.

Дослідниця джерел та історіографії України XVI-XVII ст. (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2030
Скачать документ

Реферат на тему:

Дослідниця джерел та історіографії України XVI-XVII ст.

Здобувши необхідні знання, Г.К.Швидько вдосконалювала їх не лише з
Історії, але й з філології (вже в студентські роки займалась вивченням
іноземних мов, особливо польської та німецької), застосовувала в
дидактичному процесі прийоми стенографування. Вона зуміла цілеспрямовано
займатись науково-дослідною роботою, насамперед, в галузі історії міст
України, і стала вже тоді авторитетним дослідником в галузі української
урбаністики.

У 1972 р., закінчуючи університет, вона підготувала оригінальну дипломну
роботу з історії одного з найвизначніших торгівельних центрів України –
міста Кам`янця-Подільського [1]. Цю роботу вона блискуче захистила 12
червня 1972 р. в Дніпропетровському державному університеті не тільки на
основі писемних, але й археологічних джерел. Всі роки навчання в
університеті вона цілеспрямовано і ефективно займалась
науково-дослідницькою роботою як член студентського гуртка з проблем
джерелознавства, історіографії та історії України. Поряд з нею ефективно
працював тоді ж інший студент — Юрій Андрійович Мицик, зараз вже відомий
український історик, доктор історичних наук, професор.

Зацікавлення науковою роботою не припинялось у Ганни Кирилівни всі
подальші роки. Після закінчення університету вона вступила до
аспірантури і в 1979 р. захистила кандидатську дисертацію на тему
“Радянська історіографія соціально-економічного розвитку міст України в
ХVІ-ХVIII ст.” [2, c.22].

Навчаючись в аспірантурі, Ганна Кирилівна поєднувала творчу наукову
роботу з громадською, працюючи на відповідальних посадах
університетського масштабу. Проблемам історії міст України різних
аспектів Ганна Кирилівна постійно надавала великої уваги, брала участь в
усіх університетських наукових конференціях і наукових симпозіумах не
тільки в Дніпропетровському університеті, але й в інших центрах
колишнього Радянського Союзу. Цілеспрямована дослідниця, джерелознавець
і історіограф, праці якої характерні своєю автентичністю і вірогідністю,
дали їй можливість стати в 1980-90-х роках відомою дослідницею історії
України, особливо соціально-економічної проблематики. Вона опублікувала

цикл монографій про міста України ХVІІ-ХVIII ст., особливо стосовно
проблем історіографії і джерелознавства. В результаті цілеспрямованої і
систематичної дослідницької праці в 1987 р. Ганна Кирилівна успішно
захистила докторську дисертацію про джерела з соціально-економічної
історії міст Лівобережної України другої половини XVII – середини XVIII
ст. Цією працею Ганна Кирилівна поставила себе на одне з перших місць
дослідників соціально-економічної історії України, продовживши кращі
традиції української історіографії в особах В.Антоновича,
М.Грушевського, Д.Багалія, Я.Кіся, О.Компан та інших, і зробила належний
внесок в розвиток вітчизняної історіографії. Не маючи можливості в
такому короткому обсязі проаналізувати колосальний, титанічний внесок
цієї дослідниці в розробку проблем української історіографії і
джерелознавства ХVІІ-ХVIII ст., доводиться дуже конспективно зазначити
лише певні віхові праці.

Зазначаючи високий фаховий рівень її праць, варто виділити деякі з них —
присвячені персоналіям, таким як Олександр Лазаревський (1834-1902) [24,
с.130-132], Олексій Баранович (1892-1961) [15, с.112-118], Микола
Петровський (1894-1951) [22, с.3-18], Олена Компан (1916-1986), Ярослав
Кісь (1917-1986), а також інших дослідників історії Середньовіччя, таких
як В.В.Стокліцька-Терешкович [16, с.83-102].

Дослідниця давала значної уваги і періодиці, що виходила на той час на
Україні, зокрема, журналу “Київська Старина”. Не менш важливим є аналіз
і співставлення соціально-економічних процесів в містах України і
Німеччини, введення до наукового обігу матеріалів, що стосувались
історії Грузії та інших.

Значну вартість має введення до наукового обігу і аналіз конкретних
джерельних комплексів з історії України ХVI-ХVIII ст. Дуже цікавими є
теоретичні узагальнення Г.К.Швидько щодо процесів і характеристик
соціальних і національних стосунків, які відбувались на Україні в
XVI-XVIII ст.

На особливу увагу заслуговує дидактична діяльність Ганни Кирилівни,
зокрема видання нею шкільного підручника з історії України ХVІ – ХVIIІ
століть [4], друге видання якого вийшло в 2002 р. Чим привертає особливу
увагу ця книга? Вона оригінальна своїм доцільним і необхідним
використанням джерел та їх популяризацією, вдалим використанням текстів
документів та монографічних матеріалів, чіткість формулювань, прекрасним
літературним оформленням, стилістикою, що дозволяє вважати цю книгу
однією з найбільш корисних в дидактичній роботі, хоч і в ньому є певні
прогалини. Наприклад, замість імені Барбара (с.57) повинно бути Барбаро;
Міховський, а не Міховіта (там само); Андре Тев`є (Андре Теве, с.59); що
стосується твору В.Січинського (с.170), то варто було б сказати, що це
не наукова праця, а популярна, компілятивна. Варто було б також більше
зосередитись на питаннях скасування Запорозької Січі в 1775 р. та
проблемах історії української культури XVIII ст.

Очевидно, що об`єм даного огляду в сукупності і в концентрованій формі
не дав змоги розкрити той величезний внесок, який зроблено Ганною
Кирилівною у дослідження соціально-економічної історії України, особливо
урбаністики. Незважаючи на ці прогалини в даному огляді автором була
зроблена лише певна спроба, хоч і неповна, оцінити і визначити місце
вченої в сучасному історіографічному процесі України. Всі статті, які
використані в довідковому апараті не могли бути в рівномірному ступені
розкриті в даному і лише за сигналізовані для зацікавлених читачів.

Література

Швидько Г.К. Соціально-економічний розвиток міста Кам`янця-Подільського
в XVI-

XVIII ст. — Дніпропетровськ, 1972. Рукопис.

Швидько А.К. Советская историография социально-зкономического развития
городов Украины в ХVІ-ХVIII вв.: Автореф. дис. … канд. ист. наук:
07.00.09 / Институт истории АН УРСР. – К 1979.

З. Швидько А.К. Источники по социально-экономической истории городов
Левобережной Украины второй половины XVII – середины XVIII в.: Автореф.
дис…. д-ра наук: 07.00.09 / Институт истории АН УРСР. – К., 1987. – 32
с.

??&???t?Швидько Г.К. Історія України ХVІ-ХVIII століття: Підруч. для
8-го кл. серед, загальноосв. навч. закл. 2-е вид., переробл. та доповн.
– К.: Генеза, 2002. – 302 с: іл.

Швидько А.К. Анализ источников по социально-экономической истории
Левобережной Украины (вторая половина XVII – первая половина XVIII в.).
– Днепропетровск: ДГУ, 1981.- 108 с.

Швидько А.К. Источники по истории городских поселений Левобережной
Украины в отечественных архивохранилищах (вторая половина XVII –
середина XVIII в.): Уч. пособие. – Днепропетровск: ДГУ, 1986. – 84 с.

Швидько Г.К. Класова боротьба на Україні в дожовтневий період (ХУ-ХУШ
ст.). – Дніпропетровськ, 1981. – 54 с.

Швидько А.К. Социальные отношения иклассовая борьба на Украине во второй
половине XVII – середине XVIII века: Уч. пособие. – Днепропетровск: ДГУ,
1984. -91 с.

Швидько А.К. Социально-экономическое развитие городов Украины в
ХVІ-ХVIII вв. – Днепропетровск: ДГУ, 1979.

Швидько А.К. Вопросы истории городов Украины в журнале “Киевская
старина” // Некоторые вопросы социально-экономической и политической
истории Украинской ССР: Сб. науч. статей. — Днепропетровск, 1973. —
Вып.4. — С.135-146.

Швидько А.К. Вопросы о ремесленном цехе в средневековом городе (по
германским и украинским источникам) II Вопросы германской истории и
историографии: Сб. науч. статей. – Днепропетровск, 1973. – С.3-10.

Швидько А.К. К вопросу об участии мещанства в Освободительном движении
на Правобережной Украине в середине XVIII в. // Вопросы рабочего и
национально-освободительного движения: Сб. науч. трудов. –
Днепропетровск, 1974. – Вьш. 1. – С.85-97.

Швидько А.К. Советская историография 50-70-х гг. о социальной борьбе в
городах Украины XVI-XVIIIвв. // Вопросы рабочего и
национально-освободительного

движения: Сб. науч. статей. – Днепропетровск, 1975. – Вьш.2. – С.90-108.

Швидько А.К. Совстская историография о сущности роли немецкого права в
городах Украины XV-XVIII вв. // Вопросы германской истории и
историографии: Сб. науч. статей. – Днепропетровск, 1975. — Вьш.З. —
С.51-66.

Швидько А.К. Вопросы социально-экономического развития Правобережной

Украины ХУГХУШ вв. в трудах А.И.Барановича // Некоторыс вопросы
отечєственной

историографии и источниковедения: Сб. науч. статей. — Днепропетровск,
1976. —Вып.З. -С.112-118.

Швидько А.К. Средневековая Германия в освещении советского
историка-медиевиста Стоклицкой-Терешкович // Исследования по истории
русско-германских отношений: Межвуз. сб. науч. трудов. — Днепропетровск:
ДГУ, 1978. — С.83-102.

Швидько А.К. К вопросу о городских селах Левобережной Украины (вторая
половина XVII – первая половина ХУІІІ в.) // Актуальные проблемы
аграрной истории Украины: Сб. науч. трудов. – Днепропстровск: ДГУ, 1980.
– С. 167-175.

Швидько А.К. Актовые документы по истории городов Левобережной Украины
ХVII-ХVIII ст. в фамильных архивных комплексах // Историографические и
источниковедческие проблемы отечественной истории: Межвуз. сб. науч.
трудов. — Днепропетровск: ДГУ, 1985. – С. 102-107.

Швидько А.К. Украинский город ХVІ-ХVIII веков в
сравнительно-историчсском

освещении // Феодализм в России: юбилейные чтения посвященные 80-летию
со дня рождения Льва Владимировича Черепнина. -М.: Изд-во АН СССР, 1985.
– С. 156-160.

Швидько А.К. Источники по истории Грузии в фондах административных

учреждений Левобережной Украины // Актуальные проблемы изучения и
издания

письменных исторических источников: Тезисы докладов всесоюзной научной
сессии

17-19 октября 1985г. в Батуми. – Тбилиси: Изд-во АН Груз. ССР,
1985.-С.106-107.

Швидько А.К. Актовые книги городского управления – источники о
землевладении на Левобережной Украины второй половины XVII — середины
XVIII в. // Итоги и задачи аграрной истории СССР в евсте решений XXVII
сьсзда КПСС: Тезисы 21 сессии Всесоюзного симпозиума по изучению проблем
истории 22-25 октября 1986 года в Казани. – М.: Изд-во АН СССР, 1986. –
С.228-230.

Сарбей В.Г., Швидько Г.К. Видатний радянський історик (Життєвий і
творчий шлях М.Н. Петровського) // Феодалізм, економіка, класова
боротьба, культура: 36. наук, праць. — К.: Наук, думка, 1986. — С.3-18.

Швидько А.К. Украинско-немецкие торговые отношения в первой четверти
ХVIII в. // Вопросы германской истории. Русско-германские связи и
отношения Нового и Новейшего времени: Межвуз. сб. науч. статей. –
Днепропстровск: ДГУ, 1985.-С.117-122.

Швидько Г.К. О.М. Лазаревський (До 150-річчя з дня народження) //
Український

історичний журнал. – 1984. – №6. — С. 130-132.

Швидько А.К. Материалы по истории городов Левобережной Украины второй

половины ХVІІ-ХVIII вв. в Рукописном отделе ЦНБ АН УССР //
Историографические и источниковедческие проблемы отечественной истории:
Межвуз. Сб. науч. статей. — Днепропетровск: ДГУ, 1983.-С.73-81.

Швидько А.К. Левобережная Украина второй половины XVII — середины XVIII
вв. в трудах М.Н. Петровского // Актуальные историографические проблемы
отечественной истории XVII – XVIII вв.: Межвуз. сб. науч. статей. —
Днепропегровск: ДГУ, 1982. — С.48-57.

Швидько А.К. Пашенные люди городов Левобережной Украины (по переписным

книгам 1666г.) / /Актуальные проблемы аграрной истории
Украины.-Днепропетровск: ДГУ, 1981. – С154-164.

Швидько А.К. Немецкое право на Левобережной Украине в Отечественной
дооктябрьской историографии // Вопроси германской истории.
Историографические проблемы в Новое и Новейшее время: Межвуз. сб. науч.
статей. – Днепропетровск: ДГУ, 1980.-С.159-165.

Швидько Г.К. До історії землеволодіння та господарства Катеринослава
кінця XVIII початку XIX століття // Питання аграрної історії України та
Росії. Матеріали наукових читань присвячених пам`яті Д.П. Пойди. —
Дніпропетровськ: Промінь, 1995. – С.39-44.

Швидько Г.К. Ревізії маєтностей як джерело з історії землеволодіння
Гетьманщини першої третини XVIII ст. // Питання аграрної історії України
та Росії. Матеріали других наукових читань, присвячених пам`яті Д.П.
Пойди. — Дніпропетровськ: Промінь, 1997. -С.20-26.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019