.

Підприємницька діяльність

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 2146
Скачать документ

Зміст

1. Дайте обгрунтовані, з посиланням на норми чинного законодавства
України відповіді на питання

а) дайте визначення поняття “господарське зобов’язання”

б) назвіть принципи підприємницької діяльності

в) назвіть організаційно-правові форми об’єднань підприємств та дайте їм
визначення

г) що відповідно до законодавства визнається
антиконкурентнимиузгодженими діями суб’єктів господарювання

2. Доповніть наступні твердження, добравши правильний варіант

Список використаної літератури

1. Дайте обгрунтовані, з посиланням на норми чинного законодавства
України відповіді на питання:

а) дайте визначення поняття “господарське зобов’язання”

Відповідно до статті 173 Господарського кодексу України, господарським
визнається зобов’язання, що виникає між суб’єктом господарювання та
іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав,
передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб’єкт (зобов’язана
сторона, у тому числі боржник) зобов’язаний вчинити певну дію
господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь
іншого суб’єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати
інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб’єкт
(управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від
зобов’язаної сторони виконання її обов’язку. Основними видами
господарських зобов’язань є майново-господарські зобов’язання та
організаційно-господарські зобов’язання.

Сторони можуть за взаємною згодою конкретизувати або розширити зміст
господарського зобов’язання в процесі його виконання, якщо законом не
встановлено інше.

б) назвіть принципи підприємницької діяльності

Оскільки підприємницька діяльність є видом господарської діяльності,
остільки й принципи її функціонування невідривно пов’язані з загальними
принципами господарювання. Принципи підприємницької діяльності являють
собою основи правового регулювання відносин, які складаються при її
здійсненні. Інакше кажучи, принципи закріплюють собою сутність правового
регулювання таких відносин. У них не розкривається все багатство
правових форм підприємництва. Вони лише інтегрують ці форми в якесь
абстрактне ціле. За допомогою принципів конструюється їх суть.
Перелічені в коментованій статті принципи загалом віддзеркалюють
сутність механізму правового регулювання відносин, що складаються в
процесі підприємницької діяльності. При цьому кожен з принципів охоплює
одночасно як господарювання на підприємницьких засадах, так і
регулювання його в рамках, встановлених і чітко окреслених законом.
Відповідно до статті 44 Господарського кодексу України, підприємництво
здійснюється на основі:

– вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності;

– самостійного формування підприємцем програми діяльності, вибору
постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення
матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання
яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та послуги
відповідно до закону;

– вільного найму підприємцем працівників;

– комерційного розрахунку та власного комерційного ризику;

– вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після
сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом;

– самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності,
використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій
розсуд.

в) назвіть організаційно-правові форми об’єднань підприємств та дайте їм
визначення

Відповідно до статті 120 Господарського кодексу України, господарські
об’єднання утворюються як асоціації, корпорації, консорціуми, концерни,
інші об’єднання підприємств, передбачені законом.

Асоціація – договірне об’єднання, створене з метою постійної координації
господарської діяльності підприємств, що об’єдналися, шляхом
централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій,
розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних
виробництв на основі об’єднання учасниками фінансових та матеріальних
ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників
асоціації. У статуті асоціації повинно бути зазначено, що вона є
господарською асоціацією. Асоціація не має права втручатися у
господарську діяльність підприємств – учасників асоціації. За рішенням
учасників асоціація може бути уповноважена представляти їх інтереси у
відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями.
Корпорацією визнається договірне об’єднання, створене на основі
поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що
об’єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого
регулювання діяльності кожного з учасників органам управління
корпорації. Консорціум – тимчасове статутне об’єднання підприємств для
досягнення його учасниками певної спільної господарської мети
(реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів
тощо). Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники,
централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а
також кошти, що надходять з інших джерел, в порядку, визначеному його
статутом. У разі досягнення мети його створення консорціум припиняє свою
діяльність. Концерном визнається статутне об’єднання підприємств, а
також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного
або групи учасників об’єднання, з централізацією функцій
науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової,
зовнішньоекономічної та іншої діяльності. Учасники концерну наділяють
його частиною своїх повноважень, у тому числі правом представляти їх
інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та
організаціями. Учасники концерну не можуть бути одночасно учасниками
іншого концерну. Державні і комунальні господарські об’єднання
утворюються переважно у формі корпорації або концерну, незалежно від
найменування об’єднання (комбінат, трест тощо). Ця стаття Кодексу
передбачає низку організаційно-правових форм об’єднань підприємств і дає
визначення таким із них: асоціація, корпорація, консорціум, концерн.
Кодекс передбачає, що інші види об’єднання можуть бути передбачені
законом. За визначенням Кодексу асоціація є договірним об’єднанням, отже
її установчими документами є установчий договір і статут. Основною метою
асоціації є постійна координація господарської діяльності підприємств,
що об’єдналися, яка забезпечується завдяки централізації однієї або
кількох управлінських функцій (функції стратегічного планування тощо),
розвитку спеціалізації і кооперації, організації спільних виробництв для
задоволення потреб учасників. Координація може забезпечуватися
використанням одного або двох із зазначених шляхів, або обох їх у
сукупності. Організація спільних виробництв відбувається на основі
об’єднання учасниками своїх фінансових і матеріальних ресурсів і має за
мету задоволення переважно господарських потреб учасників, а не
отримання прибутку. У статуті асоціації має бути зазначено, що вона є
господарською асоціацією. Це необхідно для відмежування господарських
асоціацій від асоціацій, які створюються у громадській сфері. Асоціація
не має права втручатися у господарську діяльність підприємств —
учасників асоціації. Це слід враховувати при визначенні управлінських
функцій, що централізуються в асоціації: вони не можуть торкатися питань
оперативного управління поточною діяльністю підприємств. За рішенням
учасників асоціація може бути уповноважена представляти їх інтереси у
відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями.

Корпорація також є договірним об’єднанням. До числа установчих
документів корпорації входять установчий договір і статут. Корпорація
створюється на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних
інтересів, на відміну від асоціації, де відбувається координація лише
виробничої діяльності. В об’єднанні підприємств даної
організаційно-правової форми відбувається незначна централізація
повноважень регулювання діяльності учасників. Підприємства делегують
органам управління корпорації окремі повноваження централізованого
регулювання діяльності кожного з учасників, що закріплюється в
установчих документах корпорації. Корпорація має право втручатися в
господарську діяльність підприємств-учасників лише в межах делегованих
їй повноважень. Консорціум визнається статутним об’єднанням підприємств,
що діє на основі статуту, в якому відображаються всі особливості
правового статусу консорціуму. Статут має бути підписаний уповноваженими
представниками всіх підприємств, що входять до складу об’єднання.
Консорціум є тимчасовим об’єднанням, що створюється для досягнення його
учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових
програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум
використовує кошти, якими його наділяють учасники, може використовувати
централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а
також кошти, що надходять з інших джерел, в порядку, визначеному його
статутом. У разі досягнення мети його створення консорціум припиняє свою
діяльність: ліквідується або реорганізується в інший вид об’єднання
підприємств.

Концерн також визнається статутним об’єднанням підприємств, яке діє на
основі статуту об’єднання, де відображаються всі особливості його
правового статусу. До складу концерну входять підприємства, а також інші
організації (наукові, проектно-конструкторські тощо), які об’єднують
свою діяльність на основі фінансової залежності від одного або групи
учасників об’єднання. Суб’єкти господарювання, пов’язані відносинами
фінансової залежності, укладають між собою установчий договір про
створення концерну з метою централізації їх діяльності. Без такого
договору асоційовані підприємства, пов’язані відносинами економічної
залежності, не можуть визнаватися концерном. Документальним оформленням
установчого договору про створення концерну є статут. Статут є єдиним
установчим документом, в якому відображаються всі особливості правового
статусу концерну: як ті, що передбачені законодавством, так і ті, що
встановлені в договірному порядку. У концерні відбувається значна
централізація функцій. Централізуються функції науково-технічного і
виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та
іншої діяльності. Учасники концерну наділяють його частиною своїх
повноважень, у тому числі правом представляти їх інтереси у відносинах з
органами влади, іншими підприємствами і організаціями. Кодекс
передбачає, що учасники концерну не можуть бути одночасно учасниками
іншого концерну. Право входити до складу об’єднань інших
організаційно-правових форм не обмежується. 6. Кодекс передбачає, що
державні і комунальні господарські об’єднання утворюються переважно у
формі корпорації або концерну. Можуть використовуватися також інші
організаційно-правові форми об’єднань підприємств (асоціація,
консорціум, інші організаційно-правові форми, передбачені законом, у
тому числі промислово-фінансові групи). Державні корпорації, концерни
тощо створюються з урахуванням особливостей створення державних
господарських об’єднань, передбачених частинами 4 та 5 статті 119 цього
Кодексу.

Такі економічні терміни, як «комбінат», «трест», «синдикат»,
«залізниця», «пароплавство» тощо, які використовуються у найменуванні
об’єднання, не позначають організаційно-правових форм об’єднання. Стаття
127 цього Кодексу передбачає, що законом можуть визначатися й інші форми
об’єднання інтересів підприємств (союзи, спілки, асоціації підприємців
тощо), не передбачені у коментованій статті.

г) що відповідно до законодавства визнається антиконкурентними
узгодженими діями суб’єктів господарювання?

Ві??і?о ? ??? 6 З??у У??? “П? ??? ???і?? ?????ї” а?и??????и ?????и ?я? є
????і ?ї, я? ???? ? ??? ????и ? ?????я, ???ня ? ????я ?????ї. А????????
?????и ?я?, ???а, ??аю?ся ????і ?ї, я? ??ую?ся:

1) ?????ня ?н ? і?? ?? ????я ?о ??і??ї ???в;

2) ????я ?????а, ??ів ???в, ??і?-????і??о ???ку, і????й ?о ?????ня ???лю
?д ??;

3) ???і? ??ів ? ??? ????ня ? ??????? ????м, ?????? ???в, ?ся?м їх ??і??ї
? ????я, ? ??м ???ців, ???ів ?о ????ів ? ? і??и ????;

4) ?????я ?????в ??ів, ??і?ів, ????в, ???ів;

5) ???ня з ??у ?о ????я ???у ? ??к (??д з ??у) і?? ?б’є?ів ????ю??я,
???ів, ????в;

6) ?????ня ??? ?? ? ?????? ?? з і??и ?б’є??и ????ю??я, ? ???ь ???іх у
????е ????е в ?????ї;

7) ????я ?? ? ??и ??ня?я і??и ?б’є??и ????ю??я ????? ??в’я??, я? ? ??м
?і?? ?о ?і?о з ????и ? і?и? ???и ??ая? в ???є???ій ?я???і ? ??ую?ся ????
?х ??;

8) ??є?? ????я ??????????? і?? ?б’є?ів ????ю??я ? ??у ?з ?’є??? ?????х ?
? ???.

А???????? ?????и ?я? ????ся ??ж ???ня ?б’є??и ????ю??я ??? ?й (??ія???і)
? ??у ???, я? ??в?и ? ??? ????и ? ?????я, ???ня ? ????я ????ції у ??,
я?о ??із ???ії ? ??у ??? ????? ?я?і?ь ?’є???х ??? ?я ???ня ??х ?й
(??ія???і).

В???я ???????? ????? ?й ???няє?ся і тя?е ? ?бою ???і????ь ?і?о з ???м.
О??, ? ???а ???????і ????і ?ї, ?е ??? ? і?? ????в ?х ?й ???і?? ???м?а ?о
? А??????? ???т У??? ? ?? ??????е ??і??я ? ??? і????ю, я? ?є ??є? ???ня
?я ??ня?я ??ння у ???, ?і?няє?ся ?д ???і????і ? ???ня ?????е??х ?????
?й, ?????? ???ю 52 З??у У??? “П? ??? ???і?? ?????ї”. О??и А???????о ????
У??? ? ???? ??????о ????ня в і???? ??????я ??? ?о ????я ??????а ?о ???
???і?? ?????ї ????ують ??і??і?і?ь і????ї ?о ??у. Не ?? ?? ?і??? ?д
???і????і ??а, ????а у ?й ???і, я?о ??:

– ? ??а ????? ???в ???? ????ня ?ю ???????? ????? ?й ??я ?????ня ?о ?х
А???????у ???? У???;

– ?? і????? ? ??????а ?????о ????????и ?г???? ?я?;

– ? ??? ?іх ???в ?о і????ї ???? ???ня ?ю ????я, ?о я? їй ?? ??? ? я? ??
??а ??????о ????.

2. Доповніть наступні твердження, добравши правильний варіант:

“Підприємство як суб’єкт господарювання у своєму складі:

а) має не більше двох юридичних осіб;

б) має необмежену кількість юридичних осіб;

в) має тільки господарські товариства;

г) не має інших юридичних осіб.

Відповідь (г)

Відповідно до статті 62 Господарського кодексу України, підприємство –
це самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом
державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими
суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом
систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної,
іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та
іншими законами. Підприємства можуть створюватись як для здійснення
підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.
Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту.
Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та
ідентифікаційним кодом. Підприємство не має у своєму складі інших
юридичних осіб.

“Поняття “господарська діяльність” відносно поняття підприємницька
діяльність” є:

а) більш широким;

б) рівнозначним;

в) більш вузьким;

г) тотожним”.

Відповідь (а)

Співвідносяться поняття “підприємницька діяльність” і “господарська
діяльність”, тобто як часткове із цілим. Відповідно до статті 3
Господарського кодексу України, під господарською діяльністю у цьому
Кодексі розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері
суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію
продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що
мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для
досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання
прибутку, є підприємництвом, а суб’єкти підприємництва – підприємцями.
Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку
(некомерційна господарська діяльність). Відповідно до статті 42
Господарського кодексу України Підприємництво – це самостійна,
ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що
здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення
економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Список використаної літератури:

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. №436-ІV.

2. Закон України “Про захист економічної конкуренції” вiд 11.01.2001 №
2210-III.

3. Булгакова І.В. Господарське право України: Навч. посіб. / Академія
адвокатури України. — К. : Прецедент, 2006. — 347с.

4. Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове
становище. — К. : Знання, 1998. — 308с.

5. Галянтич М.К., Грудницька С.М., Міхатуліна О.М., Можаровська Н. О.,
Юлдашев О. Х. Господарське право України: Підруч. для студ. вищ. навч.
закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП,
2005. — 424с.

6. Підприємницьке право: Навч. посібник / Ніколаєва Л.В., Старцев О.В.,
Пальчук П.М., Іваненко Л.М. – Київ: Істина, 2001. – с.152.

7. Підприємницьке право України / За ред. Шишки Р.Б. – Харків: Еспада,
2000. – с.81.

8. Щербіна В.С. Господарське право України: Навч. посібник. 3-є вид.,
перероб. і доп. Ї К.: Юрінком Інтер, 2002.- 392с.

9. Галянтич Микола Костянтинович, Грудницька Світлана Миколаївна,
Міхатуліна Олена Миколаївна, Можаровська Н.О., Юлдашев О.Х. Господарське
право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Міжрегіональна
академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2005. — 424с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019