.

Показники фінансового стану підприємства (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
5 6325
Скачать документ

ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його
виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна
об’єктивно здійснити не через один, нехай найважливіший, показник, а
тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й
усебічно характеризують господарське становище підприємства.

Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими, щоб
усі ті, хто пов’язаний із підприємством економічними відносинами, могли
одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як
партнер у фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про
економічну доцільність продовження або встановлення таких відносин з
підприємством. У кожного з партнерів підприємства — акціонерів, банків,
податкових адміністрацій — свій критерій економічної доцільності. Тому й
показники оцінки фінансового стану мають бути такими, щоб кожний партнер
зміг зробити вибір, виходячи з власних інтересів.

Ясна річ, що в доброму фінансовому стані заінтересоване передовсім саме
підприємство. Однак добрий фінансовий стан будь-якого підприємства
формується в процесі його взаємовідносин із постачальниками, покупцями,
акціонерами, банками та іншими юридичними і фізичними особами. З іншого
боку, безпосередньо від підприємства залежить міра його економічної
привабливості для всіх цих юридичних осіб, що завжди мають можливість
вибору між багатьма підприємствами, спроможними задовольнити той самий
економічний інтерес.

Відтак необхідно систематично, детально і в динаміці аналізувати фінанси
підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства
залежить його економічна перспектива.

Ми пропонуємо класифікацію і порядок розрахунку комплексу основних
оцінних показників, що з них залежно від конкретної мети аналізу можна
вибрати відповідну кількість та види таких показників (табл. 1).

У цілому таблиця 1 включає 65 показників, призначених для детальної та
всебічної оцінки фінансового стану підприємства. Однак це не означає, що
систематичний аналіз фінансового стану підприємства завжди має
здійснюватись за всіма цими показниками.

Таблиця 1

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

№ п/п Показники оцінки Порядок розрахунку або джерело одержання вихідних
даних

1 Показники оцінки майнового стану підприємства

1.1 Сума господарських коштів, які є в розпорядженні підприємства
Результат нетто-балансу

1.2 Питома вага активної частини основних засобів Вартість активної
частини основних засобів * 100%

Вартість основних засобів

1.3 Коефіцієнт зносу основних засобів
Знос_______________________________________

Вартість основних засобів за балансом (первісна)

1.4 Коефіцієнт оновлення основних засобів Балансова вартість основних
засобів, які надійшли за період, що
_______________________аналізується_____________________

Балансова вартість основних засобів на кінець періоду, що аналізується

1.5 Коефіцієнт вибуття основних засобів Балансова вартість основних
засобів, які вибули в період, що
________________________аналізується_____________________

Балансова вартість основних засобів на початок періоду, що аналізується

2 Показники прибутковості

2.1 Прибутковість інвестицій у звичайні акції Прибуток після сплати
податків та дивідендів на привілейовані _________________________акції *
100%____________________

[Зобов’язання перед акціонерами] – [Загальна вартість акцій]

2.2 Прибутковість інвестицій у фірму Прибуток після сплати податків *
100%

Інвестиції

2.3 Головний показник прибутковості Прибуток до сплати податків *
100%_____

[Усього активів] – [Нематеріальні активи]

2.4 Прибутковість активів Прибуток після сплати податків та

дивідендів на привілейовані акції * 100%

[Усього активів] – [Нематеріальні активи]

2.5 Обертання матеріальних активів Обсяг реалізації

Матеріальні активи

2.6 Прибутковість реалізації Прибуток від реалізації *100%

Обсяг реалізації

3 Показники ліквідності та платоспроможності

3.1 Величина власних оборотних коштів (функціонуючий капітал) [Власний
капітал] + [Довгострокові зобов’язання] – [Основні засоби та вкладення].
[Поточні активи] – [Поточні зобов’язання]

3.2 Маневреність власних оборотних коштів ______Грошові кошти____

Функціонуючий капітал

3.3 Коефіцієнт покриття загальний ___Поточні активи___

Поточні зобов’язання

3.4 Коефіцієнт покриття про- [Грошові кошти] + [Дебіторська
заборгованість)

Короткострокові позикові кошти

3.5 Коефіцієнт швидкої ліквідності Грошові кошти, розрахунки та інші
активи

Поточні зобов’язання

3.6 Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможність) ___Грошові
кошти___

Поточні зобов’язання

3.7 Частка оборотних коштів ______________Поточні активи________

Усього господарських коштів (нетто)

3.8 Частка виробничих запасів у поточних активах Запаси та витрати

Поточні активи

3.9 Частка власних оборотних коштів у покритті запасів Власні оборотні
кошти

Запаси та витрати

3,10 Коефіцієнт покриття запасів Стабільні джерела покриття

Запаси та витрати

3.11 Коефіцієнт критичної оцінки [Гроші]+ [ринкові цінн папери]+
[дебіторська заборгованість]

Поточні пасиви

3.12 Період інкасації дебіторської заборгованості _________Дебіторська
заборгованість______

[Продаж у кредит] : [Кількість днів у періоді]

3.13 Тривалість кредиторської заборгованості _____Кредиторська
заборгованість___

[Закупівлі] : [Кількість днів у періоді]

3.14 Співвідношення довгострокових зобов’язань кредиторам та
довгострокових джерел фінансування (коефіцієнт довгострокових
зобов’язань) ___________________Довгострокові пасиви______________

[Зобов’язання перед акціонерами] + [Довгострокові пасиви]

3.15 Коефіцієнт поточної заборгованості __________Поточні пасиви_____

Зобов’язання перед акціонерами

3.16 Співвідношення грошових потоків та заборгованості кредиторам
_______Грошові потоки____

Заборгованість кредиторам

3,17 Співвідношення грошових потоків та довгострокових зобов’язань
кредиторам Вхідні грошові потоки

Довгострокові пасиви

3.18 Коефіцієнт автономії (незалежності) ___Власні кошти___

Майно підприємства

3.19 Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів Позикові
кошти

Власні кошти

3.20 Співвідношення нерозподіленого прибутку до всієї суми активів
Нерозподілений прибуток

Уся сума активів

3.21 Обертання матеріальних запасів ______Продаж______

Матеріальні запаси

4 Показники фінансової стійкості та стабільності підприємства

4.1 Коефіцієнт автономії (незалежності) ____Власні кошти____

Майно підприємства

4.2 Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів Позикові кошти

Власні кошти

4.3 Коефіцієнт довгострокового залучення капіталу _____[Довгострокові
кредити]+ [Довгострокові позики]____

[Власні кошти]+ [Довгострокові кредити] + [Довгострокові позики]

4.4 Коефіцієнт маневреності власних коштів [Власні кошти] +
[Довгострокові кредити] + (Довгострокові ___________позики] –
[Позаоборотні активи]_____________

[Власні кошти] + [Довгострокові кредити] + [Довгострокові позики]

4.5 Коефіцієнт реальної вартості основних фондів у майні підприємства
[Вартість основних фондів] – [Сума накопиченої амортизації]

Вартість майна підприємства за підсумком нетто-балансу

4.6 Коефіцієнт концентрації власного капіталу Власний капітал

Активи

4.7 Коефіцієнт фінансової залежності _____Активи___

Власний капітал

4.8 Коефіцієнт концентрації залученого капіталу __________Залучений
капітал____

Усього господарських коштів

4.9 Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів
____________Довгострокові зобов’язання_________

[Довгострокові зобов’язання] + [Власний капітал]

4.10 Коефіцієнт структури залученого капіталу Довгострокові зобов’язання

Залучений капітал

4.11 Показник заборгованості акціонерам Усього заборгованості акціонерам
* 100%

Усього активів

5 Показники рентабельності підприємства

5.1 Рентабельність продажу Прибуток від реалізації продукції (робіт,
послуг)

Виручка від реалізації

5.2 Рентабельність основної діяльності __________Прибуток від реалізації
продукції__________

Витрати на виробництво продукції та її реалізацію

5.3 Рентабельність власного капіталу __________Чистий прибуток_______

Середня величина власного капіталу

5.4 Період окупності власного капіталу Середня величина власного
капіталу

Чистий прибуток

5.5 Рентабельність усього капіталу підприємства __Балансовий прибуток_

Підсумок балансу

5.6 Рентабельність перманентного капіталу ________Балансовий
прибуток____

Підсумок І розділу пасиву балансу

6 Показники ділової активності

6.1 Загальне обертання капіталу Виручка від реалізації

Підсумок балансу

6.2 Обертання мобільних коштів __________Виручка від реалізації_______

Підсумок II та III розділів активу балансу

6.3 Обертання матеріальних оборотних коштів _______Виручка від
реалізації_____

Підсумок II розділу акиву балансу

6.4 Обертання готової продукції Виручка від реалізації

Готова продукція

6.5 Обертання дебіторської заборгованості ___Виручка від реалізації__

Дебіторська заборгоаність

6.6 Середній строк обороту дебіторської заборгованості 360 х Дебіторська
заборгованість

Виручка від реалізації

6.7 Обертання кредиторської заборгованості ___Виручка від реалізації___

Кредиторська заборгованість

6.8 Середній строк обороту кредиторської заборгованості 360 х
Дебіторська заборгованість

Виручка від реалізації

6.9 Фондовіддача основних засобів та інших позаоборотних активів
_______Виручка від реалізації___

Підсумок 1 розділу активу балансу

6.10 Обертання власного капіталу _____Виручка від реалізації_____

Підсумок 1 розділу пасиву балансу

7 Показники акціонерного капіталу

7.1 Прибутковість акцій Дивіденди власників акцій 100%

Ринкова ціна акції

7.2 Дохід на звичайну акцію Прибуток після сплати податків та дивідентів
на привілейовані ________________________акції_______________________

Кількість звичайних акцій

7.3 Цінність акції Ринкова ціна акції

Дохід на акцію

7.4 Рентабельність акції Дивіденд на одну акцію

Ринкова ціна акції

7.5 Дивідендний вихід __Дивіденд на одну акцію__

Середній дохід на одну акцію

7.6 Коефіцієнт котирування акції Ринкова ціна акції

Облікова ціна акції

Залежно від мети та завдань аналізу в кожному конкретному випадку
вибирають оптимальний саме для цього випадку комплекс показників та
напрямків аналізу фінансового етапу підприємства.

Слід підкреслити, що всі показники фінансового стану підприємства
перебувають у взаємозв’язку та взаємозумовленості. Тому оцінити реальний
фінансовий стан підприємства можна лише на підставі використання певного
комплексу показників з урахуванням впливу різних факторів на відповідні
показники.

Наведемо коротку характеристику основних показників, які
використовуються в процесі оцінювання фінансово-господарської діяльності
підприємства.

А. Показники оцінки майнового стану

1. Сума господарських коштів, що їх підприємство має у розпорядженні.
Цей показник дає загальну вартісну оцінку активів, які перебувають на
балансі підприємства. Зростання цього показника свідчить про збільшення
майнового потенціалу підприємства.

2. Питома вага активної частини основних засобів. Згідно з нормативними
документами під активною частиною основних засобів розуміють машини,
обладнання і транспортні засоби. Зростання цього показника в динаміці —
позитивна тенденція.

3. Коефіцієнт зносу основних засобів. Показник характеризує частку
зношених основних засобів у загальній їх вартості. Використовується в
аналізі як характеристика стану основних засобів. Доповненням цього
показника до 100% (або одиниці) є так званий коефіцієнт придатності.

4. Коефіцієнт оновлення основних засобів. Показує, яку частину наявних
на кінець звітного періоду основних засобів становлять мові основні
засоби.

5. Коефіцієнт вибуття основних засобів. Показує, яка частин;і основних
засобів, з котрими підприємство почало діяльність у звітному періоді,
вибула з причини зносу та з інших причин.

Б. Оцінка ліквідності та платоспроможності

1. Величина власних оборотних коштів (функціонуючий капітал).
Характеризує ту частину власного капіталу підприємства, яка є джерелом
покриття поточних активів підприємства (тобто активів, які мають період
обороту менше ніж один рік). Цєй. розрахунковий показник залежить як від
структури активів, так і від структури джерел коштів. Показник має
особливо важливе значення для підприємств. Зростання цього показника в
динаміці — позитивна тенденція. Основним і постійним джерелом збільшення
власних оборотних коштів є прибуток. Не можна ототожнювати поняття
«оборотні кошти» та «власні оборотні кошти». Перший покказник
характеризує активи підприємства ( II та III розділи активу балансу).
Другий — джерела коштів, тобто частину власного капіталу підприємства,
яка розглядається як джерело покриття поточних активів.

2. Маневреність власних оборотних коштів. Зростання цього показника в
динаміці — позитивна тенденція.

3. Коефіцієнт покриття загальний. Характеризує співвідношення поточних
активів і поточних зобов’язань. Для нормального функціонування
підприємства цей показник має бути більшим за одиницю. Зростання його —
позитивна тенденція. Орієнтовне значення показника підприємство
встановлює самостійно. Воно залежатиме від щоденної потреби підприємства
у вільних грошових ресурсах.

4. Коефіцієнт швидкої ліквідності. Він аналогічний коефіцієнту покриття,
але обчислюється за вужчим колом поточних активів (з розрахунку
виключають найменш ліквідну їх частину— виробничі запаси).

Кошти, які можна отримати у разі вимушеної реалізації виробничих
запасів, можуть бути суттєво меншими за витрати на їх придбання. За
ринкової економіки типічною є ситуація, коли під час ліквідації
підприємства отримують 40% і менше від облікової вартості запасів. В
іноземній літературі трапляється орієнтовне (найнижче) значення цього
показника — І. Однак ця оцінка також досить умовна.

5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності). Він є найбільш
жорстким критерієм ліквідності підприємства і показує, яку частину
короткострокових зобов’язань можна за необхідності погасити негайно.
Рекомендована нижня межа цього показника — 0,2.

6. Частина власних оборотних коштів у покритті записів. Це вартість
запасів, яка покривається власними оборотними коштами. Має велике
значення для підприємств торгівлі. Рекомендована нижня межа цього
показника — 50%

7. Коефіцієнт покриття запасів. Розраховується як співвідношення
величини стабільних джерел покриття запасів і суми запасів. Якщо
значення цього показника є меншим за одиницю, то поточний фінансовий
стан підприємства вважають недостатньо стійким.

В. Показники оцінки фінансової стійкості

Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства —
забезпечення стабільності його діяльності в майбутньому. Вона пов’язана
із загальною фінансовою структурою підприємства, його залежністю від
кредиторів та інвесторів.

1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу характеризує частку
власності самого підприємства у загальній сумі коштів, інвестованих у
його діяльність. Що більший цей коефіцієнт, то більш фінансове стійким і
незалежним від кредиторів є підприємство. Доповненням до цього показника
є коефіцієнт концентрації залученого (позикового капіталу). Сума обох
коефіцієнтів дорівнює І (чи 100%).

2. Коефіцієнт фінансової залежності є оберненим до попереднього
показника. Коли його значення наближається до І (чи 100%), це означає,
що власники повністю фінансують своє підприємство.

3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина
власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності,
тобто яку вкладено в оборотні кошти, а яку капіталізовано.

4. Коефіцієнт довгострокових вкладень показує, яку частину основних
коштів та інших позаоборотних активів профінансовано зовнішніми
інвесторами, тобто яка частина належить їм, а не власникам підприємства.

5. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів характеризує
структуру капіталу. Зростання цього показника — негативна тенденція, яка
означає, що підприємство починає все сильніше залежати від зовнішніх
інвесторів.

6. Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів. Зростання
цього показника в динаміці також свідчить про посилення залежності
підприємства від кредиторів, тобто про зниження його фінансової
стійкості.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020