.

Початок людської цивілізації на території Україні (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 10492
Скачать документ

Реферат

ТЕМА

Початок людської цивілізації на території Україні

(1 млн. р. тому – 1000 р. до .н.е.)

Запам’ятайте:

Першим періодом в історії людства був кам’яний вік. Йому належить
особливе місце в історії людської цивілізації. Саме цієї доби на фоні
кардинальних зрушень у природі, пов’язаних з різкими змінами клімату,
відбулося виділення людини з тваринного світу, сформувалася примітивна
суспільна організація, зародилися першооснова таких форм людської
духовності, як релігія, мораль, мистецтво

О.Д.Бойко. Історія України-К.,1999. –С.5.

 Первісна людина на території України з’явилася майже 1 млн. років тому.

Зверніть увагу:

На українських землях зафіксовано близько 800 стоянок первісних людей.

Загальна чисельність населення складала до 20 тис. осіб.

 На думку археологів, найвірогідніше, що найдавніші люди (архантропи)
прийшли на територію України з Передньої Азії через Балкани і Центральну
Європу.

 

Пригадайте найвідоміші стоянки та археологічні культури первісної людини
на території України.

 

Праісторія.

 

Первісне суспільство

 

Найдавніший і найдовший період людської цивілізації

 

Він характеризується:

 

Кардинальними змінами природно-географічного середовища:

чотири льодових наступи, які доходили до межі Львова, Ковеля, Житомира,
Сум, Миргорода, Дніпропетровська;

в мезоліті (середньокам’яному віці) клімат стає близьким до сучасного;

формується сучасна річкова система.

 

Еволюцією фізичного вигляду людини, її розумового та духовного
збагачення:

від пітекантропа до неандертальця (120-40 тис. років тому);

від неандертальця до кроманьйонця (гомо Сапіенс) 35-11 тис. років тому.

Прогресом в технології виготовлення знарядь праці і предметів вжитку,
появою нових матеріалів (камінь, глина, бронза, залізо).

Удосконаленням господарської діяльності, переходом від привласнюючого до
відтворювального типу господарства і на цій основі піднесення добробуту.
Відбулася за висловом англійськго археолога Г.Чайлда “Неолітична
революція” (7 тис. – 4 тис. років тому).

Зародженням селянської землеробської цивілізації з уповільненим темпом
життя, залежністю від природнокліматичних ритмів.

Першим великим суспільним поділом праці-виокремленням скотарства і
переходом від матріархату до патріархату.

Зміною суспільних форм співжиття. Від первісного стада до родової і
територіальної общини, а згодом переходу до ранньо-комплексного
суспільства.

Формуванням першооснови власної релігійної свідомості:

тотемізму – віра в спільного предка – тварини, рослини і т.д.;

анімізму – віра в духів, що управляють світом;

фетишизму – віра в надприродні сили речей;

магії – віра в можливість викликати надприродні явища.

 В безперервні борні з природою людина не тільки пристосувалося до умов
життя, що постійно змінювалося, але й поступово опановувала і ставила
собі на службу сили природи, її багатства. В ньому процесі змінювалася і
сама людина, її зовнішній вигляд розумові здібності, форми співжиття.

 

Виникнення і розвиток відтворюючого господарства дав новий імпульс
суспільному прогресу:

зростанню кількості населення і його концентрації в більш великих
поселеннях;

переселенню землеробів і скотарів на нові території;

виникненню і нагромадженню додаткового продукту;

збільшенню обсягів обміну тощо.

 У суспільному плані відбувається диференціація суспільства, створюється
впливова племінна верхівка, починається формування етнічної спільноти
людей, виникає необхідність в існуванні сили, яка б здатна була
регламентувати внутрішнє життя колективу, а також захисти його від
зазіхань сусідів. Все це зумовлює розклад первіснообщинного ладу і є
кроками становлення цивілізації – виникнення держави.

 

Праісторія. Первісне суспільство на території України

 

 

Неолітична революція сприяла злету людства до принципово нової
економіки, нового способу життя.

Запам’ятайте:

Перехід до землеробства і скотарства сприяв помітним змінам в
організації суспільного життя:

зростання ролі парної сім’ї;

розквіту племінної організації суспільства;

зародження інститутів родової влади;

появі нового світобачення.

 Запам’ятайте:

Трипільська культура багатогранна і самобутня. Її елементи лягли в
основу європейської середньоземноморської цивілізації.

Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII. –К., 1997.
–С.15.

Н.Яковенко

 Дайте відповіді на запитання:

Чи є елементи трипільської культури в житті та побуті праслов’ян,
сучасних українців?

Яка подальша доля трипільців?

 

Початок залізного віку: кіммерійці, таври, скіфо-сармати.

(І тисячоліття до н.е.)

 Поява та поширення заліза започаткувала нову еру в історії людства –
залізну.

 Зверніть увагу:

Основні наслідки відкриття заліза:

зростання продуктивності праці;

збільшення кількості додаткового продукту;

виникнення приватної власності;

посилення майнової диференціації;

розвиток торговельних зв’язків;

витіснення родової общини територіальною;

виділення військової еліти та створення війська;

утворення воєнно-політичних союзів;

зародження державницьких об’єднань.

 На території України перші знахідки залізних виробів даються ХІ-ІХ ст.
до н.е.

 Залізом в цей час користувалося населення:

Тавріки X-V ст. до н.е.

Кіммеріки ІХ-VІІ ст. до н.е.

Чорноліської культури X-VІІІ ст. до н.е.

Скіфії VІІ-ІІІ ст. до н.е.

Сарматії ІV ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е

 Пригадайте про ці народи і їх держави з матеріалу середньої школи

 Увага:

І. Скіфи досягли високого, як на той час, розвитку: вони поділялися на
скіфів: орачів, скотарів, кочівників, царських. У VI до н.е. скіф
Анахарис вважався одним із 7 мудреців світу. Він склав вірші на 800
рядків про звичаї скіфські та еллінські. Його красномовство народило
приказку: “Говорить, як скіф”.

ІІ. Сармати (оперезані мечем) – це збірна назва кочових і іраномовних
племен – роксоланів, аорсів, язигів, сіраків, аланів – розвиток яких
привів до початків утворення держави. Ударів сарматської важкоозброєної
кінноти не могло витримати жодне військо.

 

Античні міста – держави Північного Причорномор’я(VIII ст. н.е. – IV ст.
н.е.)

 Греки обсіли Чорне море “наче жаби ставок” – констатував давньогрецький
філософ Платон.

 

Повторіть:

Причини колонізації: О.Д.Бойко називає 7 теорій еллінської міграції на
Чорноморське побережжя: демографічну; аграрну; торговельну, сировинну,
соціальну, етнічну, воєнну

Наслідки: утворилося 4 центри античної колонізації. Міста-держави
становили окрему рабовласницьку демократичну республіку. Найважливіші із
них: Ольвія, Пантікапей, Феодосія, Тіра, Керкінітід, Херсонес,
Фанагорія, Германоса, Істрія, Борисфен. У V ст. до .н.е. утворилося
Боспорське царство в якому об’єдналося понад 20 міст-держав і колоній.
Навала готів у середині ІІІ ст. н.е. послабила, а гунів у 70-х роках IV
ст. – остаточно зруйнувала Боспорське царство.

 

Зверніть увагу:

причиною занепаду грецьких колоній було переміщення ринків рабів,
продуктів і збуту на Близький Схід і Єгипет

 

Запам’ятайте:

Значення.

Тисячолітня історія античної цивілізації сприяла:

становленню державотворчої традиції на території України;

ознайомленню з демократичним полісним устроєм держави;

передачі місцевому населенню передової технології землеробства і
ремесла;

розвитку урбанізаційних процесів;

запровадженню товарно-грошових відносин;

залученню населення до здобутків найпередовішої на той час античної
культури: організацією шкільної освіти, фізичного виховання,
високохудожнього мистецтва.

 

Грецька колонізація на тривалий час визначила південний вектор
цивілізаційної орієнтації населення Причорномор’я і в подальшому сприяла
тісним зв’язкам Київської Русі з Візантією.

 

Етногенез слов’ян. Утворення східної групи слов’янства

 В розмаїті найдавнішого населення сучасної України розпочалося історія
наших пращурів – праслов’ян. Їх походження і етногенез остаточно не
з’ясовані. З цього приводу існує кілька версій.

Є підстави, на основі даних археології, антропології, лінгвістики,
етнографії вважати, що ознаки праслов’ян простежуються з ІІ тис. до н.е.
Це племена тшинецько-комарівської культури (XV-XI ст. до н.е.). Вони
займали територію сучасних Східної Польщі, Прикарпаття, Південної
Білорусії та Північної України. До праслов’ян відносяться племена:
бондарихінської, лужицької, чорноліської, зарубинецької, черняхівської,
пшеварської, київської та інших культур.

В.Й.Борисенко. Курс української історії. -К., 1996, -С.22-25.

 

Зверніть увагу:

В складі племен зарубенецької культури, що займали територію Середнього
Подніпров’я, частину правобережного Полісся та частину Лісостепу бере
свій початок український етнос. В цей час праслов’яни відомі під іменами
венедів, антів, склавинів (перші письмові згадки, датовані І ст. н.е., в
творах римських істориків Таціта і Птоломея ).

Частина дослідників вважає антський союз племен, який мав державницький
зміст праукраїнським утворенням. Так вважав і М.Грушевський,
спростовуючи теорію походження українців, росіян і білорусів з єдиної
давньоруської народності.

 

Повторіть:

Процес розселення привів до утворення східних, західних і південних
слов’ян. У VII східні слов’яни зосередилися в Центральній Україні на
берегах Дніпра. Були відомі не тільки як загартовані воїни, але й
вправні землероби, скотарі, ремісники, купці. Вони побудували сотні
населених пунктів – градів. Через це скандинави називали їх “гардарікі”
– країна укріплень.

 Для самостійної роботи

Обґрунтуйте відмінності фізичного типу людини: пітекантропа,
неандертальця, кроманьйонця.

Виділіть основні риси неполітичної революції.

Визначіть з чим пов’язано виникнення трипільської культури.

Вкажіть на відмінності, які існували в стародавніх державних утвореннях
на території України.

Вкажіть, які причини занепаду грецьких колоній Північного Причорномор’я.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020