.

Організація податкового планування на підприємствах (установах, організаціях) (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 9152
Скачать документ

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

„Організація податкового планування на

підприємствах (установах, організаціях)”

Міністерство освіти та науки України

Інститут підприємництва та перспективних технологій

при Національному університеті „Львівська політехніка”

Кафедра фінансів

ЗАВДАННЯ

для курсової роботи

„Організація податкового планування на

підприємствах (установах, організаціях)”

студента групи ___________________________________

____________________

Тема теоретичної частини роботи: Місцеві податки, збори та обов”язкові
платежі.

Варіант розрахункової роботи: вісім

Затверджена на засіданні кафедри фінансів

„_____” ______________ 200___р. протокол № ___

Термін здачі студентом закінченої роботи до „______” ______________
200__р.

Перелік питань, які належить розкрити: Аналіз законодавчо-нормативної
бази. Класифікація податків та зборів. Платники податків.
Відповідальність платників податків за порушення податкового
законодавства.________________________________________

Дата видачі завдання: „___” __________ 200___р.

Керівник курсової роботи: викладач

(підпис)(прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь)

завдання прийняв до виконання_________________________________________

(підпис)

Зміст:

Вступ.

Теоретична частина.

Розрахункова частина.

2.1 Податковий календар.

2.2 Перевірка правильності нарахування податків.

2.3 Акт перевірки правильності нарахування податків.

Рекомендаіцйна частина.

Список використаної літератури.

Вступ

Для існування держави необхідні величезні фінансові ресурси, що
акумулюються в бюджетному і позабюджетному державному централізованому
фондах в основному завдяки функціонуванню податкової системи. Економічні
відносини, зв’язані з податками, у тому чи іншому ступені торкаються
всього населення країни, тому основні теоретичні і практичні аспекти
побудови податкової системи цікавлять не тільки фахівців (економістів,
юристів, керівників усіх рівнів, підприємців), але і звичайних громадян.

Податкова система відіграє провідну роль у формуванні державних
доходів, відчутно впливає на доходи юридичних та фізичних осіб.

Історичними передумовами виникнення в суспільстві податків були
переважно, перехід від натурального господарства до грошового,
зародження й формування інституту держави.

Сучасна форма податків є відносно новою, хоча основні елементи механізму
оподаткування зародилися ще в давнину.

Першим в історії людства поняття податку розкрив Адам Сміт у роботі
“Дослідження про природу і причини багатства народів” (1776 р.), який
написав: “Податок – це тягар, який накладається державою у формі закону,
що передбачає і його розмір, і порядок сплати”.

Економічна природа податку полягає у з’ясуванні його призначення об’єкта
оподаткування й джерела сплати, а також визначенні впливу на суб’єктів
оподаткування і на економіку в цілому. За економічним змістом податки –
це форма фінансових відносин між державою й членами суспільства.

Законом України “Про систему оподаткування” визначено, що під податком і
збором (обов’язковим платежем) до бюджетів та державних цільових фондів
слід розуміти обов’язковий внесок до бюджету відповідного рівня або
державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на
умовах, що визначаються законами України про оподаткування.

Сукупність податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та
державних цільових фондів, що справляються встановленими законами
України порядку, становить систему оподаткування.

Система оподаткування – це нормативно визначені платники податків, їхні
обов’язки та права, об’єкти оподаткування, види податків; зборів і
платежів, а також порядок їх стягнення.

Спочатку розглянемо про місцеві податки в фінансовій системі України,
так як на сьогодні місцеві податки є важливою структурною ланкою
податкових систем більшості країн. За їхньою допомогою мобілізуються
кошти для фінансування соціально-культурних заходів, а також витрат,
пов’язаних із розвитком місцевого господарства та інших заходів
місцевого значення.

І. Теоретична частина

У податкових системах країн із ринковою економікою місцеві податки і
збори вдало доповнюють державні податки, є досить гнучкими за своєю
суттю, сприяють розширенню загальної податкової бази та зменшенню
податкового навантаження на платників. Яку ж роль відіграють ці податки
у системі фінансових відносин України.

Місцеві податки — це встановлювані місцевими Радами народних депутатів,
відповідно до переліку, затвердженого Декретом Кабінету Міністрів
України від 20 травня 1993 р. «Про місцеві податки і збори» та Законом
України «Про систему оподаткування», обов’язкові платежі юридичних осіб
та громадян до бюджетів місцевого самоврядування.

Деякі місцеві податки стягуються обов’язково. Місцеві податки
запроваджуються з метою залучення коштів до місцевих бюджетів і
витрачаються на фінансування об’єктів соціально-культурного розвитку
території (шкіл, лікарень, дитячих садків тощо), підпорядкованих
місцевій Раді, заходів по соціальному захисту населення, фінансування
правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування. Чинним
законодавством передбачено вичерпний перелік місцевих податків, які
можуть запроваджуватись органами місцевого самоврядування на їх
території. До них належать податок на рекламу, комунальний податок.

Доцільність встановлення того чи іншого місцевого податку на території
села, селища чи міста вирішується місцевою Радою. До компетенції органів
місцевого самоврядування належить:

введення на їх території місцевих податків;

встановлення в межах граничної ставки податку;

надання пільг платникам податку;

визначення строків перерахування податкових сум до

бюджету.

Кошти, отримані від місцевого оподаткування, надходять лише до бюджетів
місцевого самоврядування.

Податком з реклами обкладається вартість послуг за встановлення та
розміщення реклами, тобто вартість всіх видів оголошень і повідомлень,
які передають інформацію з комерційною метою. Юридичні особи та
громадяни сплачують податок під час оплати послуг органам, на які
покладено функції розміщення реклами. За одноразову рекламу податок
стягується за ставкою не більше 0,1% вартості послуг, а за рекламу на
тривалий час — 0,5%.

Юридичні особи (крім бюджетних установ, планово-дотаційних
сільськогосподарських підприємств) можуть залучатися до сплати
комунального податку. Податок справляється за ставкою не більше 10%
річного фонду оплати праці, обчисленого виходячи з неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян. Кількість працюючих при розрахунку
комунального податку визначається як средньоспискова чисельність штатних
працівників облікового складу. Гранична ставка податку складає 10%
річного фонду оплати праці, обчисленого виходячи з НМДГ. Податок
нараховується сплачується самими юридичними особами в бюджет місцевих
органів керування на субрахунок районів. Даний податок включається в
собівартість продукції (робіт, послуг) підприємства. Його сплата
провадиться щомісяця до 15 числа місяця, що випливає за звітним.

Податком з продажу імпортних товарів обкладається виручка одержана від
реалізації цих товарів. З метою оподаткування імпортними вважаються всі
товари вироблені за межами України. Податок сплачується юридичними
особами та громадянами, суб’єктами підприємництва, за ставкою, яка не
перевищує 3% вартості товару.

На відміну від місцевих податків, які мають індивідуально безвідплатний
характер, місцеві збори стягуються за надання платникам певних послуг.
Місцеві збори встановлюються органами місцевого самоврядуванн в тому ж
порядку, що і місцеві податки (крім збору за проїзд автотранспорту, що
прямує за кордон територією прикордонних областей, який встановлюється
обласними Радами народних депутатів) і зараховуються в повній сумі до
бюджетів місцевого самоврядування.

Вичерпний перелік місцевих зборів — в Декреті Кабінету Міністрів України
від 20 травня 1993 р. «Про місцеві податки і збори» і Законі України
«Про систему оподаткування».

Готельний збір стягується адміністрацією готелів та установ готельного
типу при реєстрації осіб, які в них проживають, в розмірі до 20% добової
вартості найманого житла без додаткових послуг.

Збір за парковку автотранспорту сплачують юридичні особи та громадяни,
які паркують автомобілі в спеціально обладнаних або відведених для цього
місцях Розмір збору — не більше 3% неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян за одну годину стоянки.

Ринковий збір справляється з юридичних осіб і громадян, які реалізують
сільськогосподарську продукцію та інші товари, за торгові місця.
Граничний розмір збору — для громадян 20% неоподатковуваного мінімуму, а
для юридичних осіб 3 неоподатковуваних мінімума доходів громадян за
кожен день торгівлі.

Збір за видачу ордера на квартиру сплачується за послуги, пов’язані з
видачею документа, що дає право на заселення квартири, і не повинен
перевищувати 30% неоподатковуваного мінімуму доходів.

Власники собак, які проживають у будинках державного і громадського
житлового фонду та приватизованих квартирах, щорічно сплачують збір у
розмірі не вище 10% неоподатковуваного мінімуму доходів за кожну собаку.

Громадяни, які прибувають у курортну місцевість, сплачують курортний
збір, що не може перевищувати 10% неоподатковуваного мінімуму доходів.

Збір за участь у бігах на іподромі стягується за кожного коня,
виставленого юридичними особами та громадянами на змагання комерційного
характера. Граничний розмір збору —до 3 неоподатковуваних мінімумів
доходів за кожного коня.

Збір за виграш на бігах справляється у розмірі не вище 6% від суми
виграшу з осіб, які виграли у грі на тоталізаторі на іподром.і Особи,
які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі, сплачують збір у
вигляді відсоткової надбавки до плати, визначеної за участь у грі (до 5%
від суми надбавки).

Юридичні особи і громадяни, які мають дозвіл і використовують місцеву
символіку з комерційною метою сплачують збір за право використання
місцевої символіки. Розмір збору не повинен перевищувати з юридичних
осіб — 0,1% вартості виробленої продукції, виконаних робіт, наданих
послуг з використанням місцевої символіки, з громадян — 5
неоподатковуваних мінімумів. Спільні підприємства можуть придбати
ліцензію на право використання місцевої символіки.

Збір за право на проведення кіно- і телезйомок вносять організації, які
проводять зйомки, що потребують від місцевих органів державної
виконавчої влади додаткових заходів. Розмір збору не може перевищувати
фактичних витрат на проведення зазначених заходів.

Юридичні особи і громадяни, які мають дозвіл на проведення аукціонів,
конкурсного розпродажу і лотерей, сплачують збір виходячи з вартості
заявлених до аукціону чи розпродажу товарів або суми, на яку
випускається лотерея Ставка збору не повинна перевищувати 0,1% від
вказаної вище вартості.

За проїзд автотранспорту, що прямує за кордон, територією прикордонних
областей стягується збір у розмірі 0,5 неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян — з громадян і юридичних осіб України, та від 5 до 55
дол США з усіх інших осіб.

При видачі дозволу на торгівлю у спеціально відведених для цього місцях
з юридичних осіб і громадян стягується збір у розмірі до 20
неоподатковуваних мінімумів для суб’єктів, що здійснюють постійну
торгівлю, і одного неоподатковуваного мінімуму доходів в разі
одноразової торгівлі.

Питання про конкретні ставки зборів та пільги платникам вирішується
місцевою Радою, яка приймає рішення про запровадження того чи іншого
збору на своїй території.

Безумовно, місцеві податки відіграють значну роль у забезпеченні
фінансування соціальної інфраструктури, розвитку комунального
господарства, наданні безплатних благ і послуг населенню. Є підстави
стверджувати, що на сьогодні це об’єктивно необхідний елемент фінансової
системи держави. Загалом можна дійти висновку, що еволюція місцевих
податків пройшла певний шлях і на сьогодні вони є значним фінансовим
підгрунтям для місцевого самоврядування.

Місцеві податки з юридичних осіб

Місцеві податки і збори – це обов’язкові платежі юридичних та фізичних
осіб до місцевих бюджетів, які встановлено місцевими Радами народних
депутатів і справляються вони згідно із Законом України “Про систему
оподаткування” та Декретом Кабінету Міністрів України “Про місцеві
податки і збори” від 20 травня 1993 року.

До місцевих податків відносяться: податок з реклами, комунальний податок
і податок з продажу імпортних товарів.

Податок з реклами

Податок з реклами – це податок на послуги по встановленню та розміщенню
реклами.

Рекламою рахуються всі види об’яв і оголошеннь, які передають інформацію
з комерційною метою за допомогою засобів масової інформації.

До зсобів масової інформації відносяться : преса, ефірне, супутникове і
кабельне телебачення, радіомовлення, а також афіші, плакати, листівки,
рекламні щити, інші технічні засоби, розташовані на вулицях,
магистралях, площах, будинках, транспорті та інших місцях.

Платниками податку виступають всі юридичні та фізичні особи, які
сплачують послуги за встановлення і розміщення реклами, яка носить
комерційно-інформаційний характер.

Об’єктом оподаткування є вартість послуг за встановлення і розміщення
реклами, а у випадку, якщо рекламні роботи виконуються власними силами
рекламодавця, – вартість фактично понесених затрат.

Розмір податку з реклами складає:

– 0,1 % вартості послуг за розміщення одноразової реклами;

– 0,5 % вартості послуг за розміщення реклами на тривалий час.

Стягнення податку виконують підприємства, організації, установи, які
видають дозвіл на розміщення реклами або надають послуги по наданню
реклами одночасно з розрахунком за послуги з виділенням вказаного
податку в платіжному документі окремою строкою.

Податок з реклами перераховується щомісячно в доход місцевого бюджету до
15 числа місяця, наступного за звітним. Підприємства, які стягують
податок з реклами, щоквартально до 15 числа місяця, наступного за
звітним кварталом, представляють в податкову адміністрацію декларацію
про суми наданих послуг, стягнутого та перерахованого до бюджету податка
з розбивкою за ставками по місяцях.

За несвоєчасне перерахування податку з реклами сплачується пеня у
розмірі 0,3 % за кожний день просрочки.

Комунальний податок

Комунальний податок – це обов’язковий місцевий податок, який
вираховується на основі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і
середньосписочної кількості працюючих.

Платниками комунального податку є юридичні особи, за винятком бюджетних
установ, організацій, сільськогосподарських підприємств.

Об’ктом оподаткування є фонд оплати праці, вирахуваний виходячи з
офіційно встановленного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
(незалежно від фактично виплаченої заробітньої платні), помноженого на
середньосписочну кількість працюючих за звітний місяць. Кількість осіб,
які працюють за договором підряду, включається в загальну кількість
працюючих щомісячно на протязі всього строку дії договору.

Бюджетні установи, віднесені до категорії платників, сплачують
комунальний податок за рахунок власних коштів, отриманих від
гоподарської і комерційної діяльності тільки за робітників,
безпосередньо заянятих цією діяльністю.

Комунальний податок сплачується юридичними особами за рахунок
собівартості продукції.

Граничний розмір ставки не повинен перевищувати 10% річного фонду оплати
праці, вирахуваного виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян і середньосписочної кількості робітників.

Розрахунок податку разом з встановленною звітністю щомісячно
представляється платниками в податкову адміністрацію до 15 числа місяця,
наступного за звітним на розрахунковий рахунок місцевого бюджету.

За несвоєчасне перерахування комунального податку нараховується пеня в
розмірі 0,3% за кожний день просрочки.

Податок з продажу імпортних товарів

Податок з продажу імпортних товарів.

Платниками податку з продажу імпортних товарів є юридичні особи і
громадяни, які зареєстровані як суб’єкти підприємництва.

Об’єктом оподаткування є сумарна вартість товарів за ринковими цінами,
що зазначаються у декларації, яка подається щоквартально до державної
податкової адміністрації за місцезнаходженням платника.

Граничний розмір податку не повинен перевищувати 3% виручки, одержаної
від реалізації цих товарів.

Іноземні юридичні особи сплачують місцеві податки на рівних умовах з
юричичними особами України.

Постановою Верховної Ради України від 9 липня 1999 року за № 895-ХІV
прийнято у першому читанні внесений народними депутатами України проект
закону України “Про місцеві податки і збори”. Схвалений Парламентом
проект закону скоротить перелік місцевих податків ї зборів із 16 до 11
видів. Зокрема- комунальний податок, що дасть можливість зменшити
податковий тиск, в першу чергу на вітчизняних виробників. Однак
з’являться нові місцеві податки, приміром закон передбачає введення
місцевого податку з прибутку підприємств; також до місцевих податків
пропонується віднести податок на нерухоме майно.

До прийняття вказаного закону продовжує діяти Декрет КМУ від 20 травня
1993 року, № 56-93 “Про місцеві податки і збори”.

Суб’єктами (платниками готельного збору) є громадяни, в тому числі
іноземці, які проживають у готелях, будинках колгоспників, кемпінгах,
туристичних комплексах тощо і сплачують збори за проживання у них.

Об’єктом оподаткування готельним збором є добова вартість найманого
приміщення (житла), включаючи рендоване (без додаткових послуг). Добова
вартість проживання уготелі та інших приміщеннях, призначена для
забезпечення тимчасовим житлом, залежить від класу (розряду) готелю,
його місця розташування. Граничний розмір готельного збору не повинен
перевищувати 20% добової вартості найманого житла (без додаткових
послуг).

Готельний збір справляється адміністрацією готелю з наймаців цього житла
одночасноз розрахунком за проживання, з виділенням вказаного збору в
платіжних документах окремим рядком (квитанції, платіжні доручення).

Плата за проживання в готелі проводиться попередньо замовником житла на
обумовлений строк. Готельний збір із загальної суми вартості проживання,
незалежно від того, чи проживав у найманому приміщенні замовник чи ні.

Нормативно-правові акти України

щодо місцевих податків і зборів (обов’язкові платежі)

п/п Нормативно-правовий

акт Ким виданий Назва Дата

документу Номер

документу Дата введення в дію та інші примітки

1 2 3 4 5 6 7

Місцеві податки і збори (обов’язкові платежі)

Закони України

  Закон ВРУ HYPERLINK
“http://www.sta.gov.ua/documents/newdocs/32-93.htm” “Про доповнення
Декрету Кабінету міністрів України “Про місцеві податки і збори”
17.06.93 3293-XII З дня опублікування

  Закон ВРУ HYPERLINK “http://www.sta.gov.ua/zakon.php3?1212-99” “Про
запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через
державний кордон України” 04.11.99 1212-XIV Із змінами і доповненнями,
внесеними Законом України від 12 липня 2001 року N 2659-III

  Закон ВРУ HYPERLINK “http://www.sta.gov.ua/zakon.php3?2” “Про
порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами” 21.12.00 2181-ІІІ З 01.04.2001

  Закон ВРУ HYPERLINK “http://www.sta.gov.ua/news.php3?396” “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України” 07.06.01 2515-ІІІ
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

  Закон ВРУ HYPERLINK “http://www.sta.gov.ua/news.php3?1490”

“Про внесення змін до деяких законів України за результатами
парламентських слухань “Проблеми інформаційної діяльності, свободи
слова, дотримання законності на стан інформаційної безпеки України”
13.09.01 2680-ІІІ Цей Закон набирає чинності з дня його
опублікування.(Урядовий кур’єр №189 від 17.10.01)

  Закон ВРУ HYPERLINK “http://www.sta.gov.ua/news.php3?2875”

“Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України “Про місцеві
податки і збори”” 20.03.03 641-IV  

  Закон ВРУ HYPERLINK “http://www.sta.gov.ua/zakon.php3?703”

“Про внесення змін до деяких законів України” 03.04.03 703-IV  

Декрети Кабінету Міністрів України

  Декрет КМУ HYPERLINK
“http://www.sta.gov.ua/documents/newdocs/56-93.htm” “Про місцеві
податки і збори” 20.05.93 56-93 З дня опублікування

Укази Президенту України

  Указ Президент України HYPERLINK
“http://www.sta.gov.ua/documents/newdocs/727-98.htm” “Про спрощену
систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого
підприємництва” 03.07.98 727/98 З дня опублікування.

Із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від
28.06.99 № 746/99

(Указом Президента України від 28.06.99 №746/99 цей Указ викладено у
новій редакції)

  Указ Президент України HYPERLINK
“http://www.sta.gov.ua/documents/newdocs/746-99.htm” “Про внесення змін
до Указу Президента України від 03.07.98 № 727 “Про спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”
28.06.99 746  

  Указ Президент України HYPERLINK
“http://www.sta.gov.ua/documents/newdocs/761-99.htm” “Про впорядкування
механізму сплати ринкового збору” 28.06.99 761/99  

Постанови Кабінету Міністрів України

  Постанова КМУ HYPERLINK “http://www.sta.gov.ua/zakon.php3?38” “Про
затвердження переліку населених пунктів, віднесених до курортних”
28.12.96 38  

  Постанова КМУ HYPERLINK “http://www.sta.gov.ua/zakon.php3?1576-96”
“Про затвердження переліку населених пунктів, віднесених до курортних”
28.12.96 1576  

  Постанова КМУ HYPERLINK
“http://www.sta.gov.ua/documents/newdocs/962-00.htm” “Про роз’яснення
статті 4 Указу Президента України від 28 червня 1999 року № 761”
14.07.00 962  

  Постанова КМУ HYPERLINK
“http://www.sta.gov.ua/documents/newdocs/52-01.htm” “Про затвердження
Порядку перерахування субвенцій на фінансування пільг і субсидій
населенню на оплату електроенергії природного та скрапленого газу і
житлово-комунальних послуг” 24.01.01 52  

  Постанова КМУ HYPERLINK “http://www.sta.gov.ua/news.php3?1798” \t
“_new” “Про затвердження Тимчасового порядку розмежування земель права
державної і комунальної власності” 1.08.02 1100  

  Постанова КМУ HYPERLINK “http://www.sta.gov.ua/news.php3?3120” “Про
затвердження у 2003 році в Автономній Республіці Крим у порядку
експерименту справляння окремих місцевих зборів” 28.05.03 875  

Накази

  Наказ ДПА України HYPERLINK “http://www.sta.gov.ua/news.php3?1178”
“Про затвердження форм Зведеного розрахунку суми земельного податку,
Довідки до уточненого Розрахунку та Порядку їх подання до органу
державної податкової служби” 26.10.01 434  

  Наказ Мінекономіки, МВС, ДПА, Держстандарстизації України HYPERLINK
“http://www.sta.gov.ua/news.php3?1459” “Про затвердження Правил
торгівлі на ринках” 26.02.02 57/188/84/105 Введення в дію з 02.04.02

  Наказ ДПА України HYPERLINK “http://www.sta.gov.ua/news.php3?3790”
“Про затвердження змін до наказу ДПА України від 26 жовтня 2001 року
№434” 02.12.03 582  

  Наказ ДПА України HYPERLINK
“http://www.sta.gov.ua/news.php3?3857%20” “Про затвердження форми
податкового розрахунку збору за проведення гастрольних заходів”
24.12.03 620  

  Наказ ДПА України HYPERLINK
“http://www.sta.gov.ua/news.php3?3848%20” “Про затвердження форми
податкового розрахунку збору за право на використання місцевої
символіки” 24.12.03 622 Зареєстрований в Мінюсті України 08.01.04 за
№2/8601

  Наказ ДПА України HYPERLINK
“http://www.sta.gov.ua/news.php3?3855%20” “Про затвердження форми
податкового розрахунку збору з осіб, які беруть участь у грі на
тоталізаторі на іподромі” 24.12.03 623 Зареєстрований в Мінюсті України
08.01.04 за №10/8609

  Наказ ДПА України HYPERLINK
“http://www.sta.gov.ua/news.php3?3859%20” “Про затвердження форми
податкового розрахунку податку з реклами” 24.12.03 624 Зареєстрований в
Мінюсті України 08.01.04 за №3/8602

  Наказ ДПА України HYPERLINK
“http://www.sta.gov.ua/news.php3?3858%20” “Про затвердження форми
податкового розрахунку комунального податку” 24.12.03 625
Зареєстрований в Мінюсті України 08.01.04 за №4/8603

  Наказ ДПА України HYPERLINK “http://www.sta.gov.ua/news.php3?3856”
“Про затвердження форми податкового розрахунку збору за участь у бігах
на іподромі” 24.12.03 626 Зареєстрований в Мінюсті України 09.01.04 за
№11/8610

  Наказ ДПА України HYPERLINK “http://www.sta.gov.ua/news.php3?3849”
“Про затвердження форми податкового розрахунку ринкового збору”
24.12.03 627 Зареєстрований в Мінюсті України 09.01.04 за №12/8611

  Наказ ДПА України HYPERLINK “http://www.sta.gov.ua/news.php3?3850”
“Про затвердження форми податкового розрахунку курортного збору”
24.12.03 628 Зареєстрований в Мінюсті України 09.01.04 за №14/8613

  Наказ ДПА України HYPERLINK “http://www.sta.gov.ua/news.php3?3851”
“Про затвердження форми податкового розрахунку збору за парковку
автотранспорту” 24.12.03 629 Зареєстрований в Мінюсті України 09.01.04
за №13/8612

  Наказ ДПА України HYPERLINK “http://www.sta.gov.ua/news.php3?3852”
“Про затвердження форми податкового розрахунку збору з власників собак”
24.12.03 630 Зареєстрований в Мінюсті України 09.01.04 за №15/8614

І I. Розрахункова частина

2.1. Податковий календар

Податковий календар на травень місяць 2006 р.

з/п Назва

одержувача Назва

податку

(звіту) Період, за який

сплачується

податок Термін подання звітності Нормативний документ, на підставі якого
сплачується податок

ДПУ Податок на прибуток підприємств місяць,

рік 20.05.06 ЗУ „Про внесення змін до ЗУ „Про оподаткування прибутку
підприємств” від 24.12.2002 р. №349-IV

ДПУ Податок на додану вартість місяць,

рік 20.05.06 ЗУ „Про внесення змін до ЗУ „Про податок на додану
вартість” від 22.05.2003 року № 857-IV

ДПУ Акцизний збір – – Декрет КМУ „Про акцизний збір” від 26.12.92 року
№18/92

ДПУ Збір на розвиток виноградарства садівництва та хмелярства місяць
20.05.06 ЗУ „Про збір на розвиток виноградарства, садівництва та
хмелярства” від 09.04.99 року №587-4

ДПУ Збір за спеціальне використання води квартал,

рік 09.06.06 ЗУ „Про порядок погашення зобов’язань платників податків
перед бюджетом та державними цільовими фондами” від 21.12.2000 року
№ 2181-ІІІ

ДПУ Плата за землю поточний

рік до 1 лютого поточного року ЗУ „Про плату за землю” від 19.09.96 року
№ 378/96-ВР

2.2. Перевірка правильності нарахування податків

Збір за розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства стягується
відповідно до наступних нормативних документів:

Закону України „Про збір на розвиток виноградарства, садівництва та
хмелярства” від 09.04.1999 р. №587-14.

Наказу ДПА України „Про затвердження Положення про порядок нарахування,
терміни сплати і надання розрахунку акцизного збору та змін до наказів
Державної податкової адміністрації України від 19.03.2001 р. №111.

Платниками зборів на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства
є суб’єкти підприємницької діяльності, які реалізують в оптовій та
роздрібній торгівлі та у сфері громадського харчування алкогольні напої
та пиво.

Об’єктом оподаткування збором є алкогольні напої та пиво, що
реалізуються в оптовій та роздрібній торгівлі, у сфері громадського
харчування.

Базою для оподаткування є виручка від реалізації алкогольних напоїв та
пива, одержана на кожному етапі реалізації в оптовій і роздрібній
торгівлі .

Ставка збору визначається платниками самостійно виходячи з бази
оподаткування та ставки збору.

Нараховані суми збору перераховуються платниками на спеціальний рахунок
Державного казначейства щомісячно не пізніше 15 числа місяця, що настає
за звітним місяцем, в якому була отримана виручка.

Платники збору щомісяця не пізніше 20 числа місяця що постає за
звітним, подають до органу державної податкової служби України за місцем
своєї реєстрації звіт про суми нарахованого збору за встановленою
формою.

Проводимо розрахунок збору за формулою:

Зв = 1% К * Ц, (1)

де К – кількість одиниць випущеної продукції

Ц – реалізаційна ціна товару

Ціна реалізації включає:

Ц = Собівартість + Прибуток + Акциз +ПДВ

Відповідно до формули (1) підставляємо дані умови:

Таким чином сума податку за січень місяць становить 71283,7 грн.

2.3. Акт перевірки правильності нарахування податків

АКТ №2

5 лютого2006 р. м. Коломиї

Про результати перевірки

дотримання вимог законодавства

про розрахунок та сплату збору

на розвиток виноградарства,

садівництва та хмелярства за січень 2006 р.

На підставі посвідчення №1 від 5.02.2006р. Коломийського Державного
податкового управління, створивши інспектором-ревізором Симчич М.В.
проведена поточна перевірка правильності дотримання вимог законодавства
про сплату збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства
за січень 2006 р.

Перевірку проведено з відома директора КП „Ліліана ” Боледзюк М.С.

Перевірка проводилася 5 лютого 2005 р. У період, за який проводилась
перевірка, відповідальними за фінансово-господарську діяльність були:

Директор КП „Ліліана ” Боледзюк М.С.

Головний бухгалтер – Круба О.П.

Перевірка проведена відповідно до Закону України:

„Про систему оподаткування” від 18.02.97 р. №77/97

„Про державну податкову службу в Україні” від 03.02. 97 р. №83/97

„Про збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства” від
09.04.99 №587-4

КП „Ліліана ” зареєстроване рішенням Коломийської міської Ради
народних депутатів 25.03.1999 р. №320-р.

КП „Ліліана” взяте на податковий облік в Коломийській ОДПУ і липні 1999
р., індивідуальний податковий номер 325694001257 свідоцтво № 21433059.

Ідентифікаційний код платника податку – 1254487081.

Згідно із статутом підприємство має право здійснювати такі види
діяльності:

код 71250 – роздрібна торгівля недержавних організацій.

код 71130 – оптова торгівля недержавних організацій.

Роздрібна торгівля проводиться через ЕККА ЕРА. 101, заводський №35490.

Підприємство має відкритий розрахунковий рахунок в АППБ „Аваль”
№ 42305678921403.

Перевіркою правильності визначення та нарахування сум збору на розвиток
виноградарства, садівництва та хмелярства встановлено наступне:

За січень місяць 2006р. збір на розвиток виноградарства та хмелярства не
нараховувався. Недоімка по даному збору стала 71283,7 грн.

Перевіркою встановлено:

Нарахування пені по збору на розвиток виноградарства, садівництва та
хмелярства у сумі 318,73 грн.

Нарахування штрафу по збору у сумі 3564,2 грн.

Про результатам перевірки складено Протокол № 01247 серія АМ про
адміністративне порушення на головного бухгалтера КП „Світлана” Крубу
О.П.

Акт складено в двох примірниках, один з яких залишено на підприємстві.

Ст. Державний податковий

ревізор-інспектор Симчич
М.В.

Директор КП „Ліліана” БоледзюкМ.С.

Висновок

При написанні даної курсової роботи, я набула багато знань та навичок і
зрозуміла, що Закон України “Про систему оподаткування” сприяє
стабілізації матеріального виробництва, підвищенню його ефективності і
на цій основі задоволенню державних та соціальних потреб. Система
оподаткування і забезпечує оптимізацію структури розподілу і
перерозподілу національного доходу.

Проте, на мою думку, на сьогоднішній день, в нашій державі, необхідно
провести значне реформування. Насамперед, щодо зниження ставок податків
та інших обов’язкових платежів, передбачивши розширення баз для
нарахування податків та інших обов’язкових платежів за рахунок
скорочення і скасування пільг при визначенні об’єктів оподаткування
забезпечивши при цьому і справедливий підхід держави до суб’єктів
підприємницької діяльності. Проте, також потрібно пам’Ятати. що держава
повинна мати бюджет із стабільними джерелами надходжень, роль яких
виконують в першу чергу податки, суть, мета і функції яких визначаються
економічним і політичним ладом суспільства, природою і завданням
держави.

ВИСНОВКИ.

Сьогодні Україна знаходиться в стадії реформування системи
оподаткування. Незважаючи на те, що прийняте нове законодавство з
оподаткування прибутку підприємств, податку на додану вартість та
внесено ряд змін в інші податкові закони, у цілому ж проблема
комплексного, системного реформування податкового законодавства
залишається не вирішеною. Однією з причин цього є відсутність в Україні
всеохоплюючого Закону – Податкового кодексу, який повинен комплексно
врегулювати відносини в оподаткуванні, визначати принципи побудови
системи оподаткування України, перелік податків, зборів та інших
платежів, що підлягають сплаті до бюджетів усіх рівнів, методику їх
обчислення, а також порядок і умови застосування фінансових санкцій до
платників податків за порушення податкового законодавства.

Державною податковою адміністрацією України, разом з робочою групою,
створеною згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18
лютого 1998 року, розроблено проект Податкового кодексу, який, нажаль,
тільки доопрацьовується і готується до повторного подання на розгляд до
Верховної Ради.

Одним із важливих напрямків вдосконалення податкового законодавства
України є реальне забезпечення принципу рівності всіх перед податковим
законом, визначеного як у Законі “Про систему оподаткування”, так і в
юридичній літературі. Це можна зробити шляхом поступового скасування
пільг за всіма видами податків та заміни їх для окремих категорій
платників неподатковими пільгами. Так доцільним у цьому напрямку є
прийняття 17 лютого 2000 року Закону України “Про усунення дискримінації
в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності створених з
використанням майна та коштів вітчизняного походження”, який спрямований
на забезпечення захисту вітчизняного виробника шляхом застосування
національного режиму валютного регулювання та справлення податків,
встановлений законами України для підприємств, створених без участі
іноземних інвестицій.

Необхідно зазначити, що в недостатній мірі реалізується принцип
доступності. При існуючій нині великій кількості змін і доповненнь у
податковому законодавстві , які вносяться надзвичайно часто, платникам
податків, важко розібратися в законодавстві з питаннь оподаткування і
відслідковувати численні зміни і доповнення в ньому. Для вирішення цього
питання необхідно запровадити мораторій на внесення змін до податкового
законодавства після прийняття Верховною Радою України Податкового
кодексу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року (із наступними змінами
та доповненнями) .

Земельний кодекс України, прийнятий 18 грудня 1990 року (із наступними
змінами та доповненнями).

Кримінальний кодекс України від 28 грудня 1960 року (із наступними
змінами та доповненнями).

Закон України Про внесення змін в Закон України” “Про систему
оподаткування”, від 2 лютого 1994 року (із наступними змінами та
доповненнями) .

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”, від 22 травня
1997 року (з наступними змінами та доповненнями).

Закон України « Про плату за землю» від 3 липня 1992 року (із наступними
змінами та доповненнями) .

Закон України “Про податок на доднану вартість”, від 3 квітня 1997 року
(з наступними змінами та доповненнями).

Закон України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів
підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів
вітчизняного походження», від 17 лютого 2000 року.

Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 4 грудня
1990 року (знаступними змінами та доповненнями ).

Декрет Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» від 26 грудня
1992 року (з наступними змінами та доповненнями).

Декрет Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки та збори ”, від
20 травня 1993 року (з наступними змінами та доповненнями).

Указ Президента «Про місцеві податки і збори» від 25 травня 1999 року.

Положення про марки акцизного збору // Баланс. – 1995. – №41.

Інструкція про порядок спавлення податку на добавлену вартість та
акцизного збору при ввезенні товарів на митну територію України//
Баланс.- 1997.- №24.

Лист Міністерства економіки України від 19 жовтня 1993 року “…перелік
спортивних споруд до яких застосовується термін “Заклади фізичної
культури і спорту”.

Н.П. Кучерявенко: Налоговое право: Учебник. – Харьков: КОНСУМ, 1997.-
432с.

Фінансове право: Навчальний посібник для студентів юридичних вузів та
факультетів./за редакцією Л.К. Воронової.– К.: Вентурі, 1995. – 272с.

Фінансове право: Навчальний посібник для студентів юридичних вузів та
факультетів./за редакцією Л.К. Воронової.– К.: Вентурі, 1998. – 384с.

Финансовое право: Учебник / Под редакцией Н.И. Химичевой. – М.: БЕК,
1995. – 235с.

І.В. Розпутенко. Податкова політика та економічні реформи: Навчальний
посібник для студентів єкономічних та юридичних факудьтетів. – Київ:
УАДУ, 1996. – 112с.

В.Н. Сутормина. Финансы капиталистических государств: Учебник. – К.:
Вища школа, 1976.- 304с.

Н.А. Павлішенко. Про економічну суть ПДВ: Підручник. – К.: Вища школа,
1993. – 212с.

Налоги: Учебник / Под редакцией В.В. Буряковского. – Днепропетровск:
Пороги, 1998. – 616 с.

І.І.Д’яконова. Податки та податкова політика: Навчальний посібник для
студентів ВУЗів.– К.: Наукова думка, 1997. – 89 с.

П.П. Гега, Л.М. Доля. Основи податкового права:Навчальний посібник. –
К.: Знання, 1998. –273с.

Н.Н.Скворцов Н.Н. Все о налогах в Укаине: Учебное пособие для студентов
ВУЗов. – К.: Знання, 1995. 208с.

Н.П. Кучерявенко. Налоговое прав: Учебник. – Харьков: КОНСУМ, 1998. –
432с.

О.Д.Василик. Державні фінанси України: Підручник. – К.: Вища школа,
1997. – 198с.

Воротіна Н.В. Теоретичні питання податкового законодавства України.
Автореферат дисертаціїна здобуття наукового ступеня кандидата юридичних
наук.- Київ, 1996. – С.13-14.

Все про податки // Під редакцією М.Л.Азарова.- К.: Експерт-Про, 2000.-
492 с.

Консультант.- 2000.- № 14 (232) (4 квітня). – С. 6.

Корнєєв Є. Порядок розрахунку акцизного збору // Консультант- 2000.-
№20 (239) (16 травня). – С. 9.

Б. Андрисюк. Україні потрібна ефективна регіональна політика. //
Консультант- 1999.- №41 (208) (12 жовтня). – С. 4.

PAGE 2

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020