.

Мікрокердитування (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 4238
Скачать документ

ПЛАН

Вступ

1. Німецько-український фонд, як засновник програми мікрокредитування
малих та середніх підприємств в Україні, особливості програми.

2. Кредитний цикл мікрокредитування малих та середніх підприємств (на
прикладі “Приватбанк”)

2. 1 Залучення клієнтів та перший контакт Із клієнтом.

2.2 Фінансово-економічний аналіз клієнта.

2.3 Забезпечення кредиту.

2.4 Оформлення кредиту,

2.5 Моніторинг та погашення кредиту.

Висновок

Список літературні

Вступ

На сьогоднішній день однією з головних проблемі працюючих підприємців і
підприємств в нашій країні є відсутність доступу до фінансових ресурсів
– банківським кредитам. І при цьому не секрет, що майже всі підприємці
кредитуються один в одного або в приватних осіб, тому що мають потребу в
розширенні свого бізнесу.

В той же час в провідник країнах світу саме підприємства малого та
середнього бізнесу відіграють вирішальну роль при формуванні BBП Для
прикладу в Великобританії 80% ВВІП припадає саме на підприємства малого
та середнього бізнесу, а в Польщі кількість малих фірм в декілька разів
вища ніж в Україні.

Саме для підприємств малого та середнього бізнесу була запроваджена
Програма мікрокредитування по лінії міжнародних фінансових організацій
(Європейський Банк Реконструкції і Розвитку, Німецько – Український
фонд), яка на сьогоднішній день працює з Україні вже три роки.

Європейським Банком Реконструкції і Розвитку в 1999 році було надано 50
млн. німецьких марок Німецьке Українському фонду для кредитування
підприємств малого та середнього бізнесу. Серед українських комерційних
банків були обрані банки-партнери, через які і впроваджується програма
мікрокредитування: ЗАТ “Приватбанк”, “Аваль”, “Ажіо”, “Форум”, “Фінанси
і кредит”.

Перевагами програми є:

1 Можливість отримання суми від 100 до 125 000 USD.

2.МІЕІмальний розмір застави 125% від вартості отриманого кредиту.

3 .Мінімальний пакет документів, необхідний для отримання кредиту.

4.Термін розглядання заявки на отримання кредиту 3 – 5 робочих днів.

5. Можливість отримання грошей в касі готівкою.

Тому саме через важливість інформації про кредитування підприємців та
малих підприємств, мною була обрана ця тематика написання курсової
роботи.

В даній курсовій роботі показана роль Німецько-Українського фонду , як
засновника програми мікрокредитування в Україні, а також відображено
кредитний цикл на прикладі КБ “Приватбанк”: від залучення клієнтів та
першого контакту з ними до проведення моніторингів та остаточного
погашення кредиту.

1. Німецько-український фонд, як засновник малих та середніх
підприємств в Україні

Німецько-Український фонд (далі НУФ) є фінансовою установою особливого
виду, створеною на виконання Указу Президента України від І черви» 1998
р. N 574 ( 574/98 ) “Про Німецько-Український фонд” для підтримки малого
та середнього підприємництва в Україні.

Офіційна назва фонду:

українською мовою – “Німецько-Український фонд”;

німецькою мовою – “Deutsch Ukrainischer Folds”.

Згідно із законодавством України НУФ є юридичною особою з 04.1999, має
самостійний баланс, рахунки в Національному банку України, свою печатку.

НУФ може від свого імені укладати договори, нести зобов’язання,
виступати позивачем і відповідачем у судах загальної юрисдикції та
арбітражних судах. НУФ несе відповідальність за своїми зобов’язаннями
належним йому майном, на яке можна звернути стягнення згідно із
законодавством Україну

НУФ у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами
України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України,
іншими актами законодавства.

Юридична адреса НУФ:

252008, Київ-8, вул. Інститутська, 9

Засновниками НУФ є Європейський Банк Реконструкції та Розвитку за
дорученням Федеративної Республіки Німеччина, Кабінет Міністрів України
в особі Мінфіну та Національний банк України

Юридичні адреси засновників:

Європейський банк реконструкції і розвитку:

Пальменгартенштрассе, 5=9,

Д-50325 Франкфурт – на – Maйні

Мінфін:

252008, Київ-8, вул. Грушевського, 12/2

Національний банк України: 252008, Київ-8, вул. Інститутська, 9

Учасниками НУФ можуть стати установи, підприємства, організації
будь-якої форми власності, як українські, так й іноземні. Вступний
внесок для учасників не може бути меншим 2 500 000 німецьких марок.

Основними напрямами діяльності НУФ є посилення конкурентоспроможності
приватних малих і середніх підприємств шляхом їх фінансування через
надання визначеними українськими комерційними банками кредитів за
рахунок коштів НУФ.

НУФ не має на меті одержання прибутку і не розподіляє між своїми
засновниками (учасниками) можливий прибуток. Для досягнення своїх цілей
НУФ:

1. визначає кваліфіковані українські комерційні банки виключно за
технічними і фінансовими критеріями;

2. розміщує кошти у визначених банках відповідно до укладених з ними
договорів, за яшми банки відзначають кінцевих позичальники та несуть
ризик за видані кредити.

НУФ може залучати кошти українських, іноземних та міжнародних
кредиторів, для провадження своєї основної діяльності.

Комерційні банки за рахунок коштів НУФ надають кредити таким
позичальникам:

а) фізичним особам суб’єктам підприємницької діяльності, що не є
юридичними особами та підприємствам з кількістю зайнятих не більш як 20
працівників і приватною часткою у статутному капіталі понад 50
відсотків. При цьому може фінансуватися лише діяльність у сфері
виробництва, послуг та торгівлі за умови, що максимальна сума кредиту не
перевищує 15 000 німецьких марок;

б) фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності, що не є
юридичними особами та підприємствам з кількістю зайнятих не більш як 250
працівників, у яких приватна частка в статутному капіталі перевищує 50
відсотків. При цьому може фінансуватися лише діяльність у сфері
виробництва і послуг за умови, й максимальна сума кредиту не перевищує
50 000 німецьких марок;

в) німецько-українським підприємствам, у яких приватна частка в
статутн-капіталі перевищує 50 відсотків, а німецький І українським
паотнер тримають відповідно від ЗО до 70 відсотків статутного капіталу
підприємства. Кількість зайнятих на цих підприємствах не повинна
перевищувати 500 працівників. При цьому може фінансуватися лише
діяльність виробничої сфери за умови, що максимальна сума кредиту не
перевищує 500 000 німецьких марок.

Валюта, з- якії -комерційні банки, видають тзедити гсзігіегшпіикак,
визначається наглядовою радою НУФ окремо за кожною програмою,,

Відсоткова ставка, яку мають сплачувати комерційні банки на адресу НУФ,
визначається у відповідному договорі та розраховується на базі ставка
пропозиції на лондонському міжбанкївському ринку за депозитом (LBBOR) з
урахуванням маржі НУФ, що включає плату за управління коштами НУФ.

Максимальний розмір процентної ставки за кредитами, що надаються банками
позичальникам, установлюється у відповідному договорі між банком та
НУФ,.

Кошти та майно НУФ утворюються за рахунок: 1. внесків засновників та
учасників;

2.КОШТІВ від одержаних відсотків на авуари на рахунках НУФ в
Національному банку України;

З „коштів від одержаних відсотків, що сплачуються банками за наданим:/
кредитами;

4.ІНШИХ джерел, не заборонених законодавством України.

НУФ може використовувати свої кошти тільки для фінансування позк –
іників, тзІм відсотків. Іде підлягають сплаті кредиторам за залученими.
КУФ :гаєдитам?:

Майно, кошпги та прибуток НУФ звільняються від оподаткування на підставі
відповідного Закону Украйни.

Статутний фонд НУФ становить 32 000 000 німецьких марок і має такі
складові:

12 000 000 німецьких марок, наданих Європейським! Банком Реконструкції
та Роззитхуза дорученням Федеративної Республік:/: Німеччина;

10 000 000 німецьких марок, наданих Кабінетом Міністрів України, в оо,:
Мінфіну;

10000000 німецьких марок, наданих Національним банком України.

вшжуюю с’:га’Іу::;;:о;;о фонду НУФ є німецька марка, а після
запроваджєІ-: євро як національної валюти Федеративної Республіки
Німеччина – євро згідно з обмінним курсом, установленим законом
Федеративної Республіки Німеччина.

с/ ІІГ 7 с/ ‘ Л. с/

Колегіальним органом управління НУФ є наглядова рада.

До складу наглядової тзади входять по одному представнику засновників.
Для кожного члена наглядової ради призначається засігупник, який може
брати участь у засіданнях.

Члени наглядової ради призначаються відповідним засновником! строком на
два роки. У разі передчасної ротації представників засновників останній
призначає нового представника.

Головою наглядової ради е Голова Національного банку України.

Наглядова рада засідає щонайменше двічі на рік. Про її засідання
виконавчий директор повідомляє письмово’ її членів, щонайменше к:к за 1^
7;: : tiej Засідання наглядової ради може відбутися і без дотримання
цієї процедури, якщо в засіданні беруть участь усі члени наглядової
ради.

Для обговорення балансу НУФ у І кварталі кожного фінансового року
проводиться засідання наглядової ради. Наглядова рада правомочна
приймати рішення, якщо на засіданні представлені щонайменше як дві
третини засновників, які мають не менше двох третин голосів. кожне!
засновник має право голосу в обсязі, що відповідає його частці у
капіталі, внесеному до статутного фонду. За знесену суму в розмірі і 000

000 німецьких

марок засновник одержує один голос.

Рішення наглядової ради приймаються двома третинами голосів, за винятком
рішень про збільшення! або зменшення! статутного фонду та визначених
організації, яха провадить поточну діяльність з управління коштами КУФ,
ще – иймаються одностайно.

На кожному засіданні наглядової ради ведеться протокол, як/.л
підписується всіма присутніми членами наглядової ради,,

До виняткової компетенції наглядової ради належить:

прийняття нових програм підтримки приватних малих і середніх
підприємств;

перевірки;

прийняття рішень про прийом чи виключення засновників і учасників НУФ;

призначення виконавчого директора НУФ;

збільшення та зменшення статутного фонду;

вибір організації, що має провадити поточну діяльність з питань
управлінв коштами НУФ і встановлення умов для залучення такої
організації;

установлення розмірів адміністративної маржі;

залучення коштів від українських, іноземних та міжнародних Ікредж -до
компетенції наглядової ради також належить:

прийняття рішення про вибір комерційних банків, через які НУФ провадить
свою діяльність;

визначення! розмірів відсоткової ставки, яку мають сплачувати: комег:
банки на користь НУФ;

визначення максимальних розмірів маржі для комерційних банків;

визначення основних умов, передачі коштів комерційним банкам: для
надання кредитів позичальникам;

визначення складу консультаційної ради;

вибір аудитора.

Вищою посадовою особою НУФ є виконавчий директор КІУФ, який забезпечує
здня всіх питань поточної діяльності НУФ, представляє БУФ у

взаємовідносинах з вітчизняними та іноземними державними і недержавними

1 тановами та організаціями з питань організації виконання конкретних
програм І проектів, щорічно звітує перед наглядовою радою, підписує
угоду з організацією, що має провадити поточну діяльність з плигань
управління коштами йому наглядовою радою.

5.Можливість отримання грошей в касі готівкою.

При аналізі кредиторської спроможності позичальника беруться де уваги ::
офіційні дані, а дані “Чорного” обліку.

Вирішальним при наданні кредитів є не прононуємий розмір застави, s,
фінансовий стан позичальника для розрахунку якого проводиться фінансовий
аналіз з виїздом кредитного експерта на місце проведення бізнесу. Таким
чином гроші по цій програмі може отримати, як і виробниче підприємство ,
так і торгівець з ринку.

Свою програму мікрокредитування малих та середніх підприємств Н ме І
»:ш-Український Фонд розпочав в квітні 1999 року. Серед українських
комерційних банків на конкурсній основі були обрані банки-партнери, за
посередництва яких і розпочалося кредитування: підприємств малого
бізнесу. Серед банків партнерів Німецько-Українського Фонду
є:55Приват5анк”, “Аваль”, “Ажіо”, “Форум35 та інші Найбільший за
розмірами кредитний портфель по цій програмі має “Приватбанк”5 яким з
1999 року було прокредитовано 5 000 фірм та підприємців на суму ЗО 000
000 доларів США. На прикладі Хмельницької області (3 місце по Україні за
кредитним портфелем по програмі мікрокредитування) можна побачити
динаміку розвитку програми мікрокредшування(рисЛ). Програма діє з 26
містах Украши(в Західній Україні — всі областні центри крім Тернопіля
та Івана-Франківського; кредитуванням: тернопільських підприємців
займалися кредитні експерти Хмельницького областного управління
“Приватбанку”)

Для контролю та координації дій в кожному регіональному відділенні
банків-партнерів діє хоЕсультаБпг від Німецько-Українського Фонду.
Консультант володіє правом вета на затвердженні кредитні. Крім цього
консультант займається відбором та навчанням нових кредитних експертів.
‘L Кредитами пдішшп мж[ржф@джтіушішіінш машгшх та єередвіж
швдшріжмот!в(шв іїпршиаіаді ШБ 66П[ржжшгбя!Інж99)о

/оі Залучення клієитіта таї шершні пшшпгатг h шшєшгамо

Пошук І залучення нових клієнтів застосовується як додаток до звичайних
маркетингових методів {рекламні матеріали, оголошення в газетах). Креди

експерти (далі КЗ) повинні особисто контактувати (пряме рекламування) з
потенційними клієнтами, надаючи підприємствам і приватним підприємцям,
ще знжодяться з зоні дії регіонального підрозділу, повну інформацію про
умози кредитування в рамках Програми мікрокредитуївання «Приватбанку»,
тим самим залучаючи нових клієнтів. Час для проведення КЗ маркетингових
заходів повинен бути погоджений з начальником підрозділу
мікрокредитування і довгостроковим консультантом ЕРС

Для залучення потенційних позичальників доцільно проводити; зустрічі з
керівниками фірмнклієнтів РП, а також потенційно цікавих для банку
клієнтів, відвідувати наради І семінари, що проводяться місцевими держ.
адміністраціями, бізнс-центрами, аудиторськими фірмами, відвідувати
різні виставки з метою інформування клієнтів про послуги банку І надання
їм рекламної продукції банку, Для залучення приватних підприємців, що,
як правило, не мають рахунків у банках І практкчно не користаються
банківськими послугами, можна використовувати! такий спосіб залучення
клієнтів, як оголошення по радіо на великих ринках, плакати в торгових
центрах і великих магазинах.

Перший контакт є визначальним для встановлення довгострокових взаємин
між банком і потенційним клієнтом. Під час першого контакту в клієнтів
складається думка про те, чи пропонує КЗ необхідні їм послуги. Перше
спілкування дозволяє КЗ оцінитиі потенційних клієнтів, тобто
яшайшвидІІІє визнач:/:1/^ відповідає позичальник критеріям прийнятності
для фінансування в рамках Програми мікрокредитування ( це заощаджує
дорогий час, який у противному випадку витрачається на непотрібні
аналізи).

Бесіду про деталі конкретного кредиту проводить КЗ, У розмові по ч:я
телефоні в кредитному відділі, КЗ повинен пояснити потенційним
позичальникам!, що зацікавилися, основне! умови кредитування, вимоги
банку до повного пакету документів І описати процедури подачі заявки І
отримання кредиту „їїеріш. ; І і повинне проводитися в дружній манері,
так, щоб клІє:::;. й не думали, Іцо їх допитують;

Мінімальний комплект документів, наданий клієнтом для розмова з КЗ в
банку (після якого приймається рішення про доцільність фінансового
аналізу), включає:

о Свідоцтво про реєстрацію о Статут

о Баланс І звіт про фінансові результати за останній звітний період о
Список пропонованого забезпечення і правові документи на нього,,

За час першої бесіди КЗ повинен зібрати наступну Інформацію:
підтвердження тому, що клієнт відповідає основним критеріям на одержання
кредиту;

бажаний розмір і термін ікредиту, цільове використання;

форма власності і вид діяльності підприємства;

місце проживання клієнта і дислокація його бізнесу;

основні фінансові показники;

досвід у бізнесі потенційного позичальника;

технічна й управлінська компетенція;

загальна економічна і соціальна ситуація на підприємстві;

перспективи розвитку даного бізнесу;

пропоноване забезпечення;

визначити дату і час проведення фінансового аналізу.

У х . бе . КЗ уточнює зид і суму запрошеного зфедиту. У випадку
невідповідності умов запиту можливостям банку, КЗ повинен з’ ясувати
можливість коректування данідх умов і пояснити їх клієнту.

КЗ необхідно з’ясувати загальні деталі про поточне фінансове положення,
про ділові якості потенційного позичальника, про поточну ситуацію в тому
сектою:, ринку, в якому діє підприємство клієнта. Доцільно з’ясувати,
яка структура бізнесу позичальника. Структура бізнесу позичальника
включає, у першу чергу, структуру підприємства. Тому необхідно
довідатися:

– хто здійснює реальне керівництво підприємством (фірмою) (директор,
злае:;;::ж, один.із засновників);

– скільки структурних підрозділів (відділів, ділянок) включає
підприємство, роль і підпорядкованість кожного з них;

– чи є дочірні чи “зв’язані” структури;

– яка формга поточної звітності в середині підприємства;

хто володіє усією фінансовою інформацією на підприємстві (директор,
засновник, головний бухгалтер).

Крім того, необхідно довідатися про основних конкурентів, а також
переваги даного підприємства перед ними.

Важливо також з’ясувати можливість клієнта погашати кредит рівними
частками.

Технічні і еоціально-економічні фактори, що можуть негативно зшіюети на
здатність клієнта погашати’ кредит, повинні бути заздалегідь зафіксовані
КЗ, п; ( перевірити їх при наступному відвідуванні місця бізнесу і місця
прожизанж клієн’ . (особливо це стосується приватного підприємця).
Швидкий аналіз отриманої інформації дозволить КЗ прийняти рішення про
доцільність подачі клієнтом заявки на одержання кредиту. У будь-якому
випадку, КЗ повинний проінформувати клієнта про своє рішення негайно.
Перший контакт є першим «фільтром» у кредитному процесі.

Інформацію, оігрйману г.:ри першому контакті, згодом порівнюють з
інформацією, отриманою при аналізі. Це допомагає правильно оцінити
клієнта: Чи має клієнт реальне уявлення про власний бізнес чи він
переоцінює (недооцінює) його;

Чи надає клієнт повну і правдиву інформацію чи намагається щось
приховати; Чи не суперечлива інформація, що надає клієнт.

У випадку можливості застосування технології мікрокрєдшування, клієнту
згадається заявка на одержання мікрокредиту:

для юридичної особи;

для приватного підприємця.

Ю повинен погодити з клієнтом день і час наданні документів. У висадку,
якщо клієнт не з’явився до банку в погоджений термін, Ю повинен
розшукати клієнта і погодити з ним новий час.

Після одержання: заповненої кредитної заявки і пакета документів, кре;
[ит т експерт призначає дату і час проведення фінансового аналізу
діяльності клієнта в прийнятне для обох сторін час.

2J Фшшпвшіво^вшовомїчшнай ашжлш клшогпж

і ас :.:;роведе::їж аналізу :федитний експерт складає: о Баланс на день
проведення ФЗА, або на перше число поточного місяця;

о Звіт про прибутки і збитки за останні три місяці.

Також після проведення аналізу, зібравши необхідну інформацію, Ю складає
прогноз руху коштів у наступних випадках:

о Фінансування за рахунок кредитних засобів нового для клієнта виду
бізнесу;

о Кредитування виробничого підприємства;

о Фінансування «молодого» підприємства;

о Наявність «сезонності»;

о Будь-які інші випадки, коли кредит, або видимі можливі зміни в

інфраструктурі ринку можуть вплинути на поточне фінансове положеі’

клієнта

Для встановлення фінансової стійкості підприємства рекомендується

використовувати наступні фінансові коефіцієнти:

о При обчисленні коефіцієнтів для мікро і маж/ж підприємств обов’язково
за враховувати зв’язок між госїіодарською і приватною сферами клієнта, а
часом і їхню неподільність. Фінансовий аналіз повинний враховувати не
тільки доходи (І витрати) підприємства, алеї фізичної особи — керівника,

ВСоефщшнпг загашіьноп ліішідноегі (ЖЛИ)

. КЛ1 = Короткострокові активи / Коршкостроюві пасиви

Короткостроковими активами є всі активи, які можна перетво’зжгги з
лікв;;……І

засобіж за короткий термін (до 1-го року) мінус випрати майбутніх
періодів і прострочена дебіторська заборгованість.

Короткостроковими пасивами є всі пасиви, що підлягають до оплати їв
короткий термін (до 1-го» року)

КЛ як правило повинен складати не менш 1 „

Коефіщієжпг абешнотишп лппшщшшгіі (ЮІ2)

КЛ2 = (Каса + Розрахунковий рахунок + Інші рахунки в банках +
короткотермінові

вклади) / короткострокові пасивні

Мкропозичальники, як правило, прагнуть до найбільші оптимального
використання засобів. Отже, вони намагаються знизити залишки в касі і на
рахунках банку до необхідного мінімуму. Через цього значення цьоїхз
показника дуже обмежено.

Чїастіюі жгаашшго зшжпталіу (ЧШЖ)

Цей коефіцієнт відноситься до показників, що подають інформа і .гро
довгострокову стабільність клієнта Чим більше термін кредиту, тим
важливій І;

значення цього коефіцієнта.

ЧВК = Власні засоби / Валюта балансу

Для видачі довгострокового кредиту цей коефіцієнт, як правило, не
повинний бути менше 0,5. Однак, у торгуючих підприємств Із невеликими
оснозейт/ і засобами величина цього коефіцієнта може бути нижчеє чим у
виробничі підприємств із великою часткою основних засобів.

Коефщієшт маневреності (KM)

KM подає Інформацію про обсяг власних оборотних коштів у діяльності
підприємства. Він утвориться в такий спосіб:

KM = (Власні засоби • Основні засоби) / Власні засобмі KM як правило
повинний бути позитивним. Для оцінки мікрокредитів він не

грає особливої ролі.

СШ®ршгиІсть> оборотиоїш вштітгау (ШЖ)

ІГ of V s ООК виражається кількістю днів, які потрібні для повного
обороту оборотних коштів. Коефіцієнт подає інформацію про ефективність
використання оборотних

КОШТІВ.

ООК (дні) = (90 х Оборотні кошти) / Реалізація за квартал Оборотність
вфедмторсьшї заборгованості (ОЮ)

ОКЗ (дні) = (90 х Кредиторська заборгованість) / Реалізація за

квартал

ОКЗ виражається кількістю днів, сума виторгу за які зможе цілком покрити
кредиторську заборгованість. Коефіцієнт подає інформацію про можливі
ускладення в потоці коштів, якщо кількість днів велика, то це може
вплинути на здатність клієнта погасити кредит. Нормальна величина =
30-60 днів, однак, існує велика різниця між галузями і навіть окремими
підприємствами.

Оіфрфтпшотіь дебіторської заборгованості (ОДЗ)

ОДЗ (дні) = (90 х Дебіторська заборгованість) / Реалізація за; квартал

ОДЗ виражається кількістю днів, сума виторгу за які потрібна для
погашення дебіторської заборгованості. Коефіцієнт подає інформацію про
можливі ускладекня в одержанні дебіторської заборгованості і відповідно
в потоці коштів. Якщо кількість днів велика, це може вплинути на
здатність клієнта погасити кредит. Нормальна величина = 30-60 днів,
однак, існує значна різниці між галузями І навіть окремими
підприємствами.

Як загальне правило можна сформулювати наступне: чим більше кількість
днів при оборотності оборотних коштів, тим більше кількість днів для
оборотності кредиторської і дебіторської заборгованості.

ЖтефіщІСїївт ткжршітїш isiHreitsy вільними заотбаміш {ШШ1)

КП вимірює, у скільжи разів вільні кошти перевищують щомісячний внесок
за мікрокредит.

ІШ 1 :: Вільні засоби наприкінці місяця / Щомісячний внесок за кредит

Клієнт повинен покрити внесок, як правило, мінімумі у 1,2 рази вільними
коштами, тобто, КП повинний бути більше 1,2.

ЙСтефщпшт одшфїитіт вшкееіку ІІршшшІиІм обпіппм (ШШ 2} ЮП 2 = (ЗО х
Внесок за кредит / Прихід коштів за місяць

Цей коефіцієнт дає інформацію про те, чи поєднаний внесок за кредит із
грошовими обігами клієнта і виражається кількістю днів, сума грошового
виторгу за які потрібно для погашення внеску. Значення цього показника
залежить зід виду бізнесу і від финансуємого проекту. Так, наприклад,
для торгівлі цей коефіцієнт повинний бути значно вище, ніж для
підприємства, що працює з сфері послуг. Також, у випадку фінансування
основних засобів, коефіцієнт може бути нижче, ніж у випадку фінансування
оборотних коштів.

Сшшвддшщішня між еуїШ№ сиіорплшшіж пшшштгш З єумогкп) пфедшпгу (СОЖ) СОК
= Сума оборотних коштів / Сума кредиту

Цей коефіцієнт подає інформацію про те, наскільки оборотні кошти
покривають суму кредиту. Він відіграє велику роль при фінансуванні
оборотних коштів. У таких випадках він, як-правило, повинен бути не
менше 1.

Сшшцдашшшпш мпж сумко» шшшіж засефШв п (єумфш кредиту (ССІК)

о/ о/ UT ‘ о/ \ /

ССК = Сума власних засобів / Сума кредиту

Одним з основних принципів мікрокредитування є те, що сума кредиту не
повинна перевищувати суму власних засобів. Як правило, потрібне
покриття: суми: кредиту власними засобами в півтора рази, що відповідає
мінімальному розміру цього коефіцієнта 1,5. Якщо сума кредиту перевищує
суму власних засобів, то банк ризикує більшою сумою капіталу, ніж.
мікропозичальник. Досвід показує, ще в такому випадку ризик для банку
значно збільшується. Психологічні фактори працюють на користь
позичальника, а позиція банку стає слабшою. Більш того, для позичальника
зростає інтерес у неповерненні кредиту.

Важливо також враховувати той факт, що оцінка коефіцієнтів у значній
мірі залежить від виду галузі й інших факторів. Той самий коефіцієнт
може бути гарним для однієї галузі, і поганим – для іншої.

Обов’язково потрібно враховувати розходження в підході оцінки
фінансового стану мікро і малих кредитів. При аналізі
мііфопідприємств/приватних підприємців необхідно враховувати наступні
фактори:

о соціальна стабільність клієнта, у т.ч. наявність нерухомості чк цінних
паперів;

о родиний стан; о наявність реальної застави; о вік і здоров’я клієнта;
о загальне матеріальне становище клієнта, його доходи і витрати; о
інтенсивність використання банківських кредитів у минулому і
своєчасність їхнього погашення і відсотків по них, а також користування
іншими банківськими послугами; о зв’язків клієнта в діловому світі; о
відгуки про клієнта третіх осіб.

2J Заіотдачішїїш зфеджгпу

Перевагу варто віддавати заставі такого майна, як основні засоби,
транспортні засоби, нерухомість, побутові електроприлади, що підприємцю
важко буде замінити у випадку звернення стягнення на предмет застави.
Психологічна цінність повинна відігравати значну роль при виборі
пропонованої застави.

Крім переліку заставного майна, під заставу приймається наступне:

о товар в обороті як основне забезпечення до 30% від суми кредиту з
дисконтом 40 %;

о застава виробів з дорогоцінних металів за ціною брухту; о застава
особистого майна Позичальників (домотехника і меблі імпортного
виробництва та інше) з дисконтом ЗО %.

Заставна вартість даного майна визначається з застосуванням дисконту –
30%3 що дозволяє зробити реалізацію майна на території конкретного
регіону його перебування протягом одного місяця.

Огляд і оцінку майна для кредитів розміром до 50 000 доларів CLLIA
здійснює Ю самостійно (для чого проходить навчання у Відділі заставних
операцій без відриву від основної діяльності) з наступним узгодженням
висновку по оцінці застави зі співробітником відділу заставних операцій.

Огляд, оцінку майна і підготовку експертного висновку по заставі для
кредитів до 5 000 ДОЛ.США здійснює КЗ самостійно без узгодженінія зі
штатним експертом по заставних операціях. У випадку з основними
активами, чи товарами, іншою продукцією, КЗ оцінює кожну одиницю по
поточній ринковій вартості, приймаючи з увагу стан цих предметів.
Залучення штатного експерта по заставах може бути здійснене за рішенням
начальника підрозділу мікрокредитування, або Малого Кредитного Комітету
(МКК), у випадку, коли КЗ не в силах зробити оцінку самостійно. У даному
випадку передача документів у заставний відділ дж оцінки майна
супроводжується службовою запискою з додатком правовстановлюючих
документів.

Оцінку специфічного майна (складні цілісні майнові комплекси, великі
об’єкти! нерухомості; і т.д„) і майна для кредитів понад 50 000 доларів
США здійснює штатний співробітник банку по заставах. Його функцією є
спільний з КЗ виїзд до клієнта на місце перебування застави, його огляд,
вивчення документації по предмету застави і попередня оцінка юридичної
чистоти правовстановлюючих документів. За результатами проведеної роботи
експертом по заставах (або КЗ з наступним узгодженням з експертом по
заставах) оформляється експертний висновок по оцінці застави. При оцінці
майна Ю й експерт по заставах

керується наказом КБ «Приватбанк» № 338 зід 23.03.2001р. (і доповненнями
до нього). Обсяг ліквідного заставного майна може перевищувати суму
крєди:ту від 1,1 до 2 разів. Коефіцієнт покриття твердою (ліквідною)
заставою встановлюється в залежності від ризиків, що супроводжують кожен
конкретний кредит І від наявності в Позичальника майна, що представляє
інтерес для банку як предмет застави.

З метою зниження обсягу страхових резервів як додаткове забезпечення
(для подвійного покриття кредиту) може оформлятися товар в обороті,, або
застава майнових прав по контрактах позичальника. Додатковим
забезпеченням також може виступати й устаткування. Додаткове
забезпечення не вимагає нотаріального оформлення.

Оцінка заставного майна робиться винятково силами банку бо
зшігучіеігашмі [нкотщошішж ©щшжпшічшж, виходячи з існуючої ршшшпшош (а
ші® бшшшішшші} вартості на конкретний вид застави.

Експертний висновок по оцінці застави повинний містити : о Найменування
потенційного позичальника, його реквізити; о Найменування заставника; о
Запрошена і запропонована сума кредиту; о Докладний опис предметів
застави з обґрунтуванням визначення ринкової І

заставної вартості; о Висновок.

До експертного висновку додаються документи, що підтверджують право
власності на майно.

При проведенні оцінки майна експертом! по заставах, останній щютяшм 1
робочого дня (8 годин) оформляє експертний висновок по оцінці застави.

При проведенні оцінки майна кредитним експертом, висновок по оцінці
застави оформляє КЗ. Висновок кредитного експерта візується експертом по
заставах (термін 4 години -1 робочий день),

Остаточну форму і вид забезпечення, а також його вартість затверджує
Малий Кредитний Комітет.

2о4! ©ф©[рмщ@щішші щредшпгуо

Після ухвалення позитивного рішення МКК і надання клієнтом усіх
необхідних документів, необхідних для підготовки і нотаріального
посвідчення договорів’ застави, ‘КЗ оформляє проекти всіх документів, ще
супроводжують видачу кредиту з відповідними додатками.

Кредитний експерт готує заявку на відкриття позичкового рахунка,
Позичкові рахунки відкриваються з залежності від виду кредиту, мети
кредиту, суб’єкта. кредитування.

При цьому варто враховувати, що всі кредити, видані по Програмі
мікрокредитування, як юридичним, так і фізичним особам, повинні мати
наступні аналітичні реквізити:

код бізнесу – 2 (Загальносистемний бізнес корпоративних клієнтів); тип
операції -1 (Функціональний);

код операції – 783 (Кредити, видані за технологією ЕБРР за рахунок
ресурсів ЕБРР);

код операції – 784 (Кредити, видані за технологією ЕБРР за рахунок
ресурсів банку);

вид операції – 516 (Кредити, видані за технологією ЕБРР) Крім того,
обов’язковим! аналітичним реквізитом є код експерта. Контроль
правильності заповнення цих реквізитів покладається ж кредитного
експерта.

Для оформлення видачі мікрокредитів використовуються стандартні
затверджені бланки договорів, розроблені спеціально для ПМ, у залежності
від виду кредиту (терміновий кредит, кредитна угода, кредитний ліміт на
пластикову карту І

та).

Обов’язковіш; є оформлення графіка погашення кредиту як додатка до
кредитного договору.

Підготовлені кредитним експертом проекти договорів візуються
співробітником юридичної служби (кредити понад 5 000 дол.США)„

Кредитні договори і договори застави, що потребують нотаріального
посвідчення, оформляються в двох екземплярах. Договір застави, що
вимагає нотаріального посвідчення і договіру поруки оформляються в трьох
екземплярах, Договір застави нерухомого майна і транспортних засобів
підлягає нотаріальному посвідченню з обов’язковому порядку. Договір
застави, що виступає додатковим забезпеченням по кредиту, нотаріальному
посвідченню не підлягає,,

Вищевказані договори підписуються в присутності КЗ, Іцо повинен ще раз
звернути увагу позичальника і поручителів на найважливіші моменти цех
документів.

Видача і-фєджгу відбувається, тільки у випадку, коли клієнт виконав зс:
умови, при яких, видача можлива. Ю зобов’язаний перевірити, Іщо всі
обговорені вимога виконані. КЗ повинний переконатися, що особи, що
підписують договори, саме ті, котрі зазначені в кредитній справі. Щоб
переконатися в цьому, КЗ повинний порівняти оригінали посвідчень особи
клієнта і його гарантів з копіями в кредитному досьє. Крім того, КЗ
повинний упевнитися, що всі підписи збігаються з підписами на офіційних
документах підприємства в кредитній справі, а кредитний договір, договір
застави і всіх додатків підписані і на них поставлені печатки е
встановленому місці.

Підписання договорів застави відбувається уповноваженим співробітником
банку.

Для юридичних осіб в обов’язковому порядку оформляються договори
поручительств директора/засновника (в залежності від рішення
Ікредійітното комітету) підприємства як фізичних осіб, також можливе
поручительство третіх осіб (фізичних), для; підприємців – договір
поручительства дружини, третіх осіб (в залежності від рішення кредитного
комітету).

Майно, передане як ‘ основне забезпечення, підлягає обов’язковому
страхуванню на користь банку. Остаточне рішення по визначенню ризиків, а
також переліку майеа, що підлягає страхуванню, приймає МКК. Сплата
страхового внеску здійснюється за рахунок позичальника.

Страхування заставного майна відбувається переважно їв СК “Міжнародна
страхова група”, за умови наданні останньої конкурентноздатних тарифів у
порівнянні з іншими СК.

При виставленні завищеш/Іх тарифів, або відсутності системи знижок у СК
“МСГ”, страхування майна відбувається в СК “Аска” і СК “Оранта”,

Перед ухваленням рішення про вибір страхової компанії, кредитний експерт
повинний з’ясувати пропоновані тарифи в перерахованих вище страхових
компаніях і наданий спектр страхових випадків, що враховуються. Зібрана
інформація повинна бути зафіксована на паперовому носії і підшита в
кредитне досьє. Перевага віддається тій страхової компанії, у якої
більший перелік виплачуваних страхових випадків при найбільш низьких
тарифах,

З метою скорочення часу документообігу, кредитні експерти можуть
оформлятися як страхові агенти із правом підпису договорів страхування.

Страхування заставного майна відбувається на суму кредиту і відсотків за
термін користування кредитом. При цьому застосовується наступна схема
роботи: у СК надається перелік заставного майна, що підлягає
страхуванню, із вказівкою страхових сум: для кожного предмета застави,
рівних у підсумку, сумі кредиту плюс відсотки за весь термін
користування кредитом.

При наявності в Позичальника раніше оформленого страхового поліса їв
іншій платоспроможній страховій компанії, перестрахування, при видачі
кредиту, у СК “МІСГ” не відбувається, але при цьому дотримуються
необхідні терміни дії страховки, суми страхового відшкодування,
найменування одержувача страхового відшкодування (“Приватбанк”).

У випадку повторного страхування заставного майна того самого
Позичальника в СК “МСГ” – Позичальнику повинні надаватися додаткові
пільга.

Оформлене І майно, що знаходиться в заставі, (на відповідальному
збереженні

on ті—Іг /=» ° 034 ° ^* ^

в Приватбанкові ), а також застава товару І майнових прав, а також
майно, що виступає додатковим забезпеченням, страхуванню не підлягає,

Кредити в розмірі до 10 000 доларів СІНА звільняються від сплати всіх
банківських тарифів, крім внесення предмета застави до єдиного реєстру
рухомого майна.

-Для кредитів перевищуючих 10 000 доларів СІНА вважати відповідні
банківські тарифи, зв’язані з видачею й обслуговуванням кредиту, що
відносяться до категорії “Вільні”,

У випадку, якщо забезпеченням кредиту є рухоме майно, КЗ зобов’язане
надати Інформацію співробітнику, відповідальному за ведення Єдиного
реєстру рухомого майна, для зведення цього забезпечення до реєстру.

При необхідності, матеріально-відповідальне обличчя банку приймає майно
в заставу зі складанням акта прийому-передачі.

Документи, юцо підтверджують право власності на закладене нерухоміє
майко передаються на відповідальне збереження в «Приватбанк» по акту
приймання-передачі Кредитним експертам готуються і надаються
бухгалтерські документи ж задачу кредиту – ордер-розпорядження, платіжне
доручення, заявка на конвертацію (при необхідності); документи, для
відображення забезпечення в позабалансовому обліку.

У випадку, коли видача кредиту передбачається з використанням пластикою!
карти, то випуск карти забезпечується підрозділом пластикових карт по
звертанню позичальника. При цьому, якщо сума мікрокредиту не перевищує 5
000 доларів ОША, то плата за випуск карти не стягується, при сумі
мікрокредиту понад 5 000 доларів СІЛА застосовується стандартний тариф.

У випадку якщо після твердження кредиту він не був виданий протягом 30
днів, КЗ зобов’язаний провести повторний аналіз і надати оновлене резюме
по кредиту на МКК, де кредит затверджується повторно.

2.5 Ммпторшішпг та пшгашілетшії пфждшгпуо

Під моніторингом мається на увазі відстеження поточного фінансового
стану клієнта з додержанням необхідних фінансових і інших даних, що
можуть вгажиута на погашення; кредиту і Ішнтроль за погашенням кредиту.
Моніторинг паючного кредиту проводиться в обов’язковому порядку на
території позичальника : його бізнесу.,

КЗ готує графік проведення моніторингів кредитів, що надаються
начальнику підрозділу мікрокредитування (у випадку відсутності ПМ –
начальнику кредитного підрозділу, до складу якого входить КЗ по
мікрокредитуванвпю )„

Ціль моніторингу складається в перевірці поточного фінансового етану
клієнте, стану застави і перевірці цільового використання кредитних
ресурсів. Для підтвердження цільового використання позичальник повинен
представити платіжні доручення по оплаті договорів (контрактів), покупки
основних засобів, товарів, чи матеріалів сировини, транспортні накладні,
митні декларації

Постійний моніторинг потрібний для перевірки того, наскільки добре
клієнт виконує умови наданого йому кредиту, даючи можливість КЗ виявити
можливі проблеми, і, отже, почати швидкі заходи по їх усуненню. Отримані
дані після моніторингу також подають цінну інформацію для оцінки
ситуації б цілому, (тобто аналіз ситуації на визначеному ринку).

Під час моніторингу КЗ виконує наступні заходи:

о по перше, КЗ особисто -відвідує бізнес позичальника за тиждень до
того, як клієнт зробить першу виплату. Ціль цього відвідування полягає в
перевірці стану бізнесу: чи не помінялася адреса, чи відбулися зміни в
матеріально-виробничих запасах як результат використання позикових чи
засобів по яких=небудь Ін:::;жх

Л. с/ JL

причинах, чи всі в порядку з основними засобами т.д.„ Усі зміни повинні
відбиватися в спеціальній формі для моніторингу:

1) У випадку планового (звичайного) моніторингу, що проводиться
щомісяця, 2) У випадку погіршення фінансових показників, чи проведенні
моніторингу один раз у квартал =

о по друге, за два дні до погашення кредиту кредитний експерт по
телефоні нагадує клієнту про майбутнє погашення кредиту.

Додаткові відвідування повинні проводитися негайно, якщо з’являється
тривожна інформація про підприємство, така як:

позичальник втратив важливого покупця чи постачальника;

якщо на підприємстві стався випадок, що спричинив за собою перєриви в
роботі (наприклад, пожежа);

– якщо відбулися зміни в керівному складі, чи клієнт зробив нештатну
заяву в зв’язку з погашенням кредиту;

– підприємство перемінило адресу;

– відбулися істотні зміни в ціновій структурі, наприклад, через
збільшення вартості сировини чи збільшення яких-небудь інших витрат;

– відбулися зміни в умовах оплати, що позичальник пропонує своїм
покупцям, наприклад, у випадку, якщо товари були виміняні по бартері на
інші товари, а не продані за наявні (як звичайно) і т„д.

Після того як КЗ встановив серйозність виниклої проблеми!, він повинний
сповістити про це начальнику підрозділу мікрокредінтуванші й в
залежності від розміру кредиту – членам МКК, для того, щоб вжити
необхідних заходів по усуненню проблеми. У випадку з простроченням
процедура моніторингу виглядає в такий спосіб:

протягом іпервшто дня після витікання терміну платежу, КЗ зобов’язаний
зв’язатися з клієнтом по телефону, чи ж особисто відвідати його бізнес
чи будинок. КЗ повинний домогтися пояснення причини затримки платежу, і
разом із клієнтом призначити нову дату погашення на найближчі дні. Якщо
клієнт не здійснить платіж у знову призначений термін, офіційне
нагадування, підписане Начальником підрозділу мікрокредитування і
відповідальним КЗ, направляється клієнту й одночасно його поручителям
(гарантам). У цьому листі викладається ситуація з кредитом, невиплачені
в термін внески, а також можливі штрафні санок:;,:.:!

якщо вищевикладені міри не приводять до погашення, КЗ зобов’язаний
наполегливо відвідувати клієнта і гарантів, щоб забезпечити! погашення.
Якщо після 5 днів прострочення погашення не піде, разом з юридичного
службою і Керівником відділу безпеки розробляється план заходів щодо
усунення прострочення,

Для поліпшення якості заходів вкутріпінього контролю складається списки
кредитів, по яких ведеться робота і які знаходяться під контролем, при
цьому всі сумнівні кредити повинні знаходитися в одному зі списків.

Наприкінці кожного, місяця звіт про прострочені кредити передається в
Головний банк Управління комерційних кредитів Департаменту послуг на
внутріпжьому ринку Загальносистемного корпоративного бізнесу.

с/ЛГс/Лс/ JLJL & т, гт з О j.-:au

Моніторинг також включає застосування веж законних способів для того,
щоб забезпечити погашенні кредиту. Допущення прострочень І несплат
неможливо, повне погашення кредиту завжди необхідно, оскільки це робить
зшіив І на інших позичальників, Особлива увага повинна приділятися новим
позичальникам і довгостроковим кредитам, а також клієнтам, що одержують
третій кредит.

Крім того, Ю забезпечує надання щоквартальної звітності фахівцям Ії-то
рівня кредитної роботи з метою перерахування рейтингу для визначення
розмиру страхового резерву (за методикою БОБУ).

Погашення внесків по кредиту контролюється кредитним експертом і
бухгалтерією. Зведення про погашення заборгованості за кредитом
Іфедитний експерт одержує із сальдових відомостей, ЇЖ “SYBRIDGE”, ЇЖ
«КРІП» і ін. документів, ще відбивають рух засобів по рахунках клієнтів,

Кредитним експертом оформляються документи, необхідні для погашення
кредиту і відображення цих операцій у бухгалтерському обліку
(інформаційна довідка для покупки валюти, інформація для оформлення
прибуткового касового ордера).

У випадку непогашений кредиту і/чи відсотків по ньому з терміни:,
зазначені з графіку погашення, наступного дня прострочена частина
кредиту і/чи відсотків виносяться на прострочення. Кредитний експерт
оформляє документи для відображення цих операцій у бухгалтерському
обліку.

При повному погашенні кредиту кредитний експерт оформляє необхідні
документи для зняття з позабалансового обліку забезпечення, виведення!
заставного майна з єдиного реєстру рухомого майна.

Кредитним експертом оформляється лист на адресу нотаріальної конторк
:::зо зняття заборони з нерухомого майна позичальника. Даний лист
підписується керівником РП, скріплюється печаткою РП і під розпис
передається заставнжу

Майно прийому-передачі, що знаходилося в заставі по акті, повертається
власнику.

Оригінали! правовстановлюючих документів на закладене майно, що
знаходилися на збереженні в банку, повертаються власнику по акті
прийому-передачі.

У випадку наявності якої-небудь непогашеної суми заборгованості – майно
з під застави не звільняється, документи Позичальнику не повертаються до
мсмсіпу повного погашення всіх платежів.

Висновки

В даній курсовій роботі була відображена тема , актуальність якої на
сьогоднішній день не заперечна. Саме завдяки програмі мікрокредитування
їв Україні було прокрсдитовано більше 30000 клієнтів по всій Україні та
надано кредитів на суму більше 50000000 доларів США.

Цільова спрямованість програми мікрокредитування – розвиток малого та
середнього бізнесу. Можливі розробки схем з коли кредит береться на
закупку товарів , відкриття нової торгівельної точки, придбання
автотранспорту, обладнання, нерухомості І т„ і.

Клієнти програми – приватні підприємці та фірми , в яких є своя справа 3
чи то з торгівлі 3 сфері послуг ,} або виробництві , в яких не вистачає
оборотних коштів І які бажають розвитку (розширення ) власного бізнесу.

В даній курсовій роботі було відображено розвиток Програми
мікрокредитування з часу заснування програми в 1999 році, ооль Німецьке-

Л7 ЛГ “‘ с/ е/ е/ 1LJL ЯГ ~ s F,

Українського фонду в кредитуванні підприємств малого та середнього
бізнесу та відображено повний кредитний цикл на прикладі ЗАТ KB
“ІПРИВАТБАНК”, а саме:

1, Залучення клієнтів та перший контакт Із клієнтом,

2 о Фінансово-економічний аналіз клієнта.

3. Забезпечення кредиту.

4. Оформлення кредиту.

5. Моніторинг та погашення кредиту.

PAGE

PAGE 29

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020