.

Столипінська аграрна реформа та її здійснення в Україні (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
29 9938
Скачать документ

Реферат на тему:

СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА ТА ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ В УКРАЇНІ

ПЛАН

Вступ

1. Передумови та перші кроки запровадження столипінської аграрної
реформи

2. Головні риси столипінської аграрної реформи на українських землях

Висновки

Використана література

Вступ

Історики та економісти по-різному відносяться до столипінської аграрної
реформи та її наслідків. Одні – нещадно критикують, інші – вбачають у
ній багато цікавого і корисного навіть для сьогодення. Спробуємо
з’ясувати, що представляла собою ця аграрна реформа, як вона
здійснювалася на території України та які її були наслідки для України.

1. Передумови та перші кроки запровадження

столипінської аграрної реформи

Царський уряд, який прагнув зберегти за поміщиками землі і панівну роль
у державі, в той же час змушений був сприяти буржуазному розвиткові
країни. “Столипін, писав В.І.Ленін, – намагався… старе самодержавство
переробити в буржуазну монархію…” Щоб відвернути селян від боротьби за
поміщицькі землі, зміцнити в них відчуття приватної власності і сприяти
розвиткові капіталізму руським шляхом, а також створити собі соціальну
базу на селі в особі куркульства, оскільки селянська маса в цілому його
опорою бути не могла, царський уряд вирішив здійснити нову аграрну
реформу, головним провідником якої став Столипін.

9 листопада 1906 року цар підписав підготовлений Столипіним указ, за
яким кожен домохазяїн, що володів землею на общинному праві, міг в будь
який час зажадати закріплення за собою в особисту власність належної
йому частини землі. Домохазяїн, що закріпив у приватну власність землю,
мав право вимагати від сільської громади звести її в одну ділянку –
“відруб”, а якщо селянин переносив на неї хату й переселявся туди, то
така ділянка називалася “хутором”.

Після обговорення й схвалення законопроекту Державною Радою, він був
затверджений царем і став законом від 14 червня 1910 року. Якщо указ 9
листопада 1906 року давав селянам тільки можливість виходити з общин і
закріпляти землю у приватну власність, то закон 14 червня 1910 року
зробив цей вихід і перетворення всіх селян-общинників на приватних
власників обов`язковим у тих сільських общинах, де небуло переділів з
часу наділення землею і переходу на викуп. Нова аграрна політика
передбачала здіснення трьох груп законів:

Зруйнування общин й закріплення за селянами землю у приватну власність.

Насадження на селі хутірського і відрубного господарства.

Переселення селян.

Проводячи нову земельну політику, царський уряд насамперед зберігав у
цілості всі поміщицькі землі і, по-друге, створював умови для збирання в
руках куркульства селянських земель, бо значна частина селян, особливо
бідняків, одержавши землю в особисту власність, не могла вести на ній
господарство і змушена була продавати її куркулям. “Це, – писав
В.І.Ленін – другий великий крок масового селянства над селянством в
інтересах капіталізму. Це дуга поміщицька “чистка земель” для
капіталізму”.

Здіснення аграрної реформи було покладено на губернські повітові
землевпорядкувальні комісії, що за своїм складом були
поміщицько-чиновницькими. Оскільки малоземельні селяни розуміли, що
руйнування общини й закріплення землі в особисту власність приведуть до
повного розорення їх, і виступали проти цих заходів, царські власті
здебільшого проводили реформу примусово.

У цілому по семи губерніях України (без Волині і Поділля) з 1906 року по
1 травня 1915 року вийшли з общини 468 тисяч дворів, які закріпили в
особисту власність 2794 тисячі десятин землі, що становило 30,2 % від
загальної кількості общинної надільної землі. По окремих регіонах з
общини виділися: на Правобережжі – 48 % дворів, на Півдні – 45 % дворів,
на Лівобережжі – 2,5 % дворів. В наслідок цього на Правобережжі і
Полтавщині общинне землеволодіння зникло майже зовсім, на Чернігівщині
стало переважати особисте землеволодіння, а на Півдні і Харківщині воно
охоплювало близько половини сільських дворів.

2. Головні риси столипінської аграрної реформи

на українських землях

Важливою ланкою столипінської аграрної політики було відділення селян на
хутори і відруби. Зведенням земель в одне ціле у відруби і заснуванням
хуторів заможних селян. Столипін планував утворити міцну верству багатих
господарів – куркулів, які служили би опорою самодержавства на селі. З
другого боку розпорошенням селян по хуторах і відрубах він намагався
роз`єднати селянські маси і припинити їх революційну боротьбу. Але
досягти поставленої мети царизмові не вдалося. На Україні на початок
1916 року на землях сільських громад було створено 440 тисяч хутірських
і відрубних господарств, що становило приблизно 13 % загальної кількості
селянських дворів.

На закріплених в особисту власність землях, на хуторах і відрубах вести
господарство могли в основному лише заможні селяни – куркулі.
Малоземельні, бідні селяни змушені були продавати свої наділи й
перетворюватися на безземельних пролетарів. По Росії із 2 мільйонів
селян, що закріпили за собою землю, продали свої наділи 1200 тисяч
чоловік. На Україні за 1907-1913 р.р. 263 тисячі бідняцьких господарств
продали 744 тисячі десятин закріпленої за ними землі. Її скуповували,
часто за безцінь, куркулі. Значна роль у насадженні хуторів і відрубів
відводилася Столипіним Селянському поземельному банкові. Цей банк
скуповував поміщицькі землі, а потім за більш високими цінами
розпродавав їх окремими ділянками селянам. За час з 1906-1909 р.р. через
банк поміщики продали 385 тисяч десятин землі. Вся діяльність
Селянського банку була спрямована на розширення й зміцнення куркульських
господарств. Якщо бідняки й купували в банку землі, то не маючи змоги
виплачувати щорічні внески й проценти, зовсім розорялися, а земля
поверталася в банк.

Проводячи аграрну реформу, царський уряд широко розгорнув переселення
селян на окраїни – до Сибіру, Середньої Азії, на Кавказ. Цим він
намагався послабити земельну тісноту в центральних районах і “розрідити”
атмосферу в Росії, постаратися збути якомога більше неспокійних селян у
Сибір. Найбільше переселенців до Сибіру дала Україна. За 1906-1912 рр.
туди виїхало близько 1 млн. чоловік, з Полтавщини й Чернігівщини – понад
350 тисяч чоловік.

Але царські власті вкрай погано організували переселення: переселенці
їхали туди в вантажних вагонах, не були забезпечені харчами, медичної
допомоги не було налагоджено, нові місця переселення не були
підготовлені тощо. Через що смертність серед переселенців досягла в
окремих випадках 30-40 %. Багато з них зовсім розорившись, поверталися
на попередні місця проживання. У 1911 році на Україну повернулося
близько 70 % переселенців.

Важливою рисою селянського землеволодіння Правобережжя України була
майже повна відсутність общини та перевага подвірної форми, яка в роки
реформи полегшувала селянам процес закріплення землі в особисту
власність. У розвитку землеробства вiдбувались процеси поступового
збільшення посівних площ, особливо пiд зерновими та технiчними
культурами, урожайностi цих культур внаслiдок того, що вони
користувались великим попитом на ринку та збiльшенню уваги селянства до
правильних, рацiональних технологiй їх вирощування; поступове зростання
селянського землеволодiння як наслідок його iндивiдуалiзацiї та
прагнення до прибутковостi господарств, поступове зменшення помiщицького
землеволодiння як закономiрний процес розвитку капiталiзму у сiльському
господарствi (на Правобережжі воно залишалося стійким внаслідок
своєчасної перебудови поміщицьких господарств на ринкових принципах ще
після реформи 1861 р.); у розвитку тваринництва – якiснi змiни,
пов’язані з орiєнтацiєю селянських господарств на потреби ринку;
збiльшення уваги селянського населення до правильно органiзованої
системи ведення тваринництва; поступове зростання витрат держави на цi
цiлi, активна дiяльнiсть земств у цьому напрямi.

Під час проведення столипінської реформи на українському Правобережжі
відбувалося впровадження агрономiчних заходiв у селянських
господарствах, збiльшення уваги селян до рацiонального ведення своїх
господарств; вирішувалася проблема організації страхування від градобою
– для зменшення втрат вiд несприятливих погодних умов.

Розгляд агрономічних заходів на Правобережжі у цей період дає підставу
зробити висновки, що уряд поступово збільшував витрати на ці цілі;
діяльність землевпорядних комісій та земств спрямовувалась на підтримку
в першу чергу хуторян та відрубників, але поступово розширювала свої
рамки для охоплення нею різних верств селянства (це ж виявлялося у
посередницьких операціях губернських земських кас дрібного кредиту).

Посиливши процеси подальшого розвитку капіталізму, аграрна реформа 1906
р. сприяла перерозподілу певних пропорцій у розвитку окремих галузей,
відкриваючи шлях більш ефективним методам ведення господарства та
спрямовуючи зусилля селян на можливість покращання свого економічного
становища, на пристосування їх до запитів ринку в цьому русі. Підвищення
урожайності в селянських господарствах нового типу, заведення нових
поліпшених порід свійських тварин, перебудова на прибуткові галузі у
розвитку тваринництва, поступове збільшення купівель та використання
землеробських машин та знарядь, інших засобів сприяли закріпленню
позитивного досвіду і відкривали перспективи дальшої товаризації
сільського господарства та посилення його впливу на розвиток інших
галузей народного господарства.

Значну роль у процесі забезпечення сировиною українських заводів і
фабрик, що переробляли продукцію аграрного сектору економіки,
відігравали новоутворені селянські господарства відрубно-хутірського
типу.

Iндивiдуалiзацiя селянського землеволодiння на теренах України,
прагнення енергiйних сiльськогосподарських працiвникiв поліпшити
землеробську культуру стимулювали виробництво продукцiї
сiльгоспмашинобудування. Це було головною умовою швидкого розвитку
сiльгоспмашинобудування на початку ХХ ст.

Відбувалося значне збільшення обсягів виробництва у тих галузях, які
мали прямий або опосередкований зв’язок з аграрними перетвореннями;
подальша монополізація цих галузей, акціонування підприємств, втягування
промисловості у забезпечення в першу чергу зростаючих потреб
внутрішнього ринку та у зв’язку з цим стабільність та перспективи його
подальшого розвитку; відчутний взаємозв’язок між розвитком промисловості
та процесами, які відбувалися внаслідок столипінської аграрної реформи,
простежується через діяльність земств по закупівлі сільгоспмашин,
знарядь, покрівельного заліза, черепиці тощо; більш того, своєю
антисиндикатською спрямованістю вони змушували відповідні підприємства
враховувати інтереси споживачів.

В цей час приділяється значна увага розвитку хлібної торгівлі та
торгівлі іншою сільгосппродукцією. У розвитку торгівлі Правобережжя
України відбувався ряд нових тенденцій, серед яких необхідно назвати:
утворення кооперативних товариств по збуту зернових та іншої
сільськогосподарської продукції, які намагалися зайняти своє, належне їм
місце у внутрішній торгівлі; значний розвиток споживчої кооперації як
спроба захистити сільського споживача товарів від експлуатації приватних
торговців; активна участь земств у процесі купівлі – продажу товарів,
необхідних і доступнних селянам.

Внутрішня торгівля переживала пожвавлення, особливо за рахунок
інтенсивності хлібної торгівлі; ціни на головні види сільгосппродукції
помітно зростали внаслідок збільшення чисельності населення та
продовольчих норм на душу населення; збільшувався обсяг товарообігу,
кількість базарів та ярмарків; зростала участь кооперативів та земств в
організації внутрішньої торгівлі. У розвитку зовнішньої торгівлі
спостерігалося її пожвавлення в цілому, за виключенням окремих
неврожайних років, збільшення загального обсягу і експорту головних
зернових культур та інших продуктів сільського господарства; зростання у
ній ролі України; включення сільських кооперативів у
зовнішньоторговельну діяльність (зокрема, Волинського товариства
хмелярів). У розвитку транспорту – збільшення обсягів перевезень
залізницями, річковим та гужовим транспортом продукції сільського
господарства (в т. ч. хлібних та деяких інших, з коливаннями по окремих
роках); розгортання будівництва складських приміщень для зберігання
сільськогосподарської продукції при залізницях через широкий розвиток
тут комісійно-позичкових операцій (також розглядалося питання про
будівництво рейкових під’їзних шляхів у Подільській губернії у зв’язку з
необхідністю поліпшення товарообміну внаслідок процесів, що відбувалися
у сільському господарстві та промисловості); введення нових, вигідних
залізничним товариствам тарифів на перевезення борошна та крупи;
підвищення уваги з боку губернських управ до стану доріг.

Столипінська аграрна реформа проводилася після скасування кріпосного
права 1861 року. Наступним кроком на шляху перетворення Росії в
буржуазну монархію: вона прискорювала розвиток капіталістичних відносин
на селі: внаслідок руйнування общин створювалася буржуазна земельна
власність, усувалося черезсмужжя, посилювався процес концентрації земель
у руках куркульства, збільшувалося застосування с/г машин, добрив,
підвищувалася врожайність і товарність сільського господарства,
диференціацією селянства розширювався внутрішній ринок тощо.

Але в цілому аграрна політика Столипіна не досягла поставленої мети – не
забезпечила створення твердого буржуазного ладу на селі, бо зберегла
економічну основу кріпосницьких пережитків – поміщицьке землеволодіння.
Вона не створила для царизму широкої, міцної, соціальної опори на селі в
особі куркульства, бо поряд із збільшенням куркулів на протилежному боці
виростала велика маса розорених селян-бідняків, і соціальні суперечності
на селі не послаблювалися, а загострювалися, боротьба селянства
посилювалася. У період реакції в 1907-1910 рр. на Україні відбулося 1400
селянських виступів. Було спалено понад 500 поміщицьких маєтків і
куркульських господарств.

Висновки

З вищесказаного можна зробити наступні висновки:

1. Столипінська реформа була складним, часто суперечливим процесом у
розвитку тодішнього суспільства, і наслідки її не були однозначними для
різних прошарків населення. В умовах капіталізму не могло бути
однакового розвитку всіх селянських господарств; кожне представляло
собою окрему господарську одиницю з певним складом мислення господаря,
стереотипами, своєю багатовіковою економічною спадщиною, кількістю
членів сім’ї тощо.

Подвірне землеволодіння поступово привчало селянина до відчуття себе
господарем свого наділу, психологічно підготувало селян до закріплення
землі в особисту власність та покращання умов свого життя. Досвід
впровадження реформи в життя показав, що для налагодження нової системи
землеволодіння та піднесення продуктивності господарств необхідний
певний період, а також ініціатива та постійні зусилля кожного селянина
покращанні методів господарювання.

Крім того, реформа виявила необхідність надання селянам агрономічної
допомоги, посилила увагу до цього з боку держави та місцевих органів
влади. Значну роль у збільшенні селянських наділів відіграв Селянський
Поземельний банк, який був одним з важливих механізмів реалізації нової
аграрної політики. Він сприяв перерозподілу землі у напрямі її більш
ефективного використання новими землевласниками-селянами, які мали
певний господарський досвід, бажання та можливості поступового
поліпшення свого добробуту. Розглянуті в роботі особливості реалізації
столипінської реформи у цьому регіоні ще раз підкреслюють необхідність
використання регіонального підходу при її аналізі, з урахуванням
історичних та економічних особливостей різних районів України.

2. Столипінська аграрна реформа позитивно вплинула на розвиток
сільського господарства Правобережжя України. Порівняльна вигідність
заняття землеробством виявилося ще наприкінці Х1Х ст. внаслідок розвитку
ринкових відносин, що збільшило попит на зернові та технічні культури.
Після 1906 р. ці тенденції не тільки посилились, але й стали набувати
більш стійкого характеру, оскільки індивідуалізація селянського
землеволодіння призвела до збільшення кількості господарств, які
задовольняли цей ринковий попит. Зростання селянського землеволодіння
шляхом купівлі-продажу вимагало великого напруження сил від тих, хто
отримував довгострокові кредити, привчало більше цінувати придбане
важкою працею. Реформа викликала підвищення уваги селян до правильного
ведення своїх господарств на прикладі показових агрономічних заходів,
сприяючи поступовим змінам у психології різних верств селянського
населення, вирішуючи і старі проблеми (наприклад, страхування від
градобою). Розвиток агрономічної справи на Правобережжі у цей період
свідчив, що поряд із закріпленням землі в особисту власність, ці заходи
мали не менш важливе значення: без цього не було б прогресу у розвитку
одноосібних селянських господарств. Там, де вчора не відчувалась гостра
потреба у цих вдосконаленнях, з початком реформи вони стали загальною
необхідністю. Орієнтована спочатку на заможні верстви селян, агрономічна
допомога з боку земств та землевпорядних комісій стала поступово
поширюватись на все селянське населення, що відбивало настрої та
прагнення селянства в цілому у цьому регіоні.

Підвищення рівня сільськогосподарських знань стало вимогою часу і
питанням подальшої перспективи господарювання. Активізація особистісного
фактору у справі господарювання була одним з найважливіших результатів
реформи. Новий позитивний досвід просував поступово вперед кожну
господарську одиницю на селі. Стійкість цих процесів, на наш погляд,
мала майбутнє, оскільки індивідуалізм психології українського селянства
сприяв копіткій, тривалій праці з досягненням певних результатів.

3. Перехід до відрубно-хутірської системи землеволодіння, агрономічні
заходи сприяли, в свою чергу, посиленню зв’язків між сільським
господарством та промисловістю Правобережжя. Зв’язок цей набував
більшого значення і через те, що переважну частку промисловості складали
виробництва, пов’язані з переробкою сільгосппродукції. Так, приміром,
селянські цукробурякові плантації мали головним завданням постачання
продукції цукровим заводам, які заохочували у цьому селян; заведення
хмільників у заможних селянських господарствах мало тісний зв’язок з
виробництвом пива, розведення молочних господарств – з розвитком
маслоробної промисловості тощо. Зв’язок між збільшенням виробництва у
промисловості та запитами сільського господарства внаслідок
індивідуалізації землеволодіння селян поширювався і на інші її галузі
Через зростання земської торгівлі покрівельним залізом, іншими
будівельними матеріалами простежується вплив столипінської реформи на
розвиток промисловості будматеріалів. Промисловість в цілому через
декілька років після початку реформи переживала піднесення. Збільшення
потреб внутрішнього ринку внаслідок аграрних перетворень сприяло більш
стійкому розвитку промисловості, орієнтації на ці потреби. Це посилювало
процеси подальшої монополізації у розглядуваних галузях промисловості.

4. Аграрна реформа 1906 р. привела до позитивних зрушень у розвитку
торгівлі і транспорту Правобережжя та України в цілому. Підвищення
активності селян у справі покращання свого економічного становища
змушувало їх шукати різні форми найвигіднішого збуту своєї
сільгосппродукції. В першу чергу, це відбилося на розвитку хлібної
торгівлі, яка набула нових форм через збутову діяльність селянських
кредитних, сільськогосподарських кооперативів. Ці кооперативи поступово
набували торговельного досвіду, включаючись до названих процесів.
Долаючи труднощі через відсутність досвіду, кооперація поступово
вирішувала проблеми у своєму розвитку, отримувала нові форми,
об’єднуючись в союзи. Подібні процеси відбувались у земській
торговельній діяльності. Життя ставило питання про перехід до
екoномічних основ організації цієї діяльності. У розвитку зовнішньої
торгівлі діяли свої механізми, пов’язані з дією, станом на світовому
ринку, і тому коливання в експорті зернових по роках у досліджуваний
період мало свої закономірності. Велику роль відігравав транспорт
(залізничний, річковий, гужовий), значно збільшивши у 1906 – 1914 рр.
об’єми своїх перевезень сільгосппродукції, продукції промисловості, яка
знаходила все більше розповсюдження в селянських господарствах.
Комісійно-позичкові операції під зернові вантажі на залізницях давали
значні прибутки останнім. Збільшення вантажообігу різних видів
транспорту сприяло певним позитивним зрушенням в їх розвитку,
удосконаленні, припливу капіталів у цю сферу.

5. Необхідно зазначити, що народне господарство Правобережної України в
цей період, особливо починаючи з 1909 р. (коли реформа стала давати
певні результати), становило собою більш здоровий організм, ніж до
реформи, оскільки позитивні зрушення в аграрному секторі поступово
підключали до себе діяльність в інших секторах (промисловість, торгівля,
транспорт), які теж зазнавали позитивних змін. Посилення взаємозв’язків
між різними народногосподарськими галузями у цей період виявило ще
більшу взаємозалежність між ними, оскільки кожна галузь мала свою
потребу у задоволенні тією продукцією або послугами, які їй надавала
інша. Такі моменти у розвитку окремих галузей сприяли більш чіткому
визначенню кожною з них свого місця у народногосподарському комплексі, а
відтак і більш налагодженій та продуктивній його роботі. На те, що в ці
роки відбувалось піднесення всього народного господарства, його окремих
галузей, звертають увагу як монографічні дослідження, так і періодичні
видання того часу. Це, в кінцевому рахунку, визначає і місце самої
столипінської аграрної реформи у соціально-економічному розвитку України
та всієї Російської імперії.

Вищесказане відносно розвитку народного господарства у ці роки свідчить
про те, що столипінська реформа була не лише бажанням уряду позбавитись
невдоволення селянства, зруйнувати общину (як це стверджувалось у ряді
досліджень) та розселити селян на хутори та відруби, оскільки перебудова
психології селянина у напрямі розкриття власного потенціалу, агрономічні
заходи, позитивні зміни у землеробстві, тваринництві, збільшення
виробництва у різних галузях промисловості, прибутків, за які боролись
монополії, пожвавлення торгівлі та зростання транспортних перевезень –
все це в цілому приводить до висновку, що столипінські аграрні
перетворення вирішували завдання реорганізації та стабілізації усього
економічного життя, що, безперечно, тягнуло і зміни в політичному житті.
Перешкодою цьому стала перша світова війна, яка дезорганізувала не
тільки розвиток різних галузей народного господарства, але й саму
свідомість суспільства, посилила негативне ставлення значної частини
селянства до поміщиків, прокладаючи шлях до соціальних потрясінь у 1917
р. Вирішення аграрного питання шляхом націоналізації землі, як показав
подальший хід історії, ще не означало позитивних, культурних змін у
розвитку сільського господарства, в усвідомленні кожним селянином себе
справжнім господарем своєї землі. Все це в цілому є свідченням того, що
столипінська аграрна реформа не зазнала краху, а стала нереалізованим до
кінця соціально-економічним явищем.

6. Історичний досвід впровадження агрономічних заходів у селянських
господарствах Правобережжя, поступових змін у психології господарів на
шляху до поліпшення життєвого рівня своїх сімей, створення та діяльності
земських кас дрібного кредиту, збутових, кредитних, споживчих
кооперативів, а також впливу столипінської аграрної реформи на окремі
галузі сільського господарства, промисловості, на зміни у внутрішній та
зовнішній торгівлі, транспортних перевезеннях, безперечно, є цінним
сьогодні і на нашу думку, може використовуватись, в окремих своїх
аспектах, при формуванні сучасної аграрної політики в нашій державі для
прискорення реалізації тих завдань, які стоять перед сільським
господарством в умовах переходу до ринкових відносин.

Використана література:

1. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний
розвиток Правобережної України (1906 – 1914 рр.). // Історіографічні
дослідження в Україні. Вип. 9. – К., 1999. – С. 55-72. (0,5 а. а.)

2. Торгівля і транспорт Правобережної України в період столипінської
аграрної реформи. // Київська старовина. – 1999. – № 5. – С.164-170 (0,5
а. а.).

3. Впровадження агрономічних заходів і системи дрібного кредиту в
селянських господарствах Правобережної України у 1906 – 1914 рр. //
Український історичний збірник. 1999. – К., 2000. – С. 102-122.

4. Зміни в сільському господарстві України в період проведення
столипінської аграрної реформи. // Вісник Київського університету імені
Тараса Шевченка. Історія. – 1998. – Вип. 39. – С. 71 – 73 (у
співавторстві з Лободою М. Т.). Дисертантом написані с. 71 – 72 (0,3
а.а. – 0,2 авт. тексту).

5. Вплив столипінської аграрної реформи на розвиток промисловості
Правобережної України. // Історія України. – 1998. – № 23 (87). – С. 4
(0,2 а. а.).

6. Вплив столипінської аграрної реформи на розвиток вогнетривкого
будівництва на Волині. // Вісник Житомирського інженерно-технологічного
інституту. – 1996. – № 4. – С. 29-31 (0,3 а. а.).

7. Особливості реалізації столипінської аграрної реформи у Волинській
губернії. // Житомирщина крізь призму століть. Наук. збірник. / Під ред.
М. Ю. Костриці. – Ж.: Журфонд, 1997. – С. 70-71 (0,2 а. а.).

8. Столипінська аграрна реформа: історіографія проблеми.// Вісник
Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні та
гуманітарні науки. – 1997. – № 6. – С. 117-120 (0,4 а. а.).

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020