.

Ситуація підприємства на ринках факторів виробництва та збуту готової продукції. Аналіз причин кризи та сильних і слабких місць на підприємстві. Акт а

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1179
Скачать документ

Реферат на тему:

Ситуація підприємства на ринках факторів виробництва та збуту готової
продукції. Аналіз причин кризи та сильних і слабких місць на
підприємстві. Акт аудиторської перевірки

Значна залежність підприємства від монопольних постачальників сировини,
матеріалів та кооперованих поставок може призвести до перебоїв у його
функціонуванні. Тому в процесі санаційного аудиту доцільно перевірити
географію поставок у цілому та в розрізі окремих постачальників. Слід
дослідити також, чи немає фактів закупівлі сировини, матеріалів за
завищеними цінами. За наявності таких фактів необхідно визначити причини
(корисливий інтерес певних осіб, відповідальних за закупівлі, мотиви
ухилення від оподаткування, диктат постачальників тощо).

Виходячи з наявної аналітичної бази суб’єкта господарювання та зовнішніх
джерел інформації, у процесі санаційного аудиту вивчають основні
параметри маркетингової політики, які відображено в санаційній
концепції. Особлива увага при цьому звертається на:

1) визначення попиту на продукцію та його прогнозування;

2) вивчення конкурентоспроможності товарів;

3) забезпечення відповідності рівня якості товарів вимогам ринку;

4) розроблення концепції життєвого циклу товарів (на стадіях
запровадження, зростання, зрілості та спаду);

5) управління товарним асортиментом (розроблення нових видів,
модифікація існуючих, зняття з виробництва застарілих моделей);

6) розрахунок прогнозних обсягів виробництва та визначення номенклатури
продукції;

7) розширення інноваційної діяльності, спрямованої на розроблення нових
продуктів з урахуванням ринкових вимог та стратегії підприємства.

У процесі аудиту необхідно перевірити наявність контрактів, договір про
наміри та інших документів, які свідчать про позиції підприємства на
ринку збуту продукції. Одержану інформацію слід зіставити з даними,
відображеними в плані санації.

За вивчення діяльності підприємства у сфері збуту слід перевірити, чи
немає фактів реалізації продукції за цінами, нижчими від ринкових (або
за собівартістю чи нижче за неї). Коли помічено такі факти, необхідно
виявити причини такого явища, з’ясувати, чи справді це було об’єктивно
необхідним для завоювання певних позицій на ринку, чи робилося з
корисливих інтересів керівництва підприємства.

У разі здійснення бартерних розрахунків, треба провести аналіз
продукції, що надходить за бартером, на предмет її ліквідності,
необхідності для підприємства та цін. У даному контексті зауважимо, що
на практиці досить часто трапляються випадки, коли підприємства з
державною часткою власності відвантажують ліквідну продукцію за
заниженими цінами суб’єктам господарювання, які контролюються
керівництвом державного підприємства. З іншого боку, у рахунок
поставленої продукції постачальнику надходять за бартером неліквідні
товари, ще й за завищеними цінами, у результаті цього державне
підприємства зазнає значних збитків, з нього «вимиваються» ліквідні
активи, а керівництво підприємство через підконтрольні приватні
структури отримує надприбутки.

Типовим прикладом зловживань у експортно-імпортних операціях є
документальне оформлення експорту за заниженими цінами, а імпорту — за
завищеними. Різниця, між реальними ринковими цінами і тими, які
відображені в експортно-імпортних контрактах, надходить, як правило, на
приватні рахунки керівництва підприємства в зарубіжних банках. Усі ці
факти можуть стати причинами збитковості та фінансової кризи на
підприємстві. У процесі санаційного аудиту їх слід дослідити і на цій
підставі розробити рекомендації щодо усунення таких явищ.

Аналіз причин кризи та сильних і слабких місць на підприємстві

На цьому етапі аудиту визначається повнота врахування у санаційній
концепції всіх причин та факторів, які призвели до кризової ситуації.
Перевіряється, чи правильно були використані методи ідентифікації причин
кризи. З’ясовується, чи причини кризи ще діють, чи їх уже подолано (чи
вони зникли самі собою). Визначається вид та фаза фінансової кризи;
систематизуються причини кризи; виявляються фактори, які позитивно чи
негативно вплинули на кінцеві показники діяльності підприємства;
систематизуються «сильні» та «слабкі місця» у діяльності підприємства.

З метою отримання об’єктивної картини фактичного стану підприємства та
перспектив його розвитку, у практиці санаційного аудиту досить часто
використовується так званий СОФТ-аналіз (SOFT-analysis): аналіз сильних
(Strength) та слабких (Failure) місць, а також наявних шансів
(Opportunity) та ризиків (Threat). В економічній літературі СОФТ-аналіз
має ще й іншу назву — СВОТ-аналіз (SWOT-analysis).

Цей вид аналізу може проводитися стосовно всього підприємства, його
структурних підрозділів, а також у розрізі окремих видів продукції. На
підставі результатів аналізу ендогенного середовища розробляються
рекомендації щодо:

1) усунення наявних слабких місць,

2) ефективного використання існуючого потенціалу (сильних сторін).

У результаті СОФТ-аналізу екзогенного середовища виявляється позитивний
та негативний вплив на підприємство іззовні. Відтак опрацьовуються
пропозиції щодо:

1) нейтралізації можливих ризиків;

2) використання додаткових шансів.

Сильні сторони:

— кваліфікований інженерно-технічний персонал;

— низькі витрати на заробітну плату;

— наявність власних виробничих споруд;

— прихід молодих та енергійних співробітників фінансових служб Слабкі
сторони:

— інертність та зловживання керівництва підприємства;

— крадіжки на виробництві;

— застарілий асортимент продукції;

— висока енергоємкість продукції;

— неефективна діяльність служби збуту

Додаткові шанси:

— ринок сформований переважно за рахунок імпорту;

— держава проводить протекціоністські заходи, спрямовані на захист
вітчизняного товаровиробника;

— іноземні інвестори виявляють значний інтерес до галузі, до якої
належить підприємство Ризики:

— криміногенні;

— інфляційні (знецінення реальної вартості капіталу);

—банкрутства чи неплатоспроможності контрагентів;

—зміни податкового законодавства та накладання фінансових санкцій

Рис. 11.6. Матриця СОФТ-аналізу

На рис. 11.6. у вигляді матриці наведено приклад типових сильних та
слабких сторін вітчизняних підприємств, а також шансів та ризиків, які
можуть виникнути під дією зовнішніх обставин. У процесі санаційного
аудиту сильні та слабкі місця підприємства слід оцінити з врахуванням
основних тенденцій змін у зовнішньому відносно підприємства середовищі.
Так, конкретна виробнича програма сьогодні може бути сильною стороною
підприємства, однак через певний період унаслідок дії зовнішніх факторів
вона може стати цілком непридатною і перетворитися на слабке місце.

Оскільки сильні та слабкі місця, як правило, є відносними величинами, в
процесі аналізу їх належить порівнювати з аналогіями на
підприємствах-конкурентах. Під час аналізу сильних та слабких місць
визначаються критичні сфери, які під дією специфічних факторів впливають
на економічні результати підприємства, а також ключові параметри
чинників, котрі впливають на ефективність господарської діяльності. На
практиці досить часто в ході СОФТ-аналізу використовуються такі методи
контролінгу, як анкетування та АВС-аналіз. Результати аналізу
унаочнюються у вигляді діаграм, матриць, схем, графіків.

Акт аудиторської перевірки

Завершується санаційний аудит загальною оцінкою санаційної спроможності
підприємства з наступним прийняттям рішення про доцільність санації чи
ліквідації суб’єкта господарювання та складанням акта аудиторської
перевірки.

На підставі даних, одержаних в результаті санаційного аудиту,
розробляються загальні висновки та пропозиції щодо доцільності
ліквідації чи санації підприємства. Якщо виробничий потенціал
підприємства зруйновано, структура балансу незадовільна, ринки збуту
продукції втрачено, стратегії розвитку підприємства бракує, концепція
санації недосконала, то робиться висновок про те, що підприємство є
санаційно неспроможним і його доцільно ліквідувати.

Якщо санаційний аудит показав, що підприємство має реальну можливість
відновити платоспроможність, має достатньо підготовлений менеджмент,
ринки збуту продукції, а також перспективи залучення фінансових ресурсів
зовнішнього санатора, то робиться висновок про можливість проведення
санації суб’єкта господарювання.

В акті про результати санаційного аудиту треба відобразити реальну
картину поточного становища підприємства та його санаційних шансів з
урахуванням прогнозів розвитку самого підприємства та навколишнього
бізнесового середовища. Акт може складатися з таких розділів:

Основні відомості про аудитора та аудиторську фірму.

Підстави для проведення аудиту, мета, методи та обсяг.

Оцінка достовірності інформації та наданих доказів.

Висновки про санаційну спроможність чи неспроможність.

Можливі три варіанти висновку:

1) концепція (план) санації відображає реальний стан справ і
підприємство є санаційно спроможним;

2) план санації можна реалізувати за умови виконання певних
рекомендацій, зроблених у процесі санаційного аудиту;

3) план санації та достовірність відображених у ньому даних беруть під
сумнів та роблять висновок про недоцільність проведення санації.

Якщо аудитор визнає, що санація підприємства є можливою лише за
виконання певних рекомендацій, зроблених у ході аудиту, то він повинен
послатися на ці конкретні рекомендації. Якщо план санації визнано
недосконалим, аудитор повинен обґрунтувати це відповідними доказами,
описати основні позиції плану, які є недостовірними або сумнівними. Якщо
на підставі проведених аудитором процедур та вивчення необхідної
інформації він набуває переконання в тому, що компанія не може
продовжувати своє функціонування в майбутньому, аудитор визнає
запропоновану концепцію санації помилковою.

Література

Бородина О. И. Финансы предприятий. — М.: ЮНИТИ, 1995.

Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы. — М., 1998.

Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. — К., 1996.

Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. — К.: Ника–Центр, Эльга,
1999.

Бланк И. А. Управление прибылью. — К.: Ника–Центр, Эльга, 1999.

Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. — К., 1997.

Беркар Коласс. Управление финансовой деятельностью предприятия. — М.:
Финансы, 1997.

Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. — К.: Вища шк.,
1997.

Джеймс Ван Хорн. Основы управления финансами. — М.: Финансы и
статистика, 1996.

Ефимова О. В. Финансовый анализ. — М., 1996.

Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. — М.: Финансы и
статистика, 1995.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020