.

Знос і амортизація основних фондів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
755 4731
Скачать документ

ЗНОС І АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

Як уже було сказано, розрізняють два види зносу основних фондів—
фізичний і моральний.

Фізичний знос — це поступова втрата основними фондами споживної вартості
в процесі експлуатації, тобто суто матеріальний знос їх окремих
елементів. Фізичний знос залежить від багатьох факторів, зокрема:
особливостей технологічного процесу; якості обслуговування основних
фондів; кваліфікації робітників та їхнього ставлення до основних фондів
у процесі використання, інтенсивності та умов їх використання.
Розрізняють повний і частковий знос основних фондів.

Повний знос передбачає повну заміну зношених основних фондів через нове
капітальне будівництво або придбання нових основних фондів.

Частковий знос компенсується здійсненням капітального ремонту основних
фондів.

Моральний знос — це знос основних фондів унаслідок створення нових,
більш прогресивних і економічно ефективних машин та устаткування. Поява
досконаліших видів устаткування з підвищеною продуктивністю робить
економічно доцільною заміну діючих основних фондів іще до їх фізичного
зносу.

Несвоєчасна заміна морально застарілих основних виробничих фондів
призводить до того, що собівартість підвищується, а якість знижується
порівняно з продукцією, виготовленою на досконаліших машинах та
устаткуванні.

Моральний знос зменшує вартість основних виробничих фондів через
скорочення суспільне необхідних витрат на їх відтворення. Сума
нарахованого зносу характеризує стан основних виробничих фондів.
Вирахуванням з первісної (відновлюваної) вартості основних виробничих
фондів суми зносу визначають залишкову вартість основних виробничих
фондів.

3В = [В(100-І)] : 100,

де Зв — залишкова вартість основних виробничих фондів;

В — відновлювальна (первісна) вартість основних виробничих фондів;

І — ступінь зносу основних виробничих фондів, %. Сума нарахованої
амортизації береться за вартість фізичного зносу.

Амортизація — це процес поступового перенесення вартості основних
виробничих фондів і нематеріальних активів з урахуванням витрат на їх
придбання, виготовлення або поліпшення згідно з нормами амортизаційних
відрахувань, установленими законодавчими актами. Амортизаційні
відрахування включаються до складу валових витрат виробництва й обігу,
що беруться для обчислення оподатковуваного прибутку.

За рахунок амортизаційних відрахувань фінансуються витрати:

• на придбання основних фондів та нематеріальних активів для власного
виробничого використання, у тім числі на самостійне виготовлення
основних фондів для власних виробничих потреб (включно з витратами на
виплату заробітної плати працівникам, які були зайняті на виготовленні
таких основних фондів);

• на здійснення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших
способів поліпшення основних фондів.

Безпосередньо відносяться до складу валових витрат звітного періоду:

• витрати на придбання основних фондів або нематеріальних активів з
метою їх наступної реалізації іншим підприємствам чи використання таких
основних фондів у виробництві інших основних фондів, призначених для
такої реалізації;

• кошти та витрати на утримання основних фондів, що перебувають на
консервації.

Розмір амортизаційних відрахувань залежить від балансової вартості
основних фондів і норм таких відрахувань, а також від методів їх
нарахування.

Відповідно до чинного законодавства суб’єктам підприємницької діяльності
пропонується як базу для нарахування амортизації застосовувати залишкову
вартість основних виробничих фондів, скориговану на суму капітального
ремонту понад суми, віднесені на витрати виробництва з поправкою на
індекс інфляції.

Підприємства мають право самостійно застосовувати метод прискореної
амортизації. Завдяки прискореній амортизації зменшуються витрати від
морального старіння основних виробничих фондів.

Сутність прискореного методу нарахування амортизації полягає в тім, що
без скорочення встановлених нормативних строків служби основних фондів
підприємствам дозволяється протягом двох років проводити амортизаційні
відрахування в підвищених розмірах, але з відповідним зниженням їх у
наступні роки.

Унаслідок зростання амортизаційних відрахувань знижується розмір
оподатковуваного прибутку, а отже, і величина податку на прибуток.
Одночасно зменшується прибуток від реалізації товарної продукції.

Суми амортизаційних відрахувань звітного періоду визначаються множенням
норм амортизації на балансову вартість груп основних фондів на початок
звітного періоду.

де А — сума амортизаційних відрахувань, грн.;

Б? — балансова вартість відповідної групи основних фондів на початок
звітного періоду, грн.;

Н — норма амортизаційних відрахувань до балансової вартості кожної з
груп основних фондів, %.

Згідно з чинним законодавством України норми амортизації встановлюються
у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів на
кінець звітного періоду в таких розмірах.

На календарний рік На квартал

Група 1 — 5%

Група 2 — 25%

Група 3 — 15% Група 1 — 1,25% (5:4)

Група 2 — 6,25% (25:4)

Група З — 3,75% (15:4)

Балансова,вартість груп основних фондів на початок звітного періоду
розраховується за формулою:

Б?=БЗ+П?-В?-А?

де Б? — балансова вартість групи основних фондів на початок звітного
періоду;

БЗ — балансова вартість групи основних фондів на початок періоду, що
передував звітному;

П? — сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення
капітального ремонту, реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення
основних фондів протягом періоду, що передував звітному;

В? — вартість виведеної з експлуатації відповідної групи основних фондів
протягом періоду, що передував звітному;

A? — сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у період, що передував
звітному.

З наведеної формули випливає, що витрати на придбання основних фондів
збільшують балансову вартість відповідної групи з урахуванням
транспортних і страхових платежів, а також інших витрат, понесених у
зв’язку з таким придбанням, без урахування сплаченого податку на додану
вартість, коли підприємство зареєстроване як платник такого податку.

У разі виведення з експлуатації окремих об’єктів основних фондів групи І
у зв’язку з їх продажем балансова вартість групи І зменшується на суму
балансової вартості такого об’єкта. Сума перевищення виручки від продажу
над балансовою вартістю окремих об’єктів основних фондів групи І та
нематеріальних активів включається до валових доходів, а сума
перевищення балансової вартості над виручкою від такого продажу
включається до валових витрат підприємства.

У разі виведення з експлуатації основних фондів груп 2 і 3 у зв’язку з
їх продажем балансова вартість групи зменшується на суму вартості
продажу таких основних фондів. Якщо сума вартості основних фондів
дорівнює або перевищує балансову вартість відповідної групи, її
балансова вартість прирівнюється до нуля, а сума перевищення включається
до валового доходу підприємства відповідного періоду.

У разі виведення з експлуатації окремого об’єкта основних фондів групи І
у зв’язку з його ліквідацією, капітальним ремонтом, реконструкцією та
консервацією з рішення підприємства або Кабінету Міністрів України
балансова вартість такого об’єкта для цілей амортизації прирівнюється до
нуля. При цьому амортизаційні відрахування не нараховуються.

У разі виведення з експлуатації окремих основних фондів груп 2 і 3 у
зв’язку з їх ліквідацією, капітальним ремонтом, реконструкцією,
модернізацією та консервацією з рішення підприємства або Кабінету
Міністрів України балансова вартість груп не змінюється. Уведення таких
основних фондів в експлуатацію після капітального ремонту, реконструкції
та модернізації збільшує балансову вартість групи основних фондів тільки
на суму витрат, пов’язаних з цими роботами.

Якщо підприємство приймає рішення про ліквідацію окремого об’єкта
основних фондів групи І, балансова вартість такого об’єкта не
відноситься до валових витрат і відшкодовується за рахунок власних
джерел підприємства.

Нарахування амортизаційних відрахувань дає можливість визначити поточну
вартість не зношеної частини основних фондів, а також вартість тієї їх
частини, яка відноситься на виробництво продукції. Одночасно
визначається нагромаджувана частина фінансових ресурсів для наступного
заміщення основних фондів, які вибувають з виробничого процесу через
зношення.

Приклад 1

Порядок визначення амортизаційних відрахувань (вихідні дані беремо з
табл. 1).

Таблиця 1

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ БАЛАНСОВОЇ ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ
ФОНДІВ ЗА СТАНОМ НА 01.01.99 p. (дані умовні)

Склад основних виробничих фондів Вартість основних виробничих фондів
станом на 01.1098р., тис. грн. Вартість придбаних основних виробничих
фондів з урахуванням витрат на їх поліпшення в IV кварталі 1998р., тис.
грн. Вартість виведених основних виробничих фондів у IV кварталі 1998
p., тис. грн. Сума амортизаційних відрахувань на IV квартал 1998 р.,
тис.грн.

1. Будівлі та споруди 498,4 28,9

9,5

6,0

2. Автотранспорт, меблі, прилади 187,0

26,0

15,9

8,6

3. Інші основні засоби 561,2

59,5

21,9

14,6

Усього 1246,6 114,4 47,3 29,2

Індекс інфляції за 1998 рік становив 108,3%. На основі наведених даних
необхідно визначити амортизаційні відрахування на 1 кварта-і 1999р.

Слід зазначити, що індексація основних виробничих фондів станом на
01.01.99 р. на підприємстві не проводиться, оскільки індекс інфляції за
1998 р. не перевищує 110%. Крім того. облік балансової вартості основних
фондів групи 1 ведеться для кожної окремої будівлі, споруди, а потім
визначається балансова вартість у цілому по групі 1.

1. Визначаємо балансову вартість основних фондів групи 1 станом на
01.01.99 p.:

Бз1 = 498,4 + 28,9 – 9,5 – 6,0 = 511,8 тис. грн.

2. Визначаємо балансову вартість основних фондів групи 2 станом на
01.01.99р.:

Бз2 = 187,0 + 26,0 – 15,9 – 8,6 = 188,5 тис. гри.

3. Визначаємо балансову вартість основних фондів групи 3 станом
на01.01.99р.:

Бз3 = 561,2 + 59,5 – 21,9- 14,6 = 584,2 тис. грн.

4. Визначаємо суму амортизаційних відрахувань за І кв. 1999 p. для
першої групи основних фондів за формулою:

5. Визначаємо суму амортизаційних відрахувань за І кв. 1999 p. для
другої групи основних фондів:

6. Визначаємо суму амортизаційних відрахувань за І кв. 1999 p. для
третьої групи основних фондів:

Загальна сума амортизаційних відрахувань за І квартал 1999 p.
становитиме 40,1 тис. грн.

(6,4 + 11,8 + 21,9).

Підприємства всіх форм власності мають право проводити щорічну
індексацію балансової вартості груп основних фондів та нематеріальних
активів на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою:

Кі=(Іі-10%):100%,

де Kі — коефіцієнт індексації балансової вартості основних фондів на
початок звітного року;

Іі — індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація.

Якщо значення К, не перевищує одиниці, індексація основних фондів не
провадиться. У разі, коли підприємство застосувало коефіцієнт
індексації, воно зобов’язане визначити капітальний дохід у сумі, що
дорівнює різниці між скоригованою балансовою вартістю відповідної групи
основних фондів та балансовою вартістю такої групи основних фондів до
індексації. Сума капітального доходу включається до складу валових
доходів кожного звітного кварталу і дорівнює одній четвертій відсотка
річної норми амортизації відповідної групи основних фондів від суми
капітального доходу такої групи.

Приклад 2.______

Таблиця 2

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ БАЛАНСОВОЇ ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ
ФОНДІВ ЗА СТАНОМ НА 01.01.99 p. (дані умовні)

Склад основних виробничих фондів

Вартість основних виробничих фондів станом на 01.1098р.,

тис.грн. Вартість придбаних основних виробничих фондів з урахуванням
витрат на їх поліпшення в IV кварталі 1998 р ,

тис.грн. Вартість виведених основних виробничих фондів у IV кварталі
1998 р,

тис. грн.

Сума амортизаційних відрахувань на IV квартал 1998 р, тис.грн.

1. Будівлі і споруди 344,0 20,0 6,0 4,0

2. Автотранспорт, меблі, прилади 129,0 18,0 11,0 6,0

3. Інші основні фонди 387,0 41,0 15,0 10,0

Усього 860,0 79,0 32,0 20,»

Індекс інфляції за 1998 p. становив 116,0%. Завдання розв’язуємо в такий
спосіб.

1. Визначаємо балансову вартість основних фондів групи 1 станом на
01.01.99р.:

Бз1 = 344 + 20 – 6 – 4 = 354 тис. грн.

2. Проводимо індексацію балансової вартості основних фонди групи 1
згідно з визначеним коефіцієнтом індексації за формулою:

Кі=(Іі-10%):100%; Кі = (116,0 -10): 100 =1,06.

звідси бЗ1 = 354 • 1,06 = 375,2 тис. гри.

3. Визначаємо балансову вартість основних фондів групи 2 станом на
01.01.99р.:

Бз2=129+ 18-11-6= 130 тис. грн.

4. Проводимо індексацію балансової вартості основних фондіїї групи 2
згідно з коефіцієнтом індексації:

Бз2 = 130- 1,06= 137,8 тис. грн.

5. Визначаємо балансову вартість основних фондів групи 3 ста
номна01.01.99р.:

Бз3= 387 + 41 – 15 – 10 = 403 тис. грн.

6. Проводимо індексацію балансової вартості основних фондів групи 3
згідно з коефіцієнтом індексації:

Бз3 = 403 • 1,06 = 427,2 тис. грн.

7. Визначаємо загальну балансову вартість основних фондів після
індексації:

Б?= 375,2 + 137,8 + 427,2 = 940,2 тис. грн.

8. Визначаємо суму зміни первинної вартості основних фондів ) зв’язку з
їх індексацією:

940,2 – 860,0 = 80,2 тис. грн.

На суму 80,2 тис. грн. буде збільшено вартість основних фондіп станом
na01.01.99 р.

9. Визначаємо суму капітального доходу, яка включається ді складу
валових доходів у 1 кв. 1999 р., за групою 1:

10. Визначаємо суму капітального доходу, яка включається де складу
валових доходів у І кв. 1999 р. за групою 2:

11. Визначаємо суму капітального доходу, яка включається до складу
валових доходів у І кв. 1999 р. за групою 3:

Загальна сума капітального доходу, яку буде включено до склад) валових
доходів І кв. 1999 p., становитиме 1,6 тис. грн. (0,3 + 0,5 + 0,8)

З метою створення фінансових умов для прискорення впровадження у
виробництво науково-технічних досягнень та підвищення заінтересованості
підприємств у поновленні активної частини основних фондів підприємства
мають право самостійно застосовувати прискорену амортизацію основних
фондів. Слід зазначити, що норми прискореної амортизації застосовуються
тільки до групи 3 основних фондів. Це пояснюється тим, що саме до
третьої групи включається активна частина основних фондів, яка
безпосередньо бере участь у процесі виробництва і зношується
інтенсивніше, ніж інші основні фонди.

За застосування прискореного методу амортизації коефіцієнт індексації
основних фондів не використовується. Норми прискореної амортизації
встановлюються залежно від строку експлуатації основних фондів:

1-й рік—15%

2-й рік — 30%

3-й рік—20%

4-й рік—15%

5-й рік—10%

6-й рік — 5%

7-й рік — 5%

Положення про прискорену амортизацію не поширюється на підприємства, що
випускають продукцію, ціни на яку встановлюються державою.

Облік основних фондів, до яких застосовується прискорена амортизація,
ведеться окремо за кожним об’єктом. При цьому амортизаційні відрахування
нараховуються на таку балансову вартість, яка дорівнює первісній
вартості цих об’єктів, збільшеній на суму витрат, пов’язаних із
поліпшенням таких фондів.

Амортизація окремого об’єкта основних фондів групи 1 провадиться до
досягнення балансовою вартістю такого об’єкта ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. Тоді залишкову вартість об’єкта відносять до
валових витрат за результатами відповідного податкового періоду, а
надалі вартість об’єкта вважається нульовою.

Амортизація основних фондів групи 2 і 3 провадиться до досягнення
балансовою вартістю групи нульового значення.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020