.

Біотехнологія в рослинництві (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3385
Скачать документ

Реферат на тему:

Біотехнологія в рослинництві

Сучасна біотехнологія рослин — сума технологій, що розвинені із
молекулярної та клітинної біології рослин — є новою стадією в розвитку
технології селекції рослин. З її допомогою поліпшення ознак може
проходити на рівні індивідуального гену. Окремі гени, які визначають
певну ознаку, можуть бути ідентифіковані, ізольовані, введені, виключені
або модифіковані в генотипі чи сорті рослини, за ними може проводитися
відбір.

Внесок біотехнології в рослинництво полягає в полегшенні традиційних
методів селекції рослин, розробці нових технологій, які дозволяють
підвищити ефективність сільськогосподарського виробництва. Методами
генної та клітинної інженерії створені високопродуктивні й стійкі проти
шкідників, хвороб та інших негативних чинників сорти
сільськогосподарських рослин. Розроблена техніка оздоровлення рослин від
інфекцій, що особливо важливо для культур, які розмножуються
вегетативно. Ведуться дослідження з поліпшення амінокислотного складу
рослинних білків, розробляються нові регулятори росту рослин,
мікробіологічні засоби захисту останніх від шкідників та хвороб,
бактеріальні добрива. Одним із актуальних питань біотехнології є
керування процесами азотфіксації та фотосинтезу, зокрема можливість
введення відповідних генів у геном культурних рослин.

На сучасному етапі розвитку для інтенсифікації селекції ефективним є
використання таких біотехнологічних методів: культура ізольованих
тканин, клітин та органів рослин, клітинна селекція та генна інженерія.
Вони дають можливість за короткий термін створити та розмножити цінний
вихідний високопродуктивний матеріал, гетерозисні гібриди та сорти
сільськогосподарських рослин. Розробка основ методу культури тканин
рослинних організмів має порівняно коротку історію і починається з
досліджень, виконаних Габерландтом у 1902 році. Проте кожне відкриття,
зроблене в цій галузі, знайшло використання в прикладних дослідженнях.
Усі проблеми, що вирішуються в культурі in vitro, можна поділити на три
основні групи:

збереження генетичної інформації клітин (мікроклональне розмноження та
депонування, культура зародків, пиляків і насіннєвих зачатків);

зміна генетичної інформації шляхом мутагенезу під впливом фізичних та
хімічних факторів (культура калусів, суспензій, протопластів);

перенесення та інтеграція генетичної інформації (генно-інженерне
конструювання рослин з новими ознаками, соматична гібридизація).

Одним із найпоширеніших напрямів методу культури тканин є мікроклональне
розмноження, при якому отримують генетично ідентичні форми, що сприяє
збереженню генетично однорідного посадкового матеріалу. Як експлант
можна використовувати пазушні бруньки, молоді листки, окремі елементи
квітів та суцвіть. Проте такий вид розмноження потребує конкретизації
для кожної сільськогосподарської культури через особливості її генотипу.
Технологія мікроклонального розмноження будь-якої культури включає
чотири основні етапи: введення вихідної форми в стерильну культуру,
власне мікророзмноження, укорінення розмножених пагонів, переведення
стерильної культури в ґрунт. Розробка прийомів in vitro для елітних
рослин, гетерозисних гібридів та сортів дає змогу розв’язати проблему
швидкого розмноження форм, що мають практичну цінність, а також
збереження матеріалів для використання їх у рекурентній селекції.

Мікроклональне розмноження має певні переваги порівняно з традиційними
способами: вирощування в штучних умовах, які контролюються, із
меристематичних тканин дає можливість досягти елімінації вірусів та
інших патогенних мікроорганізмів і отримати здоровий садивний матеріал;
ріст рослин можна підтримувати протягом багатьох років; можна
застосовувати для форм рослин, які не розмножуються вегетативно або не
дають життєздатного насіння; можливість вести відбір генотипів, стійких
до несприятливих зовнішніх умов (екстремальні температури, засолення та
закислення субстрату, пригнічуюча дія гербіцидів тощо) а також
продуктивніших форм; швидкість та коефіцієнт розмноження досягає
1:1000000 і дає можливість в 2–3 рази скоротити строки відбору та
отримання нових рослин в селекційних дослідженнях.

Нині існує кілька різних детально розроблених методів мікроклонального
розмноження. Різняться вони станом вихідних клітин та тканин, які
беруться для отримання мікроклонів. Найважливішою вимогою технології є
забезпечення повної стерильності та оптимальних умов для клітинного
ділення та диференціації вихідної тканини. Потім необхідно досягти
утворення великої кількості мікроклонів та забезпечити їхнє вкорінення.
Для того, щоб ефективність мікроклонального розмноження була високою,
необхідно на всіх етапах виконання підтримувати оптимальні умови
вирощування. Тому для кожної культури розробляється своя методика
мікроклонального розмноження.

Укорінені рослини в разі необхідності розміщують на депонування при
понижених температурах. Це має велике значення, оскільки дозволяє
затримувати розвиток рослин і таким чином зберігати їх довгий час без
пересадок, використовуючи по мірі необхідності. Для переведення
стерильних рослин у ґрунт необхідно відбирати здорові екземпляри із
світлою добре розвиненою кореневою системою.

В репродукованій культурі тканин видимі морфологічні відхилення не
зустрічаються. Генетична стабільність ізольованої культури
спостерігається навіть після багатократних пасажів, що відкриває нові
можливості для збереження генофонду сільськогосподарських рослин.
Збереження та подальше вегетативне розмноження рослин в культурі in
vitro набуває великого значення в зв’язку з рекурентним відбором, без
якого неможливе створення гібридів на ЧС-основі (чоловічостерильній
основі). Із вирощених з допомогою культури in vitro маточних рослин та
коренеплодів отримують високоякісне насіння.

В селекційній практиці поряд із мікроклональним розмноженням рослин
широко використовується метод калусних культур із експлантів різних
органів, які є додатковим резервом розмноження селекційного матеріалу.
Він дає можливість практично використовувати в селекційному процесі
новий тип мінливості — сомаклональну. Калусні культури багатьох
сільськогосподарських рослин характеризуються великою нестабільністю.
Генетична варіабельність соматичних клітин є однією з причин
неоднорідності рослин, отриманих із калусних тканин. Калусогенез — це
перший етап на шляху отримання сомаклональних варіантів, що потребує
перепрограмування шляхів розвитку клітини. Клітина, переведена в умови
культивування in vitro, зберігає свою основну генетичну інформацію про
цілий організм і при наявності відповідних умов може реалізувати її.
Проте фізичні та хімічні фактори культивування, що мають мутагенну дію,
а також генетична гетерогенність соматичних клітин експланту створюють
передумови для виникнення генетично змінених рослин. Метод отримання
сомаклональної мінливості дає змогу індукувати не лише мінливість
геному, але й плазмону. В основі феномену сомаклональної мінливості
лежать складні процеси структурної і функціональної перебудови
генетичного апарату клітин. Використовуючи його, вже отримано форми
багатьох сільськогосподарських культур з цінними ознаками.

Однією із основних проблем в селекційно-генетичних дослідженнях
перехреснозапильних рослин є використання гетерозису. Основним і
найефективнішим методом отримання стабільних ліній є експериментальна
гаплоїдія. Виключаючи багаторазове самозапилення рослин, вона дає
можливість отримувати гомозиготний матеріал із збагачених у генетичному
відношенні гібридів. Для отримання гаплоїдних рослин використовують
культуру пиляків, зав’язі й насіннєвих зачатків. Індукція гаплоїдів
залежить від генетичних властивостей рослин-донорів, фази розвитку
насінників, місця розташування квітконосів на рослині та ряду інших
факторів. Збільшення кількості гаплоїдів спостерігається при вилученні
незапліднених насіннєвих зачатків із розкритих квіток, а також при
запиленні опроміненим пилком донорських рослин. Гаплоїди виявлені у
багатьох сільськогосподарських культур. Спосіб отримання їх у культурі
in vitro дає можливість використовувати явище гаплоїдії не тільки в
генетичних дослідженнях, але і в практичній селекції.

Гетерогенність клітинної популяції суспензійних культур дає змогу
отримати значну варіабельність ознак у рослин-регенерантів і відкриває
широкі можливості для генетичних і селекційних досліджень. Хімічні
компоненти поживного середовища та фізичні умови можуть виступати і як
мутагенні, екстремальні фактори, які викликають зміни в нуклеїновому та
білковому обмінах, структурі, формі й функціях клітини. В такому випадку
клітинна популяція в умовах культури in vitro характеризується
фізіологічною, цитологічною та генетичною гетерогенністю. З’являються
мутанти зі зміненим морфогенезом, які можна взяти за основу в
селекційно-генетичних дослідженнях. При клітинній селекції відбір
клітинних ліній і рослин з новими успадкованими ознаками ведеться на
рівні клітин, що культивуються in vitro. Прийоми культивування рослинних
клітин і регенерація з них рослин розроблені для ряду важливих
сільськогосподарських культур. До них відносяться мутанти стійкості до
стресових факторів, гербіцидів, різних захворювань, засолення та
закислення субстрату тощо.

У зв’язку з тим, що можливості удосконалення рослин за допомогою
рекомбінації практично невичерпні, головним завданням є пошук методів
управління цим процесом та ефективного відбору найбільш цінних генотипів
з бажаним комплексом ознак і властивостей. Це стало можливим завдяки
розробці методів генної інженерії — культури протопластів і соматичної
гібридизації, введення генетичного матеріалу в рослинні клітини та
протопласти за допомогою трансформованої ДНК. Першим етапом у цьому
напрямку досліджень є розробка методу отримання і культивування
життєздатних протопластів. При цьому враховується ряд факторів — склад і
концентрація ферментів, вибір осмотичного розчину, рН середовища,
фізіологічний стан тканини, умови передінкубаційного культивування.
Виділені протопласти в подальшому використовують для отримання
соматичних гібридів та соматичних цибридів, пересадки органел, введення
чужорідної інформації.

Злиття протопластів та соматична гібридизація дають можливість:
схрещувати філогенетично віддалені види рослин, які неможливо схрестити
звичайним статевим шляхом; отримувати асиметричні гібриди, які несуть
весь генний набір одного із батьків поряд з кількома хромосомами, генами
чи лише органелами і цитоплазмою другого; створити систему гібридизації,
яка включає одночасно злиття трьох і більше батьківських клітин;
отримувати рослини, гетерозиготні за неядерними генам; долати обмеження,
які накладаються генеративними системами несумісності; схрещувати форми,
які неможливо гібридизувати статевим шляхом через аномалії в морфогенезі
чи гаметогенезі батьків; гібридизувати клітини, що несуть різні
епігенетичні програми. Використовуючи метод соматичної гібридизації
ізольованих протопластів, селекціонери отримують гібриди від
фізіологічно несумісних видів сільськогосподарських культур.

Провідними факторами, які підвищують продуктивність сільського
господарства, є удосконалення способів вирощування рослин, створення
більш продуктивних сортів, покращення умов живлення рослин та захист
врожаю. В доповнення до селекції більш урожайних і стійких сортів
вагомий внесок у підвищення врожаю і його збереженість вносять добрива і
засоби захисту рослин.

Генетична інженерія відкриває перед селекцією рослин нові перспективи,
зокрема можливість перенесення в них генів від бактерій, грибів,
екзотичних рослин і навіть людини та тварини, в тому числі й генів
стійкості, що є недосяжним для експериментального мутагенезу та
традиційної селекції. Революційним звершенням у генетичній трансформації
рослин стало виявлення природного вектору — агробактерій для переносу
генів та розробка методу мікробомбардування рослинних об’єктів
мікрочастинками металів з попередньо нанесеною чужерідною ДНК. Три
видатні досягнення фізіології рослин створили основу для інтеграції
технології рекомбінантних ДНК в генно-інженерну біотехнологію рослин.
По-перше, відкриття фітогормонів, які регулюють ріст і розвиток рослин.
По-друге, розробка методів культивування клітин і тканин рослин in vitro
(ці методи дали можливість вирощувати клітини, тканини і цілі рослини в
стерильних умовах та проводити їх селекцію на селективних середовищах).
По-третє, встановлення феномену тотипотентності соматичних рослинних
клітин, який відкрив шлях до регенерації з них цілих рослин.

На сьогоднішній день генетична інженерія сільськогосподарських рослин
розвивається переважно в руслі класичної селекції. Основні зусилля
вчених зосереджені на захисті рослин від несприятливих (біотичних та
абіотичних) факторів, покращенні якості та зменшенні втрат при
зберіганні продукції рослинництва. Зокрема, це підвищення стійкості
проти хвороб, шкідників, заморозків, солонцюватості ґрунту тощо,
видалення небажаних компонентів із рослинних олій, зміна властивостей
білку і крохмалю в пшеничному борошні, покращення лежкості та смакових
якостей овочів та ін. Порівняно з традиційною селекцією, основними
інструментами якої є схрещування і відбір, генна інженерія дає
можливість використання принципово нових генів, які визначають
агрономічно важливі ознаки, і нових молекулярно-генетичних методів
моніторингу трансгенів (молекулярні маркери генів), що в багато разів
прискорюють процес створення трансгенних рослин. Селекціонерів приваблює
можливість цілеспрямованого генетичного “ремонту” рослин. Важливим
направленням є створення генетично модифікованих рослин (ГМР) з ознакою
чоловічої стерильності. Крім того, завдяки генетичній модифікації
рослини можуть виконувати не властиву їм раніше функцію. Прикладом є
коренеплоди цукрових буряків, які накопичують замість сахарози
низькомолекулярні фруктами, банани, які використовують як їстівну
вакцину. Завдяки введенню генів бактерій вищі рослини набувають
властивості руйнувати чужорідні органічні сполуки (ксенобіотики), що
забруднюють оточуюче середовище. Вирощування ГМР, стійких до широкого
спектру хвороб та комах-шкідників, може суттєво знизити, а в подальшому
звести до мінімуму пестицидне навантаження на оточуюче середовище.

Зростання площ під трансгенними культурами в розвинених країнах йде
значно інтенсивніше порівняно з країнами, що розвиваються. Нині в
Україні випробовуються трансгенні сорти кукурудзи, цукрових буряків і
ріпаку, стійкі роти гербіцидів; кукурудзи, стійкої проти кукурудзяного
метелика, а також картоплі, стійкої проти колорадського жука. Створено
систему органів, які з залученням спеціалістів (генетиків,
селекціонерів, генних інженерів, екологів, медиків, токсикологів)
оцінюють трансгенні сорти для визначення потенційного впливу на людину,
тварин і навколишнє середовище. Лише після таких експертиз сорт
допускається до випробування з дотриманням усіх відповідних вимог,
прийнятих у Європейському Союзі.

При розгляді проблеми можливого впливу трансгенних рослин на оточуюче
середовище обговорюються в основному такі основні аспекти:

сконструйовані гени будуть передані з пилком близькородинним диким
видам, і їхнє гібридне потомство набуде властивості підвищеної
насіннєвої продуктивності та здатність конкурувати з іншими рослинами;

трансгенні сільськогосподарські рослини стануть бур’янами і витіснять
рослини, які ростуть поряд;

трансгенні рослини стануть прямою загрозою для людини, домашніх та диких
тварин (наприклад через їхню токсичності або алергенність).

Ще одним важливим аспектом є отримання трансгенних рослин з кращою
здатністю використовувати мінеральні речовини, що, крім посилення їх
росту, буде перешкоджати змиву таких сполук у ґрунтові води та
потраплянню в джерела водопостачання.

Гарантією проти небажаних наслідків генетичної модифікації рослин є
законодавче регулювання поширення ГМР та розробка пов’язаних із цим
методів оцінки екологічного ризику. Крім того, значна уваги приділяється
достатній інформованості агрономів, селекціонерів, насіннєводів,
потенційних покупців щодо особливостей продуктів із генетично
модифікованих рослин. В Україні та ряді інших країн прийняті закони, які
попереджують несанкціоноване розповсюдження трансгенного насіннєвого
матеріалу, що забезпечує моніторинг у посівах, а також маркування
харчових товарів, виготовлених із продуктів ГМР або з їх додаванням.

Література:

Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства. Лісостеп.
Київ – 2004 р. 2 томи.

Національний аграрний університет. books.nauu.kiev.ua

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020