.

Соціальний захист ветеранів праці та громадян похилого віку. Соціальний захист ветеранів війни (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 3892
Скачать документ

Соціальний захист ветеранів праці та громадян похилого віку. Соціальний
захист ветеранів війни

§ 1. Соціальний захист ветеранів праці та громадян похилого віку

Соціальний захист населення провадиться

відповідним Міністерством та його управліннями в об-

ластях і відділами в містах і районах згідно із законами

України про основні засади соціального захисту вете-

ранів праці та інших громадян похилого віку в Україні;

про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захис-

ту; про державну допомогу сім’ям з дітьми; про статус і

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи.

Соціальний захист населення — система державного

матеріального забезпечення ветеранів праці та інших

громадян похилого віку, ветеранів війни, громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,

державної допомоги сім’ям з дітьми, сукупної цільової

183

Розділ IV. Виконання бюджету та соціальний захист…

грошової допомоги на прожиття та державної допомоги

сім’ям з дітьми.

Основні засади захисту ветеранів праці та інших

громадян похилого віку в Україні ґрунтуються на зако-

нодавчих і нормативних актах, які визначають державну

політику, спрямовану на формування в суспільстві гу-

манного, шанобливого ставлення до них і забезпечення

їх активного довголіття. При цьому вони на рівні з

іншими громадянами мають всі можливості брати участь

в економічній, соціальній, політичних сферах та задово-

ленні різноманітних життєвих потреб шляхом отриман-

ня різних видів допомоги через: реалізацію права на

працю відповідно до професійної підготовки, трудових

навичок та з врахуванням стану здоров’я, забезпечення

пенсіями і. допомогами; надання житла; створення умов

для підтримки здоров’я й активного довголіття

відповідно до сучасних досягнень науки; організації со-

ціально-побутового обслуговування, розвитку мережі ма-

теріально-технічної бази для стаціонарних закладів і на-

домних форм обслуговування громадян похилого віку.

Законом визначено і статус ветеранів праці, пільги

для них та статус громадян похилого віку й гарантії їх

соціального захисту.

Ветеранами праці визнаються громадяни, які

сумлінно працювали в народному господарстві, держав-

них установах, організаціях та об’єднаннях громадян,

мають трудовий стаж жінки — 35 років, чоловіки — 40

років і вийшли на пенсію. Вони мають пільги: користу-

ватись при виході на пенсію чи зміні місця роботи

поліклініками, до яких були прикріплені за основним

місцем роботи; право першочергового безплатного зубо-

протезування; переважне право на забезпечення сана-

торно-курортним лікуванням, щорічне медичне обсте-

ження та диспансеризацію із залученням необхідних

спеціалістів; першочергове право на обслуговування в

лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першо-

чергової госпіталізації; переважне право на забезпечення

184

Глава Ш. Соціальний захист населення

житловою площею, якщо вони потребують поліпшення

житлових умов, переважне право на вступ до садівничих

товариств (кооперативів) та кооперативів по будівництву

й експлуатації колективних гаражів; на встановлення

квартирних телефонів; звільнення від плати за землю та

земельного податку й інші пільги.

В доповнення до пільг, які мають ветерани праці, є

пільги громадянам, які мають особливі трудові заслуги

перед Батьківщиною (Герої соціалістичної праці, повні

кавалери ордена Трудової слави). Для них передбача-

ються такі пільги: надбавку до пенсій, які вони отриму-

ють, у розмірі 200 % мінімальної пенсії за віком;

звільнення від сплати всіх видів податків, зборів, мита та

інших платежів до бюджету; першочергові безплатні

особисту та членів сім’ї (жінка, чоловік і дітей віком до

18 років) госпіталізацію та лікування в лікарнях, до яких

вони були закріплені, в усіх видах закладів амбулаторно-

поліклінічних закладів і одержання першочергово

безплатного лікування, ліків за рецептами лікарів;

звільнення цих осіб та членів сім’ї, які разом з ветера-

ном праці проживають, від квартирної плати та за газ,

електроенергію, паливо й інших комунальних послуг та

першочергове поліпшення житлових умов і капітальний

ремонт житла й інші пільги.

Держава забезпечує гарантії соціального захисту

громадянам похилого віку, до яких належать: чоловіки у

віці 60 років і жінки — 55 років, а також особи, яким до

досягнення загального пенсійного віку залишилось

півтора року (особи похилого віку). Громадяни похилого

віку мають право на працю, і переведення їх з одного

місця роботи на інше без їх згоди не допускається, ана-

логічно й залучення до роботи в нічний час.

Громадяни похилого віку мають право на матеріаль-

не забезпечення, тобто виплату трудових або соціальних

пенсій, різноманітні допомоги й надання допомоги в

натуральному вигляді.

Право на пенсію за віком має кожний громадянин

України похилого віку, який досяг пенсійного віку і має

необхідний трудовий стаж.

185

Розділ IV. Виконання бюджету та соціальний захист…

Громадянам похилого віку, які не мають права на

трудову пенсію, встановлюється соціальна пенсія відпо-

відно до законодавства України про пенсійне забезпе-

чення.

Самотнім громадянам похилого віку, які за виснов-

ком медичних закладів потребують постійного сторон-

нього догляду, призначається щомісячна допомога у

розмірах і порядку, визначених законодавством.

Громадяни похилого віку нарівні з іншими мають

право на житло, медичну допомогу, санаторно-курортне

лікування, соціальну допомогу вдома і в спеціальних

установах, умови проживання в яких повинні бути мак-

симально наближені до домашніх.

§ 2. Соціальний захист ветеранів війни

Особливої уваги та соціального захисту потре-

бують ветерани війни, а тому держава, незважаючи на

скрутні умови, чітко забезпечує соціальний захист вете-

ранів війни і надає необхідні гарантії.

Ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті

Батьківщини чи в бойових діях на території інших дер-

жав.

До ветеранів війни належать: учасники бойових дій,

інваліди війни, учасники війни.

Учасниками бойових дій є особи, які брали участь у

виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини у

складі військових підрозділів, з’єднань, об’єднань усіх

видів і родів військ збройних сил діючої армії (флоту),

партизанських загонах, підпіллі та інших формуваннях

як у воєнний, так і в мирний час (визначаються Кабіне-

том Міністрів України).

Інвалідами війни є особи з числа учасників бойових

дій, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії

чи каліцтва або захворювань, пов’язаних з перебуванням

на фронті чи виконанні військових обов’язків, визначе-

них Законом України про статус ветеранів війни та га-

рантії їх соціального захисту.

186

Глава III. Соціальний захист населення

Учасниками війни визнаються військовослужбовці, які

в період війни проходили військову службу у Збройних

Силах колишнього СРСР, трудівники тилу, а також інші

особи, передбачені законодавчими актами України.

Відповідно до статусу ветерани війни мають певні

пільги. Зокрема, учасникам бойових дій надаються:

безплатне одержання ліків за рецептами лікарів; першо-

чергове безплатне зубопротезування; безплатне щорічне

забезпечення санаторно-курортного лікування; 75 %

знижки на користування житлом у межах встановлених

норм; 75 % знижки плати за користування комунальни-

ми послугами (газом, електроенергією й іншими послу-

гами) та 75 % знижки вартості палива для осіб, які про-

живають у будинках, що не мають центрального опа-

лення; користування при виході на пенсію чи зміні ро-

боти поліклініками та госпіталями, до яких вони були

прикріплені за попереднім місцем роботи, та щорічне

медичне обстеження й диспансеризацію; першочерговим

забезпеченням житловою площею осіб, які потребують

поліпшення житлових умов, та на першочергове

відведення земельних ділянок для індивідуального,

житлового будівництва, садівництва й городництва,

першочерговим ремонтом житлових будинків і квар-

тир цих осіб та забезпечення їх паливом; безплатний

проїзд всіма видами міського пасажирського транспор-

ту (за винятком таксі), автомобільним транспортом за-

гального користування (крім таксі) у сільській місцевості

та іншими пільгами.

Інвалідам війни та прирівняним до них особам на-

даються пільги, закріплені для учасників бойових дій,

крім того, вони мають: 100 % знижку плати за житло у

межах встановлених норм; 100 % знижки плати за кори-

стування комунальними послугами — газом, електрое-

нергією й іншими послугами; 100 % знижки плати за

паливо, в тому числі рідкого, у межах норм, встановле-

них для населення, для осіб, що проживають в будин-

ках, які не мають центрального опалення.

187

Розділ IV. Виконання бюджету та соціальний захист…

Учасникам війни та прирівнюваних до них особам

пільги дещо нижчі, але вони передбачають безплатні

ліки і зубопротезування, санаторно-курортне лікуван-

ня — один раз в два роки і 50 % знижку плати за житло,

за користування комунальними послугами, а також

знижку для осіб, які проживають у будинках без цент-

рального опалення, на паливо. Вони мають право на

безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського

транспорту (крім таксі) та автомобільним у сільській

місцевості (крім таксі).

З перших днів отримання незалежності України ор-

ганами влади й управління провадиться постійна робота

по дійовому соціальному захистові ветеранів війни та

праці. Це не проголошення гасел, а законодавче за-

кріплені гарантії їх державного захисту. Це і пільги для

осіб, крім названих, які мають особливі заслуги перед

Батьківщиною, і встановлення соціальної справедливості

для громадян, які в роки війни працювали в тилу на

підприємствах, установах і організаціях, у колгоспах,

радгоспах, яким законодавче закріплені пільги на рівні

учасників війни.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020