffffff0ffff1fffe07
ff9ffe7ff1ffcfff3ff87f83ffe3ff8fc187ffe3ffffffff801ffffc7ffe1f07be0f0fff
ffffffff83ffffffffffffffff80101fe3ffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffff83e3ff0ffe3f80fff8fff8
fffcfffe7ff1ff8fc0fffffffffe3fffb9fffe03ffcfff1ff0ffe7ff1ffc3ff9fff3ffc7
c000ffc1ffffffffe00ffffc33fc4e67bcef07fffffffffe07ffffffffffffe7ff80101f
e3ffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3f
ffffffffffffffffff87f1ffc7ff1f837ff8fffcfffe7ffe3ff9ffcf873ffffffff87fff
11fffe01ffe3ff0ffc7ff3ff8ffe1dfc7ff9ffe38c380008ffffffffffc7fffc33f9e4f3
bcf7e7fffffffff81ffffffffffffff7ff80101fe3ffffffffffffc7ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff83fffffffffffffffffff0ff8ffe3ff8f83
1ffc3ffe7fff1fff3ffcffe7879ffffffef0ffff0083fe0cfff3ff8ffe3ff8ffe7ff01fe
3ffffff18ccf801c3fffffffffc7fffc73f9e0ffbff207ffffffffe07fffffffffffffe7
ff80101ff1ffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff807ffffffffffffffffffe0ffc7ff1ffc7838ffc1fff3fff8fff9ffe7ff00fcfffff
fe01ffff8003ff067ff9ffc7ff1ff87fe1ff83ff3fffdff9c1c7ff1e03f0ffffffc7fffc
7019e4ffbff607ffffffffc1fffffffff01fffe7ff80101ff0ffffffffffffc7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffc0ffe3f
f8ffe387c7fc0fff9fffcfffcffe3ff81fc7ff9ffe07ffe3c007ff873ffcfff3ff8ffe3f
f9ffc7fff7ffcffff7cfffce00607fffffc7fffc71c8e6671ee647ffffffff83ffffffff
8003ffe7ff80101ffc7fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff81fffffffffffffffffff807ff0ffc7ff107e3f807ffcfffc7ffe7ff1ff8
3ff3ffcffe1fffc1e1ffff839ffc7ff1ffc3ff1ff87ffffff7ffe7ffffffffc61c020fff
ff83fffc73ce0f0607060fffffffff07ffffffff0000ffe7ff80000fff3fffffffffffc7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffff
f0f1ffcffe3ff807f1c021ffe7ffe3fff3ff8ff03ff9ffe7fc3fff8078ffff83c7fe3ffc
ffe3ff8ffe7ff7fff1ffe7ffffffffe61f83801fff80fffe73cf3fffbfbfbffffffffc0f
fffffffe07e0fff7ff80101fff9fffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc27ffffffffffffffffffe1f8ffe3ff1ffc01fc0370fff3fff1ff
f9ffc7e03ffcfff3f07ffe1c7c7fffc3e3ff0ffc7ff1ffc7ff3e7330103bc7bdc19cc1f8
3fe0600fff1801fc701fffffffffffffffffe01ffffffffc1ff87ff7ff80101fff1fffff
ffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83fffffffffff
fffffffe03fcffe3ff8ffe00fe07fcfff1fff8fff8ffe7879ffc7ff3c1fffc38fcffffc3
f3ff8ffc3ff8ffc3ff86e72637b3c739b99d99f87ff07f87ff300000f83fffffffffffff
fffe00fffffffff87ffc7fe7ff80101fff1ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff03fffffffffffffffffff07fe7ff1ffc7ff80fe1ffe7f
f8fffc7ffc7ff00f8fff3ff007fffc38ffffffc3f9ffc7fe1ff87ff3ffce433637939339
3dd999f87ff80fc3fe038000ffffffffc7fffffffffc03ffffffffe0fffc3fe7ff80101f
ff1ffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fff
ffffffffffffffff07fe3ff8ffe3ff807c0fff3ffc7ffe7fff3ff83fc7ff1ff03ffffe01
ffffffe1fcffe3fe0ffe3ff8fffe5b782793bb393ddd83fc7ffe0181fe07871c07ffff3f
0fffffffffc01fffffffffc1fffe1fe7ff80101fff1ffffffffffff1ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffffffffffffffffffffc7ff1ffe7ff1ff80
1807ff8fff3fff1fff1ff83fe3ffcfc07fff8f07fffffff0cc7ff9ef87ff1ffc7cfe5d76
37b3393939dd9ffc3fff8188000f0f1c300fff9e1fffffffff01ffffffffffc3fffe0fe7
ff80101fff9ffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc03fffffffffffffffffffde3ff8ffe3ffcff8700e3ffc7ff1fff8fffcfe03ff1ffe703
fffe0387fffffff0003ffc0ff03f8ffe31fe3c3070333c0181c99ff03fffe188003f0f8c
3fc7ffcc3ffffffffe07ffffffffffc3ffff87e7ff80101fff9ffffffffffff3ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffffffffffffffff8f9ffe7ff
1ffc7f07c1f1ffe3ff8fffc7ffc7819ff8ffe01ffff807c3ffffff987c1ffe0ff80fc7ff
03fe3e38f87f7f83c3e1ffe07ffffbc0f0ff0fc01fe1ffc07ffffffffc1fffffffffff83
ffff87e7ff80101fff9ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff07ffffffffffffffffffff07cfff3ffcffe3f07e1f9fff3ffc7ffe3fff303cf
fc7fe03ffff8ffe3ffffff187f8fff1ffc1fe3ff87fe3e3fffffffffffffffe3ffffffe1
ffff0ff00ff07fc1fffffffff83fffffffffff87ffffe3e7ff80101fff9ffffffffffff0
7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffff8
7c3ff8ffc7ff1f07e1fcfff9fff3fff1fff807e7ff3fc0fffff1fff1ffffff3c0fc7ff00
1e3bf8ffc7fe3f7ffffbffffffffffff1fffffffffff0ffe07fe0f83fffffffff0ffffff
ffffff87ffffe1e7ff80101fff9ffffffffffff83fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffcff1ffc7ff3ff8f0780fe3ffc7ff9fff9
fff80ff3ff9f07ffff71feffffffff3e03e3fc000f19fc7df3ffffffffffffffffffffff
0fffffffffdf8fff01ff8707fffffffff1ffffffffffff87fffff1f7ff80101fff8fffff
fffffff83ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffff
ffffffffff8ffe1ff1ffe70f00ff1ffe3ffcfffe7ff81ff9ffc01ffffe38fc7fffffff3f
c07880e3c781fe38f1ffffffffffffffffffffff9fffffffffcff1ff00ffc01fffffffff
e1ffffffffffff87fffff1f7ff80101fffcffffffffffff8ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffe7ffc7ff0ffcfff01f187f8fff
1ffe7ffe3ff03ffcff807ffffe38fc7fffffffbff81c03f3e7c1ff00f8ffffffffffffff
fe07ffffffffffcfffc0e0e7847fe03fffffffffe1ffffffffffff87fffff0f3ff80101f
ffcffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffff
ffffffffffffffc1ffe3ff87fe3ff81f1c3fcfff8ffe3fff1fe01ffe7f01ffffff1c787f
fffffffffc043ff9e3e1ff83fc7ffbfffffffff0003ffffff9e067809cc46727c03fc07f
ffffffffe1ffffffffffff87fffff1f7ff80101fffcffffffffffff1ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffc1fff0ffe3ff1ff83c
1e3fe3ffc7ff0fff8fe1cfff380fffff9f1c00ffffffffe7ff803ffc73f9ffc3fe3ffc7f
f7ff9e000fffcffff9e667989cce4f27e00e007fffffffffe1ffffffffffff87ffffe1f7
ff80101fffc7fffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff0fe3ffffffffffffffff80fffcfff1ff8ff83c1e1ff1ffe3ffc7ffc7e3e7ff003fffff
8f0e03ffffffffc7fff83ffe23f9ffe3ff1ffc3ffbff8001ffffe7fff9e067c18cde4f37
f800023ffffffffff0ffffffffffffc3ffff83f7ff80101fffc7fffffffffff1ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87c00fffffffffffffff0cfffc3ff8
ffc7f8780f0ff8fff1ffe3ffe3e3f7f802ffffff8c07cfffffffffc7fffe007f03f87fe3
ff8fff1ff8e0007fffffe3fff9f067f18cce6733fc000f1ffffffffff0ffffffffffffc3
fffc07f7ff80101fffc7fffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff07c00ffffffffffffffe1e3fff1ffc7fe3f8780f0ffc7ff8fff1fff1e3f000
0fffff03c003ffffffffffc7ffffc03f83f83f88ffc7ff9ffc001fffffffe3fff9e667c8
dcce6073fff0ff1ffffffffff83fffffffffffe3fffc1ff7ff80101fff8ffffffffffff8
3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ce307fffffffffffffc3f
3fff0ffe7ff1f0f18f8ffe7ffc7ff8fff9c380007ffffc01c1c3ffffffffffcfffffe00f
c7f03c38ffe7ff8fc0007fffffffe3fff9e0e1c19fe1f0f07fffff0ffffffffffc1fffff
ffffffc3fff03fffff80101fff8fffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc6f87fffffffffffffc7f9fff8ffe3ff1f0f1878fff3ffe3ffc7f
fcc0000ffffffc70e3e7ffffffffffcffffffe03e3f81c3c3ff3ffc0003ffffffffff3ff
f9f1f3f7fffbffffffffffc3fffffffffe07ffffffffffe1fff0ffffff80101fff8fffff
ffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87f81ff87ffff
fffff87f87ffc7ff8ffc70f18787ff8fff1ffc3ffe0003fffffff8fcf1efffffffffffcf
ffffffc063ffc7fe1ff9fc0007fffffffffffffff07fffffffffffffbfffffe07fffffff
ff03ffffffffffe0ffe1ffffff80101fff9fffffffffffffe0ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe0007fc03f07fffffffff8ffc3ffe1ff87fe70e383c3ffc7
ff8fff1ffe06fffffff8f8fc71ffffffffffffc7fffffff001ffe3ff8ffcc000ffffffff
fffff9ffc07fffffffffffff0ffffff83fffffffffe0fffffffffff07fe3ffffff80101f
ff9ffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe80007fe0
3303fffffffff0fff1fff8ffe3ff10e3c3c1ffe7ffc7ff8fff0fffffffe038fc71ffffff
ffffffc3fffffffc00fff1ffcffc003ffffffffffffff9ffffffffffffffffff87fffffe
0ffffffffff07ffffffffff07fe3ffffff80101fff9ffffffffffffffe7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc03f01ffc21001fffffffe0fffcfffc7ff1ff80e3
ffc0fff1ffe3ffc7fe1fffffffc018fc7bffffffffffffe3ffffffff803ff8ffe3c001ff
fffffffffffff8ffffffffffffffffff83ffffff00fffffffff83ffffffffff87fc7ffff
ff80101fff9ffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
1ffe07fe33300fffffffe07ffc3ffe3ff8ffe0e3ffc07ff9fff1ffe3fc1fffffff87bc7c
7ffffffffffffff1ffffffffe003fc7ff0003ffffffffffffffffcffff0fffffffffffff
c1ffffffc03ffffffffc1ffffffffffc3fc7ffffff80101fff9ffffffffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fff03ff7ff907ffffffe03fff3fff1f
fc7ff0c3dfc03ff8fffdfff9f81fffffff87fc38fffffffffffffff9ffffffffe7007e3f
f000fffffffffffffffffc7ffec3ffffffffffffe0fffffffe1ff87ffffe0ffffffffffc
3fc7ffffff80101fff9ffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff83ffffc1ffffff07fffffff38fff9fff8ffe3ff0c387c81fe07ffc3ffcf88fffff
ffc7fe00fffffff7fffffffe7fffffffe7c0001fe03ffffffffffffffffffc7fffe0ffff
fffffffff07fffffff9f801fffff01ff0ffffffe1fc3ffffff80101fffcfffffffffffff
fe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ffffe0ffffff0fffffffffc7
ffc7ffc7ff1fe0c783cc0f803ff007fc701fffec7fc7ff83ffffffc0fffffffe3fffffff
e7f8000780fffffffffffffffffffcfffff03ffffffffffff87fffffffc20007ffff8000
003ffffe1fc3ffffff80101fffcffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0ffffff87ffffe0fffffff9fe3ffe3fff1ffcf81c70fcc20001fe001fe
303fff0c7fc7e7ffffffffc07ffffffe3fffffffe7ffc00007ffffffffffffffffffffff
fff81ffffffffffffc3fffffffc01fe1fffe00000003fffe1fe1ffffff80101fffc7ffff
ffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffffc3ffffc1fff
ffff0ff1fff1fff9ffc783c70fce0007000000ff00fff00c40e3c7ffffffff8c7fffffff
3ff3e0fffffffe000ffffffffffffffffffffdfffffe1ffffffffffffc3fffffffc7fff0
00000000000003fc3ff07fffff80101fffe7ffffffffffffff1fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc07fffffc3ffffc1fffffff0ff8fff9fffcfff003861fcf0067
c007f07f80ffe0fe00610fffffffff8e7fffffff3ff1c03f3ffffff87fffffffffffffff
fffff8ffffff1ffffffffffffc3fffffffe7fff80000000fffc000207ff80fffff80101f
fffbffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffe1f
fffe1fffffff0ffc7ffc7ffe7ff807863fcf01e7e0c7fc3fc0fc71fe0c781fffffffffc6
7fffffffbff18e1e3cfffffffffffffffffffffffffff0fffffff9fffffffffffc3fffff
ffe3ffffcbeffe0ffffe0000fffc07ffff80101ffff9ffffffffffffffe03fffffffffff
fffffffffffffffffffffffc03fff000fffffe1fffff3fffffff8ffe3ffe3ffe3ff81f00
3fcff7e3ffc7fe1f803c71cf1e3c3fffffffffe070ffffffbff10e007cfc3fffffffffff
fffffffffffff1fffffff8fffffffffffc3ffffffff3ffffffffff87fffff801ffff00ff
ff80101ffff8fffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffff0003fe070
fffffe1fffe1ffffffffcfff1fff1fff1ff83f003fc3ffe3ffc7ff1f0318f0071c7fffff
fffffff0787fffff9ff01f0078f801dfffffffffffffffffffffe3fffffff07fffffffff
fc7ffffffff3ffffffffffe3ffffffe7ffffc007ff80101ffffcffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffc0000fc0f1effffe3f1fc1fffffffc0fff1fff0fff
8ff0fe007fc1ffe7ffc7ff100781f03f00fffffffffffff0f8ffffff1fe03e10f8f0031f
fffffffffffffffffffff7fffffff07fffffeffff87fffffffe3ffffffffffe1ffffffff
fffff807ff80101ffffc7fffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff83
fc0781f3c7fffc3c0fc3fffffffc03ff8fffc7ffc7e0fe1effc0ffe7ffc7ff800fc1f0ff
01fffffffffffff1fff0ffff3fe03f11f9f8ff1ff3fffffffffffffffffffffffffff81f
ffffcf7ff0fffffffff3fffffffffff07fffffffffffff87ff80101ffffe3fffffffffff
ffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffff87ff0001ff83fffc780787fffffffc03ff
c3ffe3ffe001ff1fffcc7fe7ffc7ff801fe1f8f387fffffffffffff3fff8fffe3fe03f01
f8f0ff1ff0ffffffffffffffffff9ffffffffe00f3800e3fe1fffffffffbfffffffffffc
1fffffffffffffe7ff80101fffff3ffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff
fffff70fffe001ff803ff8f80387fffffffc38fff1fff1fff003f79fffc07fe7ffc7ff84
ffe0f801ffffffffffffffdffff9fff47fe11f03f9f0070ff0e3dfffffffffffffff1fff
ffffff0070000c1fe3ffffffffff7ffffffffffe07fffffffffffff7ff80000fffff9fff
fffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffff300fffe61ffc00ff8f0e387ffff
fff87c7ff8fff8fff007e39fffe0ffe7ffc7ff87ffe0781fffffffffffffff9fffffe1c1
ffe38f83f1f00701f0e38ffffffffffffffe1fffffffff807000580fc3ffffffffff3fff
ffffffff81fffffffffffff7ff80000fffff8ffffffffffffffffc3fffffffffffffffff
ffffffffffff70003ffe7bfffe01f1f1e387fffffff87e3ffc7ffc7ff07fc39fffe1ffe7
ffc7ff07ffe41dffffffffffffffff1ffffff0c3fff3c78780f1cf00e0e30f1fffffffff
fffe3ffffffffff0783fff8fc3fffffffffe1fffffffffffe07ffffffffffff7ff80101f
ffffc7fffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffe30003ffe3fffff0061e1
f18ffffffff07f1ffe3ffe3fe07f879fffe7ffe7ffe7f807ffc71fffffffffffffffff1f
fffff9ffffffffc78011fe1860631f1ffffffffffffe1ffffffffffefbffffc7c7ffffff
ffff1ffffffffffff83fffffffffffffff80101fffffc7ffffffffffffffff83ffffffff
fffffffffffffffffff03800380e0fffffe061e1f007fffffff0ff8fff1fff1fe21f0f83
c7c7ff83ffc7e0e3ff8fffffffffffffffffff3fffffffffffffffff80100e1c60071f1c
07ffffffffff3fffffffffffffffffc7c1fc03fffffebfffffffffffff8ffffffffffff7
ff80101fffffe3fffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff8019f161000002
6060f002220574d464301000000000001000000000000000f0000000020000004a300000
4c30100f38000ffffff860008003ffffffe0ffc7ff8fff8fe0000f0190c4e703fe0387e3
ffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffff8060063070e1803ffffffffffbfff
ffffffffffffffc3c00000fffffcffffffffffffffc3ffffffffffe7ff80101ffffff1ff
fffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffe001ffff8001ffffffce0000001ffff
ffe07fe1ffc7ffe780001f0c9dc4e723f8001fe3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff860043070038f1ffffffffffdfffffffffffffffffc3e000007ffffcffff
ffffffffffe0fffffffffff7ff80101ffffff9fffffffffffffffffc3fffffffffffffff
fffffffff8000fffff807fffffffe380e000ffffff823ff1fff3fff003003f0c81c0e703
f0e43ff3ffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffff7fffff0c3870031f8e03fff
ffff8fffffffffffffffffc3f801fc3ffffcfffffffffffffff07ffffffffff7ff80000f
fffff9ffffffffffffffffff1fffffffffffffffffc7ffffc03f01ffffffffffffffc3f1
f1181fffff031ff8fff1fff0071fff00e0e0e7c3c7e7fff3fffffffffffffffffdffffc7
fffffffffffffffff3ffffffe7873c31f8c01fffffffc7ffffffffffffffffc3fffffe1f
fffcfffffffffffffffe1ffffffffff7ff80000ffffffcffffffffffffffffff9fffffff
ffffffffff83fffec07ff000ffffffffffffc3f1f31c0fffff878ffe7ff8ffc0079fff01
d9e0e7831fc7fffffffffffffffffffffcfffc01fffffffffffffffff1ffffffffc63c31
f8878c7fffffc3ffffffffffffffffc3fffffe1ffff8ffffffffffffffff87fffffffff7
ff80000ffffffcffffffffffffffffffcfffffffffffffffff81fffcc1fffc003fffffff
ffffc3f1e31e13ffffc7c7fe1ff007803f9fff0fc1e1c1823fc7ffff819fdee7c1c3e3ff
7c0e0403fffffffffffffffff1ffffffffff3c71f08fc43fffffe3ffffffffffffffff81
fffffe1ffff1ffffffffffffffffc3fffffffff7ff80101ffffffc7fffffffffffffffff
c7ffffffffffffffff803ffc07fffffc3fffffffffffc3f1e31e31fff807f3ff8ff00180
7f9fff0fe7f3efe27fc7ffff3ccccec99099c1ef3ce6c673fffffffffffffffff1ffffff
fffffc71f18fee3c7fffffffffffffffffffffc3fffffe1fffe3ffffffffffffffffe1ff
fffffff7ff80101ffffffeffffffffffffffffffe3ffffffffffffffff003ff81fffffff
ffffffffffffe3f1e71f607fc003f1ff87e000007fbfff03fff7ffe0ffefffff7cccce9c
bd9dbfef7de4ee77fffffffffffffffff3fffffffffffe70c19ffe3c6ffffe7fffffffff
fffffffffffffe1fffe7fffffffffffffffff0fffffffff7ff80101ffffffcffffffffff
ffffffffe3ffffffffffffffff187ff07fffffffffffffffffffc3f1c61fc0100001f8ff
c7c1801fff3fff81ffe7ffc0ffcffffe7fcd84bf818101ef7de60e71ffffffffffffffff
f3fffffffffffff8071ffe3cc7fffe3fffff77fffffffff1fffff83fffc7ffffffffffff
fffff87fffffffe7ff80000ffffffcffffffffffffffffffe3ffffffffffffffff1cf3e0
ffffffffffffffffffffe1e3c61fc00000007c7fe1c7c01fff3fff8fffe7ffc1ffc7fffe
0fcc989ff19101ef7de7ce70ffffffffffffffffe3fffffffffffffc0f8ffe38c7cffe1f
87f8303fffffffe0ffff807fffcffffffffffffffffffe3fffffffe7ff80000ffffffeff
ffffffffffffffffe3fffffffffffffffc1fe381ffffffffffffffffffffe0c3c6078000
07e01e3ff00fe11fff3fff8fffe7ffc7ffc7fffe7fc49c9dd991b9c73cce8e007fffffff
ffffffffe3ffffffffffffffffc71e78c0067f8e03c0781fffffffe0ff1001ffff8fffff
fffffffffffffe3fffffffefff80000ffffff9ffffffffffffffffffe7ffffffffffffff
f81fe003fffffffffffffffffffff007c703800007f0071ffc1ff39fff1fff8fffe7ff87
ffe7fffe7fe1ffc1c3c3c3830e1f1f1c7fffffffffffffffe7ffffffffffffffffe01c79
c00c07fe0fc1fe3cfffffff0f80007fffc0fffffffffffffffffff3fffffffe7ff80101f
fffe71ffffffffffffffffffe7ffffffffffff83fc01e007fffffffffffffffffffffc0f
c7e38ff807f8018ffe1fe79fff1fffcfffe7ff07ffe7fffe79fffffbeffffffffffffffe
3fffffffffffffffe7ffffffffffffffffe07c71e61c03ffffe3fffc3ffffff000003fff
f81fffffffffffffffffff3fffffffe7ff80100feff803ffffffffffffffffffc7ffffff
ffffff01f800c007fffffffffffffffffffffe1fc7ffdff807fc00c7fe1fc79fff3fffcf
fff7fe07ffe7ffff01fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffcfffffffffffffff
fffffc11e63861fffffffffe1ffffe0000fffffff0ffffffffffffffffffff1ffffffff7
ff80101003f087ffffffffffffffffffcffffffffffffe00807c038fffffffffffffffff
ffffffffc787fff807fce0ffffbfcf9fff7fffffffffff6fffe7ffffc7fffffffffffff7
fffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffc01e078f0f8ffffffffb83ff800
1fffffffe3a3ffffffffffffffffff1ffffffff7ff8000100007ffffffffffffffffffff
c7fffffffffffc7e01fe001fffffffffffffffffffffffffc001fff187fc7fffffffffff
ffffffffffffffffffe7fff3ffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffe01fffffff
ffffffffffffffc1e0f870c03ffffffffc1ff0021fffffffe000ffffffffffffffffff1f
ffffffe7ff80000ffcdfffffffffffffffffffffe003fffffffff8fe03fe007fffffffff
ffffffffffffffffe00001f187fc7fffffffffffffffffffffffffffffe7e7f3ffffffff
ffffff887fffffffbfffffffffffffe31ffffffffffffffffffffff7e1f801801fffffff
fff9f0bf1fffffffc0001fffffffffffffffff9ffffffff3ff80000fffffffffffffffff
fffffffff000fffffffff8fe1ffe3ffffffffffffffffffffffffffff07800f1820fffff
ffffffffffffffffffffffffe3e7c1f3ffffffffffffff8c7ffffffe3fffffffffffffc3
1ffffffffffffffffffffffff1f1838f8c3ffffffff8e1fe1fffffffc0001fffffffffff
ffffff9ffffffff7ff80000ffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffff9fe3fe83fff
fffffffffffffffffffffffffffe0031801ffffffcffbffffffffffffffffffff3e7c1e3
ffffffffffffff8e7ffffffe3ffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffbf1c38f
8c07fffffff841fe3fffffffc1ff87ffffffffffffffff9ffffffff3ff80101fffffffff
ffffffffffffffffffff8ffffffff1fc7e007fffffffffffffffffffffff9ffffffffc01
c03ffffffcff1fffffffffbffffffffffbe7bf83ffffffffffffffc0fffffffe3fffffff
fffff8303ffffffffffffffffffff1fffff0031ff803fffffffee1fe7ffffff983ffc1ff
fbffffffffffff8ffffffff3ff80101fffffffffffffffffffffffffffffc7fffffff3fc
7c007ffffffffffffffffffff9e707bcf6f7fe01e77ffffe7c0219c7c700f80f00f3e0fc
ffc73fc3ffffffffffffffe1fffffffe7ffffffffffffdffffffffffffffffffffffe0ff
fff8071ff8e1cfffffffe1fc7ffff0000ffff07f807fffffffffff8ffffffff3ff80000f
ffffffffffffffffffffffffffffc7fffffff3f07807fffffffffffffffffffffcece3bc
66e7ff39fff8f9e01c0018c3c60070070071c078ffc73fe3fffffffffffffffbfffffffe
7ffffffffffffffffbffffffffffffffffff74fffffe0f9ff8718fffffffe1f83fffc006
0ffff800003fffffffffff8ffffffff7ff80000fffffffffffffffffffffffffffffe0a1
ffffe3c0f0fffffffffffffffffffffffc1cf3bc2627ff38fff8f9c00e1c38f3c73c31e3
1c318c01ffe63fe1fffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffff3ffffffffffffff
fffe3fcfffffff8f78018f1fffffe0f87fff070e1ffffc00001fffffffffff8ffffffff3
ff80000ffffffffffffffffffffffffffffff00007ffc601e3ffffffffffffffffffffff
fe3cf7bc0607ff807ff8f1c7c73c79f3c73c73f73c731e01ffe47ff3ffffffffffffffff
fffffffcffffffffffdcdef8703fdffe1f1ffe1f0ffe7fc7ffffffc030030c1bfffff0f8
f0003ffc3fffff807c0fffffffffffdffffffff7ff80000fffffffffffffffffffffffff
fffffffc007fcc1fc7fffffffffffffffffffffffe3ce738c4e7ff833ff8f18fc73c71f3
c60063fe1c703e23ffe7ffe3fffffffffffffffffffffff8f9fffffffb980c703219d9cc
ce4cecc40ffc7fe3ffffffc061870071fffff0f80000fffc7fffffffff87ffffffffffef
ffffffe7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff601f8e3fc7ffffffffffffff
fffffffffe1ec60ce6f7ff801ff8f18fc71c71f3c600e3fe00f07e23ffe7ffe1ffffffff
fffffffffffffff8c8fffffff7319e73b399d9c9e4e664cce7fcffe3ffffffe1e3fe01f1
fffff07807fffff8ffffffffff87ffffffffffffffffffe7ff80101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffff8f8fffc7fffffffffffffffffffffffc0f0e0ffffffb800ff8f18f
c71c71f3c601e3fe01f07f07ffe7ffe1fffffffffffffffffffffff08c7ffffff2381c62
33904809e5fe6e0c0ffcfff3c7ffffffe3fe03f071fff8783fffffe0ffffffffff8fffff
fffffffbfffffff7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7c7ff8fffffff
fffffffffffffffff9efffffffffe00007f8f18fc71c71f1c63fe3e63ff03f07ffe7ffe0
fffffffffffffffffffffff80c7ffffff0fe1c62139b0809e4fe6fcc0fd7ffff07ffffff
f7fe03f001fffc787fffffc1ffffffffff8ffffffffffff1ffffffffff80000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe3c1f90ffffffffffffffffffffffffff7ffffffb80000
07f8f1c78f0c71f1c63ff0c61ff18f07ffe7ffe03ff18ffffffffffffffffffc3c7fffff
f0ff9c73139b89ccec4e6eccc707ffff8ffffffffffe23f003fffc30fffffe03ffffffff
fe1ffffffffffff1ffffffefff80000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3e1e0
1fffffffffffffffffffffffffffffffff001f0301f8e1e30f0071f0063ff80e1ff1c78f
ffe7ffe4000003ffffffffffffffffff7c7ffffff0781830303b99ec0e0e060e0f07ffff
fe3ffffffffc73f107fffe01ffffc007fffffffffc1ffffffffffff8fffffff7ff80000f
fffffffffffffffffffffffffffffffffff9c3c03fffffffffffffffffffffffffffffff
fe03e78380f801e01f8079f80f7ffc1f3ff3e7dfffe7ffe70000001fffffffffffffffff
f8fffffff33c3ffcfe7ffffe1fffffffffffffffff1ffffffffe71f00fffff03fff8005f
fffffffff83ffffffffffff8fffffff7ff80000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fff887017ffffffffffffffffffffffffffffffffe07c1f3c0fc03fc3ffcffffffffffff
ffffffffffe7ffe7f061e007fffffffffffffffffdfffffff39fffffffffffffffffffff
ffffffffff1ffffffffff9f81fffff03ff0001ffffffffffe07ffffffffffff8fffffff7
ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe073fffffffffffffffffffffffff
ffffffffe07f80f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffe7fff3ff83ffffffff
fffffffffffffffefbffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffcf83fffff83
fc001fffffffffffe0fffffffffffff8fffffff3ff80101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0e3fffffffffffffffffffffffffffffffffe0fe01f3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe7ffe7fff3ffe1ffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff87fffff87f801ffffffffffff81fffffffffffff8
fffffff7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8e3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffc1fc61f0ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffe7fff3fff0
7ffffffffffffffff1ffffc1fffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffff8
7fffff87c05fffffffffffff07fffffffffffffcfffffff7ff80101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0e3ffffffffffffffffffffffffffffffffe03f8f3f07fffffff
ffffffffffcfffffffffffffffe7ffe7fff3fff01c00fffffffffffff1ffff03ffffffff
fffffffffffffff8fffffffffff9fffffffffffffff81c0781fffffffffffffe1fffffff
fffffffc3ffffff3ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8e3fffffffff
fffffffffffffffffffffff007e1dfe03fffffffffffffffff8fffc9fff3fff7ffe7ffe7
fff1fff800007ffffffffffff1fffe1ffffffffffffffffffffffff0ffffffffffb07fff
ffffffffffe0000f07fffffffffffffc3ffffffffffffffe0ffffff7ff80101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8c7fffffffffffffffffffffffffffffffe00fc787e7
7fffffffffffffffff8ffc01fff3ffe3ffe7ffe7fff1fffb80e00ffffffffffff7fffe3f
fffffffffffffffffffffff1ffffffffff103fffffffffffff80001e1ffffffffffffff8
7fffffffffffffff87fffff3ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ff
ffffffffffffffffffffffffffffffc71f8f83ffffffffffffffffffff8ff803ffe3ffe3
ffe7ffe7fff1fff9ffe781fffffffffffffffc7ffe7ffffffffffffffffffffbffffffff
f81b9fffffffffffff8181fe1ffffffffffffff0ffffffffffffffffe3fffff3ff80101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffff8c
3e1f8ffffff7ffffffffffffff8c61c7fff3ffe3ffe7ffe7fff3fff3ffe7c07fffffffff
fffff0fffe7ffffffffffffffffffffbfffffffff3bb3fffffffff1ffe0fe1f83fffffff
ffffffe1ffffffffffffffffe3fffff7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc1fffffffffffffffffffffffffffffffe30fc7f1ffff3e7fffffbc7fb7ffdc007cf
ffe3ffc7ffe7ffe7fff3fff3ffc7e07ffffffffffdffc3fffc3ffffffffffffffffffff3
fffffff837b81ffffffffc01f81fc3f87fffffffffffffc3fffffffffffffffff3fffff7
ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffffffffffffffffffffffff
fffff841f8fe1ffe70079dc3c183b23b19c31fcfffe3ffc7ffe7ffe7fff3fff3ffe7fc0f
fffffffff9ff87fffc7ffffffffffffffffffff3fffffff3f3d99ffffffff8c0f87fc3f0
ffffffffffffffe3fffffffffffffffff9fffff7ff80101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffe7f1cff3fe4f98180d9c8899992619
19c3ffcfffe3fc47ffe7ffe7fff3fff3ffe7ff83fffffffff0ff1fffffffffffffffdfff
ffffffe3ffffffb3c9cd8ffffffff1f870ffc3f0ffffffffffffffe1ffffffffffffffff
fc7ffff7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffffff
ffffffffff83c31fe7f0c799cdcddc983f810e0909c3ffcff1f3f867ffe7ffe7fff3fff3
ffe7ffc07ffffffff8fc3ffffffffffffffe071fffffffe3fffff790c9ef8fffffffc3fe
01ffc3f0ffffffffffffffe1fffffffffffffffffe7ffff7ff80101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffff818e3f8fe5e793ccecdc81
3f810e6121c3ffcff0f3f1e7ffe7ffe7fff3fff3ffe7ffc007fffffff8d07fffffffffff
fffc0f0ffffffff3fffff391cdffcfffff0007ff03ffc3f0fffffffffffffff1ffffffff
fffffffffe3fffe7ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07fffffffff
ffffffffffffffffff8c1c7f1fcfef9bcccccc9f3f9f067131c7ffcfcc73f1e7ffe7ffe7
fff3fff3ffe7ffcc01fffffffc01fffffc7fffffff983f07fffffffffffc30099fffffff
fe001fff07ffc3f0fffffffffffffff8ffffffffffffffffff3ffff7ff80101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff07fffffffffffffffffffffffffff8c11fe3f9fe79b
cccccc9f999f337939c7ffcf9e63f3e7ffe7ffe7fff3fff3ffe7ffcf807ffffffc07ffff
fc7fffffff1fffee0ffffffbff7988cc3ffffffffc7fffff87ffe078fffffffffffffff8
7fffffffffffffffff3ffff7ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07f
ffffffffffffffffffffffffff1f83f87e3fe79c1e0ce1dfc3fffffbffc7ffcf1fe1f3e7
ffe7ffe7fff3fff3ffe7ffcff83ffffff8fffffffc7ffffffe3fffff0ffffff3ff3bc4e7
fc1ffffffcffffff87fff018fffffffffffffff87fffffffffffffffff3ffff3ff80101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffffffffffffffffffffbffff81f87f1
fc7fe79e3fffffffffffffffc3c7ffcf3ff1f3e7ffe7ffe7fff3fff3ffe7ffcff83fffcf
c1fffffffc7ffffffc7fffff1ffffff1fe39e6fff001e3fff9ffffff07fff818ffffffff
fffffffc7fffffffffffffffff3ffff7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe01fffffffffffffffffffe707fff1ff8fe7f8ffe01ffffcffffffffffffdbc7ffef
fff3f3e7ffe7ffe7fff3fff3ffe7ffcffc3ffc0007fffffffc9ffffff8ffffff3e7fffe1
f83de7fff1e0e3ffc3ffffff03ffff387ffffffffffffffc3fffffffffffffffff9ffff7
ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe30ffffffffffffffffffff0e1ff
f3ff9f87f1ffe03fffffffffffffffffe00fffe5fff3f3e7ffe7ffe7fff1fff3ffe7ffcf
fc1ff0001fffffffff83f8fffcffffff3e3fffc3639c4fffe3fc07ff87ffffff007ffff8
7ffffffffffffffe3fffffffffffffffffcffff3ff80101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc78ffffffffffffffffffff8f9ffe3ff9f1fc3ffffffffffffffffffffff
c00fffe1fff073e7ffe3ffe7fff1fff1ffe7ffcffd1fc1ffffffffffffc1e07fe7ffffff
1f3ff0c703cf1fff87fe01ff3fffffff003ffff87ffffffffffffffe3fffffffffffffff
ffe7fff3ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc787ffffffffffffffff
fffcf9ff87ff9e3f8fffffffffffffffffffffff3fcfffe1fff07fe7ffe3ffe7fff3fff1
ffe7ffc7fc1e0fffffffffffffeb447fe7ffffff1fbfe0ff83e7ffff1ffff0fe7fffffff
f81ffc187ffffffffffffffe3fffffffffffffffffe7fff3ff80101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc7c7ffffffffffffffffff8e79fe0fff98ff1fefffffffffffff
ffffcfff3fcfffe3fff207e7ffe3ffe7fff1fff9ffe7ffc7fc387ffffffffffffffe067f
c7ffffffffff63fff8f3ffff1ffffe3c7fffffffff87f8007ffffffffffffffe3fffffff
ffffffffffe7fff3ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fc3ffffffff
ffffffffff3f03f87fff81fc3f8ffffffffffffff878081f3fcfffc7fff30fe7ffe3ffe7
fff1fff9ffe7ffc7fc01ffffffffffffffff061e0fffffffffec7ffffe79ffff3fffff00
fffffe7fffc3f0007ffffffffffffffc3fffffffffffffffffe7fff7ff80101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8fc3fffffffffffffffffe708ff0ff9f83f0ff1ff798
1f77f76730301b1f1fcfff8ffff3cfe7ffe7ffe7fff3fff3ffe7ffcff007ffffffffffff
ffff0e0e1fffffffffc0ffffff39fffc3fffff81fffffc7fffc0e0e1fffffffffffffff8
7fffffffffffffffffcffff7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1f83
fffffffffffffffffe6cffe3e0070fe1fe3fe7101227e2676763331f8f8fff0fffe3ffc7
ffe7ffe7fff3fff3ffe7ffcfc07fc1ffffffffffffffff0e7fffffff9fe1ffffff07ff80
fffffffffffc787fffc003ffffffffffffffffe1ffffffffffffffffff9fffe7ff80101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1f87ffffffffffffffffff0cffc3c0001f87
f87fe7331207f0666467b038c78ffe0fffe3ffe7ffe7ffe7fff3fff3ffe7ffcf01ff98ff
ffffffffffffffffffffffff8fffffffffdffe03fffffffffffc007fffe007ffffffffff
ffffffc3fffffffffffffffffe1ffff7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe3ff87fffffffffffffffff81ff8fc0f87f0ff1fff0f810c7e0602027b1f9e38fff0f
fff3ffe7fff7ffe7fff3fff3ffe7ffcc07ffbc7fffffffffffffffffffffffff8fffffff
fffff85ffffffffe7ffe00ffffe01fffffffffffffffff07fffffffffffffffffe3ffff7
ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ff87fffffffffffffffc7c3ff1f
c1f8fe3fe3fff0fe19c7e666273393fff1cffdcffff3ffe7fff7ffeffff3fff3ffe7ffc0
3ed3be7fffffffffffffffffffffffffc7fffffffff3f0ffffffff3cffff08ffffec3fff
fffffffffffffe0ffffffffffffffffffe3fffe7ff80101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc3ff87fffffffffffffffe3ffff3fc7f1fc7fc7fff0fbb9e7e0673077b3ff
f98ff8cffff3ffe7fff7ffe7fff3fff3ffe7ffc07e019e7fffffffffffffffffffffffff
c7ffffffff01c3fffffffe38ffff88fffff803fffffffffffffffc1fffffffffffffffff
ff3ffff7ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffc1ffffffffffffffb
f83ffe7fc7c3f8ff8fe7f07c39f770ff78fffffff9cff8c7fff7fffffffffffffffbfff3
ffe7ff80ff3c4c7fffffffffffffffffffffffffcffffffffe000fffffffff39ffff81ff
fff801fffffffffffffffc3fffffffffffffffffff8ffff7ff80101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc7ffe07fffffffffffff07c7ffcffc78ff1ff1f8ff23cfffe7fff
fffffffff9cff1cffffffffffffffffffffffff3ffe7fe03ff9e70ffffffffffffffffff
fffffffffffffffff87f1fffffffff31ffffc1fffff800fffffffffffffffc7fffffffff
ffffffffffcffff7ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fff01efffff
ffffffe7fcfff8ffc71fc3fc3f1ff31ffffe7ffffffffffff9cff3e7ffffffffffffffff
fffffff3ffe7f81ffc9e7ffffffffffffffffffffffffffe7ffffffff9fffffffcffff01
ffffe1fffffc307ffffffffffffffc7fffffffffffffffffffc7fff3ff80101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffff8ffff800fffffffffffe1610000026060f002220574d4
64301000000000001000000000000000f000000002000000483000004c301007fffff1ff
c63f8ff07e3ff7ffffff7ffffffffffff3cff3e67867ef1c07f07e0fef9bfff3ffe7e07f
be4e7ffffffffffffffffffffffffffc7ffffffff1ffffffc07fff03fffff1fffffcf81f
fffffffffffffe3fffffffffffffffffffe7fff7ff80101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8ffffe00ffffffffffff7cfffe3ffc0fe1fe1f87fffffffffffffffffffdf
f3cfffe638e3c71c01e01c01c711f1f3ffe781ff9e60fffffffffffffffffffffffffffe
7ffffffff9ffffff003fff81fffff3fffffffe0ffffffffffffffe3fffffffffffffffff
ffe3fff3ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffff1fffffffffff7b
cfff87ffc1fe7fc7f1fffffffff9fff7ffe7ffcfe3cfcfe630e1c71861c00c30c639f3f3
ffe707fdcf37fffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffcffffff0e3fff807fffffff
ffffff87ffffffffffffff0ffffffffffffffffffff3fff3ff80101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0ffffff98ffffffffff1c1fff0fffc3f87f8fe3fe7ffdfff9ffe7
ffe7ffcfe7cf8fe631e1c71c70c7cc70c67803f3fff00feeee3fffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffc1fffff1e3fff8c3fffffffffffffc1ffffffffffffff07ffffffff
fffffffffff1fff3ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff00ffff
fffffb8e7fe01fffc7f1ff1fc7fc1ffcfff9ffe3ffe7ffc7cfcf1fe603e0c71c71c7fc78
c0fc03f9ffe03fe670ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffff8c3fff8f
3fffffffffffffe1ffffffffffffff87fffffffffffffffffff8fff3ff80101fffffffff
fffffffffffffffffffffffe0007ffffff00fffffffff8e7ff807fffc7c3fe3f8ff18ffc
fff9ffe3ffe7ffc7cfcf1fe607e0471803cffc01c0fc47fbffc03ef3bbffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff807fff8ffffffffffffffff3ffffffffffffffc3
fffffffffffffffffff87ff7ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffff
fe31dffffffffc7fff0fffffc78ff87f1fc38ff8fff9f007ffe7ffe78fcfbfe607e2071c
03cffc03c0fc47f9ff01ce619fffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffe07fff
87ffffffffffffffffffffff1fffffffffffffebfffffffffffffffffffe0ff7ff80101f
ffffffffffffffffffffffffffffffe0507ffffffe633fffffff383dfc7fffffc63fe1fc
7f9f8ff8fff18003e3e7ffcf1fcfffee03c60e38f18ffc7f80fe0ff3fe07cf18ffffffff
fffffffffffffffffffffffe3fffffffff803fff8ffffffffffffffffffffffe1fffffff
fffffffbffffffffffffffffffff0fe7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffc1
fffffffffe623ffffff987bdf8ffffffc47fc7f0ff1f8ff8fff807e00067ffcf3fcfffee
21c7063871c78c7fc47e0ff3f81f8f9feffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffff
ff863fff8fffffffffffffffffffffff1fffffffffffffe1ffffffffffffffffffffe3f7
ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffe467ffffff1c7fff9ffffff
c0ff8fe1fc7f8ff8fff03fe00007fe007fccffee30c78e3803e01c7f863e1ff3f01e0fdf
fffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffff0fffffcfffffffffffffffffffffff
0fffffffffffffe3fffffffffffffffffffff3f7ff80101fffffffffffffffffffffffff
ffffffcffffffffffe467fffffe0f3fff1ffffffc1ff1fc7f0ff0ff8ffc1ffe7ff07f801
ffc8ffee7ce7cf3c07e03cffcf1f1ffbc0dcf7fffffffffffffffffffe3fffffffffffff
ffffffffff1fffffcfffffffffffffffffffffff8fffffffffffffc3ffffffffffffffff
fffff8f7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffcc27fffffce7bff
f3ffffffc3fe3f9fe3fe0ff8ff01ffe7ff83f1c7ffc8ffe7fffffe1ffff9fffffffffffb
c1e0f9fffffffffffffffffffc3fffffff073fe7ffffffffff1fffffffffffffffffffff
ffffffff8fffffffffffffc3fffffffffffffffffffffcf7ff80100fffffffffffffffff
fffffffbffdfff8ffffffffff8e33ffffc1f1ffff3ffffffc7f8fe3fc7fe07f8fe31ffe7
ffe3c7efffc8ffe7fffffe0ffffffffffffffffb07f0f8fffffffffffffffffff8ffffff
fe070fe7ffffffffff8fcfffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffff83ffffffff
fffffffffffffc77ff80101fffffffffffffffffffffffe0ff8fff8ffffffffff1e11fff
fc0fcfffe7ffffffc7f1fc7f8ff87ff8f879ffe7ffe00fcfffcc7fe7fffffe1fffffffff
fffbfff80ffe3cfffffffffffffffffff8cffffffe7f070ffffffe7fff8fcfffffffffff
fffffffffffffffe1ffffffffffffe07fffffffffffffffffffffe77ff80101fffffffff
ffffffffffffffc07f07ff8fffffffffe3f1cffffe07c7ffc7ffffffc7e3f8ff1ff1fff8
f1f9ffe7fff01fc7ffce3fe7fffffffffffffffffff9fff81fff1c7fffffffffffffffff
f80fffffffffef1ffffff03fff878ffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffc0f
fffffffffffffffffffffe77ff80101fffffffffffffffffffffff843e03ff8fffffffff
c7f1e7fffff1e7fe0fffffffc78fe3fe3fc39ffce3f9c703fff3ffc7ffcf1fe7ffffffff
ffffffe7fff9fff0ffffc0fffffffffffffffffffc0ffffff0ffffffffff801fffc01fff
fffffffffffffffffffffffc7ffffffffffff80ffffffffffffffffffffffe37ff80101f
ffffffffffffffffffffff8f1e61ff87ffffffff8ff0e3fffffc0ffc3fffffffc71fc7f8
7f8f0ffc87f98f81eef3ffc7ffcf9fe7fff3ffe7fff3ffe7fff1ffe1ffffe3ffffffffff
fffffffffe1fffffe0ffffffffff071fffe07ffffffffffffffffffffffffff87fffffff
fffff03ffffffffffffffffffffffe37ff80101fffffffffffffffffffffffcf8071ff87
ffffffff9ff0f3ffffff1ff1ffffffffc63f8fe0fe3f0ffc1ff81fe3c073ffc7ffcfdfe7
fff3ffe7fff3ffe7fff1ff03ffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffff8f1f
fff8fffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffc07ffffffffffffffffffffffe77
ff80101fffffffffffffffffffffffc7c078ff8fffffffff9ff071fffffffff1ffffffff
e0ff1fc3fc7f1ffc1f883ff3e0f3ffc7ffc7dfe7fff3ffe7fff3ffe7fff1fe07ffffffff
ffffffffffffffffffffffffbfffffffffffcc1ffffffffffffffffffffffffffffffff8
7fffffffffff03fffffffffffffffffffffffe77ff80101fffffffffffffffffffffffe3
e0fc3f8fffffffff1ff0787fffffff83ffffffffe1fe3fcff8ff17fc1e01fff3fff3ffc7
fbcf8fe7fff3ffe3fff3ffe7fff1fc0fffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
ffffc00ffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffff0fffffffffffffffffff
fffffc77ff80000fffffffffffffffffffffffe3fbfc1f0fffffffff1ffcfc1ffffff00f
ffffffffe3f87f1ff1fe03fcff09ffe3fff0ffe7f38f1fe3fff3ffe3fff3ffe7fffbf83f
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffe187ffffffffffffffffffffffff
fffffff1fffffffffffc3ffffffffffffffffffffffe7c77ff80101fffffffffffffffff
ffffffe3fffe001ffffffff83fffff87ffff803fffffffffe3f0fc3fc3fc031cfff9ffe3
fff07fe7e3861fe3fff3fff3fff3ffe3fffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffff
1fffffffffffe387fffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffff9ffffffffffff
fffffffffffc0073ff80101fffffffffffffffffffffffe3ffff807ffffffff07fffffc3
fffc03bffff7ff0fe3e3f8ff87f1c01cfff9ffe3fff07fe7c7c73fe7fff3fff3fff3ffe7
fffbe1fffffffffffffffffffffffffffffff9ff1fffffff9fffe107ffffffffffffffff
fffffffffffffff0fffffffffff3fffffffffffffffffffffff800f7ff80000fffffffff
ffffffffffffff07ffffedffffffffe3fffcffe01ff07f9f62626e07e003e1ff3fc380f8
fff9ffe3ffe3e0c0cfc7ffc7fff3ffe3fff3ffe7fff3c3ffff3fffbfff7ff83fe0780f9e
03e3f0ff3fffffff1fffe00ffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffefffff
ffffffffffffd9ffffe3fff7ff80101ffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffffe7
fff07ff80fc1ff9e272664e7f000c7fe7f860ffcfff9ffe3ffe3e0e07fc7ffe7fff3fff3
fff3ffe7fff3c67cf81f1f1f1e3e30078038038e33e39cfbffffffff0ffff0ffffffffff
fffffffffffffffffffffff1ffffffffff3fffffffffffffffff01ffffe7fff7ff80101f
fffffffffffffffffffff81fffffffffffffffe7fff87fff0703ffce24266447fff80ff8
ff000ffcfff9ffe3fff3f7e76fc7ffe7fff3fff3fff3ffe7fff3ce7cf0060f1f1e3c7187
0e30c18c70079ee1ffffffff8ffff3fffffffffffffffffffffffffffffff0f1ffffffff
ff3fffffffffffffffff3cffffcffff7ff80101ffffffffffffffffffffff07fffffffff
ffffffc7fff87ffff01fffce20606407fffc1fe0fe001ff8fff9fff3fff3ffe7e7c7ffe7
fff3fff3fff3ffe7fff3fe7ce1e7071f1f0071e31f98e188f8071fc3ffffffffc7ffffff
fffffffffffffffffffffffffffce001fffffffff33ffffffffffffffffe3e3fffcfffff
ff80101fffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffcffff87ffff8ffffcf27e66447
fffc7f83f001fffcfff9ffe3fff3ffe7e3c7ffe7fff1fff3fff3ffe7fff3fe7c63e3c71f
1f0071c71ff8e381f8cf1fffffffffffc7fffdfffffffffffffffffffffffffffff86003
fffffffff3fffffffffffffffffc7f0fff8ffff7ff80101fffffffffffffffffffffe3ff
fffffffffff01fcffffc7fffffffffcf27f0660ffff87f0ff813fffcfff9ffe3fff3ffe7
e3c7ffe7fff1fff3fff3ffe7fffbfe7ce3f1c71f1f98f0061ff80381f8cf3fffffffffff
c3fffc7ffffffffffffffffffffffffffff07807ffffffffe7fffffffffffffffff87f87
ff9ffff7ff80101fffffffffffffffffffffc3ffffffffc7fff0039ffffc3fffffffffce
3ff9fffffffc7e3f7839fffcfff9ffe3fff3ffc7ffc7ffe7fff1fff3fff3ffe7fff07e3c
63e1c71f1f88f00f1ff80f81fc0fffffffffffffe3fffe00ffffffffffffffffffffffff
ffe0ff8fffffffffc7ffffffffffffffffc0ffc3ff1ffff7ff80101fffffffffffffffff
ffffe3ffffffff003fe0001ffffe3fffffffffc63ffffffffffc7c7e3879fffcfff9ffe3
fff3ffc7fe47ffe7fff1fff3fff3ffe7ff803e7c63f1c71f1fc0f1c71fb8ff80fc1fffff
ffff9ffff1ffff803fffffffffffffffffffffffffc1ffffffffffff87ffffffffffffff
ff83fff3fe3ffff3ff80101fffffffffffffffffffffe3fffffffe000fe3e01ffffe1fff
ffffffe03fffe7fffffc78fc3cf9fffcfff9ffe3fff3ffc7fe07ffe3fff1fff3fff3ffe3
fe001e3c73e3c71f1fc1f1c38e18ff8c3e1e7fffffff1ffff1ffffc71fffffffffffffff
fffffffc7383ffffffffffff0fffffffffffffffff0ffff1fc7ffff7ff80101fffffffff
ffffffffffffe1fffffff83c03e7fc07ffff0ffffffffff9fffffffffffc718c7ff9fffc
fff8ffe3fff3ffe7ff07fc23fff1fff3fff3ffe3f80e1e3c7003c01803c1f0078078ff8e
3e1c7fffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffff87007ffffffffffff0ffe1fff
fffffffffe3ffff9f8fffff3ff80101ffffffffffffffffffffff0fffffff0ffc007ff83
ffff07fffffffffffffffffffffc07047ff9fffcfff9fff3fff3ffe7ffc7e023fff3fff1
fff3ffe3f01fbe007807e01801e1f00fc0f8ffdf3fb8fffffff31fffffffffffffffffff
fffffffffffffff0700fffffffffffff1ff00ffffffffffffc7ffff9f8fffff7ff80101f
fffffffffffffffffffff81fffffe1fff007ffc1ffff83fffffffffe7ffffffffffc0e04
7ff9fffcfff8fff3fff3ffe7ffe021e3fff1fff1fff3ffe3e0ffff60fe0fe5fc03f3ffdf
fffffffffff8ffffffe39ffffc7fffffffffffffffffffffffffffe0f03fffffffffffff
1fe3c3e00ffffffffc7ffff830fffff7ff80101ffffffffffffffffffffffc00afffc3ff
fc0fffc07fff83fffffffffc1ffffffffffc1c067ff9fffcfff8fff3fff3ffe7ffe03fe3
fff1fff1fff1fff3c3fffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffe11ffff03fffff
bfffffffffffffffffffe3e3ff7ffffffffffffe1fe7e000000001fffc7ffffc03fffff7
ff80101fffffffffffffffffffffff0000ffc7ffffbfffcc1fffc7fffffffff00fffffff
fffc383e7ff9fffcfff8fff1fff3ffe7ffe7fff1fff1fff1fff1fff3c7ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff00ffff18fffffbffffffffffffffffffc60e3ffffffff
fffffffe3fe7f80ffe00000000ffffff87fffff7ff80101ffffffffffffffffffffffffc
003b0fffffffffce079ffffffffffff18ffffffffffc78fe7ff9fffcfff8fff1fff3ffe7
ffe7fff1fff1fff9fff1fff307fffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffff800ff
f18f7dc181ffff7ffffffffffffc3007fffffffffffffffe3fe7fffffffffc0000ffffff
ffffffe7ff80101ffffffffffffffffffffffffff8001fffffffffcf80001ffffffffff1
8ffffff8f9fc71fe7ff9fffcfff8fff1fff1ffe7ffe7fff3fff1fff9fff1fff70fffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7ffffffc007ff18f39919cf9b13ffffffffffff83807
fffffffffffffffc3fc7ffffffffffffe7ffffffffffffc3ff80101fffffffffffffffff
ffffffffff807fffffffffc700001f9ffffffff00ffffff863fc61fcfff1fff8fff9ffe3
ffe3ffc7ffc7ffe0fff1fff3fff3fffc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
fffc78fff03fb339bc83373fffffffffffe0fe0ffffffffffffffffc7e1fffffbfffffff
ffffffffffffff87ff80101ffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffe0001fcf1f
fffffff81fffffff07fc63fc7ff1fff8fff9fff3ffe3ffc7ffc7ffe07ff1fff3fff3fff8
3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffc3ffff87f8781bcc7303fffffffff
ff01ff3ffffffffffffffff8783fffff1fdfffffffffffffffffff07ff80101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff03e07e60ffffffffc7ffffc0f8ffc43fc7ff9fff8
fff9fff3ffe3ffc7ffc7ffe07ff1fff3fff1ffe07fffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7ffffffe3fffffffc7e1bcc7307ffff07fffbe07fffffffffffffffffffc70ffffff
800e3fffffffffffffffff03ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff07e70ffffffffffffffc001ffe03fc7ff9fff8fff9fff3fff3ffc7ffc7ffe23ff1fff3
fff1ff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffff3fffffffc7f99dc3333f
ffc03fff181ffffffffffffffffffffc03ffffffc61889effffffffffffffe07ff80101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1e787fffffffffffffee03ffe03fc
7ff9fffcfff8fff3fff3ffcfffc7ffe37ff1fff1fff1ff80ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff83c383d9b03fff001fc0103ffffffffffffffffffffc
07ffffffe799cdcffffffffffffffe37ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0e7c3fffffffffffffff3fffe03fc7ff9fffcfff8fff3fff3ffcfffe7ffe1
fff1fff3fff1ff047ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffff99f7
fffffbffff071f80187ffffffffffffffffffffc1ffffffff399e5cffffffffffffffe37
ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff847e1fffffffffffffff9
fffe03fc7ff9fffcfff8fff3fff7ffcfffc7ffe1fff3fff1fff1fe067fffffffffffffff
fffffffffffffffffffc7e7f7fffffffffff39fffffffffff33f1f01fdffffffffffffff
fffffff01ffffffff3d9e407fffffffffffffe17ff80101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc0ff0ffffffffffffff0cfffe3ffe7ff9fffcfff9fff7ffffffff
ffe7ffe3fff3fff1fff1f8067ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fe3c1fffffff
ffff7dffffffbffff1ff0e1fffffffffffffffffffffffe31ffffffffbdde627ffffffff
ffffff03ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ff83fffffff
fffffe06ffff1ffe7ff9fffcffffffffffffffffffe7ffe3fffbfff1fff1f00e3fffffff
fffffffffffffffffffffffffff8ff000fffffffffffffffffffffffe1ff0c3fffffffff
fffffffffffff3c70ffffffff9ce0ef7ffffffffffffff07ff80101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0ffc3ffffffffffffce7fffe0ffe7ff9fffcffffffff
ffffffff3fe7fc73fffffffbfff9c11e1ffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff03
0fffffffffffffffffffffffc3ff843fffffffffffffffffffffc18f8ffffffff9cf1eff
ffffffffffffff07ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffe
07fffffffffef9e73fff07fe7ff9fffcffffffffff7fffff3fe7f8f3fffffffffff9863f
0ffffffffffffffffffffffffffffffffffbff838fffffffffffffffffffffff07ff8e7f
ffffffffffffffffffff803f87fffffffccfffffffffffffffffff07ff80101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fff07fffffffffcf9ee3fff87fe7ff9fffc
ff7ffffffc3fbf3f01c1f8f3fffffffffff90e7f07ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc38ffffffffffffffbfffffffc0fff9f7fffffffffffffffffffff807fc3ffffff
fe0fffffffffffffffffff83ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe3fff8ffffffffffff80e7fffc7fe7ff9fffcff39c8cf79db13193d80f1f3ffffffff
fff83e7fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffe01ffffffffffffff1fffffff8
7fffbfffffffffffffffffffffff9fffe3ffffffffffffffffffffffffffff83ff80101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffdf7ffffffffff804fffe07fe
3ff9fffcff9998ce73d913193c9c7ff3fbddfbb80ff87c7ff1ffffffffffffffffffffff
ffffffffffe7ffe07ffffffffffff033fffffff1ffffffffffffffffffffffffffff1fff
f1ffffffffffffffffffffffffffff07ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc3ffffe3fffffffffffc0fffe07fe3ff8fffcffc9380f73c843213c9c73f3
fb8cf3b807f8787f79ffffffffffffffffffffffffffffffffc7fff1ffffffffffffc013
ffffffc1fffffffffffffffffffffffffdfc3ffff1ffffffffffffffffffffffffffff03
ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffffc1ffffffffffff1
fffe07fe3ff9fffcffe0798f73c8e3213c80f3f3fb3c73b9e7f8e07f7fe7ffffffffffff
ffffffffffffffffff87fffbfffffffffff80032ffffffc3fffffffffffffffffffffff7
f0f87ffff8fffffffffffffffffffffffffffe03ff80101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff03ffff81ffffffffffffffffe0ffe7ff9fff8ffe0f98e7198e263
01c1e3e7f0787333cff9807fffe3fffffffffffffffffffffffffffff98ffffffffbffff
ffc00f60ffffffe3ffffffffffffffffffffff800061fffff87fffffffffffffffffffff
fffff873ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffe03ffffc0fffff
fffffffffffe0ffe7ff1fff8ffc07bc81839f7fb83c7f1e7f0f933318ff9003fffe3ffff
ffffffffffffffffffffffff81cfffffffe07ffffcc01fe01fffffb7ffffffffffffffff
ffffff001803fffffc7ffffffffffffffffffffffffff8f3ff80101ffffffffbffffffff
fffffffffffffffffffff80fffe43fffff07fffffffffffffffc07fe7ff1fff8ff903ffe
ffffffffffcff1e3f0f993300ff81c3ffffbe7ffffffffffffffffffffffffff83c7ffff
ffc01ffff8c3ffe003ffff8ffffffffffffffffffffffe1f780ffffffc3fffffffffffff
fffffffffffff0f3ff80101fffffffd00ffffffffffffffffffffffffffff007ffc47fff
ffc3ffffffffbffffffc47fe7ff1fffcff399fffffffffffffcffbe3f279c333cff81e3f
ffffe1fffffffffffffffffffffffff1ffc7ffffffc003fff87fffe781ffff0fffffffff
fffffffffffffe3ffc1ffffffe3ffffffffffffffffffffffffff0f3ff80101fffffff80
01ffffffffffffffffffffffffffe0000f807fffffe0ffffffffbffffffc67fe7ff1fffc
ff7fdfffffffffffffcffce3f339e333cff81e3ffe7ff0fffffffffffffffffffffffff1
fb83ffffffc3803ff07fffc7e0fffc0ffffffffffffffffffffffe3ffc3ffffffe1fffff
fffffffffffffffffffff0f3ff80101ffffff98001ffffffffffffffffffffffffffe3e0
0000fffffff03ffffffffffffff867fe7ff1fffcffffffffffffffffffcffc63f399f330
0ff8007ffc7ffbffffffffffffffffffffffffe3f003fffffff7f03de1fffec7f87ff81f
fffffffffffffffffffffe3ffeffffffff1ffffffffffffffffffffffffff8f3ff80100f
ffffe001c07fffffffffffffffffffffffffe3f80001fffffff81fffffff7ffffff867fe
7ff1fffcffffffffffffffffffcffc63ffdfff381ff8007c187fffe3ffffffffffffffff
ffffffc7f031ffffff9ffc3803fff003fc1ff03ffffffffffffffffffffffe3fffffffff
ff0ffffffffffffffffffffffffffc73ff80101fffff803fe03ffffffffffff7ffffffff
ffffe1ffbc7fef3ffffc3dffffff39fffff0e7fe3ff1fffc7fffffffffffffefffcffc73
fffffe3ffff9807800ffffe1ffffffffffffffffffffffcffc01ffffff8ffe7807ff8000
ff1df1fffffffffffffffffffffffe3fffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffc07
ff80101ffffe007ffc0ffffffffffe61fffffffffffff0fffcff8e1ffffc78ffffff01ff
ff81e7fe7ff9fffc7ffcfff3fff3ffcfffcff8f3ffffff1ffff8c07000fffff9f3ffffff
fffffffffffff87fff00ffffff03fff807fe00001f98f1fffffffffffffffffffffffc7f
ffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffe07ff80101ffff81fffff07fffffffffc30
fffffffffffff07ffcfe041c0ffff071610000026060f002220574d46430100000000000
1000000000000000f000000002000000463000004c30100ffffe07ffffc1e7fe7ff9fffc
7ffcfff3fff3ffcfffcff1f3fffffffffff8cff1e1f8ffffe1ffffffffffffffffffe07f
ffc0fffffe03fff9effc00f807f001fffffffffffffffffffffff87fffffffffff8fffff
ffffffffffffffffffffff87ff80101ffff07fffff87fffffffff810e7fffffffffff83f
f8f0063c000ff8087ffc67ffb8e3e7fe7ff9fffc7ffcfff3fff3ffc7ffcfe7f3ffffffff
fff8cff1e3f81ffff07fffffffffffffffffe0ffffe0fffffe1ffffffffc71ff83f803ff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffc3ff80101f
ffe0ffffff87fffffffff039c3fffffffffffc1ff1e017fc00007e003ffdf3ff30e3e7fe
3ff9fffc7ffcfff3fff3ffcfffcfc7f3fffbfffffff8cfffe3f00ffffc7fffffffffffff
fffe3ffffffffffff83ffffffff8f3ffe0ff07fffffffffffffffffffffffc7fffffffff
ff8ffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffc1ffffffc7ffffffffe0ff80ffffff
fffffe0fe3c073fc00007b000ffffffc10f7e3fe3ff9fffc7ffcfff3fff3ffc7ffcfc7f3
fff1fffbfff8cfffc7e187ffff7ffffffffffffffffc7ffffffffffff87fffffffe0e7ff
f8fffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff3
ff80101fff07ffffffc3ffffffffe1ff807fffffffffff87e781f3ffffc063c707f80ff0
11ffe3fe3ff9fffc7ffcfff3fff3ffc7ffcfe7f3fff1fff1fff8cfffe7c1e3ffffffffff
fffffffffff8fffffffffffff0ffffffff81e7fffc3ffffffffffffffffffffffffffc7f
ffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fff0fffffffe3ffffff8003ff
f00fffffffffffc18f03803ffff8c3ff3ff807c133ffe3fe3ff9fffc7ff8fff1fff3ffc7
ffcffff3fff1fff1fff80f7fffc1ffffffe3fffffffffffffff9ffffffffffffe1ffffff
fe07e7fffe3ffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffff0fffffffffffffffffffff
fffffff3ff80101fff1fffffffe3ffffff8003fff80070ffffffffe00e00000ff9fdc78f
f7f36f03f3ffe7ff7ff9fffcfff9fff3fff3ffcfffc1f7f3fff3fff3fff81e7fff007fff
fff1ffffffffffffffffff9fffffffffe1fffffffc0fe7fffe3fffffffffffffffffffff
fffffe3fffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fe7bfffffffc3ffff
e383e3fff80060fffffffff000000007f3ffff83e3f6cf0ff3ffe7fe7ff1fffcfff9fff3
ffe3ffcfffc0f3e3fff3fff3fff81cffff0e3f3ffff1ffffffffffffffcfff1fffffffff
e1fffffff87fc7fffe3ffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffe1fffffffffffff
fffffffffffffff7ff80101fc3ffffffffc3fffbc38ff3fff9f060fffffffffc0000e3c3
f1fffc03c3f09e1ff3ffe7fe7ff1fffcfff8fff3ffe3ffcfffc4e3e3fff1fff3fff83ce7
ff8fff1ffffbffffffffffffff8fff1fffffffffe0fffffff8ffe3fffe3fffffffffffff
fffffffffffffc3ffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffe3ff80101cc3ffffff
ffc3ffc0e3fff3fff9f8f0f8fffffffc0003f3e1f1fffc00e3f9fe7ff3ffe7fe7ff9fffc
fff8fff3ffe3ffcfffc7c3e3fff1fff3fff83be3ffc3fe3fffff7fffffffffffffc7ff1f
ffffffffe0ffffbff1fff3fffc3ffffffffffffffffffffffffff87fffffffffff0fffff
fffffffffffffffffffffff3ff80101077ffffffffc3c000fffff3fff9fffe707ffffffc
71fff3f0f9fffcf073f1cffff3ffe7fe3ff9fffc7ff8fff3fff3ffcfffc7c3f3fff1fff3
fff873e3ffe0fc3fffff3fff7fc03fffffe3ff8ffffffffff3fffe03e1fff3fffc3fffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffff03fffffffffffffffffffffffffff3ff801000
3fffffffffc30000fffff3fff8fffe703ffffffcf1fff3f8f9fffcf803e003fff3ffe3fe
7ff9fffcfff8fff3ffe3ffcfffc3eff3fff1fff3fff867e3fff8f83fffff1ffc1e001fff
fff3f00ffffffffffbfffe00c3fff9fffc3ffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ff81fffffffffffffffffffffffffff3ff8010137fffffffffc3003ff7fff3fff8fffe74
07fffffcf1fff3f879fffcfe01ce21fff3ffe3fe3ff9fffcfff8fff3ffe3ffcfffc1fff3
f071fff3fff847f3fffff01fffff8e78001f9ffffe01e0017fffffffe0fffe0007fff9ff
fc7ffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffc0fffffffffffffffffffffffffff3
ff80000fffffffffff839fffe7fff3fff8fffe7f03fffff9f1fff3fc79fffcff01ce70ff
f3ffe3fe3ff9fffcfffcfff3ffe3ffc7ffc3fff3e001fff3fff81ff3fffff18fefffce01
c03ffffffc03e0003ffffffff0fffe3c07fff8fffc7fffffffffffffffffffffffffe1ff
fffffffffff87ffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffffffffffc39fffe7fff3ff
f8fffe7f81ffffe1f9ffe3fc39fffcffe1cff0fff3ffe3fe3ff9fffcfff8fff3ffe3ffcf
ffc7ffe3c7c1fff3fff83ff1ffffe1c7c7ffff8fffffe3fffcffff807fffffffe1fffe3f
bffff8fff87fffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffc3fffffffffffffffffff
fffffff3ff80101ffffffffffff39fffe7fff3fff8fffe3fe01fffc118fff3fe39fffcff
fdcfe4fff3ffe3fe3ff9fffcfff8fff3fff3ffcfffcdf3e3c7e1fff3fff83ff8fffff1c7
87ffffffffffe0fffdffffc7ffffffffe1fffe1ffffff8fff8ffffffffffffffffffffff
ffff8ffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffffffffffff9fff
e7fff3fff8fffe3ff81fff8008fff3fe39fffcfffde7ccfff3ffe3fe3ff9fffcfff8fff3
fff3ffcfffc1c1f3cff1fff3fff83ffcfffffc070ffffffffffff07ff9ffffc7ffffffff
e3fffe1ffffff8fff8fffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffe3fffffffffff
fffffffffffffff3ff80101fffffffffffcf9fffe7fff3fff8fffe3ffc3fff0008fff3ff
39fffcfff8fffcfff3ffe3fe3ff9fffcfff8fff3fff3ffc7ffc1c3f3cff3fff3fff81ffc
fffffe071f3ffffffffffe3ff9ffffe7ffffffffe7ffff1ffffffcfff8fffffff1ffffff
fffffffffff83ffffffffffffff83ffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffffffff
ff879fffe7fff3fff8fffe3ffc7ffe00fcfff3ff19fffcfff0fffcfff3ffe3ff3ff9fffc
fff8fff3fff3ffc7ffc0df338ff9fff1fff81ffc7fffff8e1f1ffffffffffffff1ffffe7
ffffffffc7fffe0ffffffc7ff8ffffff803ffffffffffffffff0ffffffffffffffc07fff
fffffffffffffffffffffff3ff80000fffffffffff879fffe3fff3fff8fffe3ffe7ffc03
fcfff1ff19fffcffe0fffcfff3ffe3ff3ff9fffcfff8fff1fff3ffc7ffc07f331ff9fff9
fff80ffe7ffffffc0e3fffffffffffdff1ffffe7ffffffff87fffe1ffffffe7ff8ffffff
0001ffffffffffffffc3ffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffe73ff80100f
ffffffffff879fffe3fff3fff8fffe3ffc7cf81ffcfff3ff19fffcfff0fffcfff3ffe3fe
3ff8fffcfff8fff3fff3ffcfffc07f001ff1fff1fff81ffe7ffffff8003fffffffffffcf
b3ffffffffffffff0ffff03ffffffe7ff8fffffe1e007fffffffffffff8fffffffffffff
fc03fffffffffffffffffffffffff003ff80101fffffffffffef9fffe7fff3fff8ffff3f
fc70703ffcfff1fe19fffcfff0fff8fff3ffc7ff1ffc7ffcfffcfff3fff3ffc7ffc7ff80
fff1fff9fff81ffe7ffffff8f0ffffffffffffcc1fffffffffffffff0fffc07fffffff3f
fcfffffc3fe01fffffffffffff8ffffffffffffff83ffffffffffffffffffffffe07e007
ff80101fffffffffff1f9fffe7fff3fff9ffff7ffc70f0fffdfff3fe39fffcfff1fff9ff
f3ffcfff1ffcfffcfffdfff3fff3ffcfffcfffc3fff1fff3fff81ffe7fffffffe1ffffff
ffffffcc3fffffffffffffff0ff800ffffffff1ffc7ffffc7ffc0fffffffffffff1fffff
fffffffff87ffffffffffffffffffffffc01c107ff80101fffffffffff079fffe7fff3ff
f9fffe7ffcf9e1fff9fff3fe39fffcfff1fff9fff3ffcfff3ffcfff8fff9fff3ffe3ffcf
ffcfffe3fff1fff3fff81ffe7fffffffe3fcffffffffff8ffffffffffffffffe1ff007ff
ffffff1ffc1ffffc7ffe01ffffffffffff1ffffffffffffff0ffffffffffffffffffffff
f80007e7ff80101fffffffffff0f9fffe7fff3fff9fffe7ffc7fe1fff8fff3fe39fffcff
c1fff9fff3ffcfff3ffcfffcfff9fff3fff7ffcfffcfffe3fff8fff3fff81ffe7fffffff
c7f8ffffffffff1fffffffffffffffffbfc03fffffffff9ffe0ffffc3fffc07fffffffff
ff1fffffffffffffe1fffffffffffffffffffffff8f00ff3ff80101fffffffffff0f9fff
e7fff3fff9fffe3ffc7fe1fff9fff3fe39fffcff81fff9fff7ffcfff3ffcfffcfffdfff7
fff7ffcfffcfffe3fff8fff3fff81ffe7fffffffc7f0ffffffffffffffffffffffffffff
ff83ffffffffff8fff83fffe1ffff81fffffffffff9fffffffffffffe1ffffffffffffff
fffffffff8fe1ff3ff80101fffffffffff0f9fffe7fff3fff8fffe3ffc7fc1fff8fff3fe
39fffcff81fff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe3fff8fff3fff81ffe
7fffffffeff1fffffffffeffffffffffffffffff0f0fffffffffffc7ffc1ffff0ffffe03
ffffffffff8fffffffffffffc3fffffffffffffffffffffff8fffff7ff80101fffffffff
ff0f9fffe7fff3fff8fffe3ffc7fc1fff8fff3fe39fffcff00ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffcfffe3fff9fff3fff80fff3fffffffffe7fffffffffcffffffffff
ffffffff0f1fffffffffffe3fff1ffff87ffff00ffffffffff8fffffffffffffc3ffffff
fffffffffffffffff8fffff7ff80100fffffffffff0f9fffe7fff3fff9fffe3ffc7fc1ff
f8fff3fe39fffcff08ffffffffffffffffffffffffffffffff7ff9fdffc7fff3fff9fff3
fff81fff3fffffffffc7f9fffffff8ffffffffffffffffff1f1ffffffffffff1fff1ffff
c3ffff803fffffffff8fc3ffffffffffc7fffffffffffffffffffffff8fffff7ff80101f
ffffffffff0f9fffe7fff3fff9fffe3ffc7fe0fff8fff3fc39fffcff0cffff3bffa0ff3f
9f9f9f9fbfe07f00fe3c78f8ffc7fff3fff1fff3fff80fff1fffffffff8ff0fffffff0ff
ffffffffffffffe01f1ffffffffffff8fff1ffffe1fffff80fffffffff9f01ffffffffff
c7fffffffffffffffffffffff0fffff7ff80101fffffffffff0f9fffe7fff3fff9fffe3f
fc7fe0fff8fff3fc79fffcff0cfffe003f003f0f1f0f1f8f1f803e007e38f801ffc7fff3
fff1fff1fff81fff8fffffffff0ff1fffffff0ffffffffffffffffc03f1ffffffffffffc
fff0ffffe1ffffff03ffffffff1e003fffffffff87fffffffffffffffffffffff1fffff7
ff80101fffffffffff879fffe7fff3fff8fffe3ffc7fe1fff8fff3fc79fffc7f0cfffe08
3e043f8f1f071f8f1f0e1f1c3e31fc01ffc7fff3fff1fff1fff81fffcfffffffff9fe3ff
fffff87fffffffffffffff83ff1ffffffffffffc7ff807ffe3ffffffc1ffffffff3e3c1f
ffffffff87fffffffffffffffffffffff1fffff3ff80101fffffffffff879fffe7fff3ff
f8fffe3ffc7fe0fff8fff3f879fffc7f0cfffe1e3e3e1fc71f071f8f1f1f3f1c3e03fc23
ffc7fff3fff1fffbfff81fffc7ffffffffffc7fffffffe7ffffffffffffffe07fe1fffff
fffffffe3ffc01ffc3fffffff0ff80fffe3c3e07ffffffff87ffffffffffffffffffffff
e3fffff3ff80101fffffffffff879fffe7fff1fff8fffe3ffc7fe0fff8fff3f879fffc7e
0cfffe1c3e3f1fc71f031f8f1f1fff1c7e07fe63ffc7fff3fff1fff9ffe10fffe3ffffff
ffff8ffffffffffffffffffffffffe0fff1fffffffffffff1ffe00ff87fffffff800003e
007c3f07ffffffff83ffffffffffffffffffffffc3fffff7ff80101fffffffffff879fff
e7fff1fff8fffe3ffe7fe0fff8fff3f8f9fffc7e0cfffe007e3f1fc71f811f801f1fff00
7e07fe23ffc7fff3fdf1fff9ffc107fff1ffffffffff1fffffffff7ffffc1fffffe0ff0f
ff1fffffffffffff1ffff03e0ffffffffe00000030fc7fc3ffffffffc0ffffffffffffff
ffffffffc7fe03f7ff80000fffffffffff879fffe3fff3fff8fffe3ffe7fe0fff8fff1f8
f9fffcfe1cfffe007e3f1fc71f081f801f1fff03fe07ff07ffc7fff3f9f9fff1ff1907ff
f8fffffffffe1ffeffffff3ffff807ffff0001c1ff0fffffffffffff9ffffe3e3fffffff
ff0006007ffc7fe1ffffffffe01ffffffffffffffffbffffc3e000f3ff80001fffffffff
fe079fffe3fff3fff8fffe3ffe7fc0fffcfff1f1f9fffcfc1cfffe1c3e3e1fc71f8c1f8f
1f0f1f1ffe03ff07ffc7fff3f9f9fff1ff1903fffc7fffffffff1ffc7fffff3fffe003f9
f70000e07f0fffffffffffff9fffff1e3fffffffffff0fc01ffc7ff0fffffffffc0fffff
ffffffffffc0fff0e0000077ff80101fffffffffff079fffe3fff3fff8fffe3ffe7fccff
f8fff1f1f9fffc7c1cfffe1c3f1e3fc31f8e0f8f1f8e1f1ffe30ff07ffc7fff3f9f9fff9
fe3981fffe7fffffffff87f8ffffff1fffe3e0f0031f80e07f0fffffffffffffffffff8e
3fffffffffff1ffc07f87ff03ffffffffe03ffffffffffffff807f807000f077ff80101f
fffffffffff79fffe7fff3fff9fffe7ffc7fccfff8fff3e3f9fffcfe1cfffe007f003fc0
1f1e1f8f1f807f3ffe387f8fffc7fff3f9f9fffbfe7981fffe7fffffffffc3f1ffffff9f
ffc3f0f007bfffe03f8fffffffffffffffffff8c7ffffffffffe3fff03f8fff83fffffff
ffc1ffffffffffffff001e00380ff0f7ff80101fffffffffffff9fffe7fff3fff9fffe7f
fc7f88fff8fff3e3f1fffcfe38fffe00ff80ffc01f1f1f9f3fc0ff3ffffcff8fffc7ffe3
fef9fff3fcfbf1fffe7fffffffffe7e3fffffff071c7f8e187ffffc23f0fffffffffffff
ffffff8c7ffffffffffe3fffc1f0fffc1fffffffffe1fffffffffffffc1c003e7fffe0f3
ff80101ffffffffff8ff9fffe7fff3fff9fffe3ffc7f88fff8fff3e3f1fffcfc38ffffff
ffe3ffffffdfffffffffffffffffffcfffc7ffe3fe79fff3fcf9f1ffff3fffffffffff87
ff801ff06087fc23f7ffffc63f8fffffffffffffffffff80fffffffffffe3ffff001ffff
07fffffffff8fffffffffffff07f007e3fffc3f7ff80101ffffffffff07f9fffe7fff3ff
f9fffe7ffc7f88fff8fff3c7f1fffcfc78ffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffc7fff3fe38fff1f9f0f8ffff1fffffffffff0fffe007fbc607fe03ffffffc63f0fffff
ffffffffffffffc0fffffffffffe3ffffc03ffff83fffffffffcdfffffffffff80ffc1fe
3fff87ffff80101ffffffffff07f9fffe7fff3fff9fffe7ffc7f8cfff8fff3c7f9fffce0
f8fffdfffbffffffffffffffffffffffffffffcfffc7fff3ff18fff1f9f1f8ffff9fffff
f83fff1ffcffe3ff8f07ff03ffffffc23f1ffffffffffffffffffff1ffffffffffff1fff
ff9fffffc07ffffffffe1fffffffffff01fffffe3fff0ff3ff80000ffffffffff0ff9fff
e7fff3fff8fffe7ffc7f8cfff8fff3c7f9fffce0fcfff8fff3ffe7ff9ffe7ffefffdfff3
fff3ffcfffc7fff3ff80fff9f3e1f8ffffcfffffe00fff3ffc7ff3ff1f87ff81ff07ffc2
3f1ffffffffffffffffffff3ffffffffffff1ffffffffffff00fffffffff1ffffffffffe
07fffffe3ffe1ff3ff80000fffffffffbdff9fffe7fff3fff8fffe3ffe7f88fff8fff3c7
f9fffcc1fcfff8fff3ffe7ff9ffe7ffcfffcfff3fff3ffc7ffe7d7f3ff80fff9e7c1f0ff
ffe7ffffc307fffff83ff8fe3fc07fc00001ffe23e1fffffffffffffff3fffffffffffff
ffff0ffffffffffffc01ffffffff8ffffffffffc3ffffffe0ffe3ff3ff80101fffffffff
0fff9fffe7fff3fff8fffe7ffe7f8cfff8fff387f9fffcc3fcfff8fff1ffe7ff9ffe7ffc
fff8fff3fff3ffc7ffe783f3ff81eff9cfc1f0ffffe07fff9fe0fffff01ffc00ffe03ff0
0000ffe03e1ffffffffffffffe3fffffffffffffffff0fffffffffffff0007ffffff8fff
fffffffc7fffffff07fe3ff3ff80101ffffffffe07ff9fffe7fff3fff8fffe7ffe7f88ff
f8fff3c7f9fffc03f8fffcfff1ffc7ff9ffc7ffcfff8fff3fff3ffc7ffe701f3ff81c7f0
cf81f8ffffe03fff3ff800ffe18fff01fffc1ffc07f0ffe11e3ffffffffffffffc7fffff
ffffffffffff1fffffffffffffe003ffffff0ffffffffff8ffffffff83fe3ff3ff80101f
fffffffc03ff9fffe7fff3fff8fffe3ffe7f8cfff8fff3c7f9fffc03fcfff8fff1ffe7ff
9ffe7ffcfff8fff1fff3ffc7ffe600f3ff0983e08c19f0ffffe39ffc7fffe07fc1c7ffff
fffe0ffffff87fe11c3ffffffffffffff0ffffffffffffffffff1ffffffffffffffc0000
1ff81ffffffffff0ffffffffe1fe3ff3ff80101ffffffff81fff9fffe7fff3fff8fffe3f
fe7fccfff8fff3c7f9fffc07fcfff8fff1ffe7ff9ffe7ffcfff8fff3fff3ffc7ffe61873
fe19c0000039f1ffffe78ff0ffffffcf80c3fffffffe0fc3fff87fe1003ffffffffffffc
01fffffffffffffffffe3ffffffffffffffff00000803ffffffffff1fffffffff1fe3ff3
ff80101fffffffe07fff9fffe7fff3fff8fffe3ffe7fccfffcfff1c7f9fffe07fcfff8ff
f1ffe3ff9ffe7ffc7ffcfff1fff3ffc7ffe71c73fe19e0080079f3ffffe30007ffffffe7
0c07ffffffff0f87fffc7ff1807fffffffffff8007fffffffffffffffffc7fffffffffff
fffffc0000007fffffffffe1fffffffff8fe3ff3ff80101fffffffc07fff9fffe7fff3ff
f8fffe3ffe7fccfffcfff1c7f9fffe07fcfffcfff1ffe7ff9ffe7ffc7ff8fff1fff1efc7
ffe71c73fe19f818e0f9f3fffff0380ffffffff30e07ffffffff1f8ffffc71f1c0ffffff
fffff803fffffffffffffffffff87ffffffffffffffffff9c003ffffffffffc3ffffffff
f8fe3ff3ff80000fffffffc27fff9fffe7fff1fff8fffe3ffe7fe0fffcfff1c7f9fffe07
fcfffcfff1ffe3ff9ffe7ffc7ffcfff1fff1c7e7ffe10ce3ff19fff1fff9e7fffff8ffff
fffffff9801e3fffffff1f8ffff8e0f1fffffffffffff07ffffffffffffffffffff8ffff
ffffffffffffffffffffffffffffff07fffffffffcfe3ff3ff80101fffffff867fff8fff
e7fff3fff8fffe3ffe3fe07ffcfff1c7f9fffe0ffcfffcfff1ffe7ff9ffe7ffc7ffcfff3
fff0c3c7f800bfc00199fff1fff9e3fffffffffffffffffce0780fffffff1f0ffff8e078
ffffffffffffc3fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffc00f
fffffffffcfe3ff3ff80101ffffff8063fff8fffe3fff3fff8fffe3ffe3ffc1ffcfff1c3
f8fffe0f1cfffcfff1ffe3ff9ffe7ffc7ffcfff1fff08007c000ffc001f9ffe1fff9e3ff
fffffffffffffffe70f003ffffff1f1ffff8e038ffffffffffff87ffffffffffffffffff
fff8ffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffff8fc7ff3ff80101ffffff00e
7fff9fffe7fff3fff9fffe7ffe7ffc1ffcfff3c7f9fffe0f89fffcfff1ffe7ff9ffe7ffc
fffcfff3fff080018000ffe001f9ffe3fff9c3fffffffbfffffffffe7de1e3ffffff1f1f
fff8e001ffffffffffff0ffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffff
ffff007ffffffffff1f8fff3ff80101ffffff03e7fff1fffe7fff3fff9fffe7ffe7ffc0f
f8fff3c7f1fffc0fc1fff8fff3ffc7ff9ffc7ffcfff8fff3ffe1f00183c7ffe3f1f9ffc3
fff9c7fffffff3ffffffffffffc7e3fffffe1e3ffff87101fffffffffffe3fffffffffff
ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffe0bffffffffffe1f8fff3ff80101f
fffff07e7fff9fffe7fff3fff9fffe7ffc7ffc8ff8fff3c3f1fffc0ff0fff8fff3ffc7ff
9ffc7ffcfff8fff3ffe3ffe18fe7ffe3fff9ff83fff9c7fffff8717fffffc1ffff8fe3ff
ffff1e3ffff071c1fffffffffffe7fffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffff
fffffffffffc3fffffffffffc3f1fff7ff80101ffffff8fe7fff9fffe7fff3fff8fffe7f
fe7ffc8ff8fff3c3f9fffccff87ff8fff1ffe7ff9ffc7ffcfff8fff00fe3ffe3dfe7ffe3
fff9fe11fff9c7ffffbb333bd9fcdcffff8fe3ffffff007ffff079fffffffffffffc7fff
ffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffc7e1fff3
ff80101ffffff9fe7fff9fffe7fff3fff9fffe3ffe7ffc8ff8fff3c3f9fffccff81ff8ff
f1ffe7ff9ffe7ffcfff8fff00483ffc7ffe7ffe1fff9fc39fff9c7ffffb3f3dbd93cddff
ff8ff7ffffff807ffff038fffffffffffff8ffffffffffffffffffffff8fffffffffffff
fffffffffffffffffff8ffffffffffff87e3fff3ff80101ffffffffe7fff9fffe7fff3ff
f8fffe3ffe7ffc1ff8fff3e3f9fffc8ffc07f8fff1ffe7ff9ffe7ffcfff8fff00403ffc7
ffe7ffe1fff9f8f9fff9e3ffffb013d8193cc1ffffc7ff9fffffc07ffff818ffffffffff
fff1ffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffff
0fc3fff3ff80101fffff1ffe7fff9fffe7fff3fff8fffe3ffe7ffc1ffcfff3e3f9fffc07
f8e0f8fff3ffe7ff9ffe7ffcfff8ffe0e003ffc7ffc7fff1fff9f9f9fff9e1fff03393d8
9b3cddffffe07f0fffffc6fffff800ffdfffffffffe3ffffffffffffffffffffff1fffff
fffffffffffffffffffffffffff0fffffffdfffe1fc7ffc3ff80101fffff0ffe7fff9fff
e7fff3fff8fffe3ffe7ffc3ffcfff3e3f9fffc07fcfc78fff3ffe7ff9ffe7ffc7ffcffe1
fc33ffe7ffc7fff1fff9f9f9fff9f8ffe333b19bd93cd8fffff07c07ffffff3ffffc00f8
03fff7ffff8fffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffff0ffff
ffe03ffc7fc7fe13ff80101fffff0ffe7fff9fffe7fff3fff8fffe3ffe7ffc3ffcfff3e3
f9fffc07fcfe00fff1ffe7ff9ffe7ffc7ffcffe1fff3ffe7ffc7fff1fff9f1f8fff9f8ff
e7b8381bff8ef9ffffff7863ffffff03fffc0000003f801fff1fffffffffffffffffffff
ff1ffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffcf001ff87f87fc13ff80101fffff1ffe
7fff9fffe7fff3fff8fffe3ffe3ffc7ffcfff1e3f9fffcc7fcffc0fff1ffe7ff9ffe7ffc
7ffcff43fff3ffe7ffe7fff0fff9f1f8fff9fc7fe7bfff7fffffffffffffe0f1fffffe01
ffff0007fc000403fe3fffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
fff8ffff00000ff8ff8ffc37ff80101ffffffffe7fff9fffe7fff3fff8fffe3ffe3ff87f
fcfff3e1f9fffcc1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000
f000000002000000443000004c301007f8fff0fff1ffe3ff9ffe7ffc7ffcfe03fff3ffe7
ffc7fff0fff9c3f8fff9fc3fe7bffffff9feffffffffc071ffffff00ffff87ffff807fe0
f87fffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffff87ffe001f07f1
ff87f8f3ff80101ffffffffe7fff9fffe7fff3fff8fffe3ffe7ff87ffcfff1e1f9fffcc7
f0fff87ff1ffe3ff9ffe7ffc7ffcf603fff3ffe7ffc7fff0fff98ff8fff8fe3fffbfffff
ffffffffffff8231fffffff87ffffffffffffffc00ffffffffffffffffffffffff8fffff
fffffffffffffffffffffffffffc3ff8007fc7e1ff87f0f3ff80101ffffe3ffe3fff9fff
e7fff3fff8fffe3ffe3ff87ffcfff3e1f9fffce3e03ffc3ff1ffe3ff8ffe7ffc7ffc0203
fff3ffe7ffe7fff8fff91ff8fff8fe3fffffffffffffffffffffcf01fffffffc3fffffff
ffffffff81ffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffe0780
ffffe183ff87e1f3ff80101ffffc1ffe3fff9fffe7fff3fff8fffe3ffe3ff87ffcfff1f1
f9fffc63801ffc83f1ffe3ff9ffe7ffc7fdc03f3fff3ffe7ffe7fff8fffc3ff8fff8ff3f
fffffffffffffffffffe7f839ffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffff0003ffffe007ffc383f3ff80101ffffc3ffe
3fff8fffe7fff3fff8fffe3ffe7ff07ffcfff1f1f8fffc600003fce0f1ffe3ff8ffe7ffe
e18003f1fff3ffe7ffe3fff87ffc3ff8fff8ff9ffffffffffffffffffffe7ffe1ffffffc
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffff
ffffc007fffff00fffe007f3ff80001ffffc3ffe3fff8fffe7fff3fffcfffe3ffe3fe07f
fcfff1f1f9fffc600c007cf831ffe3ffcffe7ffe01807ff1fff3ffe7ffe3fff87ffc3ff8
fff8ffc3fffffffffffffffffffe7ffc3ffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffff83ffff00ff3ff80101f
fff83ffc7fff9fffe7fff3fff9fffe7ffe7f8cfff8fff3f1f1fffcc038c079fe03ffe7ff
9ffc7ffc0180fff3fff3ffe7ffc7fff07ff87ff9fff9ffc3fffffffffffffffffffe3ff0
7ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff83ff3ff80101ffffc3ffe7fff9fffe7fff3fff9fffe7f
fe781c7ff8fff3f1f1fffcc0fcf038ffc1ffe77f9ffc7ffc13d9fff3fff3ffe7ffcffff8
7ff87ff9fff9ffc3ffffffffffffffffffff1fe001ffff80ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ff80101ffffc3ffe7fff9fffe7fff3fff9fffe7ffe70fcfff8fff3f0f9fffc83fcfe18ff
f07fe01f98fe7ff07ffcfff3fff3ffe7ffe7fff03ff0fff9fff8ffe1ffffffffffffffff
ffff87c000ffff81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffffc3ffe7fff9fffe7fff3ff
f9fffe7ffe63fcfffcfff3f0f9fffc83fcff19fff0000001807e7fc0fffcfff3fff3ffe7
ffe7fff03ff1fff9fff8ffe1ffffffffffffffffffffe38c3dffffc7ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ff80100ffffc3ffe7fff9fffe7fff3fff9fffe7ffe67fcfffcfff3f8f9fffc87
fcff19fff98003e0001e7fc4fffcfff3fff3ffe7ffe7fff83fe1fff9fff8fff07fffffff
fffffffffffff9ccff7ff8cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffffc3ffe7fff9fff
e7fff3fff9fffe7ffe47fcfffcfff3f8f9fffc07fcffbcfff1ffe3ff9fc67f8cfffcfff3
fff3ffe7ffc7fffb1fc1fff9fff8fff07ffffffffffffffffffffdfcff3ff0ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3ff80101ffffc3ffe7fff9fffe7fff3fff8fffe7ffe4ffc7ffcfff3f8
f9fffc0ffcfff8fff9ffe3ff9fe073bcfffcfff3fff3ffe7ffe7fffb1fc9fff8fff8fff0
3ffffffffffffffffffffcfcfe1fe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffffc3ffe
7fff9fffe7fff3fff8fffe7ffe0ffc7ffcfff3f8f9fffc0ffcfff0fff9ffe3ffcff001fc
fffcfff3fff3ffe7ffe7fff98f99fff8fffcfff81ffffffffffffffffffffcfcfe3fc0ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ff80101ffff83ffe7fff9fffe7fff3fff8fffe7ffe0ffc7f
fcfff3f879fffc8ffcfff07ff9ffe3ff8c0000fcfffcfff3fff3ffe7ffe7fff98f19fff8
fff8fff00ffffffffffffffffffffc7cfc3fc7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ff80101f
fffc3ffe7fff9fffe7fff3fff8fffe7ffe1ffc7ffcfff1f879fffcc7fcfff83ff9ffe3f0
0c0000fc7ffcfff3fff3ffe7ffe7fff9ce39fff8fffcfff00ffffffffffffffffffffc7f
f81fc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffffbffe7fff9fffe7fff3fff8fffe7f
fe1ffc7ffcfff1f879fffcc7fcfffc0139ffe4000c0670fc7ffcfffbfff3f8e7ffe7fff9
c079fff8fffcfff03ffffffffffffffffffffc7ff8c1c7ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ff80101ffffffffe7fff9fffe7fff3fff8fffe7ffc7ffc7ffcfff1fc79fffe47fcfffc00
387fe0000ebe70fe7ffcfff9fff18001ffe7fff9c0f9fff8fffcfff0f9f0ffffff87ffff
fffffcfff080c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80000ffffffffe3fff9fffe7fff3ff
f8fffe3ffc7ffe7ffcfff1fc38fffe47fcfffc803807e0078ffe78fe7ffcfff9fff00000
0001fff9c7f8fffcfffcfff0f0003ffffd007ffffffffcfff001c7ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ff80101ffffc7ffe3fff9fffe7fff3fff8fffe7ff87ffc7ffcfff1fc78fffe4f
fcfffcfc3800c0ffcffe787e7ffcfff9ffe01fc0000000f80ff8fffcfffcfff0f8001fff
f8001ffffffff8ffe00fc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffff83ffe7fff9fff
e7fff3fff9fffe7ff87ffe7ffcfff1fc39fffe4ffcfffcfff88001ffdffe7c7e7ffcfff1
fe01ffe7fc0000001ff8fffcfffcffe0fe1c03fff87e0ffffffffcfff07fc7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3ff80101ffffc7ffe7fff9fffe7fff3fffdfffe7ff87ffe7ffcfff1fc
39fffe4ffcfffcfff9f003ffcffe7c7e7ffcfc000001ffe7fff3c0003ff8fffcfffcffc0
fffc000039ff1ffffffff8fffbff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffffefffe
7fff9ffffffffffffffffe7ff8fffc7ffcfff3fc79fffc8ff8fff8fff9ff47ff9ffe7c7c
63f000000003ffe7ffe7ff01fff9fff8fffcff01fff860007ffffffffffff9ffffff87ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ff80101ffffffffe7fff9ffffffffffffffffffffc7ffc7f
fcfff3fc79fffc0ffcfff8fff9ffe7ff9ffe7c000000000003f3ffe7ffe7fff1fff9fff9
fffcfc19fff9fe007ffffffffffff9ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101f
fffbfffe7fffbffffffffffffffffffff87ffc7ffcfff3fc79fffc0ffcfff8fff9ffe7ff
9ffe7e08fe000773fff3ffe7ffe3fff1fff9fff8fffc7839fff9ffc7ffffcffffffff9ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffff0fffe7fffffffffffffffffffffff
f87ffc7ffcfff1fc79fffc0ffcfff8fff1ffe7ff9ffe7f3cfe0cfff3fff3ffe7ffe7fffb
fff9fff8fffcf8f8fff9ffc7ffff8ffffffff8fffffdffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ff80101ffff07ffe7ffffc3fff7fc037fec1efdff07ffc7ffcfff3fc79fffe1ffcfff8ff
f1ffe3ff9ffe7ffcfe3cfff3fff3ffc7ffe3fff9fff9fff8fffcf0f8fff9ffc7ffffc7ff
fffff8fffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffff0fffe7ffff80cf93f8002
7c804f9ff07ffc7ffcfff3fc79fffe1ffcfffcfff1ffe3ff8ffe7ffc7c7cfff1fff3ffe7
ffe3fff9fff8fff8fffcf1f8fff9ff87ffffc7ffdbfffcfffff87fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ff80101ffff1fffe3ffff9c4f33f9e73389e261fe07ffc7ffcfff1fc79fffe1f
fcfffcfff9ffe3ffcffe7ffc787cfff1fff3ffc7ffe3fff9fff9fff8fffce3f8fff9ff87
ffffe7ff807ffcfffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffc1fffe3ffff9e6
033f9ef3019e301fe67ffc7ffcfff1fc79fffe1ffcfffcfff1ffe3ff8ffe7ffc71fcfff1
fff3ffe7ffe3fff9fff8fff8fffcc7fcfff9ff87ffffe3f7801ffcffffe1ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3ff80101fff81fffe3ffff9e627039e73199e733fc67ffc7ffcfff1fc
79fffe1ffcfffcfff1ffe3ffdffe7ffc71fcfff3fff3ffe7fff3fff9fff8fffcfffc0ffc
fff9ff87ffffe1e3e80ffc77dfe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fff01fffe
3ffff80f27019e739380737fc67ffc7ffcfff9fc79fffe1ffcfff8fff1ffe3ffcffe7ffc
61fcfff1fff1ffe7fff3fff9fff8fffcfffc1ffcfff8ff87fffff003ff8dfe23cfc3ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ff80101fff08fffe3ffff9cf073c9e73c38e787fce7ffe7f
fcfff9fc79fff83ffcfffcfff9ffe3ffcffe7ffe63fcfff3fff1ffe7fff3fff9fff8fffc
fffc3ffcfff8ff8ffffff801ffc13e03c787ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101f
fe19fffe3ffff9e78f3c9e73c39e787fce7ffe7ffcfff9fc79ffe03ffcfffcfff9ffe3ff
cffe7ffe47fcfff1fff1ffe7fff3fff9fff8fffcfffc3ffcfff8ff0fffffff83ffe18007
c00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffe18fffe3ffffc0f8f189ef3e7c07c7f
ce7ffe7ffcfff1f879ffc07ffcfffcfff9ffe3ffcffe7ffe07fcfff1fff1ffe7fff3fff9
fff8fffcfffc7ff8fffcfe1ffffffffffff1800fe01fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ff80101ffe38fffe3ffffc0fdf81fffbffc0feffce7ffe7ffcfff9f879ff003ffcfffcff
f9ffe3ffcffe7ffe0ffcfff1fff1ffe7fff3fff9fffcfffcfff87ff8fffcfe3fffffffff
ffff800ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffe18fffe3fffdfffffffffff
ffffffffce7ffe7ffcfff9f8f9fc0e3ffcfffcfff9ffe3ffcffe7ffe0ffcfff1fff1ffe7
fff3fff9fff8fffcfff87ff8fffcfc7fffffffffffff8fc7ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1ff80101ffe1cfffe3fff9fffffffffffffffff7fce7ffe7ffcfff1f1f9f83e3f
fcfffcfff9ffe3ffcffe3ffe1ffcfff1fff1ffe7fff3fff8fff8fffcfff07ff8fffcfc7f
ffffffffffff8fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffe19fffe7fff9fff
fffffffffffffe7f8e7ffc7ffcfff3e3f9c0fc7ff8fff8fff1ffe7ff8ffe7ffc3ffcfff3
fff3ffc7ffe3fff9fff9fff8ffe0fff9fff8f87fffffffffffff1ff3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3ff80101ffff9fffe7fff9fffe7fff3fff9fffe7f9c7ffc7ffcfff3c3
f903fc7ffcfff8fff1ffe3ff8ffe7ffc7ffcfff3fff3ffc7ffe3fff9fff9fff8ffc4fff8
fff8f87fffffffffffff1ff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffff9fffe
7fff9fffe7fff3fff9fffe7f1c7ffc7ffcfff3c7f81ffc7ffcfff8fff3ffe3ff8ffe7ff0
fffcfff3fff3ffc7ffe3fff9fff9fff8ff8cfff8fff8f87fffffffffffff1ff8ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ff80101ffff9fffe7fff9fffe7fff3fff9fffe7e3c7ffc7f
fcfff187f07ffe7ffcfff8fff1ffe7ff8ffe7ff0fffcfff3fff3ffc7ffe3fff9fff9fff8
ff8cfff8fff8f8ffffffffffffff1ffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101f
ff81fffe7fff9fffe7fff3fff9fffc7c7e7ffc7ffcfff38fe1fffe7ffcfff8fff1ffe7ff
8ffe7fe0fffcfff3fff3ffc7fff3fff9fff8fff8ff8e7ff9fff8f0ffffffffffffff1ffe
3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fff81fffe3fff9fffe7fff3fff9fffc00
fe7ffc7ffcfff18fc1fffe7ffcfffcfff1ffe3ff8ffe7fe07ffcfff3fff3ffc7fff3fff9
fff8fffcff0e7ff8fffce0ffffffffffffff0fff1fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ff80000fffc9fffe7fff9fffe7fff3fff8fffc00fe7ffc7ffcfff98f81fffe3ffcfffcff
f1ffe7ffcffe7fc47ffcfff3fff1ffc7fff3fff8fff8fff8ff0e7ff8fffce1ffffffffff
ffff1ff387fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffff9fffe3fff9fffe7fff3ff
f9fffc00fe7ffe7ffcfff98019fffe3ffcfffcfff1ffe3ffcffe7f847ffcfff3fff3ffe7
fff3fff8fff8fff8ff1e7ff8fffcc7ffffffffffffff1fe7e3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ff80101fffc1fffe3fff9fffe7fff3fff8fffc007e7ffe7ffcfff980f9fffe3f
fcfffcfff1ffe3ffcffe7e047ffcfff3fff3ffe7fff3fff8fff8fffcff1e7ff8fff8c7ff
ffffffffffff1fe3f1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80000fffc1fffe3fff9fff
e7fff3fff8fff8307e7ffe7ffc7ff983f8fffe3ffcfff07ffbffe3ffcffe7c0e7ffcfff1
fff3ffe7fff3fff8fff8fff8ff1e7ff8fffcc7ffffffffffffff0fe3f8ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3ff80101fffc1fffe3fff9fffe7fff3fff8fff8787e7ffe7ffc7ff801
f9fffe3ffcffc01ff9ffe081cffe7c7e7ffc7ff1fff3ffe7fff3fff8fff8fffcfe3e7ff8
fffcc7ffffffffffffff1fe1fc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffc1fffe
3fff8fffe7fff3fff8fffc387e7ffe7ffc7ff800f9fffe3ffcff8003f9ffe0000ffe78fe
7ffcfff1fff3ffe7fff3fff8fffcfffcfe3e7ff8fffcc7ffffffffffffff1fcefe1fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1ff80101ffe01fffe3fff9fffe7fff3fffcfffc007e7ffe7f
fc7ff87879fffe3ffcff0001f9ffc00007fe70fe7ffcfff1fff3ffe7fff3fff8fffcfffc
fe3e7ff8fffcc3ffffffffffffff0f9e3f0fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101f
f800fffe3fff9fffe7fff3fffcfffc00fe7ffe7ffc7ff8fc19fffe3ffcfe1ce0f9ff03ff
01ff61fe7ffcfff1fff1ffe7fff1fff8fffcfffcfe3e7ff8fffcc3ffffffffffffff0f3e
3fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101ff008fffe3fff9fffe7fff3fffcfffc03
fe3ffe7ffc7ff9fe19fffe3ffcfe1cf039fc03ffc0ff03fe7ffcfff1fff3ffe7fff1fff8
fffcfffcfe3e7ff8fffcc7ffffffffffffff0e7c7fe7ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
ff80101ff07dfffe7fff9fffe7fff3fe18f3f8bffe7ffe7ffcfff1ff19fffe3ffcfe3cfc
13f807ffc03e07fe7ffcfff3fff3ffe7fff3fff9fffcfffdfe7efff9fffc0fffffffffff
ffff1efbffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fe1f9fffe7fff9fffe7fff3fc
000070fffe7ffc7ffcffe3ff81fffe3ffcfc7cfe01e067ffcc001ffc7ff8fff3fff3ffe7
fff3fff9fff8fff9f8fcfff9fffc1fffffffffffffff1ee73fe3ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ff80101ff1f9fffe3fff8fffe7fff3f0200000fffe7ffe7ffc7fe3ff81fffe7f
fcf87cff8001e7ffcf007ffc7ff8fff3fff3ffe7fff3fff9fff8fff8f8fcfff9fff83fff
ffffffffffff1e0c0fe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ff879fffe7fff8fff
e7fff3c3f8ff00003c7ffe7ffcffe3ffc1fffe3ffcf8fcfff007e7ffcfc47ffc7ff8fff3
fff1ffe7fff3fff9fff8fff8f8fcfff9fff0ffffffffffffffff1f1cefe3ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3ff80101ffc39fffe3fff9fffe7fff38ff8fffc06003ffc7ffcffc1ff
c1fffe3ffcf8fcfff83fe7ffcffe7ffc7ffcfff1fff3ffe7fff3fff9fff8fff8f8fc7ff8
ffe3ffffffffffffffff8fb867e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffc3dfffe
3fff9fffe7fff31ff8fffcff80007e7ffc7f81ffe1fffe3ffcf0fcfff9ffe3ffcffe7ffe
7ff8fff3fff3ffe7fff3fff9fffcfff8f8fe7ff8ffe3ffffffffffffffff8ffb6fe3ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ff80101ffc78fffe3fff9fffe7fff03ff8fffcfffe200e7f
fcff11fff0fffe3ffcf1fcfff9ffe3ffcffe7ffc7ffcfff3fff3ffe7fff3fff8fffcfffc
f0fe7ff8ffe3ffffffffffffffff8ffb3fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101f
fff9fffe3fff8fffe7fff0fffcfffcfffe7e007ffefe39fff8fffe3ffcf1fcfff9ffe3ff
cffe7ffe7ffcfff1fff3ffe7fff3fff8fffcfffcf1fe7ff8ffe3ffffffffffffffffc7fc
3fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffc8fffe3fff8fffe7fff1fffcfffcff
fe7ff07ffe7071fff87ffe3ffce3fcfff9ffe3ffcffe7ffe7ffcfff1fff1ffe7fff3fff8
fffcfffcf1fc7ff8ffe3ffffffffffffffffc7fe03e7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ff80101fff80fffe3fff8fffe7ffc3fffcfffcfffe7ffc07fe61fbfff87ffe3ffc07fcff
f1ffe3ffcffe3ffc7ffcfff1fff3ffe7fff1fff8fffcfffce1fe7ff8fff3ffffffffffff
ffffc3ff99e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80001fffc0ffff3fff8fffe7ff83ff
fcfffcfffe7ffe001c07f9fff87ffe3ff80ffcfff1ffe3ffcffe3ffe7ffcfff1fff3ffe7
fff1fff8fffcfffce3fe7ffcfff1ffffffffffffffffe3ff3de7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ff80101ffff8ffff3fff8fffe7ff33fffcfffcfffe7ffe70001ff9fff83fff31
610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000f000000002000000
423000004c30100ff01ffcfff1ffe3ffcffe3ffe7ffcfff1fff1ffe7fff1fff8fffcfffc
e3fe7ffcfff0ffffffffffffffffe3ff3fe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101f
fff87fff3fff8fffe7fe73fffcfffcfffe7ffe7f807ff1fffc3fff3fc03ffcfff9ffe3ff
cffe3ffe7ffcfff1fff1ffe7fff1fff8fffcfffce3fe7ffcfff0fffff803fffffffff1ff
3de3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101ffff83fff3fff8fffe3fcf3fffcfffcff
fe7ffe7ffe7ff9fff83fff3f007ffcfff1ffe3ffcffe3ffe7ffcfff9fff1ffe7fff1fff8
fffcfffce7fe7ffcfff1fffff000fffffffff0ff3de3ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ff80101ffffc0fff3fff8fffe3f1f3fffcfffc7ffe7ffe7ffe7ff9fffc1fff3c0cfffcff
f9ffe3ffcffe3ffe3ffcfff9fff1ffe7fff1fff8fffcfffce7fe7ffcfff1ffffe1f07fff
fffff8ff9ef3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80001fffff07ff3fff8fffe7f3f3ff
fcfffc7ffe7ffe7ffe7ff9fff81fff303e7ffcfff9ffe3ffcffe3ffe3ffcfff9fff1ffe3
fff1fff8fffcfffce3fe7ffcffe3ffffc7f03ffffffff8fffcf1ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1ff80101fffff87ff7fffdffff007f3fffcfffcfffe7ffe7ffe7ff9fff80fff00
7e7ffcfffbffe3ffcffe7ffe7ffcfff9fff3ffe7fff1fff8fffcfffde3fe7ffcffc7ffff
8ff23ffffffff8ffe1f3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101fffffc3fe3fff8fff
f00ff3fffcfffc7ffc7ffc7ffc7ff1fff90ffe01fc7ffcfff1ffe3ff8ffe7ffe7ffcfff1
fff3ffe7fff1fff8fffcfff8e3fe7ffcffc7fffe0ff31ffffffff8ffe3f3ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3ff80101fffffe03f7fff8ffff1fff3fffcfffcfffc7ffc7ffc7ff1ff
f983fc07fc7ffcfff1ffe3ffcffe3ffe7ffcfff1fff3ffe7fff1fff8fffcfffce3fe7ffc
ff8fffe003f387fffffff0fff9f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffffff01f
3fff9fffc3fff3fffcfffc7ffe7ffe7ffc7ff1fff9c0003ffc7ffcfff1ffe3ffcffe7ffe
7ffcfff1fff3ffe7fff1fff8fffcfffcf1fe7ffcffc7ff0000f3c3fffffff8fff87cffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ff80100ffffff8123fff9ffc03fff3fffcfffcfffc7ffc7f
fc7ff1fff9e0003ffc7ffcfff1ffe3ffcffe3ffe7ffcfff9fff3ffe7fff1fff8fffcfffc
f0fe7ffcffc00000f873e0ff0ffff8fff8fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101f
fffffe203fff8ff847fff3fffcfffc7ffe7ffc7ffe7ff1fff9f8ce3ffc7ffcfff1ffe3ff
cffe3ffe7ffcfff9fff1ffe7fff1fff8fffcfffcf83e7ffcffe0007cfc13f80001fff9ff
f3be3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffffffff01fff9ff1e7fff3fffcfffc7f
fe7ffe7ffffff1fff8fffe3ffc7ffcfff9ffe3ffcffe3ffe7ffcfff9fff1ffe7fff1fff8
fffcfffcf81e7ffcfff000fcff03fe00000011ffff1f8fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
ff80100ffffffffe1fff8ff3f3fff3fffcfffc7ffe7ffc7ffefff9fff8fffe3ffc7ffcff
f9ffe3ffcffe3ffe7ffcfff9fff1ffe7fff1fff8fffcfffcfc1e7ffcfffc7ffcff83fe00
100001fffe6fc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffe0fffcfe3e3fff3ff
fcfffc7ffe7ffe7ffe7ff9fff8fffe3ffc7ffcfff1ffe3ffcffe3ffe7ffcfff9fff1ffe7
fff1fff8fffcfffcfe0e7ffcfffcfffcffc1fc001f0003fffa6ff1ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ff80101fffffffff8fffcfe7f3fff3fffcfffc7ffe7ffe7ffe7ff9fff8fffe3f
fc7ffcfff1ffe3ffcffe3ffe7ffcfff9fff1ffe7fff1fff8fffcfffcff867ffcfffcfffc
fff0e00f07fffffff34ff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80001fffffffffc7ffcfcf
e3fff3fffc7ffe7ffe7ffe7ffe7ff9fff8fffe3ffc7ffcfff1ffe3ffcffe3ffe7ffcfff9
fff1ffe7fff1fff8fffcfff8ffc67ffcfffcfffcfff001efc3fffffff307fcffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1ff80101fffffffffe3ffcf9fe3fff1fffc7ffc7ffe7ffe7ffe7ff9ff
f8fffe3ffe7ffcfff9ffe3ffcffe3ffe7ffcfff9fff1ffe7fff1fffcfffcfff8ffe67ffc
fffcfffcfff803efe3fffffff83ffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80000fffffffff
f1ff8f1fe3fff3fffc7ffe7ffe7ffe7ffe7ff9fff8fffe3ffe7ffcfff9fff3ffcffe3ffe
7ffcfff9fff1ffe7fff1fff8fffcfffcfff07ffcfffcfffcfff89fefe1fffffffcfffe7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ff80101ffffffffff87f8e3fe3fff1fffc7ffe7ffe7ffe7f
fe7ff9fff8fffe3ffe7ffcfff9ffe3ffcffe3ffe7ffcfff9fff1ffe3fff1fffcfffcfffc
fff87ffcfffcfffcfff9ffefc3fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101f
fffffffffc7fce7ff3fff1fffc7ffe7ffe7ffe7ffe7ff9fff8fffe3ffe7ffcfff9ffe3ff
cffe3ffe3ffc7ff9fff1ffe3fff1fffcfffcfffcfff87ffcfffcfffcfff9ffc707ffffff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffffc3fcc7ff3fff1fffc7ffe7f
fe7ffe7ffe7ff9fff8fffe3ffe7ffc7ff9fff3ffcffe3ffe3ffcfff9fff1ffe3fff9fffc
fffcfffcfff87ffcfffc7ffcfff9ffe41ffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
ff80001ffffffffffc1fdcfff3fff3fffcfffe7ffe7ffe7ffe7ff9fff8fffe3ffe7ffcff
fbffe7ffcffe3ffe7ffcfff9fff3ffe7fff9fffcfffcfffcfff87ffcfffcfffcfff9ffe0
7fffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffffffffffe1f99ffe3fff3ff
fcfffc7ffc7ffc7ffc7ff1fff9fffe3ffc7ffcfff1ffe7ffcffe7ffc7ff8fff9fff3ffe7
fff1fff8fffcfff9fff87ff8fffcfff8fff1ffe1ffffffffffff03ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ff80101ffffffffffe0fdbffe3fff3fffcfffc7ffc7ffc7ffc7ff9fff8fffe3f
fc7ffcfff1ffe3ffcffe3ffc7ffcfff9fff1ffe7fff1fff8fffcfff8fff87ffcfffcfff8
fff1ffe3fffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffffffffffe0fc3ff
e3fff3fffcfffc7ffc7ffc7ffe7ff9fff8fffe3ffc7ffcfff1ffe3ffcffe3ffc7ffcfff9
fff3ffe7fff1fff8fffcfff8fff07ffcfffcfffcfff1ffe3fffffffffffc7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3ff80101fffffffffff3fc7ffe3fff1fffcfffc7ffc7ffe7ffe7ff9ff
f9fffe3ffc7ffcfff1ffe3ffcffe3ffc7ffcfff9fff3ffe7fff1fff8fffcfff8fff07ffc
fffcfff8fff1ffc7fffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8ffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffffffff
fff3c7ffe3fff3fffcfffc7ffe7ffc7ffe7ff9fff8fffe3ffc7ffcfff1ffe3ffcffe3ffc
7ffcfff9fff1ffe7fff1fff8fffcfff8fff07ffcfffcfffcfff1ffc7ffffffffff81ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff7ff80101ffffffffffff1cfffe3fffbfffcfffc7ffe7ffc7f
fe7ff9fff8fffe3ffc7ffcfff1ffe3ffcffe3ffc7ffcfff9fff3ffe7fff9fff8fffcfff8
fff07ffcfffc7ffcfff1ffc7fffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101f
fffffffffff18fffe3fff3fffcfffe7ffe7ffe7ffe7ff9fff8fffe3ffc7ffcfff9ffe3ff
cffe3ffefffcfff9fff1ffe7fff9fff8fffcfff8fff07ffcfffcfffcfff1ff87ffffffff
fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffffff01fffe3fff1fffc7ffc7f
fe7ffe7ffe7ff9fff8fffe3ffc7ffcfff9ffe3ffcffe3ffe7ffcfff9fff1ffe7fff9fffc
fffcfff8fff07ffcfffc7ffcfff1ffc7fffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
ff80000ffffffffffff07fffe3fff1fffc7ffe7ffe7ffe7ffe7ff9fff8fffe3ffe7ffcff
f1ffe3ffcffe3ffc7ffcfff9fff1ffe7fff9fffcfffc7ffcfff07ffcfffcfffcfff9ffc7
ffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffffffffffe1ffffe3fff1ff
fc7ffe7ffe7ffe7ffe7ff9fff8fffe3ffe7ffcfff9fff3ffcffe3ffe7ffcfff9fff1ffe3
fff1fffcfffcfffcffe27ffcfffcfffcfff1ffc7ffffffff8fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ff80101fffffffffff07effff3fff1fffc7ffe7ffe7ffe7ffe7ff9fff8fffe3f
fc7ffcfff9fff3ffcffe3ffc7ffcfff9fff1ffe3fff1fffcfffc7ffcffe27ffcfffcfffc
fff9ffc7ffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffffffffffe1fcfff
e3fff9fffc7ffe7ffe7ffe7ffe7ff9fffcfffe3ffe7ffc7ff8fff3ffcffe3ffe7ffcfff9
fff1ffe3fff9fffcfffc7ffcffe27ffcfffe7ffcfff9ffc7fffffffe3fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3ff80101ffffffffffe3f07ffe3fff9fffc7ffe7ffe7ffe7ffe3ff8ff
fcfffe1ffe7ffc7ff9fff1ffcffe3ffe7ffcfff9fff1ffe3fff9fffcfffc7ffcffe27ffc
fffe7ffcfff9ffc7fffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffffffff
fcff87ffe3fff1fffe7ffe7ffe7ffe7ffe3ff8fffcfffe1ffe7ffc7ff8fff1ffcfff3ffe
7ffcfff9fff1ffe3fff9fffcfffc7ffcffe07ffcfffe7ffcfff9ffc3fffffffe3fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffff8ffc3fff3fff9fffe7e447ffe3ffe7f
fe3ff8fffcfffe1ffe7ffc7ff8fff1ffc7ff3ffe7ffcfff9fff1ffe3fff9fffcfffc7ffc
ffe07ffcfffe7ffcfff9ffe3ffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101f
ffffffffe1ffc3fff7fffbfffcfc007ffe7ffe7ffe7ff9fff8fffe3ffe7ffcfff8fff3ff
cffe3ffe7ffcfff9fff1ffe7fff9fffcfffcfffcffe27ffcfffe7ffcfff9ffe3fffffffe
3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffffffff83ffe007e7fff1fffcf800ff
fe7ffc7ffc7ff9fff8fffe3ffc7ffcfff1ffe3ffcffe3ffc7ff8fff9fff1ffe7fff1fff8
fffcfff8ffe27ffcfffc7ff8fff1ffe1fffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ff80101fffffffff1ffff000e7fff03ffcf000fffe7ffc7ffe7ff9fff9fffe3ffc7ffcff
f1ffe3ffcffe3ffc7ff8fff9fff1ffe7fff1fff8fffcfff8ffe27ffcfffc7ffcfff1fff1
fffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffffffffe3ffff80007ffe007
ffe0fffffe7ffc7ffe7ff9fff8fffe3ffc7ffcfff1fff3ffcffe3ffc7ffcfff9fff1ffe7
fff1fff8fffcfff8ffe27ffcfffc7ffcfff1fff0fffffffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ff80101ffffffffe3ffffff81fffe007f3e3ff1ffe7ffe7ffe7ff9fff8fffe3f
fc7ffcfff1fff3ffcffe3ffc7ffcfff9fff1ffe7fff9fff8fffcfff8ffe27ffcfffc7ffc
fff1fff0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffffffffe3ffffffe
1cffe3c631c3ff1ff87ffc7ffe7ff9fff8fffe3ffe7ffc7ff1fff3ffcffe3ffc7ffcfff9
fff1ffe7fff9fff8fffcfffcffe27ffcfffe7ffcfff1fff07ffffff8ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3ff80101ffffffffe1fffffff1c67e3c43003ff0fe03ffc7ffe3ff9ff
f8fffe3ffe7ffc7ff9fff3ffcffe3ffe7ffcfff9fff1ffe7fff9fff8fffcfffcffe27ffc
fffe7ffcfff1fff07ffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0
7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffffffff
0fffffff9867c3fc3007ff07c017fe7ffe7ff9fff8fffe3ffc7ffc7ff9ffe3ffcffe3ffc
7ffcfff9fff1ffe7fff9fff8fffcfffcffe27ffcfffe7ffcfff9fff07ffffffe3fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1ff80101fffffffff87fffffffc6003fe700fff820003fe7f
fe7ff9fff8fffe3ffe7ffc7ff9ffe3ffcffe3ffc7ffcfff9fff1ffe3fff9fffcfffcfffc
ffe27ffcfffe7ffcfff9fff0ffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80000f
ffffffffe1ffffffffe007fff7bfff801f83fc7ffe3ff8fff8fffe3ffc7ffc7ff0ffe1ff
cffe3ffc7ffcfff9fff1ffe3fff9fffcfffcfffcffe07ffcfffe7ffcfff9fff0ffffffff
1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffff9ffffffffe00fffffffff80
3fe71e7ffe3ff8fff8fffe3ffe7ffc7ff8fff3ffcfff3ffc7ffcfff9fff9ffe3fff9fffc
fffcfffcffe07ffcfffe7ffcfff9fff0ffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
ff80101ffffffffffcfffffffffc3ffffffffff0fff70c7ffe3ff9fff8fffe3ffe7ffc7f
f9fff3ffcfff3ffc7ffcfff9fff1ffe7fff9fffcfffc7ffcffe07ffcfffe7ffcfff9fff1
fffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffff0c3ffe3ff9fff8fffe3ffe7ffc7ff9fff3ffcfff3ffc7ffcfff9fff1ffe3
fff9fffcfffc7ffcfff07ffcfffe7ffcfff9fff1fffffffe3fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff03ffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1ff80001ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff9c00003df1fff8fffe3f
fe7ffc7ff9fff3ffcfff3ffc7ffcfff9fff1ffe3fff9fffcfffc7ffcfff07ffcfffe7ffc
7ff9fff1fffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101fffffffffff0fffff
fffffffffffffffffffffc000038e1fff8fffe3ffe7ffc7ff9fff3ffcffe3ffe7ffcfff9
fff1ffe3fff8fffcfffc7ffc7ffc3ffcfffe7ffc7ff8fff1fffffffcffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1ff80000fffffffffff80fffffffffffffffffffffffffe000038e0ff
fcfffe3ffe7ffc7ff9fff1ffcfff3ffe7ffcfff8fff9ffe3fff9fffcfffc7ffcfffc3ffc
fffe7ffc7ff8fff1fffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ff
ffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80000fffffffff
ffc01fffffffffffffffffffffffffff0e39c0fff8fffe3ffc7ffc7ff1ffe3ffcffe3ffc
7ffcfff9fff1ffe7fff9fff8fffcfffcfffc3ffcfffe7ffcfff9fff1ffffffe3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ff80101ffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffff
ffbfc03ff8fffe3ffc7ffcfff1ffe3ffcffe3ffc7ffcfff9fff1ffe7fff9fff8fffcfffc
fffe3ffcfffc7ffcfff9fff1ffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101f
ffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffc07f8fffe3ffe7ffcfff9ffe3ff
cffe3ffc7ffcfff9fff1ffe7fff9fff8fffcfffcfffe1ffcfffcfffcfff9ffe3ffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffffffff1ffffffffffffffffff
fffffffffffffe0078fffe3ffc7ffc7ff1ffe3ffcffe3ffc7ffcfff9fff1ffe7fff9fff8
fffcfffcfffc3ffcfffcfffcfff9ff83ffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ff80100fffffffffffe7f9ffffffffffffffffffffffffffffffff8038fffe3ffe7ffc7f
f9ffe3ffcfff3ffe7ffcfff9fff1ffe7fff9fff8fffcfffcfffc3ffcfffcfffcfff9fc0f
ffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80001fffffffffff87f8ffffffffff
fffffffffffffffffffffff078fffe3ffe7ffcfff9fff3ffcfff3ffe7ffcfff9fff1ffe7
fff9fff8fffcfffcfffc7ffcfffcfffcfff9f81ffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ff80101ffffffffffe3bf8fffffffffffffffffffffffffffffffff870fffe3f
fe7ffcfff1fff1ffcfff3ffc7ffcfff9fff1ffe3fff9fffcfffcfffcfffc3ffc7ffc7ffc
fff9f0fffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffff87bfcff
fffffffffffffffffffffffffffffffec0fffe3ffe7ffc7ff9fff3ffcfff3ffc7ffcfff9
fff1ffe3fff9fffcfffcfffc7ffc3ffc7ffc7ffc7ff9e3fffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3ff80101ffffffffff33bfcffffffffffffffffffffffffffffffffff
c0fffe3ffe7ffc7ff9fff1ffcfff3ffc7ffcfff9fff9ffe3fff8fffcfffcfffc7ff83ffc
7ffc7ffc7ff9c7fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101fffffffff
f3b9fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffe3ffe7ffc7ff8fff1ffc7ff3ffc
7ffcfff8fff1ffe3fff9fff8fffcfffc7ff83ffc7ffc7ffc7ffcc7fffffff8ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffffb83fe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffc3ffe3ffe7ffc7ff8fff1ffcfff3ffc7ffcfff9fff1ffe3fff9fffcfffcfffc
7ff87ffc7ffc7ffc7ffdc7ffffffc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101f
fffffffff987fe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffe31610000026060f002
220574d464301000000000001000000000000000f000000002000000403000004c30100f
fe3ffc7ff8fff1ffcfff3ffe7ffcfff9fff9ffe3fff9fffcfffc7ffc7ff03ffc7ffc7ffc
7ffcc7ffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80100ffffffffffc3cfe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffe3ffe3ffc7ff8fff1ffcfff3ffe7ffc7ff9
fff9ffe3fff9fffcfffc7ffc7ff07ffc7ffc7ffc7ffcc7ffffff3fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1ff80101ffffffffffe70fe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ff87fe3ffe3ffc7ff8fff1ffcfff3ffe7ffc7ff8fff9ffe3fff8fffcfffc7ffc7ff03ffc
7ffc7ffcfffcc7fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101fffffffff
ffc3ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff83fe3ffe3ffc7ff8fff1ffcfff3ffe
7ffc7ff8fff9fff3fff8fffcfffc7ffe7fe03ffc7ffe7ffc7ffc8ffffffe3fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1ff80101fffffffffffcfff1fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc1fe3ffe3ffc7ff8fff1ffc7ff3ffe7ffc7ff8fff9fff3fff8fffcfffcfffe
7fe33ffe7ffe7ffcfffc0ffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101f
fffffffffeffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fe7ffc7ffc7ff1fff3ff
cfff3ffc7ff8fff9fff1ffe3fff9fffcfffcfffc7fe23ffc7ffc7ffcfff81ffffffcffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffffffffffffff8fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe1fe3ffe7ffc7ff1fff3ffcfff3ffc7ffcfff9fff1ffe3fff9fff8
fffcfffc7fe23ffc7ffc7f80fff83ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffff3
ff80101fffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fe3ffe7ffc7f
f9fff1ffcffe3ffc7ffcfff9fff1ffe3fff9fffcfffcfffc7fe23ffc7ffc7f003fc07fff
fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffffffffffffffc7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe0fe3ffe7ffc7ff9fff1ffcfff3ffc7ffcfff9fff1ffe3
fff9fffcfffcfffc7fe23ffc7ffc7e180c01ffffffe3ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ff80000ffffffffffffe3fe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fe3f
fe7ffc7ff9fff1ffcfff3ffe7ffcfff9fff1ffe3fff9fffcfffcfffc7ff07ffc7ffc7f7f
0007ffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80001ffffffffffff81fe3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fe3ffe7ffc7ff8fff1ffcfff3ffc7ffcfff8
fff1ffe3fff9fffcfffcfffc7ff07ffc7ffc7fffe03fffffffcfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1ff80101ffffffffffff39fe3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc0fe3ffe7ffc7ff8fff1ffcfff3ffe7ffcfff8fff1fff3fff8fffcfffc7ffe7ff03ffc
7ffc7e7fffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffffffff
fff79ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fe3ffe3ffe7ff8fff1ffcfff3ffc
7ffcfff8fff1fff3fff9fffcfffc7ffc7ff83ffc7ffc7c7fffffffffff8fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ff80101fffffffffffe79ff3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe1fe3ffe7ffe7ff8fff1ffcfff3ffe7ffcfff8fff9ffe3fff9fffcfffc7ffc
7ff83ffc7ffe7c7fffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101f
fffffffffff3bff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffe3ffe3ffe7ff8fff1ff
cfff3ffe7ffc7ff8fff9ffe3fff9fffc7ffc7ffe7ffc3ffc7ffe787fffffffffff8fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffffff1eff1ffffffffffffffff
ffffffffffffffffff8ffe3ffe7ffe7ff8fff9ffcfff3ffe7ffc7ff8fff9fff3fff8fffc
7ffc7ffe7ffc7ffe7ffe70ffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
ff80000ffffffffffffbcff1ffffffffffffffffffffffffffffffffff07fe3ffe3ffe7f
f8fff9ffcfff3ffe7ffc7ff8fff9fff3fff8fffc7ffc7ffe7ffe7ffe7ffe01ffffffffff
ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101fffffffffffff9ff1ffffffff
ffffffffffffffffffffffffff0ffe3ffe3ffe7ff8fff9ffc7ff1ffe7ffc7ff8fff9fff3
fff8fffc7ffc7ffe7ffe3ffc7ffe03ffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1ff80000ffffffffffffc3ff1ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffe3f
fe3ffe7ff8fff9ffc7ff1ffe7ffc7ff8fff9fff3fff8fffc7ffc7ffe3fff1ffc7ffe0fff
ffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffffff8fff1
ffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffe3ffe3ffe7ffcfff9ffc7ff1ffe7ffc7ff8
fff8fff3fff8fffc7ffc7ffe7fff0ffc7ffe0fffffffffffffcfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1ff80101ffffffffffff9e7f1ffffffffffffffffffffffffffffffff
ff07fe3ffe3ffe7ff8fff9ffc7ff1ffe3ffc7ff8fff8fff3fff8fffc7ffe7ffe7fff01fc
7ffe07ffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101fffffffff
fff80fe3fffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffe7ffe7ffc7ff9fff9ffcfff3ffc
7ffcfff8fff1ffe3fff9fffcfffc7ffc7ffe21fcfffc0fffffffffffffcfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ff80101ffffffffffff81fe3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff0ffe3ffe7ffc7ff8fff9ffcfff3ffc7ffc7ff8fff1ffe3fff9fffcfffc7ffc
7ffe38fcfffc47ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101f
ffffffffffff87f3ffffffffffffffffffffffffffffffffff003e3ffe7ffc7ff8fff9ff
cfff3ffc7ffcfff8fff1ffe3fff9fffc7ffc7ffc7ffe3e7cfffc43ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffffffffffff87f1ffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80063ffe7ffc7ff8fff9ffcfff3ffc7ffc7ff8fff1ffe3fff9fffc
7ffc7ffe7ffe3f1cfffce3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
ff80101ffffffffffffcb3f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0023ffe7ffc7f
f8fff9ffcfff3ffe7ffc7ff8fff1ffe3fff9fffc7ffc7ffe7ffe3f84fffef1ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffffffcb3fc7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc03ffe3ffe7ff8fff9ffcfff3ffe7ffc7ff8fff9fff3
fff9fffc7ffc7ffe3fff3fc01ffe71ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1ff80101ffffffffffffc03fc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffe07f
fe7ffe7ff8fff1ffcfff1ffe7ffc7ff8fff9fff3fff8fffc7ffc7ffc3fff3ff000fe78ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffffffc07ff
1fff07fffffffffffffffffffffffffffffff07ffe3ffe7ff8fff9ffcfff1ffe7ffc7ff8
fff9fff3fff8fffc7ffc7ffe3ffe3ffc600010ffffffc7ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1ff80101ffffffffffffe3fff0ff803ffffffffffffffffffffffffff
fffff07ffe3ffe7ff8fff9ffcfff1ffe7ffc7ff8fff9fff3fff8fffc7ffc7ffe7fff3ffc
7e0060fffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101fffffffff
ffffffffc7f0303fffffffffffffffffffffffffffffe03ffe3ffe3ff8fff9ffcfff1ffe
7ffc7ff8fff9fff3fff8fffc7ffc7ffe3fff3ffc7fec787ffffc01ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1ff80101fffffffffffffffffc7f1f807ffffffffffffffff
fffffffffffec03ffe3ffe3ff8fff9ffc7ff1ffe7ffc7ff8fff8fff3fff8fffc7ffc7ffe
3fff3ffc7ffe7c1ffff878ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101f
ffffffffffffffffc3f1fe07fffffffffffffffffffffffffffc003ffe3ffe3ff8fff9ff
c7ff1ffe7ffe7ff8fff8fff3fff8fffc7ffc7ffe3fff3ffc7ffe7e00fff1f8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101fffffffffffffffffc001ffc3ffffffff
fffffffffffffffffffc0e3ffe3ffe3ff8fff9ffc7ff1ffe7ffc7ff8fff8fff3fff8fffc
7ffc7ffe3fff3ffc7ffe7f801fc3fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
ff80101fffffffffffffffff8001fff1ffffffffffffffffffffffffffff1e3ffe3ffe3f
f8fff8ffc7ff1ffe7ffc7ffcfff9fff3fff8fffc7ffc7ffe3fff3ffc7ffe7f860007fe7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffffffffffe0f9ffff8
ffffffffffffffffffffffffffffde3ffe3ffe3ffcfff8ffc7ff1ffe3ffc7ff8fff8fff3
fff8fffc7ffc7ffe3fff3ffc7ffe7f8fc01fff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1ff80101ffffffffffffffffe3ffffffc3ffffffffffffffffffffffffff8fe3f
fe3ffe3ffcfff8ffe7ff1ffe3ffc7ff8fff8fff3fffcfffc7ffe7ffe3fff3ffe7ffe7f0f
f1ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffffffffff8
7ffffffe07fffffffffffffffffffffffff0fe3ffe7ffc7ff8fff1ffcfff3ffe7ffcfff8
fff1ffe3fff9fffc7ffc7ffe7ffe3ffc7ffcfe3fffffff1fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1ff80101ffffffffffffffff0ffffffff03ffffffffffffffffffffff
fff07e3ffe7ffc7ff8fff1ffcfff3ffe7ffcfff8fff1ffe3fff9fffc7ffc7ffe7ffe3ffc
7ffc7c7fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ff
ffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffffffff
ffffffc3ffffffffc1fffffffffffffffffffffffff8fe7ffe7ffc7ff8fff1ffcfff3ffe
7ffcfff8fff1ffe3fff9fffc7ffc7ffe7ffe3ffc7ffc70ffffffffc7ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1ff80000fffffffffffffff83fffffffff8ffffffffffffff
fffffffffffcfe7ffe7ffc7ff8fff1ffcfff3ffe7ffc7ff8fff9ffe3fff9fffc7ffc7ffe
7ffe3ffc7ffc70ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101f
ffffffffffffff0ffffffffffc3fffffffffffffffffffffffff0e7ffe7ffc7ff8fff1ff
cfff3ffe7ffc7ff8fff9ffe3fff9fffc7ffc7ffe7fff3ffc7ffc71ffffffffe3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffffffffe3ffffffffffe0fffff
fffffffffffffffffffe0e7ffe7ffe3ff8fff9ffcfff3ffe7ffc7ff8fff1ffe3fff8fffc
7ffc7ffe7ffe3ffc7ffe63fffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
ff80101ffffffffffffffe7fffffffffff007fffffffffffffffffffffff0e7ffe7ffe7f
f8fff1ffcfff3ffe7ffc7ff8fff1ffe3fff8fffc7ffc7ffe3fff3ffc7ffe63fffffffff8
7ff83fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffffffffc7fffffffff
ffe01fffffffffffffffffffffff867ffe7ffe3ff8fff1ffcfff3ffe7ffc7ffcfff9ffe3
fff8fffc7ffc7ffe3fff3ffc7ffe07fffffffffc3f001fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1ff80101ffffffffffffffc7fffffffffffff87ffffffffffffffffffffffc67f
fe7ffe3ff8fff9ffcfff3ffe7ffc7ff8fff9fff3fff8fffc7ffc7ffe3fff3ffc7ffe07ff
fffffffe00071fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffffffffc7f
ffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffe07ffe7ffe3ff8fff9ffcfff3ffe7ffc7ff8
fff8fff3fff8fffc7ffc7ffe3fff3ffc7ff00fffffffffff807f9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3ff80101ffffffffffffffc7fffffffffffffe0ffffffffffffffffff
ffffe07ffe7ffe3ff8fff9ffcfff1ffe7ffc7ffcfff8fff3fff8fffc7ffc7ffe3fff3ffc
7e001fffffffffffe1ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffffffff
fffffc7ffffffffffef8c1ffffffffffffffffffffffe07ffe3ffe3ff8fff9ffcfff1ffe
7ffc7ff8fff9fff3fff8fffc7ffc7ffe3fff3ffc70007fffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffffffffc7ffffffffffc0003ffffffffff
fffffffffffff07ffe3ffe3ff8fff9ffcfff1ffe7ffc7ffcfff8fff3fff8fffc7ffc7ffe
3fff3ffe703fffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101f
fffffffffffffc7ffffffffffc010ffffffffffffffffffffffff07ffe3ffe3ff8fff9ff
cfff3ffe7ffc7ff8fff8fff3fff8fffc7ffc7fff3fff3ffe70ffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffffffffc7f7ffffffffc77ffff
fffffffffffffffffffff07ffe3ffe3ffcfff9ffcfff1ffe7ffc7ff8fff8fff3fff8fffc
7ffc7fff3fff3ffe787fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9
ff80101ffffffffffffffcfc7ffffffffc7fffffffffffffffffffffffffe0fffe7ffe7f
fcfff9ffcfff3ffe7ffcfffcfff9fff3fff8fffc7ffc7fff7fff3ffe7c3fffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff80101ffffffffffffffcfc7fffffff
fe7fffffffffffffffffffffffffe07ffc7ffc7ff9fff1ffcfff3ffe7ffc7ff9fff1ffe3
fff8fffc7ffc7ffe7ffe3ffc7c1fffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ff80101ffffffffffffffcf8fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffc0ff
fc7ffc7ff9fff9ffcfff3ffe7ffc7ff8fff1ffe3fff8fffc7ffcfffe7ffe3ffc7e07ffff
ffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffffffffffffff8f0
fffffffffe3fffffffffffffffffffffffffc0fffe7ffe3ff8fff1ffcfff3ffe7ffcfff8
fff1ffe3fff8fffc7ffc7ffe7ffe3ffc7f81ffffffffffffffffc7ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3ff80101ffffffffffffff801ffffffffff3ffffffff83fffffffffff
ffffe07ffe7ffe3ff8fff1ffcfff3ffe7ffc7ff8fff1ffe3fff8fffc7ffcfffe7ffe3ffc
7fe07fffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff801010ffffffff
fffff803ffffffffff1fffffff800ffffffffffffffff07ffe7ffe7ff8fff9ffcfff3ffe
7ffc7ff8fff1ffe3fff8fffc7ffcfffe7ffe3ffc7ff000ffffffffffffffe3ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ff8010101ffffffffffff807ffffffffff1ffffffc0007ff
fffffffffffff87ffe7ffe3ff8fff9ffcfff1ffe7ffc7ff8fff1ffe3fff8fffc7ffc7ffe
7ffe3ffe7ffc003ffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff801010
03fffffffffff80fffffffffff1ffffff81fe7ffffffffffffff807ffe7ffe3ff8fff1ff
cfff3ffe7ffc7ff8fff8ffe3fff8fffc7ffcfffe7fff3ffe7ffe001ffffffffffffff1ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe27fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fc1fffffffffffc3fffffffffff1fffff
e0fff3ffffffffffffff807ffe7ffe3ff8fff1ffcfff3ffe7ffc7ff8fff8fff3fff8fffc
7ffcfffe7fff3ffe7ffe7f07fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ff80101ff83ffffffffff07fffffffffff9fff1f83fff3fffffffffffff7847ffe7ffe3f
f8fff1ffcfff3ffe7ffc7ff8fff9ffe3fff8fffc7ffc7ffe7fff3ffe7ffe7f87ffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffc0fffffffffe1ffffffffff
ff9f8c001ffff1ffffffffffffe1ccfffe7ffe3ff8fff9ffcfff1ffe3ffc7ff8fff9ffe3
fff8fffc7ffc7ffe7fff3ffe7ffe7fc3fffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffbff80101fff83ffffffffc3ffffffffffff8e00e01ffff1ffffffffffffe0fcff
fe7ffe3ff8fff9ffcfff1ffe3ffc7ff8fff8ffe3fff87ffc7ffc7ffe3fff3ffe7ffe7fe1
fffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffe03fffffffcfff
ffffffffffc031fe07fff1ffffffffffff807c79801000026060f002603574d464301000
000000001000000000000000f000000040300000000000004c30100ffe7ffe3ff8fff9ff
cfff3ffe3ffc7ff8fff9ffe3fff87ffc7ffc7ffe3fff3ffe7ffe7ff1fffffffffffffc7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffdffefff1800003ff80101ffffc00e380001fffffffffffffe0ffff
87fff1ffffffffffc0007cfffe7ffe3ff8fff9ffcfff1ffe3ffc7ff8fff8ffe3fff87ffc
7ffe7ffe3fff3ffe7ffe7ff07ffffffffffffe7e7ff87e80ffffffffffffffffffffffff
fffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec010830102007d001c006f
ff80101fffff800000003fffffffffffffffffffc3fff1ffffffffff80067cfffe7ffe3f
fcfff9ff8ffe1ffe1ffc1ff8fff8ffe1fff87ffc7ffe3ffe3ffe3ffc7ffc3ff03fc07a40
f70040000007807b0000000000000000c4007900fff6fffbf07ffffffffffff1fc09fffd
ffefffc3ff23000000f003fd01fdffffffffffffff80101fffff84004600ffffffffffff
ffffffff81ff41ff8ff87900000008000000000000000000000000000000000000000880
1d80020c02000000000000000000000000008000007fbfffffffffffffffffffffff89ff
06c00000000040400000000000000400007f00000800280001020200008effffffffffff
ffffffffff80101f000000000000000000000000000000000000000018fffffff007f000
00000081f24000000000004a0000780000000003e00000c00000000000000483c00cc02f
8000003ffffffffffffffffffffffffffffffffff87fabef007f00614e010009000003ff
fffc03ffffffc60601ffffffffffffffffffffffffffffffff801014c000000640000000
00000000000000082020000b4010000000000000000000083020000b50100002900aa000
0000000000000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff460000001
c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e00000014000000000000001
0000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02b50183020
30000001e0004000000070104000400000007010400e5aa0000410b2000cc00ab02ed030
0000000b50183020000000028000000ed030000ab0200000100010000000000000000000
000000000000000020000000000000000000000ffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffdff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ff80101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7fdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffff
ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffff
ffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffdffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffcffffcfffffffffffffffffffffffffffffe7fdfffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
fffffffffdfffffffffffdfdffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffeffffffff
ffffffffffffffffffffff7fdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7
ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffeffffffffffffcfffdfffffff8f9ffffffff
e3ffffffaffde1fffffff7ffe1e8fffcfffdfbfc1f0ffffffffefc7fdffbff03c1f3ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffefee3767f7e33ffffbffcfff981f0dbdef8707b
9dff81e0efecf3bffcfff07f33dc06039ff3ff07c1ddf78713f9cc73ff73f739cce77b9e
fffdfbf9ce67fffffffefd3fcffbff39ce77ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7cc0301f3c07ffcf1ffe7f33c46319de73333bbcffb8cee6ce73bffcffef6679dce773
9ff3fe7b9d9cf77f39bbdf73ff333739dfe7bb9ffff9f9f9cff7fffffffeff9fcff1ff7d
df7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef9ce31cf3ce7ffcf3fff7f33ce6739
de67f39b3cfff9dfe46f73bff8ffcfe6f9dce77b9ff3fef9bfdc767f79b7df33ff723739
9fefbb9ffff9f9fbcff3fffffffeffdfcf01ff7cdf3ffffffffbffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe79ce73cf3ce7ffcfffff3f378f2399ce67f39b7cfff1dfe46f339ffa7fcfe0
f9dc677bdff3fef9bfdc367f3b87df33ff72173980ef9b9ffffdf9f9cff3fffffffeffcf
cf33ff7cdf3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe73e073cf3e07ffcffffe3f
07df3839c067f3b87cfff180612f339ff37fcfe0fddf073b9ff07ef9bfdcc67f1f87df33
ff30c73d9cefbb9ffff9fdf9cff7fffe7ffefc0fcfbbff7dcf7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffce7f067cf7fc7ffcffffe3f079e7f339e67f07079fff99ce30f373f
f67fcfe4f9dfcf77bff01cfbbf9dc67e7f37df73fe71c7799ccf339ffff9fdf83fcffc00
7ffcf99fdfb3fe79de7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffccffe77df7fefff
cffffc9f379e7f3b9e67f7f339fff9dce78f373fe73fefe6fd9fcf739ff7cef39f9de77e
7f33c673fe73e779c9c6739ffff9fcfc3f8ffffffffcf39f9fb3fe13ccffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdff80101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc0feef39e7ecfffcffffddf3384f03b9e7637f339ff81c5
e78f83bfe73ff26e7c1c1f07fff7cf07c19dff877ffbe0f7ff73ef03f3e8fbfffff9fcfd
9feffffffffcf39fdfd3ffc7f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fe1f0
3c0e1fffcffff9cf79c0f87bfff87fffffffc7e3fffffffffffffcfffebf3f8ffff7ef9f
fffffffffffffffffffffffffffffffffff9fef99fe7fffffff8f39f9fe3ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffee7ffffffbfffffcffff9efffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff7cfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff1fe799fe7fffffff8fb9f1fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fef3ffffffffffff0ffff3e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff7cfffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff1f67d9fe7fffffffcfbbf9ff3ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe73ffffffffffff8ffff3f7ffffffff
fffffffffdffffffffffffbfffffffffffffffffbff01fffff9e0fffffffffedff7fffff
fffffb6ffffff07e3f0ffffffffffc7fdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffef9ffffffffffffdffff7f3fffffff4fffffffffdffffffffffffbfffffffff
fffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff91ffc9f801f801c001c683f19fe941f000c002000
2000000fff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7fd87f887f8878007c00cc00000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000800fff80101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ff69fe
61f803900100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000007007e17ff7ffffffe3ffffff86cfe177
e1ffffffffffffefff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff2fd40ff
00ff00f00018000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000802100098013800f801f801f83fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc00fffffffffffffffffffffefff80101c00700000
000200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000494003c01fc05fc07fc32ffbffdffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3f00
1fffffffffffffffffffffefff8010100000000000000000000000000000000000000000
000000000000000004003f00cf003f407f7ffffffffffffffc3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffefff80101f
dfc07fffffc3ffd3ffd7ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
ffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc3e1ffffffffffffffffffffffffefff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffff8fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffef
ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff8ffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffefff80101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffff
ffffffe7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffefff80101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
fff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffff
ffffffffffffffefff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff80007ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffcfff80101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff
fffffffffff80003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ffffff
ffffffffffffffffffffffefff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffffffffffffefff80101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
fffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff7fffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffef
ff80101ffffffffffffffffffffdffffffffffffffe7efefffffffffffe7ffffffffffff
fffffffcfffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffefff80101ffffffffffffffffff9fdffff
f1fffffff8e6e7ee3ffffffbffe079fffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffc
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
ffffffefff80101fffffffffffffffffe079fee060fe6ff770e0731c1dfce7f8f3333219
9cce7ffffffffff8fffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffefff80101fffffffffffffffff
cf78feccee4e6fe6e7673b99cdcce7fcf06393199cce7ffffffffffcffffffffffffffff
fffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffff
ffffffffffffffefff80101fffffdfff7fffdff39fb8f84ccfce6ff1cf279b9bcccc67fc
70f7981980d2fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffefff80101fffff8046
000180039ff360e0cfc06fe1cf27999bcc0c8ffc70e79f199cdc7ffffffffffcffffffff
fffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff
ffffffffffffffffffffffefff80101fffff0006000180019ff70e7ccfce67e0ef27b999
ccccc7f83a7793199cdc7ffffffffffc7ffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffefff80000f
ffff0006000180019fe70e4ce4ce6ff2667338999dcce7f91b3139399ede7ffffffffffc
fffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fff
ffffffffffffffffffffffffffffffefff80101ffffe3fc67fffdff9dffffff1f0ffefff
70707c1c1ffffff39ff87f7ffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffffffffffffffffef
ff80101fffff7fffffffffffce3ffffffffffffffffffffffffffff3dffffff9ffffffff
fffffffcfbff9ffcfff8039ffcf9f1fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff87fffffffffffffffffffffffffffffffffefff80000fffffffffffffffffe03fffff
fffffffffffffffffffffff7dffffff8fffffffffffffffcf1e39e38f8f0031ffcf0f1fc
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff8f1c31c38f8e1ff1ff878e3fc7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffefff80101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f1c70e38f8e3ff1f
f87863fc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
efbfffffc03fffff9fffffff001fffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8f1c60e78f8f3ff1ff8f803fe7ffffffffffffffc7fffff01
fffffdfffffff9f1fffff001fffffffffffffff1c71fffff801fffff8fffffff001fffff
fffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf1c20638
f8f0070078f803fe7ffffffffffffffc7ffffe007ffffc7ffffff1f1fffff003ffffffff
fffffff0c38fffff8f87ffffc7ffffff87fffffffffffffffffffffffc7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff8f1e06638f8f007001871e3ff3ffffffffffffffc
7ffffc3c3ffffc7ffffff1f1fffff0fffffffffffffffff8c18fffff0fc7ffffc7ffffff
8ffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
f1e0e038f8f1ff1e1861e1ff3ffffffffffffffc7ffffc7e3ffffc7ffffff8f8fffff1ff
fffffffffffffff8c18fffff0fc3ffffc01fffff8ffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f1c0f038f8e3ff1f1861e3ff1fffffff
fffffffe3ffffc7f1ffffe2ffffff8f8fffff8fffffffffffffffff8c08fffff0fe3ffff
c007ffff801fffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffef
ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffcf1c0f038f8e3ff1e1861e1ff9fffffffffffffc03ffffc7f1ffffe007ffff800
fffff801fffffffffffffffc0c0fffff8fe3ffffe3c3ffffc05fffffffffffffffffffff
c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffefff80101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf1e0f83800f00300387001ff
8fffffffffffff803ffffc7f9ffffe1c3ffffc007ffff80ffffffffffffffff80e07ffff
8fe3ffffe3e3ffffc7ffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80101fffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfdf
dffffffffffffff8f1e1f83800f003007c7801ff8fffffffffffff0f3ffffc7f9fffff3e
3ffffc7c7ffffc7ffffffffffffffffc0f07ffffc7e3ffffe3e3ffffc7ffffffffffffff
ffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffff8fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffbc1cf99ffddfffffffff8fde7fe7ffdffffff
feffffffcfffffffffffff1f1ffffe3f0fffff3e1ffffc7c7ffffc7ffffffffffffffffc
0f07ffffe3c3ffffe1c3ffffe3fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffefff80101fffff0ffffffffffff3eec4e07ef78766edff07ffe6fd9cff
ecc1c4c0323bddeffffffff8ffffffffffffffffffffffffcfffffffffffff1f1ffffe1f
1fffff1e1ffffc7c7ffffc7efffffffffffffffe0f87ffffe003fffff003ffffe007ffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffff87ff
fffffffffbeccecc66f672224cfe779de6fc9cdfc89cce673399dce7fffffff8ffffffff
ffffffffffffffffcfffffffffffff8f0fffff003fffff003ffffe7e3ffffc007fffffff
fffffffe1fc3fffff807fffff00fffffe007fffffffffffffffffff9ffffffffffdfffff
ffffffffffffffffffffffffff80101fffffc07ffffff07ff9e1ce4c66767e621cfe7f9c
e6fd989fc39e4e3737d98867fffffffcffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffff8f
9fffffc07fffff807ffffe3e7ffffe017fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101f
ffffe00fffff803ff9e3de6066067e061cfc079c06c180dfc39e4f73b7d80987fffffffc
ffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80101ffffff807fffc000ff0e3cef0ee06f63e
1cfe679ce69d9ddfc19cce73339bd98ffffffff87fffffffffffffffffffffffe7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff80101fffffff03fff03f07e4c9c8eceee6667e89fe4f9dec9dbd9fd989c0707933dfcf
fffffff81fffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefff80101fffffffe03fc0ffc3eeffe0e0
eff70efefdff0e07ffffffffffc3f1fefc7ffffffffffff807ffffffffffffffffffffff
c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80101ffffffff80003ffe3ce7ffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff8e1ffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefff80101ffffffffc000ffffb
ce7fffffc7ffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffff8f83fffffffffffff
ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80101fffffffff017fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8fc007fffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffe00fff
ffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff8ffff83ffff9fffffffffffffe3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
ffffe0fff00007ffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff80000c000ffffffffffe7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000f8f
ff80000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff8fffffc001ffffc3fffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff
fffffffffffffffffffffffffffffff8fe00060fff80101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffff07ffffffff
e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffff80
071f8f2fff80101fffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffcffffffffffffff800fffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffcffffffffffffffffffffffffffffffffff80001ffffffff80100fffffffffffffffff
ffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffff8
07ffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff
ffff003fc07fffffff80101ffffffffffffffffff7fffff1cdff1fffcfffc7e7c3ffef87
f7c3fffffffffffffffffff8fffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffe00fff83fffffff80101fffffeeff
fffffdfff6ed9cc0c6ee0cc0efcf138381ffcf03e781fffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffff
fffffffffffc1ffffe1fffffff80101fffff000000000003f6cdbcdfde6cfdbcffdf7339
f9ffcf73e7f9fffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff3ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffff07fffff0fffffff80101f
ffff201000006003e421bd81de487c3cffcf7379c1cfce73e7f9fffffffffffffffffff8
ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffff
ffffffffffffffff7fe1ffffff87ffffff80001fffff31f8f1f8f8f3e631bd80de48fc0c
ffdf277981cfcf37e7f9fffffffffffffffffff8fe3ff03fbff9dfe73f3f01f003c7807f
1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc781c7fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffc7ffdf
ff80100fffff07f1f3f1f3f3e671999cce4dec1cffdf077939ffcf07e703ffffffffffff
fffffff8f007e00f1c718fc73e1e00f001c78c3e1fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8fe3f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffff
ffffffffffffffffffffffffffc3ffffffe3ffffff80101fffff0fe3e7f3e3e3e679c9c9
e0ce0fc1ffdf377939ffcf77e70ffffffffffffffffffff8e003c0071c71c7873f1c7c71
f1c71e003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ff1f9fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe003fffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
fff1ffffff80101fffff1fc78fc7c783fffffff3fffffff7ff9f733b39ff8f73cfbfffff
fffffffffffffff8c3e1c7c31c31c00f3e187e31f1c63e003fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff1ff8fcffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff0000
1fffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffff1ffffff80101fffff3f9f1f8f1f03
e7ffffffffffffffffbf078383ffcf07ef83fffffffffffffffffff8c3f187f71831e30f
3e187ff1f0c47f1c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffe7e3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffbfffffff801fc07ffffffffffffffffffffffffffffff
ff87fffffff0ffffff80101ffffe3e3e3f1e3e73fffffcffffffffffffffcfc7cfffff9f
ffe3fffffffffffffffffff8c7f187ff1811e38f06387ff001c07f187fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff0c7ff3f0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00fff83ffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffff8ffffff80101ffffe3c7c
7c3c7c73fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff887f187ff
1181f38f00187ff001c07f88fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f1ff9
fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc70fffe0ffffffffffffffffffffff
ffffffffff87fffffff8ffffff80101fffff38f8f8f8f9e3f8fffe7ffd7fbdffefffffc3
c3fbf8393bf87307fffffffffffffff8c7f1877f0381f11f181c7ff0ffc03f80ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff8ff9ffcff1fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe0f0ffff81fffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffff8ffffff80100f
ffff33f3f1f1e3c3f01dde73d81c080decfe7fb99db1999993773273fffffffffffffff8
c3f1c7f703c1f01f1f1c7f70ffc61fc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f0ffc7fe7f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3f0ffffc007fffffffffff
ffffffffffffffffff87fffffff8ffffff80001fffff07e7e7e3cf83f7cc3e339bc9c9cd
ecfe7f393f9093f310e73273fffffffffffffffce3f3c38303c1f83f1f1c1c30ffc78fc1
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffe3ff3fcfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8ff0fffff00001fffffffffffffffffffffffffff07fffffff1ffff
ff80101fffff0f8fcfcf9e33e7ec3c339bc80cccccfe7f3d3f9013f830e79073ffffffff
fffffffce183e00707e0fc3f1f1e0070ffc787e1ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff07ff1ffdfcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff0ffffff60003
fffffffffffffffffffffffffe0ffffffff1ffefff80101fffff1f9f8f8f1c73e7e47d93
dbc89e0cc4fe0339bf9313f9f0e730f3fffffffffffffffcf007f00f87e1fc7f3f1f80f9
ffe7c7e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff8ffefcfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3ff0fffffffff00fffffffffffffffffffffffffe3fffff
fff1ffefff80101fffff000400000003e7e419d399c88dcce4fe713999931999f8773273
fffffffffffffffcf80ffc1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff1ffcffe7e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ff1fff
fffffff07ffffffffffffffffffffffffc7ffffffff3ffffff80101fffff000000000007
e7e5c3d81c1c1c1de4fe7983c19fbc3bfb307f07fffffffffffffffcffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff3ff1f3ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe07ff1ffffffffffc3fffffffffffffffffffffff
f87fffffffe1ffffff80101fffffffffffffffffe7cffffc7e7ffe3ffdfe71cfffbc7f7f
fffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff0fff1ff9f1fffffffffffffffffffffffffffffffffff8
fffe3ffffffffffc7fffffffffffffffffffffffe07fffffffe3ffffff80101fffffffff
fffffffff11ffffffffffffffdfe07ffff383ffffffffffffffffffffffffff8ffffffff
ffffffffffcfffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ff8f
fcf8fffffffffffffffffffffffffffffffe1ff3fffc3ffffffffffc3fffffffffffffff
ffffffffe0ffffffffe1ffffff80001ffffffffffffffffffc3ffffffffffffffdff2fff
fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff8fffffff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffc7fe7e7fffffffffffffffffffffffffff
fff803f3fff87ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffc0fffffffff1ffffff80101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
fffffffffffffffffe1fffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff98ffe3ff3f3fffffffffffffffffffffffffffffe1f1e7fff0fffffffffffe1fffffff
ffffffffffffffffc1fffffffff1ffefff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffcfffffffe03e1ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1e7ff9ff9f8fffffffffffffffffff
ffffffffffc7f80fff81ffffffffffff0fffffffffffffffffffffffc1fffffffff1ffef
ff80000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffcfffffffffffffffff9fffffffe70e0ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff1f3ffcffcfc7ffffffffffffffffffffffffffff9ff81ffe03ffffffffffff
0fffffffffffffffffffffffc1fffffffff1ffefff80101fffffc00e01c0000fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffff1ffffff
fffc707fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f9ffe7fe7f0ffffffffff
ffffffffffffffffff1ffc007c1fffffffffffff87ffffffffffffffffffffffc1ffffff
ffe1ffffff80101fffff000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff8fffffffffffffffff3fffffffffe38073fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffcfcffe3ff3f81ff7ffffffffffffffffffffffff3fff80003fffff
ffffffffc7ffffffffffffffffffffffe1ffffffffe3ffefff80101fffff3f83fe1ff863
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff
f3ffffffffff3cf00dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfc7ffbff9ff00
00fffffffffffffffffffffffe7ffff001ffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffff
e1ffffffff87ffffff80101fffff1ff3fe3ffcf3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffcffffffffffffffffffcfffffffffffffffff3ffffffffff3e78603fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7e3ffdffcffe04e3ffffffffffffffffffffffcffffff
9fffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffc0ffffffff0fffffff80101fffff0ff8
ff9ffe73fffefdfffffffffffffffffffffffffffff9e7fffffffffffffffffcffffffff
fffffffff3fffffffffe7e78ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f1ff
cffe7ffc7f1ffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffff
ffffffff803fffffff1fffefff80101fffff07fcffcffe33f83e00fe07c3bbf07ff8787f
60fff3eddee0c0777ffffffffffffffcfffffffffffffffff3fffffffffc7c78ffffffff
ffff9ff7ffffffffffffffffffffffffffe7f8ffe7ff3ffe3f9fffffffffffffffffffff
f1ffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffc00ffffffe3fffefff80100f
ffff03fe3fe7ff03f81339fc7391336427333426ce67f2449ece6f367ffffffffffffffc
fffffffffffffffff9fffffffffcf8f8fbf0780f0fff07c1ffffffffffffffffffffffff
ffe3fe7ff3ff9fff3fcffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffe1ffffff
ffffffffffffffff8e03fffffc3fffefff80101fffff31ff3fe3ff83f993b9fcfb392166
6737b721ce67f240decfef367ffffffffffffffcfffffffffffffffff9fffffffffcf9f8
f9e3381ce7fe739cffffffffffffffffffffffffffe3fe3ff9ffcfffdfe7ffffffffffff
fffffffff3ffffffffffffffffc0003fe1ffffffffffffffffffffffcfe1fffffc7fffef
ff80101fffff38ff8ff8ffc3f813bbf9f93f0c606327f021cf67f218dec06f367fffffff
fffffffcfffffffffffffffff8fffffffffc78f1f9e79dfff3fff9be7fffffffffffffff
ffffffffffe3ff1ffcffe7ffcff1ffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffc000000
83ffffffffffffffffffffffcfe1fffff87fffffff80000fffff3effc7fcfff3f81399f9
f93f8e786437f061cf67f238de4e67367ffffffffffffffcfffffffffffffffffcffffff
fffe7cf1f9e79e7f938ff93e7fffffffffffffffffffffffffe0ffcffe7ff3ffe3f83fff
ffffffffffffffffe7fffffffffffffff000000003ffffffffffffffffffffffdff1ffff
f87fffffff80101ffffe3c7fc7fc7fe3f33393f9f93b1c76672727e4c66fe67984c0c666
7ffffffffffffff8fffffffffffffffffcfffffffffc7ce1f3e77e3e038ffb3cffffffff
ffffffffffffffffffe0ffc7fe3ff1ffe3fc1fffffffffffffffffffcffffffffffffffe
003fff800ffffffffffffffffffffffffff1fffff8ffffefff80101ffffe3f3fe3fe3fe3
f83383f9f983be70ef787fe6e0eff6fdc0e1e0fefffffffffffffff8ffffffffffffffff
fc7ffffffffc7c63f3e07f9ce3fe7319ffffffffffffffffffffffffffc6ffe3ff1ff8ff
f1ffcfffffffffffffffffff9ffffffffffffffc01fffffb3fffffffffffffffffffffff
3ff1fffff8ffffefff80001ffffe3f9ff1ff1ff3fcfffff9f3e7fffffffffffffffff7ff
fffffffe3ffffffffffffff8fffffffffffffffffe7ffffffffc1c63f3e47fc9f3fe0703
ffffffffffffffffffffffffffc73ff1ff8ffc7ff8ffe7fffe1fffffffffffff3fffffff
fffffff80fffffffffffffffffffffffffffffff1ff0fffff87fffefff80101ffffe3fcf
fdff8fe3fff3fffc07ffffffffffffffffc3e7ffffffffe43ffffffffffffff8ffffffff
fffffffffe3ffffffffe00c7f3e73fcdf7fe7f3fffffffffffffffffffffffffffcf3ffc
ffe7ff3ffe7fe7fff807fffffffffffe3ffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffff
fffffffe1ff0fffffc7fffefff80001fffff1fc7fcffc7f3fff7fffe07ffffffffffffff
ffe7fffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff3ffffffffff78fe3e733cc
f7fe7fbcffffffffffffffffffffffffff9c7ffe7ff3ff9fff1ff3ffe1c07fff7ffffffc
7ffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffc1ff8fffffc7fffefff80101f
ffff0fe3fe7fc3e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
ffffffffffffffffff3fffffffffff1ff3f0780e07fe0781ffffffffffffffffffffffff
ff9c7fff3ff3ff8fff9fe3ffe3f801fe3ffffff8fffffffffffffff1ffffffffffffffff
fffffffffffffff83ffcfdfffc7fffefff80101fffff000000000003ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff1ffffffffffe1f
fbf0fc1f0fff03e1ffffffffffffffffffffffffff3e7fbf9ff9ffc7ffcff0ff87fe001e
1fffffe0ffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffe07ffc007ffc7fffef
ff80101fffff000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff8ffffffffffffffffff9ffffffffff81fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe3e001fcffcfff3ffe7f81f03ff9f061fffff000ffffe3fffffff00ffffffff
fffffffffffffffffff83f01fffe003ffc7fffefff80101fffffff7dffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff9fffff
ffffe04fffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3e001fe7fe7ff1fff3ff00
3bffcff21ffff01800000001ffffc0003fffffffffffffffffffffffffc0000ffffffe07
fc7fffe7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff8ffffffffffffffffff8fffffffff83e3fffe7fffffffffffffffffff
fffffffffffffff8391e07fff3ff3ffcfff9ffc1fdffc7f81ffe40fc0000000071800000
00001ffffffffffffffffffffe00003fffffff81f0ffffffff80000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff
ffcffffffffe07f9fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffc003ce3ffff9ff9ffe
7ffcffe7fcffe3fa1fe00ffc7f0000c0000007cf000003fffffffffffffffffff801f0ff
ffffffc001ffffe7ff80001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffcffffffffc0ff9ff80ffffffffffff
ffffffffffffffffffffff8e47ef3ffffcffcfff3ffe7ff7fe7ff1f31f839ffe7ffc7ff8
0001ffe7e00200ffffffffffffffffffe0f1f1fffffffff803ffffe7ff80101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffc7fffffff87ff9ff00ffffffffffffffffffffffffffffffffff3e7ff77fff
fc7fe7ff9fff3ff9ff3ff8f71e1fcfff3ffe7ff8fff1fff3ffc7e07fffffffffffffffff
83f8f9fffffffffe1fffffe7ff80101fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffe7fffffff0ffe0ff3cffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fbfffffffff3ff3ffcfff9ff9ff8ffc771c7fe3ff
9fff3ffcfffcfff1fff7fc3ffffffffffffffffc07fcf1ffffffffffffffffe7ff80101f
ffff000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
ffffffffffffffffffe3fffffff1fe0c187efffffffffffffffffffffffffffffffffcff
dfffffcfff9ff9ffe7ffcffe7fe7ff339c7ff1ffcfff9ffe7ffefffcfff3fe1fffffffff
fffffff80ffe63ffffffffffffffffe7ff80101fffff040006000003ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffe3ffffff83f81c
00fefffffffffffffffffffffffffffffffff8ffcfffff8fff8ffcfff3ffe7ff7fe3ff83
9e3ffcffefffcfff3ffe7ffe7ff8ff0ffffffffffffffff067ff03ffffffffffffffffe7
ff80101ffffe3ffcffff3fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff9ffffffffffffffffffe7fffe0007f078fffcffffffffffffffffffffffffffff
ffffe0ffcffffc1fffcffcfff9ffe7ff3ff3ffc39e1ffcffffffcfff3fff3ffe7ffcff00
7fffffffffffffc1e3ff07ffffffffffffffffe7ff80001ffffe7ffcffff3fe3ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffe7fffc
0007f000fffc7fffffffffffffffffffffffffffffffe07fe3fff03e7fe7fe7ffcffe3ff
9ff9ffe18f80fe7ffbffe3ff9fff9fff3ffe7f800fffffffffffff83f1ff87ffffffffff
ffffffefff80101ffffe7ffc7fff3ff3fffeffffffffffffffefffffffffffffffffffff
fffffffffffffff8ffffffffffffffffffe7fff06f00c1c67ffc3fffffffffffffffffff
ffffffff207f8f3ff9ff803f7ff3ffbffef80dffcffcfff1cff01f3cfffff1ffc7ffcfff
9fff3fc003ffffffffffff0ff8ff8fffffffffffffffffe7ff80000ffffe7ffc7fff3ff3
fffe7cffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff
fff3fff07f180ffe3ff81ffffffffffffffffffffffffffe00001f1ff8ff073fbff9ffdf
fe319c03e7fe7ff9c7ff8f001ffff8ffe3ffe7ffc7ff9fc300fffffffffffe0ffc7f0fff
ffffffffffffffe7ff80101ffffe7ffcffff3ff3fc3e10fdfbc39fc19009ffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff1ffe07f9c0ffe3ff01fffffffffff
fffffffffffffffc1ff0ff8ffe7f003f9ffc7fc7fe079cc073ff3ffcc3ffc70f8ffffe7f
f1fff3ffe7ffc7e3803ffffffffffc0ffe7f1fffffffffffffffffe7ff80101ffffe7ffc
ffff3ff3f99919fcf3b99d989999fffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff
fffffffffff8ff073f8c07003ff19ffffffffffffffffffffffffffc1ff8ffc7ff3f800f
cffe7ff3fc7f31fc79ff9ffe03fec73fcfbfff3ff8fff9fff1ffe7e3c00ffffffffff88f
ff3f1fffffffffffffffffe7ff80101ffffe3ffc7fff3ff3f99b99fcf33999999999ffff
fffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff8fe0f9f8e203e3e039fff
fffffffffffffffffffffffccffcffe3ff9ff007c7ff3ff9f9ff23ff3cffcfff01f80f3e
0fdfff9ffc7ffcfff8fff3f1e703ffffffffe1e3ff8e3fffffffffffffffffe7ff80101f
fffe3ffc7fff3ff3f81999fcf13cd9819999fffffffffffffffffffffffffffffffffff8
fffffffffffffffffffcfc0fcf8f300010039ffffffffffffffffffffffffffc67fe7ff9
ffcfffefe3ff9ffcf3fe0fff1e03e7ff90f07f1c0fefff8fff3ffe3ffc7ff8f8f3c0ffff
ffffc3f9ffc61fffffffffffffffffe7ff80101ffffe7ffc7fff3fe3f81999fcf939c99f
99d9fffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffe101fe7879c00
00131fffffffffffffffffffffffffff33ff3ffcffe7fffff9ff8ffe63fc1fff8e30f3ff
c0737e3e01f7ffe7ff8fff1fff3ffc7879f81fffffff87fdfff21fffffffffffffffffe7
ff80000ffffe3ffc7fff3ff3f88981fcfbb9c19f99d9ffffffffffffffffffffffffffff
fffffff8ffffffffffffffffffff001ff3c3cff000f83fffffffffffffffffffffffffff
81ff9ffe7ffbfffffc7fe7ff03f83fffe0fc79ffc0033c7ff879fff3ffc7ff8fff9fff3c
3cfe00ffffff0ffc7ff01fffffffffffffffffe7ff80101fffff3ffc7fff3ff3fc1bc1fc
fb83e1fffddffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffff807
f9e3e7f39ff9ffffffffffffffffffffffffffffc0ffcfff3ffffffffe3ff3ff83f03fff
f1fe38f8060701fffe1cfff8fff3ffe7ffcfff1e3e7f803ffff80ffe7ffc1fffffffffff
ffffffe7ff80101fffff3ffc7fff3ff3fffffffcf1ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff8fffffffffffffffffffffc01fcf1f3ff9ff9ffffffffffffffffffff
fffffffff07fc7ff9fffff83ff1ff8ffc3e0ffffffff80703f0003ffff8efffcfff9ffe3
ffe7ffc60f1ffc01fff00fff1ffe1fffffffffffffffffe7ff80100fffff3ffc7fff3ff3
fff9fffc01fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff
ffff9e00fe7879ffdff9fffffffffffffffffffffffffffffc3fe3ffcfffe003ffcffcff
e3e1ffffffffe007ff843fffffc77ffe7ffffff1fff1ffe3078fff800000e7ff8ffe3fff
ffffffffffffffe7ff80101fffff03fc7ffe0fe3fffffffe0ffffffffffdffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffff8731ff3c3cffe7f8ffffffffffff
ffffffffffffffffff1ff9ffc7ffc003ffe7fe3fe3c3ffffffffff8fff87fffffff33fff
3ffffffcfff8fff9c3c7ffc00003f3ffc7fe3fffffffffffffffffe7ff80101fffff0000
00000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff
ffffffffffff878fff8e1e7ff3fc7fffffffffffffffffffffffffffff8ffcfff3ffc073
fff3ff1fe787ffffffffffffff87fffffff1dfff9fffffff7ffc7ffcc1f3ffe3a00ff9ff
e3fe3fffffffffffffffffe7ff80101ffffffc07fc013c0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffff8fc7ffc7073ff8fe7fff
ffffffffffffffffffffffffffc3fe7ff9ffc671fff9ff8fe70fffffffffffffff8fffff
fff1efffcff3fffffffe3ffcf0f9fff3ff8ffcfff1fc3fffffffffffffffffe7ff80101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9
ffffffffffffffffffff1fe63fe7c31ffcfc7ffffffffffffffffffffffffffffff3fe7f
f8ffce73fff9ff8fe63fffffffffffffff0ffffffff1e7ffcfe3c7fffffe3ffe707dfff1
ffdffc7ff9fc7fffffffffffffffffe7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff7fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffff1ff03ff3e01f
fe78fffffffffffffffffffffffffffffff9ff3ffe7fc003dffcffc7c43fffffffffffff
ff3ffffffff3f3ffe7e38fffffff9fff3c3cfff9ffc7fe3ffc787fffffffffffffffffe7
ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff
fffffff8ffffffffffffffffffff1ff83ff1f007ff39ffffffffffffffffffffffffffff
fffcff9ffe3fe003cffe7ff3c07ffffffffffffffffffffffff3f9fff3e21fffe3ffdfff
9f1e7ffcffe3ff9ffe38ffffffffffffffffffe7ff80101fffffffffffffffffffffffff
e7ffffff3ffffffffffffffc337fbffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffff0ffc
3ffc7e01ff9dfffffffffffffffffffffffffffffffe7fc7ff9fe187e3ff3ff9c0ffffff
fffffffffffffffffff3fcfff3e03fffe1ffffffef8f3ffe7ff9ffcfff90ffffffffffff
ffffffe7ff80101fffffffffffffffffffffff7f83c19dcc0c1bb839fdb927381019bfff
fffffffffffffff8ffffffffffffffffffff1ffe1ffe7fe07f8ce7ffffffffffffffffff
ffffffffffff3ff7ffcff3fff1ff9ffe40fffffffffffffffffffffffff3fe3fffe07fff
f0ffffffffc79fff3ff9ffe7ffc0ffffffffffffffffffe7ff80101fffffffffffffffff
fffffe7f999c99cdc8c87399fc912733b3c99ffffffffffffffffff8ffffffffffffffff
ffff0ffe1fff3ff87fe0c3ffffffffffffffffffffffffffffff8ff9ffe7fffff9ffcffe
01fffffffffffffffffffffffff3ff3fffc07ffff8fffffffff3cfff9ffcfff3ffe0ffff
ffffffffffffffefff80101ffffffffffffffffffffffe7f3c9f98c9f8887399fd802721
33c99ffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffff0ffe1fff9ffc3ff091ffffffffff
ffffffffffffffffffffc3f8fff3fffffc7fe3fc09fffffffffffffffffffffffff1ff9f
ffc07ffff8ffffbffff9e3ffcffe7ff9fff07fffffffffffffffffe7ff80101fffffffff
fffffffffffffe073c9f9909f81873d9fc8e273013d9bffffffffffffffffff8ffffffff
ffffffffffff07fe0fffcffe3ffc19fffffffffffffffffffffffffffffff1fe7ff3fffd
fe3ff3f893fffffffffffffffffffffffff9ffc7ffc67ffff07fff81fffdf1ffe3ff3ffc
fff87fffffffffffffffffe7ff80101ffffffffffffffffffffffe019c9e990decf833d9
fc8e373313d99ffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffff8ffe07ffe7ff3ffc19ff
fffffffffffffffffffffffffffffc7e7ffdff00ff9ff8c193ffffffffffffffffffffff
fffc7fe3ffc73fffe07fff007ffff8fff1ff8ffe7ffc7fffffffffffffffffe7ff80101f
fffffffffffffffffffffe78808c998c0df9b999fc9f32383819bffffffffffffffffff8
ffffffffffffffffffffcfff03ffe3ff1ffe3dfffffffffffffffffffffffffffffffe60
3ffcf800ffcffc0fa3fffffffffffffffffffffffffe7ff1ffef9fffc07fff1c3ffffe7f
f8ffcfff3ffc3fffffffffffffffffe7ff80101fffffffffffffffffffffff78c1e1ffde
3dfff83ffcff787f7c3ffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffff8fffc3fff9ff
8ffe7cfffffffffffffffffffffffffffffffe001ffcf007ffe7fe3f27ffffffffffffff
fffffffffffe7ff8ffff8fff8e3fff1e3ffffffffc7fe7ff9ffe3fffffffffffffffffe7
ff80101fffffffffffffffffffffff31ffffde3ffffffff8fdfffffffffd8fffffffffff
fffffff8ffffffffffffffffffff87fff5fffdffc3fe7e3fffffffffffffffffffffffff
ffffff1e0ffcf0c7fff0fe3f27ffffffffffffffffffffffffff3ffeffffffff0e3fff0e
1ffffffffe3ff1ffcffe3fffffffffffffffffe7ff80101fffffffffffffffffffffff03
ffff9c1ffffffff0fcfffffffffd8ffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffc3ff
ffffffffe0fe7f1fffffffffffffffffffffffffffffffff87fcf9e7fff87cfe4fffffff
ffffffffffffffffffff1ffe7fffffff1e3ffe003fff7fffff1ff8ffe7ff1fffffffffff
ffffffe7ff80101fffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff8ffffffffffffffffffffe7fffffffffff83fff9fffffffffffffffff
ffffffffffffffffe078f9e7fffc39fe0fffffffffffffffffffffffffffc7ff1fffffff
ff3ffe107fff1fffffcffc7ff1ff1fffffffffff87fffff7ff80101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff
ffffffff9f83fbe01e1fe7dcfffffffffffffffffffffffffffffffffc00fc07fffe19f0
1fffffffffffffffffffffffffffe1ff8fff3ffffffffe3fffff1fffffe3fe3ff8ff0fff
fffffff803fffff7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffe67fbe11fbe3ff1ff3d80fffffff
ffffffffffffffffffffffffff80fc07fffec1e03fffffffffffffffffffffffffffe1ff
8fff1ffffffffc1fffff0f1ffff3ff1ffcff8fffffffffe000ffffe7ff80101fffffffff
fffffffffffffffffeffffffff7ffffffffffffffff7f7fffffffffffffffff9ffffffff
ffffffffffffc33f9ef9f3e7ff1ff9c007fffffffffffffffffffffffffffffffffefc0f
fe7e01e67ffffffffffffffffffffffffffff0ffc7ff8ffffffffc03fffe003ffffdff8f
fe7f8fffffffff00403fffe7ff80101ffffffffffffffffffffffffffeffffffdf7fffff
fffffffffff0279f1ffbfffffffffff9ffffffffffffffffffffc39fbef9f3f1ff9ffcc6
03fffffffffffffffffffffffffffffffffe7f3ffc080fe67fffffffffffffffffffffff
fffff87fe3ffc7fff7ffffc0ffff007ffffeffc7ff3f8ffffffffc01fc0fffe7ff80101f
ffffffffffffffffffffffbf0e0f7bdf0f03b087b86737f398000606037b39b9fffffff9
ffffffffffffffffffffc3df9e73f3fc7f8ffe6ffbffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7ffffe001fe47ffffffffffffffffffffffffffffc3ff0fff1fff3fffffdffff10ff
fffe7fe3ff9f87fffffff81fff07ffe7ff80101fffffffffffffffffffffff3c062639ce
77332033303733f39809cc6263793999fffffff9ffffffffffffffffffffc3ff9e03f3ff
3f87ff1ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffcfffc3f8f3fc4ffffffffffffffff
fffffffffffffe1ffc7ff8fff8ffffffffff11fffffffff3ffc7c7fffffff07fffc3ffe7
ff80101fffffffffffffffffffffff3cf6f21bce73793733b33733f3999dccf227791981
fffffff8ffffffffffffffffffffc3ffbf13f3ff3f81ff8ffcffffffffffffffffffffff
fffffffffff8ffe03f9f7fc4fffffffffffffffffffffffffffffe0ffc3ffe3ffc7ff9ff
ffff03ffff3ffff9ffe3c3fffffff1fffff07fe7ff80101fffffffffffffffffffffff3c
66f243ce7379303bb07333f11c1cccf367311199fffffff8ffffffffffffffffffffc3ff
3e73f3ef1f80ffc7fc7ffffffffffffffffffffffffffffffff8fe003f3e7fc1ffffffff
fffffffffffffffffffffe23ff1ffe1ffe3ffcffffff07ffff1ffffcfff3c3ffffffe1ff
fff80fe7ff80101fffffffffffffffffffffff3ce6f263ce73793f39b3f333f19f9cccf2
66793939fffffff9ffffffffffffffffffffc3fc1e73c3e71f8c7fe7fe3fffffffffffff
fffffffffff47ffffff8fe07ff303fc1ffffffffffffffffffffffffffffff31ff8fff8f
ff1ffe7fffff07fffe3ffffc7ff9e3ffffffe3fffffc0067ff80101fffffffffffffffff
ffffff3ee67271c63333333833e333f3d99c0c0706793981fffffff8ffffffffffffffff
ffffc3ff9f03f1e03f0e3ff1ff1ffffffffffffffffffffffe001ffff9f07e7ffe631fc3
fffffffffffffffffffffffffffffe39ffc7ffc7ffcfff3fffff9ffffc3e7fff3ffce1ff
fffe07ffffff8007ff80101fffffffffffffffffffffff3f0e07f3030703b87c33f7f7fb
dc3e1c0f8fffffeffffffff8ffffffffffffffffffffc3ffbf07fbf87f1f1ff8ffc7ffff
fffffffffffffffff0381fffc1f33fffffe39f83ffffffffffffffffffffffffffffff38
ffe3ffe3ffe7ff8fff1ffffffc3c3fff9ffe01fffff00fffffffe007ff80101fffffffff
ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffff8ffffffff
ffffffffffffc3fffffffffff31f9ffc7fe3fffffffffffffffffffc7bffffff80f39fff
fff3cf83ffffffffffffffffffffffffffffff387ff1fff1ffffffe7ff8ffffffc1c7fff
c7ff01ffffc01ffffffffc07ff80101ffffffffffffffffffffffc07ffffffffffff3fff
fffff7ffffffff07fffffffffffffff8ffffffffffffffffffffc3fffffffffff01fcfff
3ff3fffffffffffffffffff03f7ffff83c73fffc0ff3c623ffffffffffffffffffffffff
ffffff983ff8fff9fffffff3ff8ffffff800ffffe7ff80ffffc0ffffffffffe7ff80101f
fffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff8
ffffffffffffffffffffc3fffffffffff81fe3ff9ff1ffffffffffffffffffc38000fff0
3e67ff800ff04407ffffffffffffffffffffffffffffff981ffeffffffffffffffc3ffff
f8e0fffffbffc0ffff87ffffffffffe7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffc3ffffffffff
fc1ff0039ff3ffffffffffffffffff1fc1801fc03e0fff000ffc0607e7ffffffffffffff
ffffffffffffffc00ffe3fffffffffffffc3fffff0f1ffffffffe0ffff0fffffffffffe7
ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff8ffffffffffffffffffffc1fffdffe3fffe1ff001cff3bffffffffffffffffc3f
e1ff81873e0fdf843fff07cfc1ffffffffffffffffffffffffffffe087ff1fffffdfe1f8
7fe1fffff9f1fffe7ffff0fffe1fffffffffffe7ff80000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffc1ff
fc7ff13fff0fe030e3e71ffffffffffffffbf81ff9ffc00f1f1f1cfc7fe007ffe0ffffff
fffffffffffffffffffffff0c3ff8fff9fdfc0f01fe07ffdfff1fffe1ffff8fffe1fffff
ffffffe7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff8fffffffffffffffffffff8fffe7ff31fff07c078f38e1fffffffffff
ffc3e19ffcffc70f9fbe1cf8ff8071fff07fffffffffffffffffffffffffffffc1ffc7ff
9fdf9e679ff07ffcffe3fffc03fff8fffe3fffffffffffe7ff80101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff
fffffc7ffe3ff00fff000f38f83e1ffffffffffffe0f87cffcffe78f8ffcfcf1e71df03f
f83fffffffffffffffffffffffffffffc0ffe7ff9fcffe7f9ff83ffe7ff7fff801fff8ff
fc3fffffffffffe7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffe3fff1ff007ffc01f18fc3ccfff
fffffffff83c1fe7fe7ff39fe7f8fe40033ffc1ffc1fffffffffffffffffffffffffffff
e47fe3ff9fcfe07f9ffc1fff3ffffff8f0e7f87ffc3fffffffffffe7ff80101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffff
ffffffffffffe11fff8ff867fff03f81fc78e7fffffffffc01f83ff3ff3ff9fff3f0fcc0
07ffff83ff0fffffffffffffffffffffffffffffe70001ff9fef807f3ffc0fffbffffff0
f0f3f87ffe3fffffffffffe7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffe18fffc7fe31fff8ffc3
fcf9e3fffffffff807f33ff9ff8ffc7ff9f805c17ffcffc0ff07ffffffffffffffffffff
ffffffffe7000cff9fe79e7e3ffe03ffcffffff001f3fc7ffe3fffffffffffe7ff80101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff8
ffffffffffffffffffffe1c7ffe3fe38fffc7f83f1f9f07cffffffc3ffc79ffcffc7fe3f
fcff0ffffffe7ff07f83fffffffffffffffffffffffffffff03fce7f9ff79e7f9c7f01ff
e3ffffe003f9fc7ffe1fffffffffffe7ff80101ffffffffffffffffffffffdfdfbffffff
fffcfffff9fffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffff3e3fff1fe1c
7ffe7f01f3f80000c3c3c3c7ff1fcffe7fe3ff3ffe3ffffffffe3ff83fc3ffffffffffff
fffffffffffffffff87f9f3f9ff39e679e3f80fff1ffffc3e7fc7c7ffe1fffffffffffe7
ff80101ffffffffffffffffffffff8f8fbfffffffffe7fff39ffffffffffffffffffffff
fffffff8fffffffffffffffffffffff9fff8fe3e7fff3e1ce7f0a039999981cfc03fe7ff
3ff3ffdfff3fffffffff1ffe0fe1fffffffffffffffffffffffffffffdff3f9e1ff19c73
9f1fc07ff8ffffe7fffe7c7ffe1fffffffffffe7ff80101fffffffffffffffffffdc1c1c
03073bbdfefe7c3c180cecde7ffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffe78
fffe7c7f3fff9c3e4fe1f8399f9f3bffc0fff1ff9fffffffff9ffffe03ffcfff07f0ffff
fffffffffffffffffffffffffffc7fef9e01c0f83f0fe33ffe7fffffffff1c7ffe1fffff
ffffffe7ff80101ffffffffffffffffff399cc8c67333919fcfc7999d8cce4ce7fffffff
fffffffffffffff8fffffffffffffffffffff87c7ffe38ff9fffc07f1f99f81981bf83ff
e07ff8ffcffffffffffffff801ffe7ff83f07ffffffffffffffffffffffffffffff87ff3
ff7df3fcff8fe38fff3fffffffff8c7ffe1ffffffffffff7ff80101fffffffffffffffff
f339cce6667b3909fcfc33c9d9ecc4867ffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff
fffff87f3fff38ffc7ffe1ff9e38f81999bdf3fffc3ffe7feffffbfffffffff008fff1ff
c3f27ffffffffffffffffffffffffffffff07ff9ffffffffffc7e1cfff9fffffffffc07f
fe1fffffffffffe7ff80101ffffffffffbf3878ff279cde6667b0101fcf9b3c809e404d8
7ffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffff87f9fffc0ffe3f861e09e787999
9999f3fffe1fff3ffffcf3feff3ffff1fc7ff9ffe3f33fffffffffffffffffffffffffff
ffe23ffdfffffff3ffe3f1e3ffcff87ffcffe07ffe1ffffffffffff7ff80101fffff871c
70c18707f0f9cde7667b3931fcf993d9c9cce4dc7ffffffffffffffffffffff8ffffffff
fffffffffffffc7f8fffe0fff1f860001cf879c3c1c383ffff8fff9fe7d8381c1c1deff1
fc7ffc7ff3e31fffffffffffffffffffffffffffffcf9ffc7ffefff8fff3f8f3ffe7f00f
f80ff07ffe1ff07fffffffefff80101fffff861c71e3c7dff0fccce707733939fe7bc19c
1c0ce4dc7ffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffc7fc7fff0ff79f0001c
01fc33cfffffefffffc7ffdfe733b9c9c9cde7f1fc1ffe7ff1278fffffffffffffffffff
ffffffffff1fcffe3ffc7ff8fff8f8f9fff7f1c7fe03f8fffe1fc01fffffffffff80101f
ffffffbffffffffff07e1c0f8707fbfdfe1bf83e3e1ffffffffffffffffffffffffffff8
fffffffffffffffffffffc3fe3fff8ff3ce38e3c01fe07dfffffffffffc3ffc7fb73fbc9
f9eceff1f8efff1ff827c7fffffffffffffffffffffffffffe3fe7ff1ffe3ffcfffc787c
ffc003f3ffc3f8ffff1f800ffffffff7ff80101ffffffffffffffffff31fffffffffffff
fffff8ffffffffe1fffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffc3ff1fffe7e
1c079e3c3cff87dfffffffffff81ffc3f8701bc9f9ec07f8f8e7ff8ff007e3ffffffffff
fffffffffffffffff83ff1ffcfff3ffc7ffe3c7e7f0007f9ffe1f8ffff0f0f07fffffff7
ff80101ffffffffffffffffff39ffffffffffffffffffc1ffffffce5ffffffffffffffff
fffffff9fffffffffffffffffffffe3ff8fffe7e1c0fff007c7fe31ffffffff0e038f003
fcf313d9d9cdcff879f1ffc7f80ff1ffffffffffffffffffffffff3fe11ff8ffc7ff9ffe
3fff1c3f1c000ff8fff071ffff001fc7ffffffe7ff80101ffffffffffffffffff7dfffff
ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffc3f
fc7ffe1e380fff80fe7ff01fffffffe00ffc0181f8f13319981dcffe3ff1ffe3f80ff9ff
fffffffffffffffffffffe3fc78ff8ffe3ffcfff3fff8e3f983c3ffc7ff8007fff807fe3
ffffff8fff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff9fffffffffffffffffffffc3ffe3ffc06380fffe1ff1ff9cfffffffce
1ff00f8ef07c783c3c7ffffffff9fff1fe0ffcfffffffffffffffffffffffe3f8fc7fe3f
f1ffe3ff8fffc61fc0ff3ffe3ffc003ffff1fff3ffffff07ff80101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffff
fffffe1fff1ffcc03ce7ffe1ff9ff9c7ffffff1f3f01ffcff73ffffffffffbfffffc7ff9
fe07fe3ffffffffffffffffffffffc1a1fe3ff3ff87ff1ffc7ffe00fc1ff8fff1ffe001f
fffffff1ff8ffe07ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffe0fff8fffe03ff3ffe1ffc7f9c3
ffffff0f903fffc06fbffffffffff9fffc3e3ffcff73ff1ffffffffffffffffffffffc00
fff3ff8ffe7ff8ffe3fff00781ffcfff8fff070ffffffff00003f867ff80101fffffffff
fffffffffffffffffffeffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffff9ffffffff
fffffffffffffc07ffc7fff87ff9ffc0ffe3f800ffffff0083fffe003ffffffffffffcff
c03f8ffe7ff1ff8ffffffffffffffffffffffdf8fff9ffc7fe3ffc7ff1fffc0101ffe3ff
c7ff0f87fffffff8000000e7ff80101ffffffffffffffffffffffffffffefffeffffffff
ffcfdfbffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffc03fff3fffc7ffcff8c
7ff1fe0e3fffff7c0ffffc001ffffffffffffe7e001fc7ff3ff8ffc7ffff3fffffffffff
fffffdfcfffc7fe3ff9ffe3ff8fffe000cfff1ffe3ff0fc7fffffffc01f001e7ff80101f
fffffffffffffffffffffff7fffe1fc61cffdffec3c0c0387fbbdffffffffffffffffff8
fffffffffffffffffffffe39fff1fffe7ffe7f803ff9ffff07fffffe3ffe79f81fffffff
ffdfff3e039fe3ff8ffeffe3ffff9ffffffffffffffff9fe7ffe3ff3ffc7ff1ffe7fff00
3e3ff8fff9fe3fc7fffffffffffc0fe7ff80101ffffffffffffffffff3b9b764e6060703
00bc9fcdc1c4407237b1cffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffcfff8fffe
7fff3f031fffffffe03ffffffff001fc73fffff9ffe7ff9f639ff1ffc7ff3ff1ffff8fff
fffffffffffff1ff3fff1ff9ffe3ff8fff1fff8fff1ffc7ff87e3fc3fffffffffffffee7
ff80101fffffeffffffe0feff319920ce4c67779999c9fc39ece6767b3b08fffffffffff
fffffff8fffffffffffffffffffffffe7ffe7fff3fff1c079ffffffff800fffc7fe330fe
f0ff9ffcfff3ffcff38ff8ffe3ff1ffcffffc7ffffffffffffffe1ff9fff8ffcfff3ffc7
ff8fffc7ff8ffe3ffe3c3fe0fffffffffffff807ff80101fffffc60000e60003f319981c
0406f2799d809fc39e5e676790300ffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffff
3fff3fff9fff8003cfffffffff801f00078ffc7ef03fcffe3ff9ffe7f00ffc7ff1ffcffe
3fffc7ffffffffffffffc0ffcfffe7e63ff9ffe3ffc7ffe7ffc7ff1fff3c7ff01fffffff
ffffe007ff80101fffff860000c60003f249981c070672799d849fc39e4e6767b0330fff
fffffffffffffff8ffffffffffffffffffffff3f9fff9fffcfffc063e7f7f87fffe7ce07
839fff3e0001c3ff3ffcfff3f81ffe3ff8ffe7fe1f9fe7ffffffffffffffce7fe7fff300
3ff8fff9ffe7fff3ffe7ff87ff887ff807ffffffffffc027ff80101fffffc60010ee7f03
f0e1980ce6e67279999c9fc19cce766733b38ffffffffffffffffff8ffffffffffffffff
fffffc1fcfff8fffe7ffe0e3e7e7f03f3fe7e667f91fff1f0e00e1ff9ffe7ffbfc3fff1f
fc7fe3ff0007c7ffffffffffffff9f1ff3fff0001ff00ff8fffbfff8fff1ffc7ffc07fff
03ffffffffff03e7ff80101fffffff3ffefe7ffff0e19366e60e0703819effccc0c0f070
77bbcffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffc3fc7ffc7ffe3ffe1f3e7f3ef9f
3ff1f273fc0fff8fbe0000ff8fff1fffffffff8ffe3ff9ff80c003fffeffffffffff9f8f
f8fff000060001fc7ff9fff87ff8ffe3ffe0ffffe1fffffffffe0fe7ff80101fffffffff
fffffffff0f1ffffff1fcf8fe3ffffffe3f9f8f8fffffffffffffffffffffffcffffffff
fffffffffffffc3ff1fff3fff9ffc1f3e7f3ff9f3ff8f379fc07ffc7ff1c000007ff9fff
ffffffc7ff1ff87fe3f803fffe7fffffffff1f87fc7ff07c000000fe3ffcfffe7ffc7ff1
ffe0ffffe1fffffffffc3ff7ff80101ffffffffffffffffff1f1bfffffffffffffffdfff
fffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffefff9fff9fff8ff8007
e7f3f01f1ffc723cfc33ffe3ff8f000000ffc7fffff6fff3ff8ffc7ff3ffe1fffe3fffff
fffe0003fe3fe1ff000ff07f1ffe3fff3ffc7ff8ffe1fffff0fffffffff87ff7ff80101f
fffffffffffffffff1fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
fffffffffffffffffffffefff8fff8fffc7f8007e7fbe11f3ffe701c7a71fff9ffcff80f
003fc7ffff073ff9ffc7fe1ff1fff1ffff3ffffffffe0003ff3f83ffc0fff83f8fff1fff
1ffe3ffc7fc3fffff0fffffffff0fff7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff03ffc7ffc7f
fe3f000fe7f9ef9f3ffe201e7279fff9ffe7ff9ff03fe3fffc0f1ff8ffe3ff1ff9fff8ff
fe3ffffffffc7ff1fe070ffffffffc1fc7ff9f878fff1ffc7f87fffff0ffffffffe1ffef
ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff9fffffffffffffffffffff01ffe3ffe3ffe1f01cfe7fdcfbf3fff039e377cfffc
ffe3ffcffc07f1ffc01f9ffc7ff3ff8ffc7ffc07fe3ffffffff8fff8fe001ffffffffe0f
e3ffc001c7ff8fff3f0ffffff8ffffffffc3ffe7ff80101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffff04f
ff9fff9fff8007ff87fcefbc3fffc7ff037e7ffe7ff1ffe7fe03fcffc03fc7fe3ff9ffc7
fe3ffe03fe3ffffffff9fffe7cfc3fffffffff07f1ffc00003ffe7ff9f0ffffff8fffe03
ff07fff7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff8ffffffffffffffffffffe1e7ffcfffcfffc00fffc7c0e63f3fffe7ff
c33f3fff3ff8fff3fe01fe7fe407e7ff1ffcfff3ff1fff30181ffffffffffffe11fe3fff
ffffff07f8ffc07801ffe3ffc41ffffff87ff800000fffe7ff80101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff
ffffe1f1ffe7ffe7ffc01e7fe780707f7ffff3ffe19f8fff9ffc7ff9fc61fe7ffc01f1ff
0ffc7ffbff8fff9c001fffffffffffff03fe3fffffffff87fe3f80fc00fff1ffe03fffff
fc3fe000003fffe7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffff1f9ffe3ffe1ffc01e3fffffffff
fffffbfff01fcfffc7fe3ffcf870ff1ff8e1f8ff8ffeffffffc7ffcfe787ffffffffffff
87fc7fffffffffc7ff1f0e7f007ff87fe0fffffffc3f80f800ffffe7ff80101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff
ffffffffffffe1fc7ff8fff9ffc0003ffffffffffffffffff81fe7ffe7ff1ffe60f87f8f
f9fcfc7fcfffffffffe3ffe7ffc7ffffffffffffffc0ffffffffffc3ff8e1f3fe01ffc3f
81fffffffe0c07ffcfffffe7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffe1fe7ffc7ffcffc0003f
fffffffffffffffffc1ff3fff7ff8ffe03fc3fc7f1fffe3fe7ffffc7f3f3fff3ffe1ffff
ffffffffff83ffffffffffc3ffc43f9ff80ffe3f07ffffffff001fffffffffe7ff80101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
ffffffffffffffffffffc3ff3ffe7ffe7f8707ffffffffffdffffffffe1ff9ffffffc7ff
0ffc1fe3f3ffff1ffe7e7f03c0f9fff9fff07fffffffffffff8fffffffffffe1ffe07fcf
fe01ff8c0fffffffff807fffffffffe7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffc3ff8fff3fff
3f871fffee6672660ee40ee0fe0ffffffffff3ff1ffe1ff1fffe7f8ffe7e7e799c7cfffc
fff01fffffffffffff8fffffffffffe0fff07fe7ff807fc01fffffffffe1ffffffffffe7
ff80101000000000000000000000100004001f3000001c00000010002000000000000000
20000001ffffffffffffffffffff83ffc7ff9fff1e0f1fffcc66724ce664eeee7e07feff
fffff1fc1ffdfff8fffc7fc7fe7e7e799e7e3ffc7ff807fbffffffffffc7fffffffffff0
7ff0fff3fff007c0ffffffffffffffffffffffe7ff801010000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000001ffffffffffffffffffff81ff
e3ffc7ff8c1e0fffcc76121ce666e6ee7ce6fe7f3ff9f8f83ff9fffc7ff07fc7fe7f3e79
fe7f1ffe3ffc63f1ffffffffffe1fffffffffff01fe0fff9fff80001ffffff8003ffffff
ffffffe7ff80101fe3fff7ffffffffe3e41fe1d1603a400ee02fe75ee003e003c010007f
dbdfd3ffeffffff8ffffffffffffffffffff00fff1ffe7ffc03e07ffed26021cf7674660
fcfe7e7f9ff9fc707ff0fffe3fe0ffe3fe7f3f33fcff8fff8ffe70f0fffffffffff03fff
fffffff80fe03ffc7ffc0001fffff00001fffffffffffff7ff80101fe3fffffffffffff3
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff
ffff0e3ff8fff1fff03e03ffe386430ef767c664fcfe7e7f9f00fe00fff8ffff1f80fff1
fe7f9f03f8ffc7ffcffe3c00fffffffffffc03fffffffff863c11ffe3ffe300000000003
c0ffffffffffffe7ff80101fe3fffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffff8f1ffc7ff8fff87f01ffe3c77366
0f060ee0fc3e7f7f9f39ff03fff07fff8f0cfff9fe7f9f3bfe7ff3ffe7fe1f007fffffff
ffffc07ffffffff871c38ffe3fff20600000007fe0fffffffffffff7ff80101fe3ffffff
fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffff
ffffffffffffdf1ffc7ff87ff87ff9ffc7c7f7ff1fff1ff8fc7cff7f9f3bff07fff07fff
8c0cfff9fe7fce73bcfff1fff3fe0f8e3fffffffffffe01ffffffff8f1c7c7ff1fff01ff
00000ffff0ffffffffffffefff80101fe3fffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffff8ff8ffe1ffe70f87dfcff
c7cffffffffffffefcfcff3fdf93fe0fff063fffc4001ffcf87fce739cfff8fff9fe27ff
3ffffffffffffe0ffffffff87c07e3ffcfff83fffffffffff87fffffffffffe7ff80101f
e3fffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1
fffffffffffffffffff0ffc7ff1fff00703c7e3fefcffffffffff87f3cfcffbfcfc3fc3f
fe021e7fe00007fe3e780703c0fffc7ffcfe71ff9fffffffffffff87fffffff87e07f1ff
e7ff0ffffffffffff87fffffffffffefff80101fe7fffffffffffff3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffffffff07fe3ffc7ff80
201c1f3ffffffffffffffdff1cfcff9fe7e1f87ffc001e7ff0fd03ff3ff807cfe3e7ff3f
fc7c78ff8fffffffffffffc1fffffffc7f87f9fff3fe0ffffffffffff87fffffffffffff
ff80101fe7ffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff81fffffffffffffffffff87ff0ffe3ff80038c3f8fffffffffff8fffff80f87fcd
e3f3f0fff9f00e3ffcfff1ff1fffffffffe3ff838033fcffcfffffffffffffe07ffffffc
3fc7ffffffff1ffffffffffff8ffffffffffffe7ff80101fe7ffffffffffffe3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffffffdf1ffc
fff1ff820fc07fcffff3fff3ffc7fcffe0fef00c03fbe1fff1fc1e1ffe7ff0ffc7ffffff
fff3ff83c003fe3fc7fffffffffffff83ffffffc7feffffffffffffffffffffff0ffffff
ffffffe7ff80101fe3ffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff0fffffffffffffffffff878ffe7ff8ff833fe07fe7fff1fff9ffe3fe3f
f0fef83e17ff83fff1ff1c0fff3ff87fc7ffffff7ff9ff83ffc7ff1fe3fffffffffffffe
1ffffffc7fffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffefff80101fe3ffffffffffffe7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffff
ff83cfff3ffcff80fff0fff1fff8fffcfff3ff3fe0ffffffffff0ffff1fffe07ff9ffe7f
f1ffcfff3ff87f83ffe3ff8fc187ffe3ffffffff801ffffc7ffe1f07be0f0fffffffffff
83ffffffffffffffff80101fe3ffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffff83e3ff0ffe3f80fff8fff8fffcfffe
7ff1ff8fc0fffffffffe3fffb9fffe03ffcfff1ff0ffe7ff1ffc3ff9fff3ffc7c000ffc1
ffffffffe00ffffc33fc4e67bcef07fffffffffe07ffffffffffffe7ff80101fe3ffffff
ffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffff
ffffffffff87f1ffc7ff1f837ff8fffcfffe7ffe3ff9ffcf873ffffffff87fff11fffe01
ffe3ff0ffc7ff3ff8ffe1dfc7ff9ffe38c380008ffffffffffc7fffc33f9e4f3bcf7e7ff
fffffff81ffffffffffffff7ff80101fe3ffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff83fffffffffffffffffff0ff8ffe3ff8f831ffc3ffe
7fff1fff3ffcffe7879ffffffef0ffff0083fe0cfff3ff8ffe3ff8ffe7ff01fe3ffffff1
8ccf801c3fffffffffc7fffc73f9e0ffbff207ffffffffe07fffffffffffffe7ff80101f
f1ffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807f
fffffffffffffffffe0ffc7ff1ffc7838ffc1fff3fff8fff9ffe7ff00fcffffffe01ffff
8003ff067ff9ffc7ff1ff87fe1ff83ff3fffdff9c1c7ff1e03f0ffffffc7fffc7019e4ff
bff607ffffffffc1fffffffff01fffe7ff80101ff0ffffffffffffc7ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffffc0ffe3ff8ffe387
c7fc0fff9fffcfffcffe3ff81fc7ff9ffe07ffe3c007ff873ffcfff3ff8ffe3ff9ffc7ff
f7ffcffff7cfffce00607fffffc7fffc71c8e6671ee647ffffffff83ffffffff8003ffe7
ff80101ffc7fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff81fffffffffffffffffff807ff0ffc7ff107e3f807ffcfffc7ffe7ff1ff83ff3ffcf
fe1fffc1e1ffff839ffc7ff1ffc3ff1ff87ffffff7ffe7ffffffffc61c020fffff83fffc
73ce0f0607060fffffffff07ffffffff0000ffe7ff80000fff3fffffffffffc7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffff0f1ffcf
fe3ff807f1c021ffe7ffe3fff3ff8ff03ff9ffe7fc3fff8078ffff83c7fe3ffcffe3ff8f
fe7ff7fff1ffe7ffffffffe61f83801fff80fffe73cf3fffbfbfbffffffffc0ffffffffe
07e0fff7ff80101fff9fffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc27ffffffffffffffffffe1f8ffe3ff1ffc01fc0370fff3fff1fff9ffc7e0
3ffcfff3f07ffe1c7c7fffc3e3ff0ffc7ff1ffc7ff3e7330103bc7bdc19cc1f83fe0600f
ff1801fc701fffffffffffffffffe01ffffffffc1ff87ff7ff80101fff1fffffffffffe3
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffffffffffffffffffe
03fcffe3ff8ffe00fe07fcfff1fff8fff8ffe7879ffc7ff3c1fffc38fcffffc3f3ff8ffc
3ff8ffc3ff86e72637b3c739b99d99f87ff07f87ff300000f83ffffffffffffffffe00ff
fffffff87ffc7fe7ff80101fff1ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff03fffffffffffffffffff07fe7ff1ffc7ff80fe1ffe7ff8fffc7f
fc7ff00f8fff3ff007fffc38ffffffc3f9ffc7fe1ff87ff3ffce4336379393393dd999f8
7ff80fc3fe038000ffffffffc7fffffffffc03ffffffffe0fffc3fe7ff80101fff1fffff
fffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffff
ffffffff07fe3ff8ffe3ff807c0fff3ffc7ffe7fff3ff83fc7ff1ff03ffffe01ffffffe1
fcffe3fe0ffe3ff8fffe5b782793bb393ddd83fc7ffe0181fe07871c07ffff3f0fffffff
ffc01fffffffffc1fffe1fe7ff80101fff1ffffffffffff1ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff83ffffffffffffffffffffc7ff1ffe7ff1ff801807ff8f
ff3fff1fff1ff83fe3ffcfc07fff8f07fffffff0cc7ff9ef87ff1ffc7cfe5d7637b33939
39dd9ffc3fff8188000f0f1c300fff9e1fffffffff01ffffffffffc3fffe0fe7ff80101f
ff9ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffff
fffffffffffffffde3ff8ffe3ffcff8700e3ffc7ff1fff8fffcfe03ff1ffe703fffe0387
fffffff0003ffc0ff03f8ffe31fe3c3070333c0181c99ff03fffe188003f0f8c3fc7ffcc
3ffffffffe07ffffffffffc3ffff87e7ff80101fff9ffffffffffff3ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffffffffffffffff8f9ffe7ff1ffc7f07
c1f1ffe3ff8fffc7ffc7819ff8ffe01ffff807c3ffffff987c1ffe0ff80fc7ff03fe3e38
f87f7f83c3e1ffe07ffffbc0f0ff0fc01fe1ffc07ffffffffc1fffffffffff83ffff87e7
ff80101fff9ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f07ffffffffffffffffffff07cfff3ffcffe3f07e1f9fff3ffc7ffe3fff303cffc7fe03f
fff8ffe3ffffff187f8fff1ffc1fe3ff87fe3e3fffffffffffffffe3ffffffe1ffff0ff0
0ff07fc1fffffffff83fffffffffff87ffffe3e7ff80101fff9ffffffffffff07fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffff87c3ff8ff
c7ff1f07e1fcfff9fff3fff1fff807e7ff3fc0fffff1fff1ffffff3c0fc7ff001e3bf8ff
c7fe3f7ffffbffffffffffff1fffffffffff0ffe07fe0f83fffffffff0ffffffffffff87
ffffe1e7ff80101fff9ffffffffffff83fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff0fffffffffffffffffffffcff1ffc7ff3ff8f0780fe3ffc7ff9fff9fff80ff3
ff9f07ffff71feffffffff3e03e3fc000f19fc7df3ffffffffffffffffffffff0fffffff
ffdf8fff01ff8707fffffffff1ffffffffffff87fffff1f7ff80101fff8ffffffffffff8
3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffff
ff8ffe1ff1ffe70f00ff1ffe3ffcfffe7ff81ff9ffc01ffffe38fc7fffffff3fc07880e3
c781fe38f1ffffffffffffffffffffff9fffffffffcff1ff00ffc01fffffffffe1ffffff
ffffff87fffff1f7ff80101fffcffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffe7ffc7ff0ffcfff01f187f8fff1ffe7ffe
3ff03ffcff807ffffe38fc7fffffffbff81c03f3e7c1ff00f8fffffffffffffffe07ffff
ffffffcfffc0e0e7847fe03fffffffffe1ffffffffffff87fffff0f3ff80101fffcfffff
fffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffff
ffffffc1ffe3ff87fe3ff81f1c3fcfff8ffe3fff1fe01ffe7f01ffffff1c787fffffffff
fc043ff9e3e1ff83fc7ffbfffffffff0003ffffff9e067809cc46727c03fc07fffffffff
e1ffffffffffff87fffff1f7ff80101fffcffffffffffff1ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffc1fff0ffe3ff1ff83c1e3fe3ff
c7ff0fff8fe1cfff380fffff9f1c00ffffffffe7ff803ffc73f9ffc3fe3ffc7ff7ff9e00
0fffcffff9e667989cce4f27e00e007fffffffffe1ffffffffffff87ffffe1f7ff80101f
ffc7fffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fe3ff
ffffffffffffff80fffcfff1ff8ff83c1e1ff1ffe3ffc7ffc7e3e7ff003fffff8f0e03ff
ffffffc7fff83ffe23f9ffe3ff1ffc3ffbff8001ffffe7fff9e067c18cde4f37f800023f
fffffffff0ffffffffffffc3ffff83f7ff80101fffc7fffffffffff1ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff87c00fffffffffffffff0cfffc3ff8ffc7f878
0f0ff8fff1ffe3ffe3e3f7f802ffffff8c07cfffffffffc7fffe007f03f87fe3ff8fff1f
f8e0007fffffe3fff9f067f18cce6733fc000f1ffffffffff0ffffffffffffc3fffc07f7
ff80101fffc7fffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff07c00ffffffffffffffe1e3fff1ffc7fe3f8780f0ffc7ff8fff1fff1e3f0000fffff03
c003ffffffffffc7ffffc03f83f83f88ffc7ff9ffc001fffffffe3fff9e667c8dcce6073
fff0ff1ffffffffff83fffffffffffe3fffc1ff7ff80101fff8ffffffffffff83fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ce307fffffffffffffc3f3fff0ffe
7ff1f0f18f8ffe7ffc7ff8fff9c380007ffffc01c1c3ffffffffffcfffffe00fc7f03c38
ffe7ff8fc0007fffffffe3fff9e0e1c19fe1f0f07fffff0ffffffffffc1fffffffffffc3
fff03fffff80101fff8fffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc6f87fffffffffffffc7f9fff8ffe3ff1f0f1878fff3ffe3ffc7ffcc0000f
fffffc70e3e7ffffffffffcffffffe03e3f81c3c3ff3ffc0003ffffffffff3fff9f1f3f7
fffbffffffffffc3fffffffffe07ffffffffffe1fff0ffffff80101fff8fffffffffffff
87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87f81ff87fffffffff87f
87ffc7ff8ffc70f18787ff8fff1ffc3ffe0003fffffff8fcf1efffffffffffcfffffffc0
63ffc7fe1ff9fc0007fffffffffffffff07fffffffffffffbfffffe07fffffffff03ffff
ffffffe0ffe1ffffff80101fff9fffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe0007fc03f07fffffffff8ffc3ffe1ff87fe70e383c3ffc7ff8fff1f
fe06fffffff8f8fc71ffffffffffffc7fffffff001ffe3ff8ffcc000fffffffffffff9ff
c07fffffffffffff0ffffff83fffffffffe0fffffffffff07fe3ffffff80101fff9fffff
fffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe80007fe03303ffff
fffff0fff1fff8ffe3ff10e3c3c1ffe7ffc7ff8fff0fffffffe038fc71ffffffffffffc3
fffffffc00fff1ffcffc003ffffffffffffff9ffffffffffffffffff87fffffe0fffffff
fff07ffffffffff07fe3ffffff80101fff9ffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc03f01ffc21001fffffffe0fffcfffc7ff1ff80e3ffc0fff1
ffe3ffc7fe1fffffffc018fc7bffffffffffffe3ffffffff803ff8ffe3c001ffffffffff
fffff8ffffffffffffffffff83ffffff00fffffffff83ffffffffff87fc7ffffff80101f
ff9ffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffe07fe
33300fffffffe07ffc3ffe3ff8ffe0e3ffc07ff9fff1ffe3fc1fffffff87bc7c7fffffff
fffffff1ffffffffe003fc7ff0003ffffffffffffffffcffff0fffffffffffffc1ffffff
c03ffffffffc1ffffffffffc3fc7ffffff80101fff9ffffffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc07fff03ff7ff907ffffffe03fff3fff1ffc7ff0c3
dfc03ff8fffdfff9f81fffffff87fc38fffffffffffffff9ffffffffe7007e3ff000ffff
fffffffffffffc7ffec3ffffffffffffe0fffffffe1ff87ffffe0ffffffffffc3fc7ffff
ff80101fff9ffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83
ffffc1ffffff07fffffff38fff9fff8ffe3ff0c387c81fe07ffc3ffcf88fffffffc7fe00
fffffff7fffffffe7fffffffe7c0001fe03ffffffffffffffffffc7fffe0ffffffffffff
f07fffffff9f801fffff01ff0ffffffe1fc3ffffff80101fffcffffffffffffffe3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ffffe0ffffff0fffffffffc7ffc7ffc7
ff1fe0c783cc0f803ff007fc701fffec7fc7ff83ffffffc0fffffffe3fffffffe7f80007
80fffffffffffffffffffcfffff03ffffffffffff87fffffffc20007ffff8000003ffffe
1fc3ffffff80101fffcffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffff87ffffe0fffffff9fe3ffe3fff1ffcf81c70fcc20001fe001fe303fff0c
7fc7e7ffffffffc07ffffffe3fffffffe7ffc00007fffffffffffffffffffffffff81fff
fffffffffc3fffffffc01fe1fffe00000003fffe1fe1ffffff80101fffc7ffffffffffff
ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffffc3ffffc1fffffff0ff1
fff1fff9ffc783c70fce0007000000ff00fff00c40e3c7ffffffff8c7fffffff3ff3e0ff
fffffe000ffffffffffffffffffffdfffffe1ffffffffffffc3fffffffc7fff000000000
000003fc3ff07fffff80101fffe7ffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc07fffffc3ffffc1fffffff0ff8fff9fffcfff003861fcf0067c007f07f
80ffe0fe00610fffffffff8e7fffffff3ff1c03f3ffffff87ffffffffffffffffffff8ff
ffff1ffffffffffffc3fffffffe7fff80000000fffc000207ff80fffff80101ffffbffff
ffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01fffffe1ffffe1fff
ffff0ffc7ffc7ffe7ff807863fcf01e7e0c7fc3fc0fc71fe0c781fffffffffc67fffffff
bff18e1e3cfffffffffffffffffffffffffff0fffffff9fffffffffffc3fffffffe3ffff
cbeffe0ffffe0000fffc07ffff80101ffff9ffffffffffffffe03fffffffffffffffffff
fffffffffffffffc03fff000fffffe1fffff3fffffff8ffe3ffe3ffe3ff81f003fcff7e3
ffc7fe1f803c71cf1e3c3fffffffffe070ffffffbff10e007cfc3fffffffffffffffffff
fffff1fffffff8fffffffffffc3ffffffff3ffffffffff87fffff801ffff00ffff80101f
fff8fffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffff0003fe070fffffe1f
ffe1ffffffffcfff1fff1fff1ff83f003fc3ffe3ffc7ff1f0318f0071c7ffffffffffff0
787fffff9ff01f0078f801dfffffffffffffffffffffe3fffffff07ffffffffffc7fffff
fff3ffffffffffe3ffffffe7ffffc007ff80101ffffcffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffc0000fc0f1effffe3f1fc1fffffffc0fff1fff0fff8ff0fe00
7fc1ffe7ffc7ff100781f03f00fffffffffffff0f8ffffff1fe03e10f8f0031fffffffff
fffffffffffff7fffffff07fffffeffff87fffffffe3ffffffffffe1fffffffffffff807
ff80101ffffc7fffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff83fc0781f3
c7fffc3c0fc3fffffffc03ff8fffc7ffc7e0fe1effc0ffe7ffc7ff800fc1f0ff01ffffff
fffffff1fff0ffff3fe03f11f9f8ff1ff3fffffffffffffffffffffffffff81fffffcf7f
f0fffffffff3fffffffffff07fffffffffffff87ff80101ffffe3fffffffffffffffe7ff
ffffffffffffffffffffffffffffff87ff0001ff83fffc780787fffffffc03ffc3ffe3ff
e001ff1fffcc7fe7ffc7ff801fe1f8f387fffffffffffff3fff8fffe3fe03f01f8f0ff1f
f0ffffffffffffffffff9ffffffffe00f3800e3fe1fffffffffbfffffffffffc1fffffff
ffffffe7ff80101fffff3ffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffff70f
ffe001ff803ff8f80387fffffffc38fff1fff1fff003f79fffc07fe7ffc7ff84ffe0f801
ffffffffffffffdffff9fff47fe11f03f9f0070ff0e3dfffffffffffffff1fffffffff00
70000c1fe3ffffffffff7ffffffffffe07fffffffffffff7ff80000fffff9fffffffffff
fffff8fffffffffffffffffffffffffffffff300fffe61ffc00ff8f0e387fffffff87c7f
f8fff8fff007e39fffe0ffe7ffc7ff87ffe0781fffffffffffffff9fffffe1c1ffe38f83
f1f00701f0e38ffffffffffffffe1fffffffff807000580fc3ffffffffff3fffffffffff
81fffffffffffff7ff80000fffff8ffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffff
ffff70003ffe7bfffe01f1f1e387fffffff87e3ffc7ffc7ff07fc39fffe1ffe7ffc7ff07
ffe41dffffffffffffffff1ffffff0c3fff3c78780f1cf00e0e30f1ffffffffffffe3fff
fffffff0783fff8fc3fffffffffe1fffffffffffe07ffffffffffff7ff80101fffffc7ff
fffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffe30003ffe3fffff0061e1f18fffff
fff07f1ffe3ffe3fe07f879fffe7ffe7ffe7f807ffc71fffffffffffffffff1ffffff9ff
ffffffc78011fe1860631f1ffffffffffffe1ffffffffffefbffffc7c7ffffffffff1fff
fffffffff83fffffffffffffff80101fffffc7ffffffffffffffff83ffffffffffffffff
fffffffffff03800380e0fffffe061e1f007fffffff0ff8fff1fff1fe21f0f83c7c7ff83
ffc7e0e3ff8fffffffffffffffffff3fffffffffffffffff80100e1c60071f1c07ffffff
ffff3fffffffffffffffffc7c1fc03fffffebfffffffffffff8ffffffffffff7ff80101f
ffffe3fffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff8019ff38000ffffff86000
8003ffffffe0ffc7ff8fff8fe0000f0190c4e703fe0387e3ffffffffffffffffffffffbf
fffffffffffffffffff8060063070e1803ffffffffffbfffffffffffffffffc3c00000ff
fffcffffffffffffffc3ffffffffffe7ff80101ffffff1fffffffffffffffff87fffffff
fffffffffffffffffe001ffff8001ffffffce0000001ffffffe07fe1ffc7ffe780001f0c
9dc4e723f8001fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff860043070038
f1ffffffffffdfffffffffffffffffc3e000007ffffcffffffffffffffe0fffffffffff7
ff80101ffffff9fffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffff8000fffff807fff
ffffe380e000ffffff823ff1fff3fff003003f0c81c0e703f0e43ff3ffffffffffffffff
ffffffcffffffffffffffffff7fffff0c3870031f8e03fffffff8fffffffffffffffffc3
f801fc3ffffcfffffffffffffff07ffffffffff7ff80000ffffff9ffffffffffffffffff
1fffffffffffffffffc7ffffc03f01ffffffffffffffc3f1f1181fffff031ff8fff1fff0
071fff00e0e0e7c3c7e7fff3fffffffffffffffffdffffc7fffffffffffffffff3ffffff
e7873c31f8c01fffffffc7ffffffffffffffffc3fffffe1ffffcfffffffffffffffe1fff
fffffff7ff80000ffffffcffffffffffffffffff9fffffffffffffffff83fffec07ff000
ffffffffffffc3f1f31c0fffff878ffe7ff8ffc0079fff01d9e0e7831fc7ffffffffffff
fffffffffcfffc01fffffffffffffffff1ffffffffc63c31f8878c7fffffc3ffffffffff
ffffffc3fffffe1ffff8ffffffffffffffff87fffffffff7ff80000ffffffcffffffffff
ffffffffcfffffffffffffffff81fffcc1fffc003fffffffffffc3f1e31e13ffffc7c7fe
1ff007803f9fff0fc1e1c1823fc7ffff819fdee7c1c3e3ff7c0e0403ffffffffffffffff
f1ffffffffff3c71f08fc43fffffe3ffffffffffffffff81fffffe1ffff1ffffffffffff
ffffc3fffffffff7ff80101ffffffc7fffffffffffffffffc7ffffffffffffffff803ffc
07fffffc3fffffffffffc3f1e31e31fff807f3ff8ff001807f9fff0fe7f3efe27fc7ffff
3ccccec99099c1ef3ce6c673fffffffffffffffff1fffffffffffc71f18fee3c7fffffff
ffffffffffffffc3fffffe1fffe3ffffffffffffffffe1fffffffff7ff80101ffffffeff
ffffffffffffffffe3ffffffffffffffff003ff81fffffffffffffffffffe3f1e71f607f
c003f1ff87e000007fbfff03fff7ffe0ffefffff7cccce9cbd9dbfef7de4ee77ffffffff
fffffffff3fffffffffffe70c19ffe3c6ffffe7ffffffffffffffffffffffe1fffe7ffff
fffffffffffff0fffffffff7ff80101ffffffcffffffffffffffffffe3ffffffffffffff
ff187ff07fffffffffffffffffffc3f1c61fc0100001f8ffc7c1801fff3fff81ffe7ffc0
ffcffffe7fcd84bf818101ef7de60e71fffffffffffffffff3fffffffffffff8071ffe3c
c7fffe3fffff77fffffffff1fffff83fffc7fffffffffffffffff87fffffffe7ff80000f
fffffcffffffffffffffffffe3ffffffffffffffff1cf3e0ffffffffffffffffffffe1e3
c61fc00000007c7fe1c7c01fff3fff8fffe7ffc1ffc7fffe0fcc989ff19101ef7de7ce70
ffffffffffffffffe3fffffffffffffc0f8ffe38c7cffe1f87f8303fffffffe0ffff807f
ffcffffffffffffffffffe3fffffffe7ff80000ffffffeffffffffffffffffffe3ffffff
fffffffffc1fe381ffffffffffffffffffffe0c3c607800007e01e3ff00fe11fff3fff8f
ffe7ffc7ffc7fffe7fc49c9dd991b9c73cce8e007fffffffffffffffe3ffffffffffffff
ffc71e78c0067f8e03c0781fffffffe0ff1001ffff8ffffffffffffffffffe3fffffffef
ff80000ffffff9ffffffffffffffffffe7fffffffffffffff81fe003ffffffffffffffff
fffff007c703800007f0071ffc1ff39fff1fff8fffe7ff87ffe7fffe7fe1ffc1c3c3c383
0e1f1f1c7fffffffffffffffe7ffffffffffffffffe01c79c00c07fe0fc1fe3cfffffff0
f80007fffc0fffffffffffffffffff3fffffffe7ff80101ffffe71ffffffffffffffffff
e7ffffffffffff83fc01e007fffffffffffffffffffffc0fc7e38ff807f8018ffe1fe79f
ff1fffcfffe7ff07ffe7fffe79fffffbeffffffffffffffe3fffffffffffffffe7ffffff
ffffffffffe07c71e61c03ffffe3fffc3ffffff000003ffff81fffffffffffffffffff3f
ffffffe7ff80100feff803ffffffffffffffffffc7ffffffffffff01f800c007ffffffff
fffffffffffffe1fc7ffdff807fc00c7fe1fc79fff3fffcffff7fe07ffe7ffff01ffffff
fffffffffffffffe7fffffffffffffffcffffffffffffffffffffc11e63861fffffffffe
1ffffe0000fffffff0ffffffffffffffffffff1ffffffff7ff80101003f087ffffffffff
ffffffffcffffffffffffe00807c038fffffffffffffffffffffffffc787fff807fce0ff
ffbfcf9fff7fffffffffff6fffe7ffffc7fffffffffffff7fffffffffffffffffffffff8
0ffffffffffffffffffffc01e078f0f8ffffffffb83ff8001fffffffe3a3ffffffffffff
ffffff1ffffffff7ff8000100007ffffffffffffffffffffc7fffffffffffc7e01fe001f
ffffffffffffffffffffffffc001fff187fc7fffffffffffffffffffffffffffffe7fff3
ffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffc1e0f870c0
3ffffffffc1ff0021fffffffe000ffffffffffffffffff1fffffffe7ff80000ffcdfffff
ffffffffffffffffe003fffffffff8fe03fe007fffffffffffffffffffffffffe00001f1
87fc7fffffffffffffffffffffffffffffe7e7f3ffffffffffffff887fffffffbfffffff
ffffffe31ffffffffffffffffffffff7e1f801801ffffffffff9f0bf1fffffffc0001fff
ffffffffffffff9ffffffff3ff80000ffffffffffffffffffffffffff000fffffffff8fe
1ffe3ffffffffffffffffffffffffffff07800f1820fffffffffffffffffffffffffffff
e3e7c1f3ffffffffffffff8c7ffffffe3fffffffffffffc31fffffffffffffffffffffff
f1f1838f8c3ffffffff8e1fe1fffffffc0001fffffffffffffffff9ffffffff7ff80000f
fffffffffffffffffffffffffffc0ffffffff9fe3fe83fffffffffffffffffffffffffff
fffe0031801ffffffcffbffffffffffffffffffff3e7c1e3ffffffffffffff8e7ffffffe
3ffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffbf1c38f8c07fffffff841fe3fffffff
c1ff87ffffffffffffffff9ffffffff3ff80101fffffffffffffffffffffffffffff8fff
fffff1fc7e007fffffffffffffffffffffff9ffffffffc01c03ffffffcff1fffffffffbf
fffffffffbe7bf83ffffffffffffffc0fffffffe3ffffffffffff8303fffffffffffffff
fffff1fffff0031ff803fffffffee1fe7ffffff983ffc1fffbffffffffffff8ffffffff3
ff80101fffffffffffffffffffffffffffffc7fffffff3fc7c007fffffffffffffffffff
f9e707bcf6f7fe01e77ffffe7c0219c7c700f80f00f3e0fcffc73fc3ffffffffffffffe1
fffffffe7ffffffffffffdffffffffffffffffffffffe0fffff8071ff8e1cfffffffe1fc
7ffff0000ffff07f807fffffffffff8ffffffff3ff80000fffffffffffffffffffffffff
ffffc7fffffff3f07807fffffffffffffffffffffcece3bc66e7ff39fff8f9e01c0018c3
c60070070071c078ffc73fe3fffffffffffffffbfffffffe7ffffffffffffffffbffffff
ffffffffffff74fffffe0f9ff8718fffffffe1f83fffc0060ffff800003fffffffffff8f
fffffff7ff80000fffffffffffffffffffffffffffffe0a1ffffe3c0f0ffffffffffffff
fffffffffc1cf3bc2627ff38fff8f9c00e1c38f3c73c31e31c318c01ffe63fe1ffffffff
fffffffffffffffc7ffffffffffffffff3fffffffffffffffffe3fcfffffff8f78018f1f
ffffe0f87fff070e1ffffc00001fffffffffff8ffffffff3ff80000fffffffffffffffff
fffffffffffff00007ffc601e3fffffffffffffffffffffffe3cf7bc0607ff807ff8f1c7
c73c79f3c73c73f73c731e01ffe47ff3fffffffffffffffffffffffcffffffffffdcdef8
703fdffe1f1ffe1f0ffe7fc7ffffffc030030c1bfffff0f8f0003ffc3fffff807c0fffff
ffffffdffffffff7ff80000ffffffffffffffffffffffffffffffffc007fcc1fc7ffffff
fffffffffffffffffe3ce738c4e7ff833ff8f18fc73c71f3c60063fe1c703e23ffe7ffe3
fffffffffffffffffffffff8f9fffffffb980c703219d9ccce4cecc40ffc7fe3ffffffc0
61870071fffff0f80000fffc7fffffffff87ffffffffffefffffffe7ff80101fffffffff
ffffffffffffffffffffffff601f8e3fc7fffffffffffffffffffffffe1ec60ce6f7ff80
1ff8f18fc71c71f3c600e3fe00f07e23ffe7ffe1fffffffffffffffffffffff8c8ffffff
f7319e73b399d9c9e4e664cce7fcffe3ffffffe1e3fe01f1fffff07807fffff8ffffffff
ff87ffffffffffffffffffe7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffff8f8fff
c7fffffffffffffffffffffffc0f0e0ffffffb800ff8f18fc71c71f3c601e3fe01f07f07
ffe7ffe1fffffffffffffffffffffff08c7ffffff2381c6233904809e5fe6e0c0ffcfff3
c7ffffffe3fe03f071fff8783fffffe0ffffffffff8ffffffffffffbfffffff7ff80101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7c7ff8ffffffffffffffffffffffff9efffff
ffffe00007f8f18fc71c71f1c63fe3e63ff03f07ffe7ffe0fffffffffffffffffffffff8
0c7ffffff0fe1c62139b0809e4fe6fcc0fd7ffff07fffffff7fe03f001fffc787fffffc1
ffffffffff8ffffffffffff1ffffffffff80000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe3c1f90ffffffffffffffffffffffffff7ffffffb8000007f8f1c78f0c71f1c63ff0c6
1ff18f07ffe7ffe03ff18ffffffffffffffffffc3c7ffffff0ff9c73139b89ccec4e6ecc
c707ffff8ffffffffffe23f003fffc30fffffe03fffffffffe1ffffffffffff1ffffffef
ff80000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3e1e01fffffffffffffffffffffff
ffffffffff001f0301f8e1e30f0071f0063ff80e1ff1c78fffe7ffe4000003ffffffffff
ffffffff7c7ffffff0781830303b99ec0e0e060e0f07fffffe3ffffffffc73f107fffe01
ffffc007fffffffffc1ffffffffffff8fffffff7ff80000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffff9c3c03ffffffffffffffffffffffffffffffffe03e78380f801e01f8079f8
0f7ffc1f3ff3e7dfffe7ffe70000001ffffffffffffffffff8fffffff33c3ffcfe7ffffe
1fffffffffffffffff1ffffffffe71f00fffff03fff8005ffffffffff83ffffffffffff8
fffffff7ff80000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff887017fffffffffffffff
fffffffffffffffffe07c1f3c0fc03fc3ffcffffffffffffffffffffffe7ffe7f061e007
fffffffffffffffffdfffffff39fffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffff9f8
1fffff03ff0001ffffffffffe07ffffffffffff8fffffff7ff80101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe073fffffffffffffffffffffffffffffffffe07f80f3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe7ffe7fff3ff83fffffffffffffffffffffffefbffffff
ffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffcf83fffff83fc001fffffffffffe0ffffff
fffffff8fffffff3ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0e3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffe0fe01f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffe7
fff3ffe1ffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff87fffff87f801ffffffffffff81fffffffffffff8fffffff7ff80101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8e3fffffffffffffffffffffffffffffffffc1fc61f0
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffe7fff3fff07ffffffffffffffff1ffffc1
fffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffff87fffff87c05fffffffffffff
07fffffffffffffcfffffff7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0e3f
fffffffffffffffffffffffffffffffe03f8f3f07fffffffffffffffffcfffffffffffff
ffe7ffe7fff3fff01c00fffffffffffff1ffff03fffffffffffffffffffffff8ffffffff
fff9fffffffffffffff81c0781fffffffffffffe1ffffffffffffffc3ffffff3ff80101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8e3ffffffffffffffffffffffffffffffff0
07e1dfe03fffffffffffffffff8fffc9fff3fff7ffe7ffe7fff1fff800007fffffffffff
f1fffe1ffffffffffffffffffffffff0ffffffffffb07fffffffffffffe0000f07ffffff
fffffffc3ffffffffffffffe0ffffff7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8c7fffffffffffffffffffffffffffffffe00fc787e77fffffffffffffffff8ffc01
fff3ffe3ffe7ffe7fff1fffb80e00ffffffffffff7fffe3ffffffffffffffffffffffff1
ffffffffff103fffffffffffff80001e1ffffffffffffff87fffffffffffffff87fffff3
ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffff
ffffffc71f8f83ffffffffffffffffffff8ff803ffe3ffe3ffe7ffe7fff1fff9ffe781ff
fffffffffffffc7ffe7ffffffffffffffffffffbfffffffff81b9fffffffffffff8181fe
1ffffffffffffff0ffffffffffffffffe3fffff3ff80101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffff8c3e1f8ffffff7ffffffffffff
ff8c61c7fff3ffe3ffe7ffe7fff3fff3ffe7c07ffffffffffffff0fffe7fffffffffffff
fffffffbfffffffff3bb3fffffffff1ffe0fe1f83fffffffffffffe1ffffffffffffffff
e3fffff7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffffffffffffffff
fffffffffffffe30fc7f1ffff3e7fffffbc7fb7ffdc007cfffe3ffc7ffe7ffe7fff3fff3
ffc7e07ffffffffffdffc3fffc3ffffffffffffffffffff3fffffff837b81ffffffffc01
f81fc3f87fffffffffffffc3fffffffffffffffff3fffff7ff80101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffffffffffffff841f8fe1ffe70079dc3
c183b23b19c31fcfffe3ffc7ffe7ffe7fff3fff3ffe7fc0ffffffffff9ff87fffc7fffff
fffffffffffffff3fffffff3f3d99ffffffff8c0f87fc3f0ffffffffffffffe3ffffffff
fffffffff9fffff7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffff
ffffffffffffffffffe7f1cff3fe4f98180d9c889999261919c3ffcfffe3fc47ffe7ffe7
fff3fff3ffe7ff83fffffffff0ff1fffffffffffffffdfffffffffe3ffffffb3c9cd8fff
fffff1f870ffc3f0ffffffffffffffe1fffffffffffffffffc7ffff7ff80101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffff83c31fe7f0c799
cdcddc983f810e0909c3ffcff1f3f867ffe7ffe7fff3fff3ffe7ffc07ffffffff8fc3fff
fffffffffffe071fffffffe3fffff790c9ef8fffffffc3fe01ffc3f0ffffffffffffffe1
fffffffffffffffffe7ffff7ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff
ffffffffffffffffffffffffff818e3f8fe5e793ccecdc813f810e6121c3ffcff0f3f1e7
ffe7ffe7fff3fff3ffe7ffc007fffffff8d07ffffffffffffffc0f0ffffffff3fffff391
cdffcfffff0007ff03ffc3f0fffffffffffffff1fffffffffffffffffe3fffe7ff80101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff07fffffffffffffffffffffffffff8c1c7f
1fcfef9bcccccc9f3f9f067131c7ffcfcc73f1e7ffe7ffe7fff3fff3ffe7ffcc01ffffff
fc01fffffc7fffffff983f07fffffffffffc30099ffffffffe001fff07ffc3f0ffffffff
fffffff8ffffffffffffffffff3ffff7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff07fffffffffffffffffffffffffff8c11fe3f9fe79bcccccc9f999f337939c7ffcf
9e63f3e7ffe7ffe7fff3fff3ffe7ffcf807ffffffc07fffffc7fffffff1fffee0ffffffb
ff7988cc3ffffffffc7fffff87ffe078fffffffffffffff87fffffffffffffffff3ffff7
ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07fffffffffffffffffffffffff
ff1f83f87e3fe79c1e0ce1dfc3fffffbffc7ffcf1fe1f3e7ffe7ffe7fff3fff3ffe7ffcf
f83ffffff8fffffffc7ffffffe3fffff0ffffff3ff3bc4e7fc1ffffffcffffff87fff018
fffffffffffffff87fffffffffffffffff3ffff3ff80101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff03fffffffffffffffffffffbffff81f87f1fc7fe79e3fffffffffffffff
c3c7ffcf3ff1f3e7ffe7ffe7fff3fff3ffe7ffcff83fffcfc1fffffffc7ffffffc7fffff
1ffffff1fe39e6fff001e3fff9ffffff07fff818fffffffffffffffc7fffffffffffffff
ff3ffff7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffff
ffe707fff1ff8fe7f8ffe01ffffcffffffffffffdbc7ffeffff3f3e7ffe7ffe7fff3fff3
ffe7ffcffc3ffc0007fffffffc9ffffff8ffffff3e7fffe1f83de7fff1e0e3ffc3ffffff
03ffff387ffffffffffffffc3fffffffffffffffff9ffff7ff80101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe30ffffffffffffffffffff0e1fff3ff9f87f1ffe03fffffffff
ffffffffe00fffe5fff3f3e7ffe7ffe7fff1fff3ffe7ffcffc1ff0001fffffffff83f8ff
fcffffff3e3fffc3639c4fffe3fc07ff87ffffff007ffff87ffffffffffffffe3fffffff
ffffffffffcffff3ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc78fffffffff
fffffffffff8f9ffe3ff9f1fc3ffffffffffffffffffffffc00fffe1fff073e7ffe3ffe7
fff1fff1ffe7ffcffd1fc1ffffffffffffc1e07fe7ffffff1f3ff0c703cf1fff87fe01ff
3fffffff003ffff87ffffffffffffffe3fffffffffffffffffe7fff3ff80101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc787fffffffffffffffffffcf9ff87ff9e3f8fffffff
ffffffffffffffff3fcfffe1fff07fe7ffe3ffe7fff3fff1ffe7ffc7fc1e0fffffffffff
ffeb447fe7ffffff1fbfe0ff83e7ffff1ffff0fe7ffffffff81ffc187ffffffffffffffe
3fffffffffffffffffe7fff3ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7c7
ffffffffffffffffff8e79fe0fff98ff1fefffffffffffffffffcfff3fcfffe3fff207e7
ffe3ffe7fff1fff9ffe7ffc7fc387ffffffffffffffe067fc7ffffffffff63fff8f3ffff
1ffffe3c7fffffffff87f8007ffffffffffffffe3fffffffffffffffffe7fff3ff80101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fc3ffffffffffffffffff3f03f87fff81fc
3f8ffffffffffffff878081f3fcfffc7fff30fe7ffe3ffe7fff1fff9ffe7ffc7fc01ffff
ffffffffffff061e0fffffffffec7ffffe79ffff3fffff00fffffe7fffc3f0007fffffff
fffffffc3fffffffffffffffffe7fff7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8fc3fffffffffffffffffe708ff0ff9f83f0ff1ff7981f77f76730301b1f1fcfff8f
fff3cfe7ffe7ffe7fff3fff3ffe7ffcff007ffffffffffffffff0e0e1fffffffffc0ffff
ff39fffc3fffff81fffffc7fffc0e0e1fffffffffffffff87fffffffffffffffffcffff7
ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1f83fffffffffffffffffe6cffe3
e0070fe1fe3fe7101227e2676763331f8f8fff0fffe3ffc7ffe7ffe7fff3fff3ffe7ffcf
c07fc1ffffffffffffffff0e7fffffff9fe1ffffff07ff80fffffffffffc787fffc003ff
ffffffffffffffe1ffffffffffffffffff9fffe7ff80101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1f87ffffffffffffffffff0cffc3c0001f87f87fe7331207f0666467b038
c78ffe0fffe3ffe7ffe7ffe7fff3fff3ffe7ffcf01ff98ffffffffffffffffffffffffff
8fffffffffdffe03fffffffffffc007fffe007ffffffffffffffffc3ffffffffffffffff
fe1ffff7ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ff87fffffffffffffff
ff81ff8fc0f87f0ff1fff0f810c7e0602027b1f9e38fff0ffff3ffe7fff7ffe7fff3fff3
ffe7ffcc07ffbc7fffffffffffffffffffffffff8ffffffffffff85ffffffffe7ffe00ff
ffe01fffffffffffffffff07fffffffffffffffffe3ffff7ff80101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe3ff87fffffffffffffffc7c3ff1fc1f8fe3fe3fff0fe19c7e666
273393fff1cffdcffff3ffe7fff7ffeffff3fff3ffe7ffc03ed3be7fffffffffffffffff
ffffffffc7fffffffff3f0ffffffff3cffff08ffffec3ffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffe3fffe7ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ff87fffffff
ffffffffe3ffff3fc7f1fc7fc7fff0fbb9e7e0673077b3fff98ff8cffff3ffe7fff7ffe7
fff3fff3ffe7ffc07e019e7fffffffffffffffffffffffffc7ffffffff01c3fffffffe38
ffff88fffff803fffffffffffffffc1fffffffffffffffffff3ffff7ff80101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc7ffc1ffffffffffffffbf83ffe7fc7c3f8ff8fe7f07c
39f770ff78fffffff9cff8c7fff7fffffffffffffffbfff3ffe7ff80ff3c4c7fffffffff
ffffffffffffffffcffffffffe000fffffffff39ffff81fffff801fffffffffffffffc3f
ffffffffffffffffff8ffff7ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffe
07fffffffffffff07c7ffcffc78ff1ff1f8ff23cfffe7ffffffffffff9cff1cfffffffff
fffffffffffffff3ffe7fe03ff9e70fffffffffffffffffffffffffffffffffff87f1fff
ffffff31ffffc1fffff800fffffffffffffffc7fffffffffffffffffffcffff7ff80101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffff87fff01efffffffffffe7fcfff8ffc71fc3fc
3f1ff31ffffe7ffffffffffff9cff3e7fffffffffffffffffffffff3ffe7f81ffc9e7fff
fffffffffffffffffffffffe7ffffffff9fffffffcffff01ffffe1fffffc307fffffffff
fffffc7fffffffffffffffffffc7fff3ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fff8ffff800fffffffffffe7fffff1ffc63f8ff07e3ff7ffffff7ffffffffffff3cff3e6
7867ef1c07f07e0fef9bfff3ffe7e07fbe4e7ffffffffffffffffffffffffffc7fffffff
f1ffffffc07fff03fffff1fffffcf81ffffffffffffffe3fffffffffffffffffffe7fff7
ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffe00ffffffffffff7cfffe3ff
c0fe1fe1f87fffffffffffffffffffdff3cfffe638e3c71c01e01c01c711f1f3ffe781ff
9e60fffffffffffffffffffffffffffe7ffffffff9ffffff003fff81fffff3fffffffe0f
fffffffffffffe3fffffffffffffffffffe3fff3ff80101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0ffffff1fffffffffff7bcfff87ffc1fe7fc7f1fffffffff9fff7ffe7ffcf
e3cfcfe630e1c71861c00c30c639f3f3ffe707fdcf37fffffffffffffffffffffffffffe
3ffffffffcffffff0e3fff807fffffffffffff87ffffffffffffff0fffffffffffffffff
fff3fff3ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffff98ffffffffff1c
1fff0fffc3f87f8fe3fe7ffdfff9ffe7ffe7ffcfe7cf8fe631e1c71c70c7cc70c67803f3
fff00feeee3fffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffc1fffff1e3fff8c3fffffff
ffffffc1ffffffffffffff07fffffffffffffffffff1fff3ff80101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe1ffffff00fffffffffb8e7fe01fffc7f1ff1fc7fc1ffcfff9ffe3
ffe7ffc7cfcf1fe603e0c71c71c7fc78c0fc03f9ffe03fe670ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffdfffff8c3fff8f3fffffffffffffe1ffffffffffffff87ffffffff
fffffffffff8fff3ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffe0007ffffff00ffff
fffff8e7ff807fffc7c3fe3f8ff18ffcfff9ffe3ffe7ffc7cfcf1fe607e0471803cffc01
c0fc47fbffc03ef3bbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807fff8f
fffffffffffffff3ffffffffffffffc3fffffffffffffffffff87ff7ff80101fffffffff
fffffffffffffffffffffff0000ffffffe31dffffffffc7fff0fffffc78ff87f1fc38ff8
fff9f007ffe7ffe78fcfbfe607e2071c03cffc03c0fc47f9ff01ce619fffffffffffffff
ffffffffffffffff1fffffffffe07fff87ffffffffffffffffffffff1fffffffffffffeb
fffffffffffffffffffe0ff7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffe0507fffff
fe633fffffff383dfc7fffffc63fe1fc7f9f8ff8fff18003e3e7ffcf1fcfffee03c60e38
f18ffc7f80fe0ff3fe07cf18fffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff803fff
8ffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffbffffffffffffffffffff0fe7ff80101f
ffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffe623ffffff987bdf8ffffffc47fc7f0
ff1f8ff8fff807e00067ffcf3fcfffee21c7063871c78c7fc47e0ff3f81f8f9fefffffff
fffffffffffffffffffffffc7fffffffff863fff8fffffffffffffffffffffff1fffffff
ffffffe1ffffffffffffffffffffe3f7ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffc7
fffffffffe467ffffff1c7fff9ffffffc0ff8fe1fc7f8ff8fff03fe00007fe007fccffee
30c78e3803e01c7f863e1ff3f01e0fdffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffff
ff0fffffcfffffffffffffffffffffff0fffffffffffffe3fffffffffffffffffffff3f7
ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffe467fffffe0f3fff1ffffff
c1ff1fc7f0ff0ff8ffc1ffe7ff07f801ffc8ffee7ce7cf3c07e03cffcf1f1ffbc0dcf7ff
fffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffff1fffffcfffffffffffffffffffffff
8fffffffffffffc3fffffffffffffffffffff8f7ff80101fffffffffffffffffffffffff
ffffff8ffffffffffcc27fffffce7bfff3ffffffc3fe3f9fe3fe0ff8ff01ffe7ff83f1c7
ffc8ffe7fffffe1ffff9fffffffffffbc1e0f9fffffffffffffffffffc3fffffff073fe7
ffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffc3ffffffffffffffff
fffffcf7ff80100ffffffffffffffffffffffffbffdfff8ffffffffff8e33ffffc1f1fff
f3ffffffc7f8fe3fc7fe07f8fe31ffe7ffe3c7efffc8ffe7fffffe0ffffffffffffffffb
07f0f8fffffffffffffffffff8fffffffe070fe7ffffffffff8fcfffffffffffffffffff
ffffffff0fffffffffffff83fffffffffffffffffffffc77ff80101fffffffffffffffff
ffffffe0ff8fff8ffffffffff1e11ffffc0fcfffe7ffffffc7f1fc7f8ff87ff8f879ffe7
ffe00fcfffcc7fe7fffffe1ffffffffffffbfff80ffe3cfffffffffffffffffff8cfffff
fe7f070ffffffe7fff8fcffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffe07ffffffff
fffffffffffffe77ff80101fffffffffffffffffffffffc07f07ff8fffffffffe3f1cfff
fe07c7ffc7ffffffc7e3f8ff1ff1fff8f1f9ffe7fff01fc7ffce3fe7ffffffffffffffff
fff9fff81fff1c7ffffffffffffffffff80fffffffffef1ffffff03fff878fffffffffff
fffffffffffffffc3ffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffe77ff80101fffffffff
ffffffffffffff843e03ff8fffffffffc7f1e7fffff1e7fe0fffffffc78fe3fe3fc39ffc
e3f9c703fff3ffc7ffcf1fe7ffffffffffffffe7fff9fff0ffffc0ffffffffffffffffff
fc0ffffff0ffffffffff801fffc01ffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffff80f
fffffffffffffffffffffe37ff80101fffffffffffffffffffffff8f1e61ff87ffffffff
8ff0e3fffffc0ffc3fffffffc71fc7f87f8f0ffc87f98f81eef3ffc7ffcf9fe7fff3ffe7
fff3ffe7fff1ffe1ffffe3fffffffffffffffffffe1fffffe0ffffffffff071fffe07fff
fffffffffffffffffffffff87ffffffffffff03ffffffffffffffffffffffe37ff80101f
ffffffffffffffffffffffcf8071ff87ffffffff9ff0f3ffffff1ff1ffffffffc63f8fe0
fe3f0ffc1ff81fe3c073ffc7ffcfdfe7fff3ffe7fff3ffe7fff1ff03ffffffffffffffff
ffffffffffffffffe3ffffffffff8f1ffff8fffffffffffffffffffffffffff87fffffff
ffffc07ffffffffffffffffffffffe77ff80101fffffffffffffffffffffffc7c078ff8f
ffffffff9ff071fffffffff1ffffffffe0ff1fc3fc7f1ffc1f883ff3e0f3ffc7ffc7dfe7
fff3ffe7fff3ffe7fff1fe07ffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffcc1f
fffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffff03fffffffffffffffffffffffe77
ff80101fffffffffffffffffffffffe3e0fc3f8fffffffff1ff0787fffffff83ffffffff
e1fe3fcff8ff17fc1e01fff3fff3ffc7fbcf8fe7fff3ffe3fff3ffe7fff1fc0fffffffff
ffffffffffffffffffffffff1fffffffffffc00ffffffffffffffffffffffffffffffffc
7fffffffffff0ffffffffffffffffffffffffc77ff80000fffffffffffffffffffffffe3
fbfc1f0fffffffff1ffcfc1ffffff00fffffffffe3f87f1ff1fe03fcff09ffe3fff0ffe7
f38f1fe3fff3ffe3fff3ffe7fffbf83fffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
ffffe187fffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffc3fffffffffffffffffff
fffe7c77ff80101fffffffffffffffffffffffe3fffe001ffffffff83fffff87ffff803f
ffffffffe3f0fc3fc3fc031cfff9ffe3fff07fe7e3861fe3fff3fff3fff3ffe3fffff0ff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffe387ffffffffffffffffffffffff
fffffff0fffffffffff9fffffffffffffffffffffffc0073ff80101fffffffffffffffff
ffffffe3ffff807ffffffff07fffffc3fffc03bffff7ff0fe3e3f8ff87f1c01cfff9ffe3
fff07fe7c7c73fe7fff3fff3fff3ffe7fffbe1fffffffffffffffffffffffffffffff9ff
1fffffff9fffe107fffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffff3ffffffffffff
fffffffffff800f7ff80000fffffffffffffffffffffff07ffffedffffffffe3fffcffe0
1ff07f9f62626e07e003e1ff3fc380f8fff9ffe3ffe3e0c0cfc7ffc7fff3ffe3fff3ffe7
fff3c3ffff3fffbfff7ff83fe0780f9e03e3f0ff3fffffff1fffe00fffffffffffffffff
fffffffffffffff0ffffffffffefffffffffffffffffd9ffffe3fff7ff80101fffffffff
fffffffffffffc0fffffffffffffffe7fff07ff80fc1ff9e272664e7f000c7fe7f860ffc
fff9ffe3ffe3e0e07fc7ffe7fff3fff3fff3ffe7fff3c67cf81f1f1f1e3e30078038038e
33e39cfbffffffff0ffff0fffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffff3fffff
ffffffffffff01ffffe7fff7ff80101ffffffffffffffffffffff81fffffffffffffffe7
fff87fff0703ffce24266447fff80ff8ff000ffcfff9ffe3fff3f7e76fc7ffe7fff3fff3
fff3ffe7fff3ce7cf0060f1f1e3c71870e30c18c70079ee1ffffffff8ffff3ffffffffff
fffffffffffffffffffff0f1ffffffffff3fffffffffffffffff3cffffcffff7ff80101f
fffffffffffffffffffff07fffffffffffffffc7fff87ffff01fffce20606407fffc1fe0
fe001ff8fff9fff3fff3ffe7e7c7ffe7fff3fff3fff3ffe7fff3fe7ce1e7071f1f0071e3
1f98e188f8071fc3ffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffce001ffffffff
f33ffffffffffffffffe3e3fffcfffffff80101fffffffffffffffffffffe3ffffffffff
ffffffcffff87ffff8ffffcf27e66447fffc7f83f001fffcfff9ffe3fff3ffe7e3c7ffe7
fff1fff3fff3ffe7fff3fe7c63e3c71f1f0071c71ff8e381f8cf1fffffffffffc7fffdff
fffffffffffffffffffffffffff86003fffffffff3fffffffffffffffffc7f0fff8ffff7
ff80101fffffffffffffffffffffe3fffffffffffff01fcffffc7fffffffffcf27f0660f
fff87f0ff813fffcfff9ffe3fff3ffe7e3c7ffe7fff1fff3fff3ffe7fffbfe7ce3f1c71f
1f98f0061ff80381f8cf3fffffffffffc3fffc7ffffffffffffffffffffffffffff07807
ffffffffe7fffffffffffffffff87f87ff9ffff7ff80101fffffffffffffffffffffc3ff
ffffffc7fff0039ffffc3fffffffffce3ff9fffffffc7e3f7839fffcfff9ffe3fff3ffc7
ffc7ffe7fff1fff3fff3ffe7fff07e3c63e1c71f1f88f00f1ff80f81fc0fffffffffffff
e3fffe00ffffffffffffffffffffffffffe0ff8fffffffffc7ffffffffffffffffc0ffc3
ff1ffff7ff80101fffffffffffffffffffffe3ffffffff003fe0001ffffe3fffffffffc6
3ffffffffffc7c7e3879fffcfff9ffe3fff3ffc7fe47ffe7fff1fff3fff3ffe7ff803e7c
63f1c71f1fc0f1c71fb8ff80fc1fffffffff9ffff1ffff803fffffffffffffffffffffff
ffc1ffffffffffff87ffffffffffffffff83fff3fe3ffff3ff80101fffffffffffffffff
ffffe3fffffffe000fe3e01ffffe1fffffffffe03fffe7fffffc78fc3cf9fffcfff9ffe3
fff3ffc7fe07ffe3fff1fff3fff3ffe3fe001e3c73e3c71f1fc1f1c38e18ff8c3e1e7fff
ffff1ffff1ffffc71ffffffffffffffffffffffc7383ffffffffffff0fffffffffffffff
ff0ffff1fc7ffff7ff80101fffffffffffffffffffffe1fffffff83c03e7fc07ffff0fff
fffffff9fffffffffffc718c7ff9fffcfff8ffe3fff3ffe7ff07fc23fff1fff3fff3ffe3
f80e1e3c7003c01803c1f0078078ff8e3e1c7fffffff1fffffffffffffffffffffffffff
fffffff87007ffffffffffff0ffe1ffffffffffffe3ffff9f8fffff3ff80101fffffffff
fffffffffffff0fffffff0ffc007ff83ffff07fffffffffffffffffffffc07047ff9fffc
fff9fff3fff3ffe7ffc7e023fff3fff1fff3ffe3f01fbe007807e01801e1f00fc0f8ffdf
3fb8fffffff31ffffffffffffffffffffffffffffffffff0700fffffffffffff1ff00fff
fffffffffc7ffff9f8fffff7ff80101ffffffffffffffffffffff81fffffe1fff007ffc1
ffff83fffffffffe7ffffffffffc0e047ff9fffcfff8fff3fff3ffe7ffe021e3fff1fff1
fff3ffe3e0ffff60fe0fe5fc03f3ffdffffffffffff8ffffffe39ffffc7fffffffffffff
ffffffffffffffe0f03fffffffffffff1fe3c3e00ffffffffc7ffff830fffff7ff80101f
fffffffffffffffffffffc00afffc3fffc0fffc07fff83fffffffffc1ffffffffffc1c06
7ff9fffcfff8fff3fff3ffe7ffe03fe3fff1fff1fff1fff3c3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffcffffffe11ffff03fffffbfffffffffffffffffffe3e3ff7ffffffffffffe
1fe7e000000001fffc7ffffc03fffff7ff80101fffffffffffffffffffffff0000ffc7ff
ffbfffcc1fffc7fffffffff00ffffffffffc383e7ff9fffcfff8fff1fff3ffe7ffe7fff1
fff1fff1fff1fff3c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffff18fffff
bffffffffffffffffffc60e3fffffffffffffffe3fe7f80ffe00000000ffffff87fffff7
ff80101ffffffffffffffffffffffffc003b0fffffffffce079ffffffffffff18fffffff
fffc78fe7ff9fffcfff8fff1fff3ffe7ffe7fff1fff1fff9fff1fff307ffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7ffffff800fff18f7dc181ffff7ffffffffffffc3007ffffffff
fffffffe3fe7fffffffffc0000ffffffffffffe7ff80101fffffffffffffffffffffffff
f8001fffffffffcf80001ffffffffff18ffffff8f9fc71fe7ff9fffcfff8fff1fff1ffe7
ffe7fff3fff1fff9fff1fff70ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffc007f
f18f39919cf9b13ffffffffffff83807fffffffffffffffc3fc7ffffffffffffe7ffffff
ffffffc3ff80101fffffffffffffffffffffffffff807fffffffffc700001f9ffffffff0
0ffffff863fc61fcfff1fff8fff9ffe3ffe3ffc7ffc7ffe0fff1fff3fff3fffc1fffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7ffffffc78fff03fb339bc83373fffffffffffe0fe0f
fffffffffffffffc7e1fffffbfffffffffffffffffffff87ff80101fffffffffffffffff
fffffffffffdffffffffffe0001fcf1ffffffff81fffffff07fc63fc7ff1fff8fff9fff3
ffe3ffc7ffc7ffe07ff1fff3fff3fff83ffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fff
fffc3ffff87f8781bcc7303fffffffffff01ff3ffffffffffffffff8783fffff1fdfffff
ffffffffffffff07ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03e07e60f
fffffffc7ffffc0f8ffc43fc7ff9fff8fff9fff3ffe3ffc7ffc7ffe07ff1fff3fff1ffe0
7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffe3fffffffc7e1bcc7307ffff07fff
be07fffffffffffffffffffc70ffffff800e3fffffffffffffffff03ff80101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff07e70ffffffffffffffc001ffe03fc7ff9fff8
fff9fff3fff3ffc7ffc7ffe23ff1fff3fff1ff80ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffeffffffff3fffffffc7f99dc3333fffc03fff181ffffffffffffffffffffc03ffffff
c61889effffffffffffffe07ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc1e787fffffffffffffee03ffe03fc7ff9fffcfff8fff3fff3ffcfffc7ffe37ff1fff1
fff1ff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83c383d9b03f
ff001fc0103ffffffffffffffffffffc07ffffffe799cdcffffffffffffffe37ff80101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0e7c3fffffffffffffff3fffe03fc
7ff9fffcfff8fff3fff3ffcfffe7ffe1fff1fff3fff1ff047fffffffffffffffffffffff
fffffffffffcffffffffffffffff99f7fffffbffff071f80187ffffffffffffffffffffc
1ffffffff399e5cffffffffffffffe37ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff847e1fffffffffffffff9fffe03fc7ff9fffcfff8fff3fff7ffcfffc7ffe1
fff3fff1fff1fe067ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7e7f7fffffffffff39ff
fffffffff33f1f01fdfffffffffffffffffffff01ffffffff3d9e407fffffffffffffe17
ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ff0ffffffffffffff0c
fffe3ffe7ff9fffcfff9fff7ffffffffffe7ffe3fff3fff1fff1f8067fffffffffffffff
fffffffffffffffffff8fe3c1fffffffffff7dffffffbffff1ff0e1fffffffffffffffff
ffffffe31ffffffffbdde627ffffffffffffff03ff80101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe0ff83ffffffffffffe06ffff1ffe7ff9fffcffffffffffffffff
ffe7ffe3fffbfff1fff1f00e3ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff000fffffff
ffffffffffffffffe1ff0c3ffffffffffffffffffffff3c70ffffffff9ce0ef7ffffffff
ffffff07ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffc3fffffff
fffffce7fffe0ffe7ff9fffcffffffffffffffff3fe7fc73fffffffbfff9c11e1fffffff
fffffffffffffffffffffffffff1ff030fffffffffffffffffffffffc3ff843fffffffff
ffffffffffffc18f8ffffffff9cf1effffffffffffffff07ff80101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe1ffe07fffffffffef9e73fff07fe7ff9fffcffffffff
ff7fffff3fe7f8f3fffffffffff9863f0ffffffffffffffffffffffffffffffffffbff83
8fffffffffffffffffffffff07ff8e7fffffffffffffffffffff803f87fffffffccfffff
ffffffffffffff07ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fff
07fffffffffcf9ee3fff87fe7ff9fffcff7ffffffc3fbf3f01c1f8f3fffffffffff90e7f
07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc38ffffffffffffffbfffffffc0fff9f7f
ffffffffffffffffffff807fc3fffffffe0fffffffffffffffffff83ff80101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fff8ffffffffffff80e7fffc7fe7ff9fffc
ff39c8cf79db13193d80f1f3fffffffffff83e7fe3ffffffffffffffffffffffffffffff
ffe7ffe01ffffffffffffff1fffffff87fffbfffffffffffffffffffffff9fffe3ffffff
ffffffffffffffffffffff83ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe3fffdf7ffffffffff804fffe07fe3ff9fffcff9998ce73d913193c9c7ff3fbddfbb8
0ff87c7ff1ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffe07ffffffffffff033fffffff1
ffffffffffffffffffffffffffff1ffff1ffffffffffffffffffffffffffff07ff80101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffe3fffffffffffc0fffe07fe
3ff8fffcffc9380f73c843213c9c73f3fb8cf3b807f8787f79ffffffffffffffffffffff
ffffffffffc7fff1ffffffffffffc013ffffffc1fffffffffffffffffffffffffdfc3fff
f1ffffffffffffffffffffffffffff03ff80101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff83ffffc1ffffffffffff1fffe07fe3ff9fffcffe0798f73c8e3213c80f3f3
fb3c73b9e7f8e07f7fe7ffffffffffffffffffffffffffffff87fffbfffffffffff80032
ffffffc3fffffffffffffffffffffff7f0f87ffff8fffffffffffffffffffffffffffe03
ff80101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffff81fffffffffffff
fffe0ffe7ff9fff8ffe0f98e7198e26301c1e3e7f0787333cff9807fffe3ffffffffffff
fffffffffffffffff98ffffffffbffffffc00f60ffffffe3ffffffffffffffffffffff80
0061fffff87ffffffffffffffffffffffffff873ff80101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffdffffe03ffffc0ffffffffffffffffe0ffe7ff1fff8ffc07bc81839f7fb
83c7f1e7f0f933318ff9003fffe3ffffffffffffffffffffffffffff81cfffffffe07fff
fcc01fe01fffffb7ffffffffffffffffffffff001803fffffc7fffffffffffffffffffff
fffff8f3ff80101ffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff80fffe43fffff07ffff
fffffffffffc07fe7ff1fff8ff903ffeffffffffffcff1e3f0f993300ff81c3ffffbe7ff
ffffffffffffffffffffffff83c7ffffffc01ffff8c3ffe003ffff8fffffffffffffffff
fffffe1f780ffffffc3ffffffffffffffffffffffffff0f3ff80101fffffffd00fffffff
fffffffffffffffffffff007ffc47fffffc3ffffffffbffffffc47fe7ff1fffcff399fff
ffffffffffcffbe3f279c333cff81e3fffffe1fffffffffffffffffffffffff1ffc7ffff
ffc003fff87fffe781ffff0ffffffffffffffffffffffe3ffc1ffffffe3fffffffffffff
fffffffffffff0f3ff80101fffffff8001ffffffffffffffffffffffffffe0000f807fff
ffe0ffffffffbffffffc67fe7ff1fffcff7fdfffffffffffffcffce3f339e333cff81e3f
fe7ff0fffffffffffffffffffffffff1fb83ffffffc3803ff07fffc7e0fffc0fffffffff
fffffffffffffe3ffc3ffffffe1ffffffffffffffffffffffffff0f3ff80101ffffff980
01ffffffffffffffffffffffffffe3e00000fffffff03ffffffffffffff867fe7ff1fffc
ffffffffffffffffffcffc63f399f3300ff8007ffc7ffbffffffffffffffffffffffffe3
f003fffffff7f03de1fffec7f87ff81ffffffffffffffffffffffe3ffeffffffff1fffff
fffffffffffffffffffff8f3ff80100fffffe001c07fffffffffffffffffffffffffe3f8
0001fffffff81fffffff7ffffff867fe7ff1fffcffffffffffffffffffcffc63ffdfff38
1ff8007c187fffe3ffffffffffffffffffffffc7f031ffffff9ffc3803fff003fc1ff03f
fffffffffffffffffffffe3fffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffc73ff80101f
ffff803fe03ffffffffffff7ffffffffffffe1ffbc7fef3ffffc3dffffff39fffff0e7fe
3ff1fffc7fffffffffffffefffcffc73fffffe3ffff9807800ffffe1ffffffffffffffff
ffffffcffc01ffffff8ffe7807ff8000ff1df1fffffffffffffffffffffffe3fffffffff
ff0ffffffffffffffffffffffffffc07ff80101ffffe007ffc0ffffffffffe61ffffffff
fffff0fffcff8e1ffffc78ffffff01ffff81e7fe7ff9fffc7ffcfff3fff3ffcfffcff8f3
ffffff1ffff8c07000fffff9f3fffffffffffffffffff87fff00ffffff03fff807fe0000
1f98f1fffffffffffffffffffffffc7fffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffe07
ff80101ffff81fffff07fffffffffc30fffffffffffff07ffcfe041c0ffff07ffffe07ff
ffc1e7fe7ff9fffc7ffcfff3fff3ffcfffcff1f3fffffffffff8cff1e1f8ffffe1ffffff
ffffffffffffe07fffc0fffffe03fff9effc00f807f001fffffffffffffffffffffff87f
ffffffffff8fffffffffffffffffffffffffff87ff80101ffff07fffff87fffffffff810
e7fffffffffff83ff8f0063c000ff8087ffc67ffb8e3e7fe7ff9fffc7ffcfff3fff3ffc7
ffcfe7f3fffffffffff8cff1e3f81ffff07fffffffffffffffffe0ffffe0fffffe1fffff
fffc71ff83f803fffffffffffffffffffffff8ffffffffffff8fffffffffffffffffffff
ffffffc3ff80101fffe0ffffff87fffffffff039c3fffffffffffc1ff1e017fc00007e00
3ffdf3ff30e3e7fe3ff9fffc7ffcfff3fff3ffcfffcfc7f3fffbfffffff8cfffe3f00fff
fc7ffffffffffffffffe3ffffffffffff83ffffffff8f3ffe0ff07ffffffffffffffffff
fffffc7fffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffc1ffffffc7ffff
ffffe0ff80fffffffffffe0fe3c073fc00007b000ffffffc10f7e3fe3ff9fffc7ffcfff3
fff3ffc7ffcfc7f3fff1fffbfff8cfffc7e187ffff7ffffffffffffffffc7fffffffffff
f87fffffffe0e7fff8fffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffff8fffffffffffff
fffffffffffffff3ff80101fff07ffffffc3ffffffffe1ff807fffffffffff87e781f3ff
ffc063c707f80ff011ffe3fe3ff9fffc7ffcfff3fff3ffc7ffcfe7f3fff1fff1fff8cfff
e7c1e3fffffffffffffffffffff8fffffffffffff0ffffffff81e7fffc3fffffffffffff
fffffffffffffc7fffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fff0fffff
ffe3ffffff8003fff00fffffffffffc18f03803ffff8c3ff3ff807c133ffe3fe3ff9fffc
7ff8fff1fff3ffc7ffcffff3fff1fff1fff80f7fffc1ffffffe3fffffffffffffff9ffff
ffffffffe1fffffffe07e7fffe3ffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffff0fffff
fffffffffffffffffffffff3ff80101fff1fffffffe3ffffff8003fff80070ffffffffe0
0e00000ff9fdc78ff7f36f03f3ffe7ff7ff9fffcfff9fff3fff3ffcfffc1f7f3fff3fff3
fff81e7fff007ffffff1ffffffffffffffffff9fffffffffe1fffffffc0fe7fffe3fffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffff3ff80101f
e7bfffffffc3ffffe383e3fff80060fffffffff000000007f3ffff83e3f6cf0ff3ffe7fe
7ff1fffcfff9fff3ffe3ffcfffc0f3e3fff3fff3fff81cffff0e3f3ffff1ffffffffffff
ffcfff1fffffffffe1fffffff87fc7fffe3ffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fe1ffffffffffffffffffffffffffff7ff80101fc3ffffffffc3fffbc38ff3fff9f060ff
fffffffc0000e3c3f1fffc03c3f09e1ff3ffe7fe7ff1fffcfff8fff3ffe3ffcfffc4e3e3
fff1fff3fff83ce7ff8fff1ffffbffffffffffffff8fff1fffffffffe0fffffff8ffe3ff
fe3ffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffe3
ff80101cc3ffffffffc3ffc0e3fff3fff9f8f0f8fffffffc0003f3e1f1fffc00e3f9fe7f
f3ffe7fe7ff9fffcfff8fff3ffe3ffcfffc7c3e3fff1fff3fff83be3ffc3fe3fffff7fff
ffffffffffc7ff1fffffffffe0ffffbff1fff3fffc3ffffffffffffffffffffffffff87f
ffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffff3ff80101077ffffffffc3c000fffff3ff
f9fffe707ffffffc71fff3f0f9fffcf073f1cffff3ffe7fe3ff9fffc7ff8fff3fff3ffcf
ffc7c3f3fff1fff3fff873e3ffe0fc3fffff3fff7fc03fffffe3ff8ffffffffff3fffe03
e1fff3fffc3ffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffff03ffffffffffffffffffff
fffffff3ff8010003fffffffffc30000fffff3fff8fffe703ffffffcf1fff3f8f9fffcf8
03e003fff3ffe3fe7ff9fffcfff8fff3ffe3ffcfffc3eff3fff1fff3fff867e3fff8f83f
ffff1ffc1e001ffffff3f00ffffffffffbfffe00c3fff9fffc3fffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffff81fffffffffffffffffffffffffff3ff8010137fffffffffc3003f
f7fff3fff8fffe7407fffffcf1fff3f879fffcfe01ce21fff3ffe3fe3ff9fffcfff8fff3
ffe3ffcfffc1fff3f071fff3fff847f3fffff01fffff8e78001f9ffffe01e0017fffffff
e0fffe0007fff9fffc7ffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffc0ffffffffffff
fffffffffffffff3ff80000fffffffffff839fffe7fff3fff8fffe7f03fffff9f1fff3fc
79fffcff01ce70fff3ffe3fe3ff9fffcfffcfff3ffe3ffc7ffc3fff3e001fff3fff81ff3
fffff18fefffce01c03ffffffc03e0003ffffffff0fffe3c07fff8fffc7fffffffffffff
ffffffffffffe1fffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffffffff
ffc39fffe7fff3fff8fffe7f81ffffe1f9ffe3fc39fffcffe1cff0fff3ffe3fe3ff9fffc
fff8fff3ffe3ffcfffc7ffe3c7c1fff3fff83ff1ffffe1c7c7ffff8fffffe3fffcffff80
7fffffffe1fffe3fbffff8fff87fffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffc3fff
fffffffffffffffffffffff3ff80101ffffffffffff39fffe7fff3fff8fffe3fe01fffc1
18fff3fe39fffcfffdcfe4fff3ffe3fe3ff9fffcfff8fff3fff3ffcfffcdf3e3c7e1fff3
fff83ff8fffff1c787ffffffffffe0fffdffffc7ffffffffe1fffe1ffffff8fff8ffffff
ffffffffffffffffffff8ffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffff3ff80101f
ffffffffffff9fffe7fff3fff8fffe3ff81fff8008fff3fe39fffcfffde7ccfff3ffe3fe
3ff9fffcfff8fff3fff3ffcfffc1c1f3cff1fff3fff83ffcfffffc070ffffffffffff07f
f9ffffc7ffffffffe3fffe1ffffff8fff8fffffffffffffffffffffffffe1fffffffffff
fffe3ffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffffffffffcf9fffe7fff3fff8fffe3f
fc3fff0008fff3ff39fffcfff8fffcfff3ffe3fe3ff9fffcfff8fff3fff3ffc7ffc1c3f3
cff3fff3fff81ffcfffffe071f3ffffffffffe3ff9ffffe7ffffffffe7ffff1ffffffcff
f8fffffff1fffffffffffffffff83ffffffffffffff83ffffffffffffffffffffffffff3
ff80101fffffffffff879fffe7fff3fff8fffe3ffc7ffe00fcfff3ff19fffcfff0fffcff
f3ffe3ff3ff9fffcfff8fff3fff3ffc7ffc0df338ff9fff1fff81ffc7fffff8e1f1fffff
fffffffff1ffffe7ffffffffc7fffe0ffffffc7ff8ffffff803ffffffffffffffff0ffff
ffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffff3ff80000fffffffffff879fffe3fff3ff
f8fffe3ffe7ffc03fcfff1ff19fffcffe0fffcfff3ffe3ff3ff9fffcfff8fff1fff3ffc7
ffc07f331ff9fff9fff80ffe7ffffffc0e3fffffffffffdff1ffffe7ffffffff87fffe1f
fffffe7ff8ffffff0001ffffffffffffffc3ffffffffffffff007fffffffffffffffffff
fffffe73ff80100fffffffffff879fffe3fff3fff8fffe3ffc7cf81ffcfff3ff19fffcff
f0fffcfff3ffe3fe3ff8fffcfff8fff3fff3ffcfffc07f001ff1fff1fff81ffe7ffffff8
003fffffffffffcfb3ffffffffffffff0ffff03ffffffe7ff8fffffe1e007fffffffffff
ff8ffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffff003ff80101fffffffffffef9fff
e7fff3fff8ffff3ffc70703ffcfff1fe19fffcfff0fff8fff3ffc7ff1ffc7ffcfffcfff3
fff3ffc7ffc7ff80fff1fff9fff81ffe7ffffff8f0ffffffffffffcc1fffffffffffffff
0fffc07fffffff3ffcfffffc3fe01fffffffffffff8ffffffffffffff83fffffffffffff
fffffffffe07e007ff80101fffffffffff1f9fffe7fff3fff9ffff7ffc70f0fffdfff3fe
39fffcfff1fff9fff3ffcfff1ffcfffcfffdfff3fff3ffcfffcfffc3fff1fff3fff81ffe
7fffffffe1ffffffffffffcc3fffffffffffffff0ff800ffffffff1ffc7ffffc7ffc0fff
ffffffffff1ffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffc01c107ff80101fffffffff
ff079fffe7fff3fff9fffe7ffcf9e1fff9fff3fe39fffcfff1fff9fff3ffcfff3ffcfff8
fff9fff3ffe3ffcfffcfffe3fff1fff3fff81ffe7fffffffe3fcffffffffff8fffffffff
fffffffe1ff007ffffffff1ffc1ffffc7ffe01ffffffffffff1ffffffffffffff0ffffff
fffffffffffffffff80007e7ff80101fffffffffff0f9fffe7fff3fff9fffe7ffc7fe1ff
f8fff3fe39fffcffc1fff9fff3ffcfff3ffcfffcfff9fff3fff7ffcfffcfffe3fff8fff3
fff81ffe7fffffffc7f8ffffffffff1fffffffffffffffffbfc03fffffffff9ffe0ffffc
3fffc07fffffffffff1fffffffffffffe1fffffffffffffffffffffff8f00ff3ff80101f
ffffffffff0f9fffe7fff3fff9fffe3ffc7fe1fff9fff3fe39fffcff81fff9fff7ffcfff
3ffcfffcfffdfff7fff7ffcfffcfffe3fff8fff3fff81ffe7fffffffc7f0ffffffffffff
ffffffffffffffffff83ffffffffff8fff83fffe1ffff81fffffffffff9fffffffffffff
e1fffffffffffffffffffffff8fe1ff3ff80101fffffffffff0f9fffe7fff3fff8fffe3f
fc7fc1fff8fff3fe39fffcff81fff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe3
fff8fff3fff81ffe7fffffffeff1fffffffffeffffffffffffffffff0f0fffffffffffc7
ffc1ffff0ffffe03ffffffffff8fffffffffffffc3fffffffffffffffffffffff8fffff7
ff80101fffffffffff0f9fffe7fff3fff8fffe3ffc7fc1fff8fff3fe39fffcff00ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe3fff9fff3fff80fff3fffffffffe7ffff
fffffcffffffffffffffffff0f1fffffffffffe3fff1ffff87ffff00ffffffffff8fffff
ffffffffc3fffffffffffffffffffffff8fffff7ff80100fffffffffff0f9fffe7fff3ff
f9fffe3ffc7fc1fff8fff3fe39fffcff08ffffffffffffffffffffffffffffffff7ff9fd
ffc7fff3fff9fff3fff81fff3fffffffffc7f9fffffff8ffffffffffffffffff1f1fffff
fffffff1fff1ffffc3ffff803fffffffff8fc3ffffffffffc7ffffffffffffffffffffff
f8fffff7ff80101fffffffffff0f9fffe7fff3fff9fffe3ffc7fe0fff8fff3fc39fffcff
0cffff3bffa0ff3f9f9f9f9fbfe07f00fe3c78f8ffc7fff3fff1fff3fff80fff1fffffff
ff8ff0fffffff0ffffffffffffffffe01f1ffffffffffff8fff1ffffe1fffff80fffffff
ff9f01ffffffffffc7fffffffffffffffffffffff0fffff7ff80101fffffffffff0f9fff
e7fff3fff9fffe3ffc7fe0fff8fff3fc79fffcff0cfffe003f003f0f1f0f1f8f1f803e00
7e38f801ffc7fff3fff1fff1fff81fff8fffffffff0ff1fffffff0ffffffffffffffffc0
3f1ffffffffffffcfff0ffffe1ffffff03ffffffff1e003fffffffff87ffffffffffffff
fffffffff1fffff7ff80101fffffffffff879fffe7fff3fff8fffe3ffc7fe1fff8fff3fc
79fffc7f0cfffe083e043f8f1f071f8f1f0e1f1c3e31fc01ffc7fff3fff1fff1fff81fff
cfffffffff9fe3fffffff87fffffffffffffff83ff1ffffffffffffc7ff807ffe3ffffff
c1ffffffff3e3c1fffffffff87fffffffffffffffffffffff1fffff3ff80101fffffffff
ff879fffe7fff3fff8fffe3ffc7fe0fff8fff3f879fffc7f0cfffe1e3e3e1fc71f071f8f
1f1f3f1c3e03fc23ffc7fff3fff1fffbfff81fffc7ffffffffffc7fffffffe7fffffffff
fffffe07fe1ffffffffffffe3ffc01ffc3fffffff0ff80fffe3c3e07ffffffff87ffffff
ffffffffffffffffe3fffff3ff80101fffffffffff879fffe7fff1fff8fffe3ffc7fe0ff
f8fff3f879fffc7e0cfffe1c3e3f1fc71f031f8f1f1fff1c7e07fe63ffc7fff3fff1fff9
ffe10fffe3ffffffffff8ffffffffffffffffffffffffe0fff1fffffffffffff1ffe00ff
87fffffff800003e007c3f07ffffffff83ffffffffffffffffffffffc3fffff7ff80101f
ffffffffff879fffe7fff1fff8fffe3ffe7fe0fff8fff3f8f9fffc7e0cfffe007e3f1fc7
1f811f801f1fff007e07fe23ffc7fff3fdf1fff9ffc107fff1ffffffffff1fffffffff7f
fffc1fffffe0ff0fff1fffffffffffff1ffff03e0ffffffffe00000030fc7fc3ffffffff
c0ffffffffffffffffffffffc7fe03f7ff80000fffffffffff879fffe3fff3fff8fffe3f
fe7fe0fff8fff1f8f9fffcfe1cfffe007e3f1fc71f081f801f1fff03fe07ff07ffc7fff3
f9f9fff1ff1907fff8fffffffffe1ffeffffff3ffff807ffff0001c1ff0fffffffffffff
9ffffe3e3fffffffff0006007ffc7fe1ffffffffe01ffffffffffffffffbffffc3e000f3
ff80001ffffffffffe079fffe3fff3fff8fffe3ffe7fc0fffcfff1f1f9fffcfc1cfffe1c
3e3e1fc71f8c1f8f1f0f1f1ffe03ff07ffc7fff3f9f9fff1ff1903fffc7fffffffff1ffc
7fffff3fffe003f9f70000e07f0fffffffffffff9fffff1e3fffffffffff0fc01ffc7ff0
fffffffffc0fffffffffffffffc0fff0e0000077ff80101fffffffffff079fffe3fff3ff
f8fffe3ffe7fccfff8fff1f1f9fffc7c1cfffe1c3f1e3fc31f8e0f8f1f8e1f1ffe30ff07
ffc7fff3f9f9fff9fe3981fffe7fffffffff87f8ffffff1fffe3e0f0031f80e07f0fffff
ffffffffffffff8e3fffffffffff1ffc07f87ff03ffffffffe03ffffffffffffff807f80
7000f077ff80101ffffffffffff79fffe7fff3fff9fffe7ffc7fccfff8fff3e3f9fffcfe
1cfffe007f003fc01f1e1f8f1f807f3ffe387f8fffc7fff3f9f9fffbfe7981fffe7fffff
ffffc3f1ffffff9fffc3f0f007bfffe03f8fffffffffffffffffff8c7ffffffffffe3fff
03f8fff83fffffffffc1ffffffffffffff001e00380ff0f7ff80101fffffffffffff9fff
e7fff3fff9fffe7ffc7f88fff8fff3e3f1fffcfe38fffe00ff80ffc01f1f1f9f3fc0ff3f
fffcff8fffc7ffe3fef9fff3fcfbf1fffe7fffffffffe7e3fffffff071c7f8e187ffffc2
3f0fffffffffffffffffff8c7ffffffffffe3fffc1f0fffc1fffffffffe1ffffffffffff
fc1c003e7fffe0f3ff80101ffffffffff8ff9fffe7fff3fff9fffe3ffc7f88fff8fff3e3
f1fffcfc38ffffffffe3ffffffdfffffffffffffffffffcfffc7ffe3fe79fff3fcf9f1ff
ff3fffffffffff87ff801ff06087fc23f7ffffc63f8fffffffffffffffffff80ffffffff
fffe3ffff001ffff07fffffffff8fffffffffffff07f007e3fffc3f7ff80101fffffffff
f07f9fffe7fff3fff9fffe7ffc7f88fff8fff3c7f1fffcfc78ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcfffc7fff3fe38fff1f9f0f8ffff1fffffffffff0fffe007fbc607fe03
ffffffc63f0fffffffffffffffffffc0fffffffffffe3ffffc03ffff83fffffffffcdfff
ffffffff80ffc1fe3fff87ffff80101ffffffffff07f9fffe7fff3fff9fffe7ffc7f8cff
f8fff3c7f9fffce0f8fffdfffbffffffffffffffffffffffffffffcfffc7fff3ff18fff1
f9f1f8ffff9ffffff83fff1ffcffe3ff8f07ff03ffffffc23f1ffffffffffffffffffff1
ffffffffffff1fffff9fffffc07ffffffffe1fffffffffff01fffffe3fff0ff3ff80000f
fffffffff0ff9fffe7fff3fff8fffe7ffc7f8cfff8fff3c7f9fffce0fcfff8fff3ffe7ff
9ffe7ffefffdfff3fff3ffcfffc7fff3ff80fff9f3e1f8ffffcfffffe00fff3ffc7ff3ff
1f87ff81ff07ffc23f1ffffffffffffffffffff3ffffffffffff1ffffffffffff00fffff
ffff1ffffffffffe07fffffe3ffe1ff3ff80000fffffffffbdff9fffe7fff3fff8fffe3f
fe7f88fff8fff3c7f9fffcc1fcfff8fff3ffe7ff9ffe7ffcfffcfff3fff3ffc7ffe7d7f3
ff80fff9e7c1f0ffffe7ffffc307fffff83ff8fe3fc07fc00001ffe23e1fffffffffffff
ff3fffffffffffffffff0ffffffffffffc01ffffffff8ffffffffffc3ffffffe0ffe3ff3
ff80101fffffffff0fff9fffe7fff3fff8fffe7ffe7f8cfff8fff387f9fffcc3fcfff8ff
f1ffe7ff9ffe7ffcfff8fff3fff3ffc7ffe783f3ff81eff9cfc1f0ffffe07fff9fe0ffff
f01ffc00ffe03ff00000ffe03e1ffffffffffffffe3fffffffffffffffff0fffffffffff
ff0007ffffff8ffffffffffc7fffffff07fe3ff3ff80101ffffffffe07ff9fffe7fff3ff
f8fffe7ffe7f88fff8fff3c7f9fffc03f8fffcfff1ffc7ff9ffc7ffcfff8fff3fff3ffc7
ffe701f3ff81c7f0cf81f8ffffe03fff3ff800ffe18fff01fffc1ffc07f0ffe11e3fffff
fffffffffc7fffffffffffffffff1fffffffffffffe003ffffff0ffffffffff8ffffffff
83fe3ff3ff80101ffffffffc03ff9fffe7fff3fff8fffe3ffe7f8cfff8fff3c7f9fffc03
fcfff8fff1ffe7ff9ffe7ffcfff8fff1fff3ffc7ffe600f3ff0983e08c19f0ffffe39ffc
7fffe07fc1c7fffffffe0ffffff87fe11c3ffffffffffffff0ffffffffffffffffff1fff
fffffffffffc00001ff81ffffffffff0ffffffffe1fe3ff3ff80101ffffffff81fff9fff
e7fff3fff8fffe3ffe7fccfff8fff3c7f9fffc07fcfff8fff1ffe7ff9ffe7ffcfff8fff3
fff3ffc7ffe61873fe19c0000039f1ffffe78ff0ffffffcf80c3fffffffe0fc3fff87fe1
003ffffffffffffc01fffffffffffffffffe3ffffffffffffffff00000803ffffffffff1
fffffffff1fe3ff3ff80101fffffffe07fff9fffe7fff3fff8fffe3ffe7fccfffcfff1c7
f9fffe07fcfff8fff1ffe3ff9ffe7ffc7ffcfff1fff3ffc7ffe71c73fe19e0080079f3ff
ffe30007ffffffe70c07ffffffff0f87fffc7ff1807fffffffffff8007ffffffffffffff
fffc7ffffffffffffffffc0000007fffffffffe1fffffffff8fe3ff3ff80101fffffffc0
7fff9fffe7fff3fff8fffe3ffe7fccfffcfff1c7f9fffe07fcfffcfff1ffe7ff9ffe7ffc
7ff8fff1fff1efc7ffe71c73fe19f818e0f9f3fffff0380ffffffff30e07ffffffff1f8f
fffc71f1c0fffffffffff803fffffffffffffffffff87ffffffffffffffffff9c003ffff
ffffffc3fffffffff8fe3ff3ff80000fffffffc27fff9fffe7fff1fff8fffe3ffe7fe0ff
fcfff1c7f9fffe07fcfffcfff1ffe3ff9ffe7ffc7ffcfff1fff1c7e7ffe10ce3ff19fff1
fff9e7fffff8fffffffffff9801e3fffffff1f8ffff8e0f1fffffffffffff07fffffffff
fffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff07fffffffffcfe3ff3ff80101f
ffffff867fff8fffe7fff3fff8fffe3ffe3fe07ffcfff1c7f9fffe0ffcfffcfff1ffe7ff
9ffe7ffc7ffcfff3fff0c3c7f800bfc00199fff1fff9e3fffffffffffffffffce0780fff
ffff1f0ffff8e078ffffffffffffc3fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffff
ffffffffffffc00ffffffffffcfe3ff3ff80101ffffff8063fff8fffe3fff3fff8fffe3f
fe3ffc1ffcfff1c3f8fffe0f1cfffcfff1ffe3ff9ffe7ffc7ffcfff1fff08007c000ffc0
01f9ffe1fff9e3fffffffffffffffffe70f003ffffff1f1ffff8e038ffffffffffff87ff
fffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffff801ffffffffff8fc7ff3
ff80101ffffff00e7fff9fffe7fff3fff9fffe7ffe7ffc1ffcfff3c7f9fffe0f89fffcff
f1ffe7ff9ffe7ffcfffcfff3fff080018000ffe001f9ffe3fff9c3fffffffbfffffffffe
7de1e3ffffff1f1ffff8e001ffffffffffff0ffffffffffffffffffffff1ffffffffffff
ffffffffffffffffffff007ffffffffff1f8fff3ff80101ffffff03e7fff1fffe7fff3ff
f9fffe7ffe7ffc0ff8fff3c7f1fffc0fc1fff8fff3ffc7ff9ffc7ffcfff8fff3ffe1f001
83c7ffe3f1f9ffc3fff9c7fffffff3ffffffffffffc7e3fffffe1e3ffff87101ffffffff
fffe3fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffe0bffffffffff
e1f8fff3ff80101ffffff07e7fff9fffe7fff3fff9fffe7ffc7ffc8ff8fff3c3f1fffc0f
f0fff8fff3ffc7ff9ffc7ffcfff8fff3ffe3ffe18fe7ffe3fff9ff83fff9c7fffff8717f
ffffc1ffff8fe3ffffff1e3ffff071c1fffffffffffe7fffffffffffffffffffffe7ffff
fffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffc3f1fff7ff80101ffffff8fe7fff9fff
e7fff3fff8fffe7ffe7ffc8ff8fff3c3f9fffccff87ff8fff1ffe7ff9ffc7ffcfff8fff0
0fe3ffe3dfe7ffe3fff9fe11fff9c7ffffbb333bd9fcdcffff8fe3ffffff007ffff079ff
fffffffffffc7fffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffff87fff
ffffffffc7e1fff3ff80101ffffff9fe7fff9fffe7fff3fff9fffe3ffe7ffc8ff8fff3c3
f9fffccff81ff8fff1ffe7ff9ffe7ffcfff8fff00483ffc7ffe7ffe1fff9fc39fff9c7ff
ffb3f3dbd93cddffff8ff7ffffff807ffff038fffffffffffff8ffffffffffffffffffff
ff8ffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffff87e3fff3ff80101ffffffffe
7fff9fffe7fff3fff8fffe3ffe7ffc1ff8fff3e3f9fffc8ffc07f8fff1ffe7ff9ffe7ffc
fff8fff00403ffc7ffe7ffe1fff9f8f9fff9e3ffffb013d8193cc1ffffc7ff9fffffc07f
fff818fffffffffffff1ffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffff
fff0ffffffffffff0fc3fff3ff80101fffff1ffe7fff9fffe7fff3fff8fffe3ffe7ffc1f
fcfff3e3f9fffc07f8e0f8fff3ffe7ff9ffe7ffcfff8ffe0e003ffc7ffc7fff1fff9f9f9
fff9e1fff03393d89b3cddffffe07f0fffffc6fffff800ffdfffffffffe3ffffffffffff
ffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffdfffe1fc7ffc3ff80101f
ffff0ffe7fff9fffe7fff3fff8fffe3ffe7ffc3ffcfff3e3f9fffc07fcfc78fff3ffe7ff
9ffe7ffc7ffcffe1fc33ffe7ffc7fff1fff9f9f9fff9f8ffe333b19bd93cd8fffff07c07
ffffff3ffffc00f803fff7ffff8fffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffff
fffffffffff0ffffffe03ffc7fc7fe13ff80101fffff0ffe7fff9fffe7fff3fff8fffe3f
fe7ffc3ffcfff3e3f9fffc07fcfe00fff1ffe7ff9ffe7ffc7ffcffe1fff3ffe7ffc7fff1
fff9f1f8fff9f8ffe7b8381bff8ef9ffffff7863ffffff03fffc0000003f801fff1fffff
ffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffcf001ff87f87fc13
ff80101fffff1ffe7fff9fffe7fff3fff8fffe3ffe3ffc7ffcfff1e3f9fffcc7fcffc0ff
f1ffe7ff9ffe7ffc7ffcff43fff3ffe7ffe7fff0fff9f1f8fff9fc7fe7bfff7fffffffff
ffffe0f1fffffe01ffff0007fc000403fe3fffffffffffffffffffffff9fffffffffffff
fffffffffffffffffff8ffff00000ff8ff8ffc37ff80101ffffffffe7fff9fffe7fff3ff
f8fffe3ffe3ff87ffcfff3e1f9fffcc7f8fff0fff1ffe3ff9ffe7ffc7ffcfe03fff3ffe7
ffc7fff0fff9c3f8fff9fc3fe7bffffff9feffffffffc071ffffff00ffff87ffff807fe0
f87fffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffff87ffe001f07f1
ff87f8f3ff80101ffffffffe7fff9fffe7fff3fff8fffe3ffe7ff87ffcfff1e1f9fffcc7
f0fff87ff1ffe3ff9ffe7ffc7ffcf603fff3ffe7ffc7fff0fff98ff8fff8fe3fffbfffff
ffffffffffff8231fffffff87ffffffffffffffc00ffffffffffffffffffffffff8fffff
fffffffffffffffffffffffffffc3ff8007fc7e1ff87f0f3ff80101ffffe3ffe3fff9fff
e7fff3fff8fffe3ffe3ff87ffcfff3e1f9fffce3e03ffc3ff1ffe3ff8ffe7ffc7ffc0203
fff3ffe7ffe7fff8fff91ff8fff8fe3fffffffffffffffffffffcf01fffffffc3fffffff
ffffffff81ffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffe0780
ffffe183ff87e1f3ff80101ffffc1ffe3fff9fffe7fff3fff8fffe3ffe3ff87ffcfff1f1
f9fffc63801ffc83f1ffe3ff9ffe7ffc7fdc03f3fff3ffe7ffe7fff8fffc3ff8fff8ff3f
fffffffffffffffffffe7f839ffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffff0003ffffe007ffc383f3ff80101ffffc3ffe
3fff8fffe7fff3fff8fffe3ffe7ff07ffcfff1f1f8fffc600003fce0f1ffe3ff8ffe7ffe
e18003f1fff3ffe7ffe3fff87ffc3ff8fff8ff9ffffffffffffffffffffe7ffe1ffffffc
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffff
ffffc007fffff00fffe007f3ff80001ffffc3ffe3fff8fffe7fff3fffcfffe3ffe3fe07f
fcfff1f1f9fffc600c007cf831ffe3ffcffe7ffe01807ff1fff3ffe7ffe3fff87ffc3ff8
fff8ffc3fffffffffffffffffffe7ffc3ffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffff83ffff00ff3ff80101f
fff83ffc7fff9fffe7fff3fff9fffe7ffe7f8cfff8fff3f1f1fffcc038c079fe03ffe7ff
9ffc7ffc0180fff3fff3ffe7ffc7fff07ff87ff9fff9ffc3fffffffffffffffffffe3ff0
7ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff83ff3ff80101ffffc3ffe7fff9fffe7fff3fff9fffe7f
fe781c7ff8fff3f1f1fffcc0fcf038ffc1ffe77f9ffc7ffc13d9fff3fff3ffe7ffcffff8
7ff87ff9fff9ffc3ffffffffffffffffffff1fe001ffff80ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ff80101ffffc3ffe7fff9fffe7fff3fff9fffe7ffe70fcfff8fff3f0f9fffc83fcfe18ff
f07fe01f98fe7ff07ffcfff3fff3ffe7ffe7fff03ff0fff9fff8ffe1ffffffffffffffff
ffff87c000ffff81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffffc3ffe7fff9fffe7fff3ff
f9fffe7ffe63fcfffcfff3f0f9fffc83fcff19fff0000001807e7fc0fffcfff3fff3ffe7
ffe7fff03ff1fff9fff8ffe1ffffffffffffffffffffe38c3dffffc7ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ff80100ffffc3ffe7fff9fffe7fff3fff9fffe7ffe67fcfffcfff3f8f9fffc87
fcff19fff98003e0001e7fc4fffcfff3fff3ffe7ffe7fff83fe1fff9fff8fff07fffffff
fffffffffffff9ccff7ff8cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffffc3ffe7fff9fff
e7fff3fff9fffe7ffe47fcfffcfff3f8f9fffc07fcffbcfff1ffe3ff9fc67f8cfffcfff3
fff3ffe7ffc7fffb1fc1fff9fff8fff07ffffffffffffffffffffdfcff3ff0ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3ff80101ffffc3ffe7fff9fffe7fff3fff8fffe7ffe4ffc7ffcfff3f8
f9fffc0ffcfff8fff9ffe3ff9fe073bcfffcfff3fff3ffe7ffe7fffb1fc9fff8fff8fff0
3ffffffffffffffffffffcfcfe1fe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffffc3ffe
7fff9fffe7fff3fff8fffe7ffe0ffc7ffcfff3f8f9fffc0ffcfff0fff9ffe3ffcff001fc
fffcfff3fff3ffe7ffe7fff98f99fff8fffcfff81ffffffffffffffffffffcfcfe3fc0ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ff80101ffff83ffe7fff9fffe7fff3fff8fffe7ffe0ffc7f
fcfff3f879fffc8ffcfff07ff9ffe3ff8c0000fcfffcfff3fff3ffe7ffe7fff98f19fff8
fff8fff00ffffffffffffffffffffc7cfc3fc7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ff80101f
fffc3ffe7fff9fffe7fff3fff8fffe7ffe1ffc7ffcfff1f879fffcc7fcfff83ff9ffe3f0
0c0000fc7ffcfff3fff3ffe7ffe7fff9ce39fff8fffcfff00ffffffffffffffffffffc7f
f81fc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffffbffe7fff9fffe7fff3fff8fffe7f
fe1ffc7ffcfff1f879fffcc7fcfffc0139ffe4000c0670fc7ffcfffbfff3f8e7ffe7fff9
c079fff8fffcfff03ffffffffffffffffffffc7ff8c1c7ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ff80101ffffffffe7fff9fffe7fff3fff8fffe7ffc7ffc7ffcfff1fc79fffe47fcfffc00
387fe0000ebe70fe7ffcfff9fff18001ffe7fff9c0f9fff8fffcfff0f9f0ffffff87ffff
fffffcfff080c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80000ffffffffe3fff9fffe7fff3ff
f8fffe3ffc7ffe7ffcfff1fc38fffe47fcfffc803807e0078ffe78fe7ffcfff9fff00000
0001fff9c7f8fffcfffcfff0f0003ffffd007ffffffffcfff001c7ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ff80101ffffc7ffe3fff9fffe7fff3fff8fffe7ff87ffc7ffcfff1fc78fffe4f
fcfffcfc3800c0ffcffe787e7ffcfff9ffe01fc0000000f80ff8fffcfffcfff0f8001fff
f8001ffffffff8ffe00fc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffff83ffe7fff9fff
e7fff3fff9fffe7ff87ffe7ffcfff1fc39fffe4ffcfffcfff88001ffdffe7c7e7ffcfff1
fe01ffe7fc0000001ff8fffcfffcffe0fe1c03fff87e0ffffffffcfff07fc7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3ff80101ffffc7ffe7fff9fffe7fff3fffdfffe7ff87ffe7ffcfff1fc
39fffe4ffcfffcfff9f003ffcffe7c7e7ffcfc000001ffe7fff3c0003ff8fffcfffcffc0
fffc000039ff1ffffffff8fffbff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffffefffe
7fff9ffffffffffffffffe7ff8fffc7ffcfff3fc79fffc8ff8fff8fff9ff47ff9ffe7c7c
63f000000003ffe7ffe7ff01fff9fff8fffcff01fff860007ffffffffffff9ffffff87ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ff80101ffffffffe7fff9ffffffffffffffffffffc7ffc7f
fcfff3fc79fffc0ffcfff8fff9ffe7ff9ffe7c000000000003f3ffe7ffe7fff1fff9fff9
fffcfc19fff9fe007ffffffffffff9ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101f
fffbfffe7fffbffffffffffffffffffff87ffc7ffcfff3fc79fffc0ffcfff8fff9ffe7ff
9ffe7e08fe000773fff3ffe7ffe3fff1fff9fff8fffc7839fff9ffc7ffffcffffffff9ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffff0fffe7fffffffffffffffffffffff
f87ffc7ffcfff1fc79fffc0ffcfff8fff1ffe7ff9ffe7f3cfe0cfff3fff3ffe7ffe7fffb
fff9fff8fffcf8f8fff9ffc7ffff8ffffffff8fffffdffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ff80101ffff07ffe7ffffc3fff7fc037fec1efdff07ffc7ffcfff3fc79fffe1ffcfff8ff
f1ffe3ff9ffe7ffcfe3cfff3fff3ffc7ffe3fff9fff9fff8fffcf0f8fff9ffc7ffffc7ff
fffff8fffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffff0fffe7ffff80cf93f8002
7c804f9ff07ffc7ffcfff3fc79fffe1ffcfffcfff1ffe3ff8ffe7ffc7c7cfff1fff3ffe7
ffe3fff9fff8fff8fffcf1f8fff9ff87ffffc7ffdbfffcfffff87fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ff80101ffff1fffe3ffff9c4f33f9e73389e261fe07ffc7ffcfff1fc79fffe1f
fcfffcfff9ffe3ffcffe7ffc787cfff1fff3ffc7ffe3fff9fff9fff8fffce3f8fff9ff87
ffffe7ff807ffcfffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffc1fffe3ffff9e6
033f9ef3019e301fe67ffc7ffcfff1fc79fffe1ffcfffcfff1ffe3ff8ffe7ffc71fcfff1
fff3ffe7ffe3fff9fff8fff8fffcc7fcfff9ff87ffffe3f7801ffcffffe1ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3ff80101fff81fffe3ffff9e627039e73199e733fc67ffc7ffcfff1fc
79fffe1ffcfffcfff1ffe3ffdffe7ffc71fcfff3fff3ffe7fff3fff9fff8fffcfffc0ffc
fff9ff87ffffe1e3e80ffc77dfe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fff01fffe
3ffff80f27019e739380737fc67ffc7ffcfff9fc79fffe1ffcfff8fff1ffe3ffcffe7ffc
61fcfff1fff1ffe7fff3fff9fff8fffcfffc1ffcfff8ff87fffff003ff8dfe23cfc3ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ff80101fff08fffe3ffff9cf073c9e73c38e787fce7ffe7f
fcfff9fc79fff83ffcfffcfff9ffe3ffcffe7ffe63fcfff3fff1ffe7fff3fff9fff8fffc
fffc3ffcfff8ff8ffffff801ffc13e03c787ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101f
fe19fffe3ffff9e78f3c9e73c39e787fce7ffe7ffcfff9fc79ffe03ffcfffcfff9ffe3ff
cffe7ffe47fcfff1fff1ffe7fff3fff9fff8fffcfffc3ffcfff8ff0fffffff83ffe18007
c00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffe18fffe3ffffc0f8f189ef3e7c07c7f
ce7ffe7ffcfff1f879ffc07ffcfffcfff9ffe3ffcffe7ffe07fcfff1fff1ffe7fff3fff9
fff8fffcfffc7ff8fffcfe1ffffffffffff1800fe01fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ff80101ffe38fffe3ffffc0fdf81fffbffc0feffce7ffe7ffcfff9f879ff003ffcfffcff
f9ffe3ffcffe7ffe0ffcfff1fff1ffe7fff3fff9fffcfffcfff87ff8fffcfe3fffffffff
ffff800ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffe18fffe3fffdfffffffffff
ffffffffce7ffe7ffcfff9f8f9fc0e3ffcfffcfff9ffe3ffcffe7ffe0ffcfff1fff1ffe7
fff3fff9fff8fffcfff87ff8fffcfc7fffffffffffff8fc7ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1ff80101ffe1cfffe3fff9fffffffffffffffff7fce7ffe7ffcfff1f1f9f83e3f
fcfffcfff9ffe3ffcffe3ffe1ffcfff1fff1ffe7fff3fff8fff8fffcfff07ff8fffcfc7f
ffffffffffff8fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffe19fffe7fff9fff
fffffffffffffe7f8e7ffc7ffcfff3e3f9c0fc7ff8fff8fff1ffe7ff8ffe7ffc3ffcfff3
fff3ffc7ffe3fff9fff9fff8ffe0fff9fff8f87fffffffffffff1ff3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3ff80101ffff9fffe7fff9fffe7fff3fff9fffe7f9c7ffc7ffcfff3c3
f903fc7ffcfff8fff1ffe3ff8ffe7ffc7ffcfff3fff3ffc7ffe3fff9fff9fff8ffc4fff8
fff8f87fffffffffffff1ff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffff9fffe
7fff9fffe7fff3fff9fffe7f1c7ffc7ffcfff3c7f81ffc7ffcfff8fff3ffe3ff8ffe7ff0
fffcfff3fff3ffc7ffe3fff9fff9fff8ff8cfff8fff8f87fffffffffffff1ff8ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ff80101ffff9fffe7fff9fffe7fff3fff9fffe7e3c7ffc7f
fcfff187f07ffe7ffcfff8fff1ffe7ff8ffe7ff0fffcfff3fff3ffc7ffe3fff9fff9fff8
ff8cfff8fff8f8ffffffffffffff1ffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101f
ff81fffe7fff9fffe7fff3fff9fffc7c7e7ffc7ffcfff38fe1fffe7ffcfff8fff1ffe7ff
8ffe7fe0fffcfff3fff3ffc7fff3fff9fff8fff8ff8e7ff9fff8f0ffffffffffffff1ffe
3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fff81fffe3fff9fffe7fff3fff9fffc00
fe7ffc7ffcfff18fc1fffe7ffcfffcfff1ffe3ff8ffe7fe07ffcfff3fff3ffc7fff3fff9
fff8fffcff0e7ff8fffce0ffffffffffffff0fff1fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ff80000fffc9fffe7fff9fffe7fff3fff8fffc00fe7ffc7ffcfff98f81fffe3ffcfffcff
f1ffe7ffcffe7fc47ffcfff3fff1ffc7fff3fff8fff8fff8ff0e7ff8fffce1ffffffffff
ffff1ff387fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffff9fffe3fff9fffe7fff3ff
f9fffc00fe7ffe7ffcfff98019fffe3ffcfffcfff1ffe3ffcffe7f847ffcfff3fff3ffe7
fff3fff8fff8fff8ff1e7ff8fffcc7ffffffffffffff1fe7e3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ff80101fffc1fffe3fff9fffe7fff3fff8fffc007e7ffe7ffcfff980f9fffe3f
fcfffcfff1ffe3ffcffe7e047ffcfff3fff3ffe7fff3fff8fff8fffcff1e7ff8fff8c7ff
ffffffffffff1fe3f1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80000fffc1fffe3fff9fff
e7fff3fff8fff8307e7ffe7ffc7ff983f8fffe3ffcfff07ffbffe3ffcffe7c0e7ffcfff1
fff3ffe7fff3fff8fff8fff8ff1e7ff8fffcc7ffffffffffffff0fe3f8ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3ff80101fffc1fffe3fff9fffe7fff3fff8fff8787e7ffe7ffc7ff801
f9fffe3ffcffc01ff9ffe081cffe7c7e7ffc7ff1fff3ffe7fff3fff8fff8fffcfe3e7ff8
fffcc7ffffffffffffff1fe1fc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffc1fffe
3fff8fffe7fff3fff8fffc387e7ffe7ffc7ff800f9fffe3ffcff8003f9ffe0000ffe78fe
7ffcfff1fff3ffe7fff3fff8fffcfffcfe3e7ff8fffcc7ffffffffffffff1fcefe1fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1ff80101ffe01fffe3fff9fffe7fff3fffcfffc007e7ffe7f
fc7ff87879fffe3ffcff0001f9ffc00007fe70fe7ffcfff1fff3ffe7fff3fff8fffcfffc
fe3e7ff8fffcc3ffffffffffffff0f9e3f0fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101f
f800fffe3fff9fffe7fff3fffcfffc00fe7ffe7ffc7ff8fc19fffe3ffcfe1ce0f9ff03ff
01ff61fe7ffcfff1fff1ffe7fff1fff8fffcfffcfe3e7ff8fffcc3ffffffffffffff0f3e
3fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101ff008fffe3fff9fffe7fff3fffcfffc03
fe3ffe7ffc7ff9fe19fffe3ffcfe1cf039fc03ffc0ff03fe7ffcfff1fff3ffe7fff1fff8
fffcfffcfe3e7ff8fffcc7ffffffffffffff0e7c7fe7ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
ff80101ff07dfffe7fff9fffe7fff3fe18f3f8bffe7ffe7ffcfff1ff19fffe3ffcfe3cfc
13f807ffc03e07fe7ffcfff3fff3ffe7fff3fff9fffcfffdfe7efff9fffc0fffffffffff
ffff1efbffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fe1f9fffe7fff9fffe7fff3fc
000070fffe7ffc7ffcffe3ff81fffe3ffcfc7cfe01e067ffcc001ffc7ff8fff3fff3ffe7
fff3fff9fff8fff9f8fcfff9fffc1fffffffffffffff1ee73fe3ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ff80101ff1f9fffe3fff8fffe7fff3f0200000fffe7ffe7ffc7fe3ff81fffe7f
fcf87cff8001e7ffcf007ffc7ff8fff3fff3ffe7fff3fff9fff8fff8f8fcfff9fff83fff
ffffffffffff1e0c0fe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ff879fffe7fff8fff
e7fff3c3f8ff00003c7ffe7ffcffe3ffc1fffe3ffcf8fcfff007e7ffcfc47ffc7ff8fff3
fff1ffe7fff3fff9fff8fff8f8fcfff9fff0ffffffffffffffff1f1cefe3ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3ff80101ffc39fffe3fff9fffe7fff38ff8fffc06003ffc7ffcffc1ff
c1fffe3ffcf8fcfff83fe7ffcffe7ffc7ffcfff1fff3ffe7fff3fff9fff8fff8f8fc7ff8
ffe3ffffffffffffffff8fb867e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffc3dfffe
3fff9fffe7fff31ff8fffcff80007e7ffc7f81ffe1fffe3ffcf0fcfff9ffe3ffcffe7ffe
7ff8fff3fff3ffe7fff3fff9fffcfff8f8fe7ff8ffe3ffffffffffffffff8ffb6fe3ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ff80101ffc78fffe3fff9fffe7fff03ff8fffcfffe200e7f
fcff11fff0fffe3ffcf1fcfff9ffe3ffcffe7ffc7ffcfff3fff3ffe7fff3fff8fffcfffc
f0fe7ff8ffe3ffffffffffffffff8ffb3fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101f
fff9fffe3fff8fffe7fff0fffcfffcfffe7e007ffefe39fff8fffe3ffcf1fcfff9ffe3ff
cffe7ffe7ffcfff1fff3ffe7fff3fff8fffcfffcf1fe7ff8ffe3ffffffffffffffffc7fc
3fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffc8fffe3fff8fffe7fff1fffcfffcff
fe7ff07ffe7071fff87ffe3ffce3fcfff9ffe3ffcffe7ffe7ffcfff1fff1ffe7fff3fff8
fffcfffcf1fc7ff8ffe3ffffffffffffffffc7fe03e7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ff80101fff80fffe3fff8fffe7ffc3fffcfffcfffe7ffc07fe61fbfff87ffe3ffc07fcff
f1ffe3ffcffe3ffc7ffcfff1fff3ffe7fff1fff8fffcfffce1fe7ff8fff3ffffffffffff
ffffc3ff99e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80001fffc0ffff3fff8fffe7ff83ff
fcfffcfffe7ffe001c07f9fff87ffe3ff80ffcfff1ffe3ffcffe3ffe7ffcfff1fff3ffe7
fff1fff8fffcfffce3fe7ffcfff1ffffffffffffffffe3ff3de7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ff80101ffff8ffff3fff8fffe7ff33fffcfffcfffe7ffe70001ff9fff83fff3f
f01ffcfff1ffe3ffcffe3ffe7ffcfff1fff1ffe7fff1fff8fffcfffce3fe7ffcfff0ffff
ffffffffffffe3ff3fe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101ffff87fff3fff8fff
e7fe73fffcfffcfffe7ffe7f807ff1fffc3fff3fc03ffcfff9ffe3ffcffe3ffe7ffcfff1
fff1ffe7fff1fff8fffcfffce3fe7ffcfff0fffff803fffffffff1ff3de3ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1ff80101ffff83fff3fff8fffe3fcf3fffcfffcfffe7ffe7ffe7ff9ff
f83fff3f007ffcfff1ffe3ffcffe3ffe7ffcfff9fff1ffe7fff1fff8fffcfffce7fe7ffc
fff1fffff000fffffffff0ff3de3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffffc0fff
3fff8fffe3f1f3fffcfffc7ffe7ffe7ffe7ff9fffc1fff3c0cfffcfff9ffe3ffcffe3ffe
3ffcfff9fff1ffe7fff1fff8fffcfffce7fe7ffcfff1ffffe1f07ffffffff8ff9ef3ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ff80001fffff07ff3fff8fffe7f3f3fffcfffc7ffe7ffe7f
fe7ff9fff81fff303e7ffcfff9ffe3ffcffe3ffe3ffcfff9fff1ffe3fff1fff8fffcfffc
e3fe7ffcffe3ffffc7f03ffffffff8fffcf1ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101f
ffff87ff7fffdffff007f3fffcfffcfffe7ffe7ffe7ff9fff80fff007e7ffcfffbffe3ff
cffe7ffe7ffcfff9fff3ffe7fff1fff8fffcfffde3fe7ffcffc7ffff8ff23ffffffff8ff
e1f3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101fffffc3fe3fff8ffff00ff3fffcfffc7f
fc7ffc7ffc7ff1fff90ffe01fc7ffcfff1ffe3ff8ffe7ffe7ffcfff1fff3ffe7fff1fff8
fffcfff8e3fe7ffcffc7fffe0ff31ffffffff8ffe3f3ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ff80101fffffe03f7fff8ffff1fff3fffcfffcfffc7ffc7ffc7ff1fff983fc07fc7ffcff
f1ffe3ffcffe3ffe7ffcfff1fff3ffe7fff1fff8fffcfffce3fe7ffcff8fffe003f387ff
fffff0fff9f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffffff01f3fff9fffc3fff3ff
fcfffc7ffe7ffe7ffc7ff1fff9c0003ffc7ffcfff1ffe3ffcffe7ffe7ffcfff1fff3ffe7
fff1fff8fffcfffcf1fe7ffcffc7ff0000f3c3fffffff8fff87cffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ff80100ffffff8123fff9ffc03fff3fffcfffcfffc7ffc7ffc7ff1fff9e0003f
fc7ffcfff1ffe3ffcffe3ffe7ffcfff9fff3ffe7fff1fff8fffcfffcf0fe7ffcffc00000
f873e0ff0ffff8fff8fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffffffe203fff8ff8
47fff3fffcfffc7ffe7ffc7ffe7ff1fff9f8ce3ffc7ffcfff1ffe3ffcffe3ffe7ffcfff9
fff1ffe7fff1fff8fffcfffcf83e7ffcffe0007cfc13f80001fff9fff3be3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3ff80101ffffffff01fff9ff1e7fff3fffcfffc7ffe7ffe7ffffff1ff
f8fffe3ffc7ffcfff9ffe3ffcffe3ffe7ffcfff9fff1ffe7fff1fff8fffcfffcf81e7ffc
fff000fcff03fe00000011ffff1f8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80100ffffffffe
1fff8ff3f3fff3fffcfffc7ffe7ffc7ffefff9fff8fffe3ffc7ffcfff9ffe3ffcffe3ffe
7ffcfff9fff1ffe7fff1fff8fffcfffcfc1e7ffcfffc7ffcff83fe00100001fffe6fc7ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffe0fffcfe3e3fff3fffcfffc7ffe7ffe7f
fe7ff9fff8fffe3ffc7ffcfff1ffe3ffcffe3ffe7ffcfff9fff1ffe7fff1fff8fffcfffc
fe0e7ffcfffcfffcffc1fc001f0003fffa6ff1ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101f
ffffffff8fffcfe7f3fff3fffcfffc7ffe7ffe7ffe7ff9fff8fffe3ffc7ffcfff1ffe3ff
cffe3ffe7ffcfff9fff1ffe7fff1fff8fffcfffcff867ffcfffcfffcfff0e00f07ffffff
f34ff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff3ff80001fffffffffc7ffcfcfe3fff3fffc7ffe7f
fe7ffe7ffe7ff9fff8fffe3ffc7ffcfff1ffe3ffcffe3ffe7ffcfff9fff1ffe7fff1fff8
fffcfff8ffc67ffcfffcfffcfff001efc3fffffff307fcffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
ff80101fffffffffe3ffcf9fe3fff1fffc7ffc7ffe7ffe7ffe7ff9fff8fffe3ffe7ffcff
f9ffe3ffcffe3ffe7ffcfff9fff1ffe7fff1fffcfffcfff8ffe67ffcfffcfffcfff803ef
e3fffffff83ffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80000ffffffffff1ff8f1fe3fff3ff
fc7ffe7ffe7ffe7ffe7ff9fff8fffe3ffe7ffcfff9fff3ffcffe3ffe7ffcfff9fff1ffe7
fff1fff8fffcfffcfff07ffcfffcfffcfff89fefe1fffffffcfffe7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ff80101ffffffffff87f8e3fe3fff1fffc7ffe7ffe7ffe7ffe7ff9fff8fffe3f
fe7ffcfff9ffe3ffcffe3ffe7ffcfff9fff1ffe3fff1fffcfffcfffcfff87ffcfffcfffc
fff9ffefc3fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffffffffffc7fce7f
f3fff1fffc7ffe7ffe7ffe7ffe7ff9fff8fffe3ffe7ffcfff9ffe3ffcffe3ffe3ffc7ff9
fff1ffe3fff1fffcfffcfffcfff87ffcfffcfffcfff9ffc707fffffffffffe7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1ff80101ffffffffffc3fcc7ff3fff1fffc7ffe7ffe7ffe7ffe7ff9ff
f8fffe3ffe7ffc7ff9fff3ffcffe3ffe3ffcfff9fff1ffe3fff9fffcfffcfffcfff87ffc
fffc7ffcfff9ffe41ffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80001fffffffff
fc1fdcfff3fff3fffcfffe7ffe7ffe7ffe7ff9fff8fffe3ffe7ffcfffbffe7ffcffe3ffe
7ffcfff9fff3ffe7fff9fffcfffcfffcfff87ffcfffcfffcfff9ffe07fffffffffff80ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ff80101ffffffffffe1f99ffe3fff3fffcfffc7ffc7ffc7f
fc7ff1fff9fffe3ffc7ffcfff1ffe7ffcffe7ffc7ff8fff9fff3ffe7fff1fff8fffcfff9
fff87ff8fffcfff8fff1ffe1ffffffffffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101f
fffffffffe0fdbffe3fff3fffcfffc7ffc7ffc7ffc7ff9fff8fffe3ffc7ffcfff1ffe3ff
cffe3ffc7ffcfff9fff1ffe7fff1fff8fffcfff8fff87ffcfffcfff8fff1ffe3ffffffff
fffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffffffffffe0fc3ffe3fff3fffcfffc7f
fc7ffc7ffe7ff9fff8fffe3ffc7ffcfff1ffe3ffcffe3ffc7ffcfff9fff3ffe7fff1fff8
fffcfff8fff07ffcfffcfffcfff1ffe3fffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ff80101fffffffffff3fc7ffe3fff1fffcfffc7ffc7ffe7ffe7ff9fff9fffe3ffc7ffcff
f1ffe3ffcffe3ffc7ffcfff9fff3ffe7fff1fff8fffcfff8fff07ffcfffcfff8fff1ffc7
fffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffff
fffffefffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffffffffffff3c7ffe3fff3ff
fcfffc7ffe7ffc7ffe7ff9fff8fffe3ffc7ffcfff1ffe3ffcffe3ffc7ffcfff9fff1ffe7
fff1fff8fffcfff8fff07ffcfffcfffcfff1ffc7ffffffffff81ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff7ff80101ffffffffffff1cfffe3fffbfffcfffc7ffe7ffc7ffe7ff9fff8fffe3f
fc7ffcfff1ffe3ffcffe3ffc7ffcfff9fff3ffe7fff9fff8fffcfff8fff07ffcfffc7ffc
fff1ffc7fffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffffffffffff18fff
e3fff3fffcfffe7ffe7ffe7ffe7ff9fff8fffe3ffc7ffcfff9ffe3ffcffe3ffefffcfff9
fff1ffe7fff9fff8fffcfff8fff07ffcfffcfffcfff1ff87fffffffffc7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1ff80101ffffffffffff01fffe3fff1fffc7ffc7ffe7ffe7ffe7ff9ff
f8fffe3ffc7ffcfff9ffe3ffcffe3ffe7ffcfff9fff1ffe7fff9fffcfffcfff8fff07ffc
fffc7ffcfff1ffc7fffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80000fffffffff
fff07fffe3fff1fffc7ffe7ffe7ffe7ffe7ff9fff8fffe3ffe7ffcfff1ffe3ffcffe3ffc
7ffcfff9fff1ffe7fff9fffcfffc7ffcfff07ffcfffcfffcfff9ffc7ffffffffe3ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ff80101fffffffffffe1ffffe3fff1fffc7ffe7ffe7ffe7f
fe7ff9fff8fffe3ffe7ffcfff9fff3ffcffe3ffe7ffcfff9fff1ffe3fff1fffcfffcfffc
ffe27ffcfffcfffcfff1ffc7ffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101f
ffffffffff07effff3fff1fffc7ffe7ffe7ffe7ffe7ff9fff8fffe3ffc7ffcfff9fff3ff
cffe3ffc7ffcfff9fff1ffe3fff1fffcfffc7ffcffe27ffcfffcfffcfff9ffc7ffffffff
1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffffffffffe1fcfffe3fff9fffc7ffe7f
fe7ffe7ffe7ff9fffcfffe3ffe7ffc7ff8fff3ffcffe3ffe7ffcfff9fff1ffe3fff9fffc
fffc7ffcffe27ffcfffe7ffcfff9ffc7fffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ff80101ffffffffffe3f07ffe3fff9fffc7ffe7ffe7ffe7ffe3ff8fffcfffe1ffe7ffc7f
f9fff1ffcffe3ffe7ffcfff9fff1ffe3fff9fffcfffc7ffcffe27ffcfffe7ffcfff9ffc7
fffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffffffffffcff87ffe3fff1ff
fe7ffe7ffe7ffe7ffe3ff8fffcfffe1ffe7ffc7ff8fff1ffcfff3ffe7ffcfff9fff1ffe3
fff9fffcfffc7ffcffe07ffcfffe7ffcfff9ffc3fffffffe3fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1ff80101ffffffffff8ffc3fff3fff9fffe7e447ffe3ffe7ffe3ff8fffcfffe1f
fe7ffc7ff8fff1ffc7ff3ffe7ffcfff9fff1ffe3fff9fffcfffc7ffcffe07ffcfffe7ffc
fff9ffe3ffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101fffffffffe1ffc3ff
f7fffbfffcfc007ffe7ffe7ffe7ff9fff8fffe3ffe7ffcfff8fff3ffcffe3ffe7ffcfff9
fff1ffe7fff9fffcfffcfffcffe27ffcfffe7ffcfff9ffe3fffffffe3fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3ff80101fffffffff83ffe007e7fff1fffcf800fffe7ffc7ffc7ff9ff
f8fffe3ffc7ffcfff1ffe3ffcffe3ffc7ff8fff9fff1ffe7fff1fff8fffcfff8ffe27ffc
fffc7ff8fff1ffe1fffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffffffff
1ffff000e7fff03ffcf000fffe7ffc7ffe7ff9fff9fffe3ffc7ffcfff1ffe3ffcffe3ffc
7ff8fff9fff1ffe7fff1fff8fffcfff8ffe27ffcfffc7ffcfff1fff1fffffffe7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ff80101ffffffffe3ffff80007ffe007ffe0fffffe7ffc7f
fe7ff9fff8fffe3ffc7ffcfff1fff3ffcffe3ffc7ffcfff9fff1ffe7fff1fff8fffcfff8
ffe27ffcfffc7ffcfff1fff0fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101f
fffffffe3ffffff81fffe007f3e3ff1ffe7ffe7ffe7ff9fff8fffe3ffc7ffcfff1fff3ff
cffe3ffc7ffcfff9fff1ffe7fff9fff8fffcfff8ffe27ffcfffc7ffcfff1fff0fffffffc
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffffffffe3ffffffe1cffe3c631c3ff1f
f87ffc7ffe7ff9fff8fffe3ffe7ffc7ff1fff3ffcffe3ffc7ffcfff9fff1ffe7fff9fff8
fffcfffcffe27ffcfffe7ffcfff1fff07ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ff80101ffffffffe1fffffff1c67e3c43003ff0fe03ffc7ffe3ff9fff8fffe3ffe7ffc7f
f9fff3ffcffe3ffe7ffcfff9fff1ffe7fff9fff8fffcfffcffe27ffcfffe7ffcfff1fff0
7ffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffffffff0fffffff9867c3fc
3007ff07c017fe7ffe7ff9fff8fffe3ffc7ffc7ff9ffe3ffcffe3ffc7ffcfff9fff1ffe7
fff9fff8fffcfffcffe27ffcfffe7ffcfff9fff07ffffffe3fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1ff80101fffffffff87fffffffc6003fe700fff820003fe7ffe7ff9fff8fffe3f
fe7ffc7ff9ffe3ffcffe3ffc7ffcfff9fff1ffe3fff9fffcfffcfffcffe27ffcfffe7ffc
fff9fff0ffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80000fffffffffe1ffffff
ffe007fff7bfff801f83fc7ffe3ff8fff8fffe3ffc7ffc7ff0ffe1ffcffe3ffc7ffcfff9
fff1ffe3fff9fffcfffcfffcffe07ffcfffe7ffcfff9fff0ffffffff1fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1ff80101ffffffffff9ffffffffe00fffffffff803fe71e7ffe3ff8ff
f8fffe3ffe7ffc7ff8fff3ffcfff3ffc7ffcfff9fff9ffe3fff9fffcfffcfffcffe07ffc
fffe7ffcfff9fff0ffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101fffffffff
fcfffffffffc3ffffffffff0fff70c7ffe3ff9fff8fffe3ffe7ffc7ff9fff3ffcfff3ffc
7ffcfff9fff1ffe7fff9fffcfffc7ffcffe07ffcfffe7ffcfff9fff1fffffffe3fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff0c3f
fe3ff9fff8fffe3ffe7ffc7ff9fff3ffcfff3ffc7ffcfff9fff1ffe3fff9fffcfffc7ffc
fff07ffcfffe7ffcfff9fff1fffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff03ffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80001f
fffffffffe3fffffffffffffffffffffffff9c00003df1fff8fffe3ffe7ffc7ff9fff3ff
cfff3ffc7ffcfff9fff1ffe3fff9fffcfffc7ffcfff07ffcfffe7ffc7ff9fff1fffffffc
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101fffffffffff0fffffffffffffffffffff
fffffc000038e1fff8fffe3ffe7ffc7ff9fff3ffcffe3ffe7ffcfff9fff1ffe3fff8fffc
fffc7ffc7ffc3ffcfffe7ffc7ff8fff1fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
ff80000fffffffffff80fffffffffffffffffffffffffe000038e0fffcfffe3ffe7ffc7f
f9fff1ffcfff3ffe7ffcfff8fff9ffe3fff9fffcfffc7ffcfffc3ffcfffe7ffc7ff8fff1
fffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffff
dffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80000fffffffffffc01fffffffffff
ffffffffffffffff0e39c0fff8fffe3ffc7ffc7ff1ffe3ffcffe3ffc7ffcfff9fff1ffe7
fff9fff8fffcfffcfffc3ffcfffe7ffcfff9fff1ffffffe3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ff80101ffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffbfc03ff8fffe3f
fc7ffcfff1ffe3ffcffe3ffc7ffcfff9fff1ffe7fff9fff8fffcfffcfffe3ffcfffc7ffc
fff9fff1ffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101fffffffffffffc3ff
fffffffffffffffffffffffffffffc07f8fffe3ffe7ffcfff9ffe3ffcffe3ffc7ffcfff9
fff1ffe7fff9fff8fffcfffcfffe1ffcfffcfffcfff9ffe3ffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1ff80101ffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffe00
78fffe3ffc7ffc7ff1ffe3ffcffe3ffc7ffcfff9fff1ffe7fff9fff8fffcfffcfffc3ffc
fffcfffcfff9ff83ffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80100fffffffff
ffe7f9ffffffffffffffffffffffffffffffff8038fffe3ffe7ffc7ff9ffe3ffcfff3ffe
7ffcfff9fff1ffe7fff9fff8fffcfffcfffc3ffcfffcfffcfff9fc0fffffff1fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1ff80001fffffffffff87f8ffffffffffffffffffffffffff
fffffff078fffe3ffe7ffcfff9fff3ffcfff3ffe7ffcfff9fff1ffe7fff9fff8fffcfffc
fffc7ffcfffcfffcfff9f81ffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101f
fffffffffe3bf8fffffffffffffffffffffffffffffffff870fffe3ffe7ffcfff1fff1ff
cfff3ffc7ffcfff9fff1ffe3fff9fffcfffcfffcfffc3ffc7ffc7ffcfff9f0fffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffff87bfcffffffffffffffffff
fffffffffffffffec0fffe3ffe7ffc7ff9fff3ffcfff3ffc7ffcfff9fff1ffe3fff9fffc
fffcfffc7ffc3ffc7ffc7ffc7ff9e3fffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ff80101ffffffffff33bfcffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffe3ffe7ffc7f
f9fff1ffcfff3ffc7ffcfff9fff9ffe3fff8fffcfffcfffc7ff83ffc7ffc7ffc7ff9c7ff
fffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffff3b9fc7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffe07ffe3ffe7ffc7ff8fff1ffc7ff3ffc7ffcfff8fff1ffe3
fff9fff8fffcfffc7ff83ffc7ffc7ffc7ffcc7fffffff8ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1ff80101ffffffffffb83fe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffe3f
fe7ffc7ff8fff1ffcfff3ffc7ffcfff9fff1ffe3fff9fffcfffcfffc7ff87ffc7ffc7ffc
7ffdc7ffffffc1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffffffffff987fe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffe3ffe3ffc7ff8fff1ffcfff3ffe7ffcfff9
fff9ffe3fff9fffcfffc7ffc7ff03ffc7ffc7ffc7ffcc7ffffff87ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1ff80100ffffffffffc3cfe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fe0ffe3ffe3ffc7ff8fff1ffcfff3ffe7ffc7ff9fff9ffe3fff9fffcfffc7ffc7ff07ffc
7ffc7ffc7ffcc7ffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101fffffffff
fe70fe3fffffffffffffffffffffffffffffffffff87fe3ffe3ffc7ff8fff1ffcfff3ffe
7ffc7ff8fff9ffe3fff8fffcfffc7ffc7ff03ffc7ffc7ffcfffcc7fffffe3fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1ff80101fffffffffffc3ff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffff83fe3ffe3ffc7ff8fff1ffcfff3ffe7ffc7ff8fff9fff3fff8fffcfffc7ffe
7fe03ffc7ffe7ffc7ffc8ffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101f
ffffffffffcfff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fe3ffe3ffc7ff8fff1ff
c7ff3ffe7ffc7ff8fff9fff3fff8fffcfffcfffe7fe33ffe7ffe7ffcfffc0ffffffe7fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffffeffff9fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc1fe7ffc7ffc7ff1fff3ffcfff3ffc7ff8fff9fff1ffe3fff9fffc
fffcfffc7fe23ffc7ffc7ffcfff81ffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ff80101fffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fe3ffe7ffc7f
f1fff3ffcfff3ffc7ffcfff9fff1ffe3fff9fff8fffcfffc7fe23ffc7ffc7f80fff83fff
fff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbffffffffffffffffffffffff3ff80101fffffffffffffff8fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe0fe3ffe7ffc7ff9fff1ffcffe3ffc7ffcfff9fff1ffe3
fff9fffcfffcfffc7fe23ffc7ffc7f003fc07ffffff1ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ff80101fffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fe3f
fe7ffc7ff9fff1ffcfff3ffc7ffcfff9fff1ffe3fff9fffcfffcfffc7fe23ffc7ffc7e18
0c01ffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80000ffffffffffffe3fe7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fe3ffe7ffc7ff9fff1ffcfff3ffe7ffcfff9
fff1ffe3fff9fffcfffcfffc7ff07ffc7ffc7f7f0007ffffffc7ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1ff80001ffffffffffff81fe3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe0fe3ffe7ffc7ff8fff1ffcfff3ffc7ffcfff8fff1ffe3fff9fffcfffcfffc7ff07ffc
7ffc7fffe03fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101fffffffff
fff39fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fe3ffe7ffc7ff8fff1ffcfff3ffe
7ffcfff8fff1fff3fff8fffcfffc7ffe7ff03ffc7ffc7e7fffffffffff8fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ff80101ffffffffffff79ff3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe1fe3ffe3ffe7ff8fff1ffcfff3ffc7ffcfff8fff1fff3fff9fffcfffc7ffc
7ff83ffc7ffc7c7fffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101f
ffffffffffe79ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fe3ffe7ffe7ff8fff1ff
cfff3ffe7ffcfff8fff9ffe3fff9fffcfffc7ffc7ff83ffc7ffe7c7fffffffffff8fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffffffffffff3bff1ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffcffe3ffe3ffe7ff8fff1ffcfff3ffe7ffc7ff8fff9ffe3fff9fffc
7ffc7ffe7ffc3ffc7ffe787fffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
ff80101ffffffffffff1eff1ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffe3ffe7ffe7f
f8fff9ffcfff3ffe7ffc7ff8fff9fff3fff8fffc7ffc7ffe7ffc7ffe7ffe70ffffffffff
ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80000ffffffffffffbcff1ffffffff
ffffffffffffffffffffffffff07fe3ffe3ffe7ff8fff9ffcfff3ffe7ffc7ff8fff9fff3
fff8fffc7ffc7ffe7ffe7ffe7ffe01ffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1ff80101fffffffffffff9ff1ffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffe3f
fe3ffe7ff8fff9ffc7ff1ffe7ffc7ff8fff9fff3fff8fffc7ffc7ffe7ffe3ffc7ffe03ff
ffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80000ffffffffffffc3ff1
ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffe3ffe3ffe7ff8fff9ffc7ff1ffe7ffc7ff8
fff9fff3fff8fffc7ffc7ffe3fff1ffc7ffe0fffffffffffffcfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1ff80101ffffffffffff8fff1ffffffffffffffffffffffffffffffff
ff0ffe3ffe3ffe7ffcfff9ffc7ff1ffe7ffc7ff8fff8fff3fff8fffc7ffc7ffe7fff0ffc
7ffe0fffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101fffffffff
fff9e7f1ffffffffffffffffffffffffffffffffff07fe3ffe3ffe7ff8fff9ffc7ff1ffe
3ffc7ff8fff8fff3fff8fffc7ffe7ffe7fff01fc7ffe07ffffffffffffc7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffffff80fe3ffffffffffffffffffffffff
fffffffffe0ffe7ffe7ffc7ff9fff9ffcfff3ffc7ffcfff8fff1ffe3fff9fffcfffc7ffc
7ffe21fcfffc0fffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101f
fffffffffff81fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffe3ffe7ffc7ff8fff9ff
cfff3ffc7ffc7ff8fff1ffe3fff9fffcfffc7ffc7ffe38fcfffc47ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101fffffffffffff87f3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffff003e3ffe7ffc7ff8fff9ffcfff3ffc7ffcfff8fff1ffe3fff9fffc
7ffc7ffc7ffe3e7cfffc43ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ff80101fffffffffffff87f1ffffffffffffffffffffffffffffffffff80063ffe7ffc7f
f8fff9ffcfff3ffc7ffc7ff8fff1ffe3fff9fffc7ffc7ffe7ffe3f1cfffce3ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffffffcb3f8ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe0023ffe7ffc7ff8fff9ffcfff3ffe7ffc7ff8fff1ffe3
fff9fffc7ffc7ffe7ffe3f84fffef1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1ff80101ffffffffffffcb3fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffc03f
fe3ffe7ff8fff9ffcfff3ffe7ffc7ff8fff9fff3fff9fffc7ffc7ffe3fff3fc01ffe71ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffffffc03fc
3fffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffe7ffe7ff8fff1ffcfff1ffe7ffc7ff8
fff9fff3fff8fffc7ffc7ffc3fff3ff000fe78ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1ff80101ffffffffffffc07ff1fff07ffffffffffffffffffffffffff
fffff07ffe3ffe7ff8fff9ffcfff1ffe7ffc7ff8fff9fff3fff8fffc7ffc7ffe3ffe3ffc
600010ffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101fffffffff
fffe3fff0ff803fffffffffffffffffffffffffffffff07ffe3ffe7ff8fff9ffcfff1ffe
7ffc7ff8fff9fff3fff8fffc7ffc7ffe7fff3ffc7e0060fffffe03ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1ff80101fffffffffffffffffc7f0303fffffffffffffffff
ffffffffffffe03ffe3ffe3ff8fff9ffcfff1ffe7ffc7ff8fff9fff3fff8fffc7ffc7ffe
3fff3ffc7fec787ffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101f
ffffffffffffffffc7f1f807fffffffffffffffffffffffffffec03ffe3ffe3ff8fff9ff
c7ff1ffe7ffc7ff8fff8fff3fff8fffc7ffc7ffe3fff3ffc7ffe7c1ffff878ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101fffffffffffffffffc3f1fe07ffffffff
fffffffffffffffffffc003ffe3ffe3ff8fff9ffc7ff1ffe7ffe7ff8fff8fff3fff8fffc
7ffc7ffe3fff3ffc7ffe7e00fff1f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
ff80101fffffffffffffffffc001ffc3fffffffffffffffffffffffffffc0e3ffe3ffe3f
f8fff9ffc7ff1ffe7ffc7ff8fff8fff3fff8fffc7ffc7ffe3fff3ffc7ffe7f801fc3fc7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101fffffffffffffffff8001fff1
ffffffffffffffffffffffffffff1e3ffe3ffe3ff8fff8ffc7ff1ffe7ffc7ffcfff9fff3
fff8fffc7ffc7ffe3fff3ffc7ffe7f860007fe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1ff80101ffffffffffffffffe0f9ffff8ffffffffffffffffffffffffffffde3f
fe3ffe3ffcfff8ffc7ff1ffe3ffc7ff8fff8fff3fff8fffc7ffc7ffe3fff3ffc7ffe7f8f
c01fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffffffffffe
3ffffffc3ffffffffffffffffffffffffff8fe3ffe3ffe3ffcfff8ffe7ff1ffe3ffc7ff8
fff8fff3fffcfffc7ffe7ffe3fff3ffe7ffe7f0ff1ffff1fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1ff80101ffffffffffffffff87ffffffe07ffffffffffffffffffffff
fff0fe3ffe7ffc7ff8fff1ffcfff3ffe7ffcfff8fff1ffe3fff9fffc7ffc7ffe7ffe3ffc
7ffcfe3fffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ff
ffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101fffffffff
fffffff0ffffffff03fffffffffffffffffffffffff07e3ffe7ffc7ff8fff1ffcfff3ffe
7ffcfff8fff1ffe3fff9fffc7ffc7ffe7ffe3ffc7ffc7c7fffffff8fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffbfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ff80101fffffffffffffffc3ffffffffc1ffffffffffffff
fffffffffff8fe7ffe7ffc7ff8fff1ffcfff3ffe7ffcfff8fff1ffe3fff9fffc7ffc7ffe
7ffe3ffc7ffc70ffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80000f
ffffffffffffff83fffffffff8fffffffffffffffffffffffffcfe7ffe7ffc7ff8fff1ff
cfff3ffe7ffc7ff8fff9ffe3fff9fffc7ffc7ffe7ffe3ffc7ffc70ffffffffe7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101fffffffffffffff0ffffffffffc3fffff
ffffffffffffffffffff0e7ffe7ffc7ff8fff1ffcfff3ffe7ffc7ff8fff9ffe3fff9fffc
7ffc7ffe7fff3ffc7ffc71ffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
ff80101ffffffffffffffe3ffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffe0e7ffe7ffe3f
f8fff9ffcfff3ffe7ffc7ff8fff1ffe3fff8fffc7ffc7ffe7ffe3ffc7ffe63fffffffff0
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffffffffe7fffffffff
ff007fffffffffffffffffffffff0e7ffe7ffe7ff8fff1ffcfff3ffe7ffc7ff8fff1ffe3
fff8fffc7ffc7ffe3fff3ffc7ffe63fffffffff87ff83fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1ff80101ffffffffffffffc7fffffffffffe01fffffffffffffffffffffff867f
fe7ffe3ff8fff1ffcfff3ffe7ffc7ffcfff9ffe3fff8fffc7ffc7ffe3fff3ffc7ffe07ff
fffffffc3f001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffffffffc7f
ffffffffffff87ffffffffffffffffffffffc67ffe7ffe3ff8fff9ffcfff3ffe7ffc7ff8
fff9fff3fff8fffc7ffc7ffe3fff3ffc7ffe07fffffffffe00071fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1ff80101ffffffffffffffc7fffffffffffffe1ffffffffffffffffff
ffffe07ffe7ffe3ff8fff9ffcfff3ffe7ffc7ff8fff8fff3fff8fffc7ffc7ffe3fff3ffc
7ff00fffffffffff807f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffffffff
fffffc7fffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffe07ffe7ffe3ff8fff9ffcfff1ffe
7ffc7ffcfff8fff3fff8fffc7ffc7ffe3fff3ffc7e001fffffffffffe1ff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ff80101ffffffffffffffc7ffffffffffef8c1ffffffffff
ffffffffffffe07ffe3ffe3ff8fff9ffcfff1ffe7ffc7ff8fff9fff3fff8fffc7ffc7ffe
3fff3ffc70007fffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101f
fffffffffffffc7ffffffffffc0003fffffffffffffffffffffff07ffe3ffe3ff8fff9ff
cfff1ffe7ffc7ffcfff8fff3fff8fffc7ffc7ffe3fff3ffe703fffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1ff80101ffffffffffffffc7ffffffffffc010fff
fffffffffffffffffffff07ffe3ffe3ff8fff9ffcfff3ffe7ffc7ff8fff8fff3fff8fffc
7ffc7fff3fff3ffe70ffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
ff80101ffffffffffffffc7f7ffffffffc77fffffffffffffffffffffffff07ffe3ffe3f
fcfff9ffcfff1ffe7ffc7ff8fff8fff3fff8fffc7ffc7fff3fff3ffe787fffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ff80101ffffffffffffffcfc7fffffff
fc7fffffffffffffffffffffffffe0fffe7ffe7ffcfff9ffcfff3ffe7ffcfffcfff9fff3
fff8fffc7ffc7fff7fff3ffe7c3fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffbff80101ffffffffffffffcfc7ffffffffe7fffffffffffffffffffffffffe07f
fc7ffc7ff9fff1ffcfff3ffe7ffc7ff9fff1ffe3fff8fffc7ffc7ffe7ffe3ffc7c1fffff
ffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ffffffffffffffcf8
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffc0fffc7ffc7ff9fff9ffcfff3ffe7ffc7ff8
fff1ffe3fff8fffc7ffcfffe7ffe3ffc7e07ffffffffffffffff8fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3ff80101ffffffffffffff8f0fffffffffe3fffffffffffffffffffff
ffffc0fffe7ffe3ff8fff1ffcfff3ffe7ffcfff8fff1ffe3fff8fffc7ffc7ffe7ffe3ffc
7f81ffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101fffffffff
fffff801ffffffffff3ffffffff83fffffffffffffffe07ffe7ffe3ff8fff1ffcfff3ffe
7ffc7ff8fff1ffe3fff8fffc7ffcfffe7ffe3ffc7fe07fffffffffffffffc3ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ff801010fffffffffffff803ffffffffff1fffffff800fff
fffffffffffff07ffe7ffe7ff8fff9ffcfff3ffe7ffc7ff8fff1ffe3fff8fffc7ffcfffe
7ffe3ffc7ff000ffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff801010
1ffffffffffff807ffffffffff1ffffffc0007fffffffffffffff87ffe7ffe3ff8fff9ff
cfff1ffe7ffc7ff8fff1ffe3fff8fffc7ffc7ffe7ffe3ffe7ffc003ffffffffffffff1ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffbff80101003fffffffffff80fffffffffff1fffff
f81fe7ffffffffffffff807ffe7ffe3ff8fff1ffcfff3ffe7ffc7ff8fff8ffe3fff8fffc
7ffcfffe7fff3ffe7ffe001ffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe27ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ff80101fc1fffffffffffc3fffffffffff1fffffe0fff3ffffffffffffff807ffe7ffe3f
f8fff1ffcfff3ffe7ffc7ff8fff8fff3fff8fffc7ffcfffe7fff3ffe7ffe7f07ffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff80101ff83ffffffffff07fffffffff
ff9fff1f83fff3fffffffffffff7847ffe7ffe3ff8fff1ffcfff3ffe7ffc7ff8fff9ffe3
fff8fffc7ffc7ffe7fff3ffe7ffe7f87fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ff80101ffc0fffffffffe1ffffffffffff9f8c001ffff1ffffffffffffe1ccff
fe7ffe3ff8fff9ffcfff1ffe3ffc7ff8fff9ffe3fff8fffc7ffc7ffe7fff3ffe7ffe7fc3
fffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff80101fff83ffffffffc3ff
ffffffffff8e00e01ffff1ffffffffffffe0fcfffe7ffe3ff8fff9ffcfff1ffe3ffc7ff8
fff8ffe3fff87ffc7ffc7ffe3fff3ffe7ffe7fe1fffffffffffffc7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3ff80101fffe03fffffffcfffffffffffffc031fe07fff1ffffffffff
ff807c7ffe7ffe3ff8fff9ffcfff3ffe3ffc7ff8fff9ffe3fff87ffc7ffc7ffe3fff3ffe
7ffe7ff1fffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffefff1800003ff80101ffffc00e3
80001fffffffffffffe0ffff87fff1ffffffffffc0007cfffe7ffe3ff8fff9ffcfff1ffe
3ffc7ff8fff8ffe3fff87ffc7ffe7ffe3fff3ffe7ffe7ff07ffffffffffffe7e7ff87e80
fffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fec010830102007d001c006fff80101fffff800000003fffffffffffffffffffc3fff1ff
ffffffff80067cfffe7ffe3ffcfff9ff8ffe1ffe1ffc1ff8fff8ffe1fff87ffc7ffe3ffe
3ffe3ffc7ffc3ff03fc07a40f70040000007807b0000000000000000c4007900fff6fffb
f07ffffffffffff1fc09fffdffefffc3ff23000000f003fd01fdffffffffffffff80101f
ffff84004600ffffffffffffffffffff81ff41ff8ff87900000008000000000000000000
0000000000000000000008801d80020c02000000000000000000000000008000007fbfff
ffffffffffffffffffff89ff06c00000000040400000000000000400007f000008002800
01020200008effffffffffffffffffffff80101f00000000000000000000000000000000
0000000018fffffff007f00000000081f24000000000004a0000780000000003e00000c0
0000000000000483c00cc02f8000003ffffffffffffffffffffffffffffffffff87fabef
007f00614e010009000003fffffc03ffffffc60601ffffffffffffffffffffffffffffff
ff801010c00000040092900aa00000000000000b501830200000000040000002701ffff0
30000000000

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019