13

Контрольна робота

з дисципліни: Правова статистика

Завдання

1. Визначте методи та етапи статистичного дослідження.

2. До якого виду статистичного спостереження слід віднести: а) облік
вчинених злочинів у районі протягом доби; б) облік осіб, яких притягнуто
до відповідальності за адміністративні правопорушення протягом року.

3.1. В статистичних картках на підсудних були зазначені такі дані про
строк позбавлення волі 1, 3, 3, 3, 1, 5, 1, 1, 2, 5, 7, 5, 2, 2, 1, 4,
5, 4, 1, 2, 1, 1, 7, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1,2. На підставі
наведених даних провести групування засуджених залежно від строку
позбавлення волі, побудувавши дискретний ряд розподілу. Визначити
медіану та моду ряду. Середній строк позбавлення волі. Долю кожної групи
засуджених.

3.2. Підготувати проект програми статистичного спостереження для
визначення динаміки крадіжок м. Суми за 1991-2006 р. Складіть проект
статистичного формуляра.

Зміст

Завдання

1. Визначте методи та етапи статистичного дослідження

2. До якого виду статистичного спостереження слід віднести: а) облік
вчинених злочинів у районі протягом доби; б) облік осіб, яких притягнуто
до відповідальності за адміністративні правопорушення протягом року

3. Практичне завдання

Список літератури

1. Визначте методи та етапи статистичного дослідження

Статистична методологія — це комплекс спеціальних методів, прийомів,
засобів дослідження. Вона ґрунтується на загальнофілософських принципах.
Спираючись на філософські категорії випадковості і необхідності,
кількості і якості, взаємозв’язків і розвитку правових явищ, правова
статистика використовує методи теорії статистики і розробляє свої для
вивчення злочинності, правопорушень, цивільно-правових спорів і
пов’язаних з ними соціальних явищ і процесів.

Методологічною основою статистики є:

1) теорія пізнання, яка визначає наукові підходи до вивчення явищ
природи і суспільства;

2) діалектична логіка, загальнонаукові прийоми синтезу і аналізу;

3) системний підхід;

4) основи економічної теорії;

5) специфічні, властиві лише статистиці, методи (статистичне групування,
зведення і групування, середні, узагальнюючі і аналітичні показники,
індекси, вибірковий метод, балансовий метод, регресійно-кореляційний
метод і т.д.).

Зміст статистики, як теоретичної дисципліни, визначається предметом
дослідження.

Статистика вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ у
нерозривному зв’язку з їхньою якісною стороною, досліджує числове
вираження закономірностей суспільного розвитку в конкретних умовах місця
і часу.

Потребує пояснення визначення предмета статистики.

1. Кількісна сторона характеризує розміри, обсяги, кількісні
співвідношення, темпи розвитку, поширення, повторюваність у часі й у
просторі об’єктивно існуючих явищ і процесів. Це одна із головних ознак
предмета статистики.

2. Статистика вивчає масові суспільні явища і процеси, тому що
статистичні закономірності виявляються тільки при вивченні великого
числа одиниць сукупності (закон великих чисел), тобто статистична
сукупність має бути репрезентативною.

Статистична сукупність — велика кількість окремих явищ, елементів,
об’єднаних єдиною якісною основою, умовами розвитку, загальною ознакою
(населення країни, кількість підприємств, судів тощо).

Кожне явище, елемент сукупності називається одиницею сукупності (кожна
людина, підприємство, суд та ін).

Статистична закономірність — повторюваність, послідовність, порядок у
явищах. Виявляється тільки при вивченні великого числа одиниць
сукупності.

Статистичний показник — поняття, категорія, за допомогою якої статистика
виражає розмір досліджуваних явищ та існуючі між ними відношення,
зв’язки.

Ці показники завжди вказують на те, до якого місця і часу належать
явища, у яких одиницях вони виражені.

Статистичні показники пов’язані між собою в систему статистичних
показників (населення, валовий внутрішній продукт тощо).

Методологічною базою статистики є діалектика. Такий методологічний
підхід зумовлює вивчення суспільних явищ не відокремлено, а у
взаємозв’язку і взаємозумовленості, у динаміці.

Методи статистичних досліджень — це сукупність прийомів і засобів, що
використовуються для збирання, обробки та аналізу інформації.

До основних методів належать: метод масових спостережень, групувань,
відносних, середніх величин, графічний, індексний, кореляційний,
балансовий.

Методи статистики пов’язані з етапами статистичного дослідження:
статистичне спостереження; зведення та групування даних спостереження;
обчислення узагальнюючих показників та їх аналіз.

Щоб правильно і своєчасно впливати на процеси, що відбуваються в
суспільстві, потрібно мати об’єктивну і вичерпну інформацію про розвиток
і тенденції цих процесів. Це можливо тільки при побудові у країні
надійної системи обліку.

Державний облік — планомірно організована система реєстрації,
підрахунку, систематизації, контролю суспільних явищ і процесів.

Облік є головним джерелом інформації. Єдина система обліку складається з
трьох його видів.

Оперативний (первинний) облік являє собою реєстрацію окремих фактів у
момент їх здійснення або відразу після цього.

Бухгалтерський — неперервний, суцільний документальний облік
господарських засобів і джерел їх утворення у грошовому вираженні. Метою
є виявлення фінансових результатів роботи.

Статистичний облік — це реєстрація фактів і явищ соціально-економічного
життя за затвердженими формами звітності в масштабі держави або окремих
територій чи галузей. Це всеосяжний, всебічний облік. Його базою є
оперативний та бухгалтерський облік.

Статистика — багатогалузева наука. Вона складається з окремих розділів,
або галузей.

Структура статистичної науки:

• теорія статистики розробляє категорії статистики, загальні методи і
засоби статистичного аналізу, теоретична база всієї статистичної науки і
практики;

• економічна статистика вивчає економічні явища і процеси, розробляє
систему економічних показників та методів вивчення економіки країни,
регіону як одного цілого;

• галузеві статистики розробляють методи обчислення показників, що
відображають особливості окремих галузей;

• соціальна статистика вивчає умови і характер праці, рівень життя,
прибутки населення, споживання ним матеріальних благ і послуг. До
соціальної статистики відноситься і правова статистика. Керує всією
статистичною роботою в масштабах країни Державний комітет статистики
України, у масштабах кожної області, міст Києва і Севастополя,
Автономної Республіки Крим — статистичні управління відповідного рівня.

Існує і відомча статистика. Сфера її діяльності визначається
міністерствами і відомствами самостійно за узгодженням з органами
державної статистики.

Будь-яке статистичне дослідження має 4 етапи:

1) статистичне спостереження — збір даних шляхом первинного (вимірення,
опитування, підрахування) або вторинного збору;

2) зведення і групування даних та результатів спостережень;

3) узагальнюючі показники (можуть бути абсолютні, середні і відносні);

4) аналіз.

Всі ці чотири етапи об’єднуються єдиним — метою дослідження.

Функції статистики:

1) пізнавальна функція — статистика вивчає кількісне співвідношення і
взаємозв’язки, встановлює закономірності розвитку;

2) контрольно-організаційна функція;

3) керуюча функція — на основі наявних даних проводиться планування і
керування.

Будь-яке статистичне дослідження у правоохоронних чи інших органах
послідовно проходить кілька етапів. Перший етап — систематичне збирання
первинних статистичних даних переважно шляхом реєстрації фактів про
виникнення правопорушень, їх розслідування і розгляд у суді. Другий етап
передбачає систематизацію та групування зібраних на першому етапі
статистичних матеріалів, їх узагальнення у формі абсолютних, відносних і
середніх правових показників. Третій етап дає змогу здійснювати
всебічний статистичний аналіз варіації правових ознак, їхньої динаміки,
взаємозв’язків між правовими показниками. Ці етапи тісно пов’язані між
собою метою дослідження. На кожному з них застосовуються специфічні
статистичні методи, за допомогою яких вдається діставати глибоку
всебічну оцінку правових явищ і процесів.

Так, на першому етапі застосовується метод масового статистичного
спостереження, який ґрунтується на законі великих чисел. Суть цього
закону полягає в тому, що статистичні закономірності формуються і чітко
виявляються лише в масовому процесі за достатньо великої кількості
елементів сукупності. Згідно з цим законом можна переходити від
випадкового і одиничного до усталеного і масового. Сукупність випадкових
причин породжує наслідок, незалежний від випадку, чим установлюється
закономірність, не помітна за малої кількості спостережень. Структура і
динаміка злочинності, її причини, мотиви злочинної поведінки,
ефективність правоохоронних заходів, результати діяльності
правоохоронних органів можуть бути правильно відображені і оцінені лише
на основі закону великих чисел. Наприклад, розглядаючи розподіл
злочинців за віком у динаміці, можна встановити, що злочинність в
Україні молодшає.

На другому етапі використовується метод статистичного зведення і
групування, який дає змогу утворити якісно однорідні групи, категорії,
види правових явищ, елементів сукупності, подій. Наприклад, сукупність
зареєстрованих злочинів можна згрупувати за видом, за об’єктом посягань,
за місцем скоєння, за мотивом. Сукупність засуджених за скоєння злочинів
— за статтю, за віком, за соціальним станом, за наявністю минулої
судимості, за рецидивом. Тобто зведення і групування допомагає
встановлювати структуру правових явищ, їхню схожість і відмінності за
істотними правовими ознаками. На цьому самому етапі для характеристики
типових груп застосовуються методи відносних показників і середніх
величин.

Останній етап характеризується застосуванням для всебічного
кількісно-якісного аналізу масових правових явищ і процесів методів
вивчення варіації правових ознак, використанням показників динаміки і
індексів, встановленням тенденції і прогнозуванням розвитку, виявленням
узаємозв’язків і взаємозалежностей між правовими та іншими соціальними
ознаками. Для подання результатів аналізу широко використовується
табличний і графічний методи. На цьому самому етапі формуються науково
обґрунтовані висновки, спрямовані на розробку заходів та прийняття
ефективних управлінських рішень.

2. До якого виду статистичного спостереження слід віднести: а) облік
вчинених злочинів у районі протягом доби; б) облік осіб, яких притягнуто
до відповідальності за адміністративні правопорушення протягом року

Види спостереження розрізняють за двома критеріями: ступенем охоплення
одиниць і часом реєстрації даних.

За ступенем охоплення спостереження бувають: суцільними та несуцільними.

Суцільні спостереження — обстеження, під час яких реєструються всі без
винятку одиниці сукупності. До цього виду належать обстеження у формі
звітності, розрахованої на певних суб’єктів діяльності, а також
більшість переписів.

Несуцільні спостереження — обстеження, під час яких реєструються не всі
одиниці сукупності, а лише їх певна частина. Серед таких обстежень
виокремлюють вибіркове, основного масиву, монографічне, анкетне,
моніторинг.

Вибіркове спостереження — це обстеження, під час якого реєструється
певна частина одиниць сукупності, дібрана у випадковому порядку.

Обстеження основного масиву — це обстеження переважної частини одиниць
сукупності, що відіграють визначальну роль у характеристиці об’єкта
спостереження.

Монографічне обстеження — це детальне обстеження окремих типових одиниць
сукупності з метою їх досконалого вивчення.

Анкетне спостереження — це обстеження певної частини одиниць сукупності
внаслідок неповного повернення від респондентів заповнених реєстраційних
формулярів (анкет).

Моніторинг — це спеціально організоване систематичне спостереження за
станом певного середовища.

Спостереження за часом реєстрації фактів поділяються на поточне,
періодичне та одноразове.

Поточне спостереження — це систематична реєстрація фактів щодо явищ у
міру їх виникнення або збирання фактів щодо безперервного процесу.
Безперервними є кримінально-, цивільно-, адміністративно-правові
процеси.

Періодичне спостереження проводиться через певні (як правило, однакові)
проміжки часу.

Одноразове спостереження проводиться в міру виникнення потреби в
дослідженні правового явища чи процесу. Наприклад, обстеження думки
населення стосовно оцінки роботи правоохоронних органів.

а) облік вчинених злочинів у районі протягом доби, цей вид статистичного
спостереження слід віднести до суцільного спостереження, за часом
поточне.

б) облік осіб, яких притягнуто до відповідальності за адміністративні
правопорушення протягом року цей вид статистичного спостереження слід
віднести. до суцільного спостереження за часом поточне.

3. Практичне завдання

3.1. В статистичних картках на підсудних були зазначені такі дані про
строк позбавлення волі 1, 3, 3, 3, 1, 5, 1, 1, 2, 5, 7, 5, 2, 2, 1, 4,
5, 4, 1, 2, 1, 1, 7, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1,2. На підставі
наведених даних провести групування засуджених залежно від строку
позбавлення волі, побудувавши дискретний ряд розподілу. Визначити
медіану та моду ряду. Середній строк позбавлення волі. Долю кожної групи
засуджених

Рішення:

Всього підсудних — 36 чоловік.

Таблиця 1 — Розподіл засуджених залежно від строку позбавлення волі

Строк позбавлення волі, роківПоказникиКількість засуджених, чол. % до
підсумку1925,02616,73822,24719,45411,1600,0725,6Разом36100,0

У загальній кількості засуджених найбільшу частку становила група
засуджених з найкоротшим строком позбавлення волі на 1 рік (25,0%), далі
групи розподілилися наступним чином: зі строками позбавлення волі на 3
роки (22,2%), на 4 роки (19,4%), на 2 роки (16,7%), на 5 років (11,1%),
на 7 років (5,6%).

Групування засуджених за строком позбавлення волі відображає карну
практику суду залежно від ступеня тяжкості скоєного злочину. Статистичні
дані, що наведені в таблиці 1, відображають загальну тенденцію зменшення
частки засуджених в залежності від ступеню тяжкості скоєного злочину —
на злочини невеликої тяжкості припадає 41,7% загальної кількості
засуджених.

Модою М0 називається значення правової ознаки, яке найчастіше
повторюється в упорядкованій сукупності правових явищ.

Модою у правовій статистиці називають значення ознаки (варіанта), яка
часто зустрічається в досліджуваній сукупності (Мо). У дискретному ряду
розподілу модою буде варіанта, що має найбільшу частоту.

Отже, мода дорівнює М (х0) = 1 рік.

Медіана Ме — це значення правової ознаки, яке поділяє упорядковану
сукупність правових явищ на дві рівні частини.

Побудуємо кумулятивну кількість засуджених

Таблиця 2 — Розподіл засуджених залежно від строку позбавлення волі

Строк позбавлення волі, роківПоказникиКількість засуджених, чол.
Кумулятивна кількість засуджених, чол.
199261538234730543460347236Разом3636

У дискретному ряду розподілу медіаною буде значення правової ознаки,
кумулятивна частота або частка якого перевищує порядковий номер середини
сукупності правових явищ.

Кількість засуджених (n = 36) парна, тому номери середини становитимуть:

picscalex1000100090000034f01000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02e00380091200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b9ffffff40090000990300000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002cd0405000000
1302000269061c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577b80966bc040000002d0101000800
0000320a6002c90702000000313808000000320a8d03410501000000323808000000320a
6d01db040200000033361c000000fb0280fe000000000000900100000002000200105379
6d626f6c0000f90a0aa940f11200d89ff377e19ff3772020f577b80966bc040000002d01
020004000000f001010008000000320a6002cb06010000003d3608000000320a60029f03
010000003d361c000000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577b80966bc040000002d0101000400
0000f001020008000000320ac002bb020100000065361c000000fb0280fe000000000000
9001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020
f577b80966bc040000002d01020004000000f001010008000000320a60024c0002000000
4e4d0a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d00bcb80966bc00000a0021008a01000000000100
00005cf31200040000002d01010004000000f0010200030000000000 і
picscalex980100090000035f01000003001c00000000000500000009020000000005000
000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b0200000
000050000000c02e003600b1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffffb
9ffffff200b0000990300000b00000026060f000c004d617468547970650000c00008000
000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002cd04050000001
302000269061c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204
e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577800866d3040000002d01010008000
000320a6002a50902000000313908000000320a6002b50701000000313908000000320a8
d03410501000000323908000000320a6d01db040200000033361c000000fb0280fe00000
00000009001000000020002001053796d626f6c0000b8090ab640f11200d89ff377e19ff
3772020f577800866d3040000002d01020004000000f001010008000000320a6002a7080
10000003d3608000000320a6002be06010000002b3608000000320a60029f03010000003
d361c000000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e6577205
26f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577800866d3040000002d01010004000000f0010
20008000000320ac002bb020100000065361c000000fb0280fe000000000000900101000
0000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f57780086
6d3040000002d01020004000000f001010008000000320a60024c00020000004e4d0a000
00026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc0200000
0cc0102022253797374656d00d3800866d300000a0021008a0100000000010000005cf31
200040000002d01010004000000f0010200030000000000.

Ці порядкові номери входять до кумулятивної частоти 23, якій відповідає
строк позбавлення волі 3 роки, а отже,
picscalex1190100090000032101000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c024002a0041200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffff60040000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00d89ff377e19ff3772020f577360b6600040000002d01000008000000320a8001ac03
0100000033791c000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c
0000f8090a0240f11200d89ff377e19ff3772020f577360b6600040000002d0101000400
0000f001000008000000320a80018a02010000003d791c000000fb0220ff000000000000
9001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020
f577360b6600040000002d01000004000000f001010008000000320ae001a60101000000
65791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720
526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f577360b6600040000002d01010004000000f001
000008000000320a80014000010000004d790a00000026060f000a00ffffffff01000000
00001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000360b
660000000a0021008a0100000000000000005cf31200040000002d01000004000000f001
0100030000000000.

Знайдемо середній строк позбавлення волі по формулі

picscalex1000100090000032902000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02000600081200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b6ffffffc0070000b60500000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d010000050000001402ec02400005000000
1302ec02b301050000001402200445030500000013022004af071c000000fb0280fe0000
000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e008f49f5779849
f5770100000000003000040000002d01010008000000320aab051d05010000006e790800
0000320a7b026c06010000006e791c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e008f49f5779849f57701000000000030000400
00002d01020004000000f001010008000000320a7b02320501000000f57908000000320a
80044c0001000000f5791c000000fb0220ff000000000000900101000000040200105469
6d6573204e657720526f6d616e008f49f5779849f5770100000000003000040000002d01
010004000000f001020008000000320af500ef03010000006b7908000000320ae9039b03
01000000697908000000320adb022a070100000069791c000000fb0220ff000000000000
9001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e008f49f5779849f5770100
000000003000040000002d01020004000000f001010008000000320adb02de0501000000
b37908000000320ae004050101000000c2791c000000fb02c0fd00000000000090010000
00020002001053796d626f6c0077400000008b050a218f49f5779849f577010000000000
3000040000002d01010004000000f001020008000000320ad3025c0301000000e5791c00
0000fb0220ff0000000000009001000000020002001053796d626f6c007740000000e406
0a1c8f49f5779849f5770100000000003000040000002d01020004000000f00101000800
0000320ae903e803010000003d791c000000fb0280fe0000000000009001000000020002
001053796d626f6c0077400000008b050a228f49f5779849f57701000000000030000400
00002d01010004000000f001020008000000320a80041602010000003d791c000000fb02
20ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e008f49
f5779849f5770100000000003000040000002d01020004000000f001010008000000320a
e903540401000000317908000000320acf01ed05010000002a7908000000320ad4030701
010000002a790a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0000000400000000000100
00000100000000003000040000002d01010004000000f0010200030000000000

picscalex1000100090000038902000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02e00340261200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b9ffffff00260000990300000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d010000050000001402c700400005000000
1302c700ae0105000000140200023e0305000000130200021a1a0500000014020002aa1b
0500000013020002ee1d1c000000fb0280fe000000000000900100000000040200105469
6d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5778409660b040000002d01
010008000000320a6002462501000000307908000000320a6002e624010000002c790800
0000320a6002382401000000337909000000320a60028c20030000003937326508000000
320a60023220010000002c3708000000320a6002781f01000000323708000000320a8d03
0c1c02000000333609000000320a6d019a1b030000003130376508000000320a8d03ec0d
02000000333608000000320a6d014c1901000000323608000000320a6d014c1701000000
373608000000320a6d012e1501000000343608000000320a6d013a130100000035360800
0000320a6d011c1101000000373608000000320a6d01280f01000000343608000000320a
6d010a0d01000000383608000000320a6d012e0b01000000333608000000320a6d011609
01000000363608000000320a6d01220701000000323608000000320a6d01fe0401000000
393608000000320a6d012e030100000031361c000000fb0220ff00000000000090010000
00000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5778409
660b040000002d01020004000000f001010008000000320ab4010401010000002a361c00
0000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00007e050a71a0f1
1200d89ff377e19ff3772020f5778409660b040000002d01010004000000f00102000800
0000320a60021c2301000000bb3608000000320a6002501e010000003d3608000000320a
60027c1a010000003d3608000000320a6d013d1801000000b43608000000320a6d013116
010000002b3608000000320a6d011f1401000000b43608000000320a6d01251201000000
2b3608000000320a6d01131001000000b43608000000320a6d01070e010000002b360800
0000320a6d010d0c01000000b43608000000320a6d01190a010000002b3608000000320a
6d010d0801000000b43608000000320a6d010106010000002b3608000000320a6d01fb03
01000000b43608000000320a60021002010000003d361c000000fb0220ff000000000000
9001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d89ff377e19ff3772020
f5778409660b040000002d01020004000000f001010008000000320ac002020101000000
c2361c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720
526f6d616e00d89ff377e19ff3772020f5778409660b040000002d01010004000000f001
020008000000320a60024c0001000000f5360a00000026060f000a00ffffffff01000000
00001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000b8409
660b00000a0021008a010000000002000000bcf31200040000002d01020004000000f001
0100030000000000

Середній строк позбавлення волі 3 роки.

Доля кожної групи засуджених відображена в таблиці 1.

3.2. Підготувати проект програми статистичного спостереження для
визначення динаміки крадіжок м. Суми за 1991-2008 р. Складіть проект
статистичного формуляра

Після визначення носіїв ознак і джерел інформації складається програма
спостереження. Програма спостереження — перелік запитань, на які
потрібно отримати відповіді в результаті спостереження. Зміст і
кількість запитань формують згідно з метою спостереження та реальними
можливостями його проведення. Складається такий перелік запитань, який
за мінімуму залучених даних дає максимум інформації.

До програми спостереження включають і розробку статистичного
інструментарію, який є набором статистичних формулярів, а також
інструкцій і роз’яснень щодо проведення статистичного спостереження,
реєстрації даних.

Статистичний формуляр — обліковий документ єдиного зразка, що містить
адресну характеристику об’єкта спостереження та статистичні дані про
нього. Статистичними формулярами є звіти, переписні та опитувальні
листки, бланки документів, анкети. Складаючи формуляри, враховують не
лише зміст ознак, а й можливість їх статистичної обробки. Деякі
формуляри містять також короткі роз’яснення щодо їх заповнення. До інших
додається інструкція як окремий документ, де роз’яснюється порядок
реєстрації даних, зміст окремих питань або відповідей.

Неодмінною умовою програм спостереження є наступність їхнього змісту,
одиниць спостереження, методик обчислення. Це потрібно для порівняння
результатів спостереження в часі та просторі.

Важливим питанням підготовки статистичного спостереження є забезпечення
точності даних реєстрації. Точність результатів досягається, з одного
боку, відповідною системою контролю, а з другого — ретельно
відпрацьованим механізмом збирання даних і практичним досвідом у цій
роботі. Такий досвід формується під час пробних, так званих пілотних
обстежень невеликих за обсягом, що мають на меті випробувати, уточнити
програму спостереження, підвищити якість розробки організаційних питань.

Таблиця 3

Програма статистичного спостереження динаміки кількості крадіжок,
зареєстрованих у м. Суми за період 1991-2006 р.

Показник кількості крадіжок1991…2008подія, одиницьвідхилення, %подія,
одиницьвідхилення, %подія, одиницьвідхилення, %Авто

У тому числі:

приватне

підприємствКвартирніОфісніВ громадському транспортіНа залізничному
транспортіНа міських ринкахКрадіжки з розбійним нападом

Таблиця 4

Проект статистичного формуляра динаміки кількості крадіжок,
зареєстрованих у м. Суми за період 1991-2008 р.

РікКількість крадіжокАбсолютний прирістТемп зростання,%Темп
приросту,%Абсолютне значення

1%
приростуЛанцю-говийбазиснийЛанцю-говийбазиснийЛанцю-говийБазис-ний199119
92…2008

Список літератури

1. Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум:. — К.: Знання,
2007. — 325 c.

2. Закон України Про внесення змін до Закону України «Про державну
статистику» від 13 липня 2000 року № 1922-III // Відомості Верховної
Ради України. — 2000. — № 43. — Ст.362.

3. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Підручник: Навчальне
видання. — Х.: Право, 2004. — 304 c.

4. Камлик М.І. Правова статистика: Навчальний посібник: Навчальне
видання. — К.: Атіка, 2006. — 240 c.

5. Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Правова статистика: Навчальний посібник:
Навчальне видання. — Хмельницький: Поділля, 2006. — 240 c.

6. Лунеев В.В. Юридическая статистика: Учебник: Навчальне видання. — М.:
Юристъ, 2007. — 400 c.

7. Пальян З.О. Демографічна статистика: Навч. — метод. посібник для
самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 132 с.

8. Чернадчук В.Д. Правовая статистика: Конспект лекций: Навчальне
видання. — К.: МАУП, 2008. — 72 c.

Похожие записи