.

Альтернативне землеробство (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3147
Скачать документ

Реферат на тему:

Альтернативне землеробство

Науково-технічний прогрес у країнах з високим рівнем хімізації сприяв
виникненню різних видів альтернативного землеробства (органічного,
органо-біологічного, екологічного тощо). Основні його принципи (3.К.
Благовєщенська та ін., 1990) такі:

заміна сучасного землеробства його “екологізацією” і “біологізацією”,
тобто створення землеробства, не шкідливого для зовнішнього середовища,
яке забезпечувало б людину і тварин біологічно повноцінними продуктами
харчування;

ведення землеробства на основі максимальних реутилізації і рециркуляції
всіх відходів господарств;

підвищення рентабельності господарства.

Вирішити ці завдання можна відмовою від хімічних речовин, хоча окремі
напрями альтернативного землеробства допускають використання певних
засобів хімізації. При цьому нові системи землеробства повинні бути
конкурентноздатними і забезпечувати задовільні врожаї. Йдеться не про
повернення до старого, екстенсивного землеробства, хоча розумне
використання окремих його заходів не відкидається.

Поняття “альтернативне землеробство” включає кілька систем, причому не
завжди можна провести чітку межу між ними. Відміна, як правило, не
суттєва і носить лише термінологічний характер.

Все більшої популярності за кордоном набувають біологічна, або органічна
система землеробства, заснована на вилученні чи значному скороченні
застосування мінеральних добрив і пестицидів. Головні її переваги —
висока якість сільськогосподарської продукції, зменшення забруднення
навколишнього середовища, зберігання і навіть підвищення родючості
ґрунту. Фермерські господарства, які переходять на цю систему на Заході,
все частіше називають її екологічною. Вони обробляють ґрунт і розводять
худобу без використання штучних добрив, засобів для обприскування чи
добавок до корму.

Особливо широкого розмаху дослідження з біологічного землеробства набули
в розвинутих капіталістичних країнах, таких як США, Великобританія,
Німеччина, Франція, Швеція, Швейцарія, Нідерланди. Створена Міжнародна
федерація руху за органічне землеробство, в яку входять представники 50
країн.

Біологічна система землеробства розширюється. У Франції, наприклад, за
цим методом працює понад 5 тис. фермерських господарств, у Австрії й
Нідерландах — відповідно 1500 і 500.

Під екологічним розуміють таке ведення господарства, де виробництво
продукції максимально організоване біологічними агрохімічними заходами.
Метою його є економічні шляхи використання енергетичних ресурсів
навколишнього середовища. Слід зазначити, що, на відміну від
промислового сільськогосподарського виробництва, метою якого є
досягнення економічного ефекту за короткий термін, біологічне
господарство стабільніше, оскільки воно базується на збереженні
родючості ґрунту. Цей вид господарського виробництва часто називають
альтернативним. Воно дістало розвиток в останні два десятиріччя.

Органічне землеробство найбільш поширене у США. Воно ґрунтується на
повній відмові від засобів хімізації землеробства. Європейський різновид
органічної системи землеробства дозволяє використовувати компости,
кісткове борошно, “сирі” породи (доломіт, глауконітовий пісок, крейду,
вапно, польовий шпат).

У Франції розроблено основи біологічного землеробства, названі на честь
автора “система Лемер-Буше”, згідно з якими дозволено використовувати
лише органічні добрива та окремі нетоксичні препарати (ефірні олії,
порошки, настої з водоростей та деяких рослин).

У Швеції та Швейцарії поширена органо-біологічна система землеробства, в
основу якої покладено принцип створення родючості ґрунту за рахунок
мікробіологічної діяльності. З добрив використовують тільки органічні
(гній, сидерати) та деякі повільно діючі мінеральні добрива (томасшлак,
базальтовий пил).

У цілому роль альтернативних систем ведення сільського господарства у
структурі сільськогосподарського виробництва велика, але простежується
відсутність науково обґрунтованого єдиного комплексного підходу до
розвитку цих систем. Безперечно, розвиток альтернативних систем
сільського господарства не повинен і не може обмежуватися простою
заміною традиційних ресурсів чи технологій нетрадиційними. Аналіз діючих
альтернативних систем показує, що окрім факторів екологічної безпеки та
рівня виробничих затрат, слід враховувати соціальні та правові аспекти,
маркетинг, контроль якості, державну підтримку і т.д. Вибираючи систему
землеробства, не можна допускати зниження врожайності й погіршення
якості сільськогосподарської продукції, адже біологізація не завжди
забезпечує високі їх показники. За даними ФАО, з переходом до
альтернативного землеробства можливе зниження врожайності зернових на
10–20 %, картоплі та цукрових буряків — на 35%. Досвід фермерів США
показує, що введення органічної системи землеробства, на фоні
застосування підвищених доз мінеральних добрив, знижує врожай культур
більш як у два рази (табл. 4.34).

4.34. Врожайність сільськогосподарських культур залежно від системи
землеробства.

За даними американської асоціації агрохімпрепаратів (АСА) та Інституту
добрив (ТЕД), при введенні заборони на використання пестицидів
скоротиться постачання плодів і овочів на 50%, пшениці — на 40,
кукурудзи — на 43, сої — на 36, бавовнику — на 73, рису — на 69%. Це
викличе інфляцію. Споживчі ціни на продукти харчування підвищаться на
45%. Для компенсації потрібне розорювання 6 млн. га земель. Різко
посилиться ерозія ґрунтів. Практично заново будуть організовуватись
дослідження із розробки нових систем землекористування, відтворення
родючості ґрунтів і сівозмін, що приведе до різкого зниження виробництва
рослинницької продукції. Комітет з біологізації землеробства
(Нідерланди) на основі тривалого вивчення дійшов висновку, що виключно
біологічна система землеробства можлива тільки в крайніх випадках — при
значному погіршенні екологічних умов.

Важливою умовою є якість врожаю, яку потрібно розглядати у двох аспектах
— харчова цінність і безпечність для здоров’я людини та тварин. Автори
біологічного землеробства підкреслюють переваги якості
сільськогосподарської продукції, вирощеної таким способом. При цьому,
крім хімізації, потрібно враховувати цілий комплекс інших факторів
(ґрунтові умови, освітлення, сорт тощо), а також позитивний вплив
біологічного землеробства на здатність до зберігання продукції.

Хімізація землеробства викликає небезпеку забруднення ґрунту
токсикантами, що містяться в добривах та пестицидах. Так, у
ґрунтово-кліматичних умовах середньої Європи з 1 га ґрунтів
сільськогосподарського використання у дренажні води щорічно потрапляє,
кг: кальцію — 45–300, азоту нітратів — 5–6, магнію — 15–30, калію —
1–30, фосфору — 0–3, сірки — 5–6. Внесення добрив посилює вимивання на
67–112 %. Встановлено, що поверхневий стік зносить до 24 % внесених
добрив.

Нові напрями у системах виробництва сільськогосподарської продукції
повинні розвиватись не як протиставляння чи заміна традиційних методів,
а одночасно з ними. Це обумовлює необхідність ширшого розвитку
фундаментальних розробок екологічних основ використання засобів
хімізації в інтенсивному землеробстві. Деякі дослідники вважають, що
якщо при хімізації сільського господарства були допущені помилки, то
слід звернутися до інших типів землеробства. Але відмова від досягнень
людства, до яких слід віднести і засоби хімізації, суперечить здоровому
глузду. Потрібно йти шляхом вдосконалення агрохімічних досліджень:
створення нових видів засобів хімізації, пошуку шляхів їх використання з
урахуванням біохімічних циклів азоту, вуглецю, сірки та кисню; розробка
концепції ґрунтової біотехнології; підвищення частки біологічного
землеробства; пошук генетичних альтернатив агрохімічним заходам. Життя
рослини і життя ґрунту пов’язані нерозривно, а агрохімія й агроекологія
— це ланки, покликані оптимізувати як продукційний, так і ґрунтотворний
процеси.

У західноєвропейських країнах, таких як Швейцарія, Австрія, Німеччина,
екологічне сільське господарство почало розвиватися у двох напрямах:
біодинамічному та органо-біологічному.

Біодинамічний напрям визнає також вплив космічних факторів на розвиток
рослинного організму, які раніше не бралися до уваги дослідниками.

Органо-біологічний напрям розвитку сільського господарства, теоретичні
основи якого розроблені у Швейцарії, полягає в обробітку ґрунту без
перевертання пласта з використанням мікробіологічних процесів.

Використання для удобрення рослин продуктів переробки за допомогою
вермикультури промислових і сільськогосподарських відходів зменшує
витрати на придбання традиційних добрив. Це важливо не лише тому, що
постійно зростає вартість органічних і мінеральних добрив, а й тому, що
сільське господарство в цьому разі стає практично безвідходним і не
шкідливим для здоров’я людини. Світовий досвід біологічних агрофірм
свідчить, що, не дивлячись на зменшення урожаю, загальний прибуток від
застосування таких технологій зростає.

Серед альтернативних напрямів європейського землеробства віддано
перевагу оригінальній біодинамічній системі. Поряд із загальними
принципами для всіх систем вона містить інші підходи. Землеробство
провадиться з урахуванням не тільки природних (земних), але й космічних
ритмів, оскільки все живе — це збалансоване ціле, що перебуває у
взаємозв’язку з космосом. У практиці воно здійснюється так: обробіток
ґрунту, сівба, догляд за посівами проводять у сприятливі залежно від
розміщення небесних тіл періоди. Наприклад, коли Місяць перебуває у
сузір’ї Риб, цей період сприятливий для висівання та висаджування
зеленних овочів, у сузір’ї Тільця — кращий час сіяти коренеплоди тощо.
Розміщення небесних тіл враховують також при виготовленні компостів та
організації боротьби з бур’янами. Дозволено використовувати спеціальні
біодинамічні препарати: суміші з рогів та гною, або кремнієві з рогів та
розмеленого кварцу, компости з гною та різних рослин (кропива, деревій,
ромашка, кульбаба тощо).

При біодинамічному напрямі ведення господарства підвищується роль
сівозмін, попередників і змішаних культур. Тому для великих господарств
перехід до такої системи сільськогосподарського виробництва здійснити
нескладно. Перспективною є також тенденція до відмови від використання
хімікатів. Відомо, що залишки пестицидів і гербіцидів накопичуються в
організмі, викликають різні захворювання, знижують його життєздатність.
За даними американських вчених, за останні 10 років у тканинах організму
людини в 15 разів збільшився питомий вміст залишків гербіцидів і
пестицидів.

Розглядаючи перспективи заміни хімічного методу захисту рослин
біологічним, слід зазначити, що зараз можлива лише частковий перехід на
мікробіологічні препарати, а також ентомофаги. Хоча ці методи ще
недостатньо вивчені, не викликає сумнівів, що настав час широкого
застосування біологічних методів у боротьбі з шкідниками в закритому
ґрунті. В галузі захисту рослин від хвороб і шкідників такої
альтернативи поки що немає. Можливе скорочення застосування інсектицидів
за рахунок широкого використання статевих феромонів комах, що дозволить
зменшити витрати інсектицидів. Феромони використовують у кількостях,
безпечних для навколишнього середовища, зокрема цілком безпечних для
корисних комах. В області застосування феромонів уже досягнуто значних
успіхів. У Швейцарії на сільськогосподарську продукцію, вироблену
біологічним методом, встановлено на 20% вищі ціни, ніж на вироблену
загальноприйнятими методами. Розвинена мережа фірм забезпечує
виробництво й закупівлю продукції, її реалізацію на внутрішньому і
зовнішньому ринках, надання консультацій молодим фермерам тощо. І ще
одна цікава деталь: у Швейцарії попит на біопродукцію рік у рік зростає,
у зв’язку з чим країна імпортує таку продукцію з інших країн.

У огляді тематичних матеріалів Євтушенко В. відмічає, що у розвинених
країнах роль альтернативних систем ведення сільського господарства поки
що обмежена, хоч за останнє десятиріччя спостерігалися різке збільшення
їх кількості та розширення географії. У структурі сільськогосподарських
угідь і продуктів харчування частка продукції альтернативних фермерських
господарств становить менше 1%. Слід підкреслити, що по кількох видах
сільськогосподарської продукції досягнуті не тільки стандарти
екологічної безпеки, але й відносно високі економічні показники.

Вартісний аналіз ефективності органічних систем сільського господарства
— один із двох найбільш поширених кількісних методів визначення їх
конкурентноздатності порівняно із традиційними системами. Він передбачає
визначення структури та розрахунок виробничих витрат відносно площі
земельних угідь або одиниці виробленої продукції. Обов’язковим є також
аналіз ціноутворення і формування прибутку.

Екологічна ефективність альтернативного землеробства визначається
загалом тими ж факторами, що й традиційного. Однак визначальною рисою
альтернативного землеробства є використання внутрішньогосподарських
джерел фінансування — безпосередніх доходів ферми протягом більшої
частини року, що дозволяє уникати послуг кредитного капіталу у великих
розмірах.

Фермер, який веде альтернативне господарство, повинен розраховувати на
власні сили, самостійно обирати найбільш вигідну спеціалізацію,
визначити оптимальний розмір виробництва з урахуванням затрат, джерел
фінансування, цін на продукцію, наявності ринку збуту тощо. Так,
обстеження 363 альтернативних ферм у штатах Іллінойс, Айова, Міссурі та
Міннесота в США, проведене Центром біології природних систем (Сент-Луїс,
шт. Міссурі), показало, що понад 90% ферм були змішаного напряму з
тваринництвом, тоді як у традиційному сільському господарстві
тваринництво було менш ніж на 50% ферм.

У європейських країнах частка альтернативних ферм без тваринництва
невисока, наприклад, у Німеччині таких 21,4%, і майже всі великі ферми —
змішаного напрямку. Альтернативним фермам, які не мають власного
тваринництва, доводиться закуповувати органічні добрива.

Згідно з даними Сільськогосподарського університету Швеції, при
альтернативному веденні сільського господарства частка площ, які
відводяться під багаторічні та однорічні трави, становить 42% порівняно
з 31% у середньому по країні. Частка площ під зерновими культурами менша
і становить 45% (порівняно з 54% у середньому по країні). При цьому вища
частка продовольчих зернових колосових — пшениці та жита. За них фермери
одержують надбавки до ціни, крім того, вирощувати їх у сівозміні
рентабельно. Значна частка ріллі відводиться під картоплю та овочі
(можливість одержувати високі прибутки). Мала рентабельність вирощування
хрестоцвітих олійних культур зумовлена труднощами, пов’язаними із
застосуванням нехімічних заходів боротьби з попелицею. Цукровий буряк
практично не вирощують через низькі врожаї та відсутність цінових
надбавок порівняно з буряком, вирощеним за традиційними технологіями. У
залежності від розмірів ферм спеціалізація альтернативних господарств
суттєво відрізняється. Малі альтернативні господарства спеціалізуються
переважно на вирощуванні трудомістких культур — овочевих,
плодово-ягідних, винограду.

Вирощування багатьох сільськогосподарських культур пов’язане з
необхідністю мати на фермах великий набір сільськогосподарської техніки
при відносно невеликому її завантаженні. Знижується і продуктивність
техніки через невеликі розміри полів, особливо у європейських країнах,
де площа сільськогосподарських угідь ферми не перевищує в середньому 20
га. Площа сільськогосподарських угідь на альтернативних формах дещо
нижча, ніж на традиційних: у Швеції — відповідно 26,4 і 31,7 га; Данії —
27,7 і 33,1; Франції (в департаментах Ло та Гаронна) на овочевих фермах
— 11,2 і 17,7 га.

Однак наведені дані не свідчать про оптимальні параметри з точки зору
економічності, зокрема використання трудових ресурсів ферм. Так, на
альтернативній фермі Нажель (Нідерланди), спеціалізованій на виробництві
картоплі, озимої пшениці і молока, оптимальна площа
сільськогосподарських угідь ферми повинна становити близько 50 га. У
Німеччині, за розрахунками Інституту досліджень у сільському
господарстві (м. Мюнхен), альтернативне сільське господарство
рентабельне на великих фермах.

Дослідження, проведені в СПІА в штатах Нью-Йорк і Пенсільванія,
показують, що в органічних системах землеробства у структурі виробничих
затрат основними елементами є витрати на робочу силу і відсоткові
платежі за землю. У традиційних фермерських господарствах це мінеральні
добрива і насіння. При вирощуванні пшениці витрати (неоплачена праця
членів сім’ї фермера, платежі за землю) на 29% вищі у альтернативному
варіанті. Однак експлуатаційні витрати (без врахування витрат,
пов’язаних з додатковим залученням робочої сили) за тих же умов вищі
(також на 29%) у традиційних господарствах. На таких фермах більш високі
витрати пов’язані з мінеральними добривами і пестицидами.

В штатах Нью-Йорк і Пенсільванія трудовитрати з розрахунку на 1 га
земельних угідь в органічних системах ведення сільського господарства у
2,3 рази вищі, ніж у традиційних. У штатах Середнього Заходу США
трудовитрати на фермах з органічним способом господарювання з розрахунку
на одиницю площі тільки на 3%, а у розрахунку на 1 ц виробленої
продукції на 12% вищі, ніж у традиційних фермах.

У Великобританії вивчали змінні виробничі витрати за традиційного та
органічного способів вирощування озимої пшениці. Враховувалися три
елементи витрат — на насіння, добрива і пестициди. За традиційного
способу змінні виробничі затрати оцінювалися у 230 ф.ст. на 1 ц
виробленої продукції (насіння — 21%, мінеральні добрива — 36 і пестициди
— 43%), за органічного (якщо не застосовуються органічні добрива і
пестициди) — цей показник знижується до 55 ф. ст./га (тобто у 4,2 раза).
З урахуванням зниження урожайності при органічному способі (у 1,7 раза
порівняно з традиційним) змінні виробничі затрати з розрахунку на 1 ц
виробленої продукції оцінюються у 13,8 ф. ст. Це у 2,5 раза нижче
відповідного показника при традиційному способі вирощування озимої
пшениці.

В альтернативному овочівництві та плодівництві витрати високі. За даними
Національної академії наук США, це пов’язано переважно із необхідністю
захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів (біологічні, механічні,
фізичні та інші методи менш ефективні та більш вартісні, ніж хімічні, й
вимагають значних трудовитрат).

Фіксовані витрати можуть бути вищі, оскільки потрібно мати значно ширший
набір сільськогосподарської техніки, тваринницькі приміщення із сучасним
устаткуванням. Підвищення витрат зумовлене також розширенням площ під
чистими та зайнятими парами, оскільки ці площі не дають товарної
продукції.

Виробничі витрати на одиницю продукції при альтернативному веденні
сільського господарства вищі через низьку врожайність, менший вихід
товарної продукції рослинництва та тваринництва на одиницю площі ріллі у
зв’язку з введенням у сівозміни багатьох культур та різким обмеженням
або відсутністю покупних кормів, вищі затрати праці (особливо на
прополку овочів) та витрати на різноманітну техніку. Так, за даними
Вищої сільськогосподарської школи в м. Оснабрюку (Німеччина), при
невеликій різниці витрат у плодівництві на 1 га затрати і на 1 ц
товарної продукції при альтернативній технології були вищі: яблук — на
46%, груш — на 84, вишні — на 22%.

Розбіжності у розмірах затрат праці за альтернативного землеробства
визначається структурою сільськогосподарських угідь, асортиментом
вирощуваних культур, рівнем родючості ґрунту, розміром ферм,
забезпеченістю робочою силою, її вартістю, наявністю поливів,
особливостями маркетингу тощо. На основі обстеження 700 ферм у Німеччині
встановлено, що на обробіток 100 га сільськогосподарських угідь при
альтернативних технологіях потрібно 6,87 людино-годин, або на 41,1%
більше, ніж при традиційних. У землі Баден-Вюртемберг (Німеччина) на
альтернативних фермах затрати праці на 1 га вищі: на фермах,
спеціалізованих на вирощуванні зернових — на 30%, картоплі — на 20–35%.

Останніми роками аналогічні дослідження й виробництво біопродукції
проводяться в Угорщині. Вчені ведуть розробки і планують будівництво
екологічно чистих сіл. Нові населені пункти і реконструкція існуючих
проектуються з таким розрахунком, щоб у них були основні й допоміжні
вулиці, до яких кожна садиба виходила б своїми будинками, відокремленими
від господарського двору спочатку садом, потім городом. У дворі та його
спорудах утримується молочна і м’ясна худоба, птиця, а також
розміщується комора з кормами. Тут є майданчик для переробки
вермикультурою органічних відходів господарського двору. Вироблений
гумус використовують для регенерації ґрунту як на овочевій, так і на
садовій ділянках. Житлові будинок і двір захищені від доступу запахів,
комах та інших шкідливих чинників. Цьому сприяє як просторове
відокремлення їх від господарського двору, так й ізоляція фруктовими
насадженнями. Крім того, всі перевезення кормів, продукції тощо
здійснюються по господарській вулиці і не забруднюють основну.

Тваринницькі ферми та інші виробничі споруди територіально віддаляють
від екологічно чистого села. Вони теж є безвідходними, для чого
споряджені спеціальними майданчиками для переробки гною та різних
органічних відходів у біологічний гумус. Така розробка, безумовно, є
цікавою при плануванні нових тваринницьких ферм.

Виробництво екологічно чистої продукції, вільної від нітратів і
метаболітів пестицидів, також засновано на застосуванні біологічного
гумусу. Договори про постачання такої продукції, насамперед, укладають
дитячі установи. У вільному продажу вона вдвоє дорожча за звичайну.
Поряд з біологічним гумусом при вирощуванні екологічно чистої продукції
застосовують і мінеральні добрива, однак у таких кількостях і
співвідношеннях, які дають змогу уникнути нагромадження в рослинах
вільних нітратів та інших небажаних речовин.

Нітрати як джерело азоту для синтезу амінокислот, білка та інших сполук,
надмірне азотне живлення, особливо в другу половину вегетації, сприяють
утворенню великої вегетативної маси, гальмують нагромадження вуглеводів,
а значить, затримують розвиток і дозрівання рослин, отримана продукція
гірше зберігається.

Основне джерело надходження нітратів у організм людини — це овочі та
баштанні культури. Добова їх норма не повинна перевищувати 5 мг/кг маси
тіла людини. Нітрати, що надходять в організм людини в оптимальних
кількостях, повністю відновлюються до аміаку, який, вступаючи в реакції
з органічними кислотами, утворює амінокислоти, білки та інші азотовмісні
сполуки. Надлишок їх під впливом мікрофлори кишок переходить в нітрити,
які токсичніші від нітратів у 10 разів. Нітрити, сполучаючись з
гемоглобіном, викликають у клітинах тіла кисневе голодування. В
результаті порушення обміну речовин уражується центральна нервова
система, послаблюються захисна і репродуктивна функції організму тощо.
Крім того, нітрати є джерелом синтезу нітрозамінів — канцерогенних
сполук.

Затверджено такий гранично допустимий вміст нітратів у продукції:

Різні органи овочевих культур містять неоднакову кількість нітратів,
наприклад стебла білоголової капусти до 700 мг/кг, качани — до 2 480,
жилка листка — до 980, а листкова пластинка — до 100 мг/кг. У листових
овочах (салат, кріп тощо) в період товарного дозрівання максимальна
кількість нітратів міститься у стеблах і черешках, а мінімальна — в
листкових пластинках, у моркви, буряка і редьки — максимальна у верхній
частині, кінчиках та серцевині плоду, мінімальна — у шкірці та м’якоті.
В огірках та кабачках чим ближче до насіння, тим менший вміст нітратів.

Добова максимально допустима доза нітратів для дорослої людини становить
не більше 325 мг, для тварин 0,20–0,45 % добової кількості корму. ГДК
нітратів у кормах для сільськогосподарських тварин наведена нижче:

Корм ГДК, мг/кг

Комбікорм для великої рогатої худоби, свиней та птиці 500

Грубі корми (сіно, солома) 1000

Зелені корми 500

Картопля 300

Буряк 2000

Силос (сінаж) 500

Зернофураж та продукти переробки зерна 300

Жом сухий 800

Трав’яне борошно 2000

Соснове борошно 1000

Макуха 200

Сировина тваринного походження (рибне, кісткове, м’ясокісткове борошно,
сухе молоко) 250

Дріжджі кормові гідролізні, БВК 300

Меляса 1500

Вміст нітритів у цих кормах не повинен перевищувати 10 мг/кг. Біологічні
особливості культур, рівень їхнього живлення, властивості ґрунту,
система і період підживлення, погодні умови, режим зрошування, час
сівби, збирання, щільність посівів — ось неповний перелік факторів, які
впливають на вміст нітратів у рослинній продукції. Для того щоб рослини
змогли перетворити нітратний азот на органічний, азотні добрива слід
вносити не пізніше, як за 30 діб до збирання врожаю Внесення
мікроелементів — молібдену, міді, бору, марганцю, а також заліза і сірки
— знижує вміст нітратів у рослині.

Протягом доби динаміка нагромадження нітратів змінюється. В сонячні, але
нежаркі дні їх нагромаджується значно менше і навпаки. У другу половину
дня нітратів у 1,6–2 рази менше, ніж уранці.

Шляхами зниження вмісту нітратів у рослинній продукції можуть бути:

хімічна меліорація кислих ґрунтів;

внесення мінеральних добрив у оптимальних дозах одночасно з органічними
та мікродобривами;

оптимальні співвідношення елементів живлення у мінеральних добривах для
кожної культури;

підвищення доз фосфорно-калійних добрив, які послаблюють негативний
вплив азотних;

поєднання мінеральних добрив з мікроелементами, особливо з молібденом та
залізом;

застосування аміачної та амідної форм азоту, а також азотних добрив
пролонгованої дії;

завершення азотного підживлення за 1–1,5 міс. до збирання врожаю;
недопущення використання з мінеральними добривами пестицидів, які
підсилюють токсичний ефект;

підбір сортів, які не здатні до нагромадження нітратів;

забезпечення максимального освітлення та запобігання надмірному розвитку
листкового апарата;

збирання овочів стиглими, але не перезрілими, оскільки це призводить до
нагромадження нітратів; овочі доцільно збирати в другу половину дня і в
сонячну погоду;

термічна обробка та консервування овочів;

свіжозаварений чай, цукор, аскорбінова кислота усувають негативний вплив
нітратів.

На нашу думку, вченим нашої країни слід вести дослідження і розробки
замкнутих безвідходних технологій сільськогосподарського виробництва для
існуючих сіл, селищ та орендних підрозділів із тим, щоб відродити на
вищому продуктивному рівні виробництво екологічно чистої продукції, яку
отримували до інтенсивного впровадження хімізації.

З агроекологічної точки зору подальше будівництво тваринницьких
комплексів-гігантів, що негативно впливають на навколишнє середовище,
недоцільне. Ці проблеми, на жаль, не були своєчасно передбачені при їх
проектуванні та будівництві. Досягнення науки в різноманітних галузях
знань дають змогу знайти комплексний підхід до досягнення економічної
стабільності сільського господарства.

Література:

Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства. Лісостеп.
Київ – 2004 р. 2 томи.

Національний аграрний університет. books.nauu.kiev.ua

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019