.

Застосування принципів кваліметрії до комплексної оцінки фінансового стану підприємства (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1479
Скачать документ

Реферат на тему:

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ КВАЛІМЕТРІЇ ДО КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО
СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Останнім часом збільшується роль і значення аналізу й оцінки
фінансового стану підприємства (ФСП), які вважаються найважливішою,
результуючою характеристикою ефективності функціонування підприємства
[3,4,5,6]. Підходи до отримання оцінок фінансового стану, що
використовуються у відомих методиках фінансового аналізу, не в повній
мірі відповідають методологічним принципам системних досліджень складних
об’єктів і систем [2,3,4].

Комплексність і системність оцінки ФСП може бути забезпечена на основі
застосування базових принципів кваліметрії [1]. Під кількісною оцінкою
елемента системи в кваліметрії розуміється певна функція відношення
показника певної властивості такої системи до показника цієї
властивості, прийнятого за еталон. Кожна властивість може бути
охарактеризована безрозмірною функцією відношення (оцінкою):

(1)

де Р – показник властивості у відповідних одиницях вимірювання;

Рбаз – базовий показник, виражений в тих самих одиницях вимірювання.

Отримання комплексної оцінки розглядають як двоетапний процес, що
складається з ряду операцій, передбачених алгоритмом комплексної оцінки
якості об’єкта або системи (рис. 1) [1]. Безрозмірна комплексна оцінка,
що застосовується в кваліметрії, має певне фізичне значення: вона
показує міру наближення показника якості до базового показника. Таким
чином, представлення будь-якої кількості різних властивостей у вигляді
безрозмірних показників, обчислених за одним і тим ж алгоритмом, дає
можливість їх порівняння в рамках комплексного показника якості стану
суб’єкта. Фінансове становище господарюючого суб’єкта характеризується
такими узагальнюючими властивостями: стійкість, ліквідність,
платоспроможність, структура джерел коштів, ефективність використання
коштів і ефективність розміщення ресурсів [3,4,5,6]. Кожна узагальнююча
властивість фінансового становища описується певним набором фінансових
коефіцієнтів, які являють собою більш прості властивості (одиничні
показники) ФСП. Наприклад, ліквідність підприємства характеризується
показниками абсолютної ліквідності, критичної ліквідності, поточної
ліквідності тощо. Математична модель оцінки якості фінансового становища
господарюючого суб’єкта може бути представлена у вигляді певної
абстрактної системи окремих властивостей фінансового становища, що мають
різну міру складності. Таке уявлення дозволяє застосувати до оцінки
фінансового становища підприємства процедуру вимірювання якості об’єкта,
яка використовується в кваліметрії. Метою даної статті є розробка
методом комплексної оцінки ФСП із застосуванням кваліметрії.

Показники фінансового становища підприємства можна представити у вигляді
ієрархічної системи взаємопов’язаних властивостей декількох рівнів, що
дозволяє застосувати процедуру отримання комплексної оцінки фінансового
становища, згідно з базовими принципами кваліметрії.

Під оцінкою простих властивостей фінансового становища будемо розуміти
отримання оцінок одиничних показників фінансового становища
господарюючого суб’єкта і фінансових коефіцієнтів, що характеризують
більш складні властивості фінансового становища, а через них і фінансове
становище підприємства загалом.

Нами пропонується процедуру отримання комплексної оцінки фінансового
становища підприємства здійснювати в такій послідовності (рис. 1).

Перший етап

Оцінка простих властивостей об’єкта

Другий етап

) кожного показника

7. Визначення способу знаходження вагомості Мij прийнятного для
отримання комплексних оцінок якості Ко даного об’єкта

3. Вибір на кожному рівні властивостей базових показників, що
розглядаються для порівняння (Pijбаз)

8. Вибір методу зведення воєдино оцінок окремих властивостей Кij для
отримання комплексних оцінок якості

4. Визначення вигляду залежності між показниками простих властивостей
Рij і їх оцінками Кij

9. Обчислення комплексної оцінки якості об’єкта Ко

5. Обчислення оцінок окремих властивостей Кij

Рис. 1 – Алгоритм отримання комплексної оцінки якості об’єкта.

Розглянемо окремі пропозиції наведеного алгоритму більш докладно.

Складання ієрархічної системи властивостей фінансового становища
підприємства.

Абсолютними властивостями фінансового становища підприємства найнижчого,
третього рівня ієрархічної системи є вартісні показники елементів активу
і пасиву підприємства, (форма№1, «баланс підприємства») та фінансових
результатів діяльності підприємства (форма №2, «звіт про фінансові
результати»). Одиничні властивості ФСП розташовані на вищому, другому
рівні ієрархічної системи властивостей. Вони представлені фінансовими
коефіцієнтами, що розраховуються на основі показників абсолютних
властивостей ФСП.

Визначення інтервалів зміни значень абсолютних властивостей фінансового
становища.

Абсолютні властивості фінансового становища підприємства вимірюються
вартісними показниками в грошових одиницях. Інтервалом зміни абсолютних
значень активів і пасивів підприємства є позитивна область дійсних
чисел. Звіт про фінансові результати може містити інформацію про поточні
збитки, тому інтервалом зміни фінансових результатів є множина дійсних
чисел.

Вибір базових показників Pijбаз для оцінки одиничних властивостей
фінансового становища.

За базові показники для оцінки одиничних властивостей фінансового
становища підприємства можуть бути прийняті значення відповідних
фінансових коефіцієнтів: або на рівні нормативів, рекомендованих
Національним банком України, або на рівні значень, досягнутих суб’єктом
господарювання в попередньому періоді. Нормативні значення
використовуються з метою визначення відповідності одиничних показників
ФСП системі фінансових нормативів (скоринг коефіцієнтів); значення,
досягнуті в попередньому періоді з метою визначення динаміки одиничних
показників ФСП. У запропонованій методиці [10] для оцінки одиничних
властивостей фінансового становища можливе застосування двох типів
базових показників. Це дозволяє використати одиничні оцінки двох типів:
нормативного і динамічного. Для оцінки відповідності фінансовим
нормативам (скорингу) одинична оцінка розраховується в порівнянні з
нормативними значеннями показників Рijнорм. Для характеристики якості
динаміки одиничних властивостей оцінка розраховується шляхом порівняння
із значеннями фінансових коефіцієнтів у попередньому періоді Ріjдін.

Визначення вигляду залежності між показниками простих властивостей Рij і
їх оцінками Кij.

Одинична оцінка являє собою лінійну функцію відношення фактичних значень
одиничних показників ФСП до базових. Значення одиничних оцінок, що
перевищують одиницю, свідчать про поліпшення фінансового становища, в
іншому випадку – навпаки.

Обчислення оцінки одиничних показників фінансового становища має
проводитися з урахуванням впливу окремого показника на зміну якості
даної властивості або фінансового становища загалом. Оцінювання кожного
одиничного показника віббувається таким чином, щоб зростання оцінки
відповідало поліпшенню фінансового становища. Якщо зростання фінансового
коефіцієнта приводить до поліпшення фінансового становища (наприклад,
коефіцієнти валової маржі, фінансової автономії, загальної ліквідності,
термінової ліквідності, віддачі всіх активів), то розрахунок одиничної
оцінки для них буде проводитися за відношенням:

(2)

Якщо зростання одиничного показника фінансового становища приводить до
зниження якості фінансового становища (наприклад, коефіцієнтів
заборгованості, фінансового левериджу), то для нього обчислення оцінки
буде проводитися за відношенням:

(3)

Обчислення оцінок одиничних показників окремих фінансових властивостей.

При оцінці відповідності фінансовим нормативам робиться одинична оцінка
скорингового типу, що розраховується в порівнянні з нормативними
значеннями показників Рijнорм:

(4)

Для характеристики якості динаміки одиничних властивостей оцінка
розраховується шляхом порівняння із значеннями фінансових коефіцієнтів у
попередньому періоді Ріjдін

(5)

як добуток одиничних оцінок скорингового і динамічного типів.

, (6)

Вибір шкали розмірності комплексної оцінки Ко.

Щоб від абсолютних показників властивостей фінансового стану нижнього
рівня перейти до показників властивостей більш високого рівня, всі
прості фінансові властивості повинні бути переведені в шкалу, що має
єдину розмірність, в цьому випадку безрозмірну шкалу. Представлення
різних властивостей фінансового становища у вигляді безрозмірних оцінок,
обчислених за одним і тим же алгоритмом, робить ці властивості
порівнюваними в рамках комплексної оцінки фінансового становища
господарюючого суб’єкта. Всі типи оцінок фінансового становища –
одиничні, узагальнюючі і комплексна – виходять шляхом зіставлення
базових і поточних значень безрозмірних фінансових коефіцієнтів, отже, є
коефіцієнтами, що оцінюються за безрозмірною шкалою.

Визначення вагомості Мij властивостей фінансового становища
підприємства.

Різні властивості фінансового становища володіють неоднаковою значущістю
для користувачів економічної інформації про стан господарюючого
суб’єкта, до яких можуть бути віднесені власники підприємства,
інвестори, постачальники матеріальних ресурсів, працівники
фінансово-кредитних установ і податкових служб, виробничий і фінансовий
менеджмент підприємства [11]. Комплексна оцінка має синтезувати в собі
оцінки більш простих властивостей з урахуванням значущості їх впливу на
якість фінансового становища суб’єкта загалом. Коефіцієнти вагомості
(значущості) фінансових властивостей повинні бути розраховані як для
одиничних, так і для узагальнюючих оцінок фінансового становища
підприємства. Для проведення фінансового аналізу господарюючого суб’єкта
і отримання комплексної оцінки визначення вагомості властивостей
здійснюється експертним методом.

Вибір методу синтезування окремих властивостей.

Узагальнюючі оцінки властивостей фінансового становища Кj отримують
синтезуванням одиничних оцінок відповідних одиничних показників
фінансового становища з урахуванням їх значущості за методом середньої
зваженої:

(7)

; п – кількість одиничних оцінок j і узагальнюючої властивості (j =
1,2,.., п).

9. Комплексна оцінка фінансового стану Ко визначається синтезуванням
узагальнюючих оцінок властивостей з урахуванням їх значущості для різних
груп користувачів фінансової інформації [11]. Обчислення комплексної
оцінки Ко фінансового стану господарюючих суб’єктів здійснюється за
формулою середньої зваженої значень узагальнюючих оцінок:

, (8)

де m – кількість узагальнюючих оцінок властивостей фінансового
становища,

?j – вагомість j -го узагальнюючої властивості в комплексній оцінці
фінансового стану.

Висновки. Викладена методика дозволяє отримати всебічні відомості про
фінансове становище суб’єкта господарювання на основі, що відповідає
принципам системного підходу до оцінки й аналізу стану складних систем.
Застосування принципів кваліметрії до отримання комплексної оцінки
фінансового становища підприємства дозволяє виконати задачу діагностики
загального стану підприємства як економічної системи, врахувати
найбільш широкий і різноманітний спектр фінансово-економічних
показників.

Надалі доцільним є апробація запропонованої методики для підприємств
різних галузей промисловості.

ЛІТЕРАТУРА:

Азгальдов Г.Г. О квалиметрии / Г.Г. Азгальдов , Э.П. Райхман; Под ред.
А.В. Гличева.- М.: Издательство стандартов, 1973. – 171 с.

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия.:
Учеб. пособие для вузов / П.П. Табурчак , О.В. Вакуленко, И.М.
Овчинникова и др. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 352 с.

Баканов М.И. Теория экономического анализа: Учебник / М.И. Баканов ,
А.Д. Шеремет .- 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика,
2001. – 416 с.

Басовский Л.Е. Теория экономического анализа: Учеб. пособие / Л.Е.
Басовский.– М.: ИНФРА-М, 2001.- 222 с.

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В.
Савицкая.- 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: 000 «Новое знание», 2000.
– 688 с.

Фінанси підприємств: Курс лекцій; Навч. посібник / М.М. Александрова,
Н.Г. Виговська, Г.Г. Кірейцев та ін.; / За ред. Г.Г. Кірейцева. – К.:
ЦУЛ, 2002. – 268 с.

Фінанси підприємства: Підручник / А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк, Г.Г. Нам
та ін.- 3-є вид., перероб. та доп. – К: КНЕУ, 2000. – 460 с.

Положение Национального банка Украины «О порядке формирования и
использования резерва для возмещения возможных потерь по кредитным
операциям коммерческих банков» от 06.07.2000 №279.

Рекомендации Национального банка Украины «Методика определения
финансового состояния заемщика от 06.07.2000 №279/1.

Хотомлянский А.Л. Экспресс – диагностика финансового состояния
хозяйствующих субъектов / А.Л. Хотомлянский, В.М. Колосок, Т.Н. Черната
// Сталь. -2003.-№2. – С.102-106.

Колосок В. Урахування інтересів груп користувачів інформації при
формуванні комплексної оцінки фінансового стану підприємства / В.
Колосок // Схід. – 2004. – №3. – С.50-53.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019