.

Планування і контроль роботи з фізичного виховання школярів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1743
Скачать документ

Реферат на тему:

Планування і контроль роботи з фізичного виховання школярів

Технологія планування та його функції

Демократизація життя школи не тільки не знімає необхідності планування,
а навпаки, посилює увагу до цієї проблеми. Широкі можливості в
самостійному виборі засобів, посилення уваги до особистості кожного учня
потребують більш чіткої організації всьою навчально-виховного процесу,
його планування та контролю. При ньому найактивнішу участь у складанні
планів повинні взяти учні.

Функції педагогічного планування полягають у передбаченні очікуваного
результату і логічно-формалізованому “проектуванню” того, як буде
(повинен) розгортатися процес фізичного виховання в конкретних умовах
(на основі загальних закономірностей). Плани дають змогу дивитися далеко
вперед, визначати мету І конкретні завдання, передбачати найефективніші
засоби та шляхи їх розв’язання

Досвід роботи з фізичного виховання у школі свідчить, що найкращих
результатів досягають педагоги, котрі сумлінно ставляться до
проектування своєї діяльності.

Функції контролю полягають у:

• об’єктивній оцінці Індивідуальних передумов досягнення мети;

• перевірці ефективності змісту, форм побудови і результатів фізичного
виховання;

• порівнянні запланованих і досягнутих результатів;

• виявленні ступеня відповідності або невідповідності між ними (для
внесення необхідних коректив як у самий процес фізичного виховання, так
І в параметри плану).

Розглядаючи в цьому зв’язку взаємозумовленість планування, реалізації
плану і контролю, важливо чітко уявити, що як би старанно не розроблявся
план, процес фізичного виховання (котрий практично складається) далеко
не завжди й у всьому збігається з його запланованими контурами. Причин
цього кілька по-перше, закономірності фізичного виховання мають не
однозначно-зумовлений, а ймовірний характер (Іншими словами, вони не
виявляються механічно, а допускають, залежно від конкретних умов, різні
варіанти одних і тих же закономірних тенденцій); по-друге, наші знання
про ці закономірності ніколи не є вичерпними, по-третє, реальні життєві
ситуації, що впливають на хід фізичного виховання, вельми варіативні та
динамічні. Звідси випливає одна з головних вимог до планування — Його
гнучкість (постійний зв’язок планування І контролю, необхідність
регулярної корекції планів згідно з конкретними даними контролю).

Систематичний контроль підкаже вчителеві необхідне дозування вправ,
найкращу їх послідовність, можливі Інтервали відпочинку, оптимальні
порції навчального матеріалу, темп педагогічних дій, тобто все те, без
чого неможливо вдосконалювати планування.

Отже, планування — це складання теоретично і методично обгрунтованої
документації, що формує систему навчання і виховання, це проникнення в
сутність явиш і закономірностей процесу фізичного виховання.

На жаль, у практиці з відомих причин планування дискредитоване. Плани
часто або зовсім не відповідають реальній ситуації, що склалась у школі,
І природно, не відіграють своєї позитивної ролі, або складаються лише
для того, щоби пред’явити їх на вимогу керівництва школи, можливим
Інспекціям.

Уміння якісно планувати процес засвоєння предмету “фізична культура” є
однією із найважливіших професійних здібностей учителя.

Відомо, що в навчальних програмах Із фізичної культури (на відміну від
інших шкільних предметів) матеріал представлений не в порядку його
засвоєння, а у вигляді переліку фізичних вправ за певними розділами.
Плануючи роботу, вчитель сам повинен підбирати матеріал для уроків із
різних розділів, щоби раціонально формувати І вирішувати педагогічні
завдання. При цьому вчитель має постійно враховувати, що вже добре
засвоєно учнями, що варто повторити, до чого готуватись у подальшій
роботі

1.1. Технологія планування

Процес планування можна уявити у вигляді ряду послідовних операцій, Що
становлять цілу систему творчої діяльності вчителя. Реальний процес
фізичного виховання, природно, не можна побудувати Інакше, ніж Із
певного вихідного пункту (“Із початку”). Водночас його планування
починається ніби ‘з кінця” — із передбачення і формування ідеї про
основні напрями роботи, Із принципових підходів до розв’язання
методичних питань Така Ідея виникає, зазвичай, уже в студентські роки.
Вивчаючи курс теорії І методики

фізичного виховання, спортивно-педагогічні дисципліни, спостерігаючи
роботу своїх викладачів, учителів школи, студент “приміряє” надбані
знання й уміння до своєї майбутньої роботи, формує мету-ідеал та
стратегічну мету (дивись розділ “Система фізичного виховання”). У
вчителя Ідея майбутньої роботи (мета-ідеал) в наступному навчальному
році формується на основі набутого досвіду, спостережень діяльності
інших педагогів, Інформації, отриманої внаслідок самоосвіти.

Зіставлення мети-ідеалу з конкретними умовами праці, рівнем
підготовленості учнів приводить до певних її коректив. Лише після цього
вона трансформується в тактичну та оперативну мету. Далі проектується
бажаний стан рівнів теоретичної, фізичної і технічної підготовки у
вигляді певних результатів (дивись рис.1)

Бажаний стан досягається постановкою низки конкретних завдань щодо
засвоєння теоретичної інформації, виховання фізичних якостей та
опанування фізичних вправ, передбачених шкільною програмою, а також
оздоровчих і виховних завдань.

Для розв’язання висунутих завдань учитель визначає систему педагогічного
впливу на учнів (засоби, методи й умови праці). Ця операція, як і
попередня, повинна виконуватися за безпосередньої участі учнів.

Визначаючи систему педагогічного впливу, дуже важливо врахувати можливі
несприятливі фактори, що будуть заважати правильній організації процесу
фізичного виховання (негативне ставлення батьків або педагогів, друзів і
оточення загалом до фізичної культури, порушення режиму, шкідливі звички
тощо).

Для перевірки правильності ходу педагогічного процесу створюється
підсистема поетапного контролю за допомогою спеціальних тестів.

Якщо на кожному етапі одержаний від контролю результат переважно
відповідає запланованому, то робиться висновок про правильність
планування, І підстав для занепокоєння немає. Якщо за умови сумлінної
реалізації планів контрольні результати суттєво відрізняються від
запланованих, то в системі планування допустилися помилок. Для їх
виявлення необхідно: по-перше, перевірити, чи всі несприятливі фактори
враховані при плануванні; по-друге, піддати ревізії систему
педагогічного впливу, і якщо тут не виявлено помилок, оцінити реальність
висунутих педагогічних завдань. Якщо помилки виявлено вже у першій ланці
й учитель переконаний, що саме вони є причиною невиконання запланованих
результатів, то вживаються відповідні заходи, а Інші ланки вже не
перевіряються. Можливий, особливо в перші роки роботи вчителя, і такий
варіант, коли допущені незначні помилки в різних операціях планування в
сукупності суттєво позначаються на результаті діяльності. Тому радимо
молодим учителям постійно аналізувати всю свою діяльність, бути для себе
суворим суддею. Це — запорука успіху в майбутньому.

Планування завершується підсумковим контролем. Ці дані е вихідними для
планування наступного циклу (серії уроків, навчальної чверті,
навчального року).

Складаючи конкретні документи планування, вчитель зобов’язаний
дотримуватися ряду вимог, а саме.

• забезпечувати можливість оперативного внесення коректив у плани;

• спиратися на методичні принципи фізичного виховання;

• забезпечити цілеспрямованість і перспективність планів на певний цикл
(серію уроків, чверть, рік), спираючись на попередні цикли І готуючись
до наступних (таким чином виключаються випадкові заняття),

• забезпечити реальність планування. Цю вимогу треба мати на увазі,
плануючи роботу в школах, де до приходу спеціаліста фізичне виховання
учнів було занедбане; приймаючи учнів у середню школу з початкових і
восьмирічних; поліпшуючи матеріально-технічну базу. У всіх названих
випадках учитель повинен реально оцінити можливості дітей І спланувати
той матеріал, який вони можуть осягнути, навіть якщо це призведе до
відхилення від програми;

• бути конкретним (чітке визначення етапу навчання, його завдань і
відповідних засобів; із великої кількості вправ для кожного випадку
радимо обирати найдоцільніші, універсальні, або, навпаки, вправи
вибіркової дії, здатні забезпечити максимальний педагогічний ефект).

Підготовка до планування

Безпосередньо перед тим, як взятися за складання планів, учитель повинен
виконати підготовчу роботу, що полягає у зборі необхідної інформації. Ця
Інформація, яка потім буде використана для визначення порядку
проходження навчального матеріалу, засобів, форм роботи тощо,
передбачає:

1. Визначення обсягу матеріалу, який належить засвоїти учням певного
класу в навчальному році, його зв’язок з матеріалом суміжних класів
Задля цього вчитель аналізує базову і регіональну навчальні програми І,
пов’язуючи її з місцевими умовами, рівнем підготовки класу, власним
досвідом та інтересами учнів, формує навчальну програму школи.
Скорочуючи або доповнюючи навчальний матеріал базової і регіональної
програм, учитель пам’ятає, що це не повинно негативно позначитися на
руховій підготовленості учнів, на опануванні життєво важливими уміннями
І навичками Паралельно визначається матеріал для самостійної роботи,
зміст допоміжних завдань.

2. Вивчення складу учнів, стану їхнього здоров’я, рівня знань, технічної
та фізичної підготовленості. Учитель повинен знати рівень загального
розвитку І вихованості учнів, їхньої громадської активності, ставлення
до навчання, світогляд, Інтереси І нахили, успішність з усіх предметів
тощо Такі дані можна отримати, вивчаючи документи, складені
попередником, або власні записи, картки медичних оглядів. Багатий
матеріал дають бесіди з учнями, попереднє тестування та анкетування.

Лише на такій основі можна забезпечити індивідуальний підхід до кожного
окремого учня і визначити його особисту програму розвитку на навчальний
рік (півріччя, чверть), яка дозволить йому перетворити фізичні вади у
власні здобутки.

3. Дослідження рівня роботи з фізичного виховання за попередні роки І
стан матеріальної бази школи. Водночас визначаються шляхи її розвитку й
удосконалення.

4. Ознайомлення із загальним планом роботи школи з метою визначення
ставлення до фізичної культури керівництва й усього педколективу школи
та його мобілізація на вирішення завдань фізичного виховання школярів.

5. Вивчення кліматичних умов населеного пункту та екологічної ситуації

6. Опрацювання календаря спортивно-масових заходів району, області. Ця
Інформація необхідна вчителеві для визначення почерговості проходження
навчального матеріалу.

7. З’ясування загальних і спортивних традицій школи, населеного пункту
Йде пошук шляхів їх розширення й удосконалення, підвищення ефективності
всього навчального процесу.

8. Формування програм вивчення всіх рухових дій. Програма передбачає
відповіді на такі питання:

• яка мета ставиться на поточний і наступні роки, якщо вправа
запланована навчальною програмою в декількох класах;

• які фізичні якості І знання потрібно мати учням, щоб успішно вивчи-. –
ти рухову дію;

• скільки уроків треба витратити на її опановування і як їх варто
розмістити протягом навчального року;

• які конкретні завдання передбачається розв’язати на кожному із
запланованих уроків;

• які засоби необхідно використовувати на кожному уроці; – • які
завдання для самостійної роботи доцільно давати учням для засвоєння
запланованої вправи;

• як І коли контролювати хід засвоєння вправи;

• як використовувати певну вправу для самовдосконалення.

Для прикладу наведемо фрагмент програми вивчення перекиду назад щодо
конкретних завдань, які треба вирішити на окремих уроках та засобів, які
можна використати для цього на кожному з них.

Таблиця 4

№ п/п Завдання Засоби

1. Перевірити вміння учнів вико-нувавти перекати Із упору присівши
перекат назад І перекат вперед в упор присівши

2. Розучити опору на руки для перекиду назад Вправа ”штангіст” Із упору
присівши перекат назад до упору долонями за головою і перекат вперед в
упор присівши

3. Розучити опору на руки під час виконання перекиду назад Перекид назад
із допомогою Те ж із гірки

4. Перевірити вміння працювати руками в перекиді назад Змагання команд
на правильність виконання рухів руками

5. Домогтися прямолінійного виконання перекату вперед Перекид назад між
гімнастичними палицями

б. Удосконалити групування в перекиді назад Перекид назад у “вікно” (у
“рамку”)

7. Домогтися енергійного переходу від в.п. до перекату Перекид назад
“вгору”

8. Удосконалення опору на руки Перекид назад на підвищення

9. Перевірити вміння виконувати перекид назад загалом Змагання команд.
Краща з двох спроб

10. Удосконалення перекиду назад в мінливих умовах Декілька перекидів
Перекиди на вузькій опорі Перекиди в естафеті

11. Поєднання перекиду назад з іншими діями Поворот кругом – перекид
назад -‘ перекид вперед Поворот кругом – перекид вперед –

перекид назад

Контрольні запитання

1. Які функції педагогічного планування і контролю?

2. Як ви розумієте взаємозумовленість планування і контролю роботи з
фізичного виховання у школі?

3. Яка послідовність основних операцій планування?

4. Які основні вимоги до планування роботи з фізичного виховання?

5. Назвіть основні фрагменти програм вивчення окремих рухових дій.

Завдання для самостійної роботи.

1. Проаналізуйте декілька планів роботи з фізичного виховання школярів.

2. На основі власних спостережень спробуйте встановити зв’язок між
якістю планування і наслідками праці вчителів початкових класів.

3. Зберіть необхідну інформацію для планування роботи з фізичного
виховання у закріпленому за вами класі.

4. Складіть програму вивчення однієї вправи (за вашим вибором).

Література

1 Борисенко А Ф Педагогічний контроль за фізичним вихованням шестирічних
першокласників // Фізичне виховання в школі — 1996 — №2 — С 3-7

2 Вільчковський Е С та Ін Науковометодичш вимоги до складання програм з
фізичної культури // Фішчне виховання в школі — 1997 — №4 —С 2-4

3 Кадетова А В Какой бьіть авторской программе // Физическая культура в
школе — 1994 — № 2 — С 48

4 Медведев В Ф Основи планирования уроков физической культурьі в школе
(методические рекомендации) —Харьков, 1987 —46с

5 Цвек С Ф Плануванню — системність І наступність // Фізичне вихо вання
в школі — 1996 —№ 1 —С 5-17

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019