.

Особливості проведення грошової реформи в Україні (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 6380
Скачать документ

Реферат на тему:

Особливості проведення грошової реформи в Україні

У 90-ті роки в Україні була проведена широкомасштабна грошова реформа,
яка за своїм характером може бути віднесена до категорії повних або
структурних реформ. До найхарактерніших її особливостей належать:
багаточинникова зумовленість та багатоцільове спрямування; тривалий
період проведення; застосування тимчасових грошей як перехідних та їх
гіпервисоке знецінення; створення в ході реформи нового механізму
монетарного регулювання; особлива соціальна спрямованість реформи та ін.

Багаточинникова зумовленість грошової реформи в Україні полягала в тому,
що, крім суто економічних причин, були і досить могутні політичні
причини її проведення. Україна з 1991 р. стала незалежною державою і за
новим статусом повинна була мати власні гроші і власну грошову систему,
здатну забезпечувати емісію і регулювання обороту національних грошей.
Без вирішення цих завдань годі було й вести мову про політичну
самостійність та економічну незалежність України. Після виходу зі складу
СРСР Україна опинилася без власного емісійного центру, а її рублеві
гроші виявилися грошима неіснуючої держави, емісія яких перейшла у
спадок до Російської Федерації. Сподіватися в цих умовах на нормальне
забезпечення потреб обороту грошовою масою та проведення Україною
самостійної економічної, фінансової і монетарної політики не було жодних
підстав.

Багатоцільове спрямування грошової реформи полягало в тому, що
проведення її мало щонаймеше три мети:

— створити національні гроші та грошову систему як атрибут самостійності
і механізм забезпечення незалежності української держави;

— забезпечити стабільність національних грошей на рівні, достатньому для
стимулювання економічного і соціального розвитку країни;

— сформувати і ввести в дію нові методи та інструменти регулювання
грошового обороту і грошового ринку, адекватні потребам ринкової
економіки.

Такий багатоцільовий характер та особливі умови проведення реформи
визначили значну її тривалість і багатоетапність.

Довготривалість реформи. Розпочалася реформа в січні 1992 р. випуском у
готівковий обіг купоно-карбованця багаторазового використання, а
закінчилася у вересні 1996 р. випуском в обіг гривні, тобто тривала
майже 5 років. Беручи до уваги вжиті за цей період заходи, можна
виділити кілька етапів реформи:

— перший етап (січень — листопад 1992 р.), на якому в обіг було випущено
купоно-карбованець і забезпечено його функціонування. На цьому етапі
уряд України розпочав формувати власний емісійний механізм і одержав
можливість самостійно забезпечувати потреби обороту в грошовій масі;

— другий етап (листопад 1992 — серпень 1996 р.), на якому український
карбованець остаточно закріпився в обороті як єдина національна, хоч і
тимчасова, валюта, а також були створені економічні та фінансові
передумови для її стабільного функціонування, насамперед як засобу обігу
та засобу платежу;

— третій етап (вересень 1996 р.), яким успішно завершилася грошова
реформа введенням в оборот постійної грошової одиниці гривні. Завершення
реформи у вересні 1996 р. було підготовлено успіхами її другого етапу:
подоланням гіперінфляції, витісненням з готівкового обігу долара,
помітною трансформацією на ринкових засадах економіки, запровадженням у
практику нових методів та інструментів монетарного регулювання.

Застосування тимчасових грошей та їх гіпервисоке знецінення не було
заздалегідь спроектованою і свідомо проведеною складовою грошової
реформи. Випуск купоно-карбованця багаторазового користування був
вимушеним кроком, пов’язаним з необхідністю забезпечення потреб обороту
грошовою масою, оскільки з вересня 1991 р. Центральний банк РФ перестав
постачати в Україну готівкові рублі, а номінальні обсяги обороту стали
швидко зростати внаслідок інфляції, що розпочалася після лібералізації
цін. Щоб уникнути «готівкової кризи», і було прийнято рішення про випуск
купоно-карбованця.

Спочатку передбачалося, що купоно-карбованець буде запроваджуватися
«м’яко», поступово заміняючи в обороті рубль, що забезпечить його
достатню стабільність, а загальний термін його використання як
тимчасових грошей не перевищить 4—6 місяців. Проте фактично події
розвивалися зовсім за іншим сценарієм. Уже в квітні 1992 р.
купоно-карбованець «заповнив» весь готівковий оборот, а рубль був
повністю вилучений. Зате рубль продовжував обслуговувати весь
безготівковий оборот аж до листопада 1992 р., що негативно впливало на
стабільність готівкового купоно-карбованця, сприяло його швидкому
знеціненню.

У листопаді 1992 р. указом Президента «Про реформу грошової системи
України» купоно-карбованець не був замінений постійною валютою, а ще
ширше був запроваджений в оборот завдяки поширенню і на безготівкову
сферу. З цього часу він став єдиним на території України офіційним
засобом платежу під назвою «український карбованець». Тим самим було в
основному вирішено перше завдання грошової реформи з трьох, зазначених
вище.

Одержавши у своє повне розпорядження механізм емісії тимчасових грошей,
уряд та НБУ використали його на повну потужність для реалізації своєї
інфляційної монетарної політики. За два роки (1992—1993) маса грошей в
обороті за агрегатом М2 зросла більше ніж у 240 разів. Відтак був
створений досить зручний механізм мобілізації значних фінансових
ресурсів для покриття надмірних бюджетних витрат, спричинених
невиваженою економічною політикою. Зумовлена цією політикою
гіперінфляція стала характерною ознакою грошової реформи в Україні і
може розглядатися як її складовий елемент, оскільки через неї були
знищені всі грошові заощадження на другому етапі реформи.

HJ`?z

|

gd?8f

`„?gd?8f

&

Створення нового (ринкового) механізму монетарного регулювання виявилося
характерною особливістю грошової реформи в Україні з двох причин:

— до початку реформи такого механізму в Україні не було;

— для подолання гіперінфляції і переходу до антиінфляційної політики
потрібно було якнайшвидше освоїти найефективніші інструменти монетарного
регулювання.

З огляду на ці обставини на другому — підготовчому — етапі реформи була
проведена, починаючи з 1994 р., велика робота щодо відпрацювання методів
та інструментів антиінфляційного спрямування: лібералізовано механізми
ціно- та курсоутворення, почали формуватися ринки цінних паперів,
валютний, кредитний ринки, запроваджуватися в банківську практику такі
монетарні інструменти, як політика облікового процента, обов’язкове
резервування, політика рефінансування, операції на відкритому ринку та
ін. Протягом 1994—1995 рр. ці методи та інструменти були широко
апробовані в діяльності НБУ для подолання інфляції, що сприяло створенню
передумов для завершення реформи в 1996 р. Якраз на цій основі НБУ
вдається підтримувати відносну стабільність гривні в післяреформений
період.

Чи не найскладнішою особливістю грошової реформи в Україні є її
соціальний аспект. Як відомо зі світової практики, підготовка і
проведення будь-якої грошової реформи вимагає додаткових фінансових
витрат, які переважно перекладаються на плечі широкого загалу населення.

В Україні на завершальному етапі при випуску в обіг гривні була
проведена деномінація за співвідношенням 1 : 100 000 всіх цінових
показників, усіх запасів грошей (готівкових і безготівкових) і всіх
поточних доходів для всіх категорій фізичних і юридичних осіб, незалежно
від обсягу пред’явлених до обміну запасів грошей і розміру поточних
доходів. Така пропорція обміну, як зазначалося вище, була вибрана не
випадково — вона відповідала рівню інфляції за 1991—1996 рр. Усе це дало
підстави говорити багатьом аналітикам нашої реформи про її
неконфіскаційний, прозорий, соціально справедливий характер. Проте в
таких оцінках не враховуються ті тяготи, яких зазнало населення на
першому та другому етапах реформи. Насамперед це втрата населенням своїх
заощаджень, зокрема розміщених в Ощадному банку і не індексованих на
рівень інфляції. При проведенні деномінації у вересні 1996 р. більшість
із них перетворилася у мізерні величини.

Якби ці заощадження були своєчасно індексовані, то проводити реформу в
1996 р. довелось би зовсім по-іншому. Адже на той час в Україні з’явився
певний прошарок «нових українців», які нагромадили значні запаси грошей
на спекулятивних операціях, в тіньовому бізнесі, через незаконне
використання інфляційного підвищення цін тощо. Частину таких запасів
грошей довелось би конфіскувати в ході реформи, переклавши основний
тягар її на плечі їх власників. Таку реформу не можна було б назвати
неконфіскаційною, зате вона була б справді соціально справедливою.

Отже, своєю реформою Україна ще раз підтвердила загальне правило
покладання основного фінансового тягаря, пов’язаного з реформою, на
плечі широких верств населення. На жаль, тривала стагнація економіки
після грошової реформи не дає надій на те, що ці верстви населення
одержать відповідний виграш завдяки запровадженню сталих грошей. Більше
того, тривалі затримки з виплатами пенсій та заробітної плати, які
допускалися заради стабілізації гривні після реформи, завдавали
найбільших збитків тим групам населення, які втратили заощадження на
стадії підготовки реформи.

Література

Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р.

Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 5
квітня 2001 р.

Указ Президента України «Про грошову реформу в Україні» // Вісник НБУ. —
1996. — № 5.

Гальчинський А. С. Теорія грошей. — К.: Основи. — 2001.

Долан Э. Дж., Кэмпбэлл К. Л., Кэмпбэлл Г. Дж. Деньги, банковское дело и
денежно-кредитная политика. — М.; Л., 1991.

Деньги, кредит, банки / Под ред. О. И. Лаврушина. — М., 1998.

Гроші та кредит / За ред. Б. С. Івасіва. — К., 1999.

Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових
ринків. — К., 1998.

Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции. —
М., 1993.

Фридмен М. Количественная теория денег. — М., 1996.

Кейнс Дж. М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості,
процента та грошей. — К., 1999.

Деньги / Под ред. А. А. Чухно. — К., 1997.

Савлук М. І. Нова національна валюта гривня працює на економіку України
// Фінанси України. — 1997. — № 2.

Савлук М. І., Сугоняко О. А. Чи вистачає грошей економіці України? //
Вісник НБУ. — 1997. — № 4.

Савлук М. І. Грошово-кредитна політика Національного банку України та
оцінка її ефективності // Вісник НБУ. — 1999. — № 1.

Слід зазначити, що в уряду взагалі не було єдиного, детального плану
проведення реформи за всіма її етапами. Такий план був розроблений лише
в 1995 р. для завершального етапу реформи і реалізований у вересні 1996
р. До цього часу процес реформування відбувався скоріше стихійно, під
тиском подій, що відбувалися у сфері грошового обороту та державних
фінансів. Ця обставина призвела до затягування процесу грошової реформи.

Утрата населенням заощаджень, які були розміщені в Ощадному банку до 1
січня 1992 р., сталася внаслідок того, що вони не були індексовані
відповідно до темпів інфляції, як це було зроблено з поточними доходами
населення.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020