.

Валютний курс і курсова політика

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2883
Скачать документ

Валютний курс і курсова політика

Необхідність валютного курсу визначається тим, що національні гроші за
межами внутрішнього ринку не можуть виступати законним платіжним
засобом. При здійсненні зовнішньоекономічних операцій вони повинні бути
обмінені на валюту іншої країни чи на міжнародні розрахункові одиниці
(ЕКЮ, СДР та інші). правильне визначення валютного курсу має вирішальне
значення для забезпечення еквівалентності, взаємної вигоди у відносинах
екномічних суб(єктів різних країн. Через концепцію курсу національної
валюти центральний банк впливає на стан платіжного балансу країни, а
також використовує його як інструментарій монетарної політики.

Валютний курс ( це співвідношення, за яким одна валюта обмінюється на
іншу; або ціна грошової одиниці однієї країни, виражена у грошовій
одиниці іншої країни.

Валютний курс відображає взаємодію середовищ національної та світової
економіки. Він використовується при купівлі та продажу валюти у зв(язку
з експортом та імпортом товарів чи послуг, надходженні в країну або
вивозі за кордон капіталів, кредитів, прибутків тощо.

Функції валютного курсу.

Теорія грошей визначає такі функції валютного курсу:

По-перше, за його допомогою долається економічна обмеженість
національної грошової одиниці. Відбувається перетворення її локальної
цінності в інтернаціональну. Відповідно до цього валютний курс виступає
як засіб інтернаціоналізації грошових відносин, утворення світової
грошової системи.

По-друге, на основі валютних курсів здійснюється порівняння вартісних
показників окремих країн, умов і результатів виробничого відтворення (
продуктивності праці, заробітної плати, темпів економічного зростання, а
також платіжного балансу країни.

По-третє, за допомогою валютних курсів порівнюються національні ціни з
світовими цінами та інтернаціональною вартістю. Валютний курс ( це
механізм реалізації інтернаціональної вартості товарів і послуг.

По-четверте, через механізм валютних курсів перерозподіляється
національний продукт між країнами-учасницями міжнародних економічних
зв(язків.

Види валютних курсів.

В економічній теорії розглядається два основних види валютних курсів:
фіксований та плаваючий. Крім цих двох існує кілька варіантів, які
залежно від конкретно обраних параметрів їх реалізації, можуть
розглядатися як модифікація фіксованого або плаваючого курсу. Йдеться
про встановлення так званого діапазону коливань (band) між верхньою і
нижньою точками інтервенції, що в українській мові отримало назву
“валютний коридор”. Крім цього, є так звана модель перемінно-фіксованого
(повзучого з прив(язкою до фіксованого) курсу (англійською ( crawling
ред).

Різноманітні варіанти валютних курсів можна класифікувати за схемою
20.1.

На практиці застосовують також гібридні варіанти фіксованого або
плаваючого курсу ( це офіційний, ринковий, біржовий тощо.

Після другої світової війни відповідно до Бреттон-вудської угоди було
введено режим фіксованих паритетів та курсів. Фіксовані курси
відігравали вирішальну роль до 1976 року, коли вони визначались на
основі золотого паритету чи на договірній основі. Внаслідок краху
Бреттон-вудської валютної системи фіксовані валютні курси та паритети
були скасовані та встановлений режим плаваючих курсів валют. Однак,
вільно “плавають” тільки провідні валюти ( долар США, марка ФРН,
французький франк, англійський фунт стерлінгів, японська ієна та інші.
Вони самостійно формуються на ринку під впливом попиту і пропозиції.
Держави можуть за взаємною угодою визначати межі їх плавання. Більшість
країн установили керований плаваючий курс за яким нині існує кілька
варіантів фіксації курсу: прив(язка його до кошика валют; прив(язка до
однієї провідної валюти; поступова девальвація курсу в межах валютного
коридору.

Схема 20.1. Моделі валютних курсів

Види валютних курсів Метод фіксації курсу

1. Фіксовані курси. система, що припускає наявність офіційних валютних
паритетів.

1.1.Запровадження фіксованого курсу за класичною схемою офіційні курси,
що базуються на золотому паритеті (можливі за умов золотого стандарту).

1.2. Договірні фіксовані курси. курси, що базуються на договірній основі

1.3. Установлення коригованого фіксованого курсу (adjustable ред).
фіксація курсів по відношенню до стійких валют чи міжнародних валют на
рівні, що фактично склався на валютному ринку. Фіксація, що передбачає
регулярний перегляд або межі можливих відхилень.

1.4. Премінно-фіксований курс, який змінюється за деякою визначеною
наперед схемою, наприклад, з урахуванням очікуваної зміни індексу
інфляції. Потребує втручання держави.

2. Плаваючі курси. система, при якій у валют немає офіційних паритетів.

2.1. Проголошення вільно плаваючого курсу курси, які самостійно
формуються на ринку під впливом попиту і пропозиції

2.2. Установлення керованого плаваючого курсу (managed float). курси
валют, які прив(язані безпосередньо чи через “валютні корзини” до
провідних валют. Вони коректуються валютними інтервенціями центральних
банків з метою уникнути тимчасових різких коливань.

Порядок визначення та режим валютних курсів.

Валютний курс є одним із ключових параметрів міжнародних валютних
відносин. Величина валютного курсу та режим його функціонування впливає
практично на всю систему макро та мікроекономічних показників країни, на
її конкурентні позиції у світовій економіці, перерозподіл ресурсів,
збалансованість платіжного балансу тощо. Тому визначення валютного курсу
та управління ним є важливим елементом економічної політики кожної
держави.

За умов золотого стандарту рівень валютних курсів визначався рівнем
золотого паритету валют, тобто співвідношенням їх золотого вмісту.
Валютний курс міг відхилятися від золотого паритету тільки на вартість
перевозу золота золотого однієї країни в іншу. Межі відхилення валютного
курсу від валютного паритету називалися золотими точками.

Нижня межа відхилення дорівнювала валютному паритету мінус витрати на
перевезення золота. Вона відповідала мінімальному курсу валюти і
називалася нижньою золотою точкою.

При зниженні валютного курсу країни до її нижчої точки починався вивіз
(експорт) золота. Це пояснюється тим, що попит на інвалюту перевищував
пропозицію. Нижня золота точка називалася ще експортною.

Верхня межа відхилення дорівнювала валютному паритету плюс витрати на
перевезення золота. Вона відповідає максимальному курсу валюти і
називається верхньою золотою точкою. При підвищенні курсу валюти до
верхньої золотої точки починався ввіз (імпорт) золота до країни. У
зв(язку золотого цим верхня золота точка називалася ще імпортною.

За умов золотого стандарту валютний курс був відносно стійким, оскільки
гарантувався вільним обміном банкнот на золото та можливістю вільного
вивозу золота золотого однієї країни до іншої.

У зв(язку золотого демонетизацією золота порядок визначення валютного
курсу докорінно змінився, що викликано несталістю сучасних грошових
систем. Нині немає законодавчо фіксованої бази для формування валютних
курсів. Основою визначення валютних курсів є співвідношення купівельної
спроможності національних валют. Купівельна спроможність (сила) валюти
виражається як сума товарів і послуг, які можна придбати за певну
грошову одиницю у порівнянні золотого базовим періодом.

Співвідношення купівельної сили валют стосовно певної групи товарів та
послуг у двох країнах – країні “А” і країні “Б” визначає паритет
купівельної спроможності (purchasing power party) – PPP.

Існує декілька методик розрахунків РРР. Найпростішою золотого них є
визначення паритету купівельної сили валют на основі зіставлення рівня
цін стандартного набору (за споживчим кошиком) товарів і послуг, за
формулою:

РjB

РРР = ——— ,

РjA

де РjА і РjB – рівень цін у відповідних країнах за певний період – j.

РДМ рівень цін у марках

Наприклад: ———— = —————————— = ціна марки у доларах.

Р$ рівень цін у доларах

Величина економічно обгрунтованого курсу валюти може визначатись також
на підставі обрахунку ВВП за цінами визначеними у національній валюті та
в окремій іноземній вільноконвертованій валюті чи в ЕКЮ. Частка від їх
ділення дає валютний курс.

Отже, формування валютного курсу та його величина завжди під впливом
динаміки цін.

У україні з високими темпами інфляції курс валюти буде знижуватися
відносно до валют тих країн, де нижчі темпи інфляції і, безперечно,
знецінення валюти тягне за собою подальше зростання внутрішніх цін. У
загальному вигляді взаємозв(язок між цінами (Р) і валютним курсом (е)
можна показати за схемою:

Р( =е(

Зростання цін знижує курс. Якщо курс падає то ціни зростають. Ця
залежність чітко проявляється у довгостроковому періоді.

У даній ситуації важливо визначити межі коливань курсу в ширині
валютного коридору на основі реальних макроекономічних параметрів.

Поряд із ціновим існує метод розрахунків (РРР), спертий на визначення
співвідношення ефективних витрат виробництва у країнах (А,Б), що
порівнюються. До ефективних витрат відносять: заробітну плату (W), норму
позичкового процента (r), ренту (R), показник продуктивності праці (PR).
Одна із формул, що викоритсовується в даних розрахунках має такий зміст:

WБ PRA

РРР = ——— х ——— ,

WA PRБ

де W – рівень заробітної плати у країнах А і Б;

PR – продуктивність праці у відповідних країнах.

Однак сам розрахунок валютного курсу – не найскладніша операція. Важче
створити систему забезпечення твердого (сталого) валютного курсу. Але
який би режим валютного курсу та механізм валютного регулювання не були
обрані, передусім необхідна збалансованість державного бюджету,
торгового та платіжного балансів при сталості цін.

Як зазначалося, валютного курсу основі визначення та прогнозування
курсів валют лежать паритети їх купівельних спроможностей. Проте, ряд
чинників може спричиняти значне відхилення валютного курсу від їх
основи:

– Перш за все, це зміна попиту і пропозиції валюти на ринку, на яку
позначається стан платіжного балнсу країни. Якщо активне сальдо
платіжного балансу зростає, то збільшуються валютні надходження в країну
і пропозиція їх порівняно з попитом. А це призведе до зростання курсу
національної валюти. І навпаки, якщо стан платіжного балансу
погіршується, тоді зростає попит на іноземну валюту, що призведе до
падіння курсу національної валюти. У своючергу на стан платіжного
балансу впливають такі чинники: зміна структурми виробництва і динаміка
ВВП, конкурентоспроможність національної продукції, кон(юктури
внутрішніх і світових цін на ринках партнерів тощо.

– Кон(юктура валютних курсів та спекулятивні валютні операції завжди
мають сильний вплив на валютний курс.

Як засвідчує світова практика, валютні операції далеко не завжди
здійснюються для торговельних та фінансових розрахунків. У багатьох
випадках визначальною мотивацією у суб(єктів валютного ринку може бути
отримання спекулятивного прибутку.

– На динаміці валютних курсів відчутно позначаються норма процента, яка
регулює міграцію та розміщення капіталів. Наприклад, підвищення рівня
позичкових процентів стимулює залучення іноземного капіталу і,
відповідно іноземної валюти, а зниження – заохочує відплив капіталів за
кордон. Але підвищення процентних ставок має, слід пам(ятати, і тіньову
сторону: воно здорожує кредит і пригнічує інвестиційну діяльність
усередині країни.

¬

®

$

@

B

$

d

d

d

?i.i.?.o.L/N/¦2H5?6*8E:D

Таблиця 1. Валютні курси 1992 р. 1993 р. 1994 р. 1995 р. 1996 р. 1997 р. січень лютий березень Гривень за одиницю СДР: на кінець періоду Офіційний курс1 0.0088 0.1732 1.5212 2.6668 2.70722 ... ... ... Гривень за один долар США Офіційний курс3 (на кінець періоду) 0.0064 0.1261 1.0420 1.7940 1.8890 1.8790 1.8360 1.8500 Офіційний курс4 (середній за період) ... 0.0453 0.3275 1.4731 1.8295 1.8914 1.8436 1.8371 1 Починаючи із січня 1991 року, вартість СДР визначається Фондом щоденно на базі середньої вартості п(яти провідних валют. Питома вага валют (американський долар - 40%, німецька марка - 21%, японська єна 17%, французький франк і фунт стерлінгів - по 11%) вказує на відносне значення (вагомість) цих валют у міжнародній торгівлі і фінансах, спираючись на обсяг експорту товарів і послуг країн-членів, емітентів валюти та офіційні валютні баланси за період із 1985 по 1989 рік. 2 Офіційний курс гривні стосовно СДР за листопад 1996 року. 3 Офіційна вартість долара США ( встановлена Національним банком України) в гривнях на кінець періоду. До 23 жовтня 1994 року в Україні дотримувалися системи множинних курсів, включаючи офіційний валютний курс, який визначався НБУ, і ринковий, який встановлювався на валютних аукціонах. Із 24 жовтня 1994 року офіційний курс встановлюється за результатами торгів на Українській міжбанківській валютній біржі. 4 Середньозважена вартість долара США в гривнях за період. Відповідно до Указу Президента України “Про вдосконалення валютного регулювання” з 31 жовтня 1994 року офіційний курс українського карбованця почав визначатись на підставі відновлених торгів на Українській міжбанківській валютній біржі. Водночас було розформовано тендерний комітет, який виконував продаж частини заробленої резидентами валюти за завищеним валютним курсом українського карбованця з метою оплати контрактів “критичного імпорту”. Резиденти отримали доступ на біржу для закупівлі валюти з метою переказу за кордон прибутку, отриманого іноземними інвесторами від іноземних інвестицій в Україну та здійснення проліцензованих НБУ валютних операцій, пов(язаних з рухом капіталу. З метою подальшої децентралізації валютного ринку з травня 1995 року дозволено здійснювати обов(язковий продаж валютних надходжень та вільних валютних коштів резидентів України як через Українську міжбанківську валютну біржу, так і безпосередньо через уповноважені банки на міжбанківському валютному ринку України. Одночасно було прийнято рішення про те, що треба вважати недоцільним подальший обов(язковий викуп до Офіційного валютного резерву Національного банку України 10 відсотків валютних надходжень від суб(єктів господарської діяльності. З метою зменшеня валютних ризиків та спекуляцій проти нацональної грошової одиниці, що виникають на валютному ринку України, Національний банк України дозволив комерційним банкам здійснювати операції з купівлі та продажу іноземної валюти на валютному ринку України в межах ліміту відкритої валютної позиції. А уповноваженим банкам надано дозвіл купувати безготівкову іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку під реалізацію готівки в обмінних пунктах та, навпаки, з дотиманням ліміту відкритої валютної позиції. Розпочато торги готівковою валютою на Українській міжбанківській валютній біржі. Разом з тим повільні темпи структурної перебудови, великі політичні ризики та недосконала правлва база щодо захисту приватної власності сприяли посиленню процесів відтоку капіталів з України. Ці явища, а також значні інфляційні очікування в економіці призвели до підвищеного попиту як у суб(єктів господарювання, так і у населення на фінансові активи у вигляді вільно конвертованої валюти, які в умовах інфляції виступають надійним засобом захисту купівельної спроможності споживачів.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020