.

Зміст фінансового плану та порядок його складання (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2597
Скачать документ

ЗМІСТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО СКЛАДАННЯ

За ринкової економіки для вирішення виробничих та комерційних завдань,
які потребують вкладання коштів, необхідною є розробка
внутрішньофірмового документа — бізнес-плану.

Бізнес-план має:

• давати конкретні уявлення про те, як функціонуватиме підприємство, яке
місце воно займатиме на ринку;

• містити всі виробничі характеристики майбутнього підприємства,
детально описувати схему його функціонування;

• розкривати принципи та методи керівництва підприємством;

• обов’язково містити програму управління фінансами, що без неї
неможливо розпочати будь-яку справу та забезпечити ефективність її
виконання;

• показати перспективи розвитку підприємства інвесторам та кредиторам.

Процесом складання бізнес-плану керують такі стимулюючі мотиви:

1) подати інформацію про підприємство та про наміри власників;

2) викласти стратегію та тактику підприємства та показати, як
взаємодіють різноманітні підрозділи підприємства, будучи одним цілим;

3) висвітлити фінансові цілі та розробити детальні кошториси, з
допомогою яких можна проконтролювати фактичні витрати та доходи;

4) переконати третю сторону надати необхідні кошти або сприяти
підприємству в іншій формі.

Узагальнення ще не дуже великого досвіду складання бізнес-планів
вітчизняними підприємствами дає змогу виділити такі галузі їх
застосування:

—вибір економічно вигідних напрямків та способів досягнення позитивних
фінансових результатів підприємствами за нових умов господарювання,
загальної неплатоспроможності суб’єктів;

— підготовка підприємствами інвестиційних проектів для залучення
інвестицій та банківських кредитів;

—складання проектів емісії акцій, облігацій та інших цінних паперів
підприємств;

—залучення іноземних інвесторів для розвитку підприємств;

—обгрунтування пропозицій щодо приватизації підприємств державної та
комунальної власності.

За умов економічної кризи перехідного періоду бізнес-план підприємства
має передовсім вирішувати завдання поліпшення його фінансового стану. У
цьому зв’язку розгляд саме фінансового аспекту бізнес-плану є
найактуальнішим.

Фінансовий план — це найважливіший елемент бізнес-плану, який
складається як для обгрунтування конкретних інвестиційних проектів, так
і для управління поточною та стратегічною фінансовою діяльністю. Цей
розділ бізнес-плану включає такі складові:

— прогноз обсягів реалізації;

— баланс грошових надходжень та витрат;

— таблицю доходів та витрат;

— прогнозований баланс активів та пасивів підприємства;

— розрахунок точки беззбитковості.

Нині, коли підприємствам надано самостійність у плануванні, вони можуть
не складати фінансового плану або складати його в будь-якій довільній
формі, що її вони вважають для себе найбільш прийнятною. Найпоширенішою
формою фінансового плану є баланс доходів та видатків. У табл. 1
запропоновано одну з можливих форм балансу доходів та витрат.

Складання фінансового плану може відбуватися в три етапи:

1. Аналіз очікуваного виконання фінансового плану поточного року.

2. Розгляд та вивчення виробничих, маркетингових показників, на підставі
яких розраховуватимуться планові фінансові показники.

3. Розробка проекту фінансового плану.

Мета складання фінансового плану полягає у взаємоузгодженні доходів та
витрат. За перевищення доходів над витратами сума перевищення може
направлятися в резервний фонд.

Таблиця 1

БАЛАНС ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ (ФІНАНСОВИЙ ПЛАН) ПІДПРИЄМСТВА

№ п/п Статті балансу Код Сума

І. Доходи і надходження коштів

1 Виручка віл реалізації продукції, товарів, робіт, послуг — усього. У
тім числі:

а) податок па додану вартість

б) акцизний збір

в) амортизаційні відрахування

г) збори в цільові державні фонди

д) інші обов’язкові платежі

е) кошти па сплату відсотків за кредити

ж) прибуток від реалізації

01

02 03 04 05 06 07

2 Прибуток від іншої реалізації 08

3 Прибутки від позареалізаційних операцій 09

4 Довгострокові кредити 10

5 Довгострокові позики 11

6 Доходи від первинного випуску акцій 12

7 Цільове фінансування і надходження з бюджету 13

8 Цільове фінансування і надходження з позабюджетних фондів 14

9 Безповоротна фінансова допомога 15

10 Інші надходження 16

Усього доходів і надходжень 17

ІІ. Видатки і відрахування коштів

1 Витрати на реалізовану продукцію, товари, роботи, послуги 18

2 Податок на додану вартість, сплачений за товари (роботи, послуги) 19

3 Довгострокові фінансові інвестиції 20

4 Капітальні вкладення 21

5 Поповнення оборотних коштів 22

6 Орендна плата 23

7 Відрахування в резервний фонд 24

8 Відрахування з прибутку в інші фонди, що їх створює підприємство 25

9 Сплачені дивіденди 26

10 Відрахування на благодійні цілі 27

11 Погашения довгострокових кредитів 28

12 Погашення довгострокових’ позик 29

13 Податок на додану вартість, що перераховується в бюджет ЗО

14 Акцизний збір 31

15 Податок з прибутку 32

16 Податок на землю 33

17 Податок із власників транспортних засобів 34

18 Інші обов’язкові платежі в бюджет 35

19 Збори в цільові державні фонди 36

20 Сплата відсотків за кредити 37

21 Залишок коштів, призначених на інвестиції 38

22 Інші видатки й відрахування 39

Усього видатків і відрахувань 40

Коли витрати перевищують доходи, визначається сума фінансових ресурсів,
якої бракує. Додаткові фінансові ресурси можна одержати за рахунок
кредитів, позик, випуску цінних паперів тощо. Якщо джерело додаткових
фінансових ресурсів уже відоме, то ці кошти включаються в дохідну
частину, а сума погашення заборгованості в плановому періоді — у
витратну частину фінансового плану.

Фінансовий план складається на рік з розбивкою по кварталах. Розробка
фінансового плану розпочинається з розрахунку показників дохідної, а
потім витратної його частин. Порядок розрахунку окремих показників
фінансового плану було викладено у відповідних розділах цього
підручника.

Підприємства, які не складають бізнес-плану, виручку від реалізації
визначають методом прямого рахунку, виходячи із запланованого обсягу
асортименту виробів, або з допомогою укрупненого методу. Підприємства,
які працюють з бізнес-планом, виручку від реалізації відображають у
«Прогнозі обсягів реалізації» та в «Таблиці доходів та витрат».

У процесі складання балансу доходів та витрат необхідно перевірити
взаємоузгодженість запланованих сум витрат та відрахувань із джерелами
покриття їх відповідними доходами та надходженням коштів, передбачених у
першому розділі балансу доходів та витрат. Витрати на реалізацію
продукції, передбачені в другому розділі балансу доходів та витрат,
повинні покриватися з виручки від реалізації продукції та послуг (за
вирахуванням податку на додану вартість та акцизного збору). Якщо
виручка від реалізації продукції та послуг (за вирахуванням податків)
виявляється меншою за витрати на реалізовану продукцію, тоді прибуток у
першому розділі буде відсутній. У другому розділі з’являться збитки в
сумі перевищення витрат над виручкою.

Таблиця 2.

ПЕРЕВІРОЧНА ТАБЛИЦЯ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ (ШАХМАТКА), тис.грн.

ВИДАТКИ ДОХОДИ Виручка від реалізації продукції робіт послуг Податок на
додану вартість Акцизний збір Амортизаційні відрахування Інші
обов’язкові платежі Збори в цільові державні фонди Кошти на сплату
відсотків за кредит Прибуток від реалізації Прибуток від іншої
реалізації Прибутки від позареалізційних операцій Довгострокові кредити
Довгострокові позики Доходи від первинного випуску акції Цільове
фінансування і надходження з позабюджетних фондів Безповоротна фінансова
допомога Інші доходи і надходженя Усього доходів

Витрати на реалізовану продукцію, роботи, послуги

Податок на додану вартість,сплачений за товари, робот, послуги

Довгострокові фінансові інвестиції

Капітальні вкладення

Поповнення оборотних коштів

Орендна плата

Відрахування в резервний фонд

Відрахування відприбутку в інші фонди, що їх створює підприємство

Сплачені дивіденди

Відрахування на благодійні цілі

Погашення довгострокових кредитів

Погашення довгострокових позик

Податок на додану вартість, перерахований у бюджет

Акцизний збір

Податок з прибутку

Податок на землю

Податок із власників транспортних засобів

Інші обов’язкові платежі в бюджет

Збори в цільові державні фонди

Сплата відсотків за кредит

Залишок коштів спрямованих на інвестиції

Інші витрати та відрахування

Усього витрат

Якщо у відповідному році капітальні вкладення не плануються або їх
розмір є меншим за передбачені в першому розділі балансу доходи та суми
амортизаційних відрахувань, то вільний залишок коштів, не використаний
за прямим призначенням, показують у другому розділі балансу в статті
«Залишок коштів, призначених для інвестицій».

Після визначення всіх статей балансу доходів та витрат та підведення
підсумку в кожному розділі перевіряють рівень їхньої збалансованості.
Для цього підсумки першого розділу порівнюють з підсумками другого
розділу балансу доходів та витрат. Ці підсумки мають бути однаковими.
Якщо це не так, то необхідно переглянути витрати та відрахування в бік
зменшення або відшукати додаткові резерви доходів та надходження коштів.

Таким чином, у процесі фінансового планування здійснюється конкретна
ув’язка кожного виду витрат та відрахувань з джерелом фінансування. З
метою перевірки правильності складання балансу доходів та витрат
складається перевірочна таблиця (шахматка) до фінансового плану (табл.
2). У ній по горизонталі показують напрямки використання коштів, а по
вертикалі — джерела. Таблицю складають, заповнюючи спочатку підсумкові
показники доходів та витрат. Потім для кожної статті витрат указують
відповідні джерела фінансування. Така таблиця дає змогу збалансувати
доходи та витрати в розрізі окремих статей, виявити цільовий характер
використання доходів та надходжень, визначити способи одержання коштів.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020