.

Оцінка майна, балансу, фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності, рентабельності підприємства (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 27035
Скачать документ

Курсова робота з фінансового аналізу

Оцінка майна, балансу, фінансової стійкості, ліквідності,
платоспроможності, рентабельності підприємства.

1. Загальна оцінка майна підприємства і джерел

його формування.

Загальна оцінка майна підприємства і джерел його формування проводиться
на основі агрегованого (ущільненого) балансу. Агрегований баланс
будується на основі даних форми № 1 «Баланс». Баланс підприємства
дивись у додатку 1.

Аналіз активу та пасиву баланса представлений у таблицях 1.1 та 1.2

Актив балансу дає можливість дати загальну оцінку майна, що перебуває в
розпорядженні підприємства, а також виділити в складі майна оборотні
(мобільні) і внеоборотні (іммобілізовані) засоби. Майно це основні
фонди, оборотні кошти й інші цінності, вартість яких відбита в балансі.

Таблиця 1.1 Аналіз активу балансу

Статті На початок року На кінець року Відхилення

тис. грн % тис. грн % тис. грн (+, -) темп зростання % структури %
відсоткових пунктів

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Майно всього 382,2 100 379,7 100 -2,5 -0,65 100 —

1. Необоротні активи 69,2 18,1 62,40 16,43 -6,8 -9,8 36,76 1,67

2. Оборотні активи 313 81,89 317,3 83,56 4,3 1,37 -172 1,67

2.1 Запаси 46,5 12,16 99,1 26,09 52,6 113,11 -2104 13,93

2.2 Дебіторська заборгованість 60 15,69 267,1 70,34 207,1 345,1 -8284
54,65

2.3 Поточні фінансові інвестиції — — — — — — — —

2.4 Витрати майбутніх періодів 0,6 0,15 1,6 0,42 1 166,66 -40 0,27

2.5 Грошові кошти та їх еквіваленти 205,9 53,87 20,1 5,29 -185,8 -90,23
7432 48,58

З представленого аналізу активу балансу видно, що загальна вартість
майна підприємства зменшилася за звітний рік на 2,5 тис. грн. або на
-0,65%. Зменшення майна підприємства року можна охарактеризувати як
негативне, тому що спад відбувся за рахунок росту власних засобів, а
точніше за рахунок росту прибутку підприємства.

Рост валюти балансу може свідчити про розширення господарської
діяльності підприємства. Зростання валюти балансу зв’язане з ростом
оборотних активів на 78,34%, необоротних активів на 44,39%.

Підприємство має «легку» структуру активів бо доля необоротних активів
складає менш ніж 40% від всієї величини активів підприємства. Це
свідчить про мобільність майна підприємства. На кінець року доля
необоротних активів знижується, що свідчить про прискорення їх
обертаємості.

На підприємстві збільшились запаси. Це може свідчити з одного боку про
намагання підприємства збільшити свою стабільність, але також може
свідчити про те, що частина оборотних активів не була використана у
виробництві.

Суттєво зросла дебіторська заборгованість на 54,65 процентних пунктів та
її зміна до загальної зміни майна склало +345,1%. Це означає проблеми у
розрахунках з клієнтами, але не відбивається суттєво на фінансовому
стані підприємства бо компенсується великим зростанням прибутку.
Найбільш високу частку у оборотних активах мають грошові кошти та їх
еквіваленти, яка складає 53,87%.

Таблиця 1.2 Аналіз пасиву балансу

Статті На початок року На кінець року Відхилення

тис. грн % тис. грн % тис. грн (+, -) темп зростання % структури %
відсоткових пунктів

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Джерела майна всього 382,2 100 379,7 100 -2,5 -0,6 100 —

1. Власний капітал 180,1 47,12 216 56,88 35,9 19,93 -1436 9,76

1.1 Статутний капітал 11,8 3,08 11,8 3,1 0 0 0 0,02

1.2 Нерозподілений прибуток 172,7 45,18 204,2 53,77 31,5 18,23 -1260
8,59

1.3 Інші джерела -4,4 -1,15 0 0 4,4 -100 -176 1,15

2. Позиковий капітал 202,1 52,87 163,7 43,11 -38,4 -19 -1536 -9,76

2.1 Довгострокові зобов”язання — — — — — — — —

2.2 Короткострокові кредити та позики — — — — — — — —

2.3 Кредиторська заборгованність та поточні зобов”язання 202,1 52,87
163,2 42,98 -38,9 -19,24 -1556 -9,89

З представленого аналізу пасиву балансу видно, що питома вага власних
засобів підприємства збільшилася на 9,76 %, а в абсолютному вираженні
власний капітал збільшився на 35,9 тис.грн. Вартість майна підприємства
зросла завдяки збільшенню нерозподіленого прибутку. Зменшилася
кредиторська заборгованість та поточні зобов’язання на 38,9 тис. грн.,
що є позитивним моментом.

Відсутні довгострокові та короткострокові зобов язання підприємства.
Величина позикового капіталу на кінець року зменшилася з 202,1 тис.грн.
до 163,7 тис грн. Статутний капітал у підприємства на кінець року
залишився незмінним.

Поряд з використанням даних аналітичного балансу для аналізу майнового
стану підприємства розраховуються наступні показники (на
початок та кінець року).

1.Частка оборотних виробничих фондів в оборотних активах:

де О п.ф – оборотні виробничі фонди , тис.грн..

А о. – оборотні активи тис.грн.

1.1 На початок року

1.2 На кінець року

2.Частка основних засобів в активах

де О с.с. – основні засоби (по залишковій вартості) тис.грн.

А – загальна величина активів.

2.1 На початок року

2.2 На кінець року

3. Коефіцієнт зносу основних засобів

де Изн.оз. – величина зносу основних засобів. тис.грн

Ос. перв – величина основних засобів по первісній вартості,
тис.грн.

3.1 На початок року

3.2 На кінець року

4. Коефіціент відновлення основних засобів

де ?Ос.перв. – приріст первісної вартості основних засобів, тис.грн.

?Ос.перв – 0,3 тис.грн.

4.1 На початок року

4.2 На кінець року

5. Частка оборотних виробничих фондів у загальних активах підприємства

де Оп.ф – оборотні виробничі фонди, тис. грн.

А – загальні активи

5.1 На початок року

5.2 На кінець року

6. Коефіцент мобільності активів

де Анеоб. – необоротні активи, тис.грн.

6.1 На початок року

6.2 На кінець року

Розраховані показники зведені в таблицю 1.3

Таблиця 1.3 Показники майнового стану підприємства

Показник

Значення

На початок року. На кінець року.

Частка оборотних виробничих фондів в оборотних активах. До.пф. 0,14 0,31

Частка основних засобів в активах Д о.с. 0,002 0,001

Коефіцієнт зносу основних засобів К изн. 0,015 0,66

Коефіцієнт відновлення основних засобів Кобн. 0,2 0,16

Частка оборотних виробничих фондів у загальних активах підприємства Д
о.пф. 0,12 0,26

Коефіцієнт мобільності активів Км.а. 5,52 6,08

З приведених у таблиці даних можна зробити висновок що:

збільшилась частка оборотних виробничих фондів в оборотних активах, що
позитивно характеризує майновий стан підприємства.

зменшилась частка основних засобів у валюті балансу.

зростання коефіцієнту зносу основних засобів, що говорить про фізичний і
моральний знос основних засобів та є негативним фактором.

зменшення коефіцієнту відновлення основних засобів, що також негативно
впливає на стан підприємства.

Для визначення того, наскільки ефективно використовується майно
підприємства, необхідно порівняти темпи зростання виторгу від реалізації
продукції і темпи зростання середньорічної валюти балансу.

Для аналізу впливу інтенсивних і екстенсивних факторів на зміну виторгу
від реалізації продукції використовується метод абсолютних різниць.
Вихідні дані для аналізу впливу факторів на зміну виторгу від реалізації
представлені у таблиці 1.4

Таблиця 1.4 – Вихідні дані для аналізу впливу факторів на зміну
виторгу від реалізації

Показники

Період

Звітний рік Попередній рік

Чистий виторг від реалізації (ВР), тис.грн. 1187,0 1295,4

Середньорічна валюта балансу

(ВБср), тис.грн. 380.95 331.35

Ресурсовіддача (Ротд). тис.грн.

3.11 3.9

1. Середньорічна валюта балансу

де ВБн.г. , Внк.г. – валюта балансу на початок та кінець року
відповідно, тис.грн.

На початок року

На кінець року

2. Ресурсовіддача

На початок року

На кінець року

3. Вплив екстенсивного фактора

4. Вплив інтенсивного фактора

Перевірка

Для більш докладного аналізу співвідношення між зміною майна
підприємства і джерел його формування будується матричний баланс.

Матричні баланси істотно розширюють інформаційну базу для фінансового
аналізу. З їхньою допомогою можна: визначити зв’язування статей активу
(майна підприємства) і статей пасиву балансу (джерела засобів);
розрахувати структуру й визначити якість активів по балансу підприємства
і достатність джерел їхнього фінансування; розрахувати весь набір
показників і коефіцієнтів, необхідних для оцінки фінансової стійкості,
платоспроможності, використання ресурсів підприємства; об’єктивно
оцінити фінансовий стан підприємства, з’ясувати причини його зміни за
звітний період; установити параметри, що характеризують наближення
підприємства до порога неплатоспроможності (банкрутству).

Матричний баланс представлений у таблицях 1.5 , 1.6 , 1.7 .

Актив Пассив Баланс

Статутний капітал Нерозподілений прибуток Інші джерела Власний капітал
Довгострокові зобов язання Короткострокові кредити та позики
Кредиторська заборгованність Позиковий капітал

Необоротні активи                  

Запаси                  

Дебіторська заборгованність                  

Грошові кошти та їх еквіваленти                  

Оборотні активи                  

Баланс                  

Таблиця 1.5 Матричний баланс підприємства на початок року

Актив Пассив Баланс

Статутний капітал Нерозподілений прибуток Інші джерела Власний капітал
Довгострокові зобов язання Короткострокові кредити та позики
Кредиторська заборгованність Позиковий капітал

Необоротні активи

Запаси

Дебіторська заборгованність

Грошові кошти та їх еквіваленти

Оборотні активи

Баланс

Таблиця 1.6 Матричний баланс підприємства на кінець року

Актив Пассив Баланс

Статутний капітал Нерозподілений прибуток Інші джерела Власний капітал
Довгострокові зобов язання Короткострокові кредити та позики
Кредиторська заборгованність Позиковий капітал

Необоротні активи

  141,8    141,8          141,8

Запаси     3     3          3

Дебіторська заборгованність               20   20  20

Грошові кошти та їх еквіваленти     437,7    437,7       9
  9  446,7

Оборотні активи     440,7    440,7       29   29
 469,7+30

Баланс     582,5    582,5       29   29  611,5+30

+30 – поточні фінансові інвестиції підприємства. Не стають джерелами,
але впливають на баланс вцілому.

Таблиця 1.7 Різниця між початком та кінцем року

Актив Пассив Баланс

Статутний капітал Нерозподілений прибуток Інші джерела Власний капітал
Довгострокові зобов язання Короткострокові кредити та позики
Кредиторська заборгованність Позиковий капітал

Необоротні активи    +43,6    +43,6          +43,6

Запаси     +3              +3

Дебіторська заборгованність               +15,9  +15,9  +15,9

Грошові кошти та їх еквіваленти     +204,2    +204,2      -33,6
 -336  +170,6

Оборотні активи     +210,2    +210       -46,7  -46,7  +219,5

Баланс    +250    +250       -17,7  -17,7  +233,4

+30

На основі матричного балансу можливо зробити висновки:

1. Позитивні зміни в фінансовому стані підприємства

а) Необоротні активи збільшились за рахунок власних коштів.

б) Оборотні засоби збільшились за рахунок власних джерел, а точніше
нерозподіленого прибутку при одночасному зниженню зайомних джерел.

в) Збільшилась доля власних коштів у формуванні запасів.

г) Зменшилась кредиторська заборгованість за рахунок збільшення
дебіторської заборгованості.

2. Негативні зміни в фінансовому стані підприємства

а) Дебіторська заборгованість зросла на 19,9 , що можливо викликне
зниженням платоспроможності покупців.

б) Грошові кошти на початок та кінець року сформовані частково за
рахунок кредиторської заборгованості, але на кінець року значно
меньньше.

2. Аналіз активу балансу.

2.1 Аналіз необоротних активів

Необоротні активи – це вкладення засобів підприємства на тривалу
перспективу. Аналіз необоротних активів проводиться на основі таблиці
2.1.1

Таблиця 2.1.1 Аналіз необоротних активів

Необоротні активи На початок року На кінець року Зміни Зміна питомої
ваги

тис.грн. % тис.грн. % + ‘- темп зростання

1 Нематеріальні активи 0,9 100 0,6 100 0,3 -33,3 0

2 Незавершене будівництво — — — — — — —

3 Основні засоби 23,3 100 18,4 100 -4,9 -21,03 0

4 Довгострокові фінансові інвестиції —

— — —

5 Довгострокова дебіторська заборгованість 45 100 43,1 100 -1,9 -4,2 0

6 Відстрочені податкові активи — 100 0,3 100 0,3 0 —

7 Інші необоротні активи — — — — — — —

Всього 69,2 100 62,4 100 -6,8 -9,8 0

Як видно з таблиці, із необоротних активів підприємство має тільки
основні засоби. Відсутність довгострокових фінансових інвестицій указує
на те, що підприємство не веде інвестиційної діяльності. Зменшення
частки основних засобів свідчить про те, що зменшилися вкладення засобів
у виробничий розвиток. Позитивно характеризує фінансовий стан
підприємства зменшення довгострокової дебіторської заборгованості.
2.2 Аналіз оборотних активів

Аналіз оборотних активів приведений у таблиці 2.2.1

Таблиця 2.2.1 Аналіз оборотних активів

Оборотні активи На початок року На кінець року Зміни Зміна питомої ваги

тис.грн. % тис.грн. % + ‘- темп зростання

1 Запаси 46,5 11,98 99,1 20,34 52,6 113,11 8,36

1.1 Виробничі запаси 0,5 0,12 0 0 -0,5 -100 0,5

1.2 Незавершене виробництво — — — — — — —

1.3 Готова продукція — — — — — — —

1.4 Товари 46 11,85 99,1 20,34 53,1 115,43 8,49

2. Дебіторська заборгованість 88,5 22,81 267,1 54,84 178,6 201,8 32,03

3. Поточні фінансові інвестиції — — — — — — —

4. Грошові кошти та їх еквіваленти 205,8 53,05 20,1 4,12 -185,7 -90,23
-48,93

5. Витрати майбутніх періодів 0,6 0,15 1,6 0,32 1 166,6 0,17

Всього 387,9 100 487 100 99,1 25,54

З приведеної таблиці видно, що суттєво зменшились грошові кошти та їх
еквіваленти. Питома вага грошових коштів в оборотних активах зменшилася
на 48,93 процентних пунктів. Також можливо побачити суттєвий зріст
дебіторської заборгованості. Вона виросла на 201,8%. Це негативно
впливає на фінансову стійкість підприємства, бо може викликати зменшення
власних коштів підприємства.

Збільшення на підприємстві запасів свідчить про те, що підприємство
прагне захистити грошові активи від знецінювання в період інфляції та
наростити виробничий потенціал підприємства.

Структуру запасів можливо оцінити за допомогою коефіцієнту накопичення.

Ппр.запас. –виробничі запаси підприємства;

Цей коефіцієнт характеризує рівень мобільності запасів і його величина
повинна бути більш 1. На початок року він дорівнює 0,01. На кінець року
розрахувати цей коефіціент неможливо, через відсутність у підприємства
виробничих запасів на кінець року. Це робить непотрібним аналіз
обґрунтованості запасів, бо запаси підприємства на початок року
відсутні, а на кінець дуже незначні.

Стан розрахункової дисципліни характеризується наявністю дебіторської
заборгованості. Аналіз дебіторської заборгованості представлений у
таблиці 2.2.2

Таблиця 2.2.2 Аналіз дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість На початок року На кінець року Зміни Зміна
питомої ваги

тис.грн. % тис.грн % + ‘- темп зростання

1. Векселя що отримані — — — — — — —

2. За товари роботи послуги 28,5 47,5 70,6 35,92 42,1 147,71 -11,58

3. С бюджетом 4,6 7,6 16,5 8,39 11,9 258,69 0,79

4. За виданими авансами — — — — — — —

5. За нарахованими доходами — — — — — — —

6. За внутрішніми розрахунками — — — — — — —

7. Інша поточна дебіторська заборгованість 26,9 44,83 109,4 55,67 82,5
306,69 10,84

Всього 60 100 196,5 100 136,5 227,5

З приведеної таблиці можливо побачити, що дебіторська заборгованість на
кінець року суттєво виросла на 227,5 %. При цьому питома вага
дебіторської заборгованості з бюджетом складала лише 7,6% від всієї
заборгованості на початок року, а на кінець року 8,39. Основна
дебіторська заборгованість підприємства складається із заборгованості за
товари та послуги. Це може бути викликане погіршенням фінансового стану
клієнтів підприємства, або невиконанням ними умов договору. Це може
негативно вплинути на фінансовий стан підприємства.

Аналіз пасиву балансу

3.1 Аналіз власних джерел

Пасив балансу дозволяє визначити, які зміни відбулися в структурі
власного і позикового капіталу, скільки притягнуто в оборот підприємства
довгострокових і короткострокових позикових засобів. Аналіз власного
капіталу приведений у таблиці 3.1.1

Таблиця 3.1.1 Аналіз власного капіталу

Власний капітал На початок року На кінець року Зміни Зміна питомої ваги

тис.грн. % тис.грн. % + ‘- темп зростання

1. Статутний капітал 11.8 6,39 11.8 5,46 0 0 0

2. Пайовий капітал — — — — — — —

3. Додатково вкладений капітал — — — — — — —

4. Інший додатковий капітал — — — — — — —

5. Резервний капітал — — — — — — —

6. Нерозподілений прибуток 172.7 93,6 204.2 94,53 31,5 18,23 0,93

7. Забезпечення наступних витрат і платежів — — — — — — —

8. Доходи майбутніх періодів — — — — — — —

Всього 184,5 100 216 100 31,5 17,07

Власний капітал підприємства складається із нерозподіленого прибутку та
статутного капіталу. Повністю відсутні пайовий капітал та інші складники
власного капіталу підприємства. Негативним фактором є відсутність
резервного капіталу, що збільшує фінансовий ризик від можливих збитків
або неплатежів.

3.2 Аналіз позикових джерел

Аналіз позикових джерел підприємства приведений у таблиці 3.2.1

Таблиця 3.2.1 Аналіз позикових джерел підприємства

Позиковий капітал На початок року На кінець року Зміни Зміна питомої
ваги

тис.грн. % тис.грн. % + ‘- Темп зростання

1. Довгострокові кредити банка — — — — — — —

2. Довгострокові фінансові зобов”язання — — — — — — —

3. Відсрочені фінансові зобов”язання — — — — — — —

4. Інші довгострокові зобов”язання — — — — — — —

5. Короткострокові кредити банка — — — — — — —

6. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов”язаннями — — — —
— — —

7. Векселя, які видані — — — — — — —

8. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 185,7 91,88
47,5 29,01 -138,2 -74,42 -62,87

9. З отриманих авансів — — — — — — —

10. З бюджетом 5,7 2,82 2,7 1,64 -3 -52,63 -1,18

11. З позабюджетними фондами — — — — — — —

12. З страхування 2,6 1,28 0,8 0,4 -1,8 -69,23 -0,88

13. З оплати праці 6,9 3,41 4,5 2,74 -2,4 -34,78 -0,67

14. З учасниками — — — — — — —

15. З внутрішніх розрахунків — — — — — — —

16. Інші поточні зобов”язання 1,2 0,59 108,2 66,09 107 8916,66 65,5

Всього 202,1 100 163,7 100 -38,4

З приведеної таблиці видно, що інші поточні забов’язання мають значну
питому вагу в позиковому капіталі підприємства. Позитивно характеризує
роботу підприємства за рік те, що загальна сума позикових джерел
зменшилася на 38,4 тис.грн. Це викликане значним зменшенням
кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 138,2 %.

Більш докладний аналіз змін, що відбулися у кредиторської заборгованості
проведений у таблиці 3.2.2

Таблиця 3.2.2 Аналіз кредиторської заборгованості

Кредиторська заборгованість На початок року На кінець року Зміни Зміна
питомої ваги

тис.грн. % тис.грн. % + ‘- темп зростання

1. Векселя які видані — — — — — — —

2. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 185,7 92,43
47,5 85,58 -138,2 -7,41 -6,85

3. З одержаних авансів — — — — — — —

4. З бюджетом 5,7 2,83 2,7 4,86 -3 71,73 2,03

5.З позабюджетними фондами — — — — — — —

6. З страхування 2,6 1,29 0,8 1,44 -1,8 11,62 0,15

7. З оплати праці 6,9 3,43 4,5 8,1 -2,4 136,15 4,67

8. З учасниками — — — — — — —

9. З внутрішніх розрахунків — — — — — — —

Всього 200,9 100 55,5 100 -145,4

Оскільки кредиторська заборгованість є джерелом покриття дебіторської
заборгованості, для більш глибокого аналізу необхідно провести
порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості. Цей
аналіз на початок і кінець року проведений у таблицях 3.2.3 та 3.2.4

Таблиця 3.2.3 Порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської
заборгованості на початок року

Статті Дебіторська заборгованість

тис.грн. Кредиторська заборгованість

тис.грн. Перевищення

Дебіторська заборгованість

тис.грн. Кредиторська заборгованість

тис.грн.

1. Векселя — — — —

2. За товари роботи послуги 28,5 185,7 — 157,2

3. З бюджетом 4,6 5,7 — 1,1

4. З авансів — — — —

5. З нарахованих доходів — — — —

6. З позабюджетних платежів — — — —

7. З страхування 0 2,6 — 2,6

8. З оплати праці 0 6,9 — 6,9

9. З учасниками — — — —

10. З внутрішніх розрахунків — — — —

Всього 33,1 200,9 — 167,8

Таблиця 3.2.4 Порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської
заборгованості на кінець року

Статті Дебіторська заборгованість

тис.грн. Кредиторська заборгованість

тис.грн. Перевищення

Дебіторська заборгованість

тис.грн. Кредиторська заборгованість

тис.грн.

1. Векселя

2. За товари роботи послуги 70.6 47.5 23.1

3. З бюджетом 16.5 2.7 13.8

4. З авансів

5. З нарахованих доходів

6. З позабюджетних платежів

7. З страхування

0.8

0.8

8. З оплати праці

4.5

4.5

9. З учасниками

10. З внутрішніх розрахунків

Всього 87.1 55.5 31.6

На початок року кредиторська заборгованість перевищує дебіторську на
167.8 тис.грн. Кредиторська заборгованість з бюджетом перевищує
дебіторську на 1.1 тис. грн. На кінець року у зв язку зі значним ростом
дебіторської заборгованості та зменшенням кредиторської, дебіторська
заборгованість перевищила кредиторську на 31.6 тис. грн.. Стан
кредиторської заборгованості з бюджетом на кінець року зменшився на 3
тис. грн.. у зв язку із погашенням дебіторської заборгованості з
бюджетом на початок року.

4. Аналіз фінансової стійкості

У ринкових умовах, коли господарська діяльність підприємства і його
розвиток здійснюється за рахунок самофінансування, а при недостатності
власних фінансових ресурсів – за рахунок позикових засобів, важливою
аналітичною характеристикою є фінансова стійкість підприємства.

Фінансова стійкість – це стан рахунків підприємства, що гарантує його
постійну платоспроможність. Для її оцінки розраховуються абсолютні і
відносні показники.

Для розрахунку абсолютних показників фінансової стійкості визначимо
наявність джерел для формування запасів на початок і кінець року.

1. Наявність власних оборотних коштів

Uo – власний капітал

F – необоротні активи

2. Наявність власних і дострокових позикових джерел

KT – довгостроковий позиковий капітал

3. Наявність основних джерел формування запасів

Kt – короткостроковий позиковий капітал

Трьом показникам наявності джерел формування запасів відповідають три
показники забезпеченості запасів джерелами його формування.

1. Надлишок(+) чи недолік(-) власних оборотних коштів

Z – запаси

2. Надлишок(+) чи недолік(-) власних і довгострокових позикових джерел

3. Надлишок(+) чи недолік(-) основних джерел формування запасів

Підприємство має абсолютну фінансову стійкість. Усі запаси підприємства
повністю покриваються власними оборотними коштами. Підприємство не
використовує зовнішні джерела фінансування основної діяльності.

Кризовий фінансовий стан:

Фінансова стійкість підприємства багато в чему залежить від оптимального
співвідношення власного і позикового капіталу. Для цього розрухуємо
наступні показники.

1. Коефіціент фінансової автономії (незалежності)

СК – власний капітал

ВБ – валюта балансу

на початок року

на кінець року

Розраховане значення вказує на високу фінансову незалежність
підприємства на кінець року від зовнішніх джерел, бо перевищує 0,5.

>0,5 важливо не тільки для самого підприємства, але й для його
кредиторів. Ріст коефіцієнта фінансової автономії свідчить про
збільшення фінансової незалежності підприємства, зниженні ризику
фінансових утруднень у майбутні періоди. Така тенденція, з погляду
кредиторів, підвищує гарантії погашення підприємством своїх зобов’язань.

2. Коефіціент фінансової залежності

ЗК – позиковий капітал

на початок року

на кінець року

Чим вище рівень коефіціенту фінансової автономії і нижче рівень
коефіціенту фінансової залежності, тим стійкіше фінансовий стан
підприємства.

3. Коефіціент фінансового ризику

на початок року

на кінець року

Коефіціент фінансового ризику менше ніж 0,5 внаслідок малої величини
позикового капіталу.

Таблиця 4.1. Значення показників фінансової стійкості

Показники На початок року На кінець року Зміна

різн Темп зростання

Коефіціент фінансової автономії 0,47 0,56 0,09 19,14

Коефіціент фінансової залежності в тому числі 0,52 0,43 -0,09 -17,3

довгострокової — — — —

короткострокової — — — —

Коефіціент фінансового ризику 1,12 0,75 -0,37 -33,03

Поряд з показниками фінансової стійкості розраховуються також наступні
коефіцієнти ринкової стійкості.

1. Коефіціент маневреності власного капіталу

на початок року

на кінець року

Коефіціент маневреності власного капіталу показує, яка частина власних
засобів підприємства перебуває в мобільній формі, що дозволяє відносно
вільно маневрувати цими засобами. Значення коефіцієнта маневреності
більш 0,5 позитивно характеризує фінансовий стан підприємства.

2. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами запасів.

на початок року

на кінець року

3. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових засобів буде
дорівнювати нулю, тому що довгостроковий позиковий капітал дорівнює
нулю.

4. Коефіціент автономії джерел формування запасів.

на початок року

на кінець року

5. Коефіцієнт кредиторської заборгованості.

на початок року

на кінець року

6. Коефіцієнт співвідношення дебіторської і кредиторської
заборгованості.

на початок року

на кінець року

7. Коефіцієнт структури довгострокових вкладень буде равен нулю, тому що
довгостроковий позиковий капітал дорівнює нулю.

Таблиця 4.2 – Аналіз коефіцієнтів ринкової стійкості.

Показники На початок року На кінець року Зміна

+,- темп зростання, %

1. Коефіціент маневреності власного капіталу

0,61 0,71 0,1 16,39

2. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами запасів. 2,38
1,54 -0,84 -35,29

4. Коефіціент автономії джерел формування запасів.

0,61 0,71 0,1 16,39

5. Коефіцієнт кредиторської заборгованості.

1 0,99 -0,01 -1

6. Коефіцієнт співвідношення дебіторської і кредиторської
заборгованості.

0,29 0,61 0,32 110,34

4. Аналіз ліквідності балансу та платоспроможності підприємства

Ліквідність балансу – ступінь покриття зобов язань підприємства його
активами, термін перетворення яких у грошову форму відповідає терміну
погашення зобов язань. Для аналізу ліквідності балансу порівнюються
засоби по активу, згруповані по ступені ліквідності з зобов язаннями по
пасиву, згрупованими по термінах їхнього погашення.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні засобів по активу,
згрупованих по ступені їхньої ліквідності й розташованих у порядку
убування ліквідності, із зобов’язаннями по пасиву, згрупованими по
строках їхнього погашення й розташованими в порядку зростання
строків. Аналіз ліквідності балансу наведений у таблиці 4.1

Активи по ступені ліквідності групуються на;

А1 – найбільш ліквідні активи

А2 – активи, що швидко реалізуються

А3 – активи, що повільно реалізуються

А4 – активи, що важко реалізуються

Пасиви групуються по степені терміновості на

П1 – найбільш термінові зобов язання

П2 – короткострокові пасиви

П3 – довгострокові пасиви

П4 – постійні пасиви

Згруповані активи і пасиви приведені в таблиці

Таблиця 4.1 Аналіз ліквідності балансу

Активи На початок року На кінець року Пасиви На початок року На кінець
року

А1 205,9 20,1 П1 202,1 163,7

А2 60 267,1 П2 0 0

А3 46,5 99,1 П3 0 0

А4 69,2 62,4 П4 180,1 216

Баланс 381,6 448,7 Баланс 382,2 379,7

Для оцінки ліквідності балансу треба звірити активи та пасиви. Баланс
вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються співвідношення
приведені в таблиці 4.2

Таблиця 4.2 Співвідношення активу та пасиву балансу

На початок року На кінець року

А1 > П1 205,9 > 202,1 А1 П2 60 > 0 А2 > П2 267.1 > 0

А3 > П3 46,5 = 0 А3 > П3 99.1 > 0

А4

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020