.

Роль мінеральної сировини в сучасній світовій економіці (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1342
Скачать документ

Реферат на тему

Роль мінеральної сировини в сучасній світовій економіці

Досліджуючи сукупність факторів і явищ, причетних до залучення
мінеральних ресурсів у суспільне виробництво, недостатньо вивчати їх
лише на рівні окремих, відносно ізольованих й автономних
народногосподарських комплексів чи економічних систем. Навпаки, їх
необхідно й доцільно розглядати водночас і в межах максимально можливого
цілісного підходу з огляду на глобальну взаємозалежність сучасної
індустріальної й постіндустріальної цивілізації.

Забезпечення мінеральною сировиною сучасного світового господарства дуже
тісно пов’язане з енергетичною проблемою, оскільки в сучасному
енергозабезпеченні провідну роль відіграють корисні копалини, такі як
нафта, газ, вугілля, уран, торф, горючі сланці. І хоча світова
забезпеченість копалинними енергетичними ресурсами досить висока,
нерівномірність розподілу їх, а особливо тих, що використовуються
найбільше (нафта й природний газ), коливання світових цін на них роблять
проблему енергозабезпеченості досить складною для багатьох країн
(особливо тих, які не володіють достатніми запасами власних
енергоресурсів і не мають потрібних фінансових нагромаджень для купівлі
їх на світовому ринку).

Індустріальне розвинуті країни, які не мають великих родовищ нафти,
вугілля та природного газу, забезпечують себе енергоносіями за рахунок
міжнародного поділу праці, реалізуючи на світовому ринку продукцію
високого ступеня обробки та купуючи сировину, а от менш розвинуті країни
таких можливостей майже не мають і змушені витрачати на купівлю
енергетичних ресурсів значні фінансові ресурси, збільшуючи свою зовнішню
заборгованість.

Одна з проблем забезпечення енергоресурсами сучасної цивілізації полягає
в тому, що економіка більшості країн світу протягом тривалого часу
розвивалась, орієнтуючись на нафту й продукти її переробки. Перехід на
інші джерела енергопостачання вимагає значних капіталовкладень,
пов’язаних зі структурною перебудовою економіки, які досить часто не під
силу окремим країнам. В аналогічній ситуації опинилась і Україна після
розпаду СРСР. Щодо нафти, то її запасів у світі значно менше, ніж інших
енергетичних ресурсів. При таких темпах її споживання, які існували у
80-ті роки, розвіданих запасів вистачить світовому господарству лише на
37-40 років, а якщо взяти до уваги прогнозні ресурси, то нафтова ера
триватиме близько 120 років. Отже, проблема, яка сьогодні досить жваво
дискутується в усьому світі, зводиться до того, чи встигнуть усі країни
перевести свою економіку на новий вид енергозабезпечення і які ресурси
для цього мають бути використані.

Виникнення й загострення сировинної проблеми змусило переоцінити наявні
мінеральні ресурси, в результаті чого стало ясно, що резерви багатьох
видів корисних копалин пов’язані з екологічно шкідливими джерелами,
такими, зокрема, як нафтові піски, бітумні сланці та ін., розробка яких
загрожує навколишньому середовищу й погіршує екологічну ситуацію в
світі. Про екологічно небезпечні наслідки неконтрольованого і
неефективного використання природних ресурсів у світі наголошувалось на
всесвітній конференції “Навколишнє середовище і розвиток”
(Ріо-де-Жанейро, 1992 p.).

З усього обсягу мінеральних ресурсів, що їх використовує світове
співтовариство, лише 3- 5% перетворюються на кінцевий продукт, а решта –
різноманітні відходи.

Іншою проблемою, яка ускладнює сучасну сировинну ситуацію, є
нерівномірне і незалежне від рівня споживання розміщення різних видів
корисних копалин по окремих регіонах планети. Потреби в мінеральних
ресурсах, сировині майже всіх держав світу не можуть бути забезпечені за
рахунок власних, національних ресурсів. Водночас країни, що
розвиваються, які мають значні запаси мінеральних ресурсів, зокрема
енергоносіїв, не в змозі їх самостійно розробляти й споживати у значних
кількостях. Сировина, що добувається в цих країнах з допомогою і за
участю промислово розвинутих країн, у більшості випадків становить
переважну частину експорту і є єдиним джерелом надходження коштів для
вирішення проблем соціально-економічного розвитку. Зростання політичної
й економічної самостійності країн “третього світу” веде до усвідомлення
несправедливості у використанні їхнього ресурсного потенціалу. Намагання
змінити таке становище нерідко призводить до конфліктів і порушення
стабільності світогосподарських зв’язків. Така ситуація вимагає
активного пошуку й розробки нових форм співробітництва в галузі
мінеральної сировини країн-експортерів і країн-імпортерів.

Проблема забезпеченості та використання мінеральних ресурсів,
індустріальної цивілізації тісно пов’язана з проблемами послаблення
міжнародного напруження, скорочення озброєнь та роззброєння, оскільки на
військові цілі навіть у мирний час витрачається близько 11,5% загального
світового споживання міді, 8,1 свинцю, 6,3 алюмінію й нікелю, 6 цинку, 5
олова й 5% нафти. Причому споживання нафти для військових потреб в
усьому світі становить половину обсягу споживання країн, що
розвиваються. Крім того, вирішення такої глобальної проблеми, як
продовольча, залежить також від мінерально-сировинної бази, оскільки
одним із головних шляхів підвищення врожайності є використання
мінеральних добрив, виробництво яких пов’язане з переробкою різних
корисних копалин і використанням значної кількості енергії. Неможливість
отримання країнами, що розвиваються, паливно-енергетичних ресурсів у
достатній кількості змушує їхнє населення використовувати на паливо
величезні масиви тропічних лісів, де сконцентровано більше третини
світового генофонду. В результаті генофонд катастрофічне знищується, а
ґрунти руйнуються.

На забезпеченість світового співтовариства мінеральною сировиною
зростаючий вплив справляє науково-технічна революція, яка охоплює всі
сфери і галузі економіки, спричинюючи не лише кількісні, а й якісні
зміни господарської структури як окремих країн, так і світового
господарства в цілому. Під її тиском промислово розвинуті країни Заходу
перейшли до ресурсозберігаючого типу відтворення, що істотно знизило
щорічний обсяг використання ними мінерально-сировинних ресурсів і
змусило переглянути перспективну потребу світового господарства в
найважливіших видах сировини. Відомо, що прогнози 70-х і навіть початку
80-х років передбачали значне збільшення потреб світового співтовариства
в сировині і – як наслідок – виникнення реальної загрози для людства у
зв’язку з вичерпаністю надр. На цей час припадає і найбільша кількість
песимістичних прогнозів розвитку цивілізації, її колапсу, що
публікувались у західній соціально-економічній літературі. Проте щойно
згадані зміни світогосподарських зв’язків змусили переглянути прогнозні
оцінки. Сьогодні дедалі більше прихильників точки зору, згідно з якою
індустріальна цивілізація має досить шансів для подолання світової
енергетичної кризи, вирішення глобальної сировинної та енергетичної
проблем. Освоєння прогнозних і нетрадиційних ресурсів, повторне
використання металів та іншої сировини значно сприятимуть забезпеченості
людства мінерально-сировинними ресурсами.

Фактори, що визначають рівень забезпеченості мінеральною сировиною
окремих країн і світового співтовариства в цілому, мають чітко
окреслений економічний характер. У загальному вигляді економічною межею
виснаження будь-якого виду сировини є такі витрати на видобування та
переробку, перевищувати які суспільство з різних причин не буде. Ці
причини, як і величина витрат, для різних країн неоднакові. Для
розвинутих індустріальних країн рівень економічно обґрунтованих витрат
визначається світовою ціною, яка разом з нормою прибутку утворює так
звану елементарну ціну, що визначає найнижчу межу допустимих витрат.
Проте вирішальну роль у формуванні рівня витрат відіграють розмір
інвестиційного капіталу та місце мінерально-сировинного сектора серед
інших галузей з огляду на його використання.

Для країн, що розвиваються, а також для більшості країн СНД, включаючи
Україну, на даному етапі вирішальними для формування критичного рівня
внутрішніх витрат стають розміри валютних надходжень і витрат в інших
експортних галузях. Для країн, які не мають необхідної кількості власних
запасів сировини, і в яких обмежені можливості імпорту, .суспільне
необхідний рівень витрат визначається рівнем дефіцитності того чи іншого
виду сировини й можливістю економіки здійснювати виробництво всередині
країни.

Кожна із щойно згаданих причин може бути властива як окремим групам
держав, що відрізняються рівнем техніко-економічного розвитку та
значенням мінерально-сировинного сектора в економіці, так і всім іншим.
Розумінню цих причин сприяє аналіз еволюції підходів до вирішення
мінерально-сировинної проблеми окремими країнами – від первісного
нагромадження капіталу і становлення індустріальної цивілізації до
сучасних структурних змін у світовому господарстві.

У загальному вигляді забезпеченість країни мінеральною сировиною може
бути зображена так:

D=Q+R+I = m + E,

де D – потреба економіки в паливі й сировині, яка, в свою чергу,
складається з:

т – внутрішня потреба народного господарства;

Е – потреба в паливно-сировинних товарах для експорту;

Q – сировина й паливо, які отримує країна за рахунок власного
мінерально-сировинного сектора;

R – сировина і паливо, що виробляються та використовуються з відходів;

I – мінеральна сировина, яку отримує країна із зовнішніх джерел.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020