.

Програмне забезпечення фінансового аналізу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 5799
Скачать документ

Реферат на тему:

Програмне забезпечення фінансового аналізу

Загальний огляд

Кваліфікований менеджер має володіти сучасними комп’ютерними
технологіями фінансового аналізу. На основі відносно невеликої кількості
найбільш ключових, інформативних фінансових показників, що можуть бути
розраховані за даними стандартних форм фінансової звітності та інших
інформаційних джерел, треба вміти оперативно отримувати всебічну, точну
та неупереджену інформацію для своєчасного прийняття обґрунтованих
управлінських рішень.

Існують пакети прикладних програм для розв’язання задач фінансового
аналізу. Насамперед це табличні процесори або електронні таблиці, які
давно застосовуються у підприємництві: SuperCalc, VisiCalc, Lotus 1-2-3,
Quattro Pro. Для Windows було створено процесор Excel, технологія роботи
з яким аналогічна роботі з будь-яким додатком Windows інтерфейсу WIMP,
Аналіз показує, що розробки нового покоління (Excel 97, Quattro Pro 7,
Lotus 97) відзначаються якісно новими можливостями та рівнем
функціональності, що дає змогу розглядати їх як потужні системи
підтримки прийняття рішень. Найсуттєвіші їх переваги такі: широкі
можливості математичного, статистичного та графічного аналізу даних;
ефективне моделювання проблем виду “що буде, якщо”; прямий доступ до
зовнішніх баз даних; розвинений інтерфейс з іншими популярними пакетами;
можливість розробки користувальних програм мовою високого рівня;
наявність інструментарію для роботи в Internet тощо. Незважаючи на
жорстку конкуренцію серед розробників електронних таблиць, нині
беззаперечним лідером у цьому класі є прикладні програми Excel. Окрім
широких функціональних можливостей, Excel дає змогу розробляти власні
додатки мовою програмування високого рівня Visual Basis for Application
(VBA).

Прикладом комплексної автоматизованої системи управління
фінансово-господарською діяльністю підприємства є відома розробка
корпорації “БААН”. Програмне забезпечення цієї системи обов’язково
містить спеціальні модулі або підсистеми, що забезпечують управління
фінансами підприємств. Так, у підсистемі “БААН-Фінанси” реалізовано дві
основні функції фінансового управління: аналіз і планування. Тісна
інтеграція з підсистемами обліку, матеріально-технічного забезпечення й
збуту продукції на основі єдиної інформаційної бази забезпечує доступ до
необхідних даних і документів на рівні окремого підрозділу й усього
підприємства.

Функціонально підсистема “БААН-Фінанси” містить такі модулі: “Головна
книга”, “Розрахунки з дебіторами”, “Розрахунки з постачальниками”,
“Аналіз витрат”, “Основні засоби”, “Управління грошовими коштами”,
“Фінансові плани”, “Фінансові звіти”. З огляду на проблематику
дисципліни “Сучасні технології фінансового аналізу” найцікавішими є
останні три модулі. Модуль “Управління грошовими коштами” забезпечує
автоматизацію процедур обробки поточних платежів, у тому числі
проведення електронних банківських операцій. Найважливіша функція модуля
— можливість оперативного прогнозування руху грошових потоків по всіх
підрозділах підприємства. Модуль “Фінансові плани” призначений для
розробки та порівняння різних варіантів фінансових планів. Тісна
інтеграція з іншими підсистемами й модулями дає змогу автоматично
порівнювати поточні показники з плановими, відслідковувати відхилення,
використовувати планову інформацію при аналізі господарської діяльності
та фінансової звітності підприємства. Модуль “Фінансові звіти”
забезпечує автоматичну генерацію різних стандартних форм фінансової
звітності, а також зведених таблиць, графіків. Спеціальні функції модуля
забезпечують можливість консолідації та узагальнення інформації на
різних рівнях управління підприємством.

До інших корисних можливостей підсистеми “БААН-Фінанси” слід зарахувати
можливість автоматичного моніторингу календарів: податкового,
фінансового, звітного.

Комплексна система управління фінансово-господарською діяльністю “ОЛИМП”
орієнтована на використання програмних рішень Microsoft. Спеціальний
модуль “Фінанси” призначений для оперативного управління фінансовими
ресурсами (надходження та витрачання коштів, аналіз розрахунків з
дебіторами та кредиторами тощо). Основні функції фінансового управління
реалізуються за допомогою спеціальних програмних продуктів — надбудов,
які у змозі функціонувати і як самостійні, незалежні в середовищі
Microsoft Office. Така побудова системи значно підвищує її гнучкість і
розширює функціональність. Наприклад, за допомогою надбудови
“ФінЕксперт” можна аналізувати фінансово-господарську діяльність як
власного підприємства, так і партнерів по бізнесу, а також будь-якого
суб’єкта господарювання за наявності його бухгалтерської звітності.

У комплексному аналізі та діагностиці фінансового стану підприємств
використовуються також такі російські програмні комплекси: Audit Expert,
“Альт-Финансы”, “БЭСТ-Ф” , “ЭДИП” тощо.

Програмний комплекс Audit Expert — це інструментарій для аналізу
фінансового стану та результатів господарської діяльності підприємства
за даними стандартної фінансової звітності; він також надає ряд
додаткових можливостей залежно від версії продукту. Окрім російської,
програма здатна аналізувати українську, білоруську, казахську та
узбецьку звітність. Існують такі версії: мікро, полегшена,

стандарт і професійна. Найбільші можливості має професійна версія
програми. Вона дає змогу розробляти користувальні сценарії перетворення
звітності, розраховувати майже 70 фінансових показників, виконувати
переоцінку та прогноз статей балансу, здійснювати консолідацію звітності
кількох підприємств, їх ранжування за різними критеріями і т. ін.

Вихідні таблиці Audit Expert можна перенести в Excel або в будь-який
інший табличний процесор, у формати MS Word, HTML, СУБД сім’ї Dbase, у
текстові файли, а також використовувати для автоматичного опису
початкового балансу компанії в програмі Project Expert. У свою чергу
вихідні дані можна автоматично отримувати з текстових файлів, форматів
популярних бухгалтерських (Парус, Інфін тощо) і офісних програм.
Передбачено можливість доповнення цього переліку форматами інших
програм.

Програмний продукт “Альт-Финансы” призначений для комплексної оцінки
діяльності підприємства, виявлення основних тенденцій його розвитку,
розрахунку базових нормативів для планування й прогнозування, оцінки
кредитоспроможності. Відкритість і адаптивність програмного продукту,
розробленого у вигляді надбудови до Excel, надає користувачеві
можливість самостійно вносити зміни в алгоритми й методики розрахунків,
ураховуючи свої вимоги або конкретні умови. У програмі реалізовано
найпоширеніші методи фінансового аналізу: горизонтальний, вертикальний,
факторний і метод коефіцієнтів, поєднанням яких можна отримати вичерпну
картину стану аналізованого об’єкта.

У програмі “ОЛИМП:ФінЕксперт” не лише використано традиційні вітчизняні
та зарубіжні методики аналізу, а й реалізовано багатофакторну модель
корпорації “Дюпон”, що застосовується для розрахунку ключових
фінансово-економічних показників діяльності підприємства: рентабельності
чистих активів, економічного зростання компанії, середньозваженої
вартості капіталу тощо. Програма дає змогу порівнювати фінансовий стан
підприємств і ранжувати їх за значенням спеціального інтегрального
показника, а також забезпечує можливість статистичного прогнозування
балансу та моделювання наслідків управлінських рішень.

У продукті “ОЛИМП: СтатЕксперт”, що виконаний як надбудова до Excel,
реалізовано практично всі напрямки аналізу даних за допомогою методів
математичної статистики, а можливість роботи в середовищі Excel зумовлює
особливу зручність програми для широкого кола аналітиків.

Система “БЭСТ-Ф” призначена для проведення комплексного аналізу
фінансової та комерційної діяльності підприємств. Окрім традиційних
показників фінансового та майнового стану, ця програма дає змогу
аналізувати номенклатуру й динаміку продажу, прогнозувати стан запасів
для подальшого планування закупівель, порівнювати умови
фірм-постачальників і обирати найвигіднішого партнера, досліджувати
фактори, що впливають на прибуток, здійснювати структурний аналіз витрат
обігу.

Розглянуті програмні продукти мають розвинені засоби візуалізації даних
і ділової графіки.

Вибір програм щодо математичного аналізу обмежений розробками фірм
далекого зарубіжжя – – пакетами MathCAD PLUS, Mathematical, Math Lab
(США). У фінансовому менеджменті подібні пакети використовуються для
аналізу ризиків, а також дослідження й опису нелінійних залежностей між
показниками, наприклад при визначенні точки беззбитковості виробництва
та реалізації того чи іншого продукту.

Основною тенденцією розвитку програмних засобів для підтримки фінансових
рішень є прагнення провідних розробників надати споживачеві комплекс
сумісних і взаємодіючих між собою продуктів різноманітних класів з метою
найповнішого задоволення його потреб, створення банку моделей аналізу та
прогнозування господарських процесів. Банк моделей — це багаторівневий
комплекс математичних, економіко-математичних, економіко-статистичних
моделей.

Експертні системи у фінансовому аналізі

Останніми роками у фінансовому аналізі дедалі більшого поширення
набувають так звані експертні системи — комп’ютерні програми, здатні
отримувати, нагромаджувати, коригувати знання з деякої предметної
області (що надаються переважно експертами), моделювати процес
експертизи, розв’язувати практичні задачі та роз’яснювати хід
розв’язання. У процесі програмування акумулюється досвід
висококваліфікованих фахівців. Експертні системи гнучкі, можуть
поступово нарощуватися на вимогу користувачів. Необхідні передумови для
застосування експертних систем такі: логічний характер задач; наявність
кваліфікованих експертів; евристичні методи розв’язання задач; наявність
невизначеності та відсутність точних даних. За допомогою експертних
систем розв’язуються задачі із класу неформалізованих. Алгоритмічні
розв’язки таких задач або відсутні через неповноту, невизначеність,
неточність, розпливчастість аналізованих ситуацій, або вони неприйнятні
на практиці через надмірну складність алгоритмів.

Основні напрямки створення експертних програмних систем: інтеграція
систем із традиційними пакетами (табличні процесори, системи управління
базами даних); створення систем реального часу для аналізу неперервних
процесів; побудова розподілених систем, де імітуються колективні рішення
проблеми за участю групи фахівців; розроблення динамічних систем, які у
змозі враховувати зміни у факторах, що впливають на формування висновку;
це забезпечує автоматизацію задач моніторингу.

Експертні системи для аналізу фінансового стану підприємства містять
знання експертів з питань фінансового аналізу й наділені засобами
оновлення та нагромадження знань. Система гнучка, здатна адаптуватися до
аналізу різних груп підприємств, дає змогу оперативно оцінювати
фінансовий стан підприємства з відображенням у письмовому звіті з
розрахунками, графічними ілюстраціями, коментарями.

З урахуванням експертних оцінок щодо значущості окремих показників
розраховуються групові показники фінансового стану підприємства, а саме
майнового стану, ділової активності, рентабельності, фінансової
стійкості, ліквідності (платоспроможності), а також показники, що
характеризують позицію підприємства на ринку цінних паперів. За
груповими показниками виконується порівняльний аналіз кількох
підприємств однієї галузі, а також міжгалузевий порівняльний аналіз.
Аналізується динаміка групових показників фінансового стану. Визначення
інтегрального показника та формулювання пропозицій щодо поліпшення
фінансового стану здійснюються на основі бази знань механізмом, що
імітує послідовність міркувань висококваліфікованого експерта, а також
виконує інші операції, наприклад арифметичні.

Процес формування логічного висновку та нагромадження фактів триває
доти, доки не буде отримано таку сукупність фактів, яка забезпечить
розв’язання проблеми. У процесі розв’язання проблеми формується власне
висновок. Діяльність механізму логічного висновку, пов’язана з
управлінням, здійснюється засобами системи Borland Delphi.

Користувач працює з експертною системою в діалоговому режимі, послідовно
відповідаючи на поставлені системою запитання. За бажанням користувач
має змогу ознайомитися з інформацією щодо логіки обґрунтування
запропонованих системою висновків. За запитом можна отримати також
роздрукований текстовий, розрахунковий та графічний матеріал.

Постійна підтримка інтелектуальності програми діагностики фінансового
стану забезпечується актуалізацією та нагромадженням останніх надбань
теорії та практики з питань фінансового аналізу. Намір підвищити людську
компетентність штучно зумовлений такими ознаками останньої: сталість і
стійкість, легка передаваність і до-кументованість, відносна недорожнеча
експлуатації. Одна з привабливих особливостей експертних систем —
можливість їх використання не лише для констатації, а й для
прогнозування фінансового стану підприємства. Підґрунтя для такого
прогнозування — економіко-математичні моделі, зокрема рівняння
регресійної залежності, складання та постійне оновлення яких може бути
складовою експертної системи.

Робочі книги MS Excel з фінансового аналізу

Вітчизняний та зарубіжний досвід свідчить, що значна частина задач
фінансового аналізу може розв’язуватися із застосуванням стандартних
програм MS Excel.

У MS Excel є такий тип файла, як робоча книга, що складається з робочих
листів і макросів. Вона спрощує роботу з кількома документами завдяки
швидкому доступу до кожного листа через ярлики в його нижній частині,
даючи змогу працювати з листами, що інформаційно поєднані в одну групу.
Робочий лист має табличну структуру і складається з 256 стовпців і 16384
рядків. Перетин рядка й стовпця утворює комірку (клітинку) таблиці, на
яку можна посилатися, ідентифікуючи комірку за її координатами. Існують
два варіанти адресації комірки: абсолютна й відносна. Кожна комірка може
мати значення, що належать до одного з таких типів: числові значення (у
відсотковому форматі, грошовому або загальному; з розділеними групами
розрядів; від’ємні числа, дроби); текстові значення; дати та часи доби;
примітки для користувачів; формули; посилання на адреси Internet та інші
документи.

Формули складаються з операндів, з’єднаних знаками арифметичних
операцій, функцій (фінансові, математичні, статистичні, логічні тощо).

Використання робочої книги MS Excel дає змогу автоматизувати виконання
різноманітних розрахунків, а також забезпечує інтерактивний зв’язок між
даними різних документів, створених на робочих місцях. За допомогою
програми MS Excel у складі пакета MS Office можна вирішити питання з
ведення бухгалтерського обліку, складання форм фінансової звітності та
подальшого аналізу отриманих результатів.

Опанувати можливості MS Excel і набути відповідних практичних навичок
можна в таких двох формах:

1) створювати відповідні книги Excel, тобто самостійно вводити потрібні
формули для розрахунків;

2) працювати з уже створеними робочими книгами MS Excel, тобто лише
вводити нові вихідні дані та аналізувати проміжні та кінцеві результати.

Вибір форми навчання залежить від конкретних обставин, а саме:
обмеженості часу; рівня комп’ютерної грамотності (для тих, хто вміє
працювати з формулами, уведення формул — лише рутинна робота, яка не дає
нових знань, не підвищує професійного рівня); потреби швидко отримати не
навчальний, а реальний результат (наприклад, визначення кредитного
рейтингу підприємств).

Далі наведено стислу характеристику робочих книг MS Excel, що є
прикладом комп’ютерних технологій фінансового аналізу.

Робоча книга “Рейтинг підприємств” (складена Г. Л. Васильєвою за участю
автора) містить такі листи:

• По кожному підприємству (кількість підприємств, їх склад і можливість
зміни складу практично необмежені):

1) Баланс (ярлики Б1, Б2 та ін.);

2) Звіт про фінансові результати (ярлики 31, 32 та ін.).

• Лист “Аналітичні показники фінансового стану підприємств (ярлик
АПФС)”.

• Лист “Узагальнюючі показники фінансового стану”; показники
розраховуються за різними методиками [14, розд. 10.3, с 104]; наведено
відповідний рейтинг підприємств (ярлик “Рейтинг”).

Робоча книга “Фінансова експертиза”, або “Фінансова експертиза
інвестиційних проектів” (складена Г. Л. Васильєвою за участю автора),
містить такі листи:

• Розрахунок інвестицій у створення основних і оборотних фондів
підприємства.

• Джерела фінансування інвестицій і обслуговування позикових коштів (за
періодами інвестиційного циклу).

• Прогноз амортизаційних відрахувань (за періодами інвестиційного
циклу).

• Прогнозний звіт про виручку від реалізації продукції та про витрати на
виробництво (за періодами інвестиційного циклу).

• Прогнозний звіт про фінансові результати (за періодами інвестиційного
циклу).

• Аналіз беззбитковості. Критичні обсяги виробництва (за періодами
інвестиційного циклу).

• Прогнозний баланс (за періодами інвестиційного циклу).

• Прогнозний звіт про рух коштів (за періодами інвестиційного циклу);
аналіз достатності коштів — фінансова експертиза проекту.

• Аналітичні показники фінансового стану і динаміка їх зміни (за
періодами інвестиційного циклу).

• Тестування підприємства щодо ймовірності банкрутства.

• Економічна експертиза інвестицій за такими показниками: термін
окупності інвестицій; середня ставка доходу; чиста приведена вартість
(NPV); внутрішня норма ефективності (IRR).

Робоча книга “Регресійний аналіз” (книга “Економіко-математичне
моделювання показників фінансового стану методами кореляційного та
регресійного аналізу”, складена Р. Кургановим) містить такі листи:

• Вихідні дані (статистична вибірка значень функціонального показника та
показників-факторів).

• Відбір факторів за статистичними характеристиками вихідної інформації
(коефіцієнт варіації).

• Графіки динаміки рядів факторів і функціонального показника.

• Розрахунок парних і часткових коефіцієнтів кореляції.

• Ранжування факторів.

• Послідовний розрахунок рівнянь зв’язку відповідно до кількості
врахованих факторів, що їх задають до врахування користувачем у
інтерактивному режимі; вибір остаточної моделі; обчислення множинних
коефіцієнтів кореляції та коефіцієнта детермінації.

• Аналіз адекватності моделі; розрахунок коефіцієнта апроксимації.

• Використання моделі: розрахунок абсолютного та відносного впливу
факторів на зміну функціонального показника; визначення резервів
поліпшення функціонального показника; планування та прогнозування
функціонального показника.

У наведено програму робочої книги “Case bgt”, що полегшує процедури
розробки, оформлення та контролю бюджету підприємства впродовж року.
Робоча книга складається із 17 листів.

Перші п’ять листів призначені для введення вихідних даних: кошти станом
на початок періоду; прогноз щодо реалізації та розрахунків зі
споживачами, щодо придбання матеріалів і розрахунків з постачальниками,
щодо оплати праці та управлінських витрат. Після введення вихідних даних
програма автоматично прогнозує бюджет підприємства на плановий період за
напрямками очікуваних грошових надходжень і видатків (листи 6-15). На
передостанньому листі прогнозується зведений бюджет грошових потоків із
зазначенням можливого тимчасового браку коштів. На останньому листі
робочої книги “Case bgt” розраховується сума коштів станом на кінець
року.

Змінюючи один або кілька вихідних показників, можна отримувати
відповідний варіант розвитку подій. Програма відкрита для доповнень і
змін з метою врахування особливостей діяльності конкретного
підприємства.

Приклад комп’ютерного аналізу за робочою книгою MS Excel

Комп’ютерна технологія фінансового аналізу розглядається на прикладі
визначення рейтингу підприємств за узагальнюючими показниками
фінансового стану.

Передбачається два режими роботи: 1) самостійне створення робочої книги;
2) робота з готовою книгою. Другий режим розглядається як продовження
першого, тобто опрацювання щойно створеної робочої книги Excel.

Послідовність роботи в Excel:

1) уведення вихідних даних із стандартних форм фінансової звітності в
таблиці Excel. Ці дані можуть бути заздалегідь набрані у Word чи Excel і
введені в робочу книгу;

2) створення листів для подальшого запису значень аналітичних показників
за встановленим переліком;

3) розрахунок аналітичних показників фінансового стану за відповідними
формулами для одного підприємства;

4) отримання значень аналітичних показників для сукупності підприємств
із застосуванням прийому копіювання формул автоза-повненням;

5) уведення формул, що відповідають різним методикам або критеріям, для
розрахунку узагальнюючих показників фінансового стану підприємств;

6) автоматичне визначення рейтингу підприємств за різними критеріями
(узагальнюючими показниками);

7) аналіз збігу результатів щодо рейтингової позиції підприємства,
отриманих за різними методиками.

Створення робочої книги “Рейтинг підприємств” 1. Запуск програми Excel

Натиснувши кнопку “Пуск”, можна увійти в опцію “Програми” і клацнути
лівою кнопкою миші (ЛКМ) на підопції з відповідною назвою. Відкриється
вікно програми, що містить робочу книгу з певною кількістю робочих
листів. Перехід на потрібний робочий лист здійснюється натисканням ЛКМ
на ярлику листа в нижній частині вікна. Робоча ділянка вікна поділена на
комірки, адреси яких у стилі адресації А1 складаються з назви стовпця —
латинської літери та назви рядка — цифри; у стилі адресації Р1С1 стовпці
й рядки позначаються цифрами.

У робочій книзі можна створювати будь-які таблиці, здійснювати
розрахунки, використовувати вбудовані функції Excel, пов’язуючи таблиці
між собою, щоб вихідні дані, введені в таблиці на першому робочому
листі, і отримані результати автоматично передавалися в наступні таблиці
для виконання подальших розрахунків. При цьому користувач може побачити
формули, використані для обчислення певних величин, переглянувши в рядку
формул Excel.

Ми створюємо робочу книгу “Рейтинг підприємств”, тобто файл, який
містить певну кількість робочих листів. Ця робоча книга має складатися з
таких листів: “По кожному підприємству” (у кількості, наприклад, 20
об’єктів) “Баланс”, “Звіт про фінансові результати” (зручно відповідні
листи назвати Б1 і 31, Б 2 і 32 і так до останнього підприємства);
аналітичні показники фінансового стану сукупності підприємств;
узагальнюючі показники фінансового стану; рейтинг підприємств.

Отже, якщо аналізується діяльність 20 підприємств, робоча книга має
складатися з 42 листів (2 • 20 + 2). За бажанням кількість робочих
листів можна збільшити або зменшити.

Щоб установити у книзі потрібну кількість листів, треба виконати таку
операцію: відкрити меню “Сервіс”, опцію “Параметри”, а в ній вкладку
“Общие” і у віконці навпроти напису “Количество листов” зазначити
потрібну кількість. У нашому прикладі — 42.

Для зменшення кількості розглядуваних підприємств зайві робочі листи
видаляються: меню “Правка”, опція “Удалить лист”. У разі збільшення
кількості підприємств необхідно додати робочі листи: меню “Вставка”,
опція “Лист” (новий робочий лист додається перед активним), далі на
новий лист копіюється необхідна форма через буфер обміну, потім
коригуються дані документів фінансової звітності, на робочих листах
обчислення показників фінансового стану формули в комірки додаткових
підприємств передаються через автозапов-нення, при цьому необхідно
вручну відкоригувати номер робочого листа, на який є посилання у
формулі.

2. Уведення форм фінансової звітності

Оскільки структура форм “Баланс” і “Звіт про фінансові результати” для
всіх підприємств однакова, немає потреби створювати їх на кожному листі
окремо або копіювати з листа на лист.

Для цього необхідно використати можливості групового введення даних, аби
уникнути помилок під час заповнення комірок і введення формул у різних
робочих листах книги. При груповому введенні інформація (у тому числі
формули) вводиться одночасно в кілька робочих листів.

Зручно перед уведенням інформації надати необхідні імена робочим листам,
двічі клацнувши лівою кнопкою миші на ярлику листа або клацнувши правою
кнопкою миші (ПКМ), а далі обрати опцію “Переименовать”.

Для введення форми “Баланс” в робочі листи з ярликами Б1, Б2,…
потрібно, утримуючи натисненою клавішу Ctrl на клавіатурі, клацнути ЛКМ
на ярликах. Аналогічно виділяються листи з назвами 31, 32,… для
введення форми “Звіт про фінансові результати”.

Інший спосіб уведення інформації в групу листів: клацнути ПКМ на ярлику
будь-якого листа та обрати опцію “Выделить все листы”, далі, утримуючи
клавішу Ctrl, клацнути ЛКМ на ярликах листів, які виділяти не треба.

Зазначимо, що для всіх підприємств один і той самий показник має
однакову адресу, наприклад “Кошти на кінець року” — Б1! D25, Б2! D25…
(змінюються лише номери балансових робочих листів).

3. Створення робочої таблиці “Аналітичні показники фінансового стану
підприємства”

Із широкого переліку аналітичних показників для подальшого визначення
рейтингу підприємств аналітик установлює ту сукупність, що найсуттєвіше
впливає на інвестиційну привабливість підприємств. Ці показники
розраховуються на базі даних попередніх листів у листі “Аналітичні
показники фінансового стану” за формулами, наведеними в [14, дод. 2].

До переліку слід включати показники однієї бажаної спрямованості;
наприклад, по всіх показниках зростання їх кількісного значення означає
поліпшення фінансового стану підприємства. Іншими словами, у одному
переліку з показниками платоспроможності може бути коефіцієнт автономії,
а обернений до нього коефіцієнт фінансової залежності — ні. До переліку
можна додавати узагальнюючі показники — тести, наприклад, з оцінки
ймовірності банкрутства (індекси Альтмана 1983 р., Лиса, Таффлера,
Бівера та ін.), якщо вони розраховуються за вихідними даними форм
фінансової звітності.

4. Розрахунки аналітичних показників фінансового стану підприємства

У робочому листі послідовно розраховуються показники для першого
підприємства. Після позначення комірки вводиться формула: спочатку знак
“=”, далі абсолютні ($) адреси комірок, що містять відповідні дані на
листах робочої книги, розділені знаками арифметичних дій. Ім’я
потрібного листа вводиться в одинарних лапках і завершується знаком
оклику. При введенні формул зручніше натисканням ЛКМ позначити необхідну
комірку, аніж набирати адресу з клавіатури. За будь-якого способу набору
введення формули завершується натисканням клавіші Enter.

5. Копіювання формул для визначення аналітичних показників фінансового
стану сукупності підприємств

Робочий лист “Аналітичні показники фінансового стану”. Після обчислення
показників для першого підприємства треба виділити комірку з позначкою
Р1 — підприємство 1, далі показати курсором на правий нижній куточок
рамки, де є чорний прямокутник — автозаповнювач, і в той момент, коли
курсор набуде вигляду чорного хрестика, натиснути ЛКМ і розтягнути
виділення на нижні комірки стовпця. Отже, виконуючи автозаповнення,
треба скопіювати також формули для обчислення аналітичних показників
фінансового стану. Номери комірок, зазначені у формулах, необхідно
зафіксувати знаком “$”, використовуючи абсолютну адресацію, і змінити
адреси робочих листів: першому підприємству відповідає лист Б1, другому
-Б2 і т. ін.

6. Створення робочої таблиці “Узагальнюючі показники фінансового стану
підприємств”

На робочому листі відображуються значення аналітичних показників, на
основі яких обчислюються узагальнюючі показники. У табл. 4 наведено
фрагмент форми, за якою виконуються розрахунки.

Умовні позначення: а – значення відповідного аналітичного показника; N –
місце, що його посіло підприємство за цим показником, підраховувалося за
допомогою функції Excel РАНГ; х – коефіцієнт відношення значення
показника а конкретного підприємства до найкращого значення показника а
. по сукупності підприємств.

Узагальнюючі показники фінансового стану можна визначати за такими
формулами [42]:

. середньоквадратичне відхилення показників j-го підприємства від
найкращих їх значень

• середньоквадратичне відхилення показників j-го підприємства від
найкращих їх значень з урахуванням вагових коефіцієнтів

• середньоквадратичне значення показників j-го підприємства

• середньоквадратичне значення показників j-го підприємства з
урахуванням вагових коефіцієнтів

7. Визначення рейтингу підприємств за різними узагальнюючими критеріями
інвестиційної привабливості

Рейтинг підприємств визначається за п’ятьма критеріями. А.
Середньоквадратичне відхилення з урахуванням вагових значень показників
– “сума місць”

де N -місце, що його посіло підприємство за значенням m-то аналітичного
показника; наприклад, якщо N = 1, то має найкраще значення; Km – ваговий
коефіцієнт m-то аналітичноajо показника. У функціях Excel: найкраще
значення суми місць найменше.

Б. Рейтинг за узагальнюючим критерієм R) визначається як місце

підприємства за цим значенням: найменше значення – перше місце. У
створеній робочій книзі він визначається за допомогою функції РАНГ:

де D40 – адреса комірки зі значенням критерію для конкретного
підприємства; $D$40:$L$40 – масив комірок, серед яких виконується
ранжування за значенням; 1 – число, що означає спосіб упорядкування (0 –
упорядкування за зменшенням, ненульове число -упорядкування за
збільшенням).

Найменше значення рейтингу R) найкраще.

В. Рейтинг за критерієм R) визначається аналогічно до рейтингу за R) .
Найменше значення найкраще.

Г. Рейтинг за критерієм Rj визначається упорядкуванням за зменшенням:

Отже, найкращим є найбільше значення.

Д. Рейтинг за критерієм R] визначається аналогічно до рейтингу

за R].

Найбільше значення найкраще.

8. Зіставлення місць, що її посіли підприємства за різними критері-ями
оцінки інвестиційної привабливості

Призначення цієї частини аналізу – оцінка якості (адекватності) обраних
критеріальних показників. Якщо за всіма п’ятьма критеріями (Rj, Rj, Rj,
Rj, Rj) підприємства мають однакові рейтингові позиції, у подальшому
аналіз можна суттєво спростити й обмежитися визначенням одного з п’яти
критеріальних показників.

Якщо є суттєві розбіжності в рейтингових позиціях, треба ретельно
проаналізувати першопричини такого стану й відкинути критерій, що “псує
справу”.

9. Визначення рейтингу інвестиційної привабливості підприємств за
створеною робочою книгою “Рейтинг підприємств”

Будь-яка зміна вихідних даних у формах фінансової звітності, що може
статися внаслідок настання нового звітного періоду, виключення одного чи
кількох підприємств або поява додаткових зумовить автоматичне визначення
нових значень підсумкових критеріальних показників, а отже, і
відповідних рейтингових позицій підприємств.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Артеменко В. Г., Беллендир М. В. Финансовый анализ. — М.: ДИС, 1998. —
128 с

Багов В. П., Ступаков В. С, Токаренко Г. С. Методика оценки
эффективности стратегии корпоративной системы по обобщающим
характеристикам // Финансы. — 2000. — № 11.

Бенъ Т. Г., Довбня С. Б. Інтегральна оцінка фінансового стану
підприємства // Фінанси України. — 2002. — № 6.

Быкова Е. В. Показатели денежного потока в оценке финансовой
устойчивости предприятия // Финансы. — 2000. — № 2.

Великий Ю. М., Проскура О. Ю. Особливості кризового стану вітчизняних
підприємств і методів його оцінки // Фінанси України. — 2002. — № 10. —
С 29-34.

Вітлинський В. В., Пернарівський О. В., Баранова А. В. Оцінка
кредитоспроможності позичальника та ризику банку // Фінанси України. —
1999. — № 12.

Глазунов В. Н. Управление доходом фирмы // Финансы. — 2001.—№8.

Графов А. В. Оценка финансово-экономического состояния предприятия //
Финансы. — 2001. — № 7.

Держкомстат України. Статистичний щорічник. — К.: Техніка, 1993-2001.

Дронов Р. И., Резник А. И., Бунина Е. М. Оценка финансового состояния
предприятий // Финансы. — 2001. — № 4. \\. Дунский А. Открытые системы
// Новости компьютерного рынка.—2001.—№ 6.

Єлейко Я. I, Музичук А. А. Моделювання фінансових стратегій у
випадковому середовищі // Фінанси України. — 2002. — № 2.

Загородній А. Г., ВознюкГ. Л., Смовженко Т. С Фінансовий словник. — К.:
Знання; Львів: ЛБІНБУ, 2002. — 568 с

Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз. — К.: МАУП, 2000.

Інформаційні системи і технології в економіці: Навч. посіб. / За ред. В.
С Пономаренка. — К.: Вид. центр “Академія”, 2002. -542 с.

Карпушенко М. Ю. Совершенствование механизма оценки финансового
положения строительного предприятия: Дис. … канд. экон. наук. —
Харьков, гос. акад. гор. хоз-ва. — Харьков, 2000.

Ковалев В. В, Финансовый анализ. — М.: Финансы и статистика, 1998. —512
с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020