.

Основні етапи розвитку української державності (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 4238
Скачать документ

РЕФЕРАТ

“Основні етапи розвитку української державності”

план

1. Українська державність в часи Київської Русі

2. Визвольна війна Хмельницького і продовження формування державності
України

3. Українська державність в період 1917 – 1920 pp.

4. Радянська державність

5. Незалежність України сьогодні

На превеликий жаль для українського народу становлення української
державності проходило досить важко і довго. Однак, не дивлячись на всі
труднощі, українська державність укріпилася і має свою давню історію.

1. Українська державність в часи Київської Русі

Київська Русь була тим фундаментом, з якого і розпочалося зведення
української державності. Якщо говорити більш детальніше про
державотворчі процеси, які протікали в той час, то слід зазначити, що
під владою Києва об’єдналися два величезних слов’янських політичних
центри — Київський і Новгородський. Ця подія, яку літопис відносить до
882 p., традиційно вважається датою утворення Давньоруської держави.
Пізніше київському князю підкорилась більшість східнослов’янських
земель. У рамках Давньоруської держави робили перші кроки у
суспільно-політичному розвитку більше 20 неслов’янських народів
Прибалтики, Півночі, Поволжя, Північного Кавказу і Причорномор’я. Першим
князем Київської держави став Олег.

Виникнення Давньоруської держави з центром у Києві було закономірним
результатом внутрішнього соціально-економічного та політичного розвитку
східних слов’ян. Процес їх політичної консолідації зумовлений також
рядом інших внутрішніх і зовнішніх факторів: територіальною і культурною
спільністю східних слов’ян, економічними зв’язками і їхнім прагненням
об’єднати сили в боротьбі з спільними ворогами*. Інтеграційні
політико-економічні та культурні процеси призвели до етнічного
консолідування східних слов’ян, які утворили давньоруську народність.
Вони характеризувалися насамперед східністю мови (із збереженням, проте,
місцевих діалектів), спільністю території (котра в основному збігалася з
межами Київської Русі), матеріальної та духовної культури, релігії,
певною економічною цілісністю. Етнічному згуртуванню східних слов’ян в
єдину народність сприяли й однакові традиції, звичаї, звичаєве право,
закон, суд, військовий устрій, спільна боротьба проти зовнішніх ворогів.
Мабуть, уже в цей час виникають певні елементи національної свідомості,
почуття патріотизму.

У процесі формування давньоруської державності можна, таким чином,
простежити чотири етапи: княжіння східних слов’ян, утворення первісного
ядра давньоруської державності — Руської землі, формування південного та
північного ранньодержавних утворень, об’єднання цих утворень у
середньовічну державу з центром у Києві.

У 12 столітті після розпаду Київської Русі з великих князівств, які в
цей час існували на території України, виділялося Галицьке-Волинське,
створене в 1199 p. Проіснувало воно до 1340 p. Державний лад
Галицько-волинської землі, хоча й мав ряд своєрідних рис, обумовлених
особливостями її соціально-економічного і політичного розвитку, все ж у
головному був подібний до державного ладу інших князівств і земель
Південно-Західної Русі. Галицько-волинська земля, навіть, перебуваючи в
залежності від Золотої Орди, значною мірою зберегла риси державного та
правового устрою, притаманні Давньоруській державі. Главою тут був
великий князь. Йому належала верховна влада. Князь міг приймати
законодавчі акти. Великі князі здійснювали поточне управління як у
своєму домені, так і в межах усього князівства.

Князі Галицько-волинської землі мали судові повноваження. Вони також
очолювали військову організацію князівств. Князю належало право збирання
податків, карбування монет і розпорядження скарбницею, визначення
розміру і порядку стягнення митних поборів. Прерогативою князівської
влади було керівництво зовнішньополітичними відносинами з іншими
державами.

Великі князі прагнули мати свій вплив і на церковну організацію,
використовувати її у своїх інтересах. За згодою великого князя
призначалися єпископи, тільки після цього вони освячувалися в сан
київським митрополитом. Це, безумовно, також возвеличувало владу князя.

Галицько-волинській землі відомо було і спільне правління двох великих
князів. Так, у період після 1245 p. формою правління на цій величезній
території став своєрідний керівний дуумвірат Данила, безпосередньо
“тримавшого” Галичину, а також Дорогочинську, Белзьку та Холмську землі
на Волині, та Василька, який мав “під своєю рукою” Володимир з більшою
частиною Волині. Наприкінці XIII ст. з’явилась потенційна можливість
встановити дуумвірат в особі Лева (Галицького) та Володимира
(Волинського), але внаслідок міжусобиць між ними вона не була
реалізована. Однак сини князя Юрія Андрій та Лев виступали як
співправителі у зовнішньополітичних питаннях. У спільній грамоті 1316 p.
вони називають себе “князі всієї Русі, Галичини та Володимири””.

Для підтримки авторитету князів використовувалися ними титули “руських
королів”, “принцепасів”, “князів Руської землі”.

печатка. Так, королівським титулом володів Юрій. Про існування такого
титулу свідчить зображення Юрія на печатці з короною на голові і
скіпетром у руці, супроводжене написом: “Король Русі та князь
Володимири'”. Однак зосередити всю державну владу у своїх руках великим
князям Галицько-волинської землі так і не вдалося.

2. Визвольна війна Хмельницького і продовження формування державності
України

Тривалий час український народ не мав власної національної держави, що
було унікальним явищем — коли б організований у класове суспільство
народ був позбавлений національної державності. Необхідність створення
української державності та умов, що сприяли б цьому завданню, виявилися
на початку національно-визвольної війни. Щоб усунути загрозу зникнення
українського народу як етнічної спільності, в порядок денний було
поставлено невідкладне завдання — створити і зміцнити державне
національне утворення. Це об’єднало зусилля усіх класів українського
суспільства в їх спільній боротьбі за визволення з-під влади Речі
Посполитої.

Організаторами цієї держави стали козацька старшина та українська
шляхта. Вони взялися за цю справу з перших днів війни. Вже у травні 1648
p. з багаточисельних джерел у Польщу почали надходити відомості, що
Б.Хмельницький створює удільне князівство із столицею у Києві, а себе
титулує князем Русі. На початку лютого 1649 p. Б.Хмельницький сам
повідомив комісарів польського короля про свої наміри створити незалежну
українську державу.

З початку формування українська держава мала основні її ознаки: органи
публічної влади, які не збігалися з населенням, але виконували свої
функції на визначеній території; територію, яку охоплювала державна
організація і населення, що на ній проживало: податки, що збиралися на
утримання органів публічної влади. Слід зазначити, що населення вільної
України, визнавало нову владу.

Формування української держави здійснювалося у обстановці бойових дій,
що обумовлювало її форму, а саме: для виконання державних функцій
пристосовувалася вже готова, перевірена практикою
військово-адміністративна, полково-сотенна організація козацтва. В
екстремальних умовах війни, коли потрібно було максимально об’єднати та
мобілізувати на боротьбу увесь народ, ця організація стала не тільки
загальною для усіх повстанських сил, але й єдиною
політико-адміністративною та судовою владою в Україні, їй не була
підпорядкована тільки церква. Що ж до Запорізької Січі, то вона
зберігала здавна встановлену форму правління.

Створення української національної держави вперше одержало правове
оформлення та закріплення у Зборівському (серпень 1649 p.), а потім і у
Білоцерківському (вересень 1651 p.) договорах, які Б.Хмельницький уклав
із Річчю Посполитою.

Іноземні держави визнали вільну Україну за рівноправного суб’єкта
міжнародних відносин і охоче вступали з нею у договірні відносини.

3. Українська державність в період 1917 – 1920 pp.

Боротьба за державність України наприкінці 1917—1920 pp. відбувалася в
умовах запеклої громадянської війни та іноземної інтервендії. У цій
боротьбі можна виділити кілька етапів. На першому -етапі національну
революцію очолювала Центральна Рада. В листопаді 1917 p. було
проголошено Українську Народну Республіку (УНР). Другий етап — це
правління з кінця квітня 1918 p. гетьманщини в умовах окупації України
австрійськими та німецькими військами. Особливою проблемою в
національному державному відродженні було утворення в західних регіонах
України в жовтні 1918 p. Західної Української Народної Республіки
(ЗУНР). І нарешті, майже паралельно з утворенням ЗУНР на більшій частині
України, починаючи з листопада 1918 p., проходило відновлення УНР на
чолі з Директорією і об’єднання її з ЗУНР. Це також був визначний етап в
національно-державному будівництві. На жаль, наприкінці 1920 — на
початку 1921 p. процес національного державного відродження був
перерваний перемогою об’єднаних радянських збройних сил, встановленням
радянської влади на більшій частині України та окупацією
західноукраїнських регіонів Польщею, Румунією, Чехословаччиною.

4. Радянська державність

Не можна з історії української державності викидати і період радянський.
З чого ж він розпочався і як протікав? Борючись проти Центральної Ради,
більшовицькі організації докладали чимало зусиль для скликання
Всеукраїнського з’їзду Рад, який би проголосив більшовицьку владу в
Україні, створив Українську радянську державу і затвердив в ній
диктатуру пролетаріату. Ідею проведення Всеукраїнського з’їзду Рал
висунула більшовицька фракція виконавчого комітету Київської Ради
робітничих депутатів З листопада 1917 p., її підтримали більшовики
Харкова, Катеринослава, Одеси, Єлисаветграда та інших міст Ця діяльність
знайшла підтримку тієї частини трудящих, які ще вірили в більшовицькі
лозунги. З’їзд мав стати важливим етапом на шляху встановлення
радянської влади в Україні.

5. Незалежність України сьогодні

На рубежі 80—90-х років XX ст. в Україні сталися епохальні історичні
події. В умовах глибокої соціально-економічної і політичної кризи в
республіці розпочався і одержав подальший розвиток процес руйнування
тоталітарної більшовицької системи і демократизації
соціально-економічного та державно-правового ладу. Цей процес виявився
перш за все в утвердженні гласності і політичного плюралізму, ліквідації
ідеологічного і політичного панування компартії в країні. Вперше за 70
років були проведені дійсно демократичні, а не фіктивні вибори в органи
державної влади. Активно втілювалася в життя реальна боротьба з
величезним бюрократичним управлінським апаратом в центрі і на місцях.
Розпочався процес згортання командно-адміністративної системи,
ліквідації партійно-радянської номенклатури. Намітився перехід до
ринкових економічних відносин.

Конкретним, реальним змістом наповнювався суверенітет України, що у
кінцевому рахунку призвело до проголошення у серпні 1991 p. незалежності
України.

Здобувши незалежність, народ України розпочав активну діяльність по
створенню своєї демократичної правової держави. Ця розбудова
розпочиналась в дуже складних умовах. Необхідно було перш за все
здійснити перехід від статусу союзної республіки з обмеженим
суверенітетом до статусу самостійної держави. Тому законом Верховної
Ради УРСР від 17 вересня 1991 р. до Конституції були внесені зміни і
доповнення, які мали на меті зміцнити державний суверенітет республіки.
У тексті Конституції слова “Українська Радянська Соціалістична
Республіка” і “Українська РСР” були змінені на споконвічну назву нашої
держави — “Україна”. В розділі Конституції про зовнішньополітичну
діяльність і захист Вітчизни розвивалися положення про підвищення ролі
України як рівноправного учасника міжнародних відносин. Міжнародне
співтовариство з розумінням поставилося до виникнення нової незалежної
держави. Україну визнали понад 130 країн світу.

Використана література:

Полянська. Історія України. В 2-х частинах. – К., 1993.

Ковалевський С.І. Історія української державності. – Львів, 1999.

Субтельний О. Історія України.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020