Реферат на тему:

Внесок професора В.Садовського у політичну географію

У 20-х — 30-х роках ХХ ст. проблеми національної політики в Україні
були досить важливими. Праці В. Садовського йшли в руслі розв’язання
актуальних національно-політичних і наукових проблем того часу. Однак
вони і зараз залишаються пізнавальними,  цікавими і потребують наукового
осмислення на сучасному етапі. Між тим, як показав аналіз наукової
літератури, дослідженням політологічних студій вченого сьогодні
займається вузьке коло науковців. У даній публікації наявна спроба
аналізу діяльності  професора Валентина Садовського, як політолога, на
основі його роботи „Національна політика совітів на Україні»,  яка
вийшла в світ  1937 р. у Варшаві.

Поміж багатьох наукових проблем економіст і географ Валентин Садовський,
займався і проблемами національної політики. Він постійно цікавився
питаннями національної політики в Україні, і у часи коли перебував на
батьківщині і в період еміграції. Він був одним із найкомпетентніших
українських науковців еміграції, особливо у сфері національної політики.
У роботі „Національна політика совітів на Україні» детально аналізується
національна політика в Радянському Союзі загалом і стосовно України
зокрема.

?

¬

¬

?????????N? у 1936 р. нової конституції СРСР. Нарешті, у четвертому
розглядаються проблеми цієї конституції стосовно неросійських
національностей і зокрема українців. Хоч аналіз в основному має досить
виражені хронологічні ознаки, однак головне тут — це фіксування
сутнісних особливостей національної політики комуністичної партії і
радянського уряду. У своїй роботі В. Садовський аналізує і на фактах
підтверджує основні принципи більшовицької національної політики.

Так, на основі аналізу тенденцій світового розвитку і у державно —
політичному житті СРСР і у національній політиці більшовицької партії,
науковець передбачає подальші процеси у самому СРСР і в Україні. Він
бачить два суттєві чинники, які призведуть до істотних змін. Це чинники
соціального і національного характеру. Зокрема індустріалізація і
високий ступінь усуспільнення виробництва, так звана культурна
революція, призведуть у кінцевому підсумку до змін і в організації
суспільного життя. З часом уніфікаторський характер держави, а також
диктатура особи (Сталіна) чи партії увійдуть в антагоністичну
суперечність з плюралістичним за своєю суттю характером структури
суспільства. У самій російській нації, імперський характер держави якої
закріпила нова конституція, зріють сили спротиву політичній системі. З
іншого боку, світовий розвиток іде через виникнення і розбудову
національних держав. Отже, рано чи пізно він проявиться у розподілі
СРСР. В цьому важливу роль відіграє Україна.

Як вже зазначалось вище, В. Садовський з упевненістю провидця писав: „не
треба доводити, що українська проблема для СССР є основна й вирішальна і
що дальша доля України в значній мірі визначить цілу майбутність усього
СССР» [2 ,3]. Його наукове передбачення повністю підтвердилось усім
ходом історії: „Сучасний епізод з установленням совітської влади на
Україні за допомогою російської червоної армії, який для нас, що його
переживаємо, виглядає надто затяжним, але який в історії нації все таки
залишається епізодом, не змінив і не в силі змінити тих шляхів, якими
йшла і йде історія українського відродження. В умовах української
совєтської дійсности наростають і формуються сили, які усвідомлюють ті
суперечності, що існують між Україною і Росією. Вони роблять із фактів
цих суперечностей належні висновки і на них базують свою акцію. Сила
пробудженого національного почуття, яка в результаті сучасної світової
політики може лише зростати, дає і буде давати свої наслідки. Проблема
поділу СССР і відбудови української державности в процесі дальшого
розвитку подій на сході Европи знайде свою розв’язку» [2, 173].
Зауважимо, що написані ці слова В. Садовським більше ніж за 50 років до
подій 1991 року — виходу України із складу СРСР і розпаду радянської
імперії.

Література:

Професор Валентин Садовський / Упоряд. О.Шаблій. -Львів: Видавничий
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. — 306 с.

Садовський В.В. Національна політика совітів на Україні //Праці
Українського наукового інституту. Варшава, 1937. Т. 39.  173 с.

Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії.
Львів: Львівський національний університет імені І.Франка, 2001. — 744
с.

Похожие записи