Реферат на тему:

Лексико–семантична група дієслів кратності із семою різке коливання тіла
або частин тіла

Здавна дієслову належить центральне місце серед частин мови. Як
зазначає І. Вихованець, “ця центральність випливає з того, що тільки в
дієслові зосереджуються всі значеннєві різновиди ознаки – дія і стан (з
нашаруванням властивої дієслову динамічності)” [2: 42]. Отож, за
семантико-граматичними властивостями розрізняють дієслова дії та
дієслова стану. У межах цих класів існують семантичні підкласи та групи
дієслів.

Спроби визначення семантичних груп дієслів пропонується у працях В.
Русанівського [4: 56–65], Е. Кузнєцової [3: 5–12] та ін.

Однією з лексико–семантичних груп є група дієслів руху, які об’єднуються
на основі спільного компонента – семи ‘різкого коливання тіла або частин
тіла’.

Метою статті є встановити i описати лексико-семантичну групу дієслів
кратності, які позначають різкі та дрібні коливання тіла або окремих
частин тіла, виявити спільні та відмінні особливості вживання цих
дієслів.

Основними виразниками семи ‘різке коливання тіла або частин тіла’ є
предикат shake та його синонімічний ряд tremble, shudder, quake, quiver,
totter та shiver. Зазначені дієслова означають ‘різко або плавно
рухатися у результаті невимушеного, здебільшого періодичного скорочення
мускулів тіла або частин тіла’, тобто тремтіти, трястися, тріпотіти,
здригатись тощо.

Порівнюючи семантичну структуру предикатів shake, tremble, shudder,
quake, totter, shiver, quaver та quiver визначаємо їx спільну сему:

Shake: to dislodge by quick, forcible movements /Webster/; to move
suddenly from side to side or up and down, usually with a lot of force
/Longman/;

Tremble: to shake involuntarily with quick, short movements, as from
fear, excitement or cold, quake, quiver /Webster/; to shake slightly in
a way that you cannot control, especially because you are upset or
frightened /Longman/;

Shudder: to tremble with a sudden convulsive movement, as from horror,
fear or cold /Webster/; to shake for a short time because you are afraid
or cold /Longman/;

Quake: to shudder or quiver, as from cold or fear /Webster/; to shake or
tremble, usually because you are very frightened /Longman/;

Totter: to shake or tremble /Webster/;

Shiver: to shake or tremble with cold, fear, excitement /Webster/; to
shake slightly because you are afraid or frightened; tremble /Longman/;

Quaver: to shake tremulously; quiver or tremble /Webster/;

Quiver: to shake with a slight but rapid motion; tremble /Webster/; to
shake slightly because you are cold, or because you feel very afraid,
angry, excited, tremble /Longman/.

Як бачимо, семи кратності ‘suddenly’, ‘quickly’ є домінуючими та
спільними у предикатів shake, tremble, shudder, а виявлення семи
кратності у предикатів quake, quiver, totter, shiver, quaver та wobble
потребують глибшого аналізу:

Quake: to shudder or quiver, as from cold or fear /Webster/

Shudder: to tremble with a sudden convulsive movement, as from horror,
fear or cold /Webster/;

Quiver: to shake with a slight but rapid motion; tremble /Webster/

Shake: to move suddenly from side to side or up and down;

Totter: to shake or tremble /Webster/

Shake: to move suddenly from side to side or up and down;

Shiver: to shake or tremble with cold, fear, excitement /Webster/

Shake: to move suddenly from side to side or up and down;

Quaver: to shake tremulously; quiver or tremble /Webster/

Shake: to move suddenly from side to side or up and down;

Wobble: to show unstediness, tremble, quaver /Webster/

Tremble: to shake involuntarily with quick, short movements.

Очевидно, що предикати quiver, totter, shiver, quaver та wobble
визначаються за допомогою shake, tremble, тобто сема кратності у них є
вторинною.

Слід зазначити, що досліджувані предикати відрізняються за такими
смисловими ознаками, як: амплітуда коливання; його частота; час
протікання дії; причина, яка зумовлює тремтіння; повнота охоплення тіла
тремтінням [1: 376].

Предикат shake позначає непоодиноке тремтіння з середньою амплітудою
коливання, незалежно від того, чи все тіло чи тільки якась частина тіла
охоплена ним, скільки часу це продовжується, і якими причинами –
внутрішніми чи зовнішніми, психічними чи фізичними дія зумовлена.
Каузатором дії виступають позитивні емоції, напр.: His body starts to
shake with laughter (Esquire). She shook with laughter after he had
cracked a joke (Carter P.) та негативні емоції, як-от: She shook her
head in dismay (Mansell J.). Her awareness of the hard body at the back
was unbearably acute, and a shivering sign shook her, but she didn’t
know if it was governed by despair or surrender (Adams R.) The pain was
insatiable, but it was the weight of anger, directed against this by now
bloody stone which shook him (Polygon Books: And Thus I Freely Sing). A
series of electoral shocks in recent weeks has shaken the European
???????????????????

Предикати tremble і quiver, як і предикат shake, позначають тремтіння
будь-якої тривалості, котре охоплює все тіло або якусь частину тіла.
Однак на відміну від shake, вони позначають дрібне тремтіння (quiver –
навіть тріпотіння), яке спричинене більш певними причинами.

Tremble вказує на а) сильні емоції, здебільшого негативні: He trembled,
with rage, with panic (Bulmer K.). The man trembled with rage, leaning
slightly forward because of the strain on his collar (Robinson D.). He
trembled at the thought of ghosts (Rogers R. and Dickens C.); б) фізичну
безпорадність: In the morning Bernard was pale and his hand trembled too
much even to lift his coffee cup (Weldon F.). Her hands trembled as she
poured the milk into the mugs (Grey A.) або в) холод, наприклад: A
chilly breeze was moving and several of them trembled where they sat
(Adams R.).

Предикати shiver і shudder також позначають тремтіння, однак на відміну
від попередніх, вони вказують на однократну дію, і на те, що це
тремтіння охоплює все тіло (а не окрему частину тіла), оскільки
неможливо сказати *her leg shivered/ shuddered.

Shiver позначає тремтіння, зумовлене відчуттям сильного холоду чи
страху, як-от: He shivered, suddenly cold again, his teeth chattering
(Wingrove D.). The boy shivered violently and the face changed, all
spite, all anger draining from it (Wingrove D.). Robbie shivered
suddenly, almost as if she had encountered the aura of one of these sad
ghosts (Murray A.). It was gone midnight, cold and autumnal, and they
shivered in their denim jackets (Peyton K.). He let the sentence hang
unfinished, and she shivered, struck
a??????????????????????????????????†????????????????????????????????????
??????????????????????

Подекуди предикат shiver описує тремтіння, зумовлене важкими
передчуттями чи очікуваннями: Such thoughts … may make you shiver at
first (C.Montague). She shivered elaborately at the thought, then,
unexpectedly, caught a glimpse of her reflection in the mirror and was
utterly horrified and shocked at what she saw (Howard S.). He stared up
at the starlit sky and shivered, not only from the biting cold but his
own sombre fear of what might await him (Harding P.).

Предикат shudder позначає однократну дію, каузатором якої виступають
негативні емоції, такі як страх, огида, відраза. Наприклад: I shuddered
to hear the infatuated assertion (Ch. Bronte). Maggie suddenly
shuddered, and twisted away, her happy expression replaced by one of
painful memories (Blair E.). Athelstan followed Cranston’s gaze and
shuddered in disgust (Harding P.). She shuddered at the recollection of
Anthea’s naked hatred at dinner (Shepherd St.). At his words, Lina
Salamanca’s body shuddered in the spasm of a monstrous sigh (Storm C.).

Як і shiver, предикат shudder також передає погані очікування,
передчуття, те, що є небажаним, негативним, наприклад: Everyone
shuddered, dreading the fate that seemed in store for them (Clynes M.).
She shuddered when she thought what her fate might have been (Hutson
S.). The Collector shuddered at the thought that he might have had to
endure his own illness within those walls (Farrell J.). He
shuddered at the thought of all the potential conflict situations ahead
(Kilby M.).

$

, ,B,x,O,a,\-l-I-th-Z.l. .¤.?.¶.A.t/?/?/A/Ae/&0(0D0T0?0‚0®0O0°1ae1

B-B.B?aUaUOEOEOUEUO1/2?1/2?1/2?1/2?1/2?1/2?1/2?1/2UOEO1/2?1/2U1/2?1/2?1/
2O?EOUOU1/2?1/2U1/2?1/2?1/2?1/2?1/2UEUE

A Violet said, begging, pleading, ready to go down on her knees she saw,
a glint; it quaked her bowels, the steel of the cut-throat razor (Healy
Th.).

На відміну від попередніх синонімів quaver вказує на нерівномірні
коливання, зумовлені загостреними емоціями, страхом: Horror quavered the
man’s voice (Gay A.). Suddenly he leaned forward and a note of pain
quavered in his voice (Barnes T.).

Wobble позначає дрібне тремтіння будь-якої тривалості, що пояснюється
хворобливістю чи ослабленістю якоїсь частини тіла, або поганим фізичним
станом тіла. Наприклад: When she turned on her mother, her face was
scarlet and her double chin wobbled (Forrester H.). His heart felt heavy
and his legs wobbled when he saw the Bookman still sitting inside,
looking very depressed (McDonald S.). Her breasts wobbled as if with a
slow rhythm of their own (Aldiss B.). He wobbled suddenly and slipped
sideways (Chisnall E.).

Проаналізувавши лексико-семантичну групу дієслів із семою ‘різке
коливання тіла або частин тіла’, а саме предикати shake, tremble,
shiver, shudder, quake, quaver, quiver, wobble, стверджуємо, що всі
вони, за винятком wobble, мають здатність керувати прийменниковим
додатком with smth, що позначає холод чи емоцію як причину, яка
зумовлює тремтіння. Здебільшого суб’єктом дії у таких випадках є людина
або все її тіло (але не частина тіла). Наприклад: She felt elated and
furious, and trembled with nervous energy (James D.). Spatz trembled
with rage (Wingrove D.). She shivered with a blend of remembered and
anticipated pleasure (Taylor A.). Alone in the fiat, she had shuddered
with something approaching fear (Francome J.). Karr’s huge frame
shuddered with indignation (Wingrove D.). The young eagle trembled with
fear, and then shivered with cold and loneliness as he looked at the
cage that surrounded him (Horwood W.).

Крім того, всі досліджувані предикати керують прийменниковим додатком at
smth, що позначає людську думку, зовнішні, здебільшого звукові
подразники, які є причиною процесу тремтіння: to shake, to tremble, to
quiver, to shiver, to shudder, to quake, to quaver, to wobble at the
sound of smb’s voice. Наприклад: She shivered at the thought. Like
Robinson Crusoe on his island, I trembled at the sight (Aldiss B.). I
shuddered at the memory (Maitland I.). Valence shuddered at the mention
of Chaos (Watson I.). Isabel, listening in the tower, shivered at the
implacable hatred in Matilda’s voice (Byrne J.). She shivered at some
ill-defined idea, drifting past out of reach, in the foggy recesses of
her mind (Bedford J.). I trembled at that nakedness (McKendrick J.).

Залежно від семантичних особливостей, суб’єктом у реченнях із
предикатами shake, tremble, quiver, quake та wobble є іменники, які
позначають:

істоту (людину або тварину): She trembled from head to foot (E.Gaskell).
The yellow dog barked excitedly and shook himself all of a sudden
(Lawhead S.).

тіло або частину тіла: The whole body quivered under the covering of hay
(Darke M.). Her lips quivered, she turned back and marched off (Bawden
N.). Her legs quivered and her chest heaved as she struggled to control
her breathing (Byrne J.). His large purple cheeks quivered (J.Conrad).
Her chin trembled with anxiety (Williams N.). Prentice’s foot and leg
shuddered as he rolled on the grass (J.Conrad).

Предикати shiver, shudder, quaver з назвами частин тіла не вживаються.

Очевидним із зазначених речень є те, що всі предикати із семою ‘різке
коливання тіла або частин тіла’ можуть вказувати як на однократну, так i
на багатократну дію, тобто вони позначають квантифіковані дії, які за
своєю природою можуть припинятися i поновлюватися. У реченнях Maggie
suddenly shuddered, and twisted away, her happy expression replaced by
one of painful memories (Blair E.) та Fleur shook her head; but her lips
were trembling (J.Galsworthy) предикат to shudder позначає однократну
завершену дію, а предикат to tremble вказує на багатократну тривалу дію,
що увиразнюється її вживанням у Past Progressive Tense.

Однократність дії посилюється модифікаторами suddenly [quickly and
unexpectedly – Longman Dictionary p. 1659], instantly [immediately –
Longman Dictionary, p. 843], once [a single occasion; one time only –
Webster p. 554; on one occasion only – Longman Dictionary p. 1147],
напр.: She shivered suddenly, and her arm caught the folder of
photographs, knocking it on to the floor (Craven S.). Robbie shivered
suddenly, almost as if she encountered the aura of one of these sad
ghosts (Murray A.). Jessamy abruptly shook her head (Mansell J.). He
wobbled suddenly and slipped sideways (Chisnall E.). Bertha had sat back
with the satisfied air of having played a trump card, until suddenly her
lip had quivered as tears filled her eyes (Macgregor M.).

Подекуди на вживання однократної завершеної дії вказує сам контекст: He
jerked his hand back as if it had received an electric shock: a cheek
nerve had quivered (Williams N). У даному реченні миттєвість дії
увиразнюється порівнянням as if it had received an electric shock. Те
саме спостерігаємо і в наступному прикладі: I shuddered as if it had
been fired at me… (Th. Hardy).

У таблиці 1 подано відмінності у семантичних характеристиках предикатів
кратності із семою ‘різке коливання тіла або частин тіла’.

Таблиця 1.

suddenly swiftly abruptly act of instance force quickly

Shake + _ _ + + + +

Tremble _ _ _ + _ _ +

Shiver _ _ _ _ _ _ _

Shudder + _ _ _ _ _ _

Quake _ _ _ + + _ _

Quiver _ _ _ + _ _ _

Totter _ _ _ + _ _ _

Таким чином, аналіз лексико–семантичної групи дієслів кратності із семою
‘різке коливання тіла або частин тіла’ дозволяє виділити їх спільну
ознаку – позначення різкого чи плавного коливання тіла у просторі як
однократну завершену чи неоднократно повторювану дію. Відмінності
вживання предикатів пов’язані із амплітудою коливання, їх частотою,
часом, впродовж якого людина охоплена тремтінням, з причиною, що
зумовлює коливання та повнотою охоплення тіла тремтінням. Врахування
спільних та відмінних рис досліджуваних предикатів сприяє цілісному
розумінню лексико–семантичної групи досліджуваних дієслів як складової
категорії кратності.

Література:

Англо–русский синонимический словарь // Под рук. А.И. Розенмана и Ю.Д.
Апресяна. – М.: Рус. яз. – Медиа, 2004. – 544 с.

Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К.:
Наук. думка, 1988. – 256 с.

Кузнецова Э.В. О принципах и методах выделения объема семантических
классов русских глаголов // Классы слов и их взаимодействие. –
Свердловск: Изд–во Уральского университета, 1979. – С. 5–12.

Русанівський В.М. Спроба визначення семантичних груп дієслів на основі
формальних критеріїв // Структурно–математична лінгвістика. – К.: Наук.
думка, 1965. – С. 56–65.

Longman Dictionary of Contemporary English // dir. Della Summers. – New
ed., 2003.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English // Hornby A.S. –
Oxford University Press, 1978.

Webster Universal College Dictionary. – New York: Gramercy Books, 1997.

PAGE 1

Похожие записи