.

Методи фізичного виховання (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
478 7109
Скачать документ

Методи фізичного виховання

Визначення поняття

Реалізація принципів здійснюється шляхом застосування у процесі
фізичного виховання різноманітних методів і методичних прийомів.

Методи — це способи взаємної діяльності учня і вчителя спрямованої на
вирішення навчально-виховних завдань.

Методичні прийоми — це шляхи реалізації методів у конкретних випадках і
умовах процесу фізичного виховання. Педагог повинен досконало володіти
всіма методами фізичного виховання. Діапазон застосування методу
залежить від запасу методичних прийомів. Творчістю вчителів створюються
щораз нові прийоми, тому їх багато, і вони не підлягають суворому
обліку. Обсяг методичних прийомів, які знаходяться в арсеналі вчителя,
значною мірою, визначає його професіоналізм і ефективність викладання.

Спеціально упорядкована сукупність методів, методичних прийомів, засобів
та форм навчання утворює методику. У процесі фізичного виховання
формуються методики навчання конкретних рухових дій (наприклад, методика
навчання стрибку у довжину з розбігу); методики навчання певних видів
рухових дій (наприклад, методика навчання гімнастичних вправ); методики
фізичного виховання осіб певного віку (наприклад, методика фізичного
виховання дітей молодшого шкільного віку), стану здоров’я тощо.

У процесі фізичного виховання використовують три групи методів:
практичні методи (методи вправляння), методи використання слова та
методи демонстрації. Особливе значення у фізичному вихованні мають
практичні методи.

Практичні методи

Учень може оволодіти знаннями і довільними руховими діями, досягти
вдосконалення функцій організму і рухових здібностей лише за умови
повторення за певною системою предмету навчання та інших дій як засобів
розвитку фізичних якостей і функцій організму.

Ця вимога реалізується шляхом відповідної організації вправляння. При
цьому регулюють ступінь інтенсивності дії, що повторюється, обсяг
роботи, тривалість і характер відпочинку між повтореннями, умови
виконання вправи.

Визначаючи оптимальну інтенсивність виконання вправи (вправляння),
спрямованої на оволодіння спортивною технікою або удосконалення фізичних
якостей, необхідно керувались даними досліджень, проведеними фахівцями з
різних видів спорту, які свідчать, що найкращих результатів у навчанні
можна досягнути, якщо інтенсивність вправ змінюється. При цьому
варіювати її слід протягом року, серії занять, тижня, одного заняття і
навіть при виконанні одного рухового завдання.

Цього можна досягнути за рахунок зміни швидкості руху, маси приладів,
свідомої зміни рівня застосування зусиль, опору суперника, використання
тренажерів, нахиленої доріжки під час бігу, зміни висоти приладів у
гімнастиці, висоти перешкод у легкій атлетиці та ін. Техніка вважається
засвоєною лише тоді, коли учень здатний зберегти правильність руху у
великій кількості повторень, варіюючи інтенсивність виконання від дуже
низької до гранично високої.

Варіювання необхідне тому, що внаслідок багаторазових повторень
умовно-рефлекторні зв’язки утворюються не тільки стосовно структури
рухової дії, що вивчається, але і стосовно зусиль, що проявляються при
цьому.

Щодо кількості повторень вправи на одному занятті, то аналіз результатів
досліджень дав змогу авторам монографії А.А.Тер-Ованесяну та
І.А.Терованесяну “Обучение в спорте” прийти до висновку, що вона повинна
бути сумарно великою. При цьому, чим складніша спортивна техніка за
координацією та вимогами до організму і чим більшої досконалості прагне
досягти учень в її оволодінні, тим більша кількість повторень необхідна.

Виконання великої кількості повторень — це не тільки запорука оволодіння
руховою дією, але і шлях до зміцнення здоров’я, розвитку рухових
якостей, засіб ліквідації наслідків травм, підготовка організму до
роботи з великою інтенсивністю.

До проникнення науки в обґрунтування питань методики фізичного
виховання, необхідність великої кількості повторень при навчанні
відкидалась. Рекомендувалось протягом заняття виконувати вправу, що
вивчалась, 4—10 разів.

Сьогодні фахівці в окремих видах спорту протягом одного заняття
рекомендують гаку кількість повторень: у баскетболі (кидки в кошик — від
12-13 серій по 15-20 разів у кожній — до 25-30 серій по 25-30 разів;
прості гімнастичні вправи — близько 20 разів, а кидкові елементи в
художній гімнастиці — в 15-20 серіях по 5-Ю разів; стрибки у висоту —
35-60 стрибків (по 5-Ю разів у серії).

Число повторень, необхідних для засвоєння рухових дій. можна визначити
таким чином. Підрахувавши кількість повторень, які були виконані до
перших

безпомилкових спроб, необхідно збільшити це число на 50 %. Для
закріплення І навички необхідні додаткові спроби.

Тривалість виконання вправ, спрямованих на розвиток фізичних якостей,
визначають на основі реакції організму на навантаження, що детально буде
розглянуто у відповідному розділі.

Багато авторів при плануванні навчального матеріалу рекомендують
забезпечити поступове збільшення фізичного навантаження на організм
дітей у першій половині навчального року і деяке його зниження до кінця
року, тобто, до часу найвищого в році загального навантаження на
організм.

Така рекомендація погано узгоджується з принципом циклічності
навчального процесу, а також з відомим положенням про контрольні
змагання з фізичної підготовки учнів, за яким другий етап (фінальні
змагання) передбачено проводити в травні. Природно, що до змагань
необхідно підвести учнів у стані найвищої готовності, а це вимагає
належних навантажень.

При вивченні техніки складно-координаційних вправ кожне нове повторення
не повинно відбуватись на тлі втоми. Стосовно форм відпочинку
дослідження показали, що повний спокій у перервах між вправами, в
багатьох випадках, є менш доцільним, ніж виконання різних рухів з
незначною інтенсивністю в поєднанні з пасивним відпочинком.

Словесний метод і методи демонстрації використовуються при
безпосередньому засвоєнні рухів і при створенні передумов їх виконання.

Практичні методи вправляння (Рис. 6) можна з певною умовністю поділити
на три групи: методи навчання рухових дій, методи вдосконалення рухових
дій та функціональних можливостей організму і методи тренування
(розвитку рухових якостей).

Методи навчання рухових дій

В теорії і практиці фізичного виховання розрізняють два підходи до
навчання вправ: загалом, або по частинах з наступним об’єднанням частин
у цілісну рухову дію. Звідси походять два методи навчання: метод
навчання вправ загалом і метод навчання вправ по частинах.

Метод навчання вправ загалом застосовується на всіх етапах і передбачає
їх багаторазове повторення в тому вигляді, в якому вони є предметом
(кінцевою метою) навчання. На початковому етапі навчання він може
використовуватись, якщо учні мають високий рівень підготовленості, а
вправа, яка вивчається, порівняно проста. На заключному етапі
застосовується завжди.

Позитивною рисою даного методу є те, що цілісне навчання сприяє
формуванню міцних умовно-рефлекторних зв’язків одночасно на всі рухи
рухової дії. Недоліком — те, що учень одночасно повинен вирішувати
багато рухових завдань, а, отже, зосереджувати увагу на всіх деталях
техніки. Враховуючи цю обставину, на тлі цілісного виконання вправ кожен
раз варто зосереджувати увагу учнів на окремих рухах, використовувати
імітацію рухової дії, полегшувати умови виконання вправи, застосовувати
і деомоторне тренування.

При цілісному розучуванні вправи знижують ступінь зусиль, щоб учень міг
зберегти структуру руху і контроль за ним. Але як тільки техніка починає
набувати стійкості щодо кінематичних, динамічних і ритмічних параметрів,
необхідно варіювати зусилля, підвищувати їх контрастність. Цього можна
досягнути за рахунок зміни швидкості виконання вправи, маси приладів,
свідомої зміни ступеня докладених зусиль, опору партнера, висоти
перешкод та приладів тощо.

Метод навчання вправ по частинах полягає в тому, що складну рухову дію
спочатку розділяють на частини, вивчають окремі рухи, а потім об’єднують
їх. Це на початковому етапі полегшує оволодіння цілісною дією. При цьому
вправу рекомендують ділити на такі найбільші частини (одиниці), які
доступні учням для засвоєння, враховуючи їх підготовленість.

Позитивною рисою даного методу є те, що таке навчання дозволяє
послідовно концентрувати увагу учнів на окремих рухах. Зменшуючи число
рухових завдань, які необхідно вирішувати учневі одномоментно, ми
скорочуємо час навчання, робимо процес навчання на кожному занятті
конкретнішими, а значить І мотивованим, бо успіхи учнів підвищують їх
інтерес до занять.

Негативною рисою є те, що при розучуванні частин формуються окремі
Рефлекторні зв’язки на певні рухи. Тому слід пам’ятати, що перехід від
методу розучування по частинах до цілісного засвоєння дії повинен бути
своєчасним, тому що запізнення зі встановленням зв’язків між окремо
вивченими рухами може бути дуже складним завданням при їх об’єднанні в
цілісну рухову дію.

Звертаємо увагу читача на те, що якщо при розчленуванні вправ
допускаються помилки, то засвоєння частин рухової дії не гарантує
правильного виконання дії загалом, а іноді навіть заважає засвоєнню
цілої вправи. Наприклад, розчленування штовхання ядра на фази “скачка” і
“штовхання з місця” не сприяє засвоєнню штовхання ядра зі скачка.
Скачок, засвоєний як частина дії, формує стійку навичку зупинки в позі
“вихідне положення для штовхання з місця”, що є грубою помилкою. Цю
помилку не вдається усунути при об’єднанні засвоєних частин в єдине
ціле. В кожній з них втрачено сенс цілісної дії: в “скачку” втрачена
ідея попереднього розгону ядра, тобто фінальна частина починається із
статичного положення. В даному випадку операції при розчленуванні
виділені неправильно — кожна з них не зберегла суті дії, що вивчається,
а перетворилась у самостійну дію зі своїм змістом. Тут правильно було б
виділити такі операції: стартовий розгін, перехід від старту до
фінального розгону, фінальний розгін.

У тих випадках, коли розчленування на операції не порушує змісту
структури дії, засвоєння частин дозволяє об’єднати їх у “блоки” і
цілісну дію легко і безпомилково. Прикладом вдалого виділення операцій
(коли одна частина вправи «накладається» на іншу) може бути
розчленування стрибка в довжину на розбіг, відштовхування, політ і
приземлення. Кожна з названих частин зберігає зміст цілісної дії. їх
окреме засвоєння в контексті стрибка (розбіг і підготовка до
відштовхування, відштовхування після кількох кроків розбігу, політ після
відштовхування, приземлення після польоту) не спотворює змісту дії у
свідомості учня, об’єднання засвоєного протікає легко.

Розучування вправи загалом і по частинах — це крайні варіанти в
навчанні. Оскільки кожен з названих методів має свої позитивні сторони і
недоліки, то найвищої ефективності в навчанні можна досягнути при
вмілому їх поєднанні, правильному чергуванні в навчально-тренувальних
заняттях.

При розучуванні вправи загалом і при використанні методу вивчення по
частинах у практиці як допоміжний метод використовують підвідні вправи.

Підвідні вправи за своєю структурою повинні відповідати руховій дії
загалом, або її окремим рухам. Вони сприяють нагромадженню таких
простіших умовно-рефлекторних зв’язків, які пізніше, в силу певної
однорідності і спільності з основною вправою, можуть допомогти в
засвоєнні цілісного рухового акту.

Підвідні вправи повинні мати закінчену форму і бути доступні учням.
Багатство і різноманітність підвідних вправ збагачує руховий досвід,
робить заняття цікавішими, а процес навчання — ефективнішим. Проте,
використання підвідних вправ — це не самоціль і тому має бути суворо
індивідуалізоване. Кожному учневі, залежно від успішності засвоєння
рухової дії, що вивчається, потрібні свої підвідні вправи, що сприяють
прискоренню досягнення поставленого завдання у навчанні.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020