Реферат

на тему:

Зовнішня політика України

Державотворчі процеси в Україні після здобуття незалежності
відбувалися, як вже зазначалося, за вкрай складних та несприятливих
умов, пов’язаних насамперед з важким тягарем проблем, які вона отримала
в спадщину від СРСР. Головною з них було те, що Україна, як і інші
республіки колишньої радянської імперії, не мала скільки-небудь
серйозного досвіду власного національного державотворення. Швидкий
прорив до суверенітету та незалежності певною мірою несподівано заскочив
українське суспільство. Природно, що це не могло не позначитися на
формуванні зовнішньополітичних засад та інституцій нашої держави.

З кінця 40-х і до середини 80-х років усунення УРСР від скільки-небудь
серйозної участі у світовій політиці набуло ще більших масштабів.
Фактично чи не єдиним міжнародним форумом, де УРСР час від часу могла
нагадувати про себе, залишилася ООН. Однак і за такої ситуації
українські дипломати робили все можливе для того, щоб відстоювати
національні інтереси своєї республіки.

Мабуть, найбільш сприятливі умови для пожвавлення зовнішньополітичної
сфери за радянської доби виникли завдяки горбачовській «перебудові». В
цей час у роботі зовнішньополітичного відомства УРСР з’явилося чимало
нового. Поновилася практика двосторонніх відносин. УРСР поступово
виходила за межі діяльності тільки ООН, її органів чи спеціалізованих
установ. Уперше за весь радянський період делегація УРСР на 45-й сесії
Генеральної асамблеї ООН працювала за директивами, затвердженими Радою
Міністрів республіки.

Швидке визнання державної незалежності України десятками країн світу
певною мірою породжувало ілюзію того, що труднощі, пов’язані з
перехідним періодом, будуть розв’язані безболісно і в короткий термін.
Але надії на те, що «Захід нам допоможе», танули на очах. Ускладнювалися
відносини з Росією. Політичні партії і рухи України обстоювали різні,
нерідко полярні позиції в питаннях зовнішньої політики.

Основним документом, який визначав принципові засади розбудови
державотворчих процесів, у тому числі в сфері зовнішньої політики, став
Акт проголошення незалежності України, прийнятий 24 серпня 1991 р.
Виходячи з цього документу Верховна Рада України 2 липня 1993 р.
схвалила «Основні напрямки зовнішньої політики України». В них, зокрема,
наголошується, що неодмінною умовою розбудови незалежної Української
держави є її активне та повномасштабне входження до світового
співтовариства. Торуючи свій шлях у світ, Україна спирається на власні
фундаментальні загальнонаціональні інтереси, а саме: стратегічні та
геополітичні, пов’язані з національною безпекою України та захистом її
політичної незалежності; економічні, пов’язані з інтегруванням економіки
України у світове господарство; регіональні, субрегіональні, локальні.

Зовнішня політика України має спрямовуватися на утвердження й розвиток
України як незалежної демократичної держави, на збереження її
територіальної цілісності та недоторканності кордонів, на включення
національного господарства у світову економічну систему, на поширення в
світі образу України як надійного і передбачуваного партнера.

Що стосується основних підвалин, на яких має здійснюватися зовнішня
політика України, то ними є: відкритість зовнішньої політики,
співробітництво з усіма заінтересованими партнерами, уникнення
залежності від окремих держав чи груп держав; засудження війни як
знаряддя національної політики, прагнення до вирішення будь-яких
міжнародних спорів виключно мирними засобами; додержання принципів
взаємоповаги, рівноправності, невтручання у внутрішні справи інших
держав; відсутність територіальних претензій до сусідніх держав і
невизнання територіальних претензій до себе; дотримання міжнародних
стандартів прав людини, принципу неподільності міжнародного миру і
міжнародної безпеки, визнання пріоритету загальнолюдських цінностей,
загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами
внутрішньодержавного права, засудження практики подвійних стандартів у
міждержавних стосунках.

Важлива складова формування та реалізації зовнішньої політики України —
це визначення її основних напрямів, пріоритетів та функцій. Головними
напрямами зовнішньої політики України є: розвиток двосторонніх відносин;
участь в європейському співробітництві; розбудова відносин у рамках СНД;
участь у роботі ООН, інших міжнародних організацій. Кожен з цих напрямів
має комплекс пріоритетів, які зумовлюються національними інтересами
України, турботою про збереження загального миру і рівноправного
співробітництва.

Основними пріоритетами та функціями зовнішньої політики України
відповідно до її загальнонаціональних інтересів та завдань є:
забезпечення національної безпеки; створення умов, необхідних для
нормального функціонування національної економіки; сприяння
науково-технічному прогресові в Україні, розвитку її культури та освіти;
участь у вирішенні глобальних проблем сучасності; інформаційна функція;
зв’язки з українською діаспорою.

Практична реалізація зовнішньої політики України забезпечується під
керівництвом Президента України Кабінетом Міністрів України,
Міністерством закордонних справ, іншими центральними органами державної
виконавчої влади на основі Конституції України.

Зовнішня політика України — як з огляду її розробки, так і в плані
реалізації — пройшла два етапи; перший — від серпня 1991 р. до середини
1994 р. — і другий — від середини 1994 р. і до цього часу.

Перші кроки на зовнішній арені, досягнення, а також труднощі та проблеми
в царині міжнародних відносин пов’язані з періодом президентства Л.
Кравчука. МЗС України очолив А.Зленко. Упродовж трьох місяців Україну як
незалежну державу визнали понад 140 країн світу. Одними з перших заявили
про це Польща, Канада, США, Італія, Бельгія, Індія, Японія, Китай,
Австралія, країни Латинської Америки, Скандинавії та ін. Протягом
1992—1993 рр. Україна вступає в безпосередні дипломатичні зв’язки зі
США, Канадою, Польщею, Німеччиною, Францією, Китаєм, Росією,
Казахстаном, державами Балтії, Скандинавії та ін. В липні 1992 р.
відбувся візит Президента України до Франції, під час якого Україна
приєдналася до паризької «Хартії для нової Європи», був підписаний
договір про дружбу та співробітництво між двома країнами. В цей період
Україна стала членом Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ,
згодом — ОБСЄ), багатьох міжнародних організацій, зокрема Світову о
банку, Міжнародного Валютного Фонду.

Виникало, однак, і чимало гострих проблем. Однією з них стало виконання
нашою державою своїх зобов’язань щодо практичної реалізації без’ядерного
статусу. Серйозне занепокоєння викликав і стан україно-російських
взаємин. Після здобуття незалежності період ситуативної близькості
закінчився, відносини між двома державами стали погіршуватися. І
українські, і російські політики чимало робили для того, щоб дві
найбільші слов’янські країни, які виникли на пострадянському просторі,
ворогували між собою. Господарські стосунки між ними нерідко
характеризувались як «економічна війна». Антиукраїнські заяви та навіть
рішення, які приймалися свого часу в стінах російської Державної Думи з
так званого «кримського питання», тільки посилювали напруженість.

Важливою подією першої половини 1994 р. стало підписання 14 січня
тристоронньої угоди між Україною, США та Росією про виведення
стратегічної ядерної зброї з України. З— 7 березня український президент
відвідує США, де підписує заяву про дружбу та співробітництво між двома
країнами. Першою з-поміж посткомуністичних країн Східної Європи Україна
приєднується до програми співробітництва з НАТО «Партнерство заради
миру». А 23 березня 1994 р. Президент Л.Кравчук підписує у Брюсселі
договір про партнерство та співробітництво з Європейським Союзом.

Однак ці кроки не змінили загальної ситуації: на межі 1993— 1994 рр.
Україна опинилася у вкрай складному міжнародному становищі. З таким
вантажем зовнішньополітичних проблем наше суспільство підійшло до
президентських виборів, які відбулися в липні 1994 р.

Новий Президент України Л. Кучма проголосив про свій намір суттєво
скоригувати зовнішню політику. Міністром закордонних справ України став
Г.Удовенко. Був зроблений наголос на тому, що відтепер вона буде
концептуально визначеною, багатовекторною, прагматичною і зваженою.
Першим важливим кроком нового керівництва на шляху утвердження нового
образу України на міжнародній арені стало рішення Верховної Ради України
від 16 листопада 1994 р. про приєднання до Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї (ДНЯЗ).

Зміни на краще відбулися в україно-американських відносинах.
Розгорнулася активна робота з їх динамізації та поглиблення. 20—24
листопада 1994 р. Президент України перебував з державним візитом у США.
Тут було обговорено широке коло питань, які становили значний інтерес
для обох країн. 11—12 травня 1995 р. відбувся офіційний візит Президента
США В. Клінтона до України, який закріпив позитивні тенденції у розвитку
україно-американських відносин. Сьогодні дві країни вийшли на рівень
стратегічного партнерства.

Активізувалися наші взаємини з Канадою. Ця країна має значний пакет
програм економічного співробітництва з Україною щорічною вартістю
близько 20 млн дол.

Одним з важливих пріоритетів зовнішньої політики України є європейський
напрям. Головним досягненням тут стало прийняття України в листопаді
1995 р. до Ради Європи. Дедалі більш динамічними стають стосунки з
Німеччиною, Великою Британією, Францією, Італією, Австрією, Бельгією,
Фінляндією, Норвегією, Швейцарією. Предметом особливої уваги української
зовнішньої політики є розбудова відносин з державами Центральної та
Східної Європи, насамперед з Польщею, Угорщиною, Чехією, Словаччиною,
Румунією. З цими країнами нас об’єднують геополітична близькість,
спільність або схожість проблем, які постали після краху
тоталітарно-комуністичної системи.

Перспективними напрямами зовнішньої політики України є Близький Схід і
Африка. Чимало економічних та політичних інтересів пов’язує нашу державу
з такими країнами, як Ізраїль, Туреччина, Єгипет, Ліван, Іран, Кувейт,
ПАР. Активізується латиноамериканський напрям зовнішньої політики
України. У цьому регіоні є 33 самостійні держави, з яких Аргентина
першою визнала державну незалежність України. Динамізуються наші
відносини з Мексиканськими Сполученими Штатами, Кубою, Бразилією, Чилі,
Венесуелою тощо.

Увага нашої зовнішньої політики спрямована також на розбудову відносин з
державами Азійсько-Тихоокеанського регіону, який нині перетворюється на
один із головних економічних та політичних центрів сучасного світового
розвитку. Дуже корисним для України є досвід Китаю і так званих
«тихоокеанських драконів» — Південної Кореї, Сінгапуру, Тайваню, а також
неоіндустріальних країн «другої хвилі» — Таїланду, Малайзії, Індонезії,
В’єтнаму. Належне місце в поглибленні взаємовідносин України з державами
АТР відводиться Японії, а також Індії.

Важливий пріоритет зовнішньої політики України — розбудова відносин з
нашим основним стратегічним партнером — Росією. Після президентських
виборів 1994 р. в Україні, незважаючи на зусилля української сторони,
вони залишалися складними. «Економічна війна» між двома державами не
вщухала. Серед російських політиків та в засобах масової інформації
Росії практично не зникала тема Криму й Севастополя. З року в рік
відкладався візит Президента Б. Єльцина до України. Довго й важко йшли
переговори про підписання широкомасштабного договору між двома
державами. Зрушення на краще почалися тільки в 1995 р., коли був
парафований текст договору між Україною та Росією. Однак, як відомо,
президентами обох держав цей документ був підписаний майже через два
роки — 31 травня 1997 р. в Києві. Відтоді розпочався новий етап в
історії україно-російських відносин.

Новим кроком на шляху їх поглиблення та розвитку став перший державний
візит Президента України Л. Кучми до Москви в лютому 1998 р. Головний
результат візиту — підписання договору про довгострокове економічне
співробітництво між двома країнами терміном на 10 років. Ця угода є
безпрецедентною, оскільки в рамках СНД не існує жодного аналогічного
документу.

Важливе місце в системі зовнішньополітичних пріоритетів України
посідають відносини з країнами СНД. Україна, як відомо, була однією з
держав, яка стояла біля витоків заснування співдружності. Організаційні
засади СНД визначаються кількома документами установчого характеру:
Біловезькою угодою від 8 грудня 1991 р., Протоколом до неї,
Алма-Атинською декларацією від 21 грудня 1991 р., Статутом СНД,
прийнятим 22 січня 1993 р. Ставлення України до СНД визначається її
економічними та політичними інтересами, а також національним
законодавством. 1 грудня 1991 р. Верховна Рада України ратифікувала
Угоду про створення СНД, а 20 грудня прийняла з цього приводу заяву, в
якій наголошується, що Україна виступає проти перетворення СНД на нове
державне утворення і заперечує надання СНД статусу суб’єкта міжнародного
права. Статут СНД не підписаний Президентом України і не ратифікований
Верховною Радою. Отже, Україна не є членом СНД де-юре, а має особливий
статус, який випливає із ратифікованої нею Біловезької угоди разом із
згаданими застереженнями Верховної Ради. Крім того, Україна має
асоційоване членство в Економічному союзі СНД. У той же час Україна не є
учасницею Ташкентської угоди від 15 травня 1992 р. про колективну
безпеку.

Час, який минув з моменту створення СНД, переконливо засвідчив те, що
без радикального реформування цього утворення, без визнання всіма його
членами принципу рівноправності й добровільності перспективи СНД
виглядають дуже проблематичними. Загалом Україна виходить із того, що
найбільш доцільною формою співпраці в рамках СНД є двосторонні
відносини, економічне та політичне співробітництво. Саме на цій основі
розвиваються наші відносини з країнами — членами СНД. Особливий інтерес
становлять для України взаємини з Азербайджаном, Грузією, Туркменією,
Узбекистаном — насамперед в економічному сенсі, зокрема для розв’язання
такої гострої для України проблеми, як проблема енергоносіїв. Чимало
спільних економічних та політичних інтересів пов’язує Україну також із
Казахстаном, Киргизією, Таджикистаном, Вірменією, Білоруссю, Молдовою.

13 липня 1996 р. Колегія МЗС затвердила план заходів у зв’язку з
прийняттям Конституції України та реалізацією її положень у сфері
зовнішньої політики. 15 липня 1996 р. з доповіддю «Стан та перспективи
української зовнішньої політики» на засіданні керівного складу
міністерства виступив Президент України Л. Кучма. Він, зокрема,
зазначив, що із прийняттям Конституції України завершено формування
правових засад зовнішньої політики нашої держави, що ефективність
зовнішньополітичної діяльності має вимірюватися не тільки політичними
дивідендами, а й практичною економічною віддачею.

Заходи з удосконалення роботи МЗС України, підвищення його координуючої
ролі мають не тільки сприяти поліпшенню якісних показників його
діяльності, але й унеможливлювати втрату цілісності нашої зовнішньої
політики, чимдалі вище підносити міжнародний авторитет країни. Одним із
переконливих свідчень цього є постійне зростання кількості наших
дипломатичних представництв за кордоном. Сьогодні Україна вже має
дипломатичні та консульські представництва у 78 країнах на всіх
континентах. У Києві діють 61 зарубіжне посольство, вісім представництв
міжнародних організацій, два почесних консульства. У Харкові, Львові,
Одесі, Ужгороді, Маріуполі, Сімферополі працюють 10 консульських установ
іноземних держав і два представництва міжнародних організацій.

Свідченням поваги міжнародної спільноти до України, високого авторитету
її зовнішньополітичного відомства стало обрання міністра закордонних
справ України Г. Удовенка головою 52-ої сесії Генеральної асамблеї ООН.

У березні 1998 р. Г. Удовенко був обраний депутатом Верховної Ради
України і відповідно до чинного законодавства прийняв рішення про вихід
із державної служби. Новим керівником українського зовнішньополітичного
відомства став Б. Тарасюк.

В цей час сталася низка подій, які засвідчили про зміцнення міжнародних
позицій України. Це стосувалося як її багатостороннього співробітництва,
так і двосторонніх відносин. 4-5 червня 1998 року у Ялті відбулася
зустріч глав держав та урядів країн-учасниць Чорноморського економічного
співробітництва (ЧЕС), де з промовою виступив Президент України Л.Кучма.
Було вказано на важливість поглиблення процесів регіонального
економічного співробітництва для України як однієї з найбільших
причорноморських держав.

Свідченням зміцнення міжнародного авторитету України стало її запрошення
12 червня 1998 року до Лондона на зустріч міністрів закордонних справ
країн «Великої сімки», в ході якої обговорювалася ситуація, що склалася
в Південно-Східній Азії внаслідок проведення Індією та Пакистаном
ядерних випробувань. Учасники зібрання наголошували, що Україна, а також
ті держави світу, які добровільно позбулися ядерної зброї, тим самим
зробили значний внесок у зміцнення міжнародної безпеки та стабільності.
З погляду поглиблення українсько-польських відносин важливе значення
мала зустріч президентів двох країн 26-27 червня у Харкові. Л.Кучма та
А.Кваснєвський мали також зустріч з представниками ділових кіл України
та Польщі.

8-9 липня 1998 року на запрошення Президента України Л.Кучми з нагоди
першої річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною
та НАТО з офіційним візитом у Києві перебував Генеральний секретар НАТО
Х.Солана. Широке коло питань двостороннього співробітництва було
обговорено під час візиту 22-23 липня 1998 року до України
віце-президента США А.Гора. Було підписано низку спільних
українсько-американських документів. Американська сторона підтвердила
незмінність свого курсу на підтримку демократичної, незалежної України.

Важливою подією і українсько-французьких відносинах став перший
державний візит Президента Франції Ж.Ширака в Україну 2-4 вересня 1998р.
У рамках візиту було підписано міжурядові угоди про співробітництво в
галузі мирного використання атомної енергії, а також в сфері науки та
освіти, ядерної безпеки. Свідченням незмінності України європейському
вибору став самміт Україна-ЄС, що відбувся 16 травня 1998 р. у Відні.
Після київського самміту Україна-ЄС (5 вересня 1997р.) Віденський самміт
став другою зустріччю керівників України та Євросоюзу на найвищому
рівні.

Просуваючись на європейському напрямку, Україна надзвичайно важливого
значення надавала подальшому поглибленню відносин з одним з основних
своїх стратегічних партнерів — Росією. Важливим кроком в цьому
відношенні став робочий візит міністра закордонних справ України
Б.Тарасюка 18-19 листопада 1998р. до Москви. Було обговорено широке коло
питань двостороннього співробітництва. Мова йшла, зокрема, про
договірно-правове оформлення українсько-російського кордону, про
подальший розвиток торгівельно-економічного співробітництва на
1998-2007рр., про участь двох держав у побудові нової архітектури
європейської безпеки та ін.

Визначною подією в двосторонніх відносинах України з Канадою став
офіційний візит до Києва прем’єр-міністра Канади Ж.Кретьєна. Це був
перший з часу набуття нашою державою незалежності офіційний візит глави
канадського уряду. Центральною політичною подією візиту стало прийняття
Україною принципового рішення про заборону протипіхотних мін. Вагомою
стала економічна складова візиту: було підписано низку комерційних угод
та проголошено про започаткування спільних економічних проектів
загальною вартістю 163млн.дол. В ході візиту було підписано 7 угод, які
відкривають нові можливості для поглиблення українсько-канадського
економічного співробітництва.

Важливим кроком на шляху підтвердження вірності України європейському
вибору, поглиблення її відносин з Францією стало проведення 1 березня
1999р. в Парижі міжнародної конференції «Україна, Велика Європа,
євроатлантична безпека: виклики ХХІ ст.», у якій взяли участь
представники Великої Британії, Місії України при НАТО, США, Німеччини,
Російської Федерації та ін.

Активну позицію займає України у розв’язанні придністровської проблеми.
З цих питань 20-24 березня 2000р. у Києві за ініціативи України
відбулося засідання Круглого столу, у якому взяли участь провідні
спеціалісти в галузі міжнародного і конституційного права, конфліктологи
з України, Російської Федерації, Молдови, Австрії, Великої Британії,
США, Франції, а також Придністров’я. Зазначалося, що досягнуті
домовленості та прийняті в ході самміту рішення стали основою подальшого
переговорного процесу між Кишиневом та Тирасполем.

У жовтні 2000р. в керівництві українського зовнішньополітичного
відомства сталися зміни: замість Б.Тарасюка на посаду міністра
закордонних справ України було призначено А.Зленка.

Новий керівник українського зовнішньополітичного відомства свій перший
закордонний візит зробив до Росії. Симптоматичним, мабуть, є і те, що
лише протягом перших 5 місяців своєї роботи на новій посаді від 6 разів
зустрічався зі своїм московським колегою. З усіх поглядів Росія є і має
залишатися одним з головних, визначальних пріоритетів зовнішньої
політики України. Важливою подією в українсько-російських відносинах
стала також зустріч Президента Л.Кучми та Президента В.Путіна 12 лютого
2001р. в Дніпропетровську, під час якої особлива увага була приділена
співробітництву двох країн в економічній сфері.

Підводячи підсумки зовнішньої політики України з моменту проголошення її
незалежності маємо зазначити, що за цей час попри всі негаразди та
проблеми було досягнуто вагомих результатів. Головним з них, безумовно,
є те, що Україна відбулася як незалежна держава, як загальновизнаний
суб’єкт міжнародних відносин. У політичному сенсі наша держава
користується авторитетом ініціативного, самодостатнього і
конструктивного учасника міжнародного життя. Свідченням цього був,
зокрема, вступ України до Ради Європи, активна участь у миротворчих
операціях, утвердження України як одного з регіональних лідерів, її
участь у Центральноєвропейській ініціативі, ОЧЕС, Раді держав
Балтійського моря, обрання непостійним членом Ради Безпеки ООН,
головування України в цьому поважному міжнародному органі тощо. Говорячи
про проблеми та перспективи української зовнішньої політики, то слід
насамперед наголосити, що сприяння піднесенню міжнародного іміджу
України — справа і завдання не тільки зовнішньої політики. Остання не
може існувати відірвано від політики внутрішньої. Не тільки зовнішня
політика має ефективно працювати на внутрішню, але й остання має
працювати на зовнішню політику. Це одна з головних передумов її
ефективності, а, отже, і зміцнення міжнародного авторитету нашої
держави.

Похожие записи

Зовнішня політика України

2 липня 1993 року Верховна Рада України схвалила “Основні напрямки
зовнішньої політики України”. Цей документ визначає базові національні
інтереси України і завдання її зовнішньої політики, містить засади, на
яких реалізується зовнішньополітична діяльність нашої держави.

В документі, зокрема, зазначається, що з огляду на його геополітичне
становище, історичний досвід, культурні традиції, багаті природні
ресурси, потужний економічний, науково-технічний та інтелектуальний
потенціал, Україна має всі можливості стати спливовую світовою державою,
виконувати значну роль в забезпеченні політико-економічної стабільності
в Європі.

Зовнішня політика України спрямовується на виконання таких найголовніших
завдань:

утвердження і розвиток України як незалежної демократичної держави;

забезпечення стабільності міжнародного становища України;

збереження територіальної цілісності держави та недоторканості її
кордонів;

включення національного господарства у світову економічну систему для
його повноцінного економічного розвитку, підвищення добробуту народу;

захист прав та інтересів громадян України, її юридичних осіб за
кордоном, створення умов для підтримання контактів з зарубіжними
українцями і віхідцями з України, надання їм допомоги згідно з
міжнародним правом;

поширення в світі образу України як надійного і передбачуваного
партнера.

Засади, на яких наша держава реалізує свою зовнішню політику, базуються
на дотриманні загальновизначних норм і принципів міжнародного права,
статуту ООН, Хельсінського Заключного акту, Паризької хартії для нової
Європи та інших документів НБСЄ.

Україна здійснює відкриту зовнішню політику і прагне до співробітництва
з усіма заінтересованими партнерами, уникаючи залежності від окремих
держав чи груп держав.

Вона розбудовує свої двосторонні та багатосторонні відносини з іншими
державами та міжнародними організаціями на основі принципів
добровільності, взаємодопомоги, рівноправності, взаємовигоди,
невтручання у внутрішні справи.

Україна, наголошується в документі, не є ворогом жодної держави. Вона
беззастережно засуджує війну як знаряддя національної політики,
додержується принципу незастосування сили та загрози силою і прагне
вирішувати будь-які міжнародні спори виключно мирними засобами. Ми не
висуваємо жодних територіальних претензій до своїх сусідів, так само, як
і не визначаємо жодних територіальних претензій до себе.

В сучасних умовах, підкреслюється в документі, додержання прав людини не
є лише внутрішньою справою окремих держав.

Україна додержується принципу неподільності міжнародного миру і
міжнародної безпеки і вважає, що загроза національній безпеці будь-якої
держави становить загрозу загальній безпеці і миру у всьому світі. В
своїй зовнішній політиці вона обстоює підхід “безпека для себе – через
безпеку для всіх”.

Наша держава керується принципом примату права в зовнішній політиці,
визначаючи пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед
нормами внутрішньодержавного права. Її неодмінний принцип – сумлінне
використання всіх своїх міжнародних зобов’язань. Належним чином
ратіфіковані договори Україна вважає частиною свого внутрішнього права.

У своїй зовнішній політиці Україна спирається на фундаментальні
загальнолюдські цінності і засуджує практику подвійних стандартів в
міждержавних стосунках.

Україна виступає проти присутності збройних сил інших держав на
українській території, а також проти розміщення іноземних військ на
територіях інших держав без ясно висловленої згоди цих держав, крім
випадків застосування міжнародних санкцій відповідно до статуту ООН.

Згідно з вимогами міжнародного права, Україна здійснює неозброєні
примусові санкційні заходи у випадках міжнародних правопорушень, які
завдають їй шкоду.

Україна застосовує свої Збройні Сили у випадках актів збройної агресії
проти неї та будь-яких інших збройних зазіхань на її територіальну
цілісність та недоторканність державних кордонів або на виконання своїх
міжнародних зобов’язань.

Україна вважає себе, на рівні з усіма колишніми радянськими
республіками, правонаступницею Союзу РСР і не визнає будь-яких переваг і
винятків з цього принципу для жодної з держав-правонаступниць без
належним чином оформленої згоди всіх цих держав.

Головними сферами зовнішньополітичної діяльності України є розвиток
двосторонніх міждержавних відносин, розширення участі в європейському
регіональному співробітництві, співробітництво в рамках Співдружності
незалежних держав, членство в ООН та інших універсальних міжнародних
організаціях. Пріоритетними напрямами двосторонніх відносин України є
активний розвиток стосунків з такими групами держав: західні держави –
члени ЄС та НАТО, географічно близькі держави, країни Азії,
Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Африки та Латинської Америки.

З прикордонними державами, говориться в документі, Україна має на меті
укласти повномаштабні договори про добросусідство і співробітництво, в
тому числі для остаточного підтвердження існуючих державних кордонів,
створення атмосфери взаємної довіри та поваги, розбудови дружніх і
взаємовигідних партнерських відносин у всіх галузях. В цьому контексті
кожна прикордонна держава є стратегічним партнером України.

В “Основних напрямках зовнішньої політики України” звертається особлива
увага на те, що у зв’язку з особливостями історичного розвитку і
специфікою геополітичного і геоекономічного положення України
домінантною двосторонніх відносин з прикордоними державами є
українсько-російські відносини. Для України вони є стосунками
“особливого партнерства”, оскільки від їхнього характеру значною мірою
залежатиме доля прогресивного демократичного розвитку як України, так і
Російської Федерації, стабільність в Європі і в усьому світі. Продіючи
будь-яким територіальним претензіям чи спробам втручання у свої
внутрішні справи, Україна вживатиме всіх заходів для переведення
стосунків з Росією в русло справжнього добросусідства, взаємоповаги і
партнерства. В цьому контексті надзвичайно важливе завдання полягає в
активізації діяльності, спрямованої на усвідомлення обома сторонами
безперспективності і згубності курсу на конфронтацію в
українсько-російських відносинах.

Розбудова стосунків з західноєвропейськими державами, говориться в
документі, створить умови для відновлення давніх політичних,
економічних, культурних, духовних зв’язків України з європейською
цивілізацією, прискорення демократизації, проведення ринкових реформ та
оздоровлення національної економіки. Таке співробітництво стане надійним
підгрунтям для розширення участі України в європейських структурах та
майбутнього інтегрування її господарства до загальноєвропейського і
світового економічного простору. В цьому контексті особливе значення для
України мають відновини із Сполученими Штатами Америки.

Географічно близькі держави разом з деякими прикордонними країнами є
своєрідним мостом між Україною та заходом Європи. Україна розвиватиме з
ними повномасштабні дружні відносини. Таке співробітництво розширюватиме
смугу стабільності і миру навколо України, сприятиме її утвердженню як
впливової європейської держави, торуватиме шляхи до широких політичних ,
економічних, культурних, наукових, гуманітарних стосунків з Центральною,
Північно-Східною Європою. Розгалужені і стабільні стосунки України з
географічно близькими державами є необхідною умовою повноцінного
інтегрування України у сім’ю європейських народів, її активної участі в
регіональному і субрегіональному співробітництві.

В документі зазначається, що Україна розвиватиме двосторонні відносини з
азиатськими, африканськими, латиноамериканськими державами, а також
країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Окреслюючи основні напрямки регіонального співробітництва України в
Європі, документ перераховує такі пріоритети в цій галузі: діяльність у
рамках Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ), участь в Раді
Північноатлантичного співробитництва та Північноатлантичної асамблеї,
розвиток контактів з Радою Європи та іншими європейськими структурами.

Україна розвиватиме свою зовнішньополітичну активність і на
субрегіональних напрямках, зокрема у Черноморському економічному
співробітництві та Дунайській комісії, налагоджуватиме широкі контакти
на Середземноморському напрямку, дотримуватиметься курсу на включення в
співробітництво в рамках Центральноєвропейської ініціативи, прагнутиме
підтримувати тісні контакти з Вишеградською групою, Північною Радою, та
Радою держав Балтійського моря, розвиватиме співробітництво у межах
Карпатського єврорегіону.

В документі підкреслюється, що перспективною метою української
зовнішньої політики є членство України в Європейських Співтовариствах, а
також інших західноєвропейських або загальноєвропейських структурах.

Україна, як одна із засновниць Співдружності незалежних держав, розвиває
співробітництво з країнами – учасницями СНД відповідно положень угоди
про Співдружність незалежних держав із Застереженнями до неї, зробленими
Верховною Радою України.

Україна виступає за розвиток найширших торговельно-економічних та інших
зв’язків між країнами СНД на засадах суверенного партнерства,
рівноправності і взаємовигоди. Вона відстоюватиме позиції збалансованої
господарської діяльності в рамках СНД як необхідного етапу на шляху
спровадження цивілізованих форм розвитку інтеграційних процесів.
Визнаючи потребу тісної економічної взаємодії в рамках СНД, Україна
виходитиме з того, що нагальною потребою сучасного етапу є перегляд
старих і перехід до нових форм інтеграції, які б сприяли якнайшвидшому
входженню України та інших заінтересованих країн СНД в європейську і
світову економічну систему.

Україна, говориться в документі, уникатиме участі в інституціоналізації
форм міждержавного співробітництва в рамках СНД, здатних перетворити
Співдружність в наддержавну структуру федеративного чи конфедеративного
характеру.

Україна підтверджує свій намір стати в майбутньому без’ядерною державою.
Скорочення та знищення ядерної зброї, яка розташована на її території,
Україна пов’язує з наданням їй ядерними державами та світовим
співтовариством надійних гарантій національної безпеки.

Одночасно з пошуками міжнародних гарантій своєї безпеки, говориться в
документі, Україна дбає про розбудову власних Збройних Сил відповідно до
принципу необхідної оборонної достатності. Військова доктрина України
має оборонний характер і передбачає створення армії, озброєної сучасними
видами зброї та налагодженням військово-політичного співробітництва з
іншими, насамперед, сусідними державами та міжнародними огранізаціями,
зокрема, НАТО та ЗЄС.

Ефективне здійснення зовнішньої політики, говориться в документі,
вимагає наявності механізму її правового, фінансового, матеріального та
кадрового забезпечення, розгалуженої інфраструктури зарубіжних органів
зовнішніх зносин.

Під керівництвом Президента України практична реалізація
зовнішньополітичної діяльності забезпечується Кабінетом Міністрів
України і здійснюється Міністерством закордонних справ, іншими
центральними огранами державної виконавчої влади на основі Конституції і
законів України.

В той же день Верховною Радою України ухвалено відповідну Постанову, яка
зобов’язує Кабінет Міністрів, Міністерство закордонних справ,
дипломатичні і консульські представництва за кордоном, інші міністерства
та відомства, які беруть участь в реалізації зовнішньополітичного курсу,
керуватися в роботі “Основні напрямками зовнішньої політики України”.

Похожие записи