.

Особливості становлення і розвитку комерційних банків в Україні (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
5 8338
Скачать документ

Реферат на тему:

Особливості становлення і розвитку комерційних банків в Україні

Створення національної дворівневої банківської системи незалежної
України почалося після прийняття у березні 1991 р. Закону України «Про
банки і банківську діяльність».

Цим законом визначено, що перший рівень банківської системи представляє
Національний банк (НБУ), а другий — комерційні банки різних форм
власності. За НБУ закріплено статус центрального банку держави, що поряд
з іншими функціями передбачає реєстрацію і ліцензування діяльності
комерційних банків.

З часу оголошення незалежності України реєстрація новостворених
комерційних банків почала здійснюватися Національним банком держави,
хоча певна кількість таких банків в Україні народилася за рішенням
колишнього Державного банку СРСР.

За перший рік незалежності (1992) в Україні було зареєстровано 60
комерційних банків і на кінець цього року їх загальна кількість
становила 133 одиниці. Найбільша кількість комерційних банків була
зареєстрована у 1993 р. (84), а з 1995 р. кількість щорічно
зареєстрованих банків зменшилась у середньому до шести.

На початок 2002 р. кількість банків за реєстром становила 188, хоча
ліцензію на здійснення банківських операцій мають трохи більше за 80%
зареєстрованих банків.

Переважна кількість комерційних банків — це акціонерні товариства
(85,2%), з яких 72% — відкриті і 28% — закриті. Товариства з обмеженою
відповідальністю становлять лише 14% від загальної кількості
зареєстрованих банків.

З 1994 р. в Україні почали з’являтися комерційні банки з участю
іноземного капіталу. Їх кількість до початку 2002 р. досягла 28, у тому
числі зі 100-процентним іноземним капіталом — 6.

За розміром активів українські комерційні банки поділяються на найбільші
(активи понад 1 млрд грн), великі (активи понад 100 млн грн), середні
(активи понад 10 млн грн), малі (активи менші за 10 млн грн). Станом на
початок 2002 р. найбільших банків налічувалось 7, або 4,3% від загальної
кількості діючих банків, великих — 38 (23,2%), середніх — 108 (65,8%) і
малих — 11 (6,7%). Тобто переважна більшість комерційних банків в
Україні — це середні банки.

Балансовий капітал усіх комерційних банків на 1 січня 2002 р. дорівнював
29,2% сумарних банківських зобов’язань. Переважна частина балансового
капіталу сформована за рахунок статутного капіталу (52%), резервний фонд
покриває 4,3%, прибуток минулих років — 4,3%, прибуток поточного року —
8,4% та інший капітал — 13,0%. Хоча статутний капітал українських
комерційних банків весь час збільшується і покриває більше половини
загального балансового капіталу, існують ще значні невикористані
можливості щодо його збільшення, а також велика потреба в цьому. Цей
висновок підтверджується наявністю в системі комерційних банків значних
сум нерозподіленого прибутку (близько 2 млрд грн) і невеликою питомою
вагою статутного капіталу в загальних зобов’язаннях і капіталі (11,8%).
Хоча переважна більшість комерційних банків в Україні — це середні банки
(66%), на них припадає лише 28,5% банківського капіталу, тоді як на
найбільші і великі банки, яких 27% від кількості діючих, — 71%. На сім
найбільших банків (4,3%) припадає 35,8% капіталу всіх комерційних
банків. Це свідчить про високу концентрацію банківського капіталу.

Чималої шкоди процесу накопичення банківського капіталу завдає
девальвація гривні, яка призводить до її знецінення в доларовому
обчисленні. Якщо у 1998 р. вартість статутного капіталу українських
банків становила більше як 1 млрд дол. США, то на початок 2002 р. вона
знизилась до 820 млн дол. Зараз усі українські комерційні банки мають
статутний капітал на рівні, нижчому, ніж один середньостатистичний банк
Західної Європи.

Система комерційних банків України виконує значну роботу щодо залучення
вільних грошових коштів та їх спрямування на розвиток національної
економіки. Обсяг пасивних операцій банків із року в рік зростає, але цей
показник є далеко недостатній. Він становить лише 5% від ВВП, тоді як у
країнах із перехідною економікою Центральної та Східної Європи — в
середньому 40%, у країнах ОЕСР — понад 80%. В Україні існують потенційні
можливості для значного збільшення банківських депозитів. За
орієнтовними розрахунками українським юридичним і фізичним особам
належить грошей майже на суму 200 млрд грн, які перебувають поза
вітчизняними банками (готівка на руках у гривні й у валюті, кошти за
кордоном тощо), що в десять разів більше, ніж поточні зобов’язання усіх
комерційних банків України.

У структурі зобов’язань комерційних банків 64% займають депозитні
зобов’язання. Середньорічний приріст цих зобов’язань за останні п’ять
років становив 106%. Домінуючим видом зобов’язань є депозит до запитання
(62,4%). Банки залучають вільні кошти як у національній, так і в
іноземній валюті. Спостерігається випереджаюче зростання депозитів в
інвалюті, а строкові депозити в інвалюті перевищують цей показник у
національній валюті. Ця тенденція свідчить про падіння довіри до
національних грошей у зв’язку з їх періодичною девальвацією, про
поступове перебирання доларом США на себе функції накопичення вартості
всередині України.

У загальних депозитних зобов’язаннях комерційних банків 65% становлять
депозити юридичних осіб і 35% — фізичних. Швидкими темпами почали
зростати депозити фізичних осіб після введення гривні. Уже на кінець
1996 р. депозити населення збільшилися вдвічі, тоді як у попередні роки
вони розвивалися повільно. Якщо з 1991 до 1996 р. вклади населення
становили 10—14% банківських депозитів, то на початок 2002 р. їх питома
вага зросла до 38%. У вкладах населення переважають строкові депозити,
їх майже втричі більше, ніж депозитів до запитання. Це певною мірою
свідчить про недостатній розвиток розрахункових послуг банків населенню.

Слід підкреслити, що основна сума депозитів населення розміщена не в
Ощадбанку, а в інших банках, хоча на Ощадбанк припадає 21,6% усіх
вкладів фізичних осіб. У сімки найбільших банків розміщена переважна
частка депозитів населення (68%), з них на Ощадбанк припадає 31,7%, що
свідчить про втрату Ощадбанком монополії на вкладні операції населення.

Значне зміцнення ресурсної бази, яке відбулося за майже десятирічний
період, дало можливість комерційним банкам суттєво розвинути свої
активні операції. У структурі активів комерційних банків провідна роль
належить кредитним операціям. Станом на 1 січня 2000 р. кредитний
портфель досяг майже 11 млрд грн, або 42,6% сумарних активів комерційних
банків. Тільки за п’ять останніх років (1995—1999) кредити, надані
комерційними банками суб’єктам господарювання України, збільшилися майже
у три рази. Основна маса кредитів надається підприємствам промисловості
і торгівлі (відповідно 39,14% і 31,6%). Банки кредитують переважно
поточну діяльність підприємств. Короткострокові кредити на початок
2002 р. становили 79,4%, а довгострокові — 20,6%. Однак слід відзначити
позитивні зрушення в структурі банківських кредитів, які полягають у
збільшенні в останні три роки майже в три рази питомої ваги кредитів на
інвестиційну діяльність господарників у загальному обсязі банківських
кредитів.

$

Ae

AE

TVaeex

z

?

&

організацій та юридичних осіб інших держав припадає 2,3%.

Зауважимо, що з 1999 р. приріст кредитів в іноземній валюті почав
переважати збільшення обсягу кредитів у національній валюті, і вже в
січні 2002 р. кредити в іноземній валюті становили 45,0%. Ця тенденція
не тільки свідчить про все ще слабкі позиції гривні на внутрішньому
ринку, а й провокує зміцнення позиції долара в Україні в майбутньому.

Відбувається поступовий розвиток банківського кредитування населення,
проте воно ще займає незначне місце в кредитних операціях комерційних
банків. Хоча за п’ять останніх років кредити фізичним особам зросли
більше ніж у 8 разів, їх питома вага ще мала (близько 7%). При
кредитуванні населення, як і юридичних осіб, банки віддають перевагу
кредитам на поточні потреби (73,6%), а кредитування інвестиційної
діяльності не є для них пріоритетним і становить лише 23,6% усіх
кредитних вкладень банків.

Як позитивне явище слід відзначити помітні зміни в асортименті кредитних
послуг банків. У кредитному портфелі комерційних банків з’явилися такі
кредити ринкового типу, як овердрафт, за операціями РЕПО, за врахованими
векселями, за факторинговими операціями, за експортно-імпортними
операціями. Причому овердрафт застосовується і до фізичних осіб.
Заборгованість по ньому з боку фізичних осіб становила 2,7% від
загальної суми кредитів цієї категорії позичальників.

Якість кредитного портфеля комерційних банків не можна вважати
достатньою. Прострочені позички на початок 2000 р. досягали 15% від
загальної суми кредитної заборгованості, пролонговані — 7%, сумнівні —
3%. Якщо взяти до уваги, що у колишньому Держбанку СРСР наявність
прострочених кредитів на рівні 4—5% від загальних позичок вважалася
негативним явищем у банківській кредитній діяльності, то можна зробити
відповідну оцінку кредитному портфелю українських банків. З урахуванням
усіх видів проблемних кредитів (прострочені, пролонговані і сумнівні)
кожна четверта гривня, передана в позику комерційними банками, може не
повернутись кредитору. Така ситуація з кредитуванням пов’язана з
наявністю великих ризиків щодо повернення кредитів та інфляційних
очікувань, відсутністю належного організаційно-правового механізму
захисту інтересів банків-кредиторів.

Важливим видом активних операцій комерційних банків є інвестиційні
операції. Портфель цінних паперів банків складається із КОВДП
(конверсійні облігації внутрішньої державної позики), цінних паперів
акціонерних товариств, куплених для одержання доходів і вкладення
капіталу у власність інших акціонерних товариств з метою отримання
доходів у формі дивідендів. У загальних активах банків портфель цінних
паперів становить лише 7,3%, причому обсяг його має тенденцію до
скорочення, особливо після фінансової кризи восени 1998 р. Активність
банківських інвестиційних операцій залежить від розвинутості вторинного
фондового ринку. Тому з прискоренням процесу приватизації слід очікувати
пожвавлення банківської діяльності на ринку цінних паперів. Що ж
стосується вкладення капіталу у власність інших акціонерних товариств (в
основному підприємств виробничої сфери), то вони становлять лише 5% від
портфеля цінних паперів комерційних банків і приносять їм дуже незначні
доходи, тому мають лише досвідний характер.

Успіх банківського бізнесу визначається його фінансовими результатами,
які залежать від співвідношення доходів і витрат. За майже десятирічний
період прибутки комерційних банків були різнорівневими. У період
«дешевих грошей» вони були помірними, в період гіперінфляції —
надмірними, в останні 2 роки — виявили тенденцію до зменшення, а для
деяких банків комерційна діяльність стала збитковою.

Фінансові результати діяльності комерційних банків можна оцінити різними
показниками, але найбільш зручним і об’єктивним, на нашу думку, є
показник, що характеризує відношення чистого прибутку банку до
акціонерного капіталу (ROE). Хоча в період 1994—1997 рр. абсолютний
розмір чистого прибутку зріс на 176%, показник ROE знизився майже у 9
разів. У 1998 р. відбулося різке падіння чистого прибутку (у 2,48 раза),
а ROE знизився у 2,76 раза. У 1999 р. ROE склався на рівні 0,21, тоді як
у 1995 р. він становив 2,1. Рекордним цей показник був у 1994 р. (7,26),
коли в Україні ще мала місце гіперінфляція. Причиною такої ситуації є
неадекватна зміна чистого прибутку і сплаченого статутного фонду. Якщо
чистий прибуток з 1995 р. (останнього року високої інфляції) майже не
зростав, то статутний капітал весь час збільшувався.

У 2000 р. система комерційних банків замість прибутків отримала збитки
внаслідок погіршення якості кредитного портфеля і відносного скорочення
обсягів кредитних акцій. Розширення кредитної діяльності комерційних
банків, яке відбулося у 2001 р., дало змогу подолати збитковість і мати
прибуток (за 9 місяців 2001 р. 242 млн грн).

Гострими проблемами розвитку комерційних банків України є недостатність
у багатьох із них капіталу і неякісна структура активів. Це призводить
до того, що майже третина всіх банків є проблемними, з яких кожний
третій переведений НБУ на режим фінансового оздоровлення. Половина з
проблемних банків перебуває у стадії ліквідації. За вісім років
(1992—1999) було ліквідовано 69 банків, а більше всього (16) — у
1998 р., коли в Україні відбулася фінансова криза. Унаслідок її
знизились миттєва та загальна ліквідність і платоспроможність значної
кількості банків, значно погіршився фінансовий стан найбільших банків,
активи яких становлять більше половини активів усіх комерційних банків
України.

Для оздоровлення банківської системи необхідно вжити рішучих заходів,
особливо стосовно проблемних банків. Їх необхідно якомога швидше
реорганізувати шляхом об’єднання, ліквідації. Серед проблемних переважна
кількість малих банків. Їх активи невеликі і становлять лише 3,7% від
загальної суми активів банківської системи, але негативні наслідки
функціонування — значні, оскільки мультиплікуються відповідно щільності
економічних зв’язків з іншими суб’єктами господарювання.

Література

Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р.

Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 5
квітня 2001 р.

Указ Президента України «Про грошову реформу в Україні» // Вісник НБУ. —
1996. — № 5.

Гальчинський А. С. Теорія грошей. — К.: Основи. — 2001.

Долан Э. Дж., Кэмпбэлл К. Л., Кэмпбэлл Г. Дж. Деньги, банковское дело и
денежно-кредитная политика. — М.; Л., 1991.

Деньги, кредит, банки / Под ред. О. И. Лаврушина. — М., 1998.

Гроші та кредит / За ред. Б. С. Івасіва. — К., 1999.

Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових
ринків. — К., 1998.

Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции. —
М., 1993.

Фридмен М. Количественная теория денег. — М., 1996.

Кейнс Дж. М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості,
процента та грошей. — К., 1999.

Деньги / Под ред. А. А. Чухно. — К., 1997.

Савлук М. І. Нова національна валюта гривня працює на економіку України
// Фінанси України. — 1997. — № 2.

Савлук М. І., Сугоняко О. А. Чи вистачає грошей економіці України? //
Вісник НБУ. — 1997. — № 4.

Савлук М. І. Грошово-кредитна політика Національного банку України та
оцінка її ефективності // Вісник НБУ. — 1999. — № 1.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020