.

Склад видатків і збалансованість бюджетів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1308
Скачать документ

§ 2. Склад видатків і збалансованість бюджетів

Розвиток держави неможливий без створення

необхідних умов утримання невиробничої сфери й ро-

звитку виробництва, соціально-культурних закладів та

заходів по їх утриманню; органів влади і управління;

оборони та ін., що відображено в складі видатків Дер-

жавного бюджету України, республіканського бюджету

Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

До видатків Державного бюджету належать:

фінансування загальнодержавних централізованих

програм підтримання й підвищення життєвого рівня на-

роду, заходів щодо соціального захисту населення;

фінансування здійснюваних державними установами

та організаціями заходів у галузі освіти, культури, науки,

охорони здоров’я, фізичної культури, молодіжної полі-

тики, соціального забезпечення, що мають загальнодер-

жавне значення;

фінансування виробничого і невиробничого будів-

ництва, геологорозвідувальних, проектно-пошукових та

інших робіт, що здійснюються відповідно до загально-

державних програм;

фінансування оборони;

фінансування охорони навколишнього природного

середовища;

утримання правоохоронних і митних органів, подат-

кової служби, захисту прав споживачів та контрольно-

ревізійної служб;

утримання органів законодавчої, виконавчої, судової

влади й прокуратури;

здійснення зовнішньоекономічної і зовнішньополі-

тичної діяльності;

дотації, субвенції, що передаються з Державного

бюджету України до бюджетів Автономної Республіки

Крим, областей, міст Києва і Севастополя;

виплати всіх видів пенсій, видатків, спрямованих на

захист громадян, постраждалих від Чорнобильської ката-

66

Глава її. Видатки бюджетів

строфи, виплати допомоги по безробіттю, витрати на

професійне навчання вивільнюваних працівників і не-

зайнятого населення та заходи для створення додатко-

вих робочих місць;

утворення державних матеріальних і фінансових ре-

зервів;

обслуговування внутрішнього й зовнішнього дер-

жавних боргів та їх повернення;

інші заходи, що фінансуються з Державного бюджету

України відповідно до законів України.

У Державному бюджеті України передбачається ре-

зервний фонд Кабінету Міністрів України у розмірі до

двох відсотків від обсягу видатків Державного бюджету

для фінансування невідкладних витрат у народному гос-

подарстві, соціально-культурних та інших заходів, що не

могли бути передбачені під час затвердження Державно-

го бюджету.

У Державному бюджеті понад передбачені видатки

утворюється оборотна касова готівка в розмірі до двох

відсотків загального обсягу видатків бюджету. Оборотна

касова готівка може бути використана протягом року на

покриття тимчасових касових розривів і повинна бути

відновлена у тому самому році до розмірів, установлених

під час затвердження Державного бюджету.

Склад видатків республіканського бюджету Авто-

номної Республіки Крим та місцевих бюджетів витікає із

заходів, які проводяться за рахунок бюджетних коштів

на всіх адміністративних територіях. У згрупованому

вигляді їх можна відобразити у видатках на:

фінансування установ та організацій освіти, культу-

ри, науки, охорони здоров’я, фізичної культури, мо-

лодіжних організацій, соціального забезпечення і со-

ціального захисту населення, що перебувають у підпо-

рядкуванні виконавчих органів влади Автономної Респу-

бліки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а та-

кож соціально-культурних заходів відповідно до покла-

дених на ці органи влади функцій;

67

Розділ II. Доходи і видатки бюджетів

утримання органів влади Автономної Республіки

Крим, місцевих органів державної влади і самовряду-

вання;

фінансування підприємств та господарських ор-

ганізацій, що входять до складу місцевого господарства,

а також природоохоронних заходів;

інші заходи, які фінансуються відповідно до законо-

давства України з республіканського бюджету Автоном-

ної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

У республіканському бюджеті Автономної Респу-

бліки Крим, обласних, міських (міст Києва і Севастопо-

ля та міст обласного підпорядкування) і районних бюд-

жетах утворюються резервні фонди уряду Автономної

Республіки Крим, виконавчих органів обласних, міських

(міст Києва і Севастополя та міст обласного підпорядку-

вання), районних рад народних депутатів у розмірі до

одного відсотка від обсягу видатків кожного з

відповідних бюджетів для фінансування невідкладних

заходів, які не могли бути передбачені під час за-

твердження зазначених бюджетів.

У республіканському бюджеті Автономної Респу-

бліки Крим, обласних, міських, районних, селищних,

сільських бюджетах також утворюється оборотна касова

готівка. Оборотна касова готівка може бути використана

протягом року на покриття тимчасових касових розривів і

повинна бути відновлена у тому ж році до розмірів, уста-

новлених під час затвердження відповідного бюджету.

Розмежування видів видатків між бюджетами, що

входять до складу бюджетів Автономної Республіки

Крим, областей, міст Києва і Севастополя, здійснюється

відповідно Верховною Радою Автономної Республіки

Крим, обласними, міськими (міст Києва і Севастополя)

радами народних депутатів та районними і міськими

(міст з районним поділом) радами народних депутатів.

Наведені видатки бюджетів усіх рівнів повинні фор-

муватися, виходячи з наявних коштів у дохідній частині

бюджетів, тобто повинна чітко дотримуватись збалансо-

ваність бюджетів усіх ланок, що є необхідною умовою

68

Глава II. Видатки бюджетів

бюджетної політики. Незбалансованість веде до дефіциту

бюджету.

Дефіцит бюджету — перевищення видатків над до-

ходами.

Надлишок бюджету — перевищення доходів над ви-

датками.

Вже тривалий час державний і місцевий бюджети за-

тверджуються з дефіцитом. Граничний розмір дефіциту

всіх рівнів та джерела його покриття затверджуються

відповідно Верховною Радою України, Верховною Ра-

дою Автономної Республіки Крим, радами народних де-

путатів під час затвердження відповідних бюджетів.

Уже стало правилом, що дефіцит бюджету при за-

твердженні бюджету тієї чи іншої ланки бюджетної си-

стеми не повинен перевищувати видатків розвитку. Та-

ким чином, в разі наявності дефіциту бюджету фінансу-

ються передусім поточні видатки. Держава, керуючись

принципом першочергового фінансування поточних

витрат, припиняє фінансування витрат на відтворення

для збереження витрат на охорону здоров’я, освіту й

інші заходи, спрямовані на створення необхідних умов

життєдіяльності населення.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020