.

Сучасні технології фінансового аналізу інвестиційного проекту (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1764
Скачать документ

Реферат на тему:

Сучасні технології фінансового аналізу інвестиційного проекту

На відміну від часів адміністративно-командної економіки, коли рішення
про створення підприємства чи про його подальший розвиток приймалося
“зверху”, у нових економічних умовах існуючий або потенційний власник
має сам дбати про обґрунтованість рішень щодо доцільності інвестування.

Для обгрунтування рішень щодо капітальних інвестицій відповідний про-ект
повинен отримати оцінку за двома критеріями: 1) фінансова спроможність
(фінансова оцінка); 2) економічна ефективність інвестицій (економічна
оцінка). Мета фінансової оцінки – проаналізувати стан ліквідності
(платоспроможності) проекту протягом усіх періодів інвестиційного циклу.
Висновки про доцільніс-ть інвестицій базуються на зіставленні обсягу
інвестицій і прогнозних грошо-вих потоків з урахуванням вартості
залученого капіталу. У разі отримання ві-д’ємного сальдо грошових
потоків станом на будь-який період, проект треба відхилити або відшукати
додаткові джерела його фінансування. Іншими слова-ми, за фінансовим
критерієм проект прийнятний, якщо генерований інвестиція-ми сумарний
грошовий потік покриває їх розмір (в розрізі окремих періодів ча-су) з
урахуванням зміни вартості грошової одиниці у часі.

Економічна оцінка доцільності інвестицій виконується із застосуванням
простих статистичних методів (термін окупності, норма прибутку) і
методів ди-сконтування, що враховують фактор зміни вартості грошей у
часі: NPV – Net Present Value (чиста теперішня вартість), IRR – Internal
Rate of Return (внутріш-ня норма рентабельності), PI – Profitability
Index (індекс дохідності), ACC – An-nual Capital Charge (метод
аннуітету). Ці методи є хрестоматійними і широко висвітлюються в
сучасній навчально-монографічній літературі [1; 2; 3; 5].

Обидва зазначені критерії доповнюють один одного і мають узагальню-ючу
назву “комерційна оцінка інвестиційного проекту” (рис. 1 [5]).

Ураховуючи предметну спеціалізацію обраної теми наукової доповіді, ми
насамперед розглянемо питання фінансової експертизи інвестицій.

На рис. 2 подано укрупнену схему алгоритму фінансової експертизи
інве-стиційного проекту яку запропонувала К.В. Ізмайлова [3]. Усі
розрахунки вико-нуються за спеціально створеною “Робочою книгою” у
середовищі MS Excel, що складається з таких листів (при цьому
використовуємо методику К. Карлбе-рга [4]).

Лист 1. Визначення потрібної суми інвестицій, джерел та умов їх
фінан-сування (за періодами часу): витрати підготовчого періоду;
організаційні витра-ти; придбання чи оренда земельної ділянки; вартість
нового будівництва (роз-ширення, реконструкції, модернізації, придбання
обладнання); придбання нема-теріальних активів (ліцензії, торгової
марки, програмних продуктів); обсяг інве-стицій в оборотні активи
(виробничі запаси, запаси готової продукції, дебітор-ську
заборгованість); інвестиції в науково-дослідні роботи; формування
резерв-ного фонду або фонду непередбачених проектом витрат. Джерела
фінансува-ння: власні кошти; позичкові кошти (банківський кредит,
лізинг, позики юриди-чних осіб, емісія корпоративних облігацій).
Будь-яке джерело залучення коштів має вартість – сплата дивідендів
власникам та сплата відсотків за кредит (і зро-зуміло основної його
суми) позичальникам (фінансово-кредитним установам).

При цьому слід пам’ятати, що суттєва різниця у платі за власні та
позико-ві кошти полягає в тому, що дивіденди сплачуються з чистого
прибутку підпри-ємства, а сплачені відсотки за кредит є складовою
валових витрат, а отже змен-шують операційний прибуток підприємства з
метою оподаткування; крім цього використання позикових коштів збільшує
до певної міри рентабельність влас-ного капіталу підприємства – ефект
фінансового лівериджу. На листі 1 скла-даються графіки виплати
дивідендів і обслуговування кредиту.

Лист 2. Прогноз амортизаційних відрахувань (за періодами часу).
Розра-хунок цього аркуша має двобічний характер, оскільки з одного боку
амортиза-ційні відрахування можна розрахувати за бухгалтерським обліком
(за будь-яким із п’яти методів санкціонованими П(С)БО 7), а з іншого –
розрахунок мо-жна здійснити за податковим обліком. Але на нашу думку
амортизаційні відра-хування слід розраховувати спираючись саме на
останній метод, оскільки змен-шення прибутку з метою оподаткування на
суму амортизаційних витрат здійс-нюється лише за податковим методом
(тобто лише в цьому випадку генерова-ний проектом грошовий потік буде
мати коректне значення).

Лист 3. Прогнозний звіт про виручку від реалізації продукції, про
собівар-тість реалізованої продукції, про адміністративні витрати та
витрати на збут (за періодами часу). Нагромадженням вільних коштів
передбачається їх переказ на депозит або в інші фінансові інвестиції з
отриманням в майбутньому відповід-них доходів. Такий переказ можна
запрограмувати, задаючи гранично припус-тимий рівень не капіталізованих
коштів. Інвестовані кошти таким чином повер-татимуться не лише у вигляді
амортизаційних відрахувань та прибутку від реа-лізації продукції, а й у
формі суто фінансових доходів.

Лист 4. Аналіз беззбитковості з графічною інтерпретацією (за періодами
часу).

Лист 5. Прогнозний баланс активів і пасивів інвестиційного проекту (за
періодами часу).

Лист 6. Прогнозний баланс руху коштів (за періодами часу).

Лист 7. Аналітичні показники фінансового стану інвестиційного проекту по
таких групах: платоспроможності, рентабельності, фінансової
незалежності, ділової активності (за періодами часу).

На листах з 1 по 3 передбачено вихідні та розрахункові показники, на
ли-стах з 4 по 7 – виключно розрахункові, де в автоматичному режимі
оновлюють-ся числові дані, графіки та діаграми в разі зміни вихідних
даних. За бажанням можна ознайомитися з формулами, використаними для
обчислення певних по-казників, переглянувши їх у рядку формул MS Excel.

З огляду на тісний взаємозв’язок економічної та фінансової експертизи
інвестиційних проектів “Робоча книга” містить також лист 8 “Економічна
екс-пертиза”. У автоматизованому режимі виконуються розрахунки з
графічним ві-дображенням таких критеріальних показників: простого та
дисконтованого тер-міну окупності інвестицій, середньої норми прибутку
на інвестований капітал, NPV за різними варіантами дисконтних ставок,
IRR тощо.

Отже, використовуючи створену “Робочу книгу” в середовищі MS Excel,
можна виконати експертизу інвестиційного проекту в розрізі як
фінансової, так і економічної складової за лічені хвилини, підставивши
лише певні вихідні дані у відповідні комірки перших трьох аркушів
(листів робочої книги).

Література:

1.     Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств:
теорія, методика, аналіз: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 292 с.

2.     Аткинсон Энтони А., Банкер Раджив Д., Каплан Роберт С. и др.
Управ-ленческий учет, 3-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом
“Вильямс”, 2005. – 878 с.

3.     Ізмайлова К.В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навч.
посіб. – К.: МАУП, 2003. – 148 с.

4.     Карлберг Конрад. Бизнес-анализ с помощью Microsoft Excel, 2-е
изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2004. – 448 с.

5.     Коммерческая оценка инвестиционных проектов. – М.:
Исслед.-консуль-тац. фирма “АЛЬТ”, 1995. – 63 с.

Комерційна оцінка інвестиційного проекту

Фінансова оцінка

(фінансова спроможність)

Економічна оцінка (ефективність інвестицій)

Прогноз фінансових результатів

Прогноз балансу

Прогноз грошових потоків

Прості методи

Методи дисконтування

Фінансово-аналітичні показники

Термін окупності

Норма прибутку

NPV

IRR

PI

Рис. 1. Методи оцінки комерційної спроможності інвестиційного проекту

Рис. 2. Алгоритм фінансової експертизи інвестиційного проекту

7

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Інвестиційний проект з прийнятною для інвестора економічною ефективністю
інвестицій

Визначення складу, суми та календарного графіка інвестиційний

Складання календарного графіка фінансування проекту за джерелами
залучення коштів (власні, позикові)

Складання календарного графіка обслуговування позикових коштів

t-й період інвестиційного циклу (t = 1, Т)

Розрахунок показників виручки, витрат у т. ч. амортизаційних
відрахувань, відсотків за кредит, фінансових доходів тощо

Складання звіту про фінансові результати за t-й період інвестиційного
циклу з відображення рішень про виплату дивідендів і реінвестування
прибутку

Складання прогнозного звіту про рух коштів за період t

Чи має чистий рух (сальдо) коштів нарощуваних підсумком за період t
від’ємне значення? Надходження менше за витрачання?

Так

11

10

9

1

2

3

4

5

6

8

Чи достатньо вільних ко-штів для довгострокового повного або часткового
погашення кредиту у період (t +1)?

5

Чи можливо за-лучити додаткові джерела фінансу-вання в необхід-ному
обсязі?

9

2

9

11

10

Чи достатньо віль-них коштів для нових реальних чи фінансових
інвестицій у період (t +1)?

Чи можли-во потрібне зменшення інвестицій?

1

5

12

14

Відмова від проекту

13

t

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020