.

Інформатизація процесу навчання англійській мові (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
5 6172
Скачать документ

Курсова робота

Інформатизація процесу навчання англійській мові

Зміст

TOC \o “1-3” \h \z HYPERLINK \l “_Toc154681562” Вступ PAGEREF
_Toc154681562 \h 2

HYPERLINK \l “_Toc154681563” І. Інформатизація процесу навчання
англійській мові PAGEREF _Toc154681563 \h 5

HYPERLINK \l “_Toc154681564” 1.1. Інформаційні технології в освіті
PAGEREF _Toc154681564 \h 5

HYPERLINK \l “_Toc154681565” 1.2. Нові інформаційні технології в
навчанні англійській мові PAGEREF _Toc154681565 \h 11

HYPERLINK \l “_Toc154681566” ІІ. Використання електронних курсів
навчання на уроках англійської мови. PAGEREF _Toc154681566 \h 16

HYPERLINK \l “_Toc154681567” 2.1 .Педагогічні основи й методичні
принципи використання комп’ютерних технологій при навчанні іноземній
мові PAGEREF _Toc154681567 \h 16

HYPERLINK \l “_Toc154681568” 2.2 Форми роботи з комп’ютерними
навчальними програмами на уроках іноземної мови PAGEREF _Toc154681568
\h 23

HYPERLINK \l “_Toc154681569” 2.3 Основні проблеми створення
мультімедійних курсів PAGEREF _Toc154681569 \h 29

HYPERLINK \l “_Toc154681570” Висновок PAGEREF _Toc154681570 \h 31

HYPERLINK \l “_Toc154681571” Бібліографія PAGEREF _Toc154681571 \h
34

HYPERLINK \l “_Toc154681572” Додаток. PAGEREF _Toc154681572 \h 37

HYPERLINK \l “_Toc154681573” Приклад уроку з використанням
мультимдійних технологій PAGEREF _Toc154681573 \h 37

Вступ

Стрімкий розвиток інформаційних і комп’ютерних технологій, що
відповідають інтересам молоді в сьогоднішній Україні, що вже не
представляє своє життя без персонального комп’ютера, з одного боку, і
амбіційні завдання реформи шкільного освіти в країні, з іншого, по суті
справи не залишають викладачеві іншого вибору крім як рішуче їхнє
впровадження в освітній процес. Принципово важливо, що мовлення в цьому
випадку йде не про інформатику як спеціальну дисципліну, а про будь-який
інший предмет, зокрема англійську мову, викладану на сучасному й
високому рівні.

Розширення міжнародних контактів у всіх областях людської діяльності,
більш вільний доступ до інформації, стрімкий розвиток телекомунікаційної
технології створюють принципово нові умови для сфери освіти. Робота з
інформаційними масивами, уміння знайти необхідну інформацію, грамотно її
проаналізувати й використати в різноманітних цілях пізнання – все це
стає одним з основних видів пізнавальної діяльності учнів у сучасних і
майбутніх школах. Швидкий розвиток комп’ютерних телекомунікацій у світі
за останні роки, відносна доступність телекомунікаційних технологій для
шкіл формують учбово-матеріальну базу для виконання завдань, поставлених
перед системою освіти, а нові інформаційні технології перетворилися в
потужний інструмент вивчення навколишнього світу.

Поява на педагогічному обрії персонального комп’ютера передвіщає
численні зміни в ситуації шкільного навчання. Виникають принципово нові
можливості підвищення його ефективності за рахунок розробки й
впровадження в навчальний процес навчальних систем. У цьому зв’язку як і
раніше актуальна проблема психолого-педагогічного й методичного
обґрунтування використання комп’ютерного навчання в навчальній
діяльності.

Як відомо, можливі два напрямки комп’ютеризації навчання: вивчення
інформатики, а також його використання при вивченні різних предметів. На
думку багатьох фахівців, що займаються використанням комп’ютерних
програм у навчанні, подібний процес навчання може привести як до
оволодіння комп’ютерною грамотністю, так і до підвищення ефективності
самого процесу навчання. Таким чином, до складу комп’ютерного навчання
повинна бути включена предметна основа використання комп’ютера з
урахуванням специфіки викладання шкільного предмета.

На етапі введення знань основною формою засвоєння є вербальна,
представлена звичайно у вигляді навчальних правил, які необхідно
запам’ятати або завчити. Комп’ютер на даній стадії може значно змінити
навчальну ситуацію: збільшити обсяг досліджуваної інформації (з
використанням методів частково-пошукової або дослідницької діяльності),
підсилити інтелектуальні можливості учнів, впливаючи на їхню пам’ять,
емоції, мотиваційну сферу. За рахунок переносу необхідних інформаційних
даних у комп’ютер вивільняється час не на запам’ятовування матеріалу, а
на творчий характер роботи.

Етап тренування, коли вербальне знання переходить у відповідні вміння й
навички, вимагає логічної диференціації вихідного знання, оперативного
зворотного зв’язка. Особливо це стосується тих предметів, на яких
передбачається виконання численних вправ, таких, як, зокрема, іноземні
мови. Комп’ютер може зробити роботу на даному етапі раціональною й
комплексною. Система тренувальних вправ дозволить виявити
закономірності, логічно представити досліджувану тему, відробити вправи
по ступені складності, застосувати знання на практиці й т.д.

Однією з перспективних форм роботи зі школярами, організації їхньої
науково-дослідної діяльності є метод проектів. Можна виділити наступні
принципи даного методу: опора на інтерес і самостійність учнів,
практична здійснюваність, зв’язок з потребами суспільства. Ці риси
методу проектів повною мірою ставляться до Інтернет-проектів. Дана нова
форма проектів з’являється у зв’язку з розвитком глобальних комп’ютерних
мереж, інформаційних технологій, які дозволяють зробити навчання більше
цікавим і ефективним. Інтернет-проекти – це діяльність учнів, що має
творчу, навчальну, ігрову складову, що реалізується за допомогою
комп’ютерних телекомунікацій. При цьому використовується дослідницький
метод навчання, а самі комп’ютерні технології виступають не як предмет
вивчення, а як інструмент пізнання.

В умовах широкого впровадження в практику шкільного навчання й,
особливо, у проведення вступних кампаній, тестів різного виду, у першу
чергу безпрецедентного по відповідальності централізованого тестування
із заявленою перспективою його проведення на комп’ютері, на перший план
виходить практична, методологічна й психологічна адаптація школяра до
даного виду діяльності.

І. Інформатизація процесу навчання англійській мові

1.1. Інформаційні технології в освіті

Сучасний період розвитку цивілізованого суспільства характеризує процес
інформатизації.

Інформатизація суспільства – це глобальний соціальний процес,
особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері
суспільного виробництва є збір, нагромадження, продукування, обробка,
зберігання, передача й використання інформації, здійснювані на основі
сучасних засобів мікропроцесорної й обчислювальної техніки, а також на
базі різноманітних засобів інформаційного обміну. Інформатизація
суспільства забезпечує:

• активне використання інтелектуального потенціалу суспільства, що
постійно розширюється, сконцентрованого в друкованому фонді, і
науковому, виробничому й іншому видах діяльності його членів.

• інтеграцію інформаційних технологій з науковими, виробничими,
ініціюючими розвитками всіх сфер суспільного виробництва,
інтелектуалізацію трудової діяльності;

• високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь-якого
члена суспільства до джерел достовірної інформації.

Застосування відкритих інформаційних систем, розрахованих на
використання всього масиву інформації, доступної в цей момент
суспільству в певній його сфері, дозволяє вдосконалити механізми
керування суспільним устроєм, сприяє гуманізації й демократизації
суспільства, підвищує рівень добробуту його членів. Процеси, що
відбуваються у зв’язку з інформатизацією суспільства, сприяють не тільки
прискоренню науково-технічного прогресу, інтелектуалізації всіх видів
людської діяльності, але й створенню якісно нового інформаційного
середовища соціуму, що забезпечує розвиток творчого потенціалу індивіда.
[19, 74]

Одним із пріоритетних напрямків процесу інформатизації сучасного
суспільства є інформатизація остіти – впровадження засобів нових
інформаційних технологій у систему освіти. Це уможливить:

• удосконалювання механізмів керування системою освіти на основі
використання автоматизованих банків даних науково–педагогічної
інформації, інформаційно-методичних матеріалів, а також комунікаційних
мереж;

• удосконалення методології й стратегії відбору змісту, методів і
організаційних форм навчання, що відповідають завданням розвитку
особистості учня у сучасних умовах інформатизації суспільства;

• створення методичних систем навчання, орієнтованих на розвиток
інтелектуального потенціалу учня на формування вмінь самостійно
здобувати знання, здійснювати інформаційно-навчальну, експериментально –
дослідницьку діяльність, різноманітні види самостійної діяльності по
обробці інформації;

• створення й використання комп’ютерних тестуючих, діагностуючих,
контролюючих і оцінюючихх систем.

Інтенсивний розвиток процесу інформатизації освіти спричиняє розширення
сфери застосування СНІТ. У цей час можна вже цілком виразно виділити
успішно й активно розвиваючіся напрямки використання сучасних
інформаційних технологій в освіті:[11, 112]

– реалізація можливостей програмних засобів навчального призначення
(проблемно-орієнтованих, об’єктно-орієнтованих, предметно-орієнтованих)
як засіб навчання, об’єкта вивчення, засобу керування, засобу
комунікації, засобу обробки інформації.

– інтеграція можливостей сенсоріки, засобів для реєстрації й виміру
деяких фізичних величин, пристроїв, що забезпечують уведення й висновок
аналогових і дискретних сигналів для зв’язку з комплектом устаткування,
що сполучає з комп’ютером, і навчального, демонстраційного встаткування
при створенні апаратно-програмних комплексів.

Використання таких комплексів надає учню інструмент дослідження, за
допомогою якого можна здійснювати реєстрацію, збір, нагромадження
інформації про абстрактне чи реальне дослідження; створювати й
досліджувати моделі досліджуваних процесів; візуалізувати закономірності
процесів, у тому числі й реальних; автоматизувати процеси обробки
результатів експерименту; керувати об’єктами реальної дійсності.
Застосування цих комплексів, навчального, демонстраційного встаткування,
що функціонує на базі СНІТ, дозволяє організовувати
експериментально-дослідницьку діяльність – як індивідуальну (на кожному
робочому місці), так і групову, колективну з реальними об’єктами
вивчення, їхніми моделями й відображеннями. Це забезпечує широке
впровадження дослідницького методу навчання, що підводить учня до
самостійного “відкриття” досліджуваної закономірності, сприяє
актуалізації процесу засвоєння основ наук, розвитку інтелектуального
потенціалу, творчих здатностей.[11, 69]

– інтеграція можливостей комп’ютера й різних засобів передачі
аудіовізуальної інформації при розробці відеокомп’ютерних систем і
систем мультимедіа.

Ці системи являють собою комплекс програмно-апаратних засобів і
встаткування, що дозволяє поєднувати різні види інформації (текст,
мальована графіка, слайди, музика, реалістичні зображення, що рухаються
зображення, звук, відео) і реалізовувати при цьому інтерактивний діалог
користувача із системою. Використання відеокомп’ютерних систем і систем
мультимедіа забезпечує реалізацію інтенсивних форм і методів навчання,
організацію самостійної навчальної діяльності, сприяє підвищенню
мотивації навчання за рахунок можливості використання сучасних засобів
комплексного подання й маніпулювання аудіовізуальною інформацією,
підвищення рівня емоційного сприйняття інформації.

Реалізація можливостей систем штучного інтелекту при розробці так званих
інтелектуальних навчальних систем (Intelligent Tutoring Systems) типу
експертних систем, баз даних, баз знань, орієнтованих на деяку предметну
область.

Використання можливостей систем штучного інтелекту створює вагомі
передумови для організації процесу самонавчання; формує вміння
самостійного подання й витягу знань; сприяє інтелектуалізації навчальної
діяльності; ініціює розвиток аналітико-синтетичних видів мислення,
формування елементів теоретичного мислення. Все це є основою
інтенсифікації процесів розвитку особистості учня.[17, 24]

Використання засобів телекомунікацій, що реалізують інформаційний обмін
на рівні спілкування через комп’ютерні мережі (локальний або глобальні),
обмін текстовою, графічною інформацією у вигляді запитів користувача й
одержання ним відповідей із центрального інформаційного банку даних.

Телекомунікаційний зв’язок дозволяє в найкоротший термін тиражувати
передові педагогічні технології, сприяє загальному розвитку учня.[17,
28]

Нова технологія неконтактної інформаційної взаємодії, що реалізує ілюзію
безпосереднього входження й присутності в реальному часі в
стереоскопічно представленому “екранному світі” – система “Віртуальна
реальність”.

Використання цієї системи дозволяє забезпечити аудіовізуальний і
тактильний контакт між користувачем і стереоскопічно представленими
об’єктами віртуальної реальності при наявності зворотного зв’язка й
використанні засобів керування.

Перспективами використання системи “Віртуальна реальність” у сфері
освіти є: професійна підготовка майбутніх фахівців в областях, у яких
необхідно стереоскопічно представляти досліджувані об’єкти:
стереометрії, кресленні, розвиток наочно-образних, наочно-діючих,
інтуїтивних, творчих видів мислення.[25, 30]

Як показує вітчизняний і закордонний досвід застосування СНІТ,
реалізація вищевикладених можливостей дозволяє забезпечити:

надання учню інструмента дослідження, конструювання, формалізації знань
про предметний світ і разом з тим активного компонента предметного миру,
інструмента виміру, відображення й впливи на предметний мир;

розширення сфери самостійної діяльності учнів за рахунок можливості
організації різноманітних видів навчальної діяльності
(експериментально-дослідницька, учбово-ігрова, інформаційно-навчальна
діяльність, а також діяльність по обробці інформації, зокрема й
аудіовізуальної), у тому числі індивідуальної, на кожному робочому
місці, групової, колективної;

індивідуалізацію й диференціацію процесу навчання за рахунок реалізації
можливостей інтерактивного діалогу, самостійного вибору режиму
навчальної діяльності й організаційних форм навчання;

озброєння учня стратегією засвоєння навчального матеріалу або рішення
завдань певного класу за рахунок реалізації можливостей систем штучного
інтелекту;

формування інформаційної культури, компоненти культури індивіда, члена
інформаційного суспільства, за рахунок здійснення
інформаційно-навчальної діяльності, роботи з об’єктно-орієнтованими
програмними засобами й системами;

підвищення мотивації навчання за рахунок комп’ютерної візуалізації
досліджуваних об’єктів, явищ, керування досліджуваними об’єктами,
ситуацією, можливості самостійного вибору форм і методів навчання,
вкраплення ігрових ситуацій.

Процес інформатизації освіти й пов’язане із цим використання можливостей
СНІТ у процесі навчання приводить не тільки до зміни організаційних форм
і методів навчання, але й до виникнення нових методів навчання.[10, 100]

Математизація й інформатизація предметних областей, інтелектуалізація
навчальної діяльності, загальні інтеграційні тенденції процесу пізнання
навколишнього інформаційного, екологічного, соціального середовища,
підтримувані використанням СНІТ, приведуть до розширення й поглиблення
досліджуваних предметних областей, інтеграції досліджуваних предметів
або окремих тем. Це обумовлює зміну критеріїв відбору змісту навчального
матеріалу. Вони ґрунтуються на необхідності інтенсифікації процесу
інтелектуального й саморозвитку особистості учня, формування вмінь
формалізувати знання про предметний світ, витягати знання, користуючись
різними сучасними методами обробки інформації.

Таким чином, у зв’язку з розвитком процесу інформатизації й освіти
змінюється обсяг і зміст навчального матеріалу, відбувається
переструктурування програм навчальних предметів (курсів), інтеграція
деяких тем або самих навчальних предметів, що приводить до зміни
структури й змісту навчальних предметів (курсів) і, отже, структури й
змісту освіти.

Паралельно цим процесам відбувається впровадження інноваційних підходів
до проблеми рівня знань учнів, заснованих на розробці й використанні
комплексу комп’ютерних тестуєчих, діагностуєчих методик контролю й
оцінки рівня засвоєння.

Зміна змісту й структури освіти, подань про організаційні форми, методи
навчання й контролю за його результатами приводить до зміни приватних
методик викладання.

Реалізація можливостей СНІТ у процесі навчання й пов’язане із цим
розширення спектра видів навчальної діяльності приводять до якісної
зміни дидактичних вимог до засобів навчання, навчальної книги. Це наочно
демонструється на прикладі педагогічних програмних засобів (ППС)
навчального призначення [18, 42].

1.2. Нові інформаційні технології в навчанні англійській мові

У цей час значні перетворення в галузі освіти торкнулися й навчання
іноземній мові в школі. Зокрема стали інтенсивно впровадяться в
навчальний процес нові інформаційні технології, такі як використання
Інтернет-ресурсів, що навчають комп’ютерних програм і, т.п.

Розробкою й впровадженням у навчальний процес нових інформаційних
технологій активно займаються такі дослідники як, Полат Е. С., Дмитріїва
Е. И., Новиков С. В,, Полілову Т.А., Цвєткова Л. А. И т. под.

Так Цветкова Л.А. у своїй статті “Комп’ютерні технології як нова форма
навчання пише”, ми живемо в століття інформаційної, комп’ютерної
революції, що почалася в середині 80-х років і дотепер продовжує
нарощувати темпи. От її основні віхи: поява персонального комп’ютера,
винахід технології мультімедіа, впровадження в наше життя глобальної
інформаційної комп’ютерної мережі Інтернет. Всі ці нововведення легко й
непомітно ввійшли в життя: вони широко використаються майже у всіх
професійних сферах і в побуті.[34, 26 ]

Комп’ютерні навчальні програми в навчанні англійській мові, вважає Е.Л.
Полат [26,12], стали використовуватися з 80-х рр. XX в. Говорилося про
те, що автоматизовані навчальні системи (АНС) відносяться до так званих
комбінованих технічних засобів навчання. Вони призначені для реалізації
за допомогою комп’ютера, що працюють у діалоговому режимі, функцій по
пред’явленню навчальної інформації в зручній для сприйняття формі,
індивідуалізованому керуванню навчальною діяльністю в ході
програмованого, проблемного навчання; контролю знань, а також для
забезпечення доступу до обчислювальних, інформаційно-довідкових і інших
ресурсів комп’ютера.

«Про те, що комп’ютери стрімко ввійшли в наше життя й у процес навчання
англійській мові, трохи потіснивши традиційні методики й змусивши
викладачів іноземних мов вирішувати проблеми, про існування яких кілька
десятків років тому жоден лінгвіст навіть не підозрював» пише С.В.
Фадєєв [36]. Немає нічого дивного в тім, що не всі викладачі виявилися
готовими до широкого впровадження комп’ютерів у таку нетрадиційну сферу,
як навчання іноземним мовам.

Система освіти, на думку багатьох дослідників [34, 16], не може бути
незалежною від суспільного й політичного устрою держави, вона за всіх
часів відгукувалася на соціальне замовлення. Саме в силу цього політика
держави останнім часом спрямована на те, щоб впровадити інформаційні
технології в школи й вузи, перетворити стихійний процес, яким він по
перевазі був протягом цілого ряду років, у керований і контрольований,
залучити до роботи над новими навчальними матеріалами фахівців у
предметних областях, стимулювати комп’ютерні фірми до створення
електронної навчальної продукції для школярів і студентів.

Необхідно, щоб кожний викладач зрозумів просту думку: комп’ютер у
навчальному процесі – не механічний педагог, не заступник або аналог
викладача, а засіб при навчанні дітей, що підсилює й розширює можливості
його навчальної діяльності. Те, що викладач бажає одержати в результаті
використання машини, у неї необхідно запрограмувати.[26, 12]

Таким чином, комп’ютер бере на себе левову частину рутинної роботи
викладача, вивільняючи йому час для творчої діяльності, що на сучасному
рівні розвитку техніки не може бути віддана комп’ютеру.[36, 69]

Як відомо, придатність технічних засобів навчання й контролю для
використання на заняттях по іноземній мові визначається за наступними
критеріями:

по-перше, вони повинні сприяти підвищенню продуктивності праці й
ефективності навчального процесу,

по-друге, забезпечувати негайне й постійне підкріплення правильності
навчальних дій кожного учня;

по-третє, підвищувати свідомість і інтерес до вивчення мови,

по-четверте, забезпечувати оперативний зворотний зв’язок і поопераційний
контроль дій всіх учнів.

по-п’яте, мати можливість швидкого введення відповідей без тривалого
їхнього кодування й шифрування.

Як показує практика, із всіх існуючих засобів навчання комп’ютер
щонайкраще “уписуються” у структуру навчального процесу, найбільше повно
задовольняють дидактичним вимогам і максимально наближають процес
навчання англійській мові до реальних умов. Комп’ютери можуть сприймати
нову інформацію, певним чином обробляти її й приймати рішення, можуть
запам’ятовувати необхідні дані, відтворювати зображення, що рухаються,
контролювати роботу таких технічних засобів навчання, як синтезатори
мови, відеомагнітофони, магнітофони. Комп’ютери істотно розширюють
можливості викладачів по індивідуалізації навчання й активізації
пізнавальної діяльності учнів у навчанні англійській мові, дозволяють
максимально адаптувати процес навчання до індивідуальних особливостей
учнів. Кожний учень одержує можливість працювати у своєму ритмі, тобто
вибираючи для себе оптимальні обсяг і швидкість засвоєння матеріалу.[26,
18]

Застосування комп’ютерів на уроках англійської мови значно підвищує
інтенсивність навчального процесу. При комп’ютерному навчанні
засвоюється набагато більша кількість матеріалу, чим це робилося за те
саме час в умовах традиційного навчання. Крім того, матеріал при
використанні комп’ютера засвоюється прочніше.[33, 30]

Комп’ютер забезпечує й всебічний (поточний, рубіжний, підсумковий)
контроль навчального процесу. Контроль, як відомо, є невід’ємною
частиною навчального процесу й виконує функцію зворотного зв’язка між
учнем і викладачем. При використанні комп’ютера для контролю якості
знань учнів досягається й більша об’єктивність оцінки. Крім того,
комп’ютерний контроль дозволяє значно заощадити навчальний час, тому що
здійснюється одночасна перевірка знань всіх учнів. Це дає можливість
викладачеві приділити більше уваги творчим аспектам роботи з учнями.

Ще одне достоїнство комп’ютера – здатність накопичувати статистичну
інформацію в ході навчального процесу. Аналізуючи статистичні дані
(кількість помилок, правильних/неправильних відповідей, звертань по
допомогу, часу, витраченого на виконання окремих завдань і т.п.),
викладач судить про ступінь і якість сформованості знань в учнів.

Необхідно відзначити, що комп’ютер знімає такий негативний психологічний
фактор, як «відповідебоязнь». Під час традиційних аудиторних занять
різні фактори (дефекти вимови, страх припуститися помилки, невміння
вголос формулювати свої думки й т.п.) не дозволяють багатьом учням
показати свої реальні знання. Залишаючись же “наодинці” з дисплеєм,
учень, як правило, не почуває скутості й намагається виявити максимум
своїх знань.

Сприятливі можливості створюють комп’ютери й для організації самостійної
роботи учнів на уроках англійської мови. Учні можуть використати
комп’ютер як для вивчення окремих тим, так і для самоконтролю отриманих
знань. Причому комп’ютер є самим терплячим педагогом, здатним скільки
завгодно повторювати будь-які завдання, домагаючись правильної відповіді
й, в остаточному підсумку, автоматизації навички, що відпрацьовує.

Однак, сказавши про достоїнства комп’ютерів, Носенко Е. Л. , Ломів Б.Т.
відзначають і деякі недоліки. Діалектичність педагогічних явищ полягає в
тому, що як би те не було, позитивне саме по собі властивість або якість
цілісного навчально-виховного процесу обертається своєю протилежністю й
стає вкрай небажаним при непомірному, гіпертрофованому прояві, що
придушує інші, не менш важливі властивості. Це зауваження має саме
безпосереднє відношення до індивідуалізації навчання, тим більше що в
умовах комп’ютеризації істотно міняються умови взаємодії педагога й
учнів, а також учнів один з одним [12, 48].

Уже на першому етапі навчання англійській мові, у процесі постановки
цілей і завдань майбутньої пізнавальної діяльності учнів учитель бере
участь опосередковано. Безпосереднє пред’явлення завдань учневі здійснює
комп’ютер. Звичайно, учитель повинен приймати саму активну участь у
складанні навчальних програм, що визначають послідовність дій учня в
рішенні того або іншого завдання. Але в реалізації найважливішої
психолого-педагогічної функції навчання – пред’явленні й прийнятті
учнями цілей і завдань учбово-пізнавальної діяльності – в умовах
комп’ютеризації можливий гострий дефіцит безпосереднього спілкування
вчителі й учня, живого слова вчителі.

Хоча передача всіх функцій викладача машині в принципі можлива, ідею
повної автоматизації навчання, як справедливо підкреслив на
всеросійській конференції, присвяченої психологічним проблемам створення
й використання комп’ютера Б.Ф. Ломів, навряд чи можна розглядати як
практично реалізовану й гуманну. Навчання немислимо без впливу, що
виховує, особистості навчального на учнів, а для цього необхідний їхній
безпосередній контакт [17, 12].

ІІ. Використання електронних курсів навчання на уроках англійської
мови.

2.1 .Педагогічні основи й методичні принципи використання комп’ютерних
технологій при навчанні іноземній мові

Для того, щоб прийняти рішення про використання комп’ютерних технологій
на уроках англійської мови в середньому спеціальному навчальному
закладі, необхідно проаналізувати наявну теорію й практику використання
комп’ютерних навчальних курсів і програм у навчальному процесі.

У цей час є багато комп’ютерних навчальних курсів і комп’ютерних
програм, де можна знайти досить вправ для учнів всіх віків і різних
рівнів знань. Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин [12, 40] відзначають, що
комп’ютерні навчальні курси з використанням мультимедийних,
гіпертекстових технологій, орієнтовані на дистанційне навчання. Такі
курси одержали поширення з появою Інтернет і комп’ютерні мережі.
Спочатку комп’ютерні навчальні курси розглядалися як допоміжний
матеріал, що доповнює традиційний текстовий підручник і являли собою
перекладання традиційних навчальних матеріалів на новий комп’ютерний
носій з додаванням анімації, аудіо- і відеоматеріалів. У цей час
поширення мультимедийних, гіпертекстових і мережних технологій приводить
до якісної зміни структури й змісту таких курсів. Основу комп’ютерних
навчальних курсів становлять бази даних, які включають текстові описи,
відеозаписи, аудіотексти, анімацію, а також системи, що організують
тренування й контроль. Ці бази можуть мати інформаційну підтримку в
Інтернеті. Комп’ютерні навчальні курси призначаються для дистанційного
навчання й використають нові можливості презентації навчального
матеріалу на комп’ютерному диску.

Існуючі комп’ютерні навчальні програми можна розділити на три основні
групи:

1) програми, присвячені вивченню тих або інших розділів системи мови
(головне завдання таких програм – введення й активізація язикових форм і
структур);

2) програми, спрямовані на навчання видам мовної діяльності;

3) контролюючі програми, що забезпечують контроль за рівнем
сформованості мовних і язикових навичок. Комп’ютерні програми
забезпечують введення навчального матеріалу, моделювання ситуацій
спілкування, організацію ігрових завдань, контроль і оцінку знань,
дозволяючи використати всі види наочності.

Оскільки комп’ютерні навчальні курси з використанням мультимедійних,
гіпертекстових технологій, орієнтовані на дистанційне навчання, вони
повинні відповідати наступним вимогам [6, 22]:

– гнучке сполучення самостійної пізнавальної діяльності учнів з різними
джерелами інформації, навчальними матеріалами, спеціально розробленими
за даним курсом;

– оперативна й систематична взаємодія із провідним викладачем курсу,
консультантами-координаторами;

– групову роботу з типу навчання в співробітництві з учасниками даного
курсу при використанні всього різноманіття проблемних, дослідницьких,
пошукових методів у ході роботи над відповідними модулями курсу [1, 6].

Застосування комп’ютерних технологій ґрунтується не тільки на
досягненнях методики викладання іноземних мов, але й на даних базисних
для методики й суміжних стосовно методики областях знання: педагогіці,
психології, лінгвістиці, психолінгвістиці, лінгвокраїнознавстві,
соціології. Це дає можливість учнем більш повно реалізувати свій
інтелектуальний і творчий потенціал, ширше використати в навчальному
процесі їхні інтереси й схильності. Використання комп’ютерних технологій
у предметній області «Іноземна мова» може сприяти підвищенню в студентів
інтересу до даної дисципліни навчального плану як області практичного
застосування наявних знань по інформатиці, психології, менеджменту.

Переваги використання комп’ютерних технологій для роботи із текстом
можуть бути наступними:

а) навчання перегляду іншомовного тексту на комп’ютері, що
характеризується швидкістю й поверховістю (існуюче розходження між
сприйняттям тексту на папері й на екрані пов’язане з віковими й
психолого-педагогічними особливостями студентів);

б) комп’ютерна форма презентації матеріалу вчить користувача не тільки
вибору оптимальних форм подання на екрані різних видів інформації, але й
організації переданого повідомлення (створенню гіпертексту), пошуку
засобів виділення головної інформації й т.д.;

в) можливість для розширення знань по країнознавству;

г) удосконалювання професійної мультимедийної компетенції, розвиток
навичок роботи з текстовими програмами;

д) підвищення ступеня обліку ергономічних вимог до навчальних
матеріалів: учень може сам вибирати кольори й розмір шрифту, забирати
або додавати малюнки, змінювати кольори, використовувані для оформлення
тексту, підбирати ступінь яскравості й контрасту, вибирати символи
розмітки;

е) вивчення шаблона, що вийшов, роботи з текстом, можливість
використання матеріалів, що вийшли, і придбаних знань у майбутньому [3,
48].

У методиці викладання іноземних мов накопичений цікавий досвід
використання комп’ютерних навчальних курсів і програм. Серед
комп’ютерних курсів і програм по англійській мові найбільше поширення
одержали наступні: «Професор Хіггінс. Англійська без акценту»,
«Англійська базовий курс», «Англійська. Шлях до досконалості», «English
Course», «English Platinum», «Oxford Platinum», «In & Around London»,
«Bridge to English», «Focus on Grammar», а також персональна система
навчання англійській мові за допомогою комп’ютера «Репетитор», в основі
якої – метод інтенсивного навчання Г.А.Китайгородской.

Навчальна програма «Професор Хіггінс. Англійська без акценту» може
надати велику допомогу в проведенні фонетичних зарядок. Звуки, слова,
словосполучення й речення сприймаються учнями на слух і зорово. Учні
мають можливість спостерігати на екрані комп’ютера за артикуляційними
рухами й сприймати на слух правильну інтонацію. При цьому, у силу досить
високих імітативних здатностей учнів, у їхній пам’яті запам’ятовуються
правильні зразки.

«Англійський базовий курс» містить близько 60 досить змістовних і
цікавих текстів на різні теми по історії, культурі й побуту
Великобританії й США.

Дуже простий у застосуванні мультимедийний підручник «English Course».
У ньому є великий вибір діалогів на самі різні теми, наприклад, «Їжа»,
«Магазини», «Футбол», «На дискотеці», «Огляд Кембриджу», «Покупки» і
т.д. Він може бути використаний для індивідуальних занять – для бажаючих
швидше навчитися основ розмовної англійської мови.

Дуже змістовні, багаті яскравими рольовими іграми, фільмами й текстами,
подобаються як дітям, так і дорослим мультимедийні програми «English
Platinum», «Oxford Platinum» і «Англійська. Шлях до досконалості». На
жаль, їх важко встановити, для цього потрібний фахівець високого класу.

Матеріал мультимедійного підручника «Bridge to English» відповідає
програмним вимогам середньої школи по навчанню англійській мові,
підвищує лексичний і граматичний рівень знань учнів, розширює їхній
кругозір, поліпшує вміння й навички учнів не тільки по аудіюванню,
читанню й письму, але й говорінню. За допомогою аудиотренажера можна
працювати над вимовою, тому що програма озвучена професійними дикторами
Бі-Бі-Сі. В основу навчання усного мовлення покладені діалоги. У
мультимедийній програмі «Bridge to English» у кожному з 20 уроків є
тематичні діалоги. Важливо ще й те, що в багатьох діалогах є
нестандартні форми відповідей, що створить передумову для оволодіння
творчим мовленням і допомагає зосереджувати увагу не на формі, а на
змісті. Це, у свою чергу, допоможе вчителеві підібрати відповідні
ситуації на заняттях без комп’ютера й продовжувати ефективно стимулювати
мовлення учнів.

Програма «Focus on Grammar» призначена для вдосконалювання граматичних
навичок. Однак необхідно набирати англомовні тексти на клавіатурі, а
оскільки в учнів ця навичка сформована ще недостатньо, це приводить до
непродуктивних втрат часу. Крім того, вправи в основному однотипні,
мають репродуктивний характер, і учні швидко стомлюються.

Програма «In & Around London» містить цікавий матеріал, тексти й
ілюстрації, а також тестові завдання по країнознавству.

Персональна система навчання англійській мові за допомогою комп’ютера
«Репетитор», містить тексти, вправи й тестові завдання. З її допомогою
можна вдосконалювати вимову. Матеріал частково продубльований на
аудіокасеті й у книзі [35, 12].

Н.Л. Лукошкина відзначає, що основні положення для створення
комп’ютерних курсів і програм можна сформулювати в такий спосіб:

1. грамотне використання комп’ютера як нового засобу навчання;

2. вузька орієнтація навчання й у зв’язку із цим мінімізація й
конкретизація цілей навчання;

3. забезпечення індивідуалізації навчання й орієнтацію на автономне
навчання;

4. опора на професійні знання й досвід учнів;

5. навчання на матеріалі тематики, що враховує потреби даної категорії
учнів [17, 3].

У рамках першого положення можна спертися на роботу закордонних
методистів R.E. Mayer, R. Moreno, що запропонували сім основних
принципів створення мультимедійних презентацій:

– основою для створення мультимедійних освітніх матеріалів є когнітивна
теорія [17, 5]

– принцип мультимедійності – інформація, представлена у вигляді
оповідання й мультиплікації засвоюється краще, ніж представлена у
вигляді оповідання;

– принцип просторової близькості – інформація засвоюється краще, коли
текстовий коментар розташовується поруч із відповідним чином, а не внизу
екрана;

– принцип тимчасової близькості – інформація засвоюється краще, коли
пояснення й зображення представлені одночасно;

– принцип когерентності – інформація засвоюється краще, якщо відсутні
зовнішній шуми (включаючи музику), слова й відеозображення, що не
ставляться до пояснює материалу, що, безпосередньо;

– принцип надмірності – засвоєння матеріалу краще при мультиплікації й
оповіданні, чим при мультиплікації, оповіданні й текстовому повідомленні
на екрані;

– принцип персоналізації – інформація засвоюється краще, якщо оповідання
ведеться в розмовному, а не у формальному стилі, тому що залучені «я» і
«ти»[17, 7].

Цілі використання комп’ютерних технологій для роботи із текстом
конкретизовані в такий спосіб: їхнє використання заощаджує час на
презентацію навчального граматичного й лексичного матеріалу, сприяє
реалізації інтелектуального й творчого потенціалу учнів, формуванню
професійної компетенції, спрощує навчання основним стратегіям
(запам’ятовування, розуміння) при роботі із текстом.

При забезпеченні індивідуалізації навчання й орієнтації на автономне
навчання потрібно враховувати, що процес роботи з текстом з
використанням комп’ютера не повинен бути тривалим, містити в собі
великої кількості однорідних репродуктивних вправ і повинен служити
практичним цілям оволодіння методикою роботи з текстом у класі й у
процесі самостійної роботи.

На початковому етапі навчання спілкуванню, коли опора на знання й
досвід учнів ще неможлива, навчання можна проводити на матеріалі
тематики, що охоплює міжособистісне спілкування. Такий підхід до вибору
текстів цілком виправданий, тому що курс іноземної мови носить
комунікативно-орієнтований характер, його завдання визначаються
комунікативними й пізнавальними потребами тих, яких навчають,.

Контроль успішності подібного навчання повинен бути оперативним і
передбачатися при розробці відповідних навчальних матеріалів і
підсумковим з боку провідного викладача у вигляді телепрезентацій,
творчих робіт.

2.2 Форми роботи з комп’ютерними навчальними програмами на уроках
іноземної мови

Існує безліч комп’ютерних програм, що допомагають учителеві англійської
мови й учнем при оволодінні англійською мовою.

Комп’ютерні навчальні програми мають багато переваг перед традиційними
методами навчання. Вони дозволяють тренувати різні види мовної
діяльності й сполучити їх у різних комбінаціях, допомагають усвідомити
язикові явища, сформувати лінгвістичні здатності, створити комунікативні
ситуації, автоматизувати язикові й мовні дії, а також забезпечують
можливість обліку провідної репрезентативної системи, реалізацію
індивідуального підходу й інтенсифікацію самостійної роботи учня.

Проаналізуємо деякі з них.

а). Вивчення лексики.

При введенні й відпрацьовуванні тематичної лексики, наприклад покупки,
продукти харчування, одяг і т.д., можна використати комп’ютерні програми
“Triple play plus in English”, “English on holidays”, “English Gold’ і
інших. Етапи роботи з комп’ютерними програмами наступні: демонстрація,
закріплення, контроль.

На прикладі комп’ютерної програми “English on holidays” розглянемо ці
етапи.

На I-му етапі – введення лексики, наприклад, по темі “Weather”.
Використовуючи демонстраційний комп’ютер, учитель вибирає автоматичний
режим: на екрані з’являються картинки, що зображують природні явища:
сніг-snow, злива-shower, гроза-thunderstorm, похмуро-humidity,
паморозь-drizzle, ясно-clear, сонячно-sunny, холодно-cold,
хмарно-cloudy, град-hail і інших. Потім випливають фрази:

What a beautiful day! – Який прекрасний день!

What awful weather! – Яка жахлива погода!

Is it usually as hot as this? – Тут завжди так пекуче?

What’s the forecast for tomorrow? – Який прогноз погоди на завтра?

It’s windy! – Дує сильний вітер!

It’s raining – іде дощ

Учні дивляться й слухають. Час роботи – приблизно 1 хвилина.

На II-му етапі йде робота з відпрацьовування вимови й закріплення
лексики. Учитель або учень перемикає програму з автоматичного режиму у
звичайний, клацає мишкою навівши стрілку на потрібне слово або фразу.
Учні повторюють за диктором хором. При наявності в класі декількох
комп’ютерів, учні працюють індивідуально або парами, використовуючи
навушники й мікрофон. Час роботи – приблизно 5 – 10 хвилин, це залежить
від кількості слів досліджуваної теми.

На III-му етапі проводиться контроль вивченої лексики. Учні вибирають
завдання, що містить різну кількість питань по темі: 10, 20, 30. По
закінченні здачі іспиту на екрані з’являється таблиця результатів у
відсотках. Звичайно, кожний учень прагне домогтися кращих результатів.

Якщо в класі тільки один комп’ютер, він використовується як
демонстраційний при введенні й фронтальному закріпленні лексики.
Контроль тематичної лексики можна здійснювати індивідуально
використовуючи роздавальний матеріал – картки. Завдання на картках
можуть бути аналогічні завданням комп’ютерної програми, наприклад:

Укажіть правильний варіант перекладу

сніг – tennis, shower, snow, umbrella, thunderstorm, boxing, basketball

Яке з написаних слів є зайвим за змістом

winter, February, cool, december, November, January

і т.п.

Комп’ютерна програма “English on holidays” охоплює лексичний матеріал по
темі “Місто” і дозволяє контролювати лексику відразу по всіх розділах
теми. У цьому випадку пропонується більша кількість питань: 60, 90, 120.

б). Відпрацьовування вимови.

Багато навчальних програм передбачають режим роботи з мікрофоном. Після
прослуховування слова або фрази учень повторює за диктором і на екрані
з’являється графічне зображення звуку диктора й учня, при порівнянні
яких видні всі неточності. Учень прагне домогтися графічного зображення
вимовленого звуку максимально наближеного до зразка.

в). Навчання діалогічного мовлення.

Приклад роботи з діалогами комп’ютерної програми “Triple play plus in
English”. Із запропонованих 12 діалогів, вибирається один, наприклад “У
кафе”. На екрані з’являються кілька картинок – сцен даного діалогу.

I – етап – знайомство з діалогом.

Good morning!

Good morning!

What would you like?

I’d like some coffee, please.

Do you want milk in your coffee?

Yes, please.

Hey, this coffee is too cold.

I’m sorry.

here is some hot coffee.

Thank you.

How is it now?

It’s just right.

Would you like some more coffee?

No, thanks.

How much is it?

Ninety – five cents, please.

Thank you. Have a nice day.

Good bye.

II – етап – розучування діалогу.

При наявності декількох комп’ютерів у класі учні працюють парами або
групами по 3 чоловіки. Вони повторюють за диктором фрази, тут же може
бути використаний режим роботи з мікрофоном. Молодші школярі можуть
виконувати вправи на складання даних речень із групи слів, наприклад:
like, lyke, what, you, wood, your, yu, would. Учень наводить стрілку на
потрібне слово, клацає мишкою, щоб скласти речення What would you like?
і т.д. Кількість вірних речень відбивається на екрані. Таким чином, учні
в ігровій формі освоюють правопис і розучують діалог.

III – етап – інсценування діалогу.

Учні відтворюють діалог спочатку з опорою на картинки, потім інсценують
його самостійно.

Наступний етап – це контроль діалогічного мовлення після вивчення всіх
12-ти діалогів. Учні вибирають картку із завданням (учитель сам готовить
картки з описом ситуації) і розігрують свій діалог, використовуючи
лексику даної програми й проявляючи свою фантазію.

г). Навчання письму.

Цей вид роботи вирішує відразу два завдання: правильне написання
англійських слів і освоєння клавіатури. Комп’ютерна навчальна програма
“Bridge to English” допомагає вирішити ці завдання. Майже кожне завдання
передбачає печатку на клавіатурі англійських слів і речень.

д). Відпрацьовування граматичних явищ.

Всі навчальні комп’ютерні програми так чи інакше передбачають
відпрацьовування певних граматичних структур. У програмі “Bridge to
English” 20 уроків, і в кожному уроці відпрацьовуються свої граматичні
явища: стверджувальні, негативні й питальні речення, ступені порівняння
прикметників, дієприкметник, пасивний стан, займенники somе, any,
структури there is / there are, прийменники й т.д. Всі види роботи
одного уроку. спрямовані на відпрацьовування певного граматичного явища.

У розділі “Граматика” програми “Професор Хіггинс” є два розділи
теоретичний і практичний. Перевіряючи знання учня програма відзначає
його успіхи, при необхідності підказує.

Програма “English Gold” (“Deutsch Gold”) містить 144 мікродіалоги,
кожний з яких відпрацьовує певну граматичну структуру, наприклад,
Present Continuous використається в багатьох діалогах, наприклад,
розмова батьків про своїх дітей, які грають у саду. Після
прослуховування діалогу, учні відтворюють його з опорою на картинку,
потім самостійно.

Складання тестів по граматиці, використовуючи комп’ютер, допомагає учнем
краще освоїти граматичний матеріал. Старшокласники розробляють свої
комп’ютерні програми на перевірку лексичних і граматичних знань учнів.

2.3 Основні проблеми створення мультімедійних курсів

Основна проблема створення мультімедійних курсів полягає в створенні
матеріально-технічної бази, що відповідає сучасному рівню розвитку
мультимедійної техніки. Це наявність мультимедійного комплексу й робочих
станцій не нижче IBM486 і банку CD, а також навчальних і контролюючих
програм, що забезпечують успішне застосування нових інформаційних
технологій на уроках по різних предметах. Бажане створення окремого
спеціалізованого класу, у якому учителя-предметники зможуть давати уроки
з використанням комп’ютерів не на шкоду урокам інформатики.

У випадку, якщо школа в стані вирішити дане завдання, виникає дві
взаємозалежних проблеми:

організаційно-методична;

психологічна.

Перша проблема пов’язана із забезпеченням банку програм різного
призначення, що задовольняють гімназичним стандартам.

Друга проблема тісно пов’язана з першою й має наступні аспекти:

з боку учителів-предметников – прагнення до звичних форм навчання, що
пов’язане з недостатнім володінням ними комп’ютером, нерозумінням його
можливостей.

з боку учнів – відношення до програм як до гри, що не накладає на них
ніяких зобов’язань, у той час як на традиційних уроках мотивація
навчання виявляється набагато вище, тому що дитина очікує оцінки.

Щоб вийти із подібної ситуации обирають наступний шлях – розробку
поліфункціональних програм за матеріалами учителів-предметников силами
учнів старшої школи.

Підвищення мотивації вчителів до застосування й розробки засобів
мультимедіа в навчальному процесі.

Створення банку програм, що задовольняють потреби навчального стандарту.

Підвищення професійного рівня й розвиток творчості учнів-старшокласників
у процесі роботи із сучасними інструментальними середовищами [6].

Висновок

Розширення міжнародних контактів у всіх областях людської діяльності,
більш вільний доступ до інформації, стрімкий розвиток телекомунікаційної
технології створюють принципово нові умови для сфери освіти. Як відомо,
можливі два напрямки комп’ютеризації навчання: вивчення інформатики, а
також його використання при вивченні різних предметів. На думку багатьох
фахівців, що займаються використанням комп’ютерних програм у навчанні,
подібний процес навчання може привести як до оволодіння комп’ютерною
грамотністю, так і до підвищення ефективності самого процесу навчання.

Сучасний період розвитку цивілізованого суспільства характеризує процес
інформатизації.

Інформатизація суспільства – це глобальний соціальний процес,
особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері
суспільного виробництва є збір, нагромадження, продукування, обробка,
зберігання, передача й використання інформації, здійснювані на основі
сучасних засобів мікропроцесорної й обчислювальної техніки, а також на
базі різноманітних засобів інформаційного обміну. Одним із пріоритетних
напрямків процесу інформатизації сучасного суспільства є інформатизація
остіти – впровадження засобів нових інформаційних технологій у систему
освіти.

Інтенсивний розвиток процесу інформатизації освіти спричиняє розширення
сфери застосування СНІТ.

Використання таких комплексів надає учню інструмент дослідження, за
допомогою якого можна здійснювати реєстрацію, збір, нагромадження
інформації.

Це забезпечує широке впровадження дослідницького методу навчання, що
підводить учня до самостійного “відкриття” досліджуваної закономірності,
сприяє актуалізації процесу засвоєння основ наук, розвитку
інтелектуального потенціалу, творчих здатностей.

Придатність технічних засобів навчання й контролю для використання на
заняттях по іноземній мові визначається за наступними критеріями: вони
повинні сприяти підвищенню продуктивності праці й ефективності
навчального процесу, забезпечувати негайне й постійне підкріплення
правильності навчальних дій кожного учня, підвищувати свідомість і
інтерес до вивчення мови, забезпечувати оперативний зворотний зв’язок і
поопераційний контроль дій всіх учнів,, мати можливість швидкого
введення відповідей без тривалого їхнього кодування й шифрування.

Основу комп’ютерних навчальних курсів становлять бази даних, які
включають текстові описи, відеозаписи, аудіотексти, анімацію, а також
системи, що організують тренування й контроль. Ці бази можуть мати
інформаційну підтримку в Інтернеті.

Існуючі комп’ютерні навчальні програми можна розділити на три основні
групи: програми, присвячені вивченню тих або інших розділів системи
мови; програми, спрямовані на навчання видам мовної діяльності;
контролюючі програми, що забезпечують контроль за рівнем сформованості
мовних і язикових навичок.

У методиці викладання іноземних мов накопичений цікавий досвід
використання комп’ютерних навчальних курсів і програм. Серед
комп’ютерних курсів і програм по англійській мові найбільше поширення
одержали наступні: «Професор Хіггінс. Англійська без акценту»,
«Англійська базовий курс», «Англійська. Шлях до досконалості», «English
Course», «English Platinum», «Oxford Platinum», «In & Around London»,
«Bridge to English», «Focus on Grammar», а також персональна система
навчання англійській мові за допомогою комп’ютера «Репетитор», в основі
якої – метод інтенсивного навчання Г.А.Китайгородской.

основні положення для створення комп’ютерних курсів і програм можна
сформулювати в такий спосіб: грамотне використання комп’ютера як нового
засобу навчання; вузька орієнтація навчання й у зв’язку із цим
мінімізація й конкретизація цілей навчання; забезпечення
індивідуалізації навчання й орієнтацію на автономне навчання; опора на
знання й досвід учнів; навчання на матеріалі тематики, що враховує
потреби даної категорії учнів.

Основна проблема створення мультімедійних курсів полягає в створенні
матеріально-технічної бази, що відповідає сучасному рівню розвитку
мультимедійної техніки. У випадку, якщо школа в стані вирішити дане
завдання, виникає дві взаємозалежних проблеми: організаційно-методична;
психологічна.

Щоб вийти із подібної ситуации обирають наступний шлях – розробку
поліфункціональних програм за матеріалами учителів-предметников силами
учнів старшої школи.

Бібліографія

Азимов Э. Г. «Материалы Интернета на уроках англ. языка» //Иностранные
языки в школе 2001 №1

Богомолов С.М. та ін. Навчальне середовище “10000 words” комп’ютерної
підтримки курсу англійської мови загальноосвітньої школи // Комп’ютер у
школі та сім’ї. – 2003. – №1. – С.23-26.

Вартанова И.И. «К проблеме мотивации учебной деятельности» Вестник МГУ
Серия 14 Психология 2000 №4 с33-41

Вильямс Р., Макли К., «Компьютер в школе», М. 2004.-200 с.

Гаврилов Б. В.. Плюсы и минусы компьютеризированного обучения
иностранным языкам http://linguact.hyperlink.ru/articles/gavrilov.html

Елизарова Г. В.. Электронная почта и преподавание английского языка:
анализ сильных и слабых сторон
http://linguact.hyperlink.ru/articles/elizarova.html

Еремин Ю. В.. Методические аспекты использования компьютерной техники в
обучении иностранному языку
http://linguact.hyperlink.ru/articles/eremin.html

Интегрированный урок

http://www.altai.fio.ru/projects/others/matveenko/_private/australia.htm

Калашник Д. М.. Мультимедийные справочные комплекты в подготовке
переводчика http://linguact.hyperlink.ru/articles/kalashnik.html

Каминская И. Образование в «сетях»: В начале 2002 года только два
процента российских школ имели доступ в Интернет // Учительская газета.
– 2003. – №5. – С.15.

Карамышева Т. В.. Интернет как средство обучения иноязычной письменной
речи http://linguact.hyperlink.ru/articles/karamysheva.html

Каспин И. В., Сегаль М. М.. Новые технологии в обучении иностранным
языкам http://linguact.hyperlink.ru/articles/kaspinandsegal.html

Красновский Г.Э Мультимедийные программные продукты по английскому языку
// Информатика и образование. – 2003. – №3. – С.67-69.

Леонов А. Н.. К вопросу об обеспечении учебного процесса компьютерными
средствами http://linguact.hyperlink.ru/articles/leonov.html

Леонтьев А. А.-Потребности, мотивы, эмоции. Конспект лекций. – М.:
Издательство МГУ, 1971

Логинов В.А. Интернет: все ли так просто?: О психологических проблемах
использования сети Интернет в образовании // Гуманітарні науки. – 2002.
– №2. – С.156-164.

Манако А. Розробка сімейства онлайнових інформаціних рісурсів для
телекомунікаційних освітніх середовищ // Інформатика. – 2003. – №21-24.
– С.8-14.

Маслоу А. Г. «Мотивация и личность» С-П. Евразия 1999 с94-95

Мацьоха О.М. Інтернет-ресурси загальноосвітніх закладів // Комп’ютер у
школі та сім’ї. – 2003. – №3. – С.37-39.

Мацьоха О.М. Освітні портали в Інтернеті // Комп’ютер у школі та сім’ї.
– 2003. – №4. – С.43-44.

Пассов Е. И. Кузовлев В. П. Коростелев В. С. -Цель обучения
иностранному языку на современном этапе развития общества // ИЯШ. –
1987. – №6

Петраченков А. Компьютеры и Интернет в обучении иностранным языкам //
Учитель. – 2003. – №1. – С.65-67.

Подопригорова Л. Использование Интернета в обучении иностранных языков
// Иностранный язык в школе. – 2003. – №5. – С.25-31.

Полат Е.С. “Интернет на уроках иностранного языка”. //”Иностранные языки
в школе” № 2 2001 г.

Полат Е.С. “Интернет на уроках иностранного языка”. //”Иностранные языки
в школе” № 3 2001 г.

Полат Е.С. “Интернет на уроках иностранного языка”. //”Иностранные языки
в школе” № 5 2001 г.

Проект временного Образовательного Стандарта по ИЯ. //Иностранные языки
в школе 1993 №5

Сафонова В.В, Соловова Е. С. «Концепция 12-летней школы по ИЯ»

Сахацька В. Використання Інтернету в ході шкільного уроку // Освіта. –
2002. – №51. – С.3.

Софронова Н. Сценарий урока с использованием компьютера // English
(Шкільний світ). – 2003. – №34. – С.11.

Усенков Д. Гномик-грамотей из электронного мира // Практический журнал
для учителей и администрации школы. – 2003. – №2. – С.24-29.

Филиппов М.А. Английский из Сети: Использование звуковых ресурсов
Интернета при обучении языку // Сто друзей. – 2002. – №28. – С.7.

Цветкова Л. А. «Использование компьютера при обучении лексике в
начальной школе» //Иностранные языки в школе 2002 №2

Чашко С.М. Компьютерная поддержка преподавания английского языка в
средних учебных заведениях // Відкритий урок. – 2003. – №11-12. –
С.19-22.

Чуйко Г.Е. Урок англійської мови та літератури в мультимедійному центрі
// Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – №1. – С.40.

Шмелева А. Какие CD поселить в лингафонном кабинете: Обзор мультимедиа
по иностранным языкам для младших школьников // Школьное обозрение. –
2003. – №2. – С.53-55.

Додаток.

Приклад уроку з використанням мультимдійних технологій

Тема уроку: Австралія

Клас: 10

Цілі уроку:

показати учням практичне застосування комп’ютера при вивченні
англійської мови

активізувати в мові лексику теми

розвивати навички читання на основі тематичного тексту

Програмне забезпечення:

розвиваючі ігри:

Hangman

Schoolmom

Parole

комп’ютерний підручник по граматиці

“Big Ben”

План уроку:

Організаційна частина

Опитування “Аукціон”

Фонетичне відпрацьовування слів

Активізація лексики теми в мові

Контроль домашнього завдання

Робота над темою “Австралія”

Підсумки уроку

Хід уроку:

Починає урок учитель англійської мови (УАМ) – вітання й повідомлення
завдань уроку. Вступне слово вчителя інформатики (УІ) про те, що
англійська мова й інформатика як шкільні предмети дуже тісно зв’язані
між собою. Успішна робота на комп’ютері багато в чому залежить від
гарного знання англійської мови.

УІ: У більшості випадків комп’ютерні мови використають англійські слова.
Давайте проведемо аукціон. Відмінно отримає той, хто останнім назве
англійське або утворене від англійського слово, використовуване при
роботі з комп’ютером. Учні називають слова, які вони зустрічають при
роботі з комп’ютером.

УАМ проводить фонетичне відпрацьовування комп’ютерних термінів. Учні
переводять ці слова, а УІ запитує, яке дія відбувається при натисканні
клавіші з таким словом.

УАМ нагадує учням тему уроку (Австралія) і пропонує згадати географічні
назви, зігравши в комп’ютерну гру ” HYPERLINK
“http://www.hotpopcorn.com/celebconnection/hangceleb/” Hangman “.(Ця
гра є аналогом відомої нам з дитинства гри “Шибениця”.) Учні позначають
букви алфавіту, у підсумку на екрані монітора з’являється задумане
комп’ютером слово. Далі УАМ пропонує кілька вправ по активізації в мові
слів, що вчаться, по темі:

What is the English for…?

Guess what it is?

Choose the right word?

Після цього УІ говорить, що є комп’ютерна програма, що допоможе учням
згадати слова по темі “Географія”. Вона називається “Parole”. На екрані
монітора з’являються перша й остання букви англійського слова по темі і
його переклад. Учні називають букви, намагаючись відгадати слово.
Помилитися можна тільки три рази.

Потім УАМ перевіряє, як учні приготували домашнє завдання до уроку
(Читання тексту “Australia”). Учням пропонується виконати тест по
тексту.

1. Australia is situated in the

a. Northern Hemisphere

b. Southern Hemisphere

c. Western Hemisphere

2. Australia occupies the

a. whole continent

b. part of the continent

c. the island

3. The cpital of the country is

a. Sydney

b. Darwin

c. Canberra

4. The number of the Australian states is

a. 50

b. 6

c 10

5. Australian population is

a. 18,3 mln

b. 28, 8 mln

c. 140 mln

6. The largest island of Australia is

a. Cocos Islands

b. Kangaroo Island

c. Tasmania

7. The native animal of Australia is

a. a bear

b. a turtle

c. a koala

8. The official language of the country is

a. Australian

b. English

c. Spanish

9. The formal head of the state is

a. the prime – minister

b. the Queen of the UK

c. the president of the USA

10. The group of stars one can see on the Australian flag is

a. Southern Cross

b. Pisces

c.Sagitarios

The right answers:

1.b 2.a 3.c 4.d 5.a 6.c 7.c 8.b 9.b 10.a

Далі учням пропонується попрацювати з картою Австралії. Необхідно
згадати місце розташування штатів і територій.

New South Wales

Queensland

South Australia

Tasmania

Victoria

Western Australia

Australian Capital Territory

Потім УАМ пропонує учням ознайомитися з таблицею:

Official name of the country The Commonwealth of Australia

Area 7,686,850 square km.

Population 18,260,850

Native people Aborigines

Most populated state New South Wales

Over 6 mln. people

Largest state Western Australia

2 525 500 sq.km.

Largest city Sydney

4, 2 mln. people

Longest river the Darling

2,740 km.

Highest point Mount Kosciusko

2,340 m

Natural resources gold, zinc, copper, tin, iron, gas, diamonds, coal,
uranium, nickel, oil, silver

Currency Australia?????

і підготувати усне повідомлення про географічне положення країни. Учні,
використовуючи інформативний матеріал, розповідають про Австралію.

УАМ підбиває підсумок уроку, повідомляє оцінки, дає домашнє завдання. УІ
ще раз нагадує учням те, як тісно зв’язані між собою інформатика й
англійська мова, відзначає, що за допомогою цікавих комп’ютерних програм
можна вдосконалювати свої знання англійської мови.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020