.

Порядок надходження, обліку та витрачання коштів фонду з тимчасової втрати працездатності (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3050
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

“Порядок надходження, обліку

та витрачання коштів фонду з тимчасової втрати працездатності”

ПЛАН

Вступ

1. Порядок планування бюджету Фонду соціального страхування

з тимчасової втрати працездатності

2. Формування та використання коштів бюджету Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності.

3. Фінансова звітність та контрольно-аналітична робота Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Головною метою реформування системи соціального забезпечення населення є
розширення соціальної бази ринкових перетворень на основі стабілізації
життєвого рівня населення, зменшення тягаря наслідків реформ для
найвразливіших верств населення, вжиття заходів щодо соціальної
адаптації населення до цих перетворень.

Ситуація, що склалася в соціальній сфері, не дозволяє відкладати її
формування на пізніші строки. В зв’язку з цим необхідно переосмислення
орієнтирів у формуванні соціально-економічної політики. Вона має
орієнтуватись на органічне поєднання політики фінансової стабілізації та
економічного зростання з активною соціальною політикою, спрямованою на
досягнення відчутного покращення матеріального добробуту та умов життя
населення України.

В Україні на нинішньому етапі демократичні перетворення в суспільстві
поставили на порядок денний і питання про удосконалення системи
соціального страхування. Соціальне страхування – це система, яка має
безпосереднє відношення буквально до кожної людини, починаючи
від її народження і до останнього дня життя. Система управління
соціальним страхуванням та механізм його практичного здійснення
вимагає відповідних знань і певної спеціальної підготовки.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності є
складовою фінансової системи України та важливим елементом державних
фінансів. Він розглядається як фонд грошових коштів, а також як орган
державної виконавчої влади.

В умовах трансформаційних перетворень через державні фінанси
здійснюється вплив на економічний та соціальний розвиток. Виконуючи
властивості для даного періоду функції держава забезпечує фінансування
заходів щодо соціального захисту населення, підтримки державного сектору
національної економіки, реалізації пріоритетних загальнодержавних
програм. Основну роль у перерозподілі фінансових ресурсів між
територіями, галузями, сферами діяльності, фізичними, юридичними особами
відіграють державний та місцеві бюджети. На видаткову частину бюджетів в
Україні в сучасних умовах впливають: економічна ситуація, зростання
державного боргу, дефіцит бюджетів усіх рівнів, зовнішні показники. Ці
негативні чинники викликають скорочення видатків з метою максимального
їх наближення до обсягу доходів бюджетів. Для вирішення соціальних та
економічних загальнодержавних програм залучаються нові форми
перерозподілу централізованих фінансових ресурсів.

Матеріальне забезпечення та соціальні послуги, що надаються є окремим
видом загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян,
що здійснюється Фондом соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності.

Завданням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням, є встановлення гарантій щодо
захисту прав громадян на отримання матеріального забезпечення та
соціальних послуг у разі тимчасової непрацездатності (включаючи догляд
за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім’ї), вагітності
та пологів, народження дитини, необхідності догляду за малолітньою
дитиною, смерті громадянина або члена його сім’ї.

В сьогоднішніх складних умовах в цілому сфера соціального захисту
громадян, в т. ч. і система соціального страхування, зазнають
постійного тиску і скорочення. Крім того, на жаль, буває, що
кошти соціального страхування використовуються не за призначенням.

Інколи можна почути окремі нарікання на адресу Фонду соціального
страхування України про те, що мовляв, діюча система соціального
страхування застаріла, отже – потребує радикального реформування.

Соціальна політика має створити й підтримувати соціальні зв’язки та
солідарність у суспільстві. Отож, важливо щоб при соціальному
забезпеченні про цю мету ніколи не забували.

Розробка і проведення активної соціальної політики залишається одним із
найскладніших завдань України. Однобічне реформування економіки при
забезпеченні основ старої системи соціально захисту призвело до
надмірного навантаження на державний бюджет, високого ступеня
оподаткування підприємств, глибоких деформацій у соціальній політиці.

1. Порядок планування бюджету Фонду соціального страхування

з тимчасової втрати працездатності

Проект бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності складається на рік в розрізі його відділень відповідно до
Інструкції про порядок складання і виконання бюджету ФСС ТВП, яка
затверджується його правлінням. Погоджений з відділеннями проект бюджету
подається його виконавчою дирекцією на розгляд і затвердження правлінню.

Робочі органи відділень Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності розробляють, затверджують відповідно до бюджету
відділення та доводять до страхувальників, що знаходяться у них на
обліку, з чисельністю працівників 300 і більше, кошториси по страхових
коштах. Страхувальникам з чисельністю працівників до 300 чоловік
затверджується зведений кошторис по страхових коштах.

Кошти бюджетів відділень ФСС ТВП не включаються до Державного бюджету
України, бюджету АР Крим, місцевих бюджетів, не підлягають вилученню та
використовуються тільки за цільовим призначенням. У разі їх
невикористання у поточному році вони переходять на наступний фінансовий
рік.

Доходи бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності плануються за рахунок надходжень від сплати страхових
внесків, коштів за путівки, інших надходжень.

Розрахунок суми страхових внесків здійснюється на основі даних про фонд
оплати праці за рік, що передує звітному, очікуваний за поточний період
та прогнозований на наступний рік, а також законодавчо визначеного
розміру страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням.

Для визначення планового показника фонду оплати праці використовуються
звітні дані ФСС ТВП, а також дані Міністерства економіки України та
органів Держкомстату України.

Сума надходжень коштів за путівки визначається як середній розмір цих
надходжень за останні два роки.

Сума грошових коштів по статті «Інші надходження» планується в розмірі
середнього фактичного показника по цій статті, для розрахунку якого
беруться дані за минулий рік та очікувані за поточний рік в процентному
співвідношенні до суми страхових внесків.

Для збалансування дохідної і видаткової частин бюджетів відділень, а
також робочих органів відділень ФСС ТВП враховується залишок коштів на
кінець останнього звітного періоду за винятком суми резерву страхових
коштів.

Сума позитивного залишку в бюджеті відділення чи робочому органі
відділення планується як дохід, з урахуванням якого розраховується
видаткова частина бюджету, в тому числі визначається сума
централізованих перерахувань. Сума від’ємного залишку в бюджеті
враховується для визначення відповідної суми дотації.

Витрати на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності визначаються
шляхом здійснення таких розрахунків:

– множення очікуваної суми фонду оплати праці в році, на який
складається бюджет, на середнє процентне відношення витрат на виплату
допомоги по тимчасовій непрацездатності до фонду оплати праці за останні
три роки (без врахування суми на виплату допомоги по догляду за хворим)
та подальшим зменшенням отриманої суми на суму виплат за цим видом
допомоги за перші п’ять днів непрацездатності за рахунок коштів
роботодавця;

– множення очікуваної суми фонду оплати праці в наступному році на
середнє процентне співвідношення суми витрат на виплати допомоги по
тимчасовій непрацездатності, по догляду за хворим за останні три роки;

– складання одержаних результатів від попередніх двох розрахунків
визначає загальну розрахункову суму витрат на виплату допомоги по
тимчасовій непрацездатності на наступний рік.

Суми витрат на виплату допомоги по вагітності і пологах та на поховання
визначаються шляхом множення суми фонду оплати праці на наступний рік на
процентне співвідношення витрат за кожним видом допомоги до фонду оплати
праці минулого року.

Необхідні асигнування на виплату допомоги при народженні дитини
визначаються на підставі даних Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності за попередній рік і розрахункових даних
за поточний рік про кількість народжених та з урахуванням розміру
допомоги.

Асигнування на виплату допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку визначається шляхом множення встановленого розміру
допомоги на 12 місяців та на середню кількість отримувачів такої
допомоги за попередній рік.

Витрати по статті «Оздоровчі заходи» визначаються в бюджеті ФСС ТВП для
забезпечення фінансування санаторно-курортного лікування застрахованих
осіб, членів їх сімей, часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв
підприємств, установ та організацій, дитячих оздоровчих таборів,
дитячо-юнацьких спортивних шкіл та позашкільного обслуговування.

Інструкція про порядок планування і видачі путівок на санаторно-курортне
лікування та відпочинок, придбаних за кошти соціального страхування
(надалі – Інструкція) регламентує умови та порядок планування,
розподілу, обліку та звітності путівок на

санаторно-курортне лікування і відпочинок, придбаних за кошти Фонду
соціального страхування України (далі – Фонд), а також їх видачу
застрахованим працівникам і членам їх сімей.

Планування путівок на санаторно-курортне лікування відпочинок
здійснюється Фондом для його відділень всеукраїнських галузевих
профспілок і профоб’єднань, які бюджет Фонду (далі – всеукраїнські
галузеві профспілки).

Санаторно-курортні заклади України подають не пізніше 1 квітня року, що
передує плановому, Виконавчій дирекції плани випуску путівок, які
складаються за графіками, профілями лікування, періодами року, залежно
від зручностей у палатах та цін на путівки.

План розподілу путівок визначає загальну їх кількість урахуванням
чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості та фінансового
стану в регіоні (галузі). Ця чисельність повинна відповідати даним звіту
про виконання бюджету соціального страхування на 1 січня попереднього
року.

Плани розподілу путівок у відділеннях Фонду всеукраїнських
галузевих профспілках затверджуються відповідно їх керівними органами в
строк до 1 вересня.

Путівки на санаторно-курортне лікування та оздоровлення закуповуються за
рахунок коштів соціального страхування за цінами,

За фінансових можливостей Виконавча дирекція Фонду, виконавчі дирекції
його відділень, всеукраїнські галузеві профспілки закуповують додатково
до плану путівки і видають їх згідно з заявками та листами галузевих
комітетів профспілок або окремих страхувальників.

Путівки одержані галузевими комітетами профспілок по план,
розподіляються за рішенням їх керівних органів серед профспілкових
організацій та окремих страхувальників урахуванням внесків, які вони
перерахували.

Путівки видаються представникові профспілкової організації або окремому
страхувальнику за довіреністю, яка оформлена в установленому порядку.

Для забезпечення фінансової стабільності Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності в бюджеті утворюється резерв страхових
коштів для фінансування всіх видів матеріального забезпечення (виплат
допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності і пологах, при
народженні дитини, на поховання, по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку) в розрахунку на місяць (на 2004р. в розрахунку на 15
календарних днів).

Виходячи з доходів і витрат бюджету, правління визначає: диференційовані
суми централізованих перерахувань до Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від його відділень з позитивним
балансом бюджетів для фінансування відділень з плановим дефіцитом
коштів, а також виконавчої дирекції, створення резерву страхових коштів
та інших витрат, передбачених статутом.

2. Формування та використання коштів бюджету Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності.

Джерелами формування коштів загальнообов’язкового державного
соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням, є:

1) страхові внески страхувальників-роботодавців і застрахованих осіб, що
сплачуються на умовах і в порядку, передбачених цим Законом;

2) суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням
та похованням, пені, штрафів та інших фінансових санкцій, застосованих
до страхувальників та посадових осіб відповідно до цього Закону та інших
актів законодавства;

3) благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

4) асигнування із Державного бюджету України;

5) прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, в тому числі
резерву страхових коштів Фонду, на депозитному рахунку; (Частину першу
статті 19 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 2980-III від
17.01.2002)

6) інші надходження відповідно до законодавства.

Кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням, не включаються до Державного бюджету України,
не підлягають вилученню та використовуються тільки за цільовим
призначенням. У разі їх невикористання в поточному році вони переходять
на наступний фінансовий рік.

Кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням, зараховуються на єдиний централізований
рахунок Фонду в установах банків, визначених Кабінетом Міністрів України
для обслуговування коштів Державного бюджету України, або
спеціалізованого банку, який обслуговує фонди з окремих видів
страхування.

Для забезпечення фінансової стабільності Фонду утворюється резерв
страхових коштів у сумі, необхідній для фінансування всіх видів
матеріального забезпечення.

Плалатниками страхових внесків на загальнообов`язкове держав-не
соціальне срахування з тимчасової втрати працездатності є
страху-вальники та застраховані особи. До страхувальників належать:

1. Підприємства, установи, організації, їх об’єднання, бюджетні,
громадські та інші установи і організації, об’єднання громадян та інші
юридичні особи, незалежно від форм власності, виду діяльності,
господарювання, в особі власника або уповноваженого ним органу.

2. Філії, відділення та інші відокремлені підрозділи страхувальників,
зазначених в підпункті 1, що не мають статусу юридичної особи і
самостійно проводять розрахунки з оплати праці, інші суб’єкти
господарської діяльності, що використовують працю найманих працівників і
не мають статусу юридичної особи.

3. Фізичні особи, які використовують працю найманих працівників.

4. Розташовані в Україні іноземні підприємства, установи. організації (в
тому числі міжнародні), філії та представництва, які використовують
працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними
договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України.

5. Громадяни України, які працюють за межами території України і не
застраховані в системі соціального страхування країни, в якій вони
перебувають.

6. Особи, які забезпечують себе роботою самостійно (особи, які
займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою
діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї
діяльності, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не
є членами творчих спілок).

7. Фізичні особи, які виконують роботи згідно з цивільно-право-вими
угодами.

Порядок нарахування та строки сплати страхових внесків

Страхувальники щомісячно нараховують страхові внески в розмірах,
встановлених чинним законодавством. При цьому не мають значення джерела
фінансування витрат на оплату праці. Нарахування здійснюються без
зменшення заробітної плати на суму податків та обов’язкових платежів.

Страхові внески нараховуються на суму оплати праці всіх категорій
найманих працівників, у тому числі позаштатних, сезонних, тимчасових і
тих, хто виконує роботу за сумісництвом.

Надходження до Фонду коштів, одержаних від сум фіксованого
сільськогосподарського податку, що сплачується сільськогосподарськими
товаровиробниками, від сплати суб’єктами малого підприємництва єдиного
податку та від продажу суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних
торгових патентів, здійснюється в порядку, визначеному законодавством.

Не сплачені в цей строк кошти вважаються недоїмкою.

Страхувальники, які беруть участь у загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванні на добровільних засадах нараховують страхові
внески з дня прийняття рішення про таку участь, але не пізніше дня
реєстрації в органі Фонду в розмірі, встановленому чинним
законодавством. При цьому перерахування страхових внесків здійснюється
щомісяця не пізніше 5 числа місяця, наступного за місяцем, в якому був
отриманий дохід.

Порядок стягнення заборгованості за коштами Фонду та нарахування пені.

Страхувальник-роботодавець несе відповідальність за ухилення від
реєстрації як платника страхових внесків, несвоєчасність сплати та
неповну сплату страхових внесків, у тому числі страхових внесків, що
сплачують застраховані особи через рахунки роботодавців, а також за
порушення порядку використання страхових коштів.

У разі несвоєчасної сплати страхових внесків страхувальником, у тому
числі через ухилення від реєстрації як платника страхових внесків, або
неповної їх сплати страхувальник сплачує суму донарахованих страхових
внесків (недоїмки), штраф та пеню.

Не сплачені в строк страхові внески, пеня і штраф стягуються в дохід
Фонду із страхувальника у порядку, передбаченому чинним

За порушення порядку витрачання страхових коштів накладається штраф у
розмірі 50 відсотків належної до сплати суми страхових внесків.

Пеня обчислюється, виходячи з 120 відсотків облікової ставки
Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на
повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк. Моментом
сплати вважається день виникнення недоїмки.

Вся сума заборгованості за коштами Фонду, штрафів та пеня зараховуються
на рахунки Фонду,

Пеня на пеню не нараховується.

Використання коштів загальнообов’язкового державного соціального
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням

За загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням
та похованням, надаються такі види матеріального забезпечення та
соціальних послуг:

1) допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою
дитиною) (статті 35, 37 цього Закону);

2) допомога по вагітності та пологах (статті 38, 39 цього Закону);

3) допомога при народженні дитини (статті 40, 41 цього Закону);

4) допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
(статті 42-44 цього Закону);

(Пункт 4 статті 34 вводиться в дію з 1 січня 2002 року згідно із Законом
N 2213-III від 11.01.2001)

5) допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та
осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві) (статті 45, 46
цього Закону);

6) забезпечення оздоровчих заходів (оплата путівок на санаторно-курортне
лікування застрахованим особам та членам їх сімей, до дитячих оздоровчих
закладів, утримання санаторіїв-профілакторіїв, надання соціальних послуг
у позашкільній роботі з дітьми) (статті 47, 48 цього Закону).

Страхові випадки, умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності
та тривалість її виплати:

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у
формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує
втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з таких
страхових випадків.

Умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на
виробництві, визначаються Законом України “Про розмір внесків на деякі
види загальнообов’язкового державного соціального страхування”.

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною
віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня за
період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але
не більш як за 14 календарних днів.

Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня зі робітна плата
(дохід) для розрахунку страхових виплат та оплаті перших п’яти днів
тимчасової непрацездатності за рахунок кошті роботодавця, є період
роботи за останнім основним місцем роби ти перед настанням страхового
випадку, протягом якого застрахована особа працювала та сплачувала
страхові внески або за ні сплачувалися страхові внески.

Допомога по тимчасовій непрацездатності

Оплата днів тимчасової непрацездатності застрахованій особі провадиться
за основним місцем роботи у формі матеріального забезпечення, яке
повністю або частково компенсує втрату заробітної плати за робочі дні
(години) згідно з графіком роботи, ш припадають на дні тимчасової
непрацездатності.

Підставою для оплати днів тимчасової непрацездатності виданий в
установленому порядку листок непрацездатності.

Дні тимчасової непрацездатності застрахованій особі оплачуються
залежно від страхового стажу в розмірах:

6о відсотків середньої заробітної плати – особі, яка має страховий
стаж до п’яти років;

80 відсотків середньої заробітної плати – особі, яка має страховий
стаж від п’яти до восьми років;

100 відсотків середньої заробітної плати – особі, яка має страховий
стаж понад вісім років;

100 відсотків середньої заробітної плати – особам, віднесені до 1-4
категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,

Обчислення розміру заробітної плати для здійснення оплати днів
тимчасової непрацездатності провадиться у порядку, що встановлюється
Кабінетом Міністрів України.

Умови надання і тривалість виплати допомоги по вагітності та пологах

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі
матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати
(доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по
вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок
непрацездатності. Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків
непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі
встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої
влади у сфері охорони здоров’я за погодженням з Фондом.

Документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по
вагітності та пологах, по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку розглядаються не пізніше десяти днів з дня їх
надходження.

Повідомлення про відмову в призначенні допомоги із зазначенням причин
відмови та порядку оскарження видається або надсилається заявникові не
пізніше п’яти днів після винесення відповідного рішення.

Допомога по вагітності та пологах

Право на допомогу по вагітності та пологах мають жінки:

– які працюють на підприємствах, в установах, організаціях
незалежно від форм власності та господарювання;

– які звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи,
організації незалежно від форм власності;

– які зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні
не менш 10 місяців;

– які займаються підприємницькою діяльністю, в тому числі на
умовах індивідуальної (групової) оренди, або працюють в особистому
селянському (фермерському) господарстві, за умови сплати в установленому
порядку страхових внесків до Фонду соціального страхування України;

– члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами
творчих спілок, а також працюючі за авторським договором, за умови
сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування України;

– які навчаються з відривом від виробництва;

– військовослужбовці;

– з числа військовослужбовців, звільнених із Збройних Сил
України, Національної гвардії України, Прикордонних військ України,
Служби безпеки України, військ цивільної оборони, інших військових
формувань у зв’язку з вагітністю та пологами;

Допомога по вагітності та пологах виплачується жінкам за весь
період відпустки по вагітності та пологах тривалістю сімдесят
календарних днів до пологів і п’ятдесят шість (у разі ускладнених
пологів або народження двох чи більше дітей – сімдесят) календарних днів
після пологів, а працюючим жінкам, які віднесені до 1-4 категорії осіб,
що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відпустка надається
тривалістю 180 календарних днів (по 90 календарних днів до і після
пологів). Розмір зазначеної допомоги обчислюється сумарно і надається
жінкам у повному обсязі незалежно від кількості днів, фактично
використаних до пологів.

Особи, які усиновили в установленому порядку новонароджених дітей, мають
право на допомогу по вагітності та пологах на період післяродової
відпустки з дня народження дитини.

Допомога обчислюється із посадового окладу (ставки) за посадою, на яку
спеціаліст був направлений.

Допомога по вагітності та пологах виплачується за рахунок коштів Фонду
соціального страхування України.

Одноразова допомога при народжені дитини.

Одноразова допомога при народженні дитини призначається і виплачується
органами соціального захисту населення за місцем проживання одного з
батьків.

У разі народження двох і більше дітей одноразова допомога призначається
сім’ї на кожну дитину.

Допомога при народженні дитини надається застрахованій особі (одному із
батьків дитини, усиновителю чи опікуну) у розмірі, що встановлюється
правлінням Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, але не менше розміру прожиткового мінімуму встановленого
законом.

Допомога при народженні дитини призначається застрахованій особі
на підставі заяви про виплату допомоги та свідоцтва про народження
дитини, виданого органом реєстрації актів громадянського стану.

Розмір допомоги встановлюється відповідними постановами правління Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працесздатності.

Допомога по нагляду за дитиною

Право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку має застрахована особа (один з батьків дитини, усиновитель, баба,
дід, інший родич), яка фактично здійснює догляд за дитиною.

Зазначена допомога надається застрахованим особам у формі матеріального
забезпечення, яке частково компенсує втрату заробітної плати у період
відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

З 01.01.2002р. згідно з постановою Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 24.12.2001р. №49 до 01.04.2002р.
допомога по догляду за дитиною видавалась у розмірі, встановленому цією
постановою, незалено від кількості дітей до трьох років, за якими
доглядає жінка. Починаючи з 01.04.2002р., ця допомога виплачується на
кожну дитину.

На відміну від допомоги при народженні дитини, розмір допомоги по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку змінюється залежно
від установлення такого розміру постановами правління Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності . Розмір допомогипо
догляду за дитиною не фіксується на рівні розміру допомоги, встановленої
на день, коли застраховану особу було відравлено у відпустку по догляду
за дитиною, а змінюється протягом її перебування в цій відпустці.
Розглянемо динаміку розміру допомоги по догляду за дитиною за останні
роки.

3. Фінансова звітність та контрольно-аналітична робота Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Бюджет Фонду є основним фінансовим документом, який визначає доходи та
витрати страхових коштів на матеріальне забезпечення застрахованих осіб
і надання їм соціальних послуг

Порядок надходження, обліку та витрачання страхових коштів Фонду,
складання та виконання бюджету, здійснення платежів, ведення
бухгалтерського обліку і звітності щодо коштів Фонду визначається
правлінням Фонду відповідно до законодавства.

Реєстрація страхувальників провадиться за їх місцезнаходженням
(юридичною адресою), а стосовно фізичних осіб – за місцем їх проживання
у робочих органах відділень Фонду у районах та містах республіканського
(Автономної Республіки Крим) та обласного значення (далі органи
реєстрації Фонду).

Страхувальники – юридичні та фізичні особи – набувають статусу платників
страхових внесків до Фонду з дня їх реєстрації в органах реєстрації
Фонду.

Після реєстрації страхувальника видається повідомлення, в якому
проставляється його реєстраційний номер.

Для обліку надходжень та здійснення видатків Виконавчій дирекції ФСС
ТВП, виконавчим дирекціям відділень у відповідних територіальних органах
Державного казначейства України відкриваються рахунки. Зазначені рахунки
відкриваються на ім’я виконавчої дирекції за балансовим рахунком № 3717
«Рахунки державних позабюджетних фондів» Плану рахунків бухгалтерського
обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом
Державного казначейства України від 28.11.2000р. №119, зі змінами та
доповненнями .

Між виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, виконавчими дирекціями відділень та органами
Державного казначейства укладаються договори про обслуговування коштів,
узгоджується порядок проходження страхових коштів через казначейські
рахунки.

Страхувальники зобов’язані вести облік коштів загальнообов’язкового
державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням і
своєчасно надавати органам реєстрації Фонду звітність щодо цих коштів.

Облік розрахунків з Фондом страхувальники відображаю на субрахунку 652
“Розрахунки за соціальним страхуванням”.

За кредитом субрахунку 652 відображаються нараховані зобов’язання по
сумах страхових внесків, які кореспондуються з дебетом рахунків 91
“Загальновиробничі витрати”, 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати
на збут” тощо.

Страхувальники, які використовують для визначення витрат рахунки класу 8
“Витрати за елементами” нарахування страхові внесків до Фонду
відображають по дебету субрахунку 822 “Відрахування на соціальне
страхування” та по кредиту субрахунку 65 «Розрахунки за соціальним
страхуванням».

Нарахування страхових внесків у бюджетних установах відображається по
дебету відповідного рахунку класу 8 “Витрати” та по кредиту субрахунку
652.

За кредитом субрахунку 652 відображаються також суми:

– пені, штрафів за несвоєчасну сплату страхових внесків кореспонденції
з дебетом рахунків обліку фінансових результаті або розрахунків з
винними особами;

– одержаної часткової плати за путівки – у кореспонденції дебетом
рахунку “Каса”.

– одержані від органу Фонду у випадках перевищення витрат на сумою
нарахованих страхових внесків – у кореспонденції з дебетом рахунку
“Банк”.

При перерахуванні коштів до Фонду як підприємствами – суб’єктами
підприємницької діяльності, так і бюджетними установам дебетується
субрахунок 652 та кредитується відповідний рахунок класу 3 “Кошти,
розрахунки та інші активи”.

Утримання із заробітної плати внесків до Фонду відображаються в обліку
по дебету субрахунку 661 “Розрахунки за заробітної “латою” та по кредиту
субрахунку 652.

Страхувальники щоквартально складають у двох примірниках наростаючим
підсумком з початку року звіт за формою № 4-ФСС ТВП (додаток 9) із
зазначенням у ньому сум, нарахованих і сплачених страхових внесків та
інших надходжень, а також сум, витрачені, на виплату допомоги та
здійснення інших заходів, фінансування яких проводиться за рахунок
коштів Фонду.

Звіт страхувальника-роботодавця подається за підписами керівника та
головного бухгалтера і завіряється печаткою страхувальника, а
добровільно застрахованої особи – за її особистим підписом.

Один примірник звіту за формою № 4-ФСС ТВП не пізніше 12 числа (річного
– до 15 числа) наступного за звітним періодом місяця подається до органу
реєстрації, другий – залишається в бухгалтерії страхувальника.

Робочі органи Фонду ведуть облік виконання бюджету Фонду відповідно
до плану рахунків бухгалтерського обліку коштів соціального страхування.

Фінансові звіти про виконання бюджету соціального страхування на
випадок тимчасової втрати працездатності робочими органами Фонду
складаються за формою № 6-ФСС. Звіти подаються щоквартально.

Фонд щорічно подає Кабінету Міністрів України звіт про виконання бюджету
Фонду за минулий рік і оприлюднює його в засобах масової інформації.

Контроль за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою
перерахування та надходження страхових внесків, інших платежів до Фонду,
а також за цільовим і правильним витрачанням його коштів здійснюють
страхувальники, виборні органи профспілкових організацій на
підприємстві, в установі, організації, комісії (уповноважені) із
соціального страхування на підприємстві та органи Фонду.

Висновки

Потребує теоретичного узагальнення велика кількість фактичного матеріалу
з цієї проблеми. Система соціального забезпечення має велике значення,
адже Україна знаходиться на шляху реформування ринкової структури, тому
важливим для нас є теоретичне обґрунтування досвіду розвинутих країн у
застосуванні виправданих часом методів соціального забезпечення, а також
з’ясування проблем, які виникають або можуть виникнути на цьому шляху.

Державні цільові фонди є складовою фінансової системи України та
важливим елементом державних фінансів. В умовах трансформа-ційних
перетворень через державні фінанси здійснюється вплив на економічний та
соціальний розвиток. Виконуючи властиві для даного періоду функції,
держава забезпечує фінансування заходів щодо соціального захисту
населення, підтримки державного сектору національної економіки,
реалізації пріоритетних загально державних програм. Основну роль у
перерозподілі фінансових ресурсів між територіями, галузями, сферами
діяльності, фізичними, юридичними особами відіграють державний та
місцеві бюджети. На видаткову частину бюджетів в Україні в сучасних
умовах впливають: економічна ситуація, зростання державного боргу,
дефіцит бюджетів усіх рівнів, зовнішні позики. Ці негативні чинники
викликають скорочення видатків з метою максимального їх наближення до
обсягу доходів бюджетів. Для вирішення соціальних та економічних
загально-державних програм залучаються нові форми перерозподілу
централі-зованих фінансових ресурсів. Однією з таких форм виступають
державні цільові фонди.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності є
складовою фінансової системи України та важливим елементом державних
фінансів. Він розглядається як фонд грошових коштів, а також як орган
державної виконавчої влади. Фонд соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності сформований і функціонує як некомерційна
самоврядна організація.

Доходи бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності плануються за рахунок надходжень від сплати страхових
внесків, коштів за путівки, інших надходжень. Кошти
загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням
та похованням, не включаються до Державного бюджету України.

Останні організаційні заходи Фонду соціального страхування України
покликанізміцнювати діючу ситему соціального страхування як важливий
фактор соціального захисту людей і вироьити єдині підходи до велення
бухгалтерського обліку та фінансової звітності органів Фонду. У
підвищенні цієї роботи неабияку роль відіграють знання механізму
соціального страхування, його законодавчої та нормативної бази.

Важливість державного цільвого фонду полягає в тому, що він може він
може виступати інвестором та учасником фінансового ринку. Фонд містить
резерви, а тому вільні кошти може вкладати в цінні папері. Доходи від
інвестицій є додатковим джерелом надходжень до фонду. Органи управління
фондом обмежують вкладення коштів тільки у певні види цінних паперів,
які мають державнігарантії.

Список використаної літератури

Конституція України: Прийнята на п`ятій сесії Верховної Ради України 28
червня 1996р.// Голос України. – 1996 – 13 липня.

Основи законодавства України про загальнообов`язкове державне соціальне
страхування. №16/98-ВР від 04.01.1998р. // Все про бухгалтерський облік.
– 2001. – №21.

Андріїв В. Соціальне страхування: історія, проблеми // Соціальний
захист. – 1999. – №2. с.43-51.

Базилевич В.Д.,Базилевич К.С. Страхова справа. – К.: Знання,1998.

Бандур С.І., Кучинська О.О. Система соціального страхування в Україні:
сучасний стан та шляхи розвитку. В кн. Стоян О.М. Україна: утвердження
незалежної держави: 1991 – 2001.-К., 2001.

Василенко Л.І., Масленникова Т.О. Державні цільові фонди: Навч.
Посібник. – К.: КНТ – ЕУ, 2002.

Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. Посібник. – К.: Вища
шк.,1997. – 386с.

Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр Навчальної Літе-ратури,
2003. –с.312.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020