.

Право соціального забезпечення

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 3699
Скачать документ

З??

В??

1. Т??т?? ???а ?????ї ???

1.1 Д???і ????і ????

2. П???? ???а ?????ї ???

2.1 Чи ?є ??о ??юю?й ін??д ???? ?????у ????о-???? ???у?

2.2 Чи ?????о ??? ??????? в??? ??юю?й ???ій ??і ????? ???? ?и ????? ???
(???о ?д ?????? ?я?я ? ??к ???? ??и в ?????й ????)

В??

К????iя У?а’? ???? ???у її, ???я?? ??о ? ?цi??? ??? ? ?????ня рi?я ??я ?
???о ? ?????й ???м, ? ?????? ???м. Це ??о ????т?я ???ою ??????’я???о
????? ?цi???о ?????я ? ???к ?ра??х ?ec?в ???ян, пi??є??, ???в i ??нi?цiй
? ??д? ?????тi ???я?? ????? дoxiд ?и ??? ??? ?о ??????тi ??з ???у, ????
???к, ?лi??, cтapic? ? ??? ??????, а ??ж – ?д?ням ?цi???, ???? ? ???к
бю???х ? i?? ???.

П?я?я ?цi??а ???? в Укpaїнi ???о ? ?к ??о – ? ???у 1990-х ??в. Це
?я?ює?ся ?м, ? ? ?дя??? ?сiв ?-ю? ??? ?няпя, як бiднi?ь ? i???о, ???,
????я, ? i ????? ? ?? ???и, і???а с??? ?цi???о ?????ня, в ??х я?ї ???а
????? пeнciї лi?iм людям ? i??i?м, ??????а в ??i???х ???? ?х, ?о ?????
????? ????. Б??бi?я ? i???о, бi??тi ??ж … Л?е по?м, iз ?я?ю вi??? ??у,
??о ????м, ? ??? бi?? ?? ????я ???ую? рi?? ?дiв ? ?? ?цiа??ї, пi???и, ?
?е ж ????я, що ? ????е я?? i дocтa?ім ?? ???? ?дi?у ???у ?цi???о
з?????я, ?б ???и? ????я вiд ??кiв ????и ? ???и бi??.

На ???? ж ?нiєю з ????i?х ???м ??? ??i??? є бi?i?ь, С?i??а ???? – ?? з
???? ??нi?iв ??я?я ??л?ню бi??тi, я? ????а пi???? ???????у сiм’ю, ?
????ь у ?pyтi, ? ????и їй i?????? у ??i???.

М?? ?дi?? тaкi ???i ??я?и пi???и ???????? ?р?в ????я:

1) Унi????i, ?о ???рiйнi ?? ?цi??? ????. Т?? ?д ????ї, пi???и ?ря???й ?
пi???у ??? ?? ????я ?, як ???о, ? ???? вiд ??рi???о ??у ????чiв.

2) А??? ????, ?о ??, ? ??є?ся ???о вiд ?я?? ??бiв ? i???ня. А??? ????
????? ?я пi???и ?????iшiх ??? ????я та ???? Від ????о ??у ? ????мiся??о
????о ?х?у ciм’i. Ч?? ?? ???? ? ?е фi????о ??ipу, ?кi?? ??iр ???? ????
?д ??рi???о ??у ??? ?????, ciм’ї.

1. Теоретична частина контрольної роботи

1.1 Д???і ????і ????

З??о З??у У??? П? ?р??у ???? ?м’ям з ???. (Ві???і В???? Р?и (ВВР), 1993,
N 5, ?.21; С??я 3 ??ляє ?? ?? ????х ???г С??я 3. В?и ????ї ???? ?м’ям з
???

Ві??і?о ? ??о З??у ????ю?ся ?? ?? ????ї ???? ?м’ям з ???:

1) ???? у ?’я?у з в?і?і?ю ? ????;

2) ???га ?и ????? ???; П?? 2 ???и ??? ??? 3 із ?і??, ????и ?і?о із З???
N 107-VI (107-17) ?д 28.12.2007

2-1) ???га ?и ?????і ???; Ч??? ??у с??і 3 ????о ???м 2-1 ?і?о із З??? N
573-VI ( 573-17 ) ?д 23.09.2008

3) ???га ? ??яду ? ???ю до ?ся??ня ?ю ??і??о ??;

4) ???га ? ??й, н? я?? ?????о ?і? ? ????ня;

5) ???? ? ??й ???? ??рям; ( Ч??? ??у ??? 3 ????о ???м 5 ?і?о із З??? N
49-IV ( 49-15 ) ?д 04.07.2002 – ???є ???? з 1 ??я 2003 ?? )

Мі??і ??? ????? ??и, ??? ????о ???я?в?ня, ???є??а, ????, ?????ї ?
?’є??ня ???ян ? ???к ???х ??ів ??? ??????? ????і ?? ???? ? ????ю?? ???и
? ????ї ???? ?м’ям з ???.

(С??я 3 із ?і??, ????и ?і?о із З??? N 208-IV (208-15) ?д 24.10.2002)

ДОПОМОГА СIМ’ЯМ 3 ДIТЬМИ

Д???а сiм’ям з дi?? ??є?ся вi??i?о ? ?? ??нiв.

З?? У??? “П? ??????’я??е ???? ?цi??е ?????я у ?’я?у з ????ою ???ю
??????тi ? ????и, ?????и ????ням i ????ям” ????? ???я ???? ??????м ???,
а З?? У??? “П? ???? ???? сiм’ям з дi??” ???, якi ? ?????нi у ???i
??????’я???о ????? ?цi???о ?????я,

ДОПОМОГА У ЗВ’ЯЗКУ 3 ВАГlТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ

(?я ?iб ???????х в с??м; ??????’я???о ????? ?цiа??? ?????я )

П?? ? ???? ???? у ?’я?у з ?гi?i?ю ? ???? ?ю? вaгi?i жi?и (у ?? ??i
????i?i), а ??

• жi?и з ??а вi???????цiв З???х С?, Д???? ?и????ї ???, СБУ, вi?? ?вiл??
???и, i?? вi???? ????ь та з ??а ?iб ??????? i ря??? ??? opгa?в ??рi?iх
??в – у ??iрi 100 ?дc??в ????о ?????ня;

• жi?и ?i??нi з ?б?и у ?’я?у з лi?i?цiею пi?р???а, ???? ? ??нi?цiї- у
??iрi 100 ?дc??ів ????мiся??о ???.

• жi?и, ??????i у ?н?i ??я??i як ???i?i – у ??iрi 100 ?дc??ів мiнi????
??i? д???и ? ???i?ю;

• ?пi???, ?????и, ?iнi?i ?????, ????и ??х ?в???х ???iв I-IV рi?я ????цiї
? ???i?о-??i?? ????? ???iв – у ??iрi мiся?? ???дiї. Жi?а, я? ????є
???ня, ?є ??о ? ???у ????ї ?о ???? у ?’я?у з ?гi?i?ю ? ???? ? її ???м;

• ???юючi жi?и – у ??iрi 25 ?дc??в ??i? ?????? ????, ??????о ???м ?я
?????? ??и, з ????? ? мiся?,

Пi???ю ?я ?????я ?п??и у ?’я?у з ?гi?i?ю ? ???? є ??? лi????-??i????м
???? ???а ??????о ???, ?я? мaтepi, а ? ?ж ???а:

• з ????о мi?я ???, ???ня ?о ?, ? жi?а ???ь, ????ся;

• ?о ??і???? ?мiciї ?о ?, ? жi?а ?i??? з ??ти у ?’я?у з лi?i?цiєю
пi??є??а, ???? ? ??нi?цiї;

• ?о ??? ??я??i ?о ?, ? жi?а ??є???? в ??рi ??я??i як ???i?а.

Д???а ????є?ся, я?о ????я ? ?ю ?дi?? ? пi?i? нiж ??з шi?ь мiсяцiв з ?я
?кi??ня вi???и у ?’я?у з ?гi?i?ю ? ????, i ?п??є?ся жi?? ? ?? ?рi?
вi???и.

ОДНОРАЗОВА ДОПОМОГА ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ

О????а ???? ?и ????нi ??? ??є?ся ??? з ??кiв ??? ?о ?????ю ? ?i??
(??????? чи ? ??????? в ???i ??????’я???о ????? ?цi???о ?????я) ???? ??i
? ?цi???о ???у ????я.

Я?о ??? ???, ?????і ? ?i?? ???i ????ся ? ?????ям ???? ? пi?i? ??? ?ку з
?я ????ня ???.

P?мip ???? – 12 240 ???ь, В??? ???? ?i?ню??я ????? ?и ????нi ??? у c?i
4800 ???ь, ??а – ??я?м ????х 12 мiсяцiв рiв?? ????и ? 620 ?н. ?мiсяця;
??? ??? – 4 840 ???ь ??а – ??я?м ????х 24 мiсяцiв рi??и ????и ? 870 ?н.
?мiсяця; 24 ?ся?в, ???ї ? ????ї ??? – 5 000 ???ь, ? ??ю і ???? ??? – 36
мiсяцiв рi??и ????и ? 1250 ?н.

Для ?????я ???? ??? ??i ? ?цi???о

· ???у ????я ??ю?ся тaкi ??м??:

· зая?;

· ?пiя ?i??? ?о ????ня ???;

· ???a, ??? ????м ???м ????ії a?ів ?вi??? ??у ?я ?????я ?????ї ???? ?и
????нi ???.

Б??и ???, якi ? ????в?i в ???i ??????’я???о ????? с?i???о ?????я, ?я
?????я ? ??? ????о ??ю? ? ??? ??i ? ?цi???о ???у ????я тaкi ????и:

· ?пiї ???? ??? ?? ??кiв (?????я, ?i??);

· ???а з мi?я ??? (???ня) ?я??а;

· ???а ?о ??д сiм’ї ??кiв (?????я, ?i??);

Жi?и, якi ? ????ня ??? ????я пi?р????ою дiя?нi?ю, ????? фi???? ???к, ?е
? ?? ?????нi в ???i ??????’я???о ????? ?цi???о ?????я, ??ю? ??ж ???у
opгa?в ????ї ????? ??? ?о ????ня ???є???? дiя???i.

У????лi ? ?i?? ??ють ??ж ?пiю рi??я ?? ?о ?????я ? вi??i?? opгa?в ?о
?????ня ?i?.

В??? ???? ???яє?ся у ?зi:

?????я ????? ???? ??кi??? ??;

вi??и ????? ???? від ????я ???;

?цi???о ?????ня ??iв i ??????ня ???? ?? ?я ???i??о ????я ? ????я ???;

• ?????я ????? ???? у мi?ях ?????я ?лi ? рi??ям ??;

• у i?? ????, ?????их ??? ???????,

ДОПОМОГА ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО ДОСЯГНЕННЯ НЕЮ ТРИРІЧНОГО BIКУ

Д???а ? ??я? ? ???ю ? ?ся??ня ?ю ??i??о ?? ??є?ся ??i, я? ???? ?i?нює
??яд ? ??ною (??? з ??кiв ???, у????лю, ?i??, ?бi, дiдy ?о i??у ???)
???? ??i ? ?цi???о ???у ????я.

З?????iй ??i ???? ?????ся ?мiсяця з ?я ???ня вi???и ? ??я? ? ???ю (?я
???????ї ??и з ?я ????я ? її ?????ям), ? ?? її ?кi??ня, ?е ? пi?i? нiж ?
?? ?ся??ня ???ю ?????о ?? ?лю?о,

Для ?????я ???? ? о??у ??i ? ?цi???о ???у ???ння ?????? ??а ??є:

ь ?я?;

ь ??з ?о ???я вi???и ? ??я? ? ???ю,

Н??????а ??а ??є тaкi ????и:

ь ?я?;

ь ???у з ??? ? мi?? ??? ?о ???я вi???и;

ь ?пiю свi??? ?о ????ня ???;

ь ???у з мi?я ????ня ?о ?, ? з ?ю ???? ???;

ь ?пiю ???? ???;

ь ???у з мi?я ???ня (?я ?iб, якi ??ают?я).

Н??цюючi ??и ??ю? ?вi?у, ??? ???м, я?й ?i?нює ???? ?є??цiю ?б’є?iв
пi??є???? дiя???i, ?о ?, ? ?? ? ??є???нi як ?б’є?и пi??є???? дiя???i, а
у ?зi ?????я ? ?лi? в ??рi ??я??i – ?вi?у ?о ?, ? ???а ???? ? ???i?ю ?о
??рi??а ???? ? ???i?ю ? ?????я.

О??, якi є ?б’є??и пi??є???? дiя???i i ???ю? фi???? ???к та якi ?
?????нi у ???i ??????’я???о ????? ?цi???о ?????я, ??ю? ?вi?у opгa?в
????ї ???о?ї ??? ?о ????ня пi??є???? дiя???i.

У????лi ? ?i?? ??ю? ? ????их ?? ????ів ?пiю рi??я ?? ?о ?и???ня ? рi??я
вi??i?? opгaHiB ?о ??н???я ?i?.

Р??р ???гu ?????ся як рi??я мiж 50 вi???? ?????? ????, ??????о ?я ??????
?iб, ? ????мiся?? ???? ???м ?м’ї в ????? ? ?? ??у ? ????i шi?ь мiсяцiв,
?е ? ??е 130 ???ь.

ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ОПІКОЮ ЧИ ПІКЛУВАННЯМ

Д???а ? дi?й, якi ????ю? пiд ?i?ю ? пi???ням, ????є?ся ???, ????? ?i???
? пi??????и дi?й, якi ??лi?к cмepтi ??кiв, ?????я їx ??кi??? ??, ???и
??кiв ? з i?? ??? ????ся ?з ??кi???о пi???ня.

Д???а ????є?ся з мiсяця, в я?? ?? ??? ?я? з ??хi??и ?????и, ? ?????ся
?мiсяця ? м??? ?ся??ня ???ю 18-рi??о ?? ?лю?о.

Р??р ???ги: У ?? ?? ? ?т?у ???ую?ся ????? в ??????у п?я?у ??ія, ?і??и,
????я, ???? ????, ??ір ???? ? ???, ?д я?ю ?????о ?і? ? ????ня, ?????ся
як ???я між ??а ?????? ????? ?я ??? ???і??о ?? ? ??і?м ?????х ??ії,
?і??ів, ????ї, ????ї ????.

Т?? ??? 18 в ???ії З??у N 269-VI (269-17) ?д 15.04.2008

Д???а ? ????є?ся у р?i ?????я ??? ? ???у ????? ????i.

Для ????я ???? ? ?г?у ??i ? ?цi???о ???у ????я ??ю?ся тaкi ????и:

Ш ?я? ?о ?????я ????;

Ш ?пiя рi??я ?о ?????ня ?i? ? пi???ня;

Ш ?пiя свi??? ?о ????ня ???;

Ш ???a з мi?я ????ня ?я??а ?о ??д ?м’ї (?я дi?й, якi ????ю? пiд ?i?ю ?
пi???ням i є ????я? ?тя?х ????? ???iв, ? фi?н?ю?ся ? за ???к бю???х
??iв, ??? ???м ?є??цiї ???a, у якiй ???аю?ся ??? ?тя?? ?????о ???у i ?
якi ??и ?н фi????ся, а ??ж пi????є?ся ?? ?????я у ??у дi?й);

Ш ???a ?о мiся?i ??ipи ?i??iв i ??iї, ? ???є ? ??ну ?i?н ? пi????? (у
?зi ????я ???ю ?нciї ???у ??ю? ??? ??i ? ?цi???о ???у ????я).

ДОПОМОГА ПРИ УСИНОВЛЕННІ ДИТИНИ

С??я 12-1. П?? ? ???? ?и ?????і ??? П?? ? ???? ?и ?????і ??? ?є ??а, я?
є ???я??м У???, ??і?о ???? ? її ????ї ? ????а ??ну з ??а ?т?-??т ?о ??й,
?????х ??????о ????ня (я?о ???лю??? є ???жя – ?? з ?х ? їх ???). У??
?и???ня ???? ?и ?????і ???. Д???а ?и ?????і ??? ????є?ся ? ???? ???я ?о
?????я ???. У ?? ?????я ?? і ??? ??й ???? ??є?ся ? ??у ???. Д???а ?и
?????і ??? ????є?ся ? ?о?, я?о ????я ? її ?????ям ???? ? ??і? ???ця?
?ся?в з ?я ???ня ???? ?? ???ям ?о ?????я ???. Д???а ?и ?????і ???
????є?ся ????о ?д ????я ? ??? і?? ?дів ????.

Р??р ???? ?и ?и???? ??? Д???а ?и ?????і ??? ??є?ся у ??і?, ??????у ?я
???и ???? ?и н????і ??? ???.

П?я?к і ??и ???и д???и ?и ?????і ??? ? ?д??и ?я ????ня ???и ??ї ????
???аю?ся К?і??м Мі???в У???.

З?? ????о ??і?м III-А ?ід? із З??? N 573-VI (573-17) ?д 23.09.2008

ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ

П?? ? ???? ? дi?й ?ю? ???i мaтepi, ???i ?????i (якi ? ???ваю? у ?юбi),
я?о у ?i??вi ?о ????ня ??? вi??нiй ??с п? ??? ??? ?о ??с ?о ??? ????о ?
??i?ою мaтepi, а ??ж ??а ? ?i?? з дi??, ?? (???) дiт? у ?зi cмepтi ??? з
??кiв, ?юб мiж я?? ?? ?зi??о ? ?я cмepтi, якi ? ???ю? ? ?х ??iю в ?зi
??? ?????? ?о ?цi??у ??iю.

Д???а ????є?ся з мiсяця, в я?? ?? ??? ?я? з ??хi??и ?????и, ? ?????ся
?мiсяця ? мiся? ?ся??ня ???ю 18-рi??о вi? ?лю?о (я?о дi? ??аю?ся ? ??ою
??ою ???ня у ??х ????? ???? I-IV рi?я ????цiї ? ???i?о-??i?? ????? ????
– ? ?кi??ня ??? дi?? ????? ???iв, ?е ? ??е ?ся??ня ?? 23 p?ів). Ц? ?д
???? ????є?ся ????о ?д ????я ? ??? i?? ?дiв ????.

P?мip ???? ?рi?ює рi??i мiж 50 вi???? ?????? ???? ?я ??? вi??i??о вiкy ?
????мiся?? ???? д??? ciм’ї в ????? ? ?? ??у ? ????i шi?ь мiсяцiв, ?е ?
?? як 30 ?дc??в ?????? ???? ?я ??? вi??i??о вiкy.

Д???а ????є?ся ? ??у ???.

Для ?????я ???? ? о??у ??i ? ?цi???о ???у ????я ??ю?ся тaкi ????и:

picscalex107010009000003110300000000990200000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c0210001000030000001e000400000007010400080000002606
0f000600544e5050060143000000410b8600ee000f000f00000000000f000f0000000000
280000000f0000000f000000010001000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000ffffff000080000003fc494cfffc950dfffe0000fffc0000fffc0000
fffc0000fff800000ff800000ff800000ff8ffff0ff800000ff8ffff0080950d00000000
99020000410bc60088000f000f00000000000f000f0000000000280000000f0000000f00
00000100080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffff
ff0013d0fe0027d4fe003bd7fe0062dffe0089e8fe00b1f0fe00c4f3fe00d8f7fe0014d0
fe003bd8fe0062e0fe0089e7fe00b0f0fe00c4f4fe00d8f8fe00b0effe00c5f3fe009696
fe007a7afe006d6dfe005f5efe008ae8fe00a2a2fe008686fe007778fe006a6afe004e4e
fe004041fe00fe040500fe2b2c00fe515200fe787800fe8b8b00fe9f9f00fec5c600adad
fe009291fe008384fe007675fe005a5afe004c4cfe00fe2a2c00fe777800fe8b8c00fe9e
9f00fec5c500c4c4fe00a7a8fe009a9afe008c8cfe007071fe006262fe00cfcffe00b3b3
fe00a6a6fe009798fe00dadafe00bfbffe00b1b1fe00a3a3fe008787fe007979fe00fe2b
2b00fe787900fe525200fe77790000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000010101010101010100010101010101000101010101011e1f0042
43222e2f01003a3b3c3d3e3f1e400020412d2e2401003637383900000000000000000000
000f3031323334351e2b0020212d2e2f011f25262728292a1e2b00202c2d2e2f012f1819
1a1b1c1d1e1f002021222324013f131415160a03040c001711080901014f010101010a03
0b0500060e080901015f0101010102030b05000611121001016f0101010102030b05000d
0e0f1001017f010101010a030b0c000d0e080901018f0101010102030405000607080901
019f010101010101010100010101010101af010101010101010101010101010101bf0800
000026060f000600544e50500701040000002701ffff030000000000 ?я? ?о ?????я
????;

picscalex107010009000003110300000000990200000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c0210001000030000001e000400000007010400080000002606
0f000600544e5050060143000000410b8600ee000f000f00000000000f000f0000000000
280000000f0000000f000000010001000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000ffffff000080000003fc494cfffc950dfffe0000fffc0000fffc0000
fffc0000fff800000ff800000ff800000ff8ffff0ff800000ff8ffff0080950d00000000
99020000410bc60088000f000f00000000000f000f0000000000280000000f0000000f00
00000100080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffff
ff0013d0fe0027d4fe003bd7fe0062dffe0089e8fe00b1f0fe00c4f3fe00d8f7fe0014d0
fe003bd8fe0062e0fe0089e7fe00b0f0fe00c4f4fe00d8f8fe00b0effe00c5f3fe009696
fe007a7afe006d6dfe005f5efe008ae8fe00a2a2fe008686fe007778fe006a6afe004e4e
fe004041fe00fe040500fe2b2c00fe515200fe787800fe8b8b00fe9f9f00fec5c600adad
fe009291fe008384fe007675fe005a5afe004c4cfe00fe2a2c00fe777800fe8b8c00fe9e
9f00fec5c500c4c4fe00a7a8fe009a9afe008c8cfe007071fe006262fe00cfcffe00b3b3
fe00a6a6fe009798fe00dadafe00bfbffe00b1b1fe00a3a3fe008787fe007979fe00fe2b
2b00fe787900fe525200fe77790000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000010101010101010100010101010101000101010101011e1f0042
43222e2f01003a3b3c3d3e3f1e400020412d2e2401003637383900000000000000000000
000f3031323334351e2b0020212d2e2f011f25262728292a1e2b00202c2d2e2f012f1819
1a1b1c1d1e1f002021222324013f131415160a03040c001711080901014f010101010a03
0b0500060e080901015f0101010102030b05000611121001016f0101010102030b05000d
0e0f1001017f010101010a030b0c000d0e080901018f0101010102030405000607080901
019f010101010101010100010101010101af010101010101010101010101010101bf0800
000026060f000600544e50500701040000002701ffff030000000000 ???а ????? ???
????iї a?ів ?вi??? ??у ?о пi??? ???ня ? ??и ?є??цiї ????ь вi???? ?о ???
???;

picscalex107010009000003110300000000990200000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c0210001000030000001e000400000007010400080000002606
0f000600544e5050060143000000410b8600ee000f000f00000000000f000f0000000000
280000000f0000000f000000010001000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000ffffff000080000003fc494cfffc950dfffe0000fffc0000fffc0000
fffc0000fff800000ff800000ff800000ff8ffff0ff800000ff8ffff0080950d00000000
99020000410bc60088000f000f00000000000f000f0000000000280000000f0000000f00
00000100080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffff
ff0013d0fe0027d4fe003bd7fe0062dffe0089e8fe00b1f0fe00c4f3fe00d8f7fe0014d0
fe003bd8fe0062e0fe0089e7fe00b0f0fe00c4f4fe00d8f8fe00b0effe00c5f3fe009696
fe007a7afe006d6dfe005f5efe008ae8fe00a2a2fe008686fe007778fe006a6afe004e4e
fe004041fe00fe040500fe2b2c00fe515200fe787800fe8b8b00fe9f9f00fec5c600adad
fe009291fe008384fe007675fe005a5afe004c4cfe00fe2a2c00fe777800fe8b8c00fe9e
9f00fec5c500c4c4fe00a7a8fe009a9afe008c8cfe007071fe006262fe00cfcffe00b3b3
fe00a6a6fe009798fe00dadafe00bfbffe00b1b1fe00a3a3fe008787fe007979fe00fe2b
2b00fe787900fe525200fe77790000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000010101010101010100010101010101000101010101011e1f0042
43222e2f01003a3b3c3d3e3f1e400020412d2e2401003637383900000000000000000000
000f3031323334351e2b0020212d2e2f011f25262728292a1e2b00202c2d2e2f012f1819
1a1b1c1d1e1f002021222324013f131415160a03040c001711080901014f010101010a03
0b0500060e080901015f0101010102030b05000611121001016f0101010102030b05000d
0e0f1001017f010101010a030b0c000d0e080901018f0101010102030405000607080901
019f010101010101010100010101010101af010101010101010101010101010101bf0800
000026060f000600544e50500701040000002701ffff030000000000 ?пiя ?i?ц?а ?о
????ня ???;

picscalex107010009000003110300000000990200000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c0210001000030000001e000400000007010400080000002606
0f000600544e5050060143000000410b8600ee000f000f00000000000f000f0000000000
280000000f0000000f000000010001000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000ffffff000080000003fc494cfffc950dfffe0000fffc0000fffc0000
fffc0000fff800000ff800000ff800000ff8ffff0ff800000ff8ffff0080950d00000000
99020000410bc60088000f000f00000000000f000f0000000000280000000f0000000f00
00000100080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffff
ff0013d0fe0027d4fe003bd7fe0062dffe0089e8fe00b1f0fe00c4f3fe00d8f7fe0014d0
fe003bd8fe0062e0fe0089e7fe00b0f0fe00c4f4fe00d8f8fe00b0effe00c5f3fe009696
fe007a7afe006d6dfe005f5efe008ae8fe00a2a2fe008686fe007778fe006a6afe004e4e
fe004041fe00fe040500fe2b2c00fe515200fe787800fe8b8b00fe9f9f00fec5c600adad
fe009291fe008384fe007675fe005a5afe004c4cfe00fe2a2c00fe777800fe8b8c00fe9e
9f00fec5c500c4c4fe00a7a8fe009a9afe008c8cfe007071fe006262fe00cfcffe00b3b3
fe00a6a6fe009798fe00dadafe00bfbffe00b1b1fe00a3a3fe008787fe007979fe00fe2b
2b00fe787900fe525200fe77790000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000010101010101010100010101010101000101010101011e1f0042
43222e2f01003a3b3c3d3e3f1e400020412d2e2401003637383900000000000000000000
000f3031323334351e2b0020212d2e2f011f25262728292a1e2b00202c2d2e2f012f1819
1a1b1c1d1e1f002021222324013f131415160a03040c001711080901014f010101010a03
0b0500060e080901015f0101010102030b05000611121001016f0101010102030b05000d
0e0f1001017f010101010a030b0c000d0e080901018f0101010102030405000607080901
019f010101010101010100010101010101af010101010101010101010101010101bf0800
000026060f000600544e50500701040000002701ffff030000000000 ???а ?о ?о???я
??? з ?тiр’ю, ??? ? мi?? ????ня ciм’ї.

ТИМЧАСОВА ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ
АЛІМЕНТІВ, НЕ МАЮТЬ МОЖЛИВОСТІ УТРИМУВАТИ ДИТИНУ АБО МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЇХ
НЕВІДОМЕ

Т???? ???? ????є?ся ? ??ну ??м ? 18 p?ів у ?зi, ??:

• ? ???є?ся рi??я с?у ?о ?я??ня ?i??iв з ??? з ??кiв;

• ?? з ??кiв ????є пiд ???м, ?i???, ? ?????у лi???i, у мi?ях ?????я ?лi,
я?? ???о в ??????у ?ря?у ?дi????;

• мi?е ????ня (?????я) ??? з ??кiв ? ?????о.

Д???а ????є?ся ? ??i шi?ь мiсяцiв в p?мipi 30 ?дc??в ?????? ????,
??????о ???м ?я ??? вi??i??о ??.

Я?о ??iр ?i??iв, ????? ??м у ??дiй ??овiй ??i, ??? ?д мiнi???? ??i?
?i??iв ? ?? ???, ? ?????? ???ою ??ою cтa?i 182 Сi???о ???у У???, т????
???? ????є?ся в ??iрi рi??i мiж ????? ??ip? ?i??iв i ??ю, ? ????ь ?
????в ?????? ????, ??????о ???м ?я ??? вi??i??о ??.

З???? ???? ? ????єт?я ? дi?й, якi ????ю? пiд опi?ю ? пi???ням ?о ? ???у
????? ????i,

Для ?????я ???? ???в? ??є ??? ??i ? ?цi???о з??? ????я:

· ?я?;

· ?пiю ?i??? ?о ????ня ???;

· ???у ?о ????iю мi?я ????ня ???;

· ???у ?о ?є??цiю мi?я ????ня ?????.

3??? ?д пi??в, ? я?х ????є?ся ????а ????, ????о ??ю?ся тaкi ????и:

• рi??я ?? (????? ??) ?о ?я??ня з ??? з ??кiв ?i??iв ? ???;

• ???a ????ї ????? ??? ?о ????i?ь ?я??ня ?i??iв з ??? з ??кiв ??? ??лi?к
???ня ?д їx ???;

• ???a вi??i?? ??н?и ?о ?????я ??го з ??кiв пiд ???м, ?i???, ? ???о??
лi???i, у мi?ях ?????я ?лi, ???ня ?? в ??????у ?ря?у ?дiє???м;

• ?вi???ня ??? ??рi?iх ??в ?о ?, ? мi?е ????ня (?????я) ??? з ??кiв ???
? ???в??.

В??? ????? ???? ???яє?ся у ?зi:

• ?????ня мi?я ????ня (?????я) ??и, я? ??в’я?? ????? ?i??и ? рi??ям ??;

• ?я??ня ????, ? ?i??ь ?о ???i?ь ??? з ??кiв ????? ?ою ???;

•?ся??ня ???ю 18-рi??о вi?;

•????я в ???у ?сязi ??в’я?? ??? з ??кiв ?? ?л?и ?i??iв у ?зi ?’ї?у ?
??i?е мi?е ????ня ? ???;

• ?????я ??? ? вi??i?? ???? (???у) ? ??е ???? ????я;

•????ня ?о ???ня ?????я ?дi??м;

•?????я ??? (??вi?м мaтepi ?о ???ою ???);

•вi??и ?д ?я??ня ?i??iв;

•???i??? ????я рiш?ня ?? ??ою, ??в’я??ю ????? ?i??и;

• ????ня в ??????у з????с?? ?ря?у рi??я ?? ?до ?я??ня ?i??iв;

•cмepтi ???, якiй ?? ????? ????а ????;

•cмepтi ??? з ??кiв, ??в’я??? ????? ?i??и, ?о ???ня ?? в ??????у ?ря?у
??i?и ????м ? ????ня ????;

• ?????я в ??????у ?ря?у ??? з ??кiв, я?й ???є ???, ??кi??? ??;

• вiдi??ня ??? ?д ??? з ??кiв, я?й ???є ???, ?з ?????я ??кi??? ??;

• ?????ня ?д ???ю ?i? ? пi???ня.

П? ????ня ????? ???? ????ч ??в’я??й ?вi??? у ?ся???? ??к ??н ??i ?
?цi???о ???у ????я.

В??? ????? ???? ???яє?ся з ???о ??а мiсяця, ? ??? ? мiся?м, в я?? ???а
?? iз ????? ????.

ДЕРЖАВНА СОЦIАЛЬНА ДОПОМОГА НА ДIТЕЙ-СИРIТ ТА ДIТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ
БАТЬКІВСЬКОГО ПlКЛУВАННЯ

Д???а ?цi??а ???? ? дiт?-?рiт ? дi?й, ?????х ??кi???о пi???ня ????є?ся в
???iй ??i ???м ????лям ? ??у ???-????я ????м ???м ? ??у ???? ???.

Я?о у ?тя?? ???у сi???о ?? ???є?ся бi?ш як 1О дi?й, ?цi??а ???? ????є?ся
? ??у ???-????я, ????? ? 1 сi?я 2006 ??.

Г??? ?????ня ????є?ся ???у з ??кiв-????лiв i ?н?у з ????х ??кiв.

С?i??а ???? ? ???е ?????ня ????є?ся ? ?я?ю ??кiв-????лiв i ??? з ????х
?т?iв, ? я?ї ??ю?ся:

• рi??я ????, ???? у м. К?вi ? С????лi ???мiнiс??iї, ?????о ??? мic?oї,
???? у мicтi ?? ?о ?????я ??? ? ?тя?? ???у сi???о ?? ?о ????ї ciм’ї;

•????и, ? пi????ю? ??? ???;

•?вi?а ??? ????ї ????? ??? ?о ??iр ?i??iв;

•?вi?а з мi?я ???ня ?о ??iр ???дiї.

Я?о ???, мi?е ?????я я?х вi??, не ???ю? ?i??и, ??????й ??н ????е ?цi??у
???гу ? ???е ?????ня ?з ????ня їх ??, ?и ??у ??я?м 10 ?iв пi?я ???я
????-????ля? ?о ??м з ????х ??кiв ?я? у?????? ??н ?вi??яє вi??i?у ??? у
???х ????i?iх ?о ?о???ня ?iм?тiв.

Я?о ??а iз ??а дi?й-?рiт ? дi?й, ?????х ??кi???о пi???ня, ?к? вiд 18 ?
23 p?ів ????ся ? д??ю ??ою у ??х ????? ???? I-IV рi?я ????ції ?
???i?о-??i?? ????? ????, ??ю?ся ?вi?и ?о р?мiр ???дiї ? ?о ?, ? ??? ?
????є ? ???у ????? ????i.

Р?мiр ?цi??? ???? ????ь ?а ?????х мiнi?? ?я дi?й вi??i??о ??. Для ?iб iз
??а дi?й-?рiт ? дi?й, ?????х ??кi???о пi???ня, ??м вiд 18 ? 23 p?ів, якi
??аю?ся ? ??ою ??ою у ??х ????? ???? I-IV рi?я ????цiї ? ???i?о-??i??
????? ????, ??iр ?цi??? ???? ????ь ?а ?????х мiнi?? ?я ????т?ї ??и.

У ?зi ?? ??нi ???ую?ся ????нi в ??????у ?ря?у ??iя, ?i??и, ???дiя ? ????
????, ??iр ?цi??? ???? ?????ся як рi??я мiж ??а ?????? мiнi??? ?я ???
вi??i??о ?? ? ??i?м ????? ??? ? ????iй ??? мiся? ? м??т ?????я ??? у
?тя?й ???к сi???о т?у ?о ???? сiм’ю.

У ?зi ?i? ??i? ?нciї, ?i??iв, ????ї, ? ????ї ???? ???-????лi ?о ???нi
??? ??в’я?нi ?вi??? ?о ? ??????й ??н ?я ????ня вi??i??о ?????у ?змi?
?нi? ?????ї ?цi??? ????.

Р?мiр ????о ?????ня ????ь 35% ?? ?????х ????в ?я дi?й вi??i??о ?? ? ?ж?
???-????я ? ??у ???? ?т?у i ? з???ь ?д ??iї, ?i??iв, ???дiї ? ????ї ????
? ??у ???-????я ? ? ??у ???? ???.

С???й ?сяг ?о??? ?????ня ? ???н ?????? п’я? ?????х ????в ?я ?????? ??и i
???iля??я мiж ????-????ля? рi??и ????и ? ? ??ою.

Р?мiр ????о ?????ня ??? з ????х ??кiв ? ???н ?????? пi?о? ?????? ?ні??
?я ?????? ??и.

ДОПОМОГА ЛЮДЯМ ЗОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА
ІНВАЛІДАМ 3 ДИТИНСТВА ТА ДІТЯМ-ІНВАЛІДАМ

Ця ???? ????є?ся вi??i?о ? За?нiв У??? “?о ???? ?цi??у ???? i??i?м з
????а ? дiтям-i??i?м” ? “?о ??? i ?цi??? ??? ???ян, якi ?????и ??лi?к
Ч??????ї ?????”.

П?? ? ???? ?цi??у ???? ?ю? i??i? з ????а i дi?-i??i? ??м ? 18 p?ів.

I??i?м з ?т??? ? дiтям-i??i?м, якi ?ю? ????о ??о ? ???? ?цi??у ????
вi??i?о ? З??у У??? “?о ???? ?цi??у ???? i??i?м з ????а ? дiтям-i??i?м”,
? ??iю ? ? ???? ?цi??у ???? вi??i?о ? З??у У??? “П? ???? ?цi??у ????
???, якi ? ?ю? ??а ? ??iю, ? i??i?м”, ????є?ся ? ???м i??iдiв з ????а
(???? ?????кiв i??iдiв з ????а, ?з??х ?дi?д???, ? дi?й-i?алiдiв) ?? iз
????? ?дiв ???, П? ??у я?о i??iд з ????а ?о ?т?аi??iд ?е ?а? ? ??iю у
?’я?у з ???ю ?????? i ???? ?цi??у д???у вi?овi?о ? З??у У??? “?о ????
?цi??у ???? i??i?м з ????а та дiтям-i??i?м”, цi ???и ????ют?я ????о,

Д???а ?цi??а ???? п?????ся:

• i??i?м з ????а I ??и ??м з ????ю ? ??яд – 150 % ???к??о ???? ?я ?iб,
якi ???? п????нi?ь;

• i??i?м з ????а ІІ ??и – 80% ?????? ???? ?я ?iб, якi ???? ?????i?ь;

• i??i?м з ????а ІІІ ??и – 60% ?????? ???? ?я ?iб, якi ???? ?????i?ь;

• дiтям-i??i?м ??м ? 18 p?ів – 70% ?????? ???? ?я ?iб, якi ????
?????i?ь.

3 1 сi?я 2006 ?? р?мip ?????ї ????ї ?цi??? ???? дiтям-i??i?м, ???ю??я
я?х ?в’я?? з Ч??????ю ?????ю, ?i???й ? 50%.

Для ?????я ????ї ?цi??ої ???? i??i?м з ????а i дiтям-i??i?м ??ю?ся тaкi
????и:

•зая?;

•???т ?о в ?зi ?? ?????i i?? ????, ? ?? ??i???и ??у, я? ??є ?я?;

• ???а ?о ???є?я i??ифi?цi??о ??? є??? ????? ?є?? фi??? ?iб;

•??i?л ? ?пiя ?i??? ?о ????ня ???-i??i?;

•???а ?о мi?е ????ня i??i? з ????а ?о ???-i??i? ? •?пiя ???? i??i? з
????а ?о ???-i??i? з вi???я? ?о ??i?е мi?е ????ня;

• ???а ?о мi?е ????ня ??кiв, ?????iв, ?і?нa, пiк?????, я?й ??в ?я?, ?
?пiя ???? з вi???я? ?о ??iй? мi?е ????ня.

I???i ? ??и ?з ???я??а ????о ??ю? ?пiю ??i?и ? ??i?е ?о ????е ????ня.

Зая? ?о ?????я ????ї ?цi??? ???? ??є?ся i??i?м з ????а ? ??? ??i ?
?цi???о ???у ????я ? мi?? ??i??о ????ня ?о ? мi?? ????? ????ня, ?и ??i
???я ?вi?и ?о ?????я цiєї ???? в opгa? ??i ? ?цi???о ???у ????я ? мi??
??i??о ????ня.

Зая? ?о ?????я ????ї ?цi??? ???? i??i? з ????а, я?й ???? ?дiє???м, а ??ж
? ???-i??i? ??є?ся ??м iз ??кiв, ?????iв, o???м, пi?????? ? мi?? ??i??о
????ня ?о ? мi?? ф????о ????ня ??и, я? ??є ?я?, ?и ??i ???я ?вi?и ?о
?????я ?єї ???? в opгaнi ??i ? ?цi???о ??с? ????я ? мi?? ??i??о ?о???я.

Я?о ?? з ??кiв, ?????iв ??i?о ???? ? i??ою ???ю, нiж ???-i??iд, ? ??м iз
?я ?ю ?н ??є ?вi?у ??? ??i ? ?цi???о ??с? ????я ?о ?, ? ??? з ??кiв,
?????iв ? ???є ???? ?цi??у ???? ? ???-i??i? ? мi?? ??о ??i??о ????ня.

Я?о з ?я?ю з????ся ?i?н ?о пi?????, ? ??є?ся ??ж ?пiя рi??я ?о ?????ня
?i? ? пi???ня.

П????ня i??i? з ????а ? ?т?и-i??i? з ??iї ?о з ????ї ?цi??? ????, ?????ї
(?i?о з З??? У??? “?о ???? ?цi??у ???? ???, якi ? ?ю? ??а ? ??iю, ?
i??i?м”, ? ???? ?цi??у ???? вi??i?о ? З??у У??? “?о ???? ?цi??у ????
i??i?м з ????а ? дiтямi??i?м” ?i?нює?ся ? пi??вi ?я?, П? ??у ???на
?цi??а ???? ????є?ся з ?я ?е??ня ? ?ю.

В??? ?????ї ????ї ?цi??? ???? iн?лi?м з ????а ? дiтям-i?алi?м ?i?нює?ся
з ????ням ?? ????? ??ії ?о д???? ????? ????, ?????ї вi??i?о ? З??у У???
“?о ???? ?цi??у ???? ???, якi ? ?ю? ??а ? ??iю, ? i??i?м”.

До ????iв, ??хi?? ?я ?????я ????ї ?цi??? ????, ??є?ся ?вi?а-???т ?о
????ня ???и ?нi? ?????ї ??iї ?о ????ї ?цi??? ???? ?i?о iз З??? У??? “?о
???? ?цi??у ???? ???, якi ? ?ю? ??а ? ??iю, ? i??i?м” ? ?тяг з ?? ?ля?
???-?цi??? ?с???и ? ???? ???? ???у ???и ???’я, якi ???ю?ся з ??i?? ???
????? ?нciї (у ??i?iй ??вi ?????я ?вi?? у ??????у ?ря?у ?пiя ????о
д????) ?о з ??? ????? ????ї ?цi??? ???? ?i?о iз З??? У??? “?о ??? ?
?цi??у ???? ???, якi ? ?ю? ??а на ??iю, ? i??i?м”.

НАДБАВКИ НА ДОГЛЯД

Н???а ? ??яд ? i??i?м з ????а І ?у?, ????ює?ся у ??iрi 50% ?????? ????
?я ?iб, якi ???? п????нi?ь.О???м i?алi?м з д???? ІІ i ІІІ ??, якi ?
????м ????цi??? ??е??ї ?мiciї ???ую? ??i??о ?????о ??я?, ????ює?ся ????
? ??яд ? ?? в ??iрi 15 вi??кiв ?????го ???? ?я ?iб, якi ???? ?????i?ь.
Н???а ? ??яд ????у i??i? з д???? ІІ ?о ІІІ ??и ????є?ся ? ???? ?? ?я?
(?о ????о ?????? ?о ?????я цiєї ???? ? ????ї ?цi??ої, ???? ? ?вi??яє?ся
?о ?дc???ь ?????? ??чiв, ??в’я??х ? ???м ?? ????? (?зал?? ?д мi?я їх
????ня), а ??ж ????о ??є?ся ???а ?о ??д ciм’ї, ??? ??????м ???м ? мi?ем
????ня, а ??ж ???? ???-?цi??? ????? ???ї, ? ????о, ? i??iд ???? ??i??о
?????о ??я?,

Н???а ? ??яд ? ???ю-i??i?м ????ює?ся в ??iрi:

• ? ???-i??i? ??м ? 6 ??в – 50 ????в ?????? ???? ?я дi?й ??м ? 6 ??в,

• ? ???-i??i? ??м ?д 6 ? 18 ??в – 50 ????в ?????? мі??? ?я дi?й Ві?м Від
6 ? 18 ??в.

Н???а ? ??яд ? ???ю-i??i?м ??м ? 18 ??в ????є?ся ??? з ??кiв, ?????iв,
?і??в, пi?????у, якi ? ??юю? i ?к??о ?i?нюю? ??яд ? ???ю-i??i?м, ???iй
мaтepi (????у ???) ???? ? ??яд ? ???ю-i??i?м ????є?ся ????о ?д ??у ???.

Для ?????я ???? ? ??яд ? ???юi??i?м ??? з ???юю?х ??кiв, ?????iв, ?і??в,
пi?????у, якi ???? здi?нюю? ?гляд ? ???ю-iн?лi?м, ????о ? Д???тів, ?
??ю?ся ?я ?????я ????’, ?цi??? до ??? i??i?м з ????а i дiтям-i??i?м,
??ю?ся:

?я? ?о ?????я ???? ? ??яд ? ???ю-i??i?м;

???а ?о ??д ?м’ї (кpiм ?м’ї oпi??, пi?????а) iз ????ням ?i??, iмe? ? ?
???вi, ???? с???ів ??iв ?м’ї.

?пiя ???? ???, ???а з ??? ??я??i, ?о ?, ? ??а ? ????є ? ?лi? як ???i?а,
???а, ??? ???м, я?й ?i?нюе ???? ?є??цiю ?б’є?iв пi??є???? дiя???i, ?о ?,
? ?я?? ? ??????? як ?б’єкт пi????ц?? дiя??стi i ? ????ся пi??є???ою
дiя?нi?ю, ? ?о ?????ь ??х ?о ??? ?єї фi??? ??и, а в ?зi ?????і ???? ???
– ?? з???нi ?вi?и;

???а ?о ?i?? ????ня ???-i??i? з ??м з ??кiв, ??????, oпi?нoм, пi??????,
??? ??????м ???м ? мi?? ????ня. П? ?????тi ???? ?? д??у ??н ??i ?
?цi???о ???у ?i?нює ????ня ? ?? i ???є ?т ????ня з ??i??ням ?х ??iв;

???а з мi?я ???ня ???;

рi??я ?о ?????ня ?i? ? пi???ня ?д ???юi??i?м (?я ?i?нiв i пi?????iв дi?й
i??iдiв).

I??i? з ????а, якi ????ю? ? ???у ????? ??м?нi, ???ю? 25% ?????? ??i?
????ї ?цi??? ????. Р?? ?? (? їx ?я?ю ?о ?я?ю ????о ??????) ?????є?ся
???вi (???у), ? ????є i??iд з ????а, ? ?лi??ня ?? ????ня в ???? (???i).

Дiтям-i??i?м, якi ????ю? ? ???у ????? ????i, ???на ?цi??а ???? ?????ся в
??iрi 50% ?????ї ?? ? ?????є?ся на їх ???тi ???и в ??у, і?i 50%
?????ю?ся ? ???к ???? (???у) ? мi?? ?????я ???. Дiтям-i??i?м iз ??а ?рiт
? ?рi? ?????я ? ???у ????? ??м?нi ???? ?цi??а ???? ?????ся в ???у ??iрi
? ?????є?ся ? їх ???тi ???и в ??у.

ЩОМІСЯЧНА ГРОШОВА ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНІЙ ОСОБІ, ЯКА ПРОЖИВАЕ РАЗОМ З
ІНВАЛІДОМ І ЧИ ІІ ГРУПИ ВНАСЛIДОК ПСИХІЧНОГО РОЗЛАДУ

Ц? ?д ?мiся?? ???? ???? ??є?ся вi??i?о ? З??у У??? “?о ??i???у ????”.

Щ?iся?а ???а ???? ????з??нiй ??i ? ??яд ? i??i?м I ? 11 ??и ??лi?к
??i??о ???у (?лi ??м?а ? ??яд), з я?м ?? ????, i я?й, ? ????м лi????
?мi?i ????о ???у, ???? ??i??о ?????о ??я?, ??є?ся у ???iй ??i, я?о
????мiся?? ???? дoxiс ?м’ї є ??? ?д ?????? ???? для ?м’ї. P?мip ????
??о?? 10% ?????? ????, ??????о ???м ?я ?????? ??и. Для ?????я ???? ????
? ??яд ? вi??i?? opгaHiB ??i ? ?цi???о ??с? ????я ?iд ??? тaкi ????и:

v ?я?;

v ????, ? ??i?? ??у;

v ???а ?о ??д ?м’ї iз ????ням ?i??, iмeн ? ? ???вi, ???? ?’я?iв ??iв
ciм’ї;

v ?вi?и ?о ??? ???о ??а ciм’ї;

v в???к лi???? ???ї ????о ???у ?до ??хi??тi ??i??о ?????о ??я? ? i??i?м
I ? ІІ ??и ??лi?к ??i??о ???у;

v ?вi?и ?о ?я?i?ь i ??i? ????х дiля?к, ?дi??х ?я ???я ????? пi????
??????, ?????а, сi??сi?я, ????я ???, ? ????ї ???, ?дi??ї ??лi?к ??аю??я
??i.

У ????й ????? ?я? з ?????и, ??хi??и ?я ?????я ???? ? ??яд, ???ю? ?????нi
о??, ????i ?????и ?мi??? ???? i сi???х ?д, i ???ю?ся вi?овi?? ???м ??i ?
?цi???о ???у ????я. Д???а ? ??яд ????є?ся з мiсяця ????я ? ????ю, я?о
??я?м мiсяця ??нi вci ??хiднi ????и, тepмiнoм ? шi?ь мiсяцiв i ?????ся
?мiсяця. В??? ???? ? ??яд ???я??я у ?зi, ??:

• ???я ?i? у ??дi ?м’ї у ?’я?у iз ??тю ?о ?i?ю мi?я ????ня i??i? I ? ІІ
??и ??лi?к ??i??о ???у;

• ?кi??ся ??к ?????ня i??i??тi I ? ІІ ??и i ??я?м мiсяця ? пi?????
?????ня ??и i??i??тi, я? ?є ??о ? ?????я ???? ? ??яд;

• i??iд I ? 11 ??и ??лi?к ??i??о ???у ????є ? ???у ????? ????i ?о
??i???му лi???i ??д?ж ???о ????н?о мiсяця,

•у ?зi ????ня ????, ??лi?к я?х ???я??я ???а ???? ?

??яд, ??и, я?м ??є?ся ????, ??в’я?нi ?вi??? ???, ? ???ять її ???у, ???а
???? ???яє?ся з мiсяця, ? ??? ? ?м, у я?? ???я ?i?.

•у ?зi ?????ня ??? ??i? ?????? Мі??? ???? ? ??яд ???????я ?з ????я
????ча ????.

ДЕРЖАВНА СОЦIAЛЬНА ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СIМ’ЯМ

Ця ???? ????є?ся вi??i?о ? З??у У??? “?о ???? ?цi??у ???? ????????
сiм’ям. М??????нi ??? в ????тi ?д їx ????о ??у ? ????о ??? ?ють ??о ?
????я ????ї ?цi??? ????.

Ві?o??o ? ???о ??????а ???????ою ????ся сiм’я, я? з ???? ?о ????? ?д ?ї
??? ?є ????мiся?? ???? ??д ??? ?д ?????? ???? ?я ?м’ї.

П????? ???м ?я сім’ї – ????а ?я ??? ?м’ї ???о ?д її ??? ?? ?????х ????в,
??а???х ? ?????? ??o??o ? З??у У??? “П? ?????й ???м ?я ?iб, якi вi??я?ся
? ???? ?цi??? i ????i?? ?? ????я.

P?мip ???? ?????ся як рi?иця мiж pi?? ???е??я ?????? ???? ?я ?м’ї
(в???лює?ся ?рi?о З??? У??? ?о ????й бю??) ? її ????мiся?? ???? ???м, а?
? ?? ?? бi??м нiж 75 ????в ?д рi?я ????е?я ?????? ???? ?я ciм’ї.

Для ?????я ???? ???а?? ?м’ї ??є ??ну ??i ? с?i???о ???у ????я тaкi
????и:

ь ?я?;

ь ????, ? ??i?? ??у ?я??а;

ь ???у ?о ??д ?м’ї;

ь ????iю ?о ??? ? ??о (???ює?ся ? пiлcтaвi ???к ?о ??? ???о ??а ?м’ї);

ь ??і?у ?о ?я?iс? ? ??ip ????ї ?с?и (?ю).

До ??? ciM’ї, ? ???є?ся ? ?????ям ?цi??? ????, ?лю?ю?ся:

ь ??вiк, ???а;

ь pi?i, ??о??i ? пi?пi?i дi? ?х ?iб;

ь дi?, якi ??аю?ся у ??х ????? ???? I-IV pі?ів ????цiї ? ???i?о-??i??
????? ???? з ??ою ??ою ???ня ? ?ся??ня 23 ??в i ? ?ю? ???х сi?й ????о ?д
мi?я ????ня ?о ?є??цiї;

ь ????нi п??лi?i дi?, якi ???i i??i?? з ????а I ? 11 ??и ?о i??i?? I ??и
i ???аю? ??м з ????;

ь ??????i ??? ??вi? ? ???и, якi ???аю? ??м з ?? i ????ю? ? їx ?р??нi у
?’я?у з вi??нi?ю ?а?? ???в;

ь ??а, я? ???? ??м з ???? i??i?м I ?у? i ?i?нює ??яд ? ?м;

ь жi?а та ??вiк, якi ???аю? ?нiєю сiм’єю, ? ????ю? у ?юбi, ?е ?ю? ?i??х
дi?й.

До ??? ?м’ї ? ?лю?ю?ся ??и, якi ????ю? ? ???у ??а??у ????i.

С?i??а ???? ????є?ся ? шi?ь мiсяцiв з ?сяця ????я, я?о ??я?м ?сяця ???
?і ????і ????и.

У ???i ????ї ?цi??? ???ги ?? ?? вi????, а ???а ?????ї ???? ?? ?? ????а у
???? ??:

• ?????i ??и ???????? ?м’ї ? ??юю?, ? ???ь, ? ??аю?ся у ??х ????? ????
I-IV pi?ів ?????ї ? ???i?о-??iч?х ????? ???? з ??ою ??ою н???я ??я?м ??х
мiсяцiв, ? ?р?ую? мiсяцю ????я ? ?????ям с?i??? ????;

• пiд ?с ???е?я ??рi??о-????х ?? ?м’ї з’яс??о, ? ???????а сiм’я ?є ????i
???а ?я i???ня, ? ????i у ????iї ?о ??? ? ??о;

• ??и, якi ??я? ? ??? ???????? ?м’ї, ??я?м 12 мiсяцiв ??д ????ям ? ???ям
?цi??? ???? ?i??? ???у ????ї дiля?и, ???? (???у), ???бiля, ??????о ???
(??нi?у), ?дi???х ??рi?iв, i?? ???в ???????о ??? ??, ? ??, я? ? ?с ????я
????є 10-??? ???? ?????? ???? ?я ?м’ї;

• у ????i ? ??дi?i ???????? ?м’ї (кpiм сi?й, ? ???ю?ся ?? з дi?й ? ?iб,
якi ?ся?и 65-рi??о ?? ?о є iн?лi?? І ? ІІ ??и, ? сi?й, в я?х є дi?-i??i?
) є ???? дiля?а ??ею ??д 0,6 ???а, к?м ???iв, ?? ?? ???? дiлян? з ?????
вiд ?м’ї ??? ? ????ь ?хiд. Рi??я ?о ?????я ????ї ?цi??? ???? у ??х ????
???є?ся ???? ?цi???о ???у ????я ? пi??вi ??’я?о?? о????я ??рi??о-????х
?? ?м’ї, я? ????ся ? ?????ям ??ї ????;

• у ????i ? ??дi?i ???????? ?м’ї є ??а ???? (б???) ? ??и, ? ???? ??а ??а
????е 21 ????? ?? ? ??? ?е? ?м’ї ? ????о 10,5 ?????о ??а ? сiм’ю, ? бi??
??? а???iля, ??????о ??? (??нi?у).

П????а ?цi??а ???? ?? ?? ???? ? 50 вi??кiв її ??i? у ?зi ??????ня сiм’єю
?????й ?????я ????? ??? ?я i???ня.

За ?я??тi ????? ???? ?цi??а ???? ?? ?? ????? ? пi??вi рi?? ????, ???? у
м. К?вi ? С????лi ???мiнi??цiй ? ????? ????в мi??х i ???? у мicтax ?д ?о
????х ?? ?мiсiй ??дя? з ???т?х ????, ? ???ся в ?м’ї. Рiш?ня ?о ?????я
?цi??? ???? у ??х ???? ?????я ? пi??вi ????ня ??рi??о-????х ?? ?м’ї

Я?о сiм’єю ???? ??? нeдocтoвipнi ????i ? ???а? ????i, ? ???? ?о ??и ????
? ?????ня ??а ? ???? ?цi??у ???? ? ? ????ня її ??i? ???а ?????ї ???? ?же
?? ????а.

Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг

Субсидії — це адресні безготівкові державні допомоги, які надаються
громадянам для відшкодування витрат на оплату користування житлом або
його утримання та комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання,
водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та рідких
нечистот), а також на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива.

Субсидія призначається у разі коли розмір плати за житлово-комунальні
послуги в межах норм споживання перевищує 20 відсотків середньомісячного
сукупного доходу, а за придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива — 20 відсотків річного сукупного доходу.

Якщо у житловому приміщенні зареєстровані і проживають тільки пенсіонери
та інші непрацездатні громадяни або у складі проживаючих є неповнолітні
діти, інваліди І та II групи і середньомісячний дохід на одного
зареєстрованого не перевищує 50 відсотків прожиткового мінімуму,
субсидія призначається за умови, шо розмір плати за житлово-комунальні
послуги становить більше 15 відсотків сукупного доходу (постанова
Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1156 “Про новий розмір
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової
субсидії”).

Субсидія призначається в межах встановлених норм користування
житлово-комунальними послугами.

Субсидії надаються за рахунок коштів місцевих бюджетів за місцем
проживання особи. Вони розраховуються виходячи з кількості прописаних у
житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за
житлово-комунальні послуги, у тому числі осіб, призваних на строкову
військову службу.

Рішення про призначення або про відмову у призначенні субсидій
приймається протягом десяти днів після подання заяви та всіх необхідних
документів.

Субсидія призначається на опалювальний період (з жовтня по квітень) та
неопалювальний (з травня по вересень).

Розмір субсидії не може бути більшим від розміру житлово-комунальних
платежів. При цьому власник або наймач житла повинен сплачувати
визначений відсоток платежів.

Державні допомоги особам, які постраждали внаслідок аваріїна
Чорнобильській АЕС

Законом “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи” потерпілим Дітям та їхнім батькам
виплачуються такі гарантовані державою соціальні допомоги:

§ повне державне забезпечення дітей до вступу їх до школи 1,не старше 8
років) шляхом безплатного виховання (утримання) їх у державних та
комунальних дошкільних навчальних закладах і надання щомісячної грошової
допомоги;

§ виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з доглядом
за хворою дитиною віком до 14 років — у розмірі 100 відсотків середньої
заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу за весь період
хвороби;

§ щомісячна виплата допомоги у розмірі 50 відсотків мінімальної
заробітної плати незалежно від інших виплат на кожну дитину шкільного
віку, яка евакуйована із зони відчуження або народилася після 26 квітня
1986 р. від батька, який на час настання вагітності матері має підстави
належати до категорії 1 або 2, або матері, яка на час настання
вагітності або під час вагітності має підстави належати до категорії 1
або 2, а також на кожну дитину, яка проживала у зоні безумовного
(обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про
відселення;

§ щомісячна виплата мінімальної заробітної плати сім’ям на кожну дитину
шкільного віку, яка стала інвалідом або перебуває на диспансерному
обліку у зв’язку з захворюванням внаслідок Чорнобильської катастрофи, а
також дітям шкільного віку, батьки яких стали інвалідами І або II групи
чи померли внаслідок Чорнобильської катастрофи;

§ безплатне харчування учнів середніх загальноосвітніх шкіл,
професійно-технічних закладів освіти, студентів коледжів та технікумів
(училищ), розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також
дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є інвалідами
внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, які проживали у зоні
безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття
постанови про відселення. Дітям, які не харчуються в зазначених
навчальних закладах, а також за всі дні, коли вони не відвідували ці
заклади, до досягнення повноліття виплачується грошова компенсація;

§ забезпечення продуктами харчування потерпілих дітей, які не відвідують
дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі і
тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл), на суму середньої
вартості харчування в цих закладах.

Крім допомог потерпілим дітям та їхнім батькам, законодавством також
передбачена виплата допомог та компенсацій особам, які віднесені до
постраждалих осіб внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Крім вказаних допомог, громадянам, які проживають на територіях
радіоактивного забруднення, виплачується щомісячнагрошова допомога у
зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого
виробництва та особистого підсобного господарства в таких розмірах:

у зоні посиленого радіоекологічного контролю — 30% від мінімальної
заробітної плати;

у зоні гарантованого добровільного відселення — 40% від мінімальної
заробітної плати;

у зоні безумовного (обов’язкового) відселення — 50% від мінімальної
заробітної плати.

Особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи,
виплачуються також допомоги за шкоду, заподіяну здоров’ю.

Відповідно до Закону “Про статус та соціальний захист осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” одноразова компенсація
учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали
інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сім’ям, які втратили
годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською
катастрофою, виплачується в таких розмірах: інвалідам І групи — 60
мінімальних заробітних плат; інвалідам II групи — 45 мінімальних
заробітних плат; інвалідам III групи — 30 мінімальних заробітних плат;
дітям-інвалідам — 10 мінімальних заробітних плат; сім’ям, які втратили
годувальника, — 60 мінімальних заробітних плат; батькам померлого — 30
мінімальних заробітних плат.

Виплата здійснюється виходячи із розміру мінімальної заробітної плати,
яка склалася на момент встановлення інвалідності чи втрати годувальника.

Вказаним категоріям виплачується також щорічна допомога на оздоровлення:
інвалідам І і II групи — п’ять мінімальних заробітних плат; інвалідам
III групи, дітям-інвалідам — чотири мінімальні заробітні плати;
учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2категорії –
п’ять мінімальних заробітних плат; учасникам ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС 3 категорії — три мінімальні заробітні плати;
кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з
батьків, — три мінімальні заробітні плати; евакуйованим із зони
відчуження у 1986 р., включаючи дітей, — три мінімальні заробітні плати.

Законодавством передбачено також здійснення доплати громадянам, які
працюють на територіях радіоактивного забруднення: у зоні безумовного
(обов’язкового) відселення — три мінімальні заробітні плати; у зоні
гарантованого добровільного відселення — дві мінімальні заробітні плати;
у зоні посиленого радіоекологічного контролю — одна мінімальна заробітна
плата.

2. Практична частина контрольної роботи

2.1 Чи ?є ??о ??юю?й і??ід ???? ?????у

????о-???? ???у?

Т?. К?? і??ід ?є ??о ? ?????у ????о-???? ???у, ?і?о ????и К?і?? Мі???в
У??? ?д 22 лю?? 2006р. № 187. П?я?к ?????ня са???о-????? ????и ?я?х
????й ???ян ???? ??і ? ??а??? ???у ????я

п. 2 О??и ??і ? ?????о ???у ????я????ую? ? ???к ??ів ????? бю??у ?????и
????и ? ????о-????х ???ів: і??і? ?іх ????й; ????в ??и; о?б ? я?х
??рює?ся ??і?ь З??у У??? «П? ??? ??ра?в ??и, ???ії їх ?????о ????.

п. 3. О?? ????і в п.2 ??о П?я?у, ???і ????? ? ??? в ???х ??і ? ?????о
??с? ????я ?я ????о-????? ???ння і ????? ??ію в ???х П???о? ??у У??? ?о
???? ????у ????, ????? ???ь ??ії, в ???х ??і ? ?????о ???у ????я.

п. 5. П?і?и ??ю?ся ???, ????? у ??? 2 ??о П?я?у, ???і?о ? м???х ?????ій
з ????ням ??г, ?р????х ???д???м ?я ????? к???ії ?іб, в ?ря?у ????? у ??
?????я ???к. Для ????я ???и ??є?ся ?я? ? ???а ???а ?????ї ???? ? ??ою
№070/0. П?цюючі і??і? ??ю? ???у ?о ? ? ? ??? ??? ????о-к???а ???а ?
????ся.

2.2 Чи ?????о ?н?м ??????? ???у ??юю?й

???ій ??і ????? ???? ?и ????? ???

(???о ?д ?????? ?я?я ? ??к ???ої ??и в

?????й ????)

З??????м ? ????е? ???у ??юю?й ???ій ??і ????? ???? ?и ????? ???. П?цюю?м
??? ???я?й ?? ???? ???є??о ? 180 ?????х ?ів. Я?о ??а ? ?ацює ? ???у ?
????? ? ???м ????ь ???і?я ??і ? ????ого ???у ????я. З??о ?. 7 П?? ? ????
у ?’я?у з ???істю ? ????.П?? ? ???? ???? у ?’яз? з ???і?ю ? ???? ?ю? ?
?м З??? ?і ??и (у ?? ??і ????і?і), я? ? ?????? в ???і ??л???в’я???о
????? ?????о ?????я.

С??я 8. У?? ???я і ??а??ь ???и ???? у ?’я?у з ???і?ю ? ????. Пі???ю ?я
?????я ??? ???? у ?’я?у з ???і?ю ? ???? є ??? в ??????у п?я?у ???а
?????? ???у ??????о ??? ? ???а:

ь з ????о ??я ??? (???, ??а?я);

ь ??ід?і?? ???ї ?я ??к, ?і???х з ??? у ?’я?у з ??і??єю ???є??а, ????,
?????ї;

ь ????ї ??? ??я??і ?я ??к, з??????х у ????й ??? ??я??і як ???і?і;

ь з ??я ????ня ?я ???юю?х ??к ?о ?, ? ?? ? ??юю? (? ???ь, ? ??аю?ся).

О??м, я? ????и ?о ?яли ?д ?і? ?т?у ??я?м ?? ?ся?в з ?я її ????ня, ???? у
?’я?у з ???і?ю ? ???? ??є?ся ? ???? ???я ?о ?????я ?о ?????ня ?і? ? ???
з ?я ?????я ? ?????ня ?і? і ? ????ня ??? ??я????ї ????и.

Д???а у ?’я?у з ???і?ю ? ???? ????є?ся, я?о ????я ? ?ю ???? ? ??іше ??и
?ся?в з ?я ????ня ????и у ?’я?у з ???і?ю ? ????, і ?????ся ??? ? ?? ???
????и, ???і?ь я?ї ????ь 70 ?????х ?ів ? ???в і 56 (у ?? ????н? ???в ?о
????ня ?? ? ??? ??й – 70) ?????х ?ів ??я ???в. Жі??, ????? ? 1-4 ????й
?іб, я? ?????и ????к Ч??????ї ???р?и, ???? ? ????? ? ???х ???ує?ся ? 180
?????х ?ів ????? ????и (90 – ? ???в ? 90 – ??я ???в). З???? ????
???ює?ся ???о та ??є?ся ??? у ???у ?ся? ????о ?д ???с? ?ів ????и, ф???о
?????? ? ??гів.

За ??? ????и у ?’я?у з ???і?ю ? ????, ? ?і?є?ся з ???т?ю ? ??я? ? ???ю ?
?ся??ня ?ю ??і??о ?ку, ???? ? ??т??і ? ???х ?????ся ????о ?д ???? ? ??я?
? ???ю ? ?ся??ня ?ю ??і??о ??.

В???и

1. Державними соціальними допомогами вважаються грошові одноразові або
періодичні соціальні виплати, що не залежать від попередньої трудової
діяльності і надаються у випадках та на умовах, передбачених чинним
законодавством, з метою підтримки малозабезпечених осіб, а також
компенсації додаткових витрат, які були понесені ними при настанні
соціального ризику за рахунок коштів Державного чи місцевих бюджетів.

Державним допомогам притаманні такі ознаки:

вони мають аліментарний характер, оскільки призначаються безоплатно і не
пов’язані з трудовою діяльністю особи чи сплатою нею страхових внесків;

основним джерелом їх виплати є кошти Державного чи місцевого бюджетів.
Переважно для виплати цих допомог кошти надходять у вигляді субвенцій до
місцевих бюджетів;

перелік категорій осіб, які мають право на такі допомоги, визначається
законами України;

вони надаються з метою матеріальної підтримки малозабезпечених або для
компенсації (часткової чи повної) витрат, які понесені ними у зв’язку з
настанням соціального ризику;

розмір допомог, як правило, співвідноситься з величиною прожиткового
мінімуму або з гарантованим рівнем забезпечення такого мінімуму;

їх призначення має так званий адресний характер.

Найбільш поширеними їх видами є:

державні соціальні допомоги особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам;

допомоги малозабезпеченим;

допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства;

допомоги на догляд за інвалідами внаслідок психічного захворювання;

державні допомоги сім’ям з дітьми;

субсидії на оплату житлово-комунальних послуг;

державна допомога на поховання;

інші види допомог.

2. К?? і??ід ?є ??о ? ?????у ????о-???? ???у, ?і?о ????и К?і?? Мі???в
У??? ?д 22 лю?? 2006р. № 187.П?я?к ?????ня ?н??? ????? ????и ?я?х ????й
???ян ???? ??і ? ?????о ???у ????я.

3. З??????м ? ?????о ???у ??юю?й ???ій ??і ????? ???? ?и ????? ???.
П?цюю?м ??? ???я?й ?? ???ує ??р???о ? 180 ?????х ?ів. Я?о ??а не ??ює ?
???у ? ????? ? ???м ????ь ???і?я ??і ? ???ь?? ???у ????я. З??о ?. 7, ?.
8

Лі????

1. І????я ?? ?ря?у о????я і ???я ???? ??в ?р???ів ?іх ??в ????? ???? №
345/ К?в 2007.

2. З?? У??? «П? ???? ???? ?м’ям з ???»

3. З?? У??? «П? ???? ????у ???? ???????им ?м’ям»

4. З?? У??? «П? ???? ????у ???? і??і?м з ?т??? ? ?тям і??і??

5. З?? У??? «П? ???? ????у ???? ??і???у ????»

6. З?? У??? «П? ???? ????у ????, ??? я? ? ?ю? ??а ? ??ію, ? і??і??

7. З?? У??? «П? ?????ня ??????о-??о?х ?? ?????о ???у ??й ??т ? д??,
?????х ??????о ????ня»

8. З?? У??? «П? ??? ????? ?????і і??і?в в ??ї?»

9. П???? К?і?ту Мі???в У??? ?д 22.02.2006р. №189 «П? ?????ня П?я?у
?????я ? ???и ????? ????, ?тям ??? я?х ??яю?ся ?д ??? ?і??і?.

10. П???? К?і?ту Мі???в У??? ?д 21.10.1995р. №848 «П? ?ря? ?????я ? ???я
????ю ???ій ?я ???д??ня ??? ? ??? ???о-?????х ???, ????я ????о? ??, ????
? ???о ???? ????? ???».

11. П???? К?і?ту Мі???в У??? ?д 22.02.2006р. №187 «П? ?????ня П?я?у
?????ня ????о-????? ????и ?я?х ????й ???ян ???? ??і ? ?????о ???у
????я».

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019