.

Ринок фінансових ресурсів. Основні напрями іноземного інвестування. Правове регулювання інвестиційної діяльності (контрольна)

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
0 3064
Скачать документ

Контрольна робота №1.

З дисципліни “Інвестування”.

1. Ринок фінансових ресурсів. 2. Основні напрями іноземного
інвестування. 3. Правове регулювання інвестиційної діяльності.

ПЛАН

1. Ринок фінансових ресурсів.

2. Основні напрями іноземного інвестування.

3. Правове регулювання інвестиційної діяльності.

4. Задача.

5. Список використаної літератури.

1. Ринок фінансових інвестицій.

Під фінансовими інвестиціями розуміють вкладення коштів в
різноманітні фінансові інструменти. Значну частину фінансових
інструментів займають цінні папери.

Ринок цінних паперів – це історична категорія, яка з’явилася
і розвинулясь в умовах товарно-грошових відносин іперетворилась
в особливу сферу економічних відносин.

Цінні папери – це грошові документи, які:

свідчать про право на володіння часткою капіталу;

визначають взаємовідносини між організацією, яка випустила цінні
папери та їх власником;

виплату доходів передбачають у вигляді дивідендів або процентів;

надають можливість передачі грошових та інших прав на цінні
документи іншим особам.

Основною особливістю цінних паперів є їх здатність одночасно
виконувати грошову функцію та виступати інструментом
короткострокового або довгострокового інвестиційного інвестування
капіталу з метою отримання доходу.

Цінні папери можуть бути іменними або на пред’явника. На
відміну від загально прийнятої світової практики, призначення
названих цінних паперів, умрви їх випуску та обігу мають в
Україні наступні особливості:

– Акції комерційних банків фізичні особи можуть купувати після
подання декларації про доходи, а юридичні – балансу.

Акції – це цінний папір без установленого строку обігу, який
забезпечує внесення певного паю до статутного фонду акціонерного
товариства, дає право на участь в управлінні ним та на
отримання частини прибутку у формі дивідендів.

Акції можуть бути простими іменними, на пред’явника та
привілейованими.

– Облігації підприємств випускаються у розмірі 25%
статутного фонду після оплати усіх випущених акцій. Дохід
від облігацій виплачується за рахунок коштів, які залишились
після розрахунків з бюджетом та розрахунків з обов’язковими
платежами. Державні облігації випускаються на пред’явника.
Комерційні банки можуть їх купувати за рахунок власних і
залучених коштів. Дохід за державними цінними паперами не
оплачується.

Облігації – це термінові боргові зобов’язання з фіксованим
процентом, з допомогою якого даржава та муніципальні органи,
мобілізують фінансові ресурси.

Облігації можуть бути іменними і на пред’явника. Також
розрізняють процентні та цільові облігації. Прибуток від
процентної облігації виплачується відповідно до умов їх випуску.

– Казначейські зобов’язання в Україні можуть випускатися
на пред’явника і розміщуватись серед населення .

– Векселі в Україні використовуют ься тільки для оплати
товарів, сировини та послуг. Вивезення їх за кордон є
забороненим.

Векселі – це цінний папір, який засвідчує незабезпечене
зобов’язання сплатити в зазначений термін борг.

Векселі мають властивість обігу – за допомогою передаточного
надпису можуть переходити з рук у руки. Що дозволяє їм:

– виступати засобор кредитування;

– прискорити розрахунки між суб’єктами господарування;

– бути інструментом оформлення взаємної заборгованості
конт-рагентів;

– замінювати низку бартерних операцій.

– Інвестиційні сертифікати випускаються інвестиційними фондами та
компаніями і мають такі характеристики:

– дають право на одержання доходу у вигляді дивідендів;

– обсяг емісії не може перевищувати 15-кратного розміру
статутного фонду;

– розміщуються і викуповуються за ціною, яка відповідає
вартості чистих активів;

– обмінюються на приватизаційні папери.

-Приватизаційні папери – особливий вид державних цінних
паперів, які свідчать про право їх власника на безоплатне
одержання в процесі приватизації частини майна державних
підприємств, житлового і земелиного фонду. Бувають іменні майнові
сертифікати, компенсаційні сертифікати та житлові чеки, які
офіційно не підлягають купівлі-продажу.

Онціон- це угода між партнерами, один із яких виписує і
продає опційний сертифікат, а інший – купує його. Існують два
різновиди опціонів: “американський”, який можна реалізувати
протягом усього терміну контракту, і “європейський”, що
реалізовується на певну дату.

Ф’ючерс – контракт, згідно якого особа, що уклала його, бере
на себе зобов’язання після закінчення певного строку продати
клієнту відповідну кількість фінансових інструментів за обумовленою
ціною.

Варранти – це специфічний вид цінних паперів, які випускаються
разом з привілейованими акціями та облігаціями і дають
власнику право на купівлю простих акцій за обумовленою ціною
протягом встановленого періоду. Це дозволяє акціонерному
товариству знизити процент регулярних виплат за облігаціями чи
привілейованими акціями, бо надає можливість інвесторам
одержувати прибуток на різниці курсів продажу акцій у випадку
їх зростання.

2. Основні напрями іноземного інвестування.

Під іноземними інвестиціями розуміють усі цінності, що
вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної
діяльності відповідно законодавству України з метою отримання
прибутку чи досягнення соціального ефекту.

Інвестиції поділяються на державні та приватні.

Державні інвестиції – це позики, кредити, які одна держава
або група держав надає іншій державі. Ідеться про відношення
між державами, що регулюються міжнародними договорами і до яких
застосовуються норми міжнародного права.

Приватними інвестиціями є інвестиції, які надають приватні
фірми, компанії чи громадяни однієї країни відповідним суб’єктам
іншої країни.

Перелік видів іноземних інвестицій, що надається в
законодавчих актах і міжнародних договорах, є приблизним, а не
вичерпним, оскільки поняття інвестицій охоплює всі види майнових
цінностей, які іноземний інвестор вкладає на території приймаючої
сторони.

Залежно від ступеня контролю над зарубіжними компаніями
інвестиції поділяються на прямі та портфельні.

Прямі інвестиції – основна форма експорту приватного капіталу,
що забезпечує встановлення ефективного контролю і надає право
безпосереднього розпорядження закордонною компанією.

Прямі інвестиції поділяються на дві групи:

– трансконентальні капітальні вкладення, зумовлені кращими
умовами ринку. Витрати відіграють незначну роль , основне
знаходження на ринку. Витрати виробництва є вирішальними для
визначення країни даного континенту, в якій необхідно створювати
нові виробничі потужності;

– транснаціональні вкладення – прямі вкладення, часто в
сусідній країні.

Портфельні інвестиції – капітальні вкладення, частка яких у
капіталі нижче межі, визначеної для прямих інвестицій. Вони не
забезпечують контролю за закордонними компаніями, обмежуючи
прерогативи інвестора отриманням частки прибутку.

Іноземні інвестиції класифікуються:

I.За інституціальною природою:

– приватні;

– державні;

– міждержавних організацій;

– недержавних організацій;

– змішані.

II. За метою інвестування:

досягнення фінансової мети;

досягнення підприємницької мети;

досягнення іншої мети.

III. За формою оформлення:

явні інвестиції ( юридично правельно оформлені проводки капіталу);

приховані інвестиції (оформлені у виді інвестицій перетоку
капіталу);

“чорні інвестиції” ( кошти, отримані незаконним шляхом, походження
яких не прослідковується);

IY. За характеристиками потоків капіталу:

Геополітична спрямованість:

країни, що розвиваються – країни, що розвиваються;

розвинені країни – країни, що розвиваються;

розвинені країни – розвинені країни;

інтернаціональні.

Ступінь повернення:

що повертаються;

ризикові;

що не повертаються.

За ступенем первинності:

первинні;

реінвестиційні.

За величиною:

дрібні;

середні;

великі;

дуже великі.

Y. За характеристиками приймаючої сторони:

1. За режимами приймаючої сторони:

– обмежений режим;

– національний режим;

– пільговий режим;

– режим примусу.

2. За характером використання інвестиційних капіталів:

– інвестиції, що “проїдаються”;

– амортизаційні та сировинні інвестиції;

– екстенсивні інвестиції;

– інноваційні інвестиції.

3. За формами здійснення інвестицій:

– адресна технічна допомога;

– програма навчання спеціалістів та інформаційної підтримки
бізнесу;

– кредити та позики;

– концесії;

– іноземні підприємства на території приймаючої сторони;

– спільні підприємства;

– вільні економічні зони.

3. Правове регулювання інвестиційної діяльності.

Основна роль у зміні ситуації, що склалася з інвестиційним
кліматом України, належить державній політиці стосовно іноземних
інвестицій.

Під інвестиційною політикою розуміють сукупність державних
підходів і рішень, які визначають напрями використання
капітальних вкладень у сферах і галузях економіки; мобілізацію
засобів підприємств та створення сприятливого клімату для
іноземних інвесторів з допомогою введення податкових та інших
пільг; інституціональну визначеність в управлінні процесом
залучення, планування та реалізації інвестицій і
дебюрократизації діяльності відповідних організаційних структур.

Уявлення про законодавчу базу України в галузі регулювання
іноземних інвестицій дає наступний перелік:

– Закон України “Про іноземні інвестиції” від 13.03.92 N
2198-XXI;

– Декрет Кабінету Міністрів “Про режим іноземного
інвестування” від 20.05.93 N 55-93;

– Закон України “Про режим іноземного інвестування” від
19.03.96 N 93-96 BP;

– Указ Президента України “Про деякі питання іноземного
інвестування” від 07.07.98 N 748/98;

– Постанова Верховної Ради України “Про внесення зміни до
Постанови Верховної Ради України”, “Про порядок введення в дію
Закону України”, “Про режим іноземного інвестування” від
06.07.99 N 823-XIY;

– Указ Президента України “Про угоди про розподіл продукцції”
від 25.05.99 N 567/99.

На інвестиційний клімат України значний вплив має Закон “Про
розподіл продукції”, який регулює відносини, що виникають у
процесі укладення, виконання та припинення дії угод про розподіл
продукції. Він визначає такі умови та пільги для інвестора:

– угоду про розподіл продукції укладають з переможцем
конкурсу, проведеного відповідно порядку, визначеного в законі,
що створює рівні стартові умови для потенційних інвесторів;

– держава гарантує, що до прав і обов’язків сторін,
визначених в угоді про розподіл продукції, протягом терміну її
дії застосовуватиметься законодавство, чинне на момент її
укладення. Це положення суттєво знижує ризик для інвестора;

– на інвестора не поширюється дія нормативно-правових
документів органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування;

– стягнення коштів з банківських рахунків, які відкрив
інвестор на території України для обслуговування діяльності, не
можна здійснювати в безакцептному порядку.

Важливим став і Закон України “Про концесії” від 16.07.99,
який визначив поняття концесії. За Законом, концесією є
надання суб’єкту підприємницької діяльності права на створення
та управління об’єкта концесії. У Законі подано перелік сфер
господарської діяльності, де працюють державні підприємства, які
можна надавати в концесію.

В останні роки політика щодо іноземних інвестицій носила
суперечливий, подвійний характер. З одної сторони, іноземні
інвестори були допущені, хоча і з деякими обмеженнями, у
заборонений для них раніше страховий та банківський бізнес, до
участі в процесі приватизації. А з іншої сторони – інвестиційна
діяльність за участю іноземного капіталу все більше переводиться
на національний режим.

Основним недоліком проведених перетворень була практично
щомісячна зміна умов функціонування іноземного капіталу. Це не
сприяло притоку іноземних інвестицій.

У зв’язку з цим завдання приймаючої сторони, якщо вона
серйозно і надовго зацікавлена в іноземних інвестиціях, полягає
в створенні стабільного для ділової активності і зрозумілого
для вкладника капіталу інвестиційного режиму. У таких умовах
вони або вимагають більш високих прибутків в якості компенсації
за ризик, або втримуються від капіталовкладень, або обирають
мінімально ризиковану стратегію.

4. Задача.

В інвестиційну компанію надійшли для розгляду бізнес-плани двох
альтернативних проектів.

Розрахувати:

Теперішню вартість грошових потоків з кожного із проектів.

Визначити показники:

а). ЧПД:

б). ІД

в). ПО

№ варіанту Обсяг інвестиційних коштів, тис.грн Період функціонування
інвестиційних проектів, роки Ставка % Сума грошового потоку, тис.грн

Проект А Проект Б

А Б А Б А Б всього 1р 2р всього 1р 2р 3р

12 9500 7000 2 3 10 12 10000 8000 3000 10000 6000 2000 2000

Розв’язання.

Визначаємо теперішню вартість грошових потоків з кожного із проектів:

Проект А:

PV1= 8000*( 1 )1= 7280; } 9770;

1+0,1

PV2= 3000*( 1 )2= 2490;

1+0,1

Проект Б:

PV1= 6000*( 1 )1= 5340; }

1+0,12

PV2= 2000*( 1 )2= 1580;

8320

1+0,12

PV3= 2000*( 1 )3= 1400;

1+0,12

Теперішня вартість грошового потоку проекту А 9770 тис.грн.;

Теперішня вартість грошового потоку проекту Б 8320 тис.грн.

а) визначаємо чистий приведений дохід:

ЧПД = грошовий потік за весь період експлуатації – сума інвестиційних
коштів;

Проект А:

ЧПД = 9770-9500=270 (тис.грн)

Проект Б:

ЧПД=8320-7000=1320 (тис.грн)

Проект Б є ефективнішим.

б) Визначаємо індекс дохідності:

ІД= Грошовий потік (тв.) ;

Сума інвестиційних коштів

Проект А:

ІД= 9770 =1,03;

9500

Проект Б:

ІД= 8320 =1,19;

7000

Проект Б є ефективнішим, тому що його дохід більший.

в) Визначаємо період окупності:

ПО= Сума інвестиційних коштів ;

Грошовий потік (в середньому за 1 рік)

Проект А:

ПО= 9500 =1,94 (роки);

9770 / 2

Проект Б:

ПО= 7000 =2,52 (роки);

8320 / 3

Проект А окупається швидше.

5. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

1. Данілов О.Д., Івашина Г. М., Чумаченко О.Г. Інвестування
навчальний посібник – 2001.

2. Калина А.В., Корнєєв В.В., Кощеєв А.А. Ринок цінних паперів(
теорія і практика). – 1999.

3. Жуков Е.В. Цінні папери і фондові ринки: посібник для вузів.
– М.: Банки і біржі, ЮНІТІ, 1995.

Ковалишин П.В., Старостін А.А. Проблеми іноземного інвестування //
Фінанси України. – 1999. –N 11. – С. 79 – 87.

5. Нейкова Л.І. Іноземне інвестування економіки України: теорія
і практика / HAH України. Рада по вивченню робочих сил України. –
Одеса: ОКФА, 1996.

PAGE

PAGE 11

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020