.

Статистика населення (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
8 1756
Скачать документ

Реферат

на тему:

Статистика населення

План

1.Значення статистики населення.

2.Показники чисельності населення і його розміщення на
території країни.

3.Показники складу населення.

4.Показники руху населення.

5.Джерела статистичних даних населення.

1.Предметом статистики населення чи демографічної статис-

тики є само населення, вся сукупність людей, що населяє зем-

ну кулю, або будь-яку країну, чи її частину.

Матеріали статистики населення важливі для характеристики

соціального ладу країни, її економічного і культурного рівня.

Використовуючи такі джерела даних про населення , як перепис
населення , а також матеріали поточної реєтрації статистика
разробляє такі питання :

1)чисельність населення та його розміщення на території

країни;

2)склад населення;

3)рух населення.

2. Визначення чисельності населення є складною і важливою роботою
і потребує дотримання певних умов:

1) точне встановлення часу, по відношенню до якого
виз-

чається чисельність населення ( не чисельність в 1997р., а
чисе-

льність на 1 січня 1998р.), бо це може бути середньоспискова
чисельність за рік, або чисельність на певну дату, а ці дані
різні.

Чисельність визначається на певну дату і обовязково встано-
влюється критичний момент на цю дату ( переважно 12 год. ночі)

Для ряду розрахунків необхідно знати середньорічну чисель-
ність населення ( наприклад для визначення скільки припадає
продукту на душу населення). Вона може бути визначена як
середнє арифметичне із чисельності населення на початок і кі-

нець року. Якщо чисельність напротязі року змінювалась рів-

номірно, то такий розрахунок буде точним. Але для розрахунку

по окремих територіях країни розрахунок середньої чисельності

визначається по формулі середньої хронологічної. Якщо дані про

чисельність на одну і ту ж дату (1.01,1.02) з врахуванням три-
валості проживання використовують формулу:

X=(xt/(t

x- чисельність населення;

t-час напротязі якого проживала ця чисельність населення.

А найкраще для розрахунку поєднювати обидва методи.

2) ще однією умовою правильного визначення чисельності
населення + точне встановлення границь території, по якій
виз-начається чисельність населення ( є межі ,границі населених
пунктів );

3) третьою вимогою для правильного визначення чисель-
ності населення + чітке розмежування постійного і наявного

населення .

Постійне населення – це ті люди які в даному населеному
пункті проживають постійно незалежно від того, де вони
пере-бувають в момент, обліку населення (в гостях, у відряджені
і т.д.)

Наявне населення будь-якого населеного пункту – це особи, які
фактично в ньому проживають на момент обліку населення,
незалежно від постійного місця проживання.

Тому існують такі поняття як тимчасово відсутні і тимчасово
проживаючі. В статистиці термін відсутності і термін проживан-
ня обмежується 6-а місяцями.

Між чисельністю окремих категорій населення є певна
залеж-ність. Цю залежність виражає баланс категорій населення,
який виражається двома формулами:

– чисельність наявного населення дорівнює чисельності пос-
тійного населення мінус чисельність тимчасово відсутніх плюс
чисельність тимчасово проживаючих;

-чисельність постійного населення дорівнює чисельності ная-
вного населення мінус чисельність тимчасово проживаючих

плюс чисельність тимчасово вітсутніх.

Для окремого населеного пункту чи окремого району країни

чисельність постійного населення і чисельність населення мо-

жуть відрізнятися і дуже значно. А в цілому по країні ці по-

казники співпадають, що є важливим контрольним моментом.

До показників загальної чисельності населення відносять такі

показники як розподіл населення статі і віку. Під віком в
ста-тистиці розуміється кількість повних років.

Для характеристики населення країни і його змін велике
зна-

чення має показник розміщення населення по території країни

( по районах, областях, колись республіках).

Просторове розміщення населення характеризує такий по-

казник як густота населення.

Густота населення – це кількість жителів на 1км2 території.

Середня густота населення по країні представляє собою
се-редню різних регіональних показників. 3.Є
показник галузевого складу населення, що характеризуе розподіл
зайнятого населення відповідно до класифікації галу- зей
народного господарства. Все населення зайняте в народному

господарстві поділяеться перш за все на населення зайняте в
сфері матеріального виробництва і в нематеріальній сфері.
Матеріали цього групування використовують для характерис-

тики розподілу трудових ресурсів країни по окремих галузях,

для характеристики її економічного і соціального строю.

В характеристиці складу населення важливе значення має

сатистика його занять. При цьому в статисциці розрізняють

два пов’язаних але різні поняття, заняття і професія. Професія-

це робота, в якій дана особа краще всього підготовлена, а

заняття- це робота, яка нею виконується.

Для соціально – економічної характеристики країни велике
значення має групування населення на міське і сільське.
Стати-стика до міського населення відносить населення міст та
інших населених пунктів, затверджених законом. До сільського
насе-лення відноситься все інше населення. Крім того населення
по-діляється на сільськогосподарське, що пов’язане з сільським
господарством і несільськогосподарське, пов’язане з іншими
га-лузями народного господарства. В першому випадку основою
групування було місце проживання, а в другому зв’язок з тією
чи іншою галузею.

Важливе місце в статистиці належить показнику національ-ного
складу населення.

Крім того важливе значення мають показники культурного
рівня населення: грамотність, рівень освіти, тобто кількість осіб,
що мають ту чи іншу освіту ( середню, спеціальну, вищу ).

4. В статистиці під рухом населення розуміють зміну його чи-
сельності. При цьому розрізняють два види руху населення:
природній і механічний.

Природній рух населення – це зміна одного покоління іншим в
результаті народження і смертності. Сюда відносяться шлюби і
розлучення.

Механічний рух населення (міграція населення) – це рух
насе-лення: приїзди, виїзди.

Статистика визначає абсолютні показники руху населення:
кількість народжених, померлих в даному році.

Природній приріст населення, дорівнює кількості народжених
мінус кількості померлих; кількості тих, що приїхали і тих,
що виїхали.

Механічний приріст населення дорівнює кількості, що при-
їхала мінус кількість, що виїхала. Цей показник може бути і
додатній і відємний, або дорівнювати 0.

Коефіціенти руху населення визначаються по відношенню до
середньорічної чисельності населення і визначаються на 1000
чоловік населення, тобто в промілле(‰ ).

Коефіцієнти природнього руху населення. Якщо чисельність
населення позначимо S, число народжених в цьому році – N,

тих, що померли в цьому році – M, то коефіцієнт народження:

Kнар.= N*1000/S

Коефіцієнти смертності

Kсмерт.=M*1000/S

Коефіцієнт природного приросту населення

K пр.прир. (N-M)*1000/S=Kнар.-Kсмерт.

Розраховуються ще коефіцієнт життєвості

Kжит.=n*1000/M

Для характеристики життєвого рівня населення і його росту

велике значення має показник середньої тривалості майбут- нього
життя.

Середня тривалість майбутнього життя – це кількість років,

які в середньому має прожити покоління, що народилося в

даному році при тому, що смертність буде на тому рівні, що і

в році народження цього покоління.

5. Важливим джерелом статистичних даних про населення є

переписи населення , які дають найбільш повні і точні дані про

чисельність в складі населення на певну дату ( критичний лег-
мент).

Проведення перепису населення велика і відповідальна робо-та
. Підготовка до цієї роботи проводиться за кілька років . Сюда

відноситься підготовка переписного листа , складання плану ,
програми , встановлення дати проведення , контрольний обхід

населення, підготовка працівників перепису , що включає в
проведення інструктажу , курсів , проводиться розяснювальна ро-
бота по радіо , телебаченню і т. д.

Переписи населення проводяться приблизно через 10р.Але для
характеристики населення в міжпереписні періоди необхідне інше
джерело-поточна статистика населення , що дає характерис- тику і
природнього і механічного руху населення .

Природній рух (народження, смертність, шлюб, розлучення)

обліковується ЗАГС (в записах актів громадського стану), чи в

сільських, місцевих радах. Другі єкземпляри цих актів передаю-
ться в органи ЦСУ.

Механічний рух населення обліковується при прописувані, або
виписуванні на спеціальних адресних листках , відривні та-

лони яких передаються в органи статистики для подальшої
статистичної обробки .

Матеріали поточної статистики поряд із даними поперед-

нього перепису дають можливість визначити фактичну чисель-

ність.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020