.

Система та структура органів Державного казначейства України, їх повноваження та правова основа діяльності (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 7486
Скачать документ

Реферат на тему:

Система та структура органів Державного казначейства України, їх
повноваження та правова основа діяльності

ПЛАН

TOC \o “1-3” Державне казначейство у системі органів виконавчої
влади, його система та структура PAGEREF _Toc32034199 \h 3

Завдання Державного казначейства і його підрозділів згідно законодавства
України PAGEREF _Toc32034200 \h 5

Повноваження органів Державного казначейства PAGEREF _Toc32034201 \h
11

Література: PAGEREF _Toc32034202 \h 13

Державне казначейство у системі органів виконавчої влади, його система
та структура

Державне казначейство є системою органів державної виконавчої
влади і діє при Мінфіні.

Cистему Державного казначейства України становлять: Головне
управління Державного казначейства України та його територіальні
органи – управління Державного казначейства України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з відділеннями
у районах, містах і районах у містах.

Державне казначейство у своїй діяльності керується
Конституцією України, Конституційним договором між Верховною Радою
України та Президентом України, законами України, постановами
Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента
України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів
України, Положенням про державне казначейство затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України від 31.07.1995 року № 590, а також наказами
Мінфіну.

Головне управління Державного казначейства та його
територіальні органи у своїй діяльності взаємодіють з
міністерствами та іншими центральними органами державної
виконавчої влади, Національним банком, установами інших банків,
державною податковою службою, місцевими фінансовими органами,
державною контрольно-ревізійною службою в Україні.

Структуру Головного управління Державного казначейства затверджує
Міністр фінансів.

Головне управління Державного казначейства очолює заступник
Міністра фінансів – начальник Головного управління Державного
казначейства, який призначається відповідно до чинного законодавства.

Начальник Головного управління Державного казначейства має
заступників, яких за поданням Міністра фінансів призначає Кабінет
Міністрів України. Розподіл обов`язків між заступниками начальника
провадиться начальником Головного управління Державного
казначейства.

Начальник Головного управління Державного казначейства несе
персональну відповідальність за виконання покладених на Державне
казначейство завдань і здійснення ним своїх функцій, встановлює
ступінь відповідальності заступників начальника, керівників
територіальних органів Державного казначейства.

Начальники управлінь Державного казначейства в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом
Міністрів України за поданням Мінфіну, начальники відділень
Державного казначейства у районах, містах і районах у містах –
начальником Головного управління Державного казначейства за
поданням начальників територіальних управлінь Державного
казначейства.

Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Державного казначейства, обговорення найважливіших
завдань його діяльності у Головному управлінні Державного
казначейства утворюється колегія в складі начальника Головного
управління ( голова колегії), його заступників за посадою, а також інших
керівних працівників Державного казначейства.

Члени колегії Державного казначейства затверджуються
Міністром фінансів.

Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
начальника Головного управління Державного казначейства.

Завдання Державного казначейства і його підрозділів згідно законодавства
України

Основними завданнями Державного казначейства України є:

організація виконання Державного бюджету України і здійснення контролю
за цим;

управління наявними коштами Державного бюджету України, у тому числі
в іноземній валюті, коштами державних позабюджетних фондів і
позабюджетними коштами установ та організацій, що утримуються за
рахунок коштів Державного бюджету України;

фінансування видатків Державного бюджету України;

ведення обліку касового виконання Державного бюджету України, складання
звітності про стан виконання Державного бюджету України;

здійснення управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом
відповідно до чинного законодавства;

розподіл між Державним бюджетом України та бюджетами Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя відрахувань від
загальнодержавних податків, зборів і обов’язкових платежів за
нормативами, затвердженими Верховною Радою України;

здійснення контролю за надходженням, використанням коштів державних
позабюджетних фондів і позабюджетних коштів установ та організацій, що
утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України;

розробка нормативно-методичних документів з питань
бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання
бюджетів усіх рівнів, які є обов’язковими для всіх підприємств,
установ та організацій, що використовують бюджетні кошти та кошти
державних позабюджетних фондів.

Головне управління Державного казначейства відповідно до
завдань, покладених на Державне казначейство:

1) організовує та здійснює виконання державного бюджету,
виходячи з принципу єдиного казначейського рахунку;

2) здійснює керівництво територіальними органами Державного
казначейства;

3) веде зведені реєстри розпорядників коштів державного
бюджету, України, державних позабюджетних фондів, позабюджетних
коштів та рахунків територіальних органів Державного казначейства в
установах банків;

4) здійснює управління доходами і видатками державного
бюджету, проводить операції з наявними бюджетними коштами, в тому числі
в іноземній валюті, в межах розпису доходів і видатків державного
бюджету;

5) здійснює за дорученням Кабінету Міністрів України і
Мінфіну операції з іншими коштами, що перебувають у розпорядженні Уряду
України;

6) організовує та здійснює прогнозування і касове планування
коштів державного бюджету, визначає на основі чинного
законодавства розміри їх поточного використання у межах
затверджених на відповідний період видатків;

7) доводить до головних розпорядників коштів і територіальних
органів Державного казначейства обсяги асигнувань, що виділяються з
державного бюджету;

8) організовує розподіл між державним бюджетом та бюджетами
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя
відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і обов`язкових
платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України, а також
перерахування місцевим бюджетам належних їм коштів від зазначених
відрахувань;

9) організовує та здійснює взаємні розрахунки між державним
бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва
і Севастополя;

10) веде зведений бухгалтерський облік руху коштів державного
бюджету на рахунках Державного казначейства;

11) організовує та здійснює збирання, зведення та аналіз
фінансової звітності про стан виконання державного та зведеного
бюджетів, подає зазначену звітність Верховній Раді України, Уряду
України та Мінфіну;

12) здійснює разом з Національним банком і Мінфіном
управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом та проводить їх
обслуговування відповідно до чинного законодавства;

13) регулює фінансові взаємовідносини між державним бюджетом та
державними позабюджетними фондами, організовує та здійснює контроль
за надходженням, рухом і використанням коштів цих фондів;

14) подає Мінфіну в разі потреби пропозиції про скорочення
видатків державного бюджету;

15) розробляє і затверджує нормативно-методичні та
інструктивні документи з питань бухгалтерського обліку, звітності та
організації виконання бюджетів усіх рівнів;

16) розробляє проекти законодавчих та інших нормативних актів з
питань, що належать до компетенції Державного казначейства;

17) організовує роботу територіальних органів Державного
казначейства, пов’язану з дотриманням чинного законодавства
України з питань виконання державного бюджету, надходження та
використання коштів державних позабюджетних фондів;

18) організовує підвищення кваліфікації працівників органів
Державного казначейства відповідно до чинного законодавства;

19) проводить ревізії діяльності територіальних органів
Державного казначейства;

20) установлює зв`язки з міжнародними фінансово-банківськими
установами, а також з казначействами інших країн, вивчає досвід
організації їх діяльності та готує пропозиції про його
використання в Україні.

Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, містах з районним поділом в
межах відповідної території здійснюють такі функції,

1) організовує та здійснює виконання державного бюджету,
виходячи з принципу єдиного казначейського рахунку;

2) здійснює керівництво територіальними органами Державного
казначейства;

3) веде зведені реєстри розпорядників коштів державного
бюджету, України, державних позабюджетних фондів, позабюджетних
коштів та рахунків територіальних органів Державного казначейства в
установах банків;

організовує та здійснює прогнозування і касове планування коштів
державного бюджету, визначає на основі чинного законодавства
розміри їх поточного використання у межах затверджених на
відповідний період видатків;

4) доводить до головних розпорядників коштів і територіальних
органів Державного казначейства обсяги асигнувань, що виділяються з
державного бюджету;

5) організовує розподіл між державним бюджетом та бюджетами
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя
відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і обов`язкових
платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України, а також
перерахування місцевим бюджетам належних їм коштів від зазначених
відрахувань;

6) веде зведений бухгалтерський облік руху коштів державного бюджету
на рахунках Державного казначейства;

7) організовує роботу територіальних органів Державного
казначейства, пов’язану з дотриманням чинного законодавства
України з питань виконання державного бюджету, надходження та
використання коштів державних позабюджетних фондів;

8) проводить ревізії діяльності територіальних органів
Державного казначейства.

Відділення Державного казначейства у районах, містах, районах
у містах:

1) здійснюють виконання відповідних показників державного
бюджету та контроль за надходженням, рухом і використанням
державних позабюджетних фондів, позабюджетних коштів у частині, що
визначається Головним управлінням Державного казначейства;

2) забезпечують відповідно до встановлених розмірів
асигнувань та касового плану цільове фінансування видатків
державного бюджету;

3) ведуть облік розпорядників коштів, яким виділяються
асигнування з державного бюджету та державних позабюджетних
фондів, позабюджетних коштів;

4) здійснюють прогнозування та касове планування коштів
державного бюджету;

5) розподіляють між державним бюджетом та бюджетами
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя
відрахування від загальнодержавних податків, зборів і обов`язкових
платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України, а також
перераховують місцевим бюджетам належні їм суми коштів від зазначених
відрахувань;

6) здійснюють за поданням державних податкових інспекцій
повернення за рахунок державного бюджету зайво сплачених або
стягнених податків, зборів та обов`язкових платежів;

7) ведуть бухгалтерський облік руху коштів державного бюджету за
рахунками відділень Державного казначейства;

8) здійснюють збирання, контроль, зведення та подання
вищестоящим органам Державного казначейства фінансової звітності про
стан виконання показників державного бюджету відповідним регіоном;

9) проводять роботу, пов’язану із здійсненням контролю за
дотриманням чинного законодавства України з питань виконання
державного бюджету, надходженням та використанням коштів державних
позабюджетних фондів у регіоні;

10) передають відповідним державним податковим інспекціям
документи про стягнення у безспірному порядку до державного
бюджету штрафів за порушення установами банків та підприємствами
зв`язку встановленого порядку проходження і виконання платіжних
доручень по доходах і видатках державного бюджету;

11) готують і подають вищестоящим органам Державного
казначейства у разі потреби пропозиції про скорочення видатків
державного бюджету;

12) забезпечують за дорученнями вищестоящих органів
Державного казначейства виконання інших функцій в межах своїх
повноважень;

13) здійснюють заходи щодо добору, розстановки, виховання,
професійної підготовки і підвищення кваліфікації кадрів;

14) розглядають заяви, пропозиції, скарги громадян,
підприємств, установ та організацій з питань, що належать до їх
компетенції.

Повноваження органів Державного казначейства

Органи Державного казначейства мають право:

1) відкривати в установах банків рахунки по доходах і
видатках державного бюджету;

2) отримувати в банківській системі України на договірних
засадах внутрішньорічний кредит у межах, установлених законодавчим актом
про державний бюджет на відповідний рік для покриття тимчасових
касових розривів державного бюджету; проводити операції щодо розміщення
державних цінних паперів, їх погашення і виплати доходу по них;

3) проводити у міністерствах, інших центральних та місцевих
органах державної виконавчої влади, на підприємствах, в установах,
організаціях, установах банків незалежно від форм власності
перевірки фінансово-бухгалтерських документів про зарахування,
перерахування і використання бюджетних коштів, а також одержувати
необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають у
процесі перевірок;

4) одержувати від установ банків відомості про стан поточних
бюджетних рахунків підприємств, установ і організацій незалежно від
форм власності, які використовують кошти державного бюджету та державних
позабюджетних фондів;

5) вимагати від посадових осіб міністерств, інших центральних та
місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і
організацій усунення виявлених порушень установленого порядку
виконання державного бюджету;

6) припиняти фінансування з державного бюджету підприємств,
установ і організацій у разі виявлення фактів порушень
установленого порядку виконання державного бюджету з повідомленням про
це керівників відповідних міністерств і відомств;

7) безспірно вилучати у міністерств, інших центральних та
місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і
організацій раніше надані в порядку фінансування кошти
державного бюджету, державних позабюджетних фондів у разі
встановлення нецільового та неефективного їх використання;

8) призупиняти проведення операцій за реєстраційними
рахунками установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів
державного бюджету, у разі порушення ними встановленого порядку
використання бюджетних та позабюджетних коштів, а також неподання
кошторисів та звітності про надходження і використання зазначених
коштів.

Література:

Положення про Державне казначейство затверджене Постановою Кабінету
Міністрів України від 31.07.1995 року № 590.

Указ президента України “Про Державне казначейство України” від
27.04.1995 року № 335/95.

Фінансове право України. Підручник. К., 1999 рік.

PAGE 1

PAGE 13

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020