10

Реферат на тему

Етнічний розвиток та релігійне життя Київської Русі

ПЛАН

1. Етнічний розвиток Русі.

2. Хрещення русичів.

3. Вплив християнізації на розвиток держави.

4. Література

1. Етнічний розвиток Русі.

Визначення етнічної структури в Київській Русі — проблема актуальна і
складна. Актуальна, оскільки її розв’язання є ключем для визначення
спадкоємця києво-руської культурно-історичної спадщини. Складна тому, що
вирішенню цього питання заважають не тільки обмеженість та
фрагментарність джерел, а й політична кон’юнктура, політико-ідеологічні
впливи.

Суть проблеми етнічного складу Київської Русі сформульовано в питанні:
«Що існувало в Давньоруській державі: стійка єдина давньоруська
народність чи окремі пра-етноси українців, росіян, білорусів?» Одну з
перших спроб дати відповідь на це запитання зробив у другій половині
XVII ст. Феодосій Сафонович, який у своїй «Хроніці» показував Київську
Русь як державу, де проживає єдиний народ від Галича до
Володимира-на-Клязьмі. Дещо своєрідною була інтерпретація ідеї етнічної
єдності східних слов’ян російських істориків — М. Карамзіна, С.
Соловйова, В. Ключевського, які висвітлювали історію Київської Русі як
перший період існування Російської держави, праукраїнці та прабілоруси
зображалися не як окремі етнічні утворення, а лише як гілки єдиного
російського народу. Ще далі в середині XIX ст. пішов М. Погодін. За його
концепцією, у Києві до XIII ст. жили росіяни, які тільки після
татарського нашестя емігрували на Верхню Волгу, а на їхнє місце з
Галичини та Волині прийшли українці.

Критикуючи погляди М. Погодіна, М. Грушевський заклав підвалини нового
підходу до розв’язання проблеми етнічного кладу Київської Русі. У своїх
працях він обстоював ідею безперервності та нерозривності українського
історичного процесу і дійшов висновку, що український народ на своїх
історичних землях існує з IV ст. н. є. спершу під назвою антів, потім
полян, а згодом русів. Київська держана, право, культура були витвором
однієї народності — українсько-руської, а Володимиро-Московська держава
не була ні спадкоємицею, ані наступницею Київської Русі, нона виросла на
своєму корені і є наслідком енергії та активності народності
«великоруської» (російської).

У радянську добу офіційна історична наука до середини 30-х років
розглядала етнічні процеси в Київській Русі з позицій близьких до
концепції М. Грушевського. Проте в повоєнний період значного поширення
набула теорія єдиної давньоруської народності, родоначальниками якої
стали російські історики Б. Греков, В. Мавродін, Л. Черепній. І хоча в
наукових дискусіях висловлювалися серйозні критичні зауваження з приводу
цієї концепції, вона була визнана і схвалена радянським керівництвом,
оскільки сприяла зміцненню внутрішньої єдності СРСР. 10 січня 1954 року
ЦК КПРС затвердив «Тези про 300-річчя возз’єднання України з Росією
(1654—1954 pp.)», в основу яких було покладено ідею про те, що
російський, український та білоруський народи походять від єдиного
кореня — давньоруської народності. Поява офіційно узаконеної концепції
на тривалий час заблокувала наукову розробку проблеми етнічного складу
Київської Русі. Надалі теза про єдину давньоруську народність стала
своєрідним підґрунтям для формування постулату про «нову етнополітичну
спільність — радянський народ».

З моменту проголошення незалежності України розпочинається новий раунд
дискусій, у центрі яких опинилися проблеми формування східнослов’янських
народностей та етнічної структури Київської Русі. Тезу про існування
єдиної східнослов’янської етнокультурної спільності (в літературі
зустрічаються також терміни «давньоруська народність», «давньоруська
етнічна спільність», «єдиний давньоруський етнос» тощо) обстоюють П.
Толочко, М. Котляр, О. Моця, В. Ричка та ін. Чимало дослідників (І.
Брай-чевський, Я. Ісаєвич, М. Дашкевич, Л. Залізняк та ін.), розвиваючи
ідеї М. Грушевського, намагаються обґрунтувати різні варіанти
«окремішності» українського народу, вважаючи саме його засновником і
панівним етносом Київської Русі.

Так, прихильники існування єдиної східнослов’янської етнокультурної
спільності переконані, що під впливом посилення політичної єдності,
зміцнення централізації держави, запровадження єдиної релігії —
християнства у ході боротьби проти зовнішнього ворога активно
відбувалися процеси етнічної консолідації давньоруського населення. На
їхню думку, про реальне існування в межах Київської Русі давньоруської
народності свідчать такі суспільні процеси та явища:

1) сформувалася єдина давньоруська літературна мова як мова державного
управління і законодавства, розвитку літератури та культури;

2) укорінились єдині традиції, звичаї, юридичні норми (починаючи з
другої половини І тис. на більшій частині східно-слов’янської території
існував стереотипний під-курганний обряд поховання; на теренах усієї
Київської Русі функціонувала «Руська правда» тощо);

3) усталилась єдина матеріальна культура (археологічні розкопки та
писемні джерела свідчать про повну чи часткову аналогічність у різних
районах давньоруської держави таких компонентів культури, як одяг знаті
і воїнів, зброя, фортеці та інші оборонні споруди, спосіб будівництва
доріг, типи тих або інших ремісничих виробів тощо);

4) з’явилась єдина руська етнічна свідомість (літописці, як правило,
говорять про Русь як сукупність усіх зе-мель-князівств; все
східнослов’янське населення органічно прийняло етнонім «руський»,
«русин», «русич»);

5) консолідувалась елітна верства вищих феодалів Київської Русі, що вела
свій родовід від династії Рюриковичів і не поділяла себе етнічно.

Опонуючи теорії єдиної східнослов’янської етнокультурної спільності,
намагаючись ствердити правомірність свого погляду, прихильники ідеї
відокремленого розвитку кожного із східнослов’янських народів висувають
свої контраргументи:

1. Утвердження єдиної мови не може бути завершальним актом, визначальним
фактором у процесі етнічної консолідації. Адже поширення латини в
Західній Європі не привело до утворення «єдиної латинської народності»
на західноєвропейських теренах. До того ж у Київській Русі єдиною була
тільки церковнослов’янська мова, а мова світська в процесі освоєння
східними слов’янами північних та північно-східних територій зазнала
впливів фіно-угорського та балтійського етнічних масивів. Через це
сформувалася низка діалектів — псковсько-полоцько-смо-ленський,
новгородсько-володимиро-суздальський тощо.

2. Давньоруська держава була поліетнічною. До її складу входила велика
кількість неслов’янських племен: балтські етнічні утворення (лити,
пруси, ятвяги та ін.), угро-фіни (меря, мурома, мордва та ін.), тюркські
народності (печеніги, торки, берендеї тощо). Навіть ті 15 слов’янських
племен, що увійшли до держави Русь, вже в VIII ст. не були єдиним
народом. Ось як характеризує їх Нестор Літописець: «Усі племена мали
свої звичаї, і закони предків своїх, і заповіти, кожне — свій норов».
Щоб переплавити ці різнорідні етнічні утворення в єдину етнокультурну
спільність, необхідні були потужні засоби впливу та час. Однак
нерозвиненість комунікацій, величезна підвладна територія, відносна
слабкість впливу центру на окраїни, нетривалість існування давньоруської
держави (лише наприкінці X ст. остаточно сформувалися державні
структури, а вже в середині XII ст. вона розпалася на незалежні
князівства) суттєво ускладнювали процес етнічної консолідації,
ослаблювали єдність і унеможливлювали появу єдиної етнічної свідомості
серед широких народних мас.

3. Політична єдність Київської Русі (єдина назва держави, одна правляча
династія, загальноруська свідомість правлячої верхівки тощо) не свідчить
про етнічну монолітність. Ці риси притаманні всім імперіям, зокрема,
Російська імперія, яка зібрала під скіпетром Романових 130 народів та
народностей, була політично єдиною країною — нею правила одна династія,
правляча верхівка в провінціях мала московсько-центристські погляди
тощо, але зовсім не являла собою однорідного етнічного масиву1.

В основі альтернативи теорії єдиної східнослов’янської етнокультурної
спільноти лежить теза про те, що українська, російська та білоруська
народності почали консолідуватися задовго до утворення Київської Русі.
На основі південно-західних племінних союзів (полян, древлян, сіверян,
тиверців та ін.) за участю іранських етнічних елементів формувалася
українська народність. Північно-східна гілка слов’янських племен
інтегрувалася з угро-фін-ськими племенами (чудь, весь, мордва та ін.) і
лягла в основу російської народності. Західна група східнослов’янських
племен слов’янізувала споконвічні землі балтів. Внаслідок цих етнічних
процесів утворилися бал-то-слов’янські племена — пращури білорусів.

Отже, питання визначення етнічної структури Київської Русі й досі
лишається відкритим. Подальші пошуки істини вимагають від дослідників
максимального дистанціювання від політичної кон’юнктури, розширення кола
джерел (археологічних, лінгвістичних тощо), які піддаються аналізу,
пошуку нових ідей та підходів у процесі дослідження та інтерпретації вже
відомих фактів та матеріалів.

2.Хрещення Русі

Запровадження християнства — це епохальний поворот в історії
Давньоруської держави, який не тільки суттєво вплинув на всі сфери
тогочасного суспільного життя, а й надовго визначив характерні
особливості вітчизняної моделі історичного розвитку.

Прийшовши до влади, Володимир Великий спробував провести релігійну
реформу, суть якої полягала в модернізації язичництва, запровадженні на
Русі культу єдиного бога — громовержця Перуна. Ієрархія новоствореного
пантеону відповідала розкладу політичних сил у країні, адже верховним
божеством було визнано не полянського Даждь-бога, а новгородського
Перуна. Очевидно, Володимир мав зважати як на новгородську еліту,
завдяки грошам якої прийшов до влади, так і на норманських найманців, на
мечі яких спирався (громовержець Одін — брат-близнюк
литовсько-слов’янського Перуна — був покровителем скандинавської
дружини). Проте навіть модернізована стара релігія не відповідала
потребам часу: вона гальмувала процес державотворення; не захищала
багатств і привілеїв феодальної верхівки, що набирала сили; ускладнювала
розвиток зв’язків з християнськими країнами. Тому запровадження нової
державної монотеїстичної релігії стало життєвою необхідністю. Вибір було
зупинено на християнстві візантійського зразка. І це зовсім не
випадково. По-перше, ще за часів існування античних міст-держав для
Подніпров’я визначився південний вектор цивілізаціиної орієнтації, який
значно посилився з появою торгового шляху «із варяг у греки». По-друге,
у державної еліти вже існували досвід та традиція хрещення (Аскольд,
Ольга), пов’язані з Константинополем. По-третє, відповідно до
візантійської моделі християнства світська влада домінувала над
релігійною, що цілком влаштовувало великого князя: ідеологічну підтримку
своїм державотворчим планам він отримував, а контроль над ним з боку
церкви не встановлювався. По-четверте, візантійське православ’я
знайомило Русь з християнським віровченням рідною мовою, що значно
прискорювало і спрощувало процес поширення та утвердження нової релігії.
Єдине, що тривожило Володимира, — це реальна загроза через прийняття
християнства потрапити в ідеологічну або ж навіть політичну залежність
від Візантії.

Розв’язанню проблеми посприяв збіг обставин. У 986 р. візантійський
імператор Василь II, проти якого виступили земельні магнати, попросив у
Володимира військової допомоги для придушення заколотників. Київський
князь погодився, але висунув вимогу — одруження із сестрою імператора
Анною. Це була надзвичайно висока ціна, адже відповідно до існуючих тоді
канонів візантійські принцеси могли виходити заміж лише за рівних собі
або хоча б за представників родини німецьких імператорів. Проте
обставини були сильніші за традиції: реальна загроза Константинополю
змусила Василя II піти на поступки, водночас він сам висунув вимогу, щоб
Володимир охрестився і запровадив християнство на Русі. Виконуючи умови
русько-візантійської угоди, у Києві хрестився Володимир.

Шеститисячне руське військо допомогло візантійському імператору розбити
сили феодальної опозиції влітку 988 р. у битві під Хрисополем. Проте,
опанувавши ситуацію, імператор зрікся своїх обіцянок і відмовив князю
віддати за нього сестру. Намагаючись досягти поставленої мети, Володимир
здійснює блискавичний похід до Криму і захоплює важливий пункт
візантійського панування на півострові, головну житницю імперії —
Херсонес (Корсунь). Імператору нічого не залишилось, як виконати умови
угоди. Саме в Корсуні восени 989 р. Володимир взяв шлюб з Анною. Ця
подія і стала точкою відліку процесу насадження християнства на Русі.
Драматичні події, пов’язані із запровадженням нової релігії, що
відбулися протягом трьох років (988, 989, 990) літописцем спресовані в
один — 988 р. Насправді християнізація Русі тривала декілька століть.

3.Вплив християнізації на розвиток держави.

Прийняття християнства значно вплинуло на подальший розвиток Київської
Русі:

1. Нова віра сприяла остаточному розкладу родового ладу й формуванню та
зміцненню нових феодальних відносин у східних слов’ян. Християнство,
сформоване як релігія класового суспільства, освячувало владу панівної
еліти, соціальну диференціацію та всю феодальну систему. Водночас воно
рішуче тверджувало рівність усіх перед Богом, чим закладало принципово
нові підвалини в ідеологічні моделі майже всіх соціальних рухів, у тому
числі антифеодальних.

2. Православ’я стало надійним ґрунтом для створення могутньої,
централізованої самодержавної країни. До кінця 80-х років X ст. Русь
була слабоконсолідованою, поліцентричною державою, що зберігала єдність
і форму завдяки мечам великокнязівської дружини. Одночасне проведення
адміністративної та релігійної реформ якісно змінило ситуацію. Сприяючи
централізації, вони зламали сепаратизм місцевих князів та племінних
вождів, утвердили єдиновладдя київського князя як основу політичної
моделі управління Руссю (християнське єдинобожжя стало своєрідним
ідеологічним підґрунтям утвердження особистої влади верховного
правителя).

3. Прийняття християнства сприяло зростанню міжнародного авторитету
держави. Хрещення Русі та од руження на сестрі візантійського імператора
ввели Володимира у коло християнської сім’ї європейських правителів, а
Давньоруській державі відкрили шлях до її визнання європейською
християнською спільнотою. З того часу великий князь ставав повноцінним
суб’єктом міжнародного права: кордони його держави вважалися
недоторканними (бодай номінально); на полі бою княжих воїнів брали в
полон, а не в рабство, та ін. Запровадження нової віри не стало основою
ідеологічної та політичної залежності від Константинополя. Навпаки, воно
сприяло налагодженню і розширенню плідних зв’язків, заснованих на
принципі рівноправності, з багатьма європейськими країнами. Це
підтверджують тісні контакти з Німеччиною, Польщею, Швецією, Римом.
Після християнізації Русь була навіть тісніше пов’язана із Заходом, ніж
з Візантією, про що свідчать численні шлюбні угоди династії Рюриковичів.
Зокрема, протягом X—XIII ст. вони уклали 83 шлюби з представниками
західноєвропейських родин, а з членами візантійських династій лише 12.

4. Під впливом християнства поступово відбулася докорінна зміна
світобачення та світосприйняття населення Давньоруської держави.
Особливістю язичницького світогляду було обожнення природи. Язичництво
пригнічувало людську душу і виховувало страх перед природними силами.
Оголошення християнством Бога надприродною силою, яка керує світом,
докорінно змінило ситуацію, позбавивши людину цього страху. Поступово
відбувається зміщення акценту в релігійній вірі: він переноситься із
зовнішнього на внутрішній світ людини, внаслідок чого людина отримує
свободу вибору поведінки. Справедлива розплата чекає в потойбічному
світі. Такі якісні зміни помітно вплинули на звичаї та мораль
ранньофеодального суспільства: певною мірою пом’якшилися стосунки між
людьми, було усунено полігамію, засуджено звичаї родової помсти,
поліпшилося ставлення до бідних, особливо до рабів.

5. Нова віра заклала якісно нові підвалини в культурній сфері, сприяла
розвитку писемності, літератури, архітектури та мистецтва.

Водночас прийняття християнства візантійського зразка спричинило появу
низки негативних явищ, тенденцій та процесів:

1. Православна церква не стала справжнім гарантом захисту різних
соціальних верств, вагомою противагою самодержавній владі. Це зумовлено
насамперед візантійською моделлю християнства. Саме вона дала змогу
руським самодержцям підім’яти під себе духовну владу. По-перше,
відповідно до візантійських канонів церква мала підпорядковуватися
світській владі, тоді як за католицизму навпаки — світська влада
підкорялася духовній. По-друге, відсутність целібату (обов’язкова
безшлюбність у католицького духовенства) не давала змоги духовенству
православному, переобтяженому сім’ями, законсервованому практикою
передачі своєї професії в спадок, ні поповнювати свої кадри за рахунок
здібних людей з низів, ні стати справжнім духовним опонентом світській
владі. По-третє, православна церква не одержувала такої могутньої
підтримки ззовні, яку мала завдяки діям Папи Римського католицька
церква, і тому православ’я не могло стати перешкодою на шляху створення
російськими правителями системи загального підкорення державі всіх сфер
суспільного життя.

2. Прилучення до багатств світової культури було обмежене. На противагу
країнам Західної Європи, а також слов’янським державам Польщі та Чехії,
де утвердився західний католицький варіант християнства і мовою
богослужіння та церковної літератури була латина, на Русі церковна
служба правилася слов’янською мовою. Безумовно, це сприяло швидкому
поширенню нової релігії серед населення, але водночас помітно звужувало
русло культурного потоку, адже прилучення до світової культури
відбувалося, головним чином, через слов’янську літературу з Болгарії,
Сербії та частково через грецькі книги, що перекладалися на Русі.
Усунення на тривалий час з полязору руської еліти цілих пластів
латиномовної літератури суттєво перешкоджало процесам накопичення знань
та обміну інформацією, тим самим зумовлюючи наростання певної культурної
замкненості країни.

3. Цивілізуючий вплив Візантії на Русь був затухаючим. З часу прийняття
Руссю християнства до падіння Візантії в XV ст. під натиском турків ця
імперія не виходила із стану перманентної кризи. Криза політична завжди
зумовлює кризу духовну. Поширені в XIII—XV ст. настрої бродіння,
посилення впливу містицизму, проповідь аскетизму, відчуженості від життя
були ознаками кризи візантійської духовної еліти. Вона не зуміла піти
далі засвоєння античної спадщини, осмислити сучасні суспільні процеси і
тому залишилася відірваною від загальної течії світової суспільної
думки. Потенціал візантійського цивілізуючо-го впливу поступово згасав,
продукуючи замість енергії та новаторства традиціоналізм та
консерватизм. Наслідком цього стали занепад шкільної та гальмування
університетської освіти, обмеження духовної свободи, що зумовило стійку
тенденцію відставання від Заходу в багатьох сферах суспільного життя.

Отже, запровадження християнства на Русі, безумовно, було явищем
прогресивним. Воно сприяло формуванню та зміцненню феодальних відносин,
розвитку державності, зростанню міжнародного авторитету, розвитку
культури. Однак візантійська модель християнства згодом стала підґрунтям
не тільки позитивних, а й низки негативних зрушень, процесів і
тенденцій.

Література:

Шекера І. Київська Русь ХІ ст. у міжнародних відносинах. – К., 1967.

Огієко І. Українська церква: У 2-х т. – К., 1993.

Ричка В. За літописним рядом. Історичні оповіді про Київську Русь. – К.,
1991.

Бойко О. Історія України. – К., 1999.

Похожие записи