.

Підвищення ефективності регулювання зовнішньоекономічних зв’язків регіону

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 2676
Скачать документ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

АРТЕМЕНКО Віктор Олександрович

УДК 332.122

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
РЕГІОНУ

Спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна
економіка

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Донецьк – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Луганській філії Інституту економіко-правових
досліджень НАН України у відділі регіональних проблем розвитку
зовнішньоекономічних зв’язків (м. Луганськ).

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор

Кліяненко Борис Терентійович,

Луганська філія Інституту економіко-правових

досліджень НАН України,

директор (м. Луганськ)

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Третяк Вікторія Вікторівна,

Східноукраїнський національний університет

ім. Володимира Даля МОН України,

професор кафедри міжнародної економіки (м. Луганськ)

кандидат економічних наук, доцент

Семенова Тетяна Валентинівна,

Донецький державний університет управління

МОН України, доцент кафедри менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності (м. Донецьк)

Захист відбудеться “14” березня 2008 року о 15 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 11.170.01 в Інституті економіко-правових
досліджень НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул.
Університетська, 77.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту
економіко-правових досліджень НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк,
вул. Університетська, 77.

Автореферат розісланий “13” лютого 2008 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради М.Г. Слоква

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Розширення економічної самостійності регіонів в
ринкових умовах викликає необхідність позиціонування кожного з них в
економічному просторі, в тому числі і у зовнішніх зв’язках. Нажаль
основний недолік сучасного управління полягає у тому, що процеси
реалізації економічних реформ і прийняття відповідних рішень відірвані
від регіонів – суб’єктів зовнішньоекономічних зв’язків. Відсутність
системної державної регіональної політики, збереження тенденцій
розподілу, надмірне централізоване управління призвели до втрати
реальних повноважень регіональних органів влади. Наслідком такого
підходу стали істотні диспропорції економічного та соціального розвитку
регіонів. Непослідовність постійних різновекторних змін у митній
політиці привела до зниження управління зовнішньоекономічною діяльністю
підприємств регіонів. Таким чином, державна політика виявилася не
здатною забезпечити ефективне управління регіонами. Інтеграційні процеси
визначили необхідність пошуку нових інструментів інтенсивного залучення
регіонів до процесу підвищення ефективності регулювання
зовнішньоекономічних зв’язків.

Разом з тим, питання регулювання зовнішньоекономічних зв’язків регіонів
у ринкових умовах недостатньо досліджені і не одержали відповідного
практичного застосування. Регіональними і місцевими органами влади не
усвідомлена достатньою мірою необхідність переходу від безпосереднього
управління до регулювання, відсутні механізми інтенсивного залучення їх
до процесу створення умов для здійснення зовнішньоторговельної та
інвестиційної діяльності підприємств регіону. Регіональне програмування
має недоліки, не повною мірою враховує ресурсний потенціал та інші
резерви розвитку зовнішньоекономічних зв’язків регіону. Вищезазначене
обумовлює необхідність розв’язання наукового завдання щодо підвищення
ефективності регулювання зовнішньоекономічних зв’язків регіону на основі
використання організаційно-економічних інструментів регулювання з участю
регіональних та місцевих органів влади, що забезпечує гармонійні
відносини регіону і держави. Теоретична і практична значимість цих
проблемних питань зумовила вибір теми дисертації та її актуальність.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація була
виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт Інституту
економіко-правових досліджень НАН України за 2002-2006 рр., у яких
дисертант приймав участь як співвиконавець. В межах дослідження за темою
“Організаційний і економіко-правовий механізм управління митною
діяльністю” (ДР 0102U000094) автором обґрунтовано використання
економічних методів регулювання зовнішньоекономічних зв’язків з
урахуванням принципів, функцій митного регулювання. При розробці теми
“Організаційне та економіко-правове забезпечення захисту
товаровиробників в Україні” (ДР 0104U007345) здобувачем проаналізовано
тенденції та умови їх розвитку, сформовано пропозиції по розширенню
функцій місцевих органів виконавчої влади щодо застосування митного
тарифу за основними видами продукції регіону.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток
теоретичних, методичних положень та розробка практичних рекомендацій
щодо підвищення ефективності регулювання зовнішньоекономічних зв’язків
регіону на основі використання організаційно-економічних інструментів
регулювання з участю регіональних та місцевих органів влади.

Для досягнення поставленої мети були сформульовані і вирішені такі
задачі:

досліджено економічну природу зовнішньоекономічних зв’язків регіону, їх
роль і значення в економіці регіону;

визначено передумови та умови розвитку зовнішньоекономічних зв’язків
регіону;

розглянуто методи економічного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків
регіону;

узагальнено світовий і вітчизняний досвід зовнішньоекономічних відносин
регіону;

проаналізовано вплив програмно-цільового методу на регулювання
зовнішньоекономічних зв’язків регіону;

визначено ефективність застосування митних тарифів у системі
зовнішньоекономічних зв’язків регіону;

визначено особливості формування системи регулювання
зовнішньоекономічних зв’язків регіону;

обґрунтовано пропозиції щодо митного регулювання зовнішньоторговельних
зв’язків регіону;

визначено спосіб оптимізації регулювання зарубіжних інвестиційних
зв’язків регіону.

Об’єктом дослідження є процеси регулювання зовнішньоекономічних зв’язків
регіону.

Предметом дослідження є теоретичні положення, методи та способи
підвищення ефективності регулювання зовнішньоекономічних зв’язків
регіону.

Методи дослідження. Методологічні та теоретичні основи дослідження
базуються на принципах діалектики як загального способу пізнання.

В ході виконання роботи використано такі методи наукового пізнання:
методи логічного узагальнення – при визначенні сутності категорії
“зовнішньоекономічні зв’язки”, “регулювання зовнішньоекономічних
зв’язків регіонів”; метод системного аналізу – при встановленні умов
розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, вивченні розвитку
зовнішньоекономічних зв’язків на рівні країн, регіонів України, міст
області; системно-структурного аналізу – при побудові моделі оптимізації
інвестиційних зв’язків; метод порівняльного аналізу – при оцінці
структури й ефективності митного тарифу; методи статистичного й
економічного аналізу – при визначенні тенденцій розвитку
зовнішньоторговельних й інвестиційних зв’язків регіонів; метод
угрупування – для побудови типології регіонів щодо їх участі у
зовнішньоекономічних зв’язках; комплексний підхід – при розробці системи
регулювання зовнішньоекономічних зв’язків регіонів; логічний метод – при
обґрунтуванні моделі використання управлінського потенціалу регіональних
і місцевих органів влади в забезпеченні сприятливих митних умов.

Інформаційною основою роботи є звіти та відповідні публікації
міжнародних організацій, статистичні дані Державного комітету статистики
України, Головного управління статистики у Луганській області, Закони
України, Укази Президента України, результати власних досліджень автора.
На вибір наукового підходу до вирішення поставленої задачі вплинули
роботи вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів та практиків, які
займаються дослідженням й розв’язанням проблем регулювання
зовнішньоекономічних зв’язків регіону. Серед них такі дослідники, як: І.
Балабанов, С. Захарін, Б. Кліяненко, І. Кратко, А. Кредисова, Ю.
Макагон, А. Мазаракі, І. Нижний, В. Новицький, Т. Семенова, В. Третяк,
П. Фішер; дослідники, які займаються питаннями соціально-економічного
розвитку регіону: З. Варналій, В. Видякін, В. Геєць, М. Долішний, В.
Максимов, В. Нордгауз, В. Степанов, П. Самуельсон; а також дослідники
митних відносин: М. Голощапов, В. Драганов, В. Дудчак, А. Козирін, Р.
Ларина, К. Сандровський, С. Терещенко, Р. Шишка.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у підвищенні
ефективності регулювання зовнішньоекономічних зв’язків регіону на основі
використання організаційно-економічних інструментів регулювання з участю
регіональних та місцевих органів влади, що забезпечує гармонійні
відносини регіону і держави.

Науковою новизною відрізняються наступні результати дисертаційної
роботи:

вперше:

обґрунтовано систему регулювання зовнішньоекономічних зв’язків регіону
на основі використання програмно-цільового методу в сполученні з митним
регулюванням, що дозволяє підвищувати ефективність функціонування
економіки регіону;

обґрунтовано модель використання управлінського потенціалу регіональних
і місцевих органів влади шляхом передачі відповідних повноважень і
розвитку взаємозв’язків з органами, які здійснюють зовнішньоекономічне
регулювання, що сприятиме розвитку зовнішньоторговельних зв’язків
регіону;

запропоновано методичний підхід до побудови моделі оптимізації
регулювання інвестиційних зв’язків регіонів України з урахуванням
результатів їх участі у зовнішньоекономічних зв’язках, що дозволяє
встановлювати залежність між обсягами експорту-імпорту товарів та
залученням іноземних інвестицій;

удосконалено:

прийоми типологізації регіонів України на основі застосування комбінацій
показників (експорту-імпорту, зовнішньоекономічного сальдо, залучення
іноземних інвестицій), поданих у порівнянні із середніми показниками по
Україні, що дозволяє формувати регіональні кластери та виявляти
тенденції активізації участі регіонів у зовнішньоекономічних зв’язках;

методичний підхід до аналізу основних параметрів митного тарифу, що
обумовлює стабільність митних ставок на фіксований часовий період з
метою забезпечення раціональної структури зовнішньоторговельних зв’язків
регіону;

модель регулювання зовнішньоекономічних зв’язків регіону на основі
врахування ефективності реалізації і моніторингу цільової комплексної
програми розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств Луганської
області, що дозволяє вирішувати стратегічні задачі розвитку регіону у
взаємозв’язку з єдиною політикою держави;

дістали подальший розвиток:

поняття “зовнішньоекономічні зв’язки регіону” через уточнення їх як
системи двохсторонніх економічних контактів і відносин, що виникають при
русі усіх ресурсів між державами та їх економічними суб’єктами –
регіонами – і які є інструментом впливу на економіку регіону, що
здійснюється через механізм зовнішньоекономічної діяльності підприємств,
розташованих на його території; поняття “регулювання
зовнішньоекономічних зв’язків регіону” як створення умов розвитку цих
зв’язків з орієнтацією на сполучення регіональних та державних цілей;

визначення передумов і умов розширення зовнішньоторговельних та
інвестиційних зв’язків, що забезпечує системний підхід щодо розвитку
зовнішньоекономічних зв’язків регіону, які сприяють зростанню його
економіки;

функції мита, які застосовуються в управлінні зовнішньоекономічними
зв’язками регіонів, на основі визначення різниці між світовими і
національними цінами на товари.

Практичне значення дисертації полягає у тому, що:

система регулювання зовнішньоекономічних зв’язків на основі розвитку
відповідних цільових програм у сполученні з митним регулюванням,
дозволяє підвисити комплексність розвитку регіону та зростання його
потенціалу;

пропозиції щодо участі регіональних і місцевих органів влади в
забезпеченні сприятливих митних умов регулювання, що спрямовані на
підвищення ефективності зовнішньоекономічних зв’язків регіону та
структури його економіки;

модель оптимізації регулювання інвестиційних зв’язків може бути
застосована регіонами, їх містами та районами як база порівняння при
регулюванні зовнішньоекономічних відносин та розробці комплексних
інвестиційних програм;

типологізацїя регіонів, що побудована за статистичними даними міст
Луганської області та регіонів України, є базою для аналізу стану
зовнішньоекономічних зв’язків і перспектив їх розвитку.

Отримані в дисертації висновки і рекомендації знайшли практичне
застосування в діяльності підприємств та установ Луганської області.
Головним управлінням економіки Луганської обласної державної
адміністрації використані підходи до підвищення регулювання
зовнішньоекономічних зв’язків при формуванні Програми
зовнішньоекономічної діяльності Луганської області до 2010 року, в якій
автор був співвиконавцем (довідка № 178/22-8 від 24.01.2007 р.). В
Луганській регіональній торговельно-промисловій палаті при розробці
перспективних планів застосовано рекомендації щодо системи регулювання
зовнішньоекономічних зв’язків міст і підприємств області (довідка №
942/25 від 04.09.2006 р.). В діяльності ЗАТ “Луганський машинобудівний
завод імені О.Я. Пархоменка” використано порядок визначення митних
пільг, що дозволило встановити кращі умови розвитку експортного
потенціалу підприємства (акт № 1031 від 15.11.2005 р.). В діяльності ТОВ
ВКФ “ЛІА” ЛТД впроваджені пропозиції відносно митного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності, що дозволило покращити захист прав
підприємства (акт № 728 від 11.09.2005 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною
науковою працею, в якій викладено авторський підхід до розробки
практичних, теоретичних та методичних положень та рекомендацій,
спрямованих на підвищення ефективності регулювання зовнішньоекономічних
зв’язків регіону. Внесок здобувача в наукових роботах, опублікованих у
співавторстві, конкретизовано в списку праць за темою дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати
дослідження доповідалися автором і були схвалені на науково-практичних
конференціях: Всеукраїнській науково-практичній конференції “Теорія і
практика управління в трансформаційний період” (м. Донецьк, 2001 р.),
Міжнародній науково-практичній конференції “Соціально-економічні аспекти
глобалізації” (м. Донецьк, 2002 р.), Всеукраїнській науково-практичній
конференції “Економічні проблеми адаптації і розвитку вищої школи в
умовах ринку” (м. Алчевськ, 2004 р.), Міжнародній науково-практичній
конференції “Економічні проблеми розвитку промислового виробництва” (м.
Одеса, 2004 р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Дні науки”
(м. Дніпропетровськ, 2005 р.), IV Всеукраїнській науково-практичній
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Перспективи та
пріоритети розвитку економічного аналізу” (м. Донецьк, 2007 р.).

Публікації. За результатами виконаних досліджень опубліковано 14
наукових праць, у тому числі 1 монографія, 9 статей у наукових фахових
виданнях та 3 тези конференцій. Загальний обсяг публікацій складає 14,8
друк. арк., з них 6,8 друк. арк. належать особисто автору.

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох
розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Дисертація,
загальним обсягом 193 сторінки комп’ютерного тексту, включає 19 таблиць,
18 рисунків, 3 додатка на 22 сторінках, список використаних джерел із
165 найменувань на 14 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено мету,
задачі, об’єкт і предмет дослідження, викладено наукову новизну
отриманих результатів, їх теоретичне і практичне значення, наведено
інформацію про апробацію результатів дослідження.

Розділ 1. Теоретичні основи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків
регіону. У розділі досліджено економічну природу зовнішньоекономічних
зв’язків, їх роль в економіці регіону, визначено передумови та умови їх
розвитку, розглянуто існуючі методи економічного регулювання.

В сфері сучасного світового господарства зовнішньоекономічні зв’язки
охоплюють широкий спектр взаємодій. Поряд з торгівлею у світовому
економічному співробітництві одержує розвиток модель
зовнішньоекономічних зв’язків – виробничо-інвестиційна, котра,
модифікуючи товарне виробництво, підвищує його ефективність.
Ефективність регулювання передбачає дослідження класифікацій
зовнішньоекономічних зв’язків, які по структурі діляться на такі основні
форми – зовнішньоторговельні (товари, послуги, продукти інтелектуальної
власності) та інвестиційні; за напрямами потоків ресурсів – на експорт і
імпорт. На основі узагальнення існуючих підходів до визначення поняття
“зовнішньоекономічні зв’язки” в роботі дано його уточнення як системи
двохсторонніх економічних контактів і відносин, які виникають при русі
ресурсів між державами та економічними суб’єктами різних країн
(регіонами), і які є інструментом впливу на економіку регіону, що
здійснюється через механізм зовнішньоекономічної діяльності підприємств,
розташованих на його території.

Регулювання зовнішньоекономічних зв’язків розглядається як створення
умов досягнення пріоритетів і перспективних напрямків
зовнішньоекономічного розвитку регіону з урахуванням орієнтації на
загальнодержавні цілі при забезпеченні необхідної децентралізації. Тому
в роботі здійснено систематизацію передумов та умов розширення
зовнішньоторговельних та інвестиційних зв’язків, що дозволяє повніше
розкрити економічну сутність зовнішньоекономічних зв’язків регіонів та
їх врегулювання з метою забезпечення зростання економіки регіону.
Виділені позитивні і негативні умови розвитку зовнішньоекономічних
зв’язків регіону, які дозволяють більш обґрунтовано підійти до виявлення
загроз і розширення можливостей зовнішньоекономічних зв’язків регіону.

У роботі доведено, що необхідним при регулюванні зовнішньоекономічних
зв’язків регіону є визначення передумов та умов їхнього розвитку. До
основних передумов віднесені нерівномірність і відмінності в
економічному та науково-технічному розвитку регіонів, у ресурсах,
природних і кліматичних умовах, специфіка географічного положення.
Специфічними умовами зовнішньоторговельних зв’язків є: міжнародні
правила торгівлі, соціально-культурне середовище, звичаї, правила
валютно-фінансових розрахунків. Визначальним фактором розвитку
інвестиційних зв’язків регіону є інвестиційний клімат, який інвестори
сприймають як єдине ціле, оскільки основні положення законодавчих актів
держави реалізуються в умовах регіонів, де ініціатива місцевої влади, у
тому числі щодо створення пільгового інвестиційного режиму, спрямована
на корегування загальнодержавного регулювання інвестування.

Виявлено, що процес реалізації зовнішньоекономічних зв’язків
забезпечується за допомогою визначених економічних методів регулювання,
представлених у системі тарифного (митний тариф, ставки митного тарифу)
і нетарифного регулювання (платежі і збори, до яких відносяться податок
на додаткову вартість, акцизний збір, митні збори, антидемпінгові і
компенсаційні мита на товари). При дослідженні функціональних
особливостей мита, застосовуваних у тарифному і нетарифному регулюванні,
виявлено, що основними з них є: фіскальна, протекціоністська і
регулююча. У контексті розглянутої в роботі задачі регулювання
зовнішньоекономічних зв’язків виявлені основні напрямки регулюючої
функції мита: стабілізуючий, стимулюючий і стримуючий. Завдяки чому
регіон може регулювати відповідні відносини, а через них всі пов’язані з
цим економічні проблеми. Напрямки регулюючої функції мита (М)
обґрунтовано на основі різниці між світовими (Цс) і національними цінами
(Цн) на товари:

стабілізуючий напрямок М = ? Цс – Цн,стимулюючий напрямок М > ? Цн –
Цс,стримуючий напрямок М

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020