Новий німецький правопис

З 1 серпня 1998 року запроваджено новий правопис, який полегшує вивчення
орфографії німецької мови. Старий буде існувати паралельно з новим до
2005 року. В основу реформи правопису покладено два принципи: принцип
незмінності слова (blau — verblauen, а не verbleuen) та принцип аналогії
(Auto fahren ( Rad fahren, a не radfahren).

У німецький правопис внесено такі зміни:

І. ss замінено на ss у словах після короткого наголошеного голосного.

Писалося Fluss — тепер Fluss; Fass — Fass; Adressbuch — Adressbuch;
aufgepasst — aufgepasst; Bass — Bass; gefasst — gefasst; Kongress —
Kongress; krass — krass; Pass — Pass; Prozess — Prozess; Russland —
Russland; unvergesslich — unvergesslich; ein bisschen — ein bisschen;
ich muss, du musst, er muss, ihr muesst — ich muss, du musst, er muss,
ihr muesst; ich esse, du isst, er isst, ihr esst — ich esse, du isst, er
isst, ihr esst.

Замість dass тепер пишеться dass.

ss залишається тепер тільки у двох випадках:

а) після довгого голосного: gross, Gruss, gruessen, bloss, Strasse,
Fuss, Fussball, Mass, Griess, spiessen, fliessen (floss), schiessen
(schoss), sassen, assen, liessen (lassen);

б) після дифтонгів (подвоєного голосного): ausser, aeussern, Aeusserste,
beissen, heissen, Fleiss, Strauss, weiss (wissen), das Weisse Haus (in
Washington);

2. Велика кількість окремих слів уподібнюється за так званим кореневим
принципом (аналогії). Слово die Nummer пишеться з двома m, а дієслово
numerieren писалося з одним m, тепер буде писатися з двома m —
nummerieren.

die Hand — behende — тепер behaende (проворний);

die Stange — die Stengel die Staengel (стебло);

der Platz — plazieren (placieren) — platzieren (приміщати, поставити).

3. Якщо слово складається з двох і більше слів, то їх написання не
змінюється, тому тепер складні слова при збігу букв пишуться з трьома, а
не з двома буквами.

Bett und Tuch = Betttuch

Fluss und Sand = Flusssand

Schiff und Fahrt = Schiff fahrt

Kaffee und Ernte = Kaffeeernte selbst + staendig = selbststaendig (але
також може писатися selbstaendig).

Хто хоче уникнути такого незвичного написання, то може писати через
дефіс: Tee-Ecke, Zoo-Orchester, Bett-Tuch. Але незмінними залишаються
такі слова: dennoch, Drittel, Mittag.

4. Деякі слова іншомовного походження, які вже вкорінилися в німецькій
мові, можна писати так, як вони звучать, наприклад: Portmonee. Тепер
можна писати:

Geographie або Geografie; Mikrophon або Mikrofon; Spaghetti або
Spagetti; Delphin або Delfin; potentiell або potenziell; Necessaire або
Nessesaer.

Але наступні слова не підлягають зміні: Philosophie, Physik, physisch,
Apothke, Strophe, Diskothek, Leichtathletik, Mathematik, Theater u.a.

5. Окремо пишуться слова:

kennenlernen — kennen lernen; sitzenbleiben — sitzen bleiben;

Spazierengehen — spazieren gehen; verlorengehen — verloren gehen;
aufeinanderfolgen — aufeinander folgen; auseinanderschreiben —
auseinander schreiben: gegeneinanderschlagen — gegeneinander schlagen;
vorwaertsgehen — vorwaerts gehen; geradesitzen — gerade sitzen;
leicht/schwerfallen — leicht fallen, schwer fallen; gutgehen — gut
gehen; bekanntmachen-bekannt machen;soviel-so viel; wieviel-wie
viel;zuviel-zu viel; allzugern — allzu gern.

За зразком: Auto fahren, Klavier spielen radfahren — Rad fahren;
eislaufen — Eis laufen; haltmachen — Halt machen u.a.

За зразком: fertig sein, zufrieden sein ansein — an sein; aufsein — auf
sein; beisammensein — beisammen sein u.a

Але не змінюються: fernsehen, feststellen, freihalten, teilnehmen,
stattfinden u.a.

6. З великої букви пишуться слова:

in/auf deutsch — in/auf Deutsch; heute abend — heute Abend; am Mittwoch
vormittag — am Mittwoch Vormittag; recht haben Recht haben; angst und
bange haben — Angst und Bange haben; Alma mater -Alma Mater; alt und
jung — Alt und Jung; aus alt mach neu — aus Alt mach Neu; der wievielte
— der Wievielte.

7. З малої букви пишуться слова

um Viertel acht — um viertel acht; Dienstag abends — dienstagabends.

Особові займенники в листах пишуться тепер з малої букви (du, dein,
dir):

Lieber Holger, ueber deinen Brief habe ich mich sehr gefreut. Займенники
у ввічливій формі не змінюються (Sie, Ihre Tochter, ich danke Ihnen
…).

8. Перенос слів здійснюється за складами, можна переносити навіть склад
з однієї голосної. Буквосполучення st потрібно писати вже окремо.

alt neu alt new

Fen-ster Fens-ter bak-ken ba-cken

Ka-sten Kas-ten Zuk-ker Zu-cker

Mei-ster Meis-ter Na-tio-na-le Na-ti-o-na-le

lu-stig lus-tig her-aus-ge-hen he-r-aus-ge-hen

Abend A-bend Chir-urg Chi-r-urg

Ofen O-fen Ka-ta-stro-phe Ka-tas-tro-phe

dar-um da-r-um ein-an-der ei-n-an-der

Буквосполучення, які передають один звук, не переносяться:

ch, sch, ph, rh, th, ck.: wa-schen, la-chen, Deut-sche, Ste-phan,
Bae-cker, Zu-cker.

Похожие записи