.

Навчання лексичного матеріалу (практичне заняття)

Язык: английский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
15 8526
Скачать документ

Практичне заняття іноземної мови

Тема: Навчання лексичного матеріалу.

Мета: Сформувати методичні вміння для навчання лексичного матеріалу
шкільного мінімуму.

Завдання:

проведення методичного аналізу лексичних одиниць (ЛО);

створення навчальних мовленнєвих ситуацій для подачі та

опрацювання нових ЛО;

обирання способів семантизації ЛО відповідно до її характеру та
належності до активного чи пасивного мінімуму;

– складання вправ для формування лексичних навичок;

– складання та проведення фрагментів уроків з навчання лексики у

формі ділової гри.

План заняття.

Мета і зміст навчання лексики на різних етапах.

Ознайомлення учнів з новими лексичними одиницями (ЛО).

Автоматизація дій учнів з новими лексичними одиницями активного
мінімуму.

Автоматизація дій учнів для оволодіння пасивним та потенційним
словниками.

Література.

Ніколаєва С.Ю., Скляренко Н.К., Смєлякова Л.П. Сучасна технологія
навчання іншомовного матеріалу.-К., 1996 (Бібліотечка журналу “Іноземні
мови”, вип.2).- С.39-42.

Чинна програма з іноземної мови. Розділ “Мовний матеріал”.

Пассов Е.И. Основы методики обучения иностранным языкам.-М.: Русс. Язык,
1977.- С.133-139.

Настольная книга преподавателя иностранного языка. Справочное пособие.-
Минск, 1992.-12-28, 204-211.

Виконання методичного завдання.

Проаналізуйте:

а) способи семантизації активного мінімуму в різних підручниках
англійської мови;

б) вправи для оволодіння ЛО активного мінімуму (І-ІІІ класи);

Ознайомтеся з фрагментами уроків для оволодіння ЛО активного мінімуму на
початковому ступені (з підручником “Inglish through Communication” для 5
класу).

Розіграйте запропоновані фрагменти на практичному занятті.

На основі поданого зразка складіть фрагмент уроку, мета якого –
ознайомити учнів з новими ЛО (активний мінімум) циклу уроків та навчити
вживати нові ЛО на рівні фрази та НФЄ. Скористайтеся одним з підручників
англійської мови для середньої школи (початковий або середній ступінь).

Розіграйте свій фрагмент на практичному занятті.

Тест.

До лексичного шкільного мінімуму входить

а) активний і потенційний словник

б) активний і пасивний словник

в) активний, пасивний і потенційний словник.

Реальний словник учня утворюють

а) пасивний та активний словниковий запас

б) активний та потенційний запас

в) потенційний та пасивний запас

До потенційного словника учня входять

а) слова, які вони самостійно вживають в говорінні

б слова, про значення яких вони дізналися із словника

в) слова, про значення яких вони можуть здогадатися рпи читанні та/або
при аудіюванні.

Поняття “лексична одиниця” включає

а) слово

б) вільне словосполучення

в) стале словосполучення

г) мовленнєве кліше

д) просте речення.

Метою навчання лексики в середній школі є

а) формування лексичних навичок говоріння, аудіювання, читання і письма

б) знання всієї лексики іноземної мови

в) формування в учнів потенційного словника.

Вибір способу семантизації ЛО залежить

а) від уподобання вчителя

б) від природи ЛО

в) від тематики для мовлення

Виходячи з природи ЛО, виберіть найдоцільніший спосіб семантизації для
таких груп слів

1) cat, dog, cow, sheep, cock, hen а) здогадка завдяки відомим

афіксам

2) lady, sir, Mr, Mrs, Miss б) здогадка завдяки
подібності

ЛО до
слів рідної мови

3) continent, tourist, region, в) наочність

climate, total

4) misundersand, disarmament, г) тлумачення

helpful, helpless, unjust

Пред’являти нові ЛО, що належать до активного лексичного мінімуму,
доцільно

а) в ситуації мовлення

б) в писемному мікротексті

в) ізольовано

Формуванню навички розуміння похідних слів при читанні сприятиме вправа

а) на підстановку ЛО у зразок мовлення

б) на групування ЛО згідно з їх афіксами

в) на парафраз

Визначте послідовність вказаних видів вправ для оволодіння ЛО, що
належать до активного лексичного мінімуму

а) самостійне вживання ЛО на рівні фрази

б) лаконічна відповідь на альтернативне запитання

в) завершення зразка мовлення

Фрагменти уроків

Мета: Навчити учнів розуміти на слух і при читанні та вживати у
мовленні на рівні фрази та надфразової єдності ЛО для розмови про місяці
і пори року та для називання порядкових числівників.

Обладнання: фонограма тексту-полілогу, картки з назвами місяців,
кросворд.

Етап 1. Ознайомлення з новими ЛО.

Мета: Семантизувати нові ЛО та продемонструвати їх

вживання в мовленні.

Прийоми: Активне слухання, переклад, здогадка.

Фрагменти уроків

Мета: Навчити учнів розуміти на слух і при читанні та вживати у
мовленні на рівні фрази та надфразової єдності ЛО для розмови про місяці
і пори року та для називання порядкових числівників.

Обладнання: фонограма тексту-полілогу, картки з назвами місяців,
кросворд.

Етап 1. Ознайомлення з новими ЛО.

Мета: Семантизувати нові ЛО та продемонструвати їх

вживання в мовленні.

Прийоми: Активне слухання, переклад, здогадка.

T: Once upon a time in a faraway northern land there lived a queen.
On New Year’s Eve she wished for a basket full of snowdrops to be
brought to her palace.

The gueen promised a lot of gold for it.

In the kingdom there lived a woman with two daughters. One of them her
own daughter & she loved the girl dearly. The other was her
step-daughter, and the step-mother didn’t love her. The cruel woman
sent her step-daughter to the forest to pick snowdrops.

Twelve Months:

January with cold set.

February is chill and wet.

March wind often rages.

In April weather changes.

Pretty flowers come in May,

Sunny June brings longest day.

In hot July the skies are clear.

Then August with corn is here.

For fruit September opens the way,

October sweeps the leaves away.

Next enters grey November,

And lastly, snowy December.

Step-daughter: Good evening!

January: Good evening, little girl.

Step-daughter: May I sit near your fire and keep

warm?

December: Come up, little beauty.

February: What are you doing here at night?

Step-daughter: My step-mother has sent me to

pick snowdrops. What shall I

do?

May: Everything is good its season.

April: It isn’t time for snowdrops yet.

December: I know she’s a good girl. I met her

last winter. She came to the forest

to gather dry sticks. It snowed, the

cold wind blew, but she was

always merry.

August: I saw her in summer. She picked

berries, but she never did any

harm to the forest.

October: She came here in autumn to pick

mushrooms. It rained cats and

dogs. No wonder – October is an

autumn month. But the girl

remained cheerful.

November: You’re right, brother.

Winter brings us snowflakes,

Spring – green buds and shoots,

Summer brings us berries,

Autumn – golden fruit.

February: I saw her feeding birds in winter.

Grey was the sky and the wind was

chill,

Icicles hung from the window-sill.

Only the robin with a breast of red,

Sat and waited for crumbs of bread.

January: Well, darling, we’ll bring you spring

if you solve the riddle “A little old

woman with twelve children: some

short, some long, some cold, some

hot”. What is this?

Step-daughter: I’ve gussed. It’s a year.

Squirrei: Look!

The snow is melting,

The wind isn’t blowing,

The sun is shining!

The birds are singing!

The spring is coming!

Step-daughter: Oh, dear! Lots of snowdrops!

I’ve never seen so many flowers.

You’ve saved me, brother-months.

Thank you very much. Способи семантизації

Пофразовий переклад

Пофразовий переклад, здогадка

Етап 2. Автоматизація дій учнів з новими ЛО на рівні словоформи та
фрази.

Мета: Навчити учнів вимовляти нові ЛО, вживати у мовленні на рівні фрази
та читати їх.

Прийоми: Бесіда в режимі “вчитель-клас”, навчальні ігри.

Імітація нових ЛО

a) Т: Do you remember brother-month’s poem about

themselves? Let’s recite it together.

T-CI: January with cold is set… (Etc).

b) T: Pinocchio would like to know the sequence of

months. Let’s tell him this.

TCI: The first month of the year is January. The

second month of the year is February. Etc.

Читання нових ЛО (про себе і вголос)

Т: We are going to play. Divide into two teams. Each

team gets twelwe cards with the names of the

months. Your task is to arrage the months in the

proper sequence as quicly as possible and read their

names aloud.

Називання нових ЛО

T: Let’s play with a ball. I’ll toss the ball and name a

month, the pupil who catches the ball, names the

month to follow.

T: February.

P1: March. Etc.

Підстановка нових ЛО у зразок мовлення

а) T: Our friend Pinocchio wants to know what the spring,

summer, autumn and winter months are what their

sequence in a season is. Help the boy.

T-CI: March, April, May are spring months. March is the

first spring month. April is the second spring

month. May is the third spring month. June, July,

August are summer months.

P1: June is first summer month.

P2: July is the second summer month.

P3: August is the third summer month. Etc.

b) T: Our friend Rolly, the parrot, thinks he knows the

sequence of months in a year. Let’s check it.

Confirm or correct his statements.

Example.

Rolly: January is the first month. Am I right?

P1: Yes, January is the first month.

Rolly›???????????????›††??????????????????

Формування запитань з новими ЛО та відповіді на запитання.

а) T: Let’s play. I’m “It” (ведучий). I’ll think of a month of

the year/ Try to guess the month. The pupil who

guesses correctly will be “It”.

Example.

P1:Has the month got 30 days?

T: No, it hasn’t.

P2: Has is got 31 days?

T: Yes, it has.

P3: Is it a spring /summer/ autumn/ winter month? Etc.

b) T: We’re friends, aren’t we? We should know the

dates of eath other’s birthdays.

Example.

T-CI: When is your birthday, Oksana?

????????????????????????

Етап 3. Автоматизація дій учнів з новими ЛО на рівні понадфразоваї
єдності.

Мета: Навчити учнів вживати нові ЛО на понадфразовому рівні.

Прийоми: бесіда в режимі “учень-учень”, “учень-клас”.

обмін репліками “запитання-відповідь”

T: Ask each other about your birthdays.

Example.

P1: When is your birthday, Igor?

P2: It’s on the …of…And when is your birthday,…?

P1: It’s on the … of …

Обмін репліками “твердження-твердження”

T: Check if Pinocchio remembers and months. Correct

him if he makes a mistake.

Examle.

P1: (Pinocchio): May is summer month.

P2: No, May is spring month. Etc.

Об’єднання двох – трьох фраз у понадфразову єдність

T: Choose a card with the name of a month. Tell the class

what you know about it.

Example.

P1; February is chill and wet. It is winter month. February is

the second month of the year.

PAGE

PAGE 1

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020