.

Рукописна економіко-географічна спадщина Антона Синявського (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1067
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Рукописна економіко-географічна спадщина Антона Синявського

Через складні історичні обставини життя і творчої діяльності проф.
А.С.Синявський залишив після себе велику рукописну економіко-географічну
спадщину, що потребує якнайшвидшого опублікування, вивчення та
узагальнення. В останні роки, правда, значна частина творчого доробку
вченого почала знаходити дорогу до читача. Йдеться, насамперед, про такі
його праці, що зберігаються в Інституті рукописів Національної
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, як: 1) Польща: Геополітичний
нарис. – 1928 // Ф.Х., № 22933. – 15 с.; 2) Румунія: Геополітичний
нарис. – 1926 // Ф.Х., № 22934. – 15 с.; 3) До руху населення в Степовій
Україні (Зрушення серед меннонітів): Нарис // Ф.Х., № 18105. – 23 с.
Вони опубліковані в 1996 р. в Києві та в 1997 р. у Чернівцях [2; 4].

Водночас рукописні праці проф. А.С. Синявського, що вже надруковані,
складають не більше 3,5 % від загальної кількості його рукописів, про
які існують певні відомості (включаючи листи вченого до відомих
науковців та громадських діячів). Усю відому на сьогодні рукописну
економіко-географічну спадщину А.С. Синявського можна розділити на три
таких частини (групи):

1) розшукані праці вченого, що вже надруковані, або можуть бути
опубліковані в найближчий час;

2) рукописи, оригінали чи копії яких ще не виявлені, але достатньо
вірогідна інформація про які вміщена в наукових джерелах;

3) роботи вченого, які, очевидно, втрачені для наукової громадськості.
До цієї групи, наприклад, можна віднести неопубліковані роботи А.С.
Синявського – “Ґрунти України” (29 с.) та “Клімат України” (16 с.), що
були виявлені нами в алфавітному каталозі Наукової бібліотеки
Чернівецького держуніверситету ім. Ю. Федьковича відповідно під шифрами
С-38631.4 2624 н. та С-38551.56 (47.71) 2625 н. і які 10.12.1969 р. були
списані за актом № 22.

Перша частина рукописної економіко-географічної спадщини проф. А.С.
Синявського охоплює приблизно 45 праць та листів вченого. Найважливіші з
них зберігаються в Інституті рукописів Національної бібліотеки України
ім. В.І. Вернадського, а саме:

– “Тези про зміст, завдання і обсяг підручника економгеографії (з
приводу тез проф. Анісімова)” // Ф.Х., № 1046. – 8 с.;

– “Економічні зрушення в Степовій Україні: Велике Дніпрянське
будівництво (Дніпрельстан)” // Ф.Х., № 18107;

– “Сірія: Геополітичний нарис. – 1926” // Ф.Х., № 22935. – 7 с.;

– “Торгівля СРСР з Близьким Сходом: Тези доповіді на засіданні
Політико-економічного відділу Київської філії ВУНАС” // Ф.Х., № 22936;

– “Борьба великих держав на Средиземном море: Лекция-диспут в Доме
ученых” // Ф.Х., № 28259.

Нещодавно в Центральному державному історичному архіві у м. Львові
розшукана надзвичайно важлива праця проф. А.С.Синявського, написана для
Наукового товариства ім. Т.Шевченка, “Спеціалізація сільського
господарства України (районування УСРР)” (Фонд 309.-Оп.1.-Спр.1848); у
Чернівецькому обласному державному архіві віднайдена його “Пояснювальна
записка до теми: “Фізико-географічні райони Чернівецької області” (Звіт
ЧДУ, 1945/46 навч. рік), що містить цінну економіко-географічну
інформацію, а у Дніпропетровському історичному музеї ім.
Д.І.Яворницького знаходиться навчальна розробка вченого “Северная
Америка: основные типы территорий, типы географических областей,
ландшафты (Стенограмма лекции для студ. III курса географ. ф-та
Кировоград. пед. ин-та)” (Фонд 10, спр.38).

Вищеназвані 8 рукописних праць проф. А.С.Синявського створені у 20-40-х
роках ХХ століття. Вони є свідченням глибокого аналізу вченим сучасних
йому і перспективних економіко-географічних проблем розвитку і взаємодії
природи і суспільства. З одного боку, А.С.Синявський розробляє
теоретико-методологічні основи економічної географії, з другого боку,
висвітлює дидактичні (освітні) проекти, з третього – здійснює прикладні
дослідження, що підтверджується, зокрема, його працями про економічні
зрушення в Степовій Україні, торгівлю СРСР з Близьким Сходом,
спеціалізацію сільського господарства України тощо.

Враховуючи актуальність проблеми статусу економічної і соціальної
географії як науки і навчального предмету, доцільно подати без змін
оригінальну схему проф. А.С.Синявського “курсу економгеографії як
підручника для самоосвіти, для читача, що має обсяг знаннів принаймні
трудшкіл, для відповідного типу профшкіл, і нарешті, яко вступний курс
для ВИШів” [8, с.8]:

1. Вступні відомості про зміст, завдання, методи і джерела
економгеографічного знання. Короткі відомості з історії науки і її
розвитку в головних напрямках. Марксівський напрямок.

2. Основні відомості. Світовий поділ праці і закономірності утворення і
розміщення економічних форм, типів господарств і їх районів. Систематика
районів.

3. Відомості зі світового господарства і його еволюція. Головні
об’єднання світу, структура головніших держав світу, районування світу і
місце СССР в світовому господарстві.

4. Економгеографія СССР, структура господарства СССР в цілому.
Структура промисловості і розгляд головних галузів промисловості.
Структура сільського господарства. Розгляд окремих галузів господарства.
П’ятирічний план в основних проблемах.

5. Розгляд СССР за районами. Структура, тип районів і їх місце в
господарстві СССР.

6. Структура і тип господарства УСРР. Місце в господарстві СССР.
Розгляд УСРР за районами і розгляд місцевого району, де міститься ВИШ.

Ця схема приведена А.С. Синявським з приводу тез проф. Анісімова про
зміст, завдання і обсяг підручника з економічної географії для Вищих
Інститутів Народної Освіти. Відзначаючи певні досягнення автора, А.С.
Синявський зауважує, що “основною хибою … є те, що ставши в загальних
тенденціях на вірний шлях, проф. Анісімов не дає ясної викристалізованої
схеми ні з точки зору методології географії, ні виходячи з вимог
методології економгеографів, як науки економічної” [8, с.8].

???????¤?¤?$?????? Поза всяким сумнівом, розшукані рукописні
економіко-географічні праці проф. А.С.Синявського потребують
якнайшвидшого опублікування у новому виданні його “Вибраних праць” [3].

Друга група рукописних економіко-географічних праць А.С.Синявського, за
нашими даними, включає на даний час близько 40 найменувань. На особливу
увагу заслуговують, виходячи з назви та обсягу, такі роботи вченого, як:

“Бібліографія продуктивних сил України” (1923 р.);

Підготовлені на замовлення видавництва “Пролетарій” (Харків, вул.
Вільної академії, 5):

“Географія Західної Європи” (1924 р. – 155 с.);

“Нарис економгеографії СРСР” (1924 р.);

“Світове господарство (в короткому нарисі)” (1924 р.);

“Економічна географія Німеччини (на замовлення Державного видавництва
України) (1925 р. – 886 с.);

“Методологія і методика економічної географії” (Нарис, зданий для
збірника Дослідчої катедри сільськогосподаської економії Київського
сільськогосподарського інституту);

“Програм краєзнавчого економіко-географічного дослідження”;

“Нарис історії землезнавства: Лекції” (1926 р.);

“Турция и Украина. Из очерка торговых сношений за годы 1913-1925”;

“Чехо-Словаки. Нариси” (1926 р.);

“Географія транспорту: Курс, що був зачитаний на ФЕШу”;

“Донбас: Географо-економічний нарис з ілюстраціями”;

“Методологія і методика географії: Основні питання”;

“Физиократы в Польше: Магистерская диссертация”: Варшава, 1898-1900.

Інформацію щодо готовності цих праць до друку або ж їх відправлення до
редколегії журналів чи видавництв сам проф. А.С.Синявський помістив у
своїх опублікованих роботах [1; 6]. Безперечно, виявлення названих
розвідок збагатило б українську економіко-географічну науку: поглибило б
її зміст, структуру, ввело б у науковий обіг значні інформаційні масиви,
нагромаджений досвід і результати як теоретичних, так і прикладних
досліджень.

Вже самий перелік рукописних економіко-географічних праць проф.
А.С.Синявського засвідчує про певний універсалізм їх автора. Йдеться про
його зацікавленість як загальною, так і регіональною економічною
географією. До першої, очевидно, слід було б віднести “Методологію і
методику економічної географії”, “Світове господарство”, “Нарис історії
землезнавства”, “Географію транспорту”, до другої – “Програм
краєзнавчого економіко-географічного дослідження”, “Нарис
економгеографії СРСР”, “Географію Західної Європи”, “Економічну
географію Німеччини”, “Донбас: Географо-економічний нарис з
ілюстраціями” та ін.

Варто наголосити на різнобічності наукових економіко-географічних
інтересів у рукописних працях вченого. В них проглядаються елементи
суспільно-географічної (антропогеографічної) і природно-географічної
парадигми, комплексно-територіальні і реґіоналістичні ідеї, аналізується
історія досліджень загальносвітових, міждержавних і
внутрішньорегіональних господарських стосунків, розглядаються проблеми
загальної економічної географії, економіко-географічного світознавства,
країнознавства, у т. ч. українознавства, реґіоналістики та краєзнавства.

Без сумніву, одним з найголовніших напрямків у пошуку вищеназваних та
інших рукописних творів А.С.Синявського є обстеження реґіональних,
обласних державних архівів та архівів тих навчальних і наукових
асоціацій, закладів і установ, у яких учений працював в особливо творчі
для нього 20-40-і роки ХХ століття. Йдеться, насамперед, про колишні
київські установи – Всеукраїнську наукову асоціацію сходознавства,
Інститут зовнішніх зносин, Інститут народної освіти, а також
Благовіщенський агропедінститут, Владивостоцький, Сталінградський,
Сімферопольський, Кабардино-Балкарський педінститути, Ростовський
університет, Кіровоградський та Краснодарський педінститути.

Завершуючи короткий огляд рукописної економіко-географічної спадщини
проф. А.С.Синявського, хочемо наголосити на необхідності грунтовного
наукового узагальнення його розробок, того великого фактологічного
матеріалу, який опрацьований вченим і може бути залучений до широкого
використання у системі географічних, історичних та економічних наук у
міру його опублікування та виявлення нових праць.

Література

1.Викладач А.С.Синявський. Друковані праці професорів та викладачів
КІНГу за 10 років (1917-1927) // Наукові записи Київ. Ін-ту Народ.
Господ. 1927. Т.VІІІ. С.41-42.

2.Руденко В.П. Професор Антін Синявський – подвижник української
географії. К.: Видавничий Дім “КМ Academia”, 1996. 404 с.

3.Синявський А.С. Вибрані праці. К.: Наук. думка, 1993. 384 с.

4.Синявський А.С. До руху населення в Степовій Україні: Зрушення серед
меннонітів // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наук. праць.
Вип.19: Географія Чернівці: ЧДУ, 1997. С.86-108.

5.Синявський А.С. Польща: Геополітичний нарис // Руденко В.П. Професор
Антін Синявський – подвижник української географії. К.: Видавничий Дім
“КМ Academia”, 1996. С.257-277.

6.Синявський А.С. Розвідки, дослідження, дрібні праці, статті за останні
роки / Синявський А.С. Економічний район та економічний ландшафт. Нарис
(Методологічна розвідка)//Записки Київ. ін-ту народ. освіти. 1930. Кн.
ІV. С.105-125 (окремий відбиток: Обкладинка).

7.Синявський А.С. Румунія: Геополітичний нарис // Руденко В.П. Професор
Антін Синявський – подвижник української географії. К.: Видавничий Дім
“КМ Academia”, 1996. С.277-290.

8.Синявський А.С. Тези про зміст, завдання і обсяг підручника
економгеографії (з приводу тез проф. Анісімова) / Інститут рукописів
Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського // Ф.Х, № 1046. 8 с.

9 .Валерій Руденко, Олег Чернюх. Рукописна економіко-географічна
спадщина Антона Синявського // Історія української географії.
Всеукраїнський науково-теоретичний часопис.- Тернопіль: Підручники і
посібники, 2000. – Випуск 1.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020