Реферат на тему:

Роль кредиту в розвитку економіки

Виконання кредитом певних функцій, які є проявом його сутності, дає
змогу йому відігравати надзвичайно велику роль у розвитку економіки і
суспільства в цілому. З часом ця роль змінювалась. Ще у період
первіснообщинного ладу з появою сім’ї та майнового розшарування
суспільства кредит сприяв розпаду цього ладу і зародженню
рабовласницького. Адже той, хто не зміг повернути борг за отриманою
позичкою, ставав рабом свого кредитора. Кредит розоряв рабовласника і
феодала, які отримували кредит на непродуктивні цілі — ведення війн,
придбання предметів розкоші тощо, а потім не могли його повернути.
Кредит сприяв становленню капіталістичного ладу, допомагаючи створювати
нові виробництва, сприяючи концентрації і централізації капіталу.
Значною мірою кредит сприяв зміні «обличчя» самого капіталістичного
ладу, допомагаючи поліпшити життя широким верствам населення, розбудові
суспільства соціальної справедливості.

У своїй перерозподільній функції кредит, який характеризується високою
мобільністю, активно впливає на всі процеси суспільного відтворення,
значною мірою регулюючи його. Грошовий капітал як загальний ресурс з
допомогою кредиту оперативно переливається з однієї галузі економіки в
іншу, з одного регіону країни в інший. Так само він здійснює рух і у
всесвітньому масштабі.

Насамперед кредит відіграє значну роль в організації грошових
розрахунків — готівкових і безготівкових. Він також допомагає суб’єктам
господарювання збільшувати обсяги виробництва, забезпечувати
безперебійність кругообігу основного й оборотного капіталу та уникати
кризових явищ. Особливо значна роль кредиту в задоволенні тимчасової
потреби в коштах, обумовленої сезонністю виробництва та реалізації
продукції.

Кредит сприяє розширенню виробництва та реструктуризації української
економіки, з одного боку, спрямованої на зменшення частки підприємств
військово-промислового комплексу та енергомістких підприємств і таких із
них, що значно забруднюють довкілля, а з іншого — на розвиток
виробництва товарів народного споживання, гострий дефіцит яких постійно
відчувався в Радянському Союзі.

В умовах тривалої економічної, особливо інвестиційної, кризи в Україні
кредит відіграє значну роль у відновленні діяльності підприємств, які
тривалий час простоювали, допомагає їм змінити асортимент продукції, що
випускається, або поліпшити її якість, зробити цю продукцію
конкурентоспроможною на внутрішньому і світовому ринках.

Важливу роль кредит відіграє й у раціональному використанні робочих площ
на підприємствах, які зменшили обсяги випуску раніше освоєної продукції,
даючи можливість організувати на них виробництво нової продукції, що
користується попитом серед споживачів, багато з якої раніше не
випускалось в Україні, створюються підприємства сфери послуг населенню.
Особливо велику роль кредит відіграє у насиченні споживчого ринку
товарами, у тому числі імпортними.

Кредит сприяє розвитку реформованого сільського господарства України,
сприяючи цим не тільки забезпеченню її населення високоякісними
продуктами харчування, а промисловості сировиною, а й перетворенню нашої
країни з її багатющими чорноземами і сприятливим для ведення сільського
господарства кліматом у крупного експортера сільськогосподарської
продукції. При цьому значне місце відводиться іпотечному кредиту,
правові умови для застосування якого створені прийняттям у 2001—2002 рр.
Земельного кодексу України, законів про іпотеку, іпотечні банки,
кредитні спілки та цілого ряду нормативних актів.

Дедалі більшого значення набуває кредит у забезпеченні населення якісним
житлом, побутовою технікою, створенні можливостей для отримання освіти
та задоволення інших соціальних потреб. Але поки він тут
використовується вкрай недостатньо.

Значну роль відіграє кредит в економії витрат обігу. З його допомогою
вдається скорочувати витрати на виготовлення, випуск в обіг,
перевезення, облік, зберігання грошових знаків, бо значна їх частина
взагалі не потрібна. З допомогою кредиту також прискорюється обіг
грошей, особливо при застосуванні сучасних інформаційних технологій.
Економія витрат обігу досягається й за рахунок того, що при розвинутих
кредитних відносинах зменшується потреба створювати поточну грошову
касу.

Z

\

u

ue

*

,

N

E

>ueC°HaLoooooooooooaeOOOOOaeaeOaeaeaeaeae

gd‡_

Dапіталу є його «втеча» за кордон, а також функціонування значних
коштів, у тому числі в іноземній валюті, поза банками, у «тіньовій»
економіці.

Україна має значний науково-технічний потенціал, про що свідчать її
досягнення у ракето-, літако- і суднобудуванні, інших галузях
промисловості. Саме тому поставлено завдання реалізувати протягом
2000—2004 рр. програму промислово-інноваційного розвитку української
економіки. У цьому надзвичайно важливу роль має відіграти кредит. Адже
своїх інвестиційних коштів підприємства не мають, а механізм
безповоротного виділення бюджетних чи відомчих коштів на капітальні
вкладення відійшов у минуле. Особливого значення в цьому набуває
венчурний (ризикований) кредит, який у багатьох країнах функціонує
переважно з державною допомогою.

Позитивну роль у вирішенні цього завдання можуть відіграти кредитні
установи небанківського типу (пенсійні, страхові, інвестиційні,
профспілкові, поштові, благодійні та інші фонди), які володіють значними
коштами. Їх можна не тільки інвестувати в економіку через ринок цінних
паперів та здійснення реальних інвестицій, а й надавати безпосередньо у
довгостроковий кредит, якщо зняти заборону на ведення цими установами
кредитної діяльності. Адже в багатьох країнах саме ці фінансові
посередники стають основними кредиторами, особливо з надання
довгострокового кредиту. Розвитку фінансово-кредитних установ
небанківського типу сприяє ухвалена у червні 2000 р. Програма державної
підтримки небанківського фінансового сектору економіки в Україні на
2000—2002 р.

Через дефіцит власного капіталу для України на сучасному етапі має
велике значення розвиток кредиту у міжнародній сфері, зокрема кредитні
відносини з Міжнародним валютним фондом, Міжнародним банком
реконструкції та розвитку, Європейським банком реконструкції та
розвитку, іншими міжнародними фінансово-кредитними інституціями. Уже
зараз ряд українських банків і суб’єктів господарювання тісно
співпрацюють з багатьма банками зарубіжних країн. Завдяки своєму
геоцентричному положенню в Україні за певних умов та при відповідних
зусиллях міг би сформуватись один із потужних світових фінансових
центрів.

У ринкових умовах знижується роль контрольної функції банків, які значно
менше використовуються державою для контролю за фінансово-господарською
діяльністю підприємств. Проте зростає роль кредиту в його контрольній
функції. Адже несвоєчасне повернення кредиту тягне за собою «штрафні»
проценти, а його неповернення може призвести до банкрутства
підприємства. Це спонукає позичальника досить обережно ставитися до
залучення кредиту у свій господарський оборот, а якщо кредит отримано,
то так господарювати, щоб своєчасно його повернути.

В антиципаційній (емісійній) функції кредит на сучасному етапі розвитку
економіки передусім повинен відігравати антиінфляційну роль. Для цього
монетарна політика має бути досить виваженою.

Безумовно, з розвитком ринкових відносин в Україні роль кредиту у
суспільстві підвищуватиметься. З виходом економіки з економічної кризи
зростатимуть доходи населення — основного суб’єкта формування кредитних
ресурсів, поліпшиться фінансовий стан господарюючих суб’єктів та
конкурентоспроможність їх продукції на внутрішньому і світовому ринку,
зміцніють українські банки, зросте довіра до України з боку іноземних
кредиторів та інвесторів тощо. Все це сприятиме прискоренню розвитку
України і скорішому входженню її у європейський і світовий простір.

Література

Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р.

Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 5
квітня 2001 р.

Указ Президента України «Про грошову реформу в Україні» // Вісник НБУ. —
1996. — № 5.

Гальчинський А. С. Теорія грошей. — К.: Основи. — 2001.

Долан Э. Дж., Кэмпбэлл К. Л., Кэмпбэлл Г. Дж. Деньги, банковское дело и
денежно-кредитная политика. — М.; Л., 1991.

Деньги, кредит, банки / Под ред. О. И. Лаврушина. — М., 1998.

Гроші та кредит / За ред. Б. С. Івасіва. — К., 1999.

Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових
ринків. — К., 1998.

Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции. —
М., 1993.

Фридмен М. Количественная теория денег. — М., 1996.

Кейнс Дж. М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості,
процента та грошей. — К., 1999.

Деньги / Под ред. А. А. Чухно. — К., 1997.

Савлук М. І. Нова національна валюта гривня працює на економіку України
// Фінанси України. — 1997. — № 2.

Савлук М. І., Сугоняко О. А. Чи вистачає грошей економіці України? //
Вісник НБУ. — 1997. — № 4.

Савлук М. І. Грошово-кредитна політика Національного банку України та
оцінка її ефективності // Вісник НБУ. — 1999. — № 1.

Похожие записи